รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายวรัญญู  เจริญผล โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงศุภรรัตน์  เขียวงาม โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงจิณณพัต  ภูอุทา โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงณิชนันท์  เพ็งจังหวัด โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงนริศรา  บัวทอง โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายภัทรปกรณ์  ภารังกูล โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวริยา  เอี่ยมล้ำ โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายวัชรพล  กลิ่นกรุด โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายศิริวัตร  ภูทะวัง โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกมลฉัตร  เกตดี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกรนิสา  โฉมสำเภา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายกฤตพล  หนูหริ่ง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายกฤติน  ประเสริฐศรี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายกฤษณพล  ตุลาวรกุล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายกวีวัธน์  เจริญผล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกษมา  กุเหล็กดำ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายกษิดิศ  คำโสภา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกัญญณัท  สุริวินิจ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกัญญ์นัชชา  อภิชาติ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกัญญภัทร  สุทธิแสน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกัญญ์วิญาณ์  ยศสถิตย์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญเรือง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เฉิดทรัพย์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  ขจีจิต โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายกันตเมธ  อนันตวงศ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกัลยรัตน์  พัดฉา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายกิตติ์  ญาณกิตติ์กูร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุขใย โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงคุณัญญา  วงศ์ใจ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายจักรพล  พันอินทร์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงจันจิรา  อ่อนศรี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายจารุวิทย์  บุตะคุ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงจิณฑ์เขมิกา  กันเกตุ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงจิตรวรรณ  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงจิตราภร  น่วมวัฒน์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงจิรัชญา  สอนสิทธิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงจิรัชยา  จงอยู่สุข โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงเจตสุดา  บัวแก้ว โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายชญานนท์  จิตต์ภิรมย์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงชนกสุดา  อ่างหิรัญ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายชนกาณ  พรพุฒิโชติ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญทวี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงชนัญชิตา  ฝงจินดา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงชริญญา  นิลดี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายชัยวัฒน์  ผิวงาม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงชิดชนก  โตสมบัติ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายไชยวัฒน์  เผือกเขียว โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงญาณิศา  วัฒนะ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงญาดากานต์  รัตนวงษ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายฐปนรรฆ์  สุกิจประภานนท์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ก้อนจ้อย โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณฐอร  หอมละออ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณพัฐอร  หลอดแก้วทองแดง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงณภัทรลดา  ปิยะรังสรรค์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัชชานันท์  ทำบุญ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายณัฏฐพัชร์  เรืองปาน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายณัฏฐวุฒิ  คล้ายทรัพย์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุขเกษม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  แสงบุญ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายณัฐชกรณ์  เผือกชาวนา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายณัฐชนน  ทองประพาฬ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายณัฐดนัย  ท้วมยัง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงณัฐธิตา  สิงห์โต โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายณัฐพนธ์  คำดา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายณัฐพล  บุญลอย โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายณัฐพล  สิงห์โต โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณัฐวศา  มีพยุง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณิชากร  หน่อแก้ว โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงณิชาดา  อุทโธ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณิชาภัทร  อินปาน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงเณรัญญา  จำปาเป็น โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงดากานดา  ตรงคำนึง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายตุลยภัทร์  จันสิงห์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายตุลยากร  ตรีเทพา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายเตชสิทธิ์  เนียมหอม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงทักษพร  บรรลุผลสกุล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายทีทัศน์  เมืองมา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายเทวินทร์  ประชุมสุข โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายธนกร  วิชณี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายธนกฤต  คุ้มญาติ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายธนเดช  ยอดนิล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายธนทัช  ทาสีดา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายธนภัทร  จรูญโรจน์ ณ อยุธยา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายธนภัทร  สนส่งเพ็ชร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงธนวรรน  ศรีลา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงธนัชพร  พลขันธ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงธมนต์ชิตา  พรมเป็ง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงธวัลรัตน์  คงมา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงธัญญามาศ  กล่ำเจริญ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงธัญนันท์  รอบรู้ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงธิดากร  พรหมอยู่ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงธิติกาญจน์  แก่นนาคำ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงธีร์จุฑา  คงธนศุภกร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายธีรทัต  คงศรี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายธีรพิชญ์  ผลประเสริฐ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงนพธภัสสร  สายทิพย์จันทร์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายนพวิชญ์  นาคเจือทอง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายนภัสกร  รัฒนพานิช โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงนภัสวรรณ  กันจู โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงนริศรา  ฤทธิ์ทอง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายนฤทธิ์  สงนรินทร์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงนันทกานต์  ยอดยิ่ง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายนันทพงษ์  ม่วงยิ้ม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงนันทิชา  ธนาทักษ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงนารดา  ขอบใจ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงนิรดา  อุทโธ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงบัวบูชา  แสงทอง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายปณิธิ  ลักษณ์รุจิ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงปทิตตา  เปลี่ยนประไพ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงปัญฑ์ชนิต  ลาดหนองขุ่น โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงปานมาดา  วิบูลย์ธัญญ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงปาลินรดา  มานะคง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ไหวเคลื่อน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงปุณณดา  พุทธรัตนา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายพงศภัค  ถนอมศักดิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายพชรดนย์  จันทร์สุข โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายพชรพล  จันทร์สุข โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายพนาวัลย์  ติณะมาศ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายพฤฒิพงศ์  เพ็งนุ่ม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายพลาธิพันธุ์  เติมลาภ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทวีรัฐจารุเดช โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายพัสกร  สอนสมนึก โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงพาณิภัคร  บุญศรี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงพิชชานันท์  จันทร์หิรัญ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงพิชญาภัค  บุญลอย โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงพิชญามนตร์  น้อยอินทร์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงพิมพ์พิชญกานต์  ปานแย้ม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า  ศรีพัชรสาท โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  แก้วเหม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุขคุ้ม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายพีรบูรณ์  จุ้ยทรัพย์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายพีรพงศ์  พันธ์เขียว โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายพีรพัฒน์  มินิพัธ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงแพรวพงา  เฉลิมทอง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายภพธนภณ  อาษานาม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายภมร  ปัทมาถาวร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายภมรกุล  เปียหลิ่ม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายภรัณยู  ส้มทอง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  หนูบ้านยาง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงภัณฑิรา  มณีสาร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงภัททิญา  ทองนาบัว โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายภัทรดนัย  ไชยมงคล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงภัทรภร  เลิศสัมพันธ์สุข โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงภัทรวดี  สิงห์ภู่ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ขำสุวรรณ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ดีแท้ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ล้อมผล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงภัทรียา  ออมสิน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายภาคิน  ประเสริฐสมฤทัย โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายภาคิน  ศรีสมัย โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายภาณุวัฒน์  พรมวงศ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายภูฉาย  คำเครือคง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายภูมิมินทร์  สันติเสวี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายภูมิวริชย์  สาดไผ่ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายภูวณัฎฐ์  บุตตัสสะ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงภูวิสา  สุรักษ์ขิต โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายรชต  อะมุลราช โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายรพีภัทร  ระยาภักดิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงรัชชณา  รุ่งมิตร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงรัตติยากรณ์  โฉมแดง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายวราวุธ  สุวรรณโณ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงวริศรา  โคกทับทิม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงวิลาสินี  เสือเหลือง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายศตพร  อิชิกาวา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงศรัณพร  แก้วทา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงศิร์กานต์  จริยา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงศิริกร  พูลผล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงศิริกัลยา  จันทร์ยุ้ย โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงศุภมาศ  วีระธรรมมงคล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงศุภิสรา  ทนันชัย โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายเศรษฐาวุฒิ  พฤฒิกุล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงสมิตา  วิชัย โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงสิตานัน  จันทร์ศรีทอง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายสิรภพ  บุญไชยา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงสิรินดา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายสิริพงษ์  มีพยุง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายสุกนต์ธี  ปานแย้ม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แรตทอง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายสุภกร  อุทัยรักษ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงสุมิตรา  รื่นชดกุลนิษฐ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คชนิล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายองค์ชวิชญ์  ชาคำ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงอติญา  ทับทอง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงอนันตยา  นุ่มเอี่ยม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงอภิชญา  สว่างวงศ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงอรปรียา  อ่อนล้อม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายอรรถนนท์  กุขุน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงอโรชา  หันเชื้อจีน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงอายยรา  ธนสารวณิชกุล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายเอกวัฒน์  นิยม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงกนกนัดดา  กันทาเวียง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกนกนิภา  ปั้นประเสริฐ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายกนกพันธ์  นาคกนก โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายกฤติธี  รุณเกตุ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายกฤติภัทร  อิ่มกระจ่าง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกังสดาล  บริรุ่งมงคล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกัญชลิกา  พุ่มพวง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พงษ์พานิช โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกัญพัชญ์  ไขทอง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายกัณธกานต์  แก้วกล่อม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกานต์ชุดา  พูลทวี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายกิตติกวิน  จันทันโอ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายกิตติ์ภูมิ  โตแป้น โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกิตติยา  นิ่มงามศรี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายกิตติวินท์  ถิ่นแย้ม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงเกวลี  โชติธรรมสิริ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายคมกริบ  ผลประเสริฐ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงจรรยพร  อิ่มพิทักษ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงจันทวรรณ  ชมภูวิเศษ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงจารุวรรณ  พุดฉิม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงจิณห์นิภา  ภาคถารีย์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงจีรสา  พูลเกษร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงชญาภา  ศิลปชัย โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายชนกร  อ่อนแช่ม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายชลากร  สุวรรณศรี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายชิติพัทธ์  มณีสุโข โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงชินะรัตต์  มาเขียว โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายชุติพนธ์  คงกรุต โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงญาณี  เวชกระเวน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณฐกมล  วรรธนเศรณี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายณรงค์กร  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณรัชญา  ทองวัฒน์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายณัฎฐพชร  สุจิวรกุล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ขำภู่ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณัฐชา  พิริยะประไพพันธุ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายณัฐชานนท์  งามนิล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณัฐฐชญา  เจิมจุ้ย โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายณัฐนนท์  ปานภู่ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายณัฐภัทร  นนทะภา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงณัฐภัทรา  จีระมณัมัย โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายณัฐภูมิ  สุกายะ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุขเกษม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณัฐสุรางค์  มีพยุง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงณิชาคุณ  แซ่เตียว โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงดิยาอ์  ห่านประเสริฐ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงตีรณา  อินต๊ะกัน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายเตชิด  บุญมี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายทฤนห์กุนที  ยูงหนู โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายทักษกร  เสมอใจ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายทีปกรณ์  มะณีศรี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายธนกฤต  วิชณี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายธนกฤต  แป้นเมือง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายธนพนธ์  มีแหยม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายธนภัทร  ม่วงแก้ว โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายธนวรรธน์  สกลรัตน์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงธรรญธร  ไสไหม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายธราวัฒน์  มีรัตน์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงธัญญรักษ์  ทัพหน้า โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายธัญเทพ  กองช้าง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงธารารัตน์  ใจทอง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายธีรภัทร  มุณีสว่าง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายนทพัทธ์  มณฑา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายนนทพัทธ์  พึ่งพิณ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายนวภัทร  บุญภักดี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงนัชชา  วิริยานุกูล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายนัธทวัฒน์  พงษ์ไพกูล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงนันทพัทธ์  น่วมบาง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงนิชา  โตอิ่ม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงบุญญาพร  บัวฉิม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงบุณณดา  ปานนิล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงเบญญาภา  คำหรุ่น โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายปฏิพล  สำเร็จดี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายปธานิน  ทรงประดิษฐ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายปธานิน  ลักษณ์รุจิ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงปภาณิน  เคคอร์อีร์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  กันเกตุ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงปัณณภรณ์  โปตวนิช โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงปัทมนันท์  มีแสง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายปุญญพัฒน์  นุชอ่อน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  บ่อคำ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายพชร  พงษ์เถื่อน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงพชรพร  เอี่ยมบาง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงพชรพิชญ์  เสถียรศุภรัตน์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพบพลอย  เอนกรัตนทรัพย์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงพรพรรณ  เสือสิงห์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงพรพิชชา  ลีภูวพัฒพิสิษฐ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงพรลภัส  ทองเลิศล้ำ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายพลกฤษ  เป้านา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงพิชญ์นรี  เปรมเกิด โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายพิชญพล  ธิแก้ว โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทองแฟง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เขนยงาม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงพิมพ์ภรัญยา  เลี่ยมสกุล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงพิมลวรรณ  เผือกแดง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายพีรดนย์  คำมี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายพีรพัฒน์  นาคก้อน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายพุฒิพงศ์  อยู่นิ่ม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงภคพร  สีหาโคตร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงภัคจิรา  จันทริกา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงภัทราพร  เกตุพุก โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันทร์แจ่มแจ้ง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงภิญญาดา  สุขกล่ำ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ใบธำรงเดช โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายภูมิพัฒน์  พันธ์ุเพ็ชร์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายภูรินท์  ไกรแสง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงมณีกันยา  เกิดผล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายมนัสวิน  ศิริ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงมีลักษณ์  คำเงิน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายยศภัทร  ทิพย์อุดม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงรวิสรา  ทิมเม่น โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายวชิรสรณ์  คำโสภา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงวรณัน  ภู่คำมี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายวรรธน์ดนย์  อักษร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงวรัชญ์พีรฎา  กังเศรษฐิณาธร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงวรัชญ์ศรา  กังเศรษฐิณาธร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงวิชญาดา  มาลีเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงวิรัณยา  จันทร์สุวรรณ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายวีรภัทร  ภักดีสกุลธรรม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายวีรวิชญ์  สิงหพันธ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายวีระภาพ  เทศปาน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงศตนันท์  สวนแก้ว โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงศิตาพร  เชื้อประดิษฐ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายศิริพงศ์  มีมานะ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงศิริภัทร์  ธนโชติพูลผล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายศุภณัฐ  สังนาค โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายศุภวิชญ์  ดิสสานนท์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายศุภวิชญ์  พุ่มพวง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายสมธวัตฒ์  พูลเกษร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายสิรวิชญ์  เสืออ่ำ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงสิริกัญญา  แซ่อึ้ง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ฟักเอี่ยม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายสุดยอด  มารอด โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงสุพิชชา  เทียนดำ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ม่วงแก่น โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายหฤษฎ์  สุวรรณโชติ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอชิรญา  คชาชาญ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายอนาวิล  มณีพลาย โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงอภิชญา  บัวเขียว โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงอรกัญญา  ม่วงเนียม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงอริสรา  คุ้มแสง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายอัครวินท์  เขียวลี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายอัฑฒวิชญ์  ฐิติเดชณรงค์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงอาทิตยา  เชี่ยวชาญทวีกุล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงอารยา  สิงห์โต โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงกมลพร  แช่มขำ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เฟื่องเงิน โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงจิราพัชร  เสือมั่น โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงโญฑกาญน์  เอี่ยมสกนธ์ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงณัฐริตา  โพธิ์เถาว์ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงดาริกา  แย้มมา โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายทัศน์พล  คงพุฒ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงธันวิลัย  สกุลทอง โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงธีริศรา  มากชุ่ม โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายปฐมทรรศ์  โคกราม โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายปัญจพล  ยอดเพชร โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงปิ่นอนงค์  เทศทอง โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงเปรมฤดี  ขวัญเผือก โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงภูริตา  รอดเทศ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายรัชชานนท์  ช่างพินิจ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายวรวิทย์  จันทรา โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายวรศักดิ์  ศรนรินทร์ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงศศิพิมล  เกตุขุนทด โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงศิรประภา  เจตเขตการณ์ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายอัษศดิณย์  บัวแจ้ง โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงพชรวดี  กาวิล โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายศิรวิชญ์  คชนิล โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงอธิชา  ดอนตุ้มไพร โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงกุลวรี  สวัสดี โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายธีร์รัชชัย  ดอนผิวไพร โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงกชพร  กางทะวร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
361 เด็กหญิงกชพรรณ  เสริมสุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายกติณห์ณโชติ  สุโรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายกรวิช  นุชพ่วง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
364 เด็กชายกรวิชญ์  วัฒนสุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายกฤชณัท  อยู่ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายกฤติเดช  เสือคง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายกลวัชร  อินแตง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายกวิน  อินพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
369 เด็กหญิงกวินทิพย์  ชมภู่ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงกวินธิดา  คงมาก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  พลอยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายกัณฑ์อเนก  เสือบุญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงกันยกร  บุญด้วง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ยอดบุญยืน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงกาญจนิน  นุชพ่วง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงกานต์ชนิต  วัฒนกุลชัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงการติมา  เหมาะหมาย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายกิตติกวิน  ทองธานี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายกิตติกวินท์  ทองสอาด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายกิตติธัช  ทองธานี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายกิตติธัช  มีศรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายกิตติธัช  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
383 เด็กชายกิตติภพ  ยาสมุทร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงเกศกนก  คุ้มฉาย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
385 เด็กชายไกลกังวล  อนุสรณ์ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
386 เด็กชายเขมินทัศน์  ขำอ่อน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายคณาธิป  คล้ายหล่อ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายจารุวัฒน์  วงษ์ล้อ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงจิณห์นิภา  โจนส์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายจิรพัฒน์  ปัญญาทา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญด้วง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
392 เด็กชายจิรวิน  สิริเวชพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายจิรสิน  เมืองพระฝาง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายจิรายุ  จูจ้อย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
395 เด็กหญิงชญาภา  สวัสดิ์จุ้ย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงชนัญชิดา  ปัญญาเกื้อกูล  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงชนัฐปภา  ซงซา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงชนัดดา  อัครระมิงค์สกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงชมพูนุท  คุ้มตะสิน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
400 เด็กชายชยณัฐ  คงบาง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงชรินพร  แสนแทน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายชวกร  เขียวแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงชัญญารักษ์  โกพัฒตรา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงชัญญารัตน์  โกพัฒตรา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายชัยญฤทธิ์  หุ่นดิษ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงชาลิดา  วรานนท์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายชิณภัค  ทองรอด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายชิติสรรค์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายชินณปภัท  อุลปาทร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายชินพรรธน์  อังกูรอมรวัชร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงเชิญขวัญ  มีวรรณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายโชคพิพัฒน์  ใยบัว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงโชติกา  เหล็กขำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงโชติกาญจน์  แสนเมือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
415 เด็กชายญาณวรรธน์  แจ้งดารา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงฐิตินันท์  เที่ยงสุด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงณ พรรษา  บุญเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายณฐ  ศิริสานต์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
419 เด็กชายณพรรณพ  เอโหย่ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายณพสุ  ไกรสอน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงณพัฐธิกา  เดชแพ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
422 เด็กชายณภัทร  ควรพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายณภัทร  ดีแป้น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายณภัทร  วงษ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงณภัทร์  ดอนตุ้มไพร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงณภาภัช  แช่มช้อย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงณมน  อุนะพำนัก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงณัชชาพิชญ์  สาราณียกร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
429 เด็กชายณัชพล  เนียมชาวนา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลาภบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงณัฏฐพร  ตรงต่อกิจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
432 เด็กหญิงณัฏฐพร  สืบจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงณัฏฐ์พัชร์  แสงจันทรา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายณัฏฐ์ภเสฐ  วิสิฐภัทรกร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายณัฏฐวรรธน์  มหาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
436 เด็กชายณัฏฐ์  นุกูลเจริญลาภ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายณัฐกมล  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อินทา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
439 เด็กชายณัฐชนน  อุ่นไพร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
440 เด็กชายณัฐฐ์ฐนนท์  แย้มกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วฉิม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายณัฐนนท์  ยาใจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงณัฐพร  เถื่อนกูล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
444 เด็กชายณัฐภณ  รุ่งอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงณิชาภา  เบญจกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายติณณภพ  ปัญญาสงค์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายติณพัฒน์  มีโส โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายทักษ์ดนัย  สนเมือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
449 เด็กชายทินพัฒน์  นวลจีน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายแทนคุณ  ยุวเวทย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายธชนรรทน์  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายธณกฤต  นาถาดทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายธนกร  จิตตุรงค์อาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายธนกร  พรอนันต์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายธนกร  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
456 เด็กชายธนกฤต  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
457 เด็กชายธนภัทร  พรมพุก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายธนภัทร  สุวรรณชาติ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายธนวัฒน์  แสงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายธนวิชญ์  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายธนวิชญ์  คำพรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายธนัช  คุยสี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงธนัชพร  แพ่งสุภา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
464 เด็กชายธนาวุฒิ  ปานสุขสาร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงธนิดา  ขำรอด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงธรรญชนก  เดชอัครา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายธรรมเชษฐ์  แสงเงิน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงธัญกร  แพ่งสุภา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงธัญชนก  พรหมโชติ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
470 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ใจชื้น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงธัญพิชชา  อินทะเกิด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายธัมมชาต  อริยธรรมนิตย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงธิษณามตี  สามิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายธีภพ  ดอนตุ้มไพร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายธีร์ธวัช  สุนทรสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายธีรา  อินทับ มัวร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายนพรุจ  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงนภสร  เสริมงาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
479 เด็กชายนภัทร์ปกรณ์  ภมรกูล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
480 เด็กหญิงนภัสกร  วงษ์คำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
481 เด็กชายนภัสกรณ์  หิรัญคำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงนภัสนันท์  อิสระธานันท์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
483 เด็กชายนฤดม  ศรีฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงนวรัตน์  คณิตผาติสกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงนันทรัตน์  เกิดมี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงนันทิพร  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายนาราภัทร  เถื่อนศรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายนิธิวิทย์  ขุนเจริญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายบารมี  คงถาวร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงบุญญิสา  ณ วิเชียร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงบุญฑิตา  อินทรบงกต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายบูนาน  รัฐมนารา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
493 เด็กชายบูรพัทธ์  บูรณ์ทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
494 เด็กหญิงเบญจา  กลัดกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงเบญญาภา  เอโหย่ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงปณณพร  อู่ไทย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงปนัดดา  ทองหมื่นสี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงปพิชญา  คงคล้าย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
499 เด็กหญิงปริยาภัทร  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงปัญญพัชร์  จิรวรรธนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
501 เด็กชายปัณณพัฒน์  สิรพัฒนพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
502 เด็กชายปานเทพ  ปัญญาวงค์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
503 เด็กหญิงปานวรินทร์  มีโส โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
504 เด็กชายปิติภัทร  กาละพวก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
505 เด็กชายปุญญเขตต์  บัวนารี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
506 เด็กชายปุญญโชติ  เติมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
507 เด็กชายปุญญพัฒน์  จากยางโทน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
508 เด็กชายปุญญพัฒน์  เอี่ยวลับ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
509 เด็กหญิงปุณณดา  นุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายปุณพิชฌน์  สราญรมย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายพงศ์พัทธ์  ดีเหลือ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงพรพรรณ  งอกแสน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
513 เด็กหญิงพรพรรษา  อุริสุตร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงพระขวัญ  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงพัชรกมล  เขียวมี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
516 เด็กชายพัชรพล  ฤทธิรอน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
517 เด็กหญิงพัชรินทร์  วงค์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
518 เด็กหญิงพัชรี  เทศทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายพัณณกร  แสนมีสุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
520 เด็กหญิงพัณณิตา  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
521 เด็กชายพัทธนันท์  จินดาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
522 เด็กชายพันธวุฒิ  ช่างพินิจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
523 เด็กชายพิชญภูมิ  ไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
524 เด็กหญิงพิชญา  ศิวิไล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงพิชญาพร  เพ็ชรล้ำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รอดสุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
527 เด็กหญิงพิมพ์นารา  มีผล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
528 เด็กชายพีรพัฒน์  ว่องวงศ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
529 เด็กชายพุฒิภัทร  โรจนพานิช โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
530 เด็กหญิงพุทธิมน  ยอดบุษดีชวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
531 เด็กชายไพรชยนต์  ปัญญาเกื้อกูล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงภฤชญ์นันทน์  เหมะวัฒนะชัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงภัทราณี  พนัสขาว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงภัสสมล  เงินมา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
535 เด็กชายภาณุพงศ์  จันทนะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายภีมะ  นฤขัตรพิชัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายภูกวิน  ชัยสุนทรโยธิน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายภูกวิน  ธนะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
539 เด็กชายภูธเนศวร์  วงษ์หงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
540 เด็กชายภูผา  ทองเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
541 เด็กหญิงมณีกัลยา  ประสิทธิผล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
542 เด็กชายมนตรี  ไชยะโสดา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงมนัสนันท์  เนียมหอม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
544 เด็กชายมรุเดช  เหมฤดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงมัชฌิมา  เกตุดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
546 เด็กหญิงมาริสา  เผือกสกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
547 เด็กชายรพีรัฐ  กันสี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
548 เด็กหญิงรวิสรา  ธิป่าหนาด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายรัชชานนท์  บรรเลง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงรัศมิ์เกล้า  ช่วยหลำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงรินรดา  มาเกตุ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงรินรดา  สืบเหล่ารบ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
553 เด็กชายฤทธิชัย  ชาติไทย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงลลิลทิพย์  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
555 เด็กชายวงศ์วรรธน์  เรืองสุกใส โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายวรท  ศรลัมพ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
557 เด็กชายวรศักดิ์  มีแดนไผ่ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
558 เด็กหญิงวริสรา  คำหอม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายวสุพล  แสนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
560 เด็กหญิงวิลสา  อุ่ยตระกูล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
561 เด็กชายวีร์ชาพิภัทร  สินคงเจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
562 เด็กชายวีรพล  จงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
563 เด็กชายวีรภัทร์  เชยรส โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
564 เด็กชายวุฒิภัทร  ด่านไชยกูล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงศรัณย์พร  ยินดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงศรีวรินทร์  หวังใจกลาง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงศศิศุภาพิชญ์  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงศิริรัตน์  ยาห้องกาศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
569 เด็กชายศิลากรณ์  คชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
570 เด็กชายศิวกร  แตงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
571 เด็กชายศุภกร  เมืองสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายศุภณัฐ  อินแปง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
573 เด็กชายศุภพิชญ์  ประโยชน์วนิช โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
574 เด็กชายศุภราทิตย์  คลังต่วน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
575 เด็กชายศุภฤกษ์  ศรีพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
576 เด็กชายศุภวิชญ์  เนตรทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
577 เด็กชายสถาพร  เอี่ยมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
578 เด็กชายสถิตคุณ  ยิ้มใย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
579 เด็กชายสรวิศิษฏ์  สมเนตร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
580 เด็กชายสิงหรัตน์  ทาสงค์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายสิรภาส  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
582 เด็กหญิงสิรินพร  เกี๋ยงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
583 เด็กหญิงสุขปภา  สอนเพ็ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงสุคนธรัศมิ์  จันทร์อิน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงสุชานรี  ฐานโชติ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงสุณัฏฐ์ชญา  บุญทิม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
587 เด็กชายสุทธิชาติ  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงสุนิตา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
589 เด็กหญิงสุพิชญา  คงจำเนียร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
590 เด็กหญิงสุพิชญา  อุ่นบุญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
591 เด็กชายสุภกิณห์  มวลประสิทธิ์พร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
592 เด็กหญิงสุภัทรา  บุญลอ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
593 เด็กหญิงสุภัสสร  จันทร์อิน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
594 เด็กหญิงสุภัสสรา  จันทร์อิน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
595 เด็กหญิงสุมินตรา  สุขลัง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
596 เด็กหญิงสุวภัทร  โสแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
597 เด็กชายเหมรัชต์  ข้ามสาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
598 เด็กชายอชิรวัชญ์  สกุลพิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายอชิรวัชญ์  เปลี่ยนดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงอนัญพร  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงอภิชญา  ตรงต่อกิจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงอภิสรา  สุทนต์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงอรธิชา  เพ็งท่าโรง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
604 เด็กหญิงอรุโณทัย  ทับขำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
605 เด็กชายอัครพงษ์  คงเกิด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
606 เด็กชายอัครวัฒน์  แสนเสมอ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
607 เด็กหญิงอัญญรินทร์  บุญทา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงอาลียาห์  เอี่ยมยิ้ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
609 เด็กชายเอกรัตน์  โพธิ์เกิด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
610 เด็กหญิงไอยวริญท์  พิสมัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
611 เด็กชายธนโชค  จารุวัชรพาณิชกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงกชมน  ปิ่นสกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายกนกรัชต์  บุญเย็น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงกนกวลัย  อสิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงกมลเนตร  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงกมลพร  ตุ่มเงิน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายกรภัทร์  ช่วยแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงกฤชอร  กริ่งทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงกฤชอร  วงค์วาร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายกฤตนัย  มีสกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายกฤษเกล้า  บุตรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายกฤษณ์  เพ็ชร์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงกวินธิดา  ช้างทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายกอบโชค  คลังหิรัญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงศรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงกันตา  จิตวัฒนากร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงกิตติยา  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงกุลธิดา  ชาวพิจิตร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงกุลนัดดา  นิสยันต์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กชายกุลเสฎฐ์  ศรีภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงเกสรา  ขำยิ่งเกิด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงเขมินทรา  สวัสดิ์จุ้ย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายจักรภัทร  หัวสี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงจิดาภา  กริตโสภี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงจิตตินันท์  ยอดเพชร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายจินตการ  โพนทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายจิรทีปต์  สุขแย้ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายจิรภัทร  วรสุวรรณโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงจิรวรรณ  วงศ์บุศยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงจิราธิป  วันแต่ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายจิรายุทธ  คุ้มแสง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงชญานิศฐ์  เงินวิชา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายชนาภัทร  การเกษตร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงชนิดาภา  สนุ่นดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กชายชยพล  เสืออ่ำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายชลวิชญ์  เจริญชอบ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงชวพร  อัมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กชายชวิน  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงชัชชญา  บัวแย้ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายชัยปกฤษณ์  พัฒนราชสีหกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายชานนท์  คิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงชิตญาภรณ์  อู่ไทย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายชิติพัทธ์  ชื่นทองมอญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายชุติเดช  ปัญควณิช โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายไชยวัฒน์  อินพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงญาดานภัส  โชติรัตนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงฐิฏิญาภา  พรมชู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายณฐกร  นัดประสพ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงณฐพร  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กชายณเดชช์  เอี่ยมบู่ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายณภัทรพงศ์  ห้วยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงณัชชา  ด้วงบ้านยาง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงณัชชารินทร์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ยงท้วม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงณัฏฐ์ฏาพร  พัฒนวสันต์พร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประสานสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายณัฏฐนันท์  ศรีภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายณัฏฐพัชร  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงณัฏฐ์หทัย  กฤตยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไตรสีห์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงณัฐชาวดี  เอมเปีย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายณัฐณภัทร  เหมะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรดา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายณัฐธัญ  โคกปรางค์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงณัฐธิญาณี  เพียรพาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายณัฐนันท์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กชายณัฐพนธ์  ชมภูวิเศษ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงณัฐพัชญ์  พิทักษ์วิทยา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงณัฐรดา  เข็มนาค โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายณัฐวัสส์  รัตนโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงณัฐวารี  นุ่มนิ่ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงณิชชา  อิวชาวนา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงณิชากร  เซ่งฮะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงณิชาพร  มีคำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายดิศนันท์  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายเด็กชายธนากฤต  รัตนินณเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายตฤน  อดิศักดิ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายทรงภพ  เมืองครอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กชายเทพพิทักษ์  ทัศนา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงธนกานต์  อนทะพาท โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายธนบดี  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงธนพร  โพโต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กชายธนภัทร  ปราบศรีภูมิ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายธนภูมิ  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายธนายุต  นุ้ยวรรณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายธนิษฐ์  เกตุกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายธรา  ปัญญาเที่ยง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายธัชชัย  ยอดเพชร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงธัญรดา  สุขะอาคม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงธัญศญา  เขียวบุตร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายธีรวุฒิ  ผิวเงิน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กชายนนธวัช  นุชพ่วง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายนราวิชญ์  คงมั่น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายนราวิชญ์  แจ่มสว่าง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายนิธินาท  มาลาศรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุดแสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงบุญญาพร  เขียวหวาน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงบุตรนเรศ  เชื้อทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงเบญญาภา  ก้อนมั่นคง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงเบญญาภา  มหะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงปกฉัตร  จันทร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กชายปกฟ้า  แสงธาราทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงปริณดา  เหม็นเกิด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงปวริศา  มัชฌิมา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  มีชัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายปองคุณ  เสมเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงปัชมน  เลิศสุวรรณไพศาล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงปัณฑิกา  อัตถาเวช โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กชายปัณณวัฒน์  เกตุทิม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงปานลดา  สุวงศ์เครือ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงปิยณัฐธิดา  จันทบุรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายปิยวัฒน์  สร้อยระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายปิลญ์ปกรณ์  พิมพ์ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงปุณณานันท์  แตงรอด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงปุณย์นรี  น่วมบาง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงปุณยาพร  บุญญะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายพงศ์ภรณ์  ลิขิตวัฒนไพศาล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พชรวิฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายพชรดนย์  กันมา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กชายพชรดนัย  หมื่นอาจยิ้ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงพชรวรินทร์  ไกรสิน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงพรกมล กลิ่นไม้  กลิ่นไม้ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงพรชรินทร์  ขำเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงพรปวีณ์  ธงอาสา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงพรปวีณ์  พานำมา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายพลภัทร  เฮงชัชนันท์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงพลอยล้อมเพชร  เลิศสำราญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงพลอยวรีย์  แก้วสดสี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงพอเพียง  เพ็งพุ่ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงพัชมณ  เฮงชัชนันท์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายพัชรวัธ  พึ่งศิริ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายพัฐนนท์  ทองฟู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กชายพัฒน์ธนพงศ์  กรรไกรทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงพัณณิตา  ภูอาจสูง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงพัทรศยา  ราชหงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงพิชชาทร  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงพิชชาพิมพ์  สาราณียกร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองเครือ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงพิชญธิดา  โอดมี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงพิชญธิดา  ไกรสมสาตร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงพิชญวดี  ตันติกาโมทย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายพิชญะ  พรมอ้าย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงพิชญา  ฉิมอยู่ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงพิชญาวี  พูลสะดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายพิชากร  ช้างงาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงพีร์ชญาพร  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กชายพีรพัฒน์  ดิษฐสาคร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กชายพุฒิพงศ์  พ่วงพร้อม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กชายพุฒิเมธ  สวนเอก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กชายเพชรพิษณุ  ภู่เรือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงไพรินทร์  แสงทิพย์กัญญา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงฟ้าใส  พยอมชื่น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงภคพร  แดงโสภณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายภคพล  เอี่ยมอิ่ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายภควุฒิ  ฉัตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายภัทรทรัพย์  พันธ์เรือง  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงภัทรภร  คูหาจิต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงภัทรลภา  ยอดเพชร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายภาคิน  วงษ์กัณหา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายภาณุวิชญ์  ปิยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  โต๊ะถม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กชายภูตะวัน  มุกดาอ่อน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายภูริภัทร์  บางสาลี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงมงคลกานต์  วงศ์บุศยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงมณัญญา  รัตนมณี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กชายมัณฑวิชญ์  ศรียา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงเมยาวลี  บำรุงเมือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ภูมิผล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายรฐนนท์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงรมิดา  รัตนโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงรสริน  แก้วดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายรัฐพล  บุญชื่น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงรัตน์ญาภัทร  รัตตะพรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายลภัสกร  ตะวันพิสมัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงลภัสรดา  มีสกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงลลิตา  สิงหเสนี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงลัลล์ลลิล  เข็มนาค โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กชายเลิศพิสิฐ  ก๋าแก่น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เพ็ญศรีสิริกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กชายวชิรวิทย์  ดีกัลลา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กชายวรภัทร  เสวิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงวรรณฐกานต์  ปั้นคล้าย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงวรัญญา  ปูนมาก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์บา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงวรันพร  โสพรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงวราวรรณ  คงกรุด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายวริศ  ปานอ่วม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายวศินภัทร์  โนนจาด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงวิชนันท์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายเวชพิสิฐ  กระฐินเทศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กชายศรัญย์พัฒน์  ภู่บึงพร้าว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายศรัณย์กร  ศรีพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงศศิภัทร  เหมือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กชายศุภณัฐ  เปี่ยมไหวพริบ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กชายศุภรุจ  น่วมบาง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงศุภิสรา  คล้ายสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายเศรษฐหิรัณย์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กชายสกลสรภัค  ภุมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายสถาปนิก  เพชรทิม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงสาริสา  ปานหนู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายสิรดนัย  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายสิรวิชญ์  พฤกษะวัน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายสิรวิชญ์  เดชกล้า โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงสุพิชชา  ทองเอม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงสุพิชญา  กุลคง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงสุพิชญา  คชสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงสุพิชญา  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายเสฏฐพัฒน์  จันทะแจ่ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงอชิรญา  อึ้งประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงอภิชญาน์  กล้าพังเทียม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงอภิญญา  กลิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงอภิษฎา  ดวงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงอรชา  ปิ่นเกตุ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงอรรัมภา  อ่ำอยู่ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงอริศา  กรุดทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กชายอัครพงษ์  โพธิ์คง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายอัครเศรษฐ์  ปัทมยาภา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงอัญชิสา  ปิตุภูมิสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายอาชวิน  ทองมาลัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายเอวิกา  วรรณวิจิตร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงศิรินทิพย์  เรืองรัศมี โรงเรียนวัดมหาวนาราม ป.6 คณิตประถม
834 เด็กชายอชิตพล  เตจา โรงเรียนวัดมหาวนาราม ป.6 คณิตประถม
835 นางสาววรัตน์ชนก  ประทุมทอง โรงเรียนวัดมหาวนาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
836 นางสาวอรัชพร  ทองสนิท โรงเรียนวัดมหาวนาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงพัชรี  หลักเมือง โรงเรียนวัดมหาวนาราม ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงพัตร์พิมล  เพ็ชร์แก้ว โรงเรียนวัดมหาวนาราม ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายกรรณภัทร  สีหาโคตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
840 เด็กชายกฤชณัฎฐ์  มานักฆ้อง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
841 เด็กชายกฤติน  หวังเรืองสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
842 เด็กหญิงกวินธิดา  คงสน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
843 เด็กหญิงกวิสรา  วงศ์สวรรค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
844 เด็กหญิงกัญจนพร  ศรีฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
845 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำใส โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
846 เด็กหญิงกัญญาภัค  โกมัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
847 เด็กชายกันตภณ  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
848 เด็กชายกิตติภพ  เลี่ยมพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
849 เด็กหญิงกิรติกา  ภู่คำมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
850 เด็กหญิงกีรัตยา  เอมทิม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
851 เด็กหญิงจิณณปภา  พงศ์วิไลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
852 เด็กหญิงจิตมุทตา  มีมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
853 เด็กชายเจษฎา  อิ้มทับ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
854 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ปัญจวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
855 เด็กชายชฎายุ  จันทวิชญสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
856 เด็กหญิงชนชญา  ทึงขำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
857 เด็กชายชยพรรธน์  ญาเพชรน้อย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
858 เด็กหญิงชลธิชา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
859 เด็กหญิงชลพรรษา  เนียมหอม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
860 เด็กหญิงชลลภัทร  วงศ์สง่า โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
861 เด็กหญิงชัชชญา  อายุยืน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
862 เด็กชายชัยธวัช  ขำศิริ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
863 เด็กชายชัยพัชร์  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
864 เด็กชายชาญศิริ  นวลจีน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
865 เด็กชายชิติพัทธ์  หอมสอาด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
866 เด็กชายชินภพ  พิริยะประไพพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
867 เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
868 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
869 เด็กชายฐณวัฒน์  ดำรงค์ธนินท์ชัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
870 เด็กหญิงฐิตาสิรินทร์  ธนาเดชาวัชร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
871 เด็กชายฑีฆายุ  ทิพวัน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
872 เด็กชายณคุณ  บูรณะชนอาภา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
873 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  กลัดค้ำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
874 เด็กหญิงณัฏฐชา  เดชมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
875 เด็กชายณัฏฐ์ธนัช  ธนาบูรณศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
876 เด็กชายณัฐชนน  หรรษวัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
877 เด็กหญิงณิชารัศม์  ดีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
878 เด็กชายติณณภพ  ภูมิพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
879 เด็กหญิงแทนคุณ  เจนวาณิชย์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
880 เด็กชายธนดล  จ้อยแพง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
881 เด็กชายธนพงศ์  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
882 เด็กหญิงธนภร  เส็งเต๋ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
883 เด็กชายธนภัทร  ผลเกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
884 เด็กชายธนัตถ์  อ่อนศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
885 เด็กหญิงธยานิษฐ์  ก่อวุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
886 เด็กหญิงธัญชนก  สินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
887 เด็กหญิงธิติยาภรณ์  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
888 เด็กชายธีร์ชยุต  สุกายะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
889 เด็กชายนัธทวัฒน์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
890 เด็กหญิงนารีรัตน์  ภัทรโชติโภคิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
891 เด็กหญิงนิชชาภัทร  สับสงค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
892 เด็กหญิงบุญนิสา  แก้วทองมูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
893 เด็กหญิงบุณณดา  ตัญจพัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
894 เด็กชายบุณยกร  หัวนา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
895 เด็กชายบุณยภู  สุวรรณาคม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
896 เด็กหญิงเบญจภัทร  ทองทิ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
897 เด็กหญิงปภาวรินท์  มูลกว้าง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
898 เด็กชายปรเมธี  เกษรคุปต์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
899 เด็กชายปัณณวิชญ์  คงสนิท โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
900 เด็กหญิงปิ่นศรา  เมตมันกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
901 เด็กชายปิยธณัฏฐ์  ทรงสัตย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
902 เด็กชายพงศปณต  อินตาถึง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
903 เด็กหญิงพชรพร  บำรุง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
904 เด็กหญิงพัชรนันท์  แก้วมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
905 เด็กชายพิชคุณ  ศิริเจริญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
906 เด็กหญิงพิชชาภา  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
907 เด็กชายพิชญภูมิ  อยู่แก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
908 เด็กชายพิทธยา  พรพรหมช่วย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
909 เด็กหญิงพินศรินทร  โตลำดับ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
910 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  วงค์วัฒนาอังกูร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
911 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สวนแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
912 เด็กหญิงพิยดา  น้อยจาด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
913 เด็กชายพิรัตน์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
914 เด็กหญิงพุทธธิดา  นวลจีน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
915 เด็กชายพูรัตน์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
916 เด็กหญิงภัททิยา  พุทธสอน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
917 เด็กหญิงภิญญดา  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
918 เด็กหญิงภีนภา  เตียวตระกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
919 เด็กหญิงเมธาวี  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
920 เด็กชายยศกร  ชูกิจคุณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
921 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ตันเสนา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
922 เด็กชายระพีพัฒน์  ริพล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
923 เด็กหญิงระวีวรรณ  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
924 เด็กหญิงรัตติญา  ม่วงมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
925 เด็กหญิงรินยลักษมิ์  บัวขำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
926 เด็กชายวชิรวิทย์  พนาอุดมสิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
927 เด็กชายวรงค์ทิตต์  หุยากรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
928 เด็กชายวรดร  กาญจน์ศิริ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
929 เด็กหญิงวรนิตา  มาสะธรรม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
930 เด็กชายวรรณฉัตร  แหลมเขาทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
931 เด็กชายวสุธร  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
932 เด็กหญิงศศินา  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
933 เด็กชายศิริณพงศ์  อำไพพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
934 เด็กชายศุภชัย  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
935 เด็กชายสิตทวัฒต์  อู่ไทย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
936 เด็กหญิงสุชาวลี  กระสวย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
937 เด็กหญิงสุณิสา  แก้วทองหลาง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
938 เด็กหญิงสุทธิดา  เป็งใจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
939 เด็กหญิงสุธาสินี  เมฆพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
940 เด็กหญิงสุเนตรา  สีนวล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
941 เด็กหญิงอภิญญา  ป้องประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
942 เด็กหญิงอัญมณี  น้อยเนตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
943 เด็กหญิงุสุดที่รัก  มียวน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
944 เด็กหญิงกชกร  ปั้นทิม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงกฤตยา  มาลาเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายกฤตานนท์  ปรีชา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  มันเทศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  จันทคุปต์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงกัญญาภัค  สืบสายอ่อน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงกัลยกร  คงเขียว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  แสงนาค โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงกิติพร  เกตุพราหม์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายกุลชวาล  สุดแสง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงเกตน์นิภา  อัครผล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงเกียรติญาพร  คงคุ้ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายเกื้อกูล  กันทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงขวัญจิรา  นวลเนือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายคุณธรรม  แก้วกลาง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กชายคุณากร  ทิมขลิบ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กชายจตุพล  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงจิณณพัต  เพ็งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์ปาน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงจิดาภา  อินหันต์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายชญานนท์  จันทะคุณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงชญานิศ  พิลึก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงชญาภา  พุทธโกศล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงชนาภัทร  สุขเมือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายชยพล  บัวเกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงชลิดา  ยอดแตง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงชาลิสา  ยอดเพชร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวเกตุ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงญาดาณัฐ  ทีตารักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปู่เกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงณฐมน  สีสายคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กชายณปกรณ์พัฒน์  จินดานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงณพัชญา  โพธิ์เกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สว่าง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายณัฐพากย์  อัครกมลวรชัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายณัฐภูมิ  สว่างวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงณัฐริกา  อันเตวาสิก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงณัฐวรรณ  โพธิพรต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กชายณัฐวรรธน์  แจ่มภู่ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงณาณิกา  คุปตะนาวิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงณิชมน  ศรีจันทร์โต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงณิชารีย์  แย้มภู โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายตรัยคุณ  ก่อพงศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กชายติณณพัฒน์  บัวดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงทิพรดา  ควรสมัคร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กชายแทนคุณ  เพชรจรุงพร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายธนกฤต  แก่นจำปา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงธนพร  รุ่งรส โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กชายธนพัฒน์  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงธนรรพร  ขาวสง่า โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายธนวรรธน์  กวีวัฒนกร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายธนวัฒน์  ศรแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กชายธนัญธรณ์  ไหลเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กชายธันยพัฒน์  เรืองรุ่ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงธิดารัตน์  รังเพชร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงธิติพร  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายธีรเกียรติ  จันจัด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายนพฤกษ์  แตงเรือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงนภาพร  หนูหริ่ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายนราทร  ภูมิธัญสิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปัญโยแจ่ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายนิธิราชย์  คำมาอ้าย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายนิธิวัชร์  เบาใจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงปนัสญา  บุญวงค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายปพนธีร์  อังศุพงศ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงปภาดา  เรืองเพ็ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ประดิษฐศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงปราญชลี  ชูสนิท โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงปวีณอร  เซี่ยงเจ็น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายปองภพ  คุ้มยิ้ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายปัณณธร  สมสาย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงปัณณภัสร์  จงจิรวงศา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายปัณณวัชร์  ศิระวัชราพัชญ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายปัณณวิชญ์  บัวเทศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงปาณิสรา  อินต๊ะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงปาณิสรา  อินนาคกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงปุญจิรภา  แก้ววัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงปุญรวิภา  แก้ววัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงปุญวิรดา  แก้ววัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายปุณณ์เดช  เลไพจิตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายพงศ์พล  แสงฉันท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายพชรพล  ราชเมืองมูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงพรชนก  หน่อสนาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงพรพิมล  ขำจุ้ย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงพิชชานันท์  กาญจนจัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงพิชญานิน  หมื่นต่างใจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เพ็งคุ้ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  แผ่นทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงภรพรรณกร  ยิ้มยวน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายภัทรดนัย  ขำวิไล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คงคาหาญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ไทยเมืองทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายภาคิน  เส็งหะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงภาณิชา  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายภานุเมศวร์  มุกดามาศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  บุญประเคน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงภูพระจันทร์  แสนยศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายภูภากร  พลเวียง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายภูมิพัฒน์  ละวันนา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงภูริชญา  เพชรแสนงาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายภูรินทร์  สุขเกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายภูวณัฏฐ์  น่วมบาง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายรัชชานนท์  พรมสกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงลภัสรดา  ขลิบเงิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงลลิตา  บุญทาวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงลลินลิน  ถิ่นทับ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายวชิรากรณ์  ทับจาก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายวรกันต์  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงวรินทร  สุขโชติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงวรินทร  เพ็ชรนิล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงวริศรา  ม่วงแจ่ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงวริศา  จำปางาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายวสุ  กาวกาย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายวิทศรุต  หวาดเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายวุฒิชัย  เถาวันวงค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายศรันภัทธ์  อ่วมแจ้ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายศาโรจน์  เนียมศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงศิศิรา อลิซ  โคลแมน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายสมไชยณรงค์  อุ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายสรวิชญ์  แตงใหญ่ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายสิษฐวัศ  อุ่นทิพย์ฉัตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายสุธินนท์  กาญจนพรพิเชียร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงสุพัตรา  เชิดชู โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงสุภนิดา  พาทัน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงสุภานัน  หรั่งเจริญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายหัสพงศ์  สุขเมือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายเหมหิรัญ  เส็งทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายอธิวัฒน์  ศรีบัว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงอธิษฐาน  เนียมประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงอมลรดา  ทิพวัน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงไอริน  มีคง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายิอิทธิ์ฐพงศ์  ราชรองเมือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงกนกวรรณ  วิรมย์เจียม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1079 เด็กชายกฤชณัฎฐ์  แก้วตา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กชายกฤตธน  อุ่นจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1081 เด็กชายกฤติเดช  บุญจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงกฤติมา  ศรีปาน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1083 เด็กชายกฤษฎี  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1084 เด็กชายกวีวัธน์  จึงสำเร็จการ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กชายก้องภพ  ก้องไพศาลศิลป์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1086 เด็กชายกันตพล  อุดมวงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงเขมจิรา  เสตะจันทน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1088 เด็กชายจิรภัทร  สุขคง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงจิรัชญา  วัธนทรัพย์เจริญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1090 เด็กชายจีรโชติ  พานิชอำนวย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงชญานันทน์  คงอยู่ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงชนม์สิริน  ดวงแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กชายชนะโชค  ภิรมย์อยู่ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงชนากานต์  รักษาสวัสดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1095 เด็กชายชยพล  รักเรือง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1096 เด็กชายชยพัทธ์  นึกอนันต์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1097 เด็กชายชวนากร  ตั้งอิสราวุฒิกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1098 เด็กชายณคุณ  หลักดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1099 เด็กชายณฐพงศ์  ทัฬหสิริเวทย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1100 เด็กหญิงณฐภัทร  ประดิษฐ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กชายณวพน  บำรุงเขต โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงณัชชา  พาราศิลป์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1103 เด็กชายณัฏฐ์  จัดกสิการชูพร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1104 เด็กชายณัฐทวีรัชต์  ทรัพย์พึ่ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1105 เด็กชายณัฐธนัน  สุขยุคล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1106 เด็กชายณัฐพัชร์  เพ็ชรแอน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1107 เด็กชายณัฐพัฒน  จงศิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1108 เด็กชายณัฐพัฒน์  บางระพิมลพงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1109 เด็กชายณัฐภัทร  โฉมแดง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1110 เด็กชายณัฐเศรษฐ  วุฒิกุลประพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงณิชาพร  ปราสาททอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงณิชาภัทร  พันธ์ชัยนาม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1113 เด็กชายดิษศวิชญ์  ปานทับทิม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กชายทิพเนตร  ศักดิ์กรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1115 เด็กชายธนนนท์  ขยันกิจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1116 เด็กชายธนาธิป  แช่มมุ่ย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงธัญญานุช  คงศิลป์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชัยอ้าย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1119 เด็กชายธีวสุ  พงษ์บ้านไร่ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงบัวบูชา  อธิกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงบุญสิริ  ฟองจางวาง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1122 เด็กชายปฐมรักข์  ธนวิศักดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1123 เด็กหญิงปราณดา  แสนแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1124 เด็กชายปวเรศ  พรมส้มซ่า โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1125 เด็กชายปัญญพนต์  คำโอภาส โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1126 เด็กชายปิยวัฒน์  อินทรประสิทธิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงปุณยนุช  สายบุตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1128 เด็กชายพชร  จันโต โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงพรรณนิภา  คงอาศา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงพรรวินท์  นาคบุรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1131 เด็กชายพลภัทร  วัฒนาอุดม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1132 เด็กชายพิชญดนย์  ปัญญาวงค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  นุชสวาสดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1134 เด็กชายพิศุทธิพงศ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงเพียงพิมพ์  อุณฑพันธุ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1136 เด็กชายภรภัทร  พรหมรัตนกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1137 เด็กชายภาราธิป  บุญประเสริฐ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1138 เด็กชายภีมากร  จรัญร้ตนศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1139 เด็กชายภูมิธนพัฒ  กระต่ายน้อย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1140 เด็กชายภูริณัฐ  ศักดิ์โสภา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1141 เด็กชายภูริวิชญ์  สันติพร้อมวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1142 เด็กชายภูสิษฐ์  คำมูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงรชาดา  ชีพสุมนต์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1144 เด็กชายรณรต  พัทธวีรกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1145 เด็กชายรพีภัทร์  ชื่นชอบ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงรักษิปาณ  สมบูรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงรัทณิญา  สุบิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1148 เด็กชายรันชณ์นพัฒน์  จรรยาอมรกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1149 เด็กชายวรธีร์  อยู่เครือ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงวรฤทัย  ปินตาแสน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงวริศรา  เปลี่ยนเกิด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงวาโย  ภู่ศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กชายวิชญ์ภัทร  เนตรแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1154 เด็กชายศรัณย์กร  จินดา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1155 เด็กชายศุภกร  มีพร้อม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงศุภพิชญา  พรหมมาวัน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงศุภานัน  สุขใส โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1158 เด็กชายสมบูรณ์  ทองดอนง้าว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1159 เด็กชายสิงปัณฏวิชฐ์  แตงสมบูรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงสุณัฎฐา  สุวรรณประสพ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงสุพิชญา  รัตนเกศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงกชพร  อภิวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงกชพร  แดงน้ำคู้ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงกนกพิชญ์  อ่อนงาม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงกมลพร  พรมขัน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงกมลพรรณ  สายทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายกรวิชญ์  ใจแจ้ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายกฤต  กาจนุกูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงกฤตยา  เนตรสุวรรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายกษิด์เดช  โสตถิโภคา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงกอบกาญจน์  ไพศาลสุขวิทยา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คมเขียว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงกัญญาภัค  ยอดเกตุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายกัณภัทร  ก้อนเเก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงกันต์กมล  สุกใส โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายเกียรติภูมิ์  ไฝเพ็ชร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายไกรวิชญ์  ยังแช่ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายคณาธิป  คำภีร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายคุณานนต์  ขยันกิจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายจตุราย์  จิระเดชประไพ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายจิตบุณย์  อินสอาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายจิรพัฒน์  วิเศษ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงฉัตราพร  ประทุมโม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายชญาน์นันทน์  สารวัตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงชนัญชิดา  เจริญคลัง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายชยณัฐ  ศุขโรจน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายชยวัศ  สวนม่วง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายชยางกูร  นิสยันต์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงชัญญา  สุขะเสนา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงชาคริยา  ยกยิ่ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงชาลิดา  หงษ์วิเศษ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงชุดารัช  นุชสติวรโชติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายฐิติสรณ์  อินทร์แก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงณชพร  บัวระพา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายณฐกฤต  ลบยิ้ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายณฐภัทร  ชมกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงณฐวรรณ์  สมสงวน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงณธิดา  วชิรปรัชญากุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายณภัทร  ทับทิมเขียว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายณภัทร  มาลัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงณัชถวรรวดี  อินสอาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เณรแตง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ภักดีถวัลย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงณัฐชา  วิจิตรพงษา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงณัฐธยาน์  น่วมชุ่ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงณัฐนันท์  มากงาม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายณัฐพงศ์  เจริญเรืองเดช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายณัฐภัทร  วรรณไทย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงณัฐวลัญย์  มาลี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงณิชาภา  หอมจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงดลยา  สุขนิตย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายทรงวุฒิ  นุชสวาสดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายธนกร  ปริยานนท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายธนบดี  เสนานาค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงธนัตตา  ปานมณี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงธนิสร  หลักหลวง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงธัญจิรา  ประเสริฐกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงธัญญพัฒน์  อภิบาลไกรศร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงธัญสรณ์  เจริญสุข โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงธาราธาร  หรรษา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงธีร์จุฑา  คงมา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงนทพร  อุบลนุช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายนราวิชญ์  ไกรวีระเดชาชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงนันท์นภัส  สราญรมย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายนิติศักดิ์  ฟองกาวี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายนิพพิชฌาน  วาสนาเป็นสุข โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงนุชวรา  สุขใย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายบดินทร์  จันทร์ส่ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงเบญญาภา  คงเทศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงเบญญาภา  ทับทิม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีฟ้า โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงปทิตตา  สิงหะเรือง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สอนชาวเรือ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงประกายเพชร  กลางหน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายประภวิษณุ์  ศรีสิงห์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงปริญญ์  จันทร์ดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงปรียาดา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายปองคุณ  มีเนตรขำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายปัญญพนต์  ชัยอ้าย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายปัณณทัต  โสตถิถาวร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายปาณัสม์  รวงคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงปานรพี  ตรงต่อกิจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงปาลิตา  เขาทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายปุณพันธ์  น้อมนิล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงปุณิกา  ฉายศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงผกากาญจน์  สอนมา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายพงศพัศ  หงษ์จีน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายพงศ์พิศิษฎ์  สิงห์เผ่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายพชรเดช  น่วมชุ่ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายพรภวิษย์  เผือกชาวนา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงพริมธีร์ญา  ดิตถ์ฐามูลค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายพลพล  ราญพล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงพลอยนภัส  ภู่ละออ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงพาพิมล  เยี่ยมสุวรรณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงพิชชาพร  อ่ำอำไพ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงพิชญธิดา  หงษ์พงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงพิชญา  โพธิประพันธ์พงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงพิมชญา  อินทร์ทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงอ่วม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  วงศ์ชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงพิสมัย  บดีรัฐ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงเพชรลดา  แสงราช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงภคพร  กุลมิตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายภคิน  กิจโอสถ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงภนิตา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงภรรณธิชา  บุญทวี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายภัททนพ  แต่งเนตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงภัทรภร  บุญเอี่ยม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายภาคิน  อินทรา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายภาสกร  วิจิตรพงษา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จันทร์มีเทศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงภิพารินทร์  วงษ์เมธาทวีสิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายภูมิพัฒน์  วรเศรษฐศักดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายภูมิพัฒน์  สอนง่ายดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายภูมิภากร  นรรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายมูฮัมหมัด  บิลาล นาซีร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายเมธาภัทร  ทนุราช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายยศวัฒน์  น่วมบาง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงรฐกร  รัตนคุณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายรพีพงศ์  ปัญญาวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงรมิตา  ปานปาก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงรวิภา  ศักดิ์ประเสริฐ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงรัฐณันท์  ขันตีมิตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงรัฐนันท์  บุญมั่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงลัทธพรรณ  น้อยดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงวชิราภรณ์  นิมิตสถิตธรรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงวรวลัญช์  กลมพุก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงวรัชยา  ประสาทศิลป์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ทองจันทร์สาน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายวีรภ้ทร  สะอาดคต โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงศิริรักษ์  กองแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายศุภกร  บุษบัน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายศุภอรรถ  ชัยประสิทธิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงศุภากร  ดอนดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงศุภิสรา  แกงวิริยะประเสริฐ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายสรวิชญ์  สัจจวาทิต โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงสลิลลา  อ้นศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายสิทธิบูรณ์  อินทศักดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายสิปปวิชญ์  กาญจนินทุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงสุรัสดา  เอี่ยมชาวนา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงโสภาคย์สิริ  อ่องเมือง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายอธิป  ธรรมวงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายอธิวัธน์  ดวงตา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงอภิชชยา  ศรีเครือ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายอภิวุฒิ  สิทธิเหรียญชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงอัญญธิดา  โคตรแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายอัฑฒวีร์  ฮ้อธิวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายกนกพัชร  วิสุทธิจินดา โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1309 เด็กชายกรภัทร  มาฉาย โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1310 เด็กหญิงกันติชา  สิริศานต์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1311 เด็กชายกุมภาพันธ์  ประพฤติดี โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1312 เด็กชายเกียรติเกษม  เกษมสัจจานนท์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1313 เด็กชายชัยภัทร  ด้วงผาง โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1314 เด็กชายชาญณรงค์  แซ่กอ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1315 เด็กชายญาณ์พัทธ์  เดชาวีราวัฒน์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1316 เด็กชายณัฐกฤต  จิตต์พัฒนากูล โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1317 เด็กหญิงพิชญาฎา  บุญรักกว้าง โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1318 เด็กชายพีรทัศน์  ศิริเจริญพันธ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1319 เด็กหญิงภิรญาณ์  หม้อสุวรรณ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1320 เด็กชายศิรพัฒม์  พัฒนะสันติ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1321 เด็กชายอภิวัชธ์  ศิริเจริญพันธ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1322 เด็กหญิงออมบุญย์  มูลละ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1323 เด็กหญิงกรมณ  แกล้วกล้า โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายกรองเกียรติ  น้อยพานิช โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงกฤตยา  สีหอแก้ว โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงกฤติมา  ปรีชาศิลป์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายกวิน  สุพัตรสร โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงกวินธิดา  ทองเขียว โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงกัญญาพัชร  โคกสูงเนิน โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายจักรภพ  แสงทอง โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงจิณห์ณิชา  ศิริรัตนอำพร โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายชิติพัทธ์  อินทรีย์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงญัฐภัสสร  นักฟ้อน โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นุชรอด โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  มีแดนไผ่ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่หล่อ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายณัฐดนัย  จุนสละ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายณัฐภูมินทร์  โตมี โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายณัฐรัชฎ์  ภู่เกิด โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงณิชกานต์  หุ่นดีด โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายดนัยณัฐ  งามขำ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงทักษอร  ฉาวบุตร โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายธนวินท์  แสงสว่าง โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายธันวกรณ์  เทียนมั่น โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงนพชลภา  อธิกุล โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงนริสรา  แสงจันทร์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงนฤนาท  สุริวงษ์นา โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายนันทพัทธ์  จันทราสว่าง โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายปณชัย  นามเงิน โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายปัญญธรรม  บุญชุม โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายปัณณวิชญ์  ปิ่นสุข โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายปิติภัทร  ทิณเสวก โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงพลอยชมพู  สิงหา โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายพสิษฐ์  กาญจนทวีโรจน์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายพัสกร  คมอาวุธ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายพีรวัฒน์  พินโต โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงมนัญฎา  พรหมวัจนลักษณ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายวชิรวิทย์  จันทรา โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายวิศวะ  ทองเพ็ชร โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายศรัณย์กร  ฉิมนาค โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงศศิญาดา  ซาฮู โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายศานติบูรณ์  สุวรรณสารศักดิ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงศิริภา  แสนแสบ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายสรฒัญ  หาญปรี โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงสิริพรรณ  ภูวเกียรติ์เมธา โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายสุกฤษฎิ์  โคจรสุขสวัสดิ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงสุชาณัฐ  เฉลิมวิสุตม์กุล โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงหทัยชนก  แก่นทอง โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงอรรัมภา  คำเขียว โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายอินทศักดิ์  อินสด โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายกฤติธี  สมศรี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 คณิตประถม
1372 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หมื่นตุ้ม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
1373 เด็กหญิงกัญญาพัทร  วิจิตรพล โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
1374 เด็กชายชิษณุพงศ์  สามหมาดไทย โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
1375 เด็กชายณธกร  อุนจะนำ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
1376 เด็กหญิงณัฐกฤตา  น้อยเดช โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
1377 เด็กชายธนภณ  นิธิภูริดำรง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
1378 เด็กชายธนวินท์  คิดถวิล โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
1379 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อ่อนขำ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
1380 เด็กชายธาวิน  มิฟองฟู โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 คณิตประถม
1381 เด็กหญิงธีรนันท์  ทองทา โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
1382 เด็กชายนภัทร์  นาคเถื่อน โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
1383 เด็กหญิงนภัสนันท์  บางยิ้ม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
1384 เด็กชายนโรดม  ทรัพย์เมฆ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
1385 เด็กหญิงนวียา  ไกรฤกษ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
1386 เด็กหญิงนิภารัตน์  สุทัศน์สันติ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
1387 เด็กชายปฏิภัทร์  แจงทอง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
1388 เด็กหญิงปพิชญาณ์  สอนอ่อน โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 คณิตประถม
1389 เด็กหญิงปิยภรณ์  ห้วยเล็ก โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
1390 เด็กหญิงปุญญาดา  ทิพย์กนก โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 คณิตประถม
1391 เด็กชายพชรพล  สายกนก โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
1392 เด็กชายพชรพล  โทสุวรรณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงพรรษชล  คำนวนพื้น โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
1394 เด็กหญิงพัชรดา  อยู่พ่วง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
1395 เด็กหญิงพิชชานันท์  เชิดชู โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
1396 เด็กหญิงพิชญาภร  ภูมิอินทร์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
1397 เด็กชายภาสกร  แสงทอง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
1398 เด็กหญิงมิลินตรา  เอื้อพรจิรชัย โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
1399 เด็กหญิงลลิตา  เลิศเสม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
1400 เด็กหญิงวาสนา  เอกวิศิษฏ์ชัยกุล โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
1401 เด็กหญิงสโรชา  ตาแก้ว โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
1402 เด็กหญิงสุภิชญา  ตันตระกูล โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
1403 เด็กหญิงอภิชญา  พนมพริ้ง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
1404 เด็กหญิงกนกทิพย์  ศฤงฆ์อนันต์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายกลวัชร  ขันติพลาคม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เอี่ยมเมือง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กชายกันต์ศักย์  เอี่ยมแจง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงกันย์ลภัส  ถือมั่น โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงกุลปริยา  ดีเสมอ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายไกรสิทธิ  แสงศิริ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายคทาเดช  ดำรงค์ศักดิ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงจิณัฐตา  ศุกลรัตน์มณีกร โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงฉัตรชนก  เนียรประดิษฐ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายชนกันต์  หลากจิตต์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายฐิติพันธ์  ศรีจักรโคตร โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงณธิดา  แก้วหล่าย โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงณัชชา  สิงห์กวาง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายณัฏฐพัชร  ไชยป้อม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงห์โต โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายณัฐนภ  ตั้งจินตวิวัฒน์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายณัฐนันท์  ทองนาบัว โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนยากุล โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายดีภีพัชร์  ใจวัง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
1424 เด็กชายตระการ  สีหะวงษ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายเตชิต  ผ่าทอง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กชายทักดนัย  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงทิตชญา  แก้วบุญเรือง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงเทียบตะวัน  ศรีกัลยานิวาท โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายธนกฤต  จำเริญสม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายธนกฤต  เงินมาก โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายธนเดช  เงกสอนอ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายธนภัทร  ปานมุง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1433 เด็กชายธนภัทร  ศรสุวรรณศรี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายธนัช  อภินันท์ขจี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายธัญเทพ  รุณนก โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายธีรไนย  แก้วประเสริฐ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายนฤเดช  ฟักเขียว โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงนลินทิพย์  ดีบ้านครอง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ภู่รอด โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงนันณภัชสรณ์  เอี้ยวสุวรรณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงนาราภัทร  เสือจันทร์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายบรรณวัชร  แก้วจันทร์ฉาย โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงบุญธิชา  บุญมี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายปิยะ  ทองดอนคำ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงพรประภา  สันหมอยา โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายพิชชานนท์  ทิมไทย โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงพิชชานันท์  พุฒิสกุลวงศ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงพิชชาภัทร  นาคน้อย โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงพิชญา  แตงนาค โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  นาคยิ้ม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  จิตรพินิจ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงพิมพิศา  เล่าทรัพย์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงเพชรรดา  ศรีคำ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1454 เด็กชายภัคพงศ์  อ้วนคำ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงภัทรศยา  ผลชล โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พริกทิม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายภูมิกฤตยชน์  หอมสด โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กชายโภคทัต  รวมญาติ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
1459 เด็กชายรชต  บุญพึ่ง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงรัฐพร  กินรี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงวรินทร  ศรีพรหม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงวริศา  มั่นชาวนา โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงวิลาวัณย์  นิสยันต์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กชายศุภกฤษ  ขวัญคุ้ม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงสิรัญญา  กุจั่น โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงสิริวิมล  นิลมณี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงสุนิสา  อ๊อดเอก โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายอภิวิชญ์  ทรงเจริญ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กชายอัครนาวิน  ตันติพลาผล โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กชายอัยยาคุณ  บุญเทียน โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
1471 เด็กชายอิทธินนท์  ขันทอง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
1472 เด็กชายกฤศณัฏฐ์  พ่วงวัฒนวงศ์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
1473 เด็กหญิงจงรัก  โศณณายะ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
1474 เด็กชายชยณัฐ  พิทยาเวชวิวัฒน์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
1475 เด็กชายณภัทร  ชื่นเคียนคต โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
1476 เด็กชายติณณ์  ไชยโชค โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
1477 เด็กชายนพสิทธิ์  ชีพธำรง โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
1478 เด็กชายบุณยกร  บุญนอก โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
1479 เด็กชายปรินทร์  พวงมาลัย โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
1480 เด็กชายปัณณวัฒน์  ปันทะธง โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
1481 เด็กชายพิชญะ  พิทยาเวชวิวัฒน์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
1482 เด็กหญิงเมธาพร  อ่อนนุ่ม โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
1483 เด็กชายวชิรพงศ์  มีเดช โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
1484 เด็กชายสิรวิชณ์  สุภาพ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
1485 เด็กชายกฤตาณัฐ  หิรัญพฤกษ์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กชายคีรีน  ปิยวัณโณ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงเซยอง  ลี โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายฐปนรรฆ์  มาอยู่ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
1489 เด็กหญิงทรีสรา  หวังดี โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
1490 เด็กชายปัณณ์  พวงทอง โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
1491 เด็กหญิงพลอยจันทน์  ธุลีวรรณ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
1492 เด็กชายภฤศ  ขำยิ่งเกิด โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
1493 เด็กชายภูธเนศ  ต่อสกุลศักดิ์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
1494 เด็กชายรัตนพัฒน์  พรมเพชร โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
1495 เด็กชายศุภณัฐ  โชติชัยสุวัฒน โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
1496 เด็กชายอาชว์  คมน์ทิพยรัตน์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
1497 เด็กชายกรัยกิระ  พรณรงค์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กชายกฤติน  พรมชัย โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กชายกล้าตะวัน  เหลืองวงศ์วาน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงจุฬาพัฒน์  การุญบุญญานันท์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กชายชนนน  เขียวพุ่มพวง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กหญิงชนมน  พัทธวีรกุล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กชายชนัต  เปียมี โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.3 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กชายชนาเมธ  เมตมันกุล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กชายชวรัตน์  อิ่มคง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กชายณภัทร  อุดมวรรัตน์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กชายณัฐวินท์  เลิศรุจิกุล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
1508 นายทวีรัฐ  ถาวรยศนนท์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.3 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กชายธนเดช  เกตุเเก้ว โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงธรรม์สมร  การุญบุญญานันท์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กชายนภัทร  อายุยืน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงนภัทร์  รัตนาคม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กชายนรวรรธน์  สินอนันต์วณิช โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กชายนวินพัตร  บุญคุ้ม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กชายปกรณ์กิตติ์  เฮงหิรัญญวงษ์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กชายปัญโญ  ทองเขาอ่อน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กชายปิยะวัฒน์  อิสระธานันท์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงพรรณสิริ  สิงห์เผ่น โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงพิมพ์นารา  แสงวิจิตร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กชายพีรณัฐ  เผือกผ่อง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
1521 นางสาวภัทรคีตา  พลพวก โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.3 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กชายภูมิพัฒน์  คงทน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กชายภูเมฆา  เค้ามงคลกิจ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กหญิงวรันธร  อรุณผล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.3 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กชายวิสุทธา  หอวรรณภากร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.3 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กชายศิริพงศ์  ชัยจิตติประเสริฐ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กชายสรวิชญ์  แดงเผือก โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กชายสุวพัชญ์  พิมพ์ชารี โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กชายกฤติน  ทานะมัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 คณิตประถม
1530 เด็กหญิงกัญญาภัค  เพ็งจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1531 เด็กหญิงจณิสตา  พันเลิศพาณิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1532 เด็กชายจิรภาส  ศรีคำทา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1533 เด็กหญิงฉันท์หทัย  อินทรไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 คณิตประถม
1534 เด็กชายชยพล  นาคะปัท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1535 เด็กชายชินณพงศ์  จิตประไพกุลศาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1536 เด็กชายไชยวัฒน์  ธิตุ้ย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1537 เด็กหญิงญาณีกานต์  รอดสุขเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1538 เด็กชายฐากูล  จันทร์โต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1539 เด็กหญิงฐิติมา  สอนไว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 คณิตประถม
1540 เด็กหญิงฐิรญาดา  โพธิ์มูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1541 เด็กชายณฐกฤต  สันติสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 คณิตประถม
1542 เด็กชายณัฏฐ์รพี  โต๊ะถม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1543 เด็กชายทัพพ์  สุขศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 คณิตประถม
1544 เด็กหญิงทิพย์ธารา  ศิรินคร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1545 เด็กชายทีปวิชญ์  วิณรงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1546 เด็กชายธนโชติ  วิมูลชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1547 เด็กชายธนธรณ์  ทองนักคัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1548 เด็กชายธนวรรธน์  จิตต์บุรุษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1549 เด็กชายธนวัฒน์  จันทราสา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1550 เด็กหญิงธัญลักษณ์  คันธี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1551 เด็กหญิงธันยปริยา  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1552 เด็กหญิงธีมนันท์  เนียมตุ๊ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1553 เด็กชายนภัทร  ชนชนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1554 เด็กชายนรวัชร์  สร้อยระหงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 คณิตประถม
1555 เด็กหญิงนาถธิดา  อาสนาชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 คณิตประถม
1556 เด็กชายปรมะ  เศรษฐธัญการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1557 เด็กชายปวรปรัชญ์  ลิ้นจี่ขาว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1558 เด็กชายปวเรศ  เขม้นดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1559 เด็กชายปารณัท  ปัทมสิริวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 คณิตประถม
1560 เด็กชายพงษ์พิษณุ  ภู่เย็น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1561 เด็กหญิงพรกมล  มาลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1562 เด็กชายพสิษฐ์  เต็งไตรรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1563 เด็กชายพัชรกฤษฏิ์  จันทร์จำเนียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 คณิตประถม
1564 เด็กหญิงพัชราพร  นุชท่าโพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1565 เด็กชายพิทยุตม์  สารเก่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1566 เด็กชายพุทธินัทธ์  รัตน์สุวิมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1567 เด็กหญิงภิรัญญา  วัชรวดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1568 เด็กชายภูรินท์  เจริญทวีทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1569 เด็กหญิงรินทรภรณ์  ภูเขียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1570 เด็กหญิงวรกมล  ตรีกิ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1571 เด็กชายเวชชยุต  รื่นภาคทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1572 เด็กหญิงศรินรัตน์  ฤทธิวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1573 เด็กหญิงศุพิสรา  สวนทองสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1574 เด็กชายอชิระ  รัตนวราหะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 คณิตประถม
1575 เด็กหญิงอุษณบุษย์  ศรีอุทัยภรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
1576 เด็กหญิงอุษาพร  ชัยราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
1577 เด็กหญิงกชลัลน์  สุขนาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กชายกนกพล  พัชรพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายกมลภพ  แพพวก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1580 เด็กชายกรทักษ์  ดิษโต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงกรลดา  เลิศสุวรรณไพศาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  อนันต์ชลินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงกฤตมน  สินสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงกฤติมา  รอดปาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1585 เด็กชายกฤษฏิ์  เรือนสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1586 เด็กชายกฤษณพล  ราวิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงกวินทิพย์  ทองพงษ์เนียม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงกวินธิดา  เจริญศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายกษิดิ์คณิน  กลีบปาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงกัญญ์ชวัล  จิรโชติจิรัฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ชาวงค์ศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงกัญญ์ภัคญา  เต๋มา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงกัญญภัทร  ศรีกูลกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1594 เด็กชายกัณพล  ปั้นดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงกันต์วดี  คำปิวทา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงกันตา  ทิมสุนทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงกาญจนพัฒน์  ศรีกุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงกานต์รวี  คำปิวทา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายกิตติศักดิ์  สินสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงกุญชรธิดา  สุ่มพิทักษ์สกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงขวัญธิดารัตน์  สุขมาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงเขมินทรา  สภาภักตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1603 เด็กชายคณบดี  อ่อนนาเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1604 เด็กชายจตุรภัทร  สอนคง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงจันทร์จรัส  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายจารุเดช  ช่วยยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1607 เด็กชายจิรวัฒน์  เจนวิทยาโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1608 เด็กชายจิรายุ  แก้วพูลสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงจุฑามาศ  เขียวปั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เทพจันตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีเฉลียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงชนิศา  ผูกพานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงชัญญานุช  หอวรรณภากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1614 เด็กชายชัพ  กุดั่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1615 เด็กชายชัยภัทร  อรุณวรกิตติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงญาณินดา  จันทราศีรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงญาดา  นิลกำแหง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงฐาติกา  จิตประไพกุลศาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงฐานิสรา  อนันตวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงฐิตาพา  ตั้งนพรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชื่นใจชน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงณฐพร  ผลดีนานา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงณฐอร  สีขาว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงณฐอร  เกษศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กชายณดล  แสนกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1626 เด็กชายณพล  แสนกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1627 เด็กชายณรรฏฐ์ณธรณ์  เอี่ยมละออ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงณัชชาอร  แตงกวารัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1629 เด็กชายณัชฐปกรณ์  รักถึง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1630 เด็กชายณัชณรงค์  วิชิตนาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงณัชณิชา  สุขะวัฒนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เจนวิบูลกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายณัฐธเดชน์  แสนสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงณัฐวรา  ศรีทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1635 เด็กชายณัทดนัย  อินเอี่ยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงณิชากร  อุทธิยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงณิชาพร  ดวงเงิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1638 เด็กชายตรีภพ  วงศ์ชัยพานิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1639 เด็กชายติณณ์  ขำไชโย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงเตชิตา  วงศ์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1641 เด็กชายทวีทรัพย์  จินตนาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงทอฝัน  พานิชผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงทอแสง  พานิชผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงทักษพร  อินชำนาญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงทัชศมณฑน์  เจ้าเจ็ด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1646 เด็กชายทันอทิตย์  ศรีอำไพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงทาณิชา  อิ่มวิทยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1648 เด็กชายทินกฤต  โลหะกาลก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1649 เด็กชายแทนคุณ  ตันตระวิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1650 เด็กชายธณัณท์กรณ์  แสนนิทา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1651 เด็กชายธนโชติ  พลไวย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1652 เด็กชายธนดล  สายวงค์ปัญญา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1653 เด็กชายธนพล  ซึมเมฆ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงธนมน  ศรีสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1655 เด็กชายธนากฤต  เมธรุจภานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1656 เด็กชายธมน  ป้อมสาหร่าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1657 เด็กชายธรเดชา  หอวรรณภากรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1658 เด็กหญิงธัญชนก  พงษ์ตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1659 เด็กหญิงธัญลักษณ์  วงศ์เศรษฐภูษิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงธัญลักษณ์  โตป่าเตย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงธันยนันท์  นาคทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1662 เด็กชายธิติภัทร  แสนพรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงธีรตา  เด็จใจทัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1664 เด็กชายธีรภัทร  ลิ้นจี่ขาว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1665 เด็กชายธีรเมธ  ขำน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1666 เด็กชายธีรวัฒน์  ศรีกูลกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1667 เด็กชายธีริทธิ์  กำจัดภัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1668 เด็กชายธีร์  พวงกลิ่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงนนทพร  ทวนหอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1670 เด็กชายนภชัย  ศรีอำไพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1671 เด็กชายนภทีป์  ตรีเจริญชัยวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงนรัตน์ชมนต์  เอกภาพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงนัชชา  แสงอรุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงนันท์นภัส  จรรยงพันธุ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงนันท์นภัส  สร้อยเรืองแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงนาราดา  จันพรมมิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1677 เด็กชายนิธิศ  กาฮาร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงบุญญิสา  ขำน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงบุญรักษา  ทศกร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงบุรัสกร  เครืออินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1681 เด็กชายปกรณ์  เกตุแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1682 เด็กชายปฐพี  ศิรินคร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงปภาอร  ศรีกัลยานิวาท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1684 เด็กชายปรัชญา  ตระกูลพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1685 เด็กชายปรีดิ์พีระ  มหาปัญญาวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงปวันรัตน์  สุขใส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1687 เด็กชายปัณณวิชญ์  คำดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงปาลนา  จันน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงปิ่นจุฑา  เทพจันตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงปุณณดา  นาแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1691 เด็กหญิงไปรยา  นันทิภาคย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1692 เด็กชายพงศกรณ์  วีระเดชประไพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1693 เด็กชายพงศ์ภีระ  ดอนจันทร์ไพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1694 เด็กชายพงษ์พิษณุ  ทัยพิษจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงพรรณทิพย์  ตระกูลพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงพลอยมณี  ศิริชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1697 เด็กชายพัชรวิชญ์  แดงแสงทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงพัชรีวรรณ  โกมลพันธุ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงพัณเกล้า  อัครเมฆโสภณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1700 เด็กชายพิชชญนันท์  เกตุแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1701 เด็กชายพิชญะ  อิ้มอนงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชยา  พ่วงพร้อม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงพิมพ์ภา  คัตมาตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงพิมพ์วรา  รอดมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1705 เด็กชายพีรดนย์  ภู่กร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1706 เด็กชายพุฒิเมศวร์  นาคใหญ่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1707 เด็กชายพุทธารักษ์  พลอยงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1708 เด็กชายภคินัย  สุขชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1709 เด็กชายภณธนภัทร  แสงแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1710 เด็กชายภักกพงษ์  หอมหวล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1711 เด็กชายภัทร  ธนธรรมพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1712 เด็กชายภัทรคุณ  ศิวะมาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1713 เด็กชายภัทรดนัย  โตษยานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1714 เด็กชายภัทร์รินท์  ปัทมาลัม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1715 เด็กชายภาคินทร์  ปุญญฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1716 เด็กชายภานุรุจ  พุ่มยิ้ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เลิศคณิตกรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1718 เด็กชายภีมพล  โอภาสนิพัทธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1719 เด็กชายภูกวิน  ม่วงยิ้ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กชายภูตะวัน  ภูเขียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1721 เด็กชายภูมิพัฒน์  นันทไมตรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1722 เด็กชายภูวรินทร์  รอดมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีโชติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงเมธปิยา  อ่ำอ้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงยาอะซานทัว เพ็งเลีย  ดอร์ดุนุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงรมิดา  สุขนิตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงรสิตา  แซ่ซื้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1728 เด็กชายรัชเดช  เมธรุจภานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1729 เด็กชายรัชนาท  รอดเงิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1730 เด็กชายรัฐนันท์  รอดเงิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงรัตนมาศ  หมอสินธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงลภัสรดา  วงศ์คำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงลัญญสรา  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1734 เด็กชายวชิรวิชญ์  คำภิลานน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงวรพิชชา  จินตนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงวรรณกร  อัครทวีทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1737 เด็กชายวรวิชญ์  ปั้นดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงวรัญญา  งามโคกกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงวริศรา  มั่นคง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1740 เด็กชายวัจนะสิธ  สิริวัจนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1741 เด็กชายวิชญา  ไฝเพ็ชรดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1742 เด็กชายวิชยุตย์  สร้างสรรค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงวีร์สุดา  ธูปบูชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงเวชิรา  วชิระนิเวศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1745 เด็กชายศรันย์ภัทร  สิริลัพธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงศศิภา  เส็งชื่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1747 เด็กชายศุภกฤต  เสนาชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงสมัชญา  อำนวยพันธ์วิไล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1749 เด็กชายสิรภพ  วรศักดิ์ชาดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงสิริษา  วงค์วาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงสุขฤทัย  มะโนปิง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงสุธิมา  ปานแย้ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1753 เด็กชายสุปวีร์  พันธุรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงสุภาสินี  นุ่มพรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงโสภิษฐาการณ์  ปิ่นประภากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
1756 เด็กชายหิรัณยพงศ์  ยิ้มสรวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1757 เด็กชายองศา  วงษ์เฉลิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1758 เด็กหญิงอชิรญา  รักษ์ชน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1759 เด็กชายอชิระ  เจริญรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงอภิชารี  อิ้มทับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงอภิสรา  นาคเอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1762 เด็กชายอริญชัย  ธรรมราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงอักษิกา  อินทชัยศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงอัยยนินทร์  กุลกฤตญา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงอารียา  ธิตุ้ย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
1766 เด็กชายอินทรัตน์  ฉันทรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1767 เด็กหญิงอินทิรา  ณรงค์เดชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1768 เด็กหญิงเออิญาภา  เกตุเพ็ชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
1769 เด็กหญิงกฤตญกร  สุริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.6 คณิตประถม
1770 เด็กชายกานปีติ  พรณรงค์ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.6 คณิตประถม
1771 เด็กชายกิตติศักดิ์  ภูวิโคตร โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.4 คณิตประถม
1772 เด็กชายจิรภัทร  พลานนท์ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.5 คณิตประถม
1773 เด็กชายจิรายุ  เผ่าผม โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.6 คณิตประถม
1774 เด็กหญิงจุดาญา  ณรงค์ชัย โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.5 คณิตประถม
1775 เด็กชายณัฐจรัฐ  ถาวรยศนนท์ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.5 คณิตประถม
1776 เด็กชายณัฐณกรณ์  สุนะ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.5 คณิตประถม
1777 เด็กหญิงณาราชา  เข็มมุข โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.6 คณิตประถม
1778 เด็กหญิงธัญณิชา  กุคำอู่ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.6 คณิตประถม
1779 เด็กชายปกป้อง  ประทีปปรีชา โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.5 คณิตประถม
1780 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  สังข์ช้าง โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.5 คณิตประถม
1781 เด็กหญิงภัทรมล  จิตชาญวิชัย โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.6 คณิตประถม
1782 เด็กหญิงภาสิกา  อารีรัตนเวช โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.4 คณิตประถม
1783 เด็กชายภูพิรัญณ์  กังเศรษฐิณาธร โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.6 คณิตประถม
1784 เด็กชายภูมิพัฒน์  พรมเกตุ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.6 คณิตประถม
1785 เด็กชายยงปกรณ์  เลิศประกายรัตน์ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.5 คณิตประถม
1786 เด็กหญิงกานต์ธิดา  อุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.5 วิทย์ประถม
1787 เด็กชายกิตติภพ  ขันสาคร โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.5 วิทย์ประถม
1788 เด็กหญิงฉัตรมินตรา  จันทร์ต้น โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.6 วิทย์ประถม
1789 เด็กหญิงชมพูนุท  ยังเจริญ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.5 วิทย์ประถม
1790 เด็กหญิงญาดา  จุลเกตุ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.5 วิทย์ประถม
1791 เด็กหญิงณปภัช  ภูศรีเทศ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.6 วิทย์ประถม
1792 เด็กหญิงณภัค  ระวีวรรณ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.5 วิทย์ประถม
1793 เด็กชายณัฐชยพงศน์  ยศสมบัติ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.5 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงณัฐนันท์  สุวราพัฒนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.6 วิทย์ประถม
1795 เด็กชายณัฐภัทร  จันธิมา โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.5 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงเตชิตา  ต้นกันยา โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.5 วิทย์ประถม
1797 เด็กชายทฤษฎี  ดีบ้านคลอง โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.5 วิทย์ประถม
1798 เด็กชายธนาพล  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.5 วิทย์ประถม
1799 เด็กชายธีรช์กวิน  เลวัน โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.6 วิทย์ประถม
1800 เด็กหญิงน้ำพระทัย  ช่วงชวาลัย โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.5 วิทย์ประถม
1801 เด็กหญิงบวรลักษณ์  แอ๊ดมา โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.6 วิทย์ประถม
1802 เด็กหญิงปรียาวรรณ  ดามาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.5 วิทย์ประถม
1803 เด็กหญิงปวริศา  แสงทองคำ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.5 วิทย์ประถม
1804 เด็กชายปารเมศ  จันทร์ฉลอง โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.5 วิทย์ประถม
1805 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  มีสุข โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.5 วิทย์ประถม
1806 เด็กชายพชร  เต็งศรี โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.5 วิทย์ประถม
1807 เด็กหญิงพรชนก  เสงี่ยมโปร่ง โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.6 วิทย์ประถม
1808 เด็กชายพรพิพัฒน์  คุณจันทรโชติ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.5 วิทย์ประถม
1809 เด็กหญิงพลชา  ชิดบุรี โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.5 วิทย์ประถม
1810 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มั่นใหญ่ชัยโชค โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.5 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงพิมพ์นารา  จำรูญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.5 วิทย์ประถม
1812 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ว่องเอกลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.5 วิทย์ประถม
1813 เด็กหญิงเพลินพิณ  พูลเขตร์กิจ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.5 วิทย์ประถม
1814 เด็กชายภาณุศิษฏ์  โพธิอภิญาณวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.6 วิทย์ประถม
1815 เด็กหญิงลุลา  ธนดลโยธิน โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.5 วิทย์ประถม
1816 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จันทร์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.5 วิทย์ประถม
1817 เด็กชายหอมดิน  สมกุล โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.5 วิทย์ประถม
1818 เด็กหญิงไอศิกา  พลศรีสุทธิกุล โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ป.5 วิทย์ประถม
1819 เด็กหญิงกนกพิชญ์ ญู่อี่  เวชสมพงษ์ โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ป.6 คณิตประถม
1820 เด็กชายณรงค์สุข ระลึกมูล  ระลึกมูล โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ป.4 คณิตประถม
1821 เด็กชายณิชพน  อ้วนเจริญกุล โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ป.4 คณิตประถม
1822 เด็กชายไทริกิ  โคมะทสึ โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ป.4 คณิตประถม
1823 เด็กหญิงปวีณ์พัชร  สุกายะ โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ป.4 คณิตประถม
1824 เด็กชายภูมิพัฒน์  เมฆอรุณกมล โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ป.5 คณิตประถม
1825 เด็กหญิงวรวลัญช์  เพิ่มพรม โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ป.4 คณิตประถม
1826 เด็กชายเหมวิช  บุญวิไล โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ป.4 คณิตประถม
1827 เด็กชายกนกพล  ใจรักษ์ โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ป.4 วิทย์ประถม
1828 เด็กหญิงชญาดา  อรรถพันธ์ โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ป.6 วิทย์ประถม
1829 เด็กชายณชัย  ตรีทิพยบุตร โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ป.6 วิทย์ประถม
1830 เด็กชายณฐกร  ตรีเทพา โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ป.4 วิทย์ประถม
1831 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คุ้มพ้นภัย โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ป.4 วิทย์ประถม
1832 เด็กชายเทพปฏิพัทธ์  ตั้งศรีสุข โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ป.4 วิทย์ประถม
1833 เด็กหญิงธีร์ดารินทร์  กฤษณะจูฑะ โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ป.4 วิทย์ประถม
1834 เด็กหญิงนวินดา  มั่นจิรังกูร โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ป.4 วิทย์ประถม
1835 เด็กหญิงปาณิสรา  วิทย์ตะ โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ป.5 วิทย์ประถม
1836 เด็กหญิงพิพพ์พา  พิศุทธกุล โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ป.4 วิทย์ประถม
1837 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  แก่นท้าว โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ป.4 วิทย์ประถม
1838 เด็กหญิงฟารีดาห์  ธัญญามาตย์ โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ป.6 วิทย์ประถม
1839 เด็กชายภพธรรม  ทองวัน โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ป.4 วิทย์ประถม
1840 เด็กหญิงรวิศรา  พาต่อ โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ป.5 วิทย์ประถม
1841 เด็กชายสายฟ้า  โชติธรรมธรา โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ป.4 วิทย์ประถม
1842 เด็กชายสิทธิ์นิริชญ์  รัตนรมย์ โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ป.4 วิทย์ประถม
1843 เด็กหญิงอันนา  รัชฎาภรณ์กุล โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ป.4 วิทย์ประถม
1844 เด็กหญิงแอชลี่ย์ อัจฉริยา  พูลศิริ โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ป.6 วิทย์ประถม
1845 เด็กชายคณาธิป  วิทยา โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
1846 เด็กหญิงเจณิสฏา  รุ่งศรีรัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
1847 เด็กชายชาโลมนัส  สุดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
1848 เด็กหญิงณัฎฐนนท์  อนุรักษ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
1849 เด็กหญิงณัฐชา  จองพิพัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
1850 เด็กหญิงธัญวัลย์  วราโชติเดชานนท์ โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
1851 เด็กชายปัณณธร  เปรมไธสง โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
1852 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุขะพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
1853 เด็กชายปุญญาพัฒน์  ไกรฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
1854 เด็กชายพีรวิชญ์  ใจชุ่ม โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
1855 เด็กชายวชิรวินท์  เวทย์ธีระธนากุล โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
1856 เด็กชายสิริโชค  ลาวิณห์ โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
1857 เด็กหญิงกัญพัชญ์  นิลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
1858 เด็กหญิงชัญญาพัชญ์  พลอยงาม โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
1859 เด็กชายชิติพัฒธ์  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
1860 เด็กหญิงณฐมน  คมขำ โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
1861 เด็กหญิงณัชชา  ผดุงสัตย์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
1862 เด็กหญิงณัฐรดา  วาณิชย์เจริญพร โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
1863 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  เอี่ยมวชิรากุล โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
1864 เด็กชายธนกฤต  ชูศรศิริกุล โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
1865 เด็กหญิงเปมิกา  รอดเมฆ โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
1866 เด็กชายพชรนัท  ถิ่นวงศ์ยอด โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
1867 เด็กหญิงพรชนก  คำสีสังค์ โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม