รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณฐนนท์  คำเขียน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายณรัฐกรณ์  แสงเพ็ง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณิชาภัทร  มันทรักษ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายธนวรรธน์  เสรีพงศ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายธนะวิทย์  สุขอยู่ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงธัญพิชชา  สุขิทาภรณ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายบุญญฤทธิ์  ฉายสุวรรณ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายปณต  ตั้งศรีสุข โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายพรพิพัฒน์  ออมสิน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายพัฒนชร  ศรีบุญนาค โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายภูฤทธิ์การณ์  ใจกว้าง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงศรินยา  บุญมา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายศุภวิชญ์  กุลธรรม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายศุภวิชญ์  หอมใจมั่น โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงอัสมาภรณ์  ชะนะโชติ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายกฤชณัฐ  มั่นเหมาะ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กชายกฤษฎิ์ศราวุฒิ  สุริพงศ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงกวิณภิชา  มณีโชติ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงกวินธิดา  อินทรประชา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงกัญญาภัค  วงค์ทองคำ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงการชยาพัฐพ์  ภาคย์พระนาม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กชายเกษม  ทองด่านตก โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กชายจอนนี่  จันทะนูศร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กชายจิรภัทร  คงเกษม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายจิรเมธ  สอนสืบ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายธนวัฒน์  วัชรานุกูลกิจ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงธัญยารัตน์  นาครัตน์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงธันยชนก  จันทร์เหลือง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายธีรพัฒน์  เพชรไทย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายนราวิชญ์  ขุนงามขำ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงนันทวรรณ  คำตัน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ไทยลา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายปภัชเดช  มินิพันธ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงปัญญบุญ  ชนะโชติ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กชายพิตตินันท์  นันไชย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กชายพีรณัฐ  ผดุงตระกูลวงศ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กชายภวินท์ภัทร  กิ่งแก้ว โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กชายภูมิพัฒน์  คำเที่ยง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงลลิลทิภย์  ทานท่า โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายวิณวัช  หมื่นยงค์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กชายวีรภัทร์  พิมมะดี โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กชายเวชพิสิฐ  โทวิวัฒนานนท์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงศศิประภา  บุญมาทัน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงศุภานัน  ศศิวิมลกาล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กชายสิทธิเดช  บุญมี โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายสิรวิชญ์  สง่ากร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงสิรินันท์รินี  เสือคำราม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายหรรษธร  คงเมือง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายกฤษฏ์  วัชรนุกูลเกียรติ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายกวีวัฒน์  พรหมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายกิตติกันต์  เมืองทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายกิตติกานต์  ประสานจิตร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายเขมณัฏฐ์  เชื้อวีระชน โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงจันทณัฏฐ์  แก้วกำพล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายจิรภัทร  ถอดเขี้ยว โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  เปรมศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงชมนิศา  ทองหน้าศาล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายชวกร  จันทรมณี โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายชัชฐนะกูล  ครุธทิน โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายญาณพัฒน์  ทองหน้าศาล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายณัฐกิตติธัช  เสนาชัย โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายณัฐพงศ์  พุกสว่าง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายณัฐภูมินทร์  บัวกล่ำ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงณิชา  เพชร์แดง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายเดชฤทธิ์  โฮมจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงตำมิกา ตรีสรา  เมเยอร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายไตรภัทร  หลิมศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายธนกฤต  สมถวิล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายธนธรณ์  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายธนพัฒน์  จิตตะระ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ดีใจ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายนพรัตน์  ยอดทหาร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ดีไทย โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงเบญญาภา  สระศรีดา โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงประภาศิริ  แสงก่ำ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายปวิน  ยอดนิล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปัญญาพร  ลาภประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงปัญญารัตน์  เต็งสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายปัณณภัทร  คงวิทย์สุทธิเวช โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายปัณณ์  กำลังหาญ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายพรภวิษย์  สัจจะเมคิน โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายพิชยะ  สุริยศ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายเพียงภูมิ  ภูมูล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงเพียรพร  รอดอ่อง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายภูวดล  เพชรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายเมธาสิทธิ์  แห้วเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายรชฏ  เนืองนุช โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายรัชชานนท์  มัทธุจัด โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงวรรณวริน  เบี้ยจรัส โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายวรินทร  เร่งเงียบ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายวสุศิวกิจ  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงวิชญาพร  จันทราช โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายวิริทธิ์พล  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายวุฒิภัทร  ชวลิตวรกุล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายศิวกร  ส่งทับใหม่ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายศุภฤกษ์  ราชโส โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงศุภิสรา  บุญชู โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายสุภเวช  จุลกลับ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงสุภัสสรา  กิตติสุขพันธ์อ่ำ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายหฤษฎ์  วัชรนุกูลเกียรติ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงอชิรญา  คัชมาตย์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายอธิชาติ  ชายเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายอัจฉริยะ  ทองผาตระหง่าน โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงอัจฉริยา  ทองผาตระหง่าน โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงกมลชนก  ปลั่งฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายกรวิชญ์  พรหมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวกรองทอง  ฉัตรเงิน โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงกวิสรา  อยู่เต็มสุข โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายจักรพันธ์  มาหล้า โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงชนิศา  เปรมศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงญณิดา  กฤตภูวพงศกร โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงทนันท์ยา  เทียนอำไพ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  สอนสุด โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงนวพร  ค้ำจุน โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงเบญจมาศ  มากผล โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงปานรดา  พันธุ์คง โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญมา โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายภูมิระพี  เจศรีชัย โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงศรัญญา  ชานุวัตร โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงสรรพ์พร  ศรลัมภ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงสุทธิกานต์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายกรวิชญ์  พรหมมานุวัตร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกัญญาภัค  คำภีรานนท์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกัญญาภัค  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิ์ขำ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงคุณัญญา  ขำเขียว โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงจิรภิญญา  ทองล้อม โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายจิรุตม์  เหมือนสุทธวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายชนาธิป  คำสีสังข์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายชนาธิป  ชัยชนะกุลมงคล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายญาณวุฒิ  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณกมล  ทรงศิริ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณัฐชา  เจริญเดช โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณัฐณิชา  ถินเรือง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายณัฐนนท์  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณิรดา  ทัศนศิริ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายดิชพงศ์  นพภา โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงดุสิตรากาญจน์  ปันแก้ว โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงติชิลา  ภิลัยวัลย์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงทักษพร  สถาพรวรกุล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงธนัทอร  อยู่จุ้ย โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายธราธรรม  ใจจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธิติพัทธ์  พลซา โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายนนท์ปวัฒน์  คำจริง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายนภัสรพี  ซิวพร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงเบญญาภา  รัตนมูลปัญญา โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงปภาดา  ด้วงกัน โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทรมณี โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายเปรม  ปันแก้ว โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพนิต  ชาติบุรุษ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพลอยนารี  จับสังข์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพัชรกันย์  คล้ายฉิม โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพัชรพิมล  หิรัญวัฒนาชัย โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพิจิตตรา  พวกขุนทด โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพิชชาภา  เหลืองวิจิตร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงพิชฌานันท์  กองกุณะ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพิชญาดา  ธรรมดีกุล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพิชญาภา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายพิชยดนย์  พรหมใจบุญ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ปานทวงค์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพีรดา  พลชำนาญ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงฟาริดา  มาฉิม โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงภรณ์ชนก  อุดศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายภูวนัตถ์  โภคาศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงเมธิรัศมิ์  สรรคพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงวรนุช  ทองสุก โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงวรรณณิษา  ทองมั่ง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงวรัชญาภัค  กรีอินทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายวรินทร  ล๊อกตระกูล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงวริษา  มะโพงเพ็ง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงศศิอารียา  แช่มชื่น โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงศุภิสรา  เมืองทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายสรวิชญ์  งามสงวน โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงสิลิลทิพย์  อ้นอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายอชิรวิชญ์  ประสานจิตร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายอติเทพ  อินทรเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงอัญญ์ปัญญ์  วัจฉลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงไอรดา  พฤกษะวัน โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายกฤช  พัดด้วง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายกฤชติพงศ์  ทับบุญมี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายกฤษฎากรณ์  ทองสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงกัญชลิกา  พรมจาด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงกัลยรัตน์  พ่วงพร้อม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  แก้วแดง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายกิตติภัค  ขันทกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยอดเถื่อน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายคณิน  จันทร์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงจัญญาภรณ์  ชิงชัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงจิชัญญา  แช่มชัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายจิราพัฐ  อาภาศิริผล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายจีรพัฒน์  จันทร์ท่าฬ่อ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงชนม์ณภัทร  ปู่หลังกล่ำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงชลิตา  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงญาดา  คลังเพชร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงฐิตารีย์  อนันตรัมพร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ครุฑคำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายณภัทร  ปิยธรรมวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายณัฏฐพล  เอดิสัน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายณัฏฐ์ภัชร์  สุรสีหนาท โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงณัฏฐา  ฤทธิ์ทรง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายณัฐชนน  เปี่ยมงาม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายณัฐดนัย  เปี่ยมงาม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายณัฐภูมิ  ถุงเงิน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงณิชา  หมอนเมือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายตฤณ  คงเนียม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายธนรัฐ  เจศรีชัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายธนวัฒน์  พร้อมเพรียง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงธนัชชญาน์  ไขรัศมี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายธราดล  นาคแดง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายธราเทพ  กล่ำป่วน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  แก้วพวง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายปริญญดนย์  เกตุมะ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงปัญชญา  พลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายปัญญพัฒน์  พันปี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงปัณฑชนิต  สอนตน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายพงศธร  จันทร์สำราญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์  ช่างม่วง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  พลรักษา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายพลัง  พรหมเมศร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายพศิน  สนธิพันธ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายพันแสง  สงวนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายพิชญะ  ยอดกระโหม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายพิทย์ฐากร  สีแตง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายพิสิฐ์  เทศแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายพีรภัทร  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงแพรวาว  ชัยหงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
227 เด็กชายภคิน  โกมุติบาล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายภูนรินทร์  รู้คงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงมีนญาดา  ผะอบเหล็ก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายแมริค  เดเวรา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงรภัสสา  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงรวินท์นิภา  มีศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายรัชชานนท์  ประทุมอ่อน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  กลิ่นเกตุ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงรุ่งรัตน์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงวรรณกฤช  น้อยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายวรรณธวัช  เอมโอช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงวรัญรดา  ศิธรกุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายวิโรจน์  เจริญมา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงวิสราภรณ์  สิริปิยานนท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายวุฒิภัทร  กล่ำป่วน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายวุฒิภัทร  วรรณสด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงศิรดา  สังฆรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายศิริภพ  ตุงคะศิริ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
245 เด็กชายศุภวิชญ์  ใจชื้น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงศุภิสรา  ปลูกสร้าง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายสริคข์ฑา  ศรีมณฑา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายสิปปภาส  สินไพศาลสกุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายสิรวิชญ์  พรหมศรีโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายสิรวิชญ์  วีระกิจ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงสุทธิดา  ม่วงเส็ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงสุภาสินี  ชลมารค โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายสุวิจักขณ์  เชยชื่นจิตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงอโรชา  สงวนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงอัยรัญป์  ออมสิน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายอาชว  ตั้งประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงเอมิกา  ไกรสนิท โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายกฤตพัส  เขตขาม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายกฤษณพล  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายกฤษณ์  เงินเส็ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  หมีอิ่ม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงกัญญนัท  ออมสิน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คชลีย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายกันตภณ  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกัลยกร  อินทสิน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงจินตภา  ขันธ์เขตต์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายจุลฉัตร  อาภาศิริผล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงฉัตรชนก  มวลพรหม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายฉันทวัฒน์  จันทร์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายชนาภัทร  ฟักแสง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายชยกร  สีราย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงญาณิศา  กองทรง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงญาณิศา  อันผาสุข โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงณญาดา  สงวนสัตย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายณฐภัทร  วงษ์สำราญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงณัชชา  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ดัดงาม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณัฐณิชา  ราชานุวัตร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เกตุเนียม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  แสงพระจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณิชนันทน์  คงรอด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงณิฐิกานต์  ทาเอื้อ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายดรณธร  แพพูล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงดลพร  ทัดเที่ยง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงดากานดา  เมืองทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายดิชภูมิ  ศรีไศลไพศาล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายเตวิช  ปินใจ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายทวีวงศ์  ไชยสมาคม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงทิฆัมพร  เอมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายธนกร  เป้าเพชร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงธนพร  ล้อมวงค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายธนภัท  ธุระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายธนภัทร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธนากร  ทองดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงธนารีย์  คลังเพชร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายธเนศ  สวนปาน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายธราเทพ  สายไธสง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงธัณฐภรณ์  เจริญสินสิริกุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงธันยรัศมิ์  สิงห์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงธิฆัมพร  ค่ำคูณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงธิดารัตน์  มิ่งกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายธีรเดช  ตาลน้อย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายธีรเทพ  เขียวแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายนภัทร  แก้วศรีนาค โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายนราพันธ์  จุลละผลิน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายนิธิศ  เดียวสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายนิพิฏฐ์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายบรรณวัชร  ฉายจรัส โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงบุญญาพร  รักสวย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายปฐพี  เปี่ยมงาม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงปนัดดา  จิตตะระ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงปภาวรินทร์  จิตดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายปริพัฒน์  มินทกรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงปวันรัตน์  จันทร์แขวน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุวรรณปักษิณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายปุญญพัฒน์  รุ่งแสง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายพงศภัค  ศิวเวทพิกุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงพรนภา  จุ้ยเรือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงพรรณพร  บุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายพลลภัตม์  โพธิ์หวี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายพสิษฐ์  เอื้อเฟื้อพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพิชามญชุ์  นาคคำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายพิรชัช  กาจญจนอุดม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงพิราวรรณ  วรรณรุณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงพุทธสวรรค์  โพธิ์ร่มไทร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พิมหนู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายภคพล  เป้าเพชร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายภควัต  วงษ์จันทร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงภัทรปภา  เอี๊ยะคนอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายภูริภัทร  อยู่สินไชย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายภูวนาท  มากมูล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงมาลินี  เรืองยะกลับ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงเมธาวี  เป็งเมืองลอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายแม่สาย  เหมงามเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายรักคุณ  มานุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงรัชชนันท์  ด้วงทา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงรัชญา  ศุภศิริวชวิชญ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ทองมั่ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงลภัสรดา  ทองเนื้อห้า โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายวัชรพัทธ์  อุปราพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายวิรพัฒน์  มั่นเหมาะ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายศิลารักษ์  จันทร์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายศุภวิชญ์  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงสิฏฐิณิศา  แก้วผลึก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงสิริยากร  ทองวัน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายสุทธิวัฒน์  จงสมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ระดาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายโสภณวิชญ์  ประทุมโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายอภิฐา  อู่ไทย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงอมราพร  พันตรีเกิด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงอิมานิ  บูรณกูล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงไอลวิล  อรรถจรูญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายจิตเพชร  บุญคุ้ม โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงโซฟี  บรูอาร์ด โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายนันทวุฒิ  น่วมด้วง โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ป.4 คณิตประถม
358 เด็กชายปวรรัชภัค  จำนงค์ภักดิ์ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงพิชชานันท์  วรรณภักดี โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายพิรุณฤทธิ์  พิณเสนาะ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ป.4 คณิตประถม
361 เด็กหญิงรมย์ธีรา  เจือประเสริฐ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงอรนริน  สุทธิศรี โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายอิทธิพัทธ์  นพณัฐกวิน โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงชนาธิป  โมฆรัตน์ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายณชย  เครือพานิช โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายติณณพัฒน์  ลิ้มสมบัติตระการ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายปุณณวิชญ์  ทองดอนเหมือน โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายเปรมปิติ  กีปเป่น โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพิมพ์สิริ  สุดตา โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงรมย์ชลี  เจือประเสริฐ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงศรัณย์พร  เที่ยงอยู่ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงสุพิชญา  วิชิต โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงอักษราภัคร  อินทร์ปิ่น โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายกวิน  ศิริพันธ์ โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายฉัตตพัทธ์  ก๊กมาศ โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายชยณัฐ  การจนารักพงค์ โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายโชติภูมิเดชน์  จิตรเอื้อตระกูล โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.4 คณิตประถม
378 เด็กหญิงณธมนต์  เรืองศรี โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายณาศิส  วิลาทัน โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงนิษฐา  พิมแสง โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายภูฉัตร  ศรีวนิชย์ โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายอรรถสิทธิ์  สุธนะดิลก โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงไอรดา  สิงห์บำรุง โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายฮาซัน มาร์ช  เซ็นเดอร์ โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.4 คณิตประถม
385 เด็กหญิงจองใจ  เสาทอน โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายจิรภัทร  เขม้นกิจ โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงชมพูแพร  พงษ์มณี โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงชุติมนฑณ์  สงวนทรัพย์ โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงฌนัญญาภา  ติรณศักดิ์กุล โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายณฐธรณ์  ศรีจอมขวัญ โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายณภัทร  ภัทรประดิษฐ โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศรีนิรัตน์ โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงธนัชญา  อยู่บาง โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายธรรมสรณ์  มธุรพจน์วจนะ โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงนัยรัตน์  ก้อนแก้ว โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายนิรวิทธ์  กาจธัญกรณ์ โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงป้อนขวัญ  บุรีแก้ว โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงปันพร  บุรีแก้ว โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงเพชรพราว  อรภักดี โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายสุทธิพร  มาสง่า โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงสุภิสรา  โล่ห์เรืองทรัพย์ โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงอมลธีรา  ฟินลิส บริทตัน โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงอุรัสยา  เทศทอง โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายเอื้ออังกูร  คดีเวียง โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงชาลิสา  กระต่ายจันทร์ โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ ป.5 คณิตประถม
406 เด็กชายฐาปกรณ์  อาทวัง โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายเตชินท์  เกิดนิยม โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงมนัสพร  คงหลี โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงสุจิตรา  ทาอ้น โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงสุรารักษ์  โอชะ โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงปฏิมาพร  รักษางาม โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงพิชญา  วีระแก้ว โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงสโรชา  ทองละมูล โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงไอรินดา  คงชู โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ดาบกาง โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงพรพิมล  จันทร์ปาน โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายพัฒปัญชิระ  ปิ่นเพชร โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายภูวเดช  ขวัญทับทิม โรงเรียนโรงเรียนบ้านไดชุมแสง ป.5 คณิตประถม