รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงโกลัญญา  รักขิตะวัฒนา โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงทาณิชา  ศรีศาสตร์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายธัมมดนย์  กอโชติวุฒินนท์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงวริษฐา  อุทัยรักษ์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอริสรา  เถื่อนคุ้ม โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงอาฑิติญา  พรมศรีจันทร์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจิรัชยา  นันทวรรณ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กชายธวัชชัย  มากพา โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงธัญญาทิพย์  ชูสิทธิ์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายปวเรศ  ชัยชิต โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กชายพบธรรม  นามวิลา โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กชายวุฒิภัทร  เขียวเทียน โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงสรัญกร  บุญธรรม โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กชายกฤษณพัชร  นาคโหมด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจิตรานุช  เจนหัตถ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายจิรายุ  ชอบธรรม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัทณพัชร์  ใจกล้า โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายปุญญาพัฒน์  ฐานะบริสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงภคพร  พึ่งสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายยศกร  ชมจา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายรณชัย  ม่วงกิตติ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงอภิสวรรค์  ยังมาก โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงอรุณรุ่ง  ขำหลง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ปั้นแปลก โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม