รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤติน  ดำหนูอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤษฎิ์  แก้วกล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  หนูทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกันย์ฤดี  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกานต์ชนก  ง่วนกิ้ม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงเขมจิรา  ทองช่วย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายคณาธิป  ปล้องไหม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจรรยาพร  จันทรเทพ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายจักรพรรดิ  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายเจ้าพระยา  ไชยภักดี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชญาภา  สว่างรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชญาศ์ทิพยุ์  สงแสง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายชนกันต์  อนุศิริ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชลนิสา  สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายชาญณรงค์  ชุมนุม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายชิน  พรหมแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงญาณิน  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายณฏฐพล  มาเอียด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายณฐกร  กันเกตุ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณฐพร  หนูทิม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายณฐวัฒน์  อินริสพงค์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายณภัทร  อัมพันศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณภาภัช  เอียดนุ้ย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัชชา  พรหมแทนสุด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฏฐ์ดนัย  ศิริอนันต์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฐกานต์  คงสง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายณัฐชนน  แพรกทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายณัฐพัชร์  นากสงค์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายณัฐพัฒน์  ฉันทรจิตร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณัฐวีร์  พิลาลำ้ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เกื้อรุ่ง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณิชา  แกล้วทนงค์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายเดชาธร  พรหมเดชะ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายติณณ์  พรหมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายเตชินท์  ด้วงดล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงทัชรกัญญ์  เกลี้ยงสง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายธนกฤต  วงษ์บุญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธนัญชนก  มีมุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายธนิสร  คำทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายธรรชรัษฎ์  บัณฑิโต โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ชูดวง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงธันจิรา  วิทยานุภากร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงธันยาภรณ์  เศียรอุ่น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายนฤบดินทร์  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนันทัชพร  ช่วยเทศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายนาบีล  เส็นบัตร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายนิติธร  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงบุญญาพร  พุฒขาว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายบุรินทร์พัฒน์  แสงมิ่ง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปชาบดี  ปานจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายปฐวี  ศรีทวี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายปรมินทร์  จานพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงปริยฉัตร  พลายดำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายปวรรุจ  ศิริยุวสมัย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงปวริศา  ธัญญพานิช โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปวินท์ทิตา  แก้วดวง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายปัญกร  เรืองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายปัณณทัต  หัสนันท์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทวีนันท์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายปาณัท  เสตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงปาณิสรา  เกลี้ยงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงปิ่นอนงค์  ธรรมเพชร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายปิยวัฒน์  เพชรศรี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงปุญญิศา  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายปุริม  บุญรุ่ง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายพงศภัค  พงศ์ดารา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายพชร  เกลี้ยงสง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายพชรพล  ชีวะสาโร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพชรมน  หนูเสน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพรรวินท์  หุ้มขาว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงพลอยวารินทร์  กอวัฒนสกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายพศกฤษ  ดำพร้อม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงพัชราภา  ขวัญขำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพิชญ์นรี  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายพิชยะ  ณะมณี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เธียรสุรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงพิมพ์ปพิชญ์  เพชรศรี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชูเผือก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายพีรพล  บุญยก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายพีรายุ  โรจนะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงเพ็ญนภา  หนูหงิม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงแพรวภัชร์ชา  นวลติ้ง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงภัทราวรรณ  พรมแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายภาคิน  หอกเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงภิญญ์ชาฎา  ดำชื่น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงภิญญาพัชร์  สงสม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายภูมิพัฒน์  นมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายภูมิภัช  รัตนเศวตสรรค์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายภูมิภัทร์  ชูเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายภูมิรพี  จอมชิตกล่ำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายภูริณัฐ  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายภูวเดช  อินสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงมณฑิรา  นวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงมนัสดา  เดชอนันต์ ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฝักแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายเมมินท์  ขาวชะอุ่ม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายยศกร  ทองเปลว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายรัฐกรณ์  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายรัฐกฤษฏิ์  คงชู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงลลิดา  มีมุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงเลิศกมล  โชติพานิช โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายวชิรวิชญ์  วรเดช โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายวรกันต์  อินทรชูติ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงวรพิชชา  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายวัชรากร  ทองเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายวันเฉลิม  นาศรี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงศิรภัสสร  เพชรเลี่ยม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายศุภกฤต  กลับแป้น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายสังฆพร  ไพศาลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายสันติวงษ์  ยางงาม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายสิรปรัชญ์  วรศรี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงสุทธดา  หนูเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงสุพิชญา  ชามภูวราช โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงสุภาวดี  หมื่นสิน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายอชิรญา  พรหมรุ่ง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงอนุตรา  คงนอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงอภิชญดา  แป้นน้อย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์ฉิม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายอภิลักษณ์  ปิดเมือง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงอักษราภา  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายอัครเดช  ยอดราช โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงอัยย์รดา  หมวดอินทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงอาธัญญา  จังจาตุพร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายอารักษ์  อินทร์ปราบ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายอุชุกร  อิสโม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายกตตน์  ดำหนูอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกนกพิชญา  หลักเมือง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกัญญ์วรา  นิ่มวุ่น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายกันต์ดนัย  ช่วยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกานต์ชญา  หนูนวล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ฤทธิสุนทร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงเกียรติญากรณ์  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงเขมจิรา  ชูเท้า โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงเขมิสรา  เอียดคง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายคุณานนต์  เดชอรัญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  อินนิล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงจิดาภา  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายเจริญภูมิศักดิ์  เพชรเดชากุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงชญานิศา  จินดา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงชนมน  หนูฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงชนาภา  เนียมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายชยธร  ไชยด้วง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายชัชชานนท์  เจ้าสาย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชัชญาณิช  ภูนุชอภัย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงชัญญานุช  หมวดอินทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายชานนท์  ด้วงดี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงโชติกา  แก้วหัวไทร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงญาณิศา  กลับสกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์เส้ง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงญาณิศา  ชุมชู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณชนก  โสมณะ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณญาดา  เกิดทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายณฐพงศ์  อินทร์ภักดี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายณปภัช  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณัชชา  บุญเจริญพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณัฎฐรีย์  ชุมพูล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัฐกานต์  รักษา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายณัฐนนท์  หนูเทพ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายตฤณ  สุริยโวหาร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายติณณภพ  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงตีรณา  คงตีบ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายตุลยวัต  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายเตชินท์  หนูทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงทอฝัน  กาฬสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงทักษพร  พงศ์ดารา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงทิยาฎา  สุขชนก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธนดล  บุญยก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธัญพิชชา  หมัดส๊ะ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ไหมสุข โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงธันชนก  ทวนทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธันย์รดา  ทองทวี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงธิตา  หน้องมา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธีรดา  พุ่มเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายธีร์วรา  สุขวนิช โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธีรัตม์  อภัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงนภัสร์นันท์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนรรัตน์  รักชุม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายนฤสรณ์  เอียดคง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงนันท์นภัท  ชนะเกียรติ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนันท์นภัส  พักตร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายบรรณวัฒน์  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงเบญญาภา  ชูลีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงเบญญาภา  เกื้อสุข โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายปกเกล้า  สังฆะภูมิ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายปกสกนธ์  พรัดภู่ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายปรเมศวร์  อารีย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายปราบดา  บุญแสง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อินทะเสม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายปัณณทัต  แสงสุบัน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปารียา  ทองสังข์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปิยาพัชร  ทุ่มพุ่ม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ระฆังทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปุญญิสา  เหมือนพรรณราย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงปุญณิสา  ช่วยสงคราม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายปุณณวิช  จารุสมานจิต โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปุณยวีร์  ไพศาลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายเปมทัต  เสตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพรกนก  ช่วยเนียม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพรปภัสสร์  จันทสุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพรรณรมณ  บุญสนิท โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพรรษชล  ทองไสย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพรลภัส  ชัยแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายพลภัทร  ชูหนู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพัชรดา  เพชรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายพัชรบุญ  บุญมี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เอียดนุ้ย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงพิชยะวัลย์  ตั้งติเวชกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพิชามญช์  ทองทวี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายพิภัช  เจยาคม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพิมชนก  ศศิธร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  พรหมแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพิมพ์เพชร  ช่วยชิต โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพิมพ์มาตา  ทองอิน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายพิรุฬห์ลักษณ์  รัษฎาเพชร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงแพรวเพชร  แย้มช่วย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงภณิษา  ปราชญ์นคร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงภรันยา  บุญมา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงภัทรลดา  เดชอรัญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายภัสภูมิ  ทองรุต โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายภูมิพงศ์  ไทรทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายภูมิพัฒน์  มณเฑียรสุภา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายภูเมษ  เกตุแก่น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายภูริภัทร  ชุมแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงมิณฐ์ประภัส  รุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายรณกฤต  อินทร์นอก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงรวิกา  ชูเชียร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายรัชชาวุธ  ชูเซ่ง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงริญญาศิริ  มากวงค์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายวงศ์พริษฐ์  จิตศิริ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายวชิรวิทย์  หัสสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายวรกันต์  จันแดง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงวรรณพร  เกื้อสุข โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายวรวิชญ์  สงแช้ม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงวรันรฎา  การประกอบ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายวรากร  ธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายวัชรธร  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงวารี  หนูตีด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายวีระวุฒิ  เอียดเฉลิม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายศรัณย์ภัทร  สมดวง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงศิโสภา  เศียรอุ่น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงศุภัทชา  รุขมาตย์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงสมัชญา  หมานมา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงสลิลลภัส  เขาไข่แก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงสิตา  รักใหม่ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงสิรภัทร์  ทิพยโสธร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายสิรายุ  วิริโยธิน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงสิริกร  นิจศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงสิริณัฏฐา  สุขธรณ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงสุชัญญา  จันทร์สงฆ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายสุทธิรักษ์  หมานมา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชุมศรี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงสุพิชญ์รดา  พันฤทธิ์ดำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองทวี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงสุภนันทิยา  หลักเมือง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงสุภัสสรา  ชูเส้ง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงอธิติยา  ขาวขำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงอภิชญา  บัวอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงอภิชญา  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงอัญชิสา  วรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงอัญชิสา  สงเนียม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงอัญญดา  พืชมงคล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงอัญญาดา  จันทร์พูล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายอาภากร  คงนอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายอิทธิกร  หนูแป้นน้อย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงอินทิรา  รามรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกมลกานต์  ขวัญศรี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายก้องภพ  เขมะชัยเวช โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายเจตณรงค์  อินทร์เกตุ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงฉันชนก  รักชุม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายชนทวัฒน์  วัฒนา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงชนิกานต์  ชูมี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงชลิดา  พูลแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายณัฐชนน  ศักดาณรงค์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายตรัยคุณ  สายสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายเตชภณ  ทิพย์รองพล โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายธนกร  ขวัญซ้าย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงบุณยอร  สังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายปวรุตม์  ช่วยผดุง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายพชรพล  ปานสง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายพัชชากร  ศิริยุวสมัย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงพิชญากร  วรรณะ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายภากร  ชายเกตุ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 คณิตประถม
286 เด็กชายราชภูมิ  คงทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงวาดวิว  คงแข็ง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงวิชวิมล  รักษาศรี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงศศิชัญญา  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายสรวีย์  จันทร์วัฒนาผล โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงสุชาณาศ  บัวยก โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงสุชาณุศ  บัวยก โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายอินทัช  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายอุดมพงษ์  จันทิกาแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีชู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงกานต์ณิชา  ทิพย์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายคุณานนท์  จิรพัฒน์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายดรัณภพ  สโมสร โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีชู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงธันยชนก  รักภักดี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงธิรดา  บุญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงนภัสรพี  เกตุเชื้อจีน โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงบูรตา  ดำแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงเบญญาภา  คงคล้าย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงประภาภัทร  นนท์สาย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงพัสรัชต์  อินแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายยุติวิชญ์  เสมาทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายวรินทร  เศษช่วย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงวันวิสา  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงวิชญาพร  เศียรอุ่น โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงสรัลรัตน์  ใจรักษ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงกนกพร  แก้วศรีมาก โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายกรพัฒน์  พุ่มมณี โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายก้องภพ  สมบัติ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงคณัสนันท์  คงนุ้ย โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายคีตกร  เตยแก้ว โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายคุณณิธิธ์  เพชรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายคุณานนท์  สีตอง โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงคุนัญญา  สีตอง โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายจิรภัทร  ผอมฉิม โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายชญานนท์  คงสง โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายชวนากร  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายชาคริต  รัตนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงญนิดา  รัตนวิไลย โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณโชติ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายณัฎฐชัย  สังข์แสตมป์ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงณัฐฑิตา  คงทุง โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงณัฐธิดา  คงชู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายณัฐพัชร์  เมฆหมอก โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงณิชกานต์  คชภักดี โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงณิชกานต์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงณิชานันท์  ชูดํา โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายธนกฤต  อนุตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายธนากร  หอยสกุล โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายธรรมรักษ์  ชูกรงมวล โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงธัญญภัสร์  กรรณาลา โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายนนทพัฒน์  เหลือเทพ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงนันท์นภัส  กั๋งเซ่ง โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
339 เด็กชายนิธินันท์  ขวัญอ่อน โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายปองคุณ  ช่วยทอง โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายพรภวิษย์  ทองแป้น โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงพิมลมาศ  สุขมล โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายพิสิษฐ์  สุรเกียรติชัย โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายภิญญาพัชญ์  เหลาะเหม โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงมลิวัลย์  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายราชินทร์  เหลือเทพ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายวชิรวิทย์  ษรเดช โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายวนัสนันท์  ขำหวาน โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงวรปรัชญ์  ชูเกตุ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายวิชยุตม์  ธารเนตร โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายวิศรุต  ฤทธิชัย โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายสกลวรรธน์  รักแก้ว โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงสิรินทิพย์  รุจิรวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงสุดารัตน์  พรหมทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงธนภรณ์  ทองหนัก โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงธนภรณ์  รักษาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงนิชนันท์  นุ้ยพุ่ม โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงพรพนิต  รัตนวิไลย โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงพัทรธิดา  ทับชุม โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงภควดี  คงใหม่ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงอัญชิสา  นพแท่น โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายกรณพัฒน์  มรกฎคันโท โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายกฤตนนท์  สุพรรณชนะบุรี โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เทพสุภา โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงขวัญศิริ  เจียดคง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงจิราวรรณ  เศียรอุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงชยุดา  มากแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงชลธิชา  ตาแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงฎารฏี  ทองอ่อน โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ดำนุ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายตรีพัชร์  เวียงทน โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายนวพล  หมัดสู่ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายนัฐโชติ  มรกฎคันโท โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายปรเมศวร์  แก้วเอียด โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงพนัสดา  กาฬโชติ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงมนัสนัน  สังข์ศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงรัชกร  ไหมสุข โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงวรัทยา  พันธ์แก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงศรีสุภางค์  กาลสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงสุภัทธิรา  เกิดเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ศรีกรด โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายกวิสรุธ  พึ่งแพง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายกันตพงศ์  หมื่นเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายกันทรากร  กิจปกรณ์สันติ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายเกียรติภูมิ  บุณยเกียรติ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายจารุกิตติ์  คงจัง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายจิรเมธ  ชูฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
391 เด็กชายชโยทิต  จิตรเจริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงชลชญา  ชัยสิงห์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงชัญญ์ญาณ์  สุวิทยาภรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายชินดนัย  บุญเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
395 เด็กชายฐณรัช  ทองนอก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงฐานิดา  ย้อยแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงฐิดาธาร  หนูฤทธิ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงณชนก  ดำด้วง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
399 เด็กชายณธกร  สุนทรพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
400 เด็กหญิงณัฏฐชา  พูนสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
401 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  ตุลยนิษก์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงณัฐวรรณ  พริกสุด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายเตชิต  กลับอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
404 เด็กชายทัพฟ้า  ไชยเขียว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงทิชากร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
406 เด็กชายธเดช  เอียดเฉลิม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายธนกฤต  กองกุลทิพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายธราธร  นวลเปียน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงธัญญากานต์  อ้นดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายธีร์ณุวัชญ์  บุณยะจิตติ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงธีรดา  มณีโชติ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายธีรบุล  บุณยรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายธีรเสฏฐ์  สงสุรินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
414 เด็กชายนพปภัทร  ศุภสัณฐิติกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
415 เด็กหญิงนภสร  แกล้วทนงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงนภัสชิชญาณ์  นิลจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
417 เด็กหญิงบุญยวีร์  จิณรัฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายปรรณพัชร์  เจียมเศรษฐ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงปัทมพร  นมรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายปาณัสม์  พรหมทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายปารเมศ  ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงปิฏฐิภา  เพ็งหนู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงปิยธิดา  ทองนุ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงปุญญิสา  เพ็งแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายเป็นหนึ่ง  ไชยด้วง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
426 เด็กชายเปรมชนัน  เกลี้ยงสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
427 เด็กชายพชร  เอียดเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายพลดล  สุนทรกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
429 เด็กหญิงพลอยปภัส  จอนนุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงพิชญาภา  เบญจกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายพีระเชฐ  แก้วหนู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
432 เด็กหญิงไพรัลยา  คงชู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายภคภัทร  ผิวทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายภควัศ  พยับไชยกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายภวัต  อินนุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายภัทรพล  ทิพย์เทพ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายภูณวัฒน์  ปานสุด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายภูมิพัฒน์  เทพรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงภูริชญา  หนูนุ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายภูรินทร์  มุสิกพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงมณีสา  พรหมสังคหะ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
442 เด็กหญิงมัณฑิตา  ไชยพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
443 เด็กหญิงเมษา  สุคนธรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงยศวดี  บุญญาพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงรมิดา  ไชยณรงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุขปาน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงวชิราภรณ์  มุกสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายวรกร  อะนะกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายวรายุส์  ทิพย์สังข์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายวีระพงศ์  ชูดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
451 เด็กชายศิวกร  ทิพย์ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงศุภรดา  คงอินพาน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายสรรค์ธร  ทองทวี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
454 เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์น้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายสรวิชญ์  อนุรักษ์ทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
456 เด็กชายสิปปภาส  หนูชู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงสิรภัทร  สมสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายสิริกร  อนุรักษ์ทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายหัตถกาญ  วิศวประกร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงอนุททยา  ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายอัครวินท์  หวั้นเส้ง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เพชรกาฬ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  คงประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงอุษาศจีร์  ขาวสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงกชกร  แสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงกชนันท์  ยุติธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงกชวรัส  จันทร์ขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายกรณ์ดนัย  ทองด้วง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงกรรณพร  เกื้อเม่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงกฤชอร  แก้วนุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายกฤตนัย  ศรีเสวตร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงกฤตมุข  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายกฤตยชญ์  พุฒคง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงกฤตยา  ครสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงกวิสรา  หนูนิล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายกวีกัณต์  ศุภกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายกษิดิ์พัฑฒิ  แก้วขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงกัญญ์ณพัชญ์  รักษาวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงกัญญพัชร  จันทระ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขำร้าย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทองนาค โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ตรีวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  จันทร์ดอน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายกันตพงศ์  ขาวพุ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายกันต์ภวัต  เนาวรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  โยนาส์ซอน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงกันยกร  เกิดแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงกานต์สินี  มณีวัง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายกิตติเดช  บุตรทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายกิตติพงศ์  จันแดง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงกุลฑีรา  แก้วสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  วรรณบวร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงกุลรดา  ดวงทับจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงกุลรภัส  วรพงศ์พัฒนา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงแก้วกฤษฎา  ขุนจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงแก้วทิพย์  เลื่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายไกรวิชญ์  หนูสม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงขวัญญาดา  ชูช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงข้าวทิพย์  เสฏฐปัญโญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงเขมิกา  นุ่มนวล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงเขมินทรา  ปากวิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายคณพศ  ทิพย์แก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงคมิดา  บัวศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายจักรพงษ์  ทองนวล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงจันทกานต์  คงถม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงจันทรรัตน์  สงไข โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงจิณัฐตา  ชูทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงจิดาภา  ฤทธิ์ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงจิร์ญาธร  ยิ่งดำนุ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงจิรประไพ  นิ่มดวง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงจิรวรรณ  สรประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงจิรันธนิน  วัฒนพานิชดำรงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายจิรายุ  เต่าหิม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงจีรัชญาณ์  ชูปาน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายเจตภานุ  สิริบุญญาวาส โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายฉัตริน  อินโย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงชญานภัส  วงศ์อินทรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงชญานิศ  ทัศวิล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงชญาภา  จันทร์อ่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงชติกานต์  นุ่นหนู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กชายชนะโชติ  ฉ้วนกลิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายชนะเดช  ฉ้วนกลิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงชนัญชิดา  อนุสุนัย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงชนากานต์  เรืองสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงชนิดาภา  ทองสม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายชวัลวิทย์  บุญบวร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงชัญญานุช  หนูบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายชินวิช  พิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพชรดวง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงชุติณัชชา  สุขไฝ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ทองแผ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายโชติวัต  วินิจกัลยา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงญี่ปุ่น  ชูจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงฐาปนี  ทองนวล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงฐิตาภา  เกื้อหนูคง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กชายฑีฆทัศน์  เกื้อคราม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายณฐกฤต  ชูช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายณเดชน์  ฤทธิเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายณเดชน์  เมฆมงคลชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงณภัทร  เหมือนชู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มาทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงณรินทร์ญาณ์  เส้งสุ้น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายณรินทร์ธรณ์  เส้งสุ้น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงณหฤทัย  มากสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายณัชญ์คุณ  อ้นดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงณัชมน  รุ่ยใหม่ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จันทร์พุ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขันเอียด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หนูฤทธิ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายณัฏฐพัฒน์  ผิวผุด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายณัฏฐวนนท์  นันทรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงณัฏฐากนิษฐ์  ไชกุฉิม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายณัฏฐากร  พรหมเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงณัฐกฤตา  บุญโยม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วรอด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงณัฐกานต์  ซุ่นเลี่ยง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงณัฐชุตา  หลินมา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงณัฐณิชา  รัตนชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงณัฐธิดา  ฉ้วนกลิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายณัฐพัชร์  รักแดง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงณัฐภัทร  ขาวเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงณัฐมน  ก่อแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงณัฐวดี  ช่วยนุภาพ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงณัฐวรา  คำทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายณัฐวัฒน์  ขุนรัง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงณัฐสิกาญจน์  ชูจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงณัฐหทัย  ทองทวี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงณิชกานต์  มาระนอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงณิชกานต์  แซ่หลี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงณิชชาภัทร  สุวรรณภักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองยอด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงณิชาภัทร  เชาวลิต โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กชายทรงธรรม  ชูเชิด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายธคุณ  บุณยรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงธณัชญา  สารพร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงธนพร  ยอดราช โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายธนพัต  คงเพ็ญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงธนภรณ์  เชยชื่นจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงธนัญญา  ทวีสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายธนัณชัย  ชนะเกียรติ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายธนาธิษณ์  ปูนิล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงธมลวรรณ  พลายด้วง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงธรรมชาติ  คงอิ้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงธัญชนก  รักเรืองรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงธัญญ์นรี  เมืองแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงธัญญภัทร์  ไทรงาม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงธัญพร  เอียดดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงธันยนันท์  เรืองเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงธานัท  พูลศิลป์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายธามัน  ปราบกรี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงธิดาภัทร  ณ พัทลุง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายธีทัต  คงเพ็ญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายธีทัต  เพ็จเซ่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงธีรกานต์  จันทร์หอม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายธีร์ธวัช  มาศทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายธีร์  รามแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายนนทกร  บุญสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงนภัสชญาฐ์  สุขปักษา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงนภัสนันท์  มีขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงนราวดี  ขนาบแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายนราวิชญ์  เพ็งจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงนรีกานต์  ข้างแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงนลพรรณ  จันทร์เต็ม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงนวรัตน์  ถนอมพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงนวินดา  นวลศรีทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงนันท์นภัส  หนูนุ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงนันท์นภัส  เพ็ชรทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงนันทภัค  เขนย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงนันทภัส  กิ้มแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายนาคเสน  นันทภาคี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงนารินรดา  นาคเกตุ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงนิชนันท์  ทับชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายนิติธร  ทองเย็น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงบุญญิสา  ทองบุญนุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์ดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงเบญญาภา  สาระพิทยาธร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายปกรเกียรติ  ไชยศรียา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายปฐวี  รักพูนแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงปณิตา  สุขเนียม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงปทัตตา  อินทรมงคล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงปพิชญา  เกลี้ยงเกื้อ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงปภานัท  ธานีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายปภาวิน  เพชรพวง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายปภินวิช  เปล้าแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงประภาศิริ  ฤทธิ์ตรีเนียม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงปริยาภัทร  จันทร์หอม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงปริยาภัทร  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายปฤษฎารัตน์  ทองยศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงปวรวรรณ  พรหมห้อง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงปวริศา  ศรีเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงปวริศา  สอนสั่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายปวีณ์กร  ทองชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายปองคุณ  สมุหเสนีโต โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิตา  จีนนุกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงปัณฑิตา  ตุ่นหนู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายปัณณทัต  อนุศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายปาณัตม์  วัฒน์หนู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงปารณีย์  ขุนเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงปุญญิศา  เยาว์นุ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงปุญณิศา  ทิมบำรุง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงปุญนรี  พูนเพิ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงปุณณดา  คชพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงปุณณดา  ราชราวี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กชายปุณณวิช  บุญปลอด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กชายปุณปวีร์  บุญคงแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงปุณยนุช  ขุนรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงเปมิกา  เอียดเฉลิม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายโปรดปราน  เพชรสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายพงศพัศ  ร่มไม้ขจี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายพงศ์พิชญ์  แก้วหนู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  นันทรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายพงษ์สรรค์  พูลศิลป์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายพชร  จันทร์ผลึก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายพชร  ฉิ้มสังข์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงพรชนก  บัวเนียม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงพรชนก  แกล้วกล้า โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายพรมนัส  มะธุระ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงพรรณษา  ส่งศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงพรรณิดา  หนูรอด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายพลกฤต  ผดุ้งกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กชายพศิน  ช่วยอนันต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงพอใจ  บุญรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงพัชร์ณัฐ  ดำนวล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงพัชรพร  จอนนุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงพัทธนันท์  มีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงพิชชาภา  ขุนทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงพิชญธิดา  แก้วศรีบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงพิชญากร  สุรีย์เหลืองขจร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงพิชธิดา  หนูศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  ศรีราม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงพิณญาดา  พิณเขียว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงพิณอิญท์  ถาวรสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงพิภัทรา  ดำด้วง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ไข่ขวัญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายพุทธภัชร์  แดงมา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงแพรพลอย  คำปาน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงแพรววนิด  ช่วยคล้าย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายภรภัทร  อมตเวทย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงภัคจิรา  อภิรัตนกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงภัททิยา  ชมบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงภัทรธิฌา  บุตรศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายภาคภูมิ  ไชยศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงภาวิดา  วงษ์รักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงภาวินี  ดอนสระ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายภาสกร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พันธุ์แตงไทย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เกลี้ยงเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายภีมากร  ศรีน้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายภูดิศ  รักร่วม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กชายภูผา  หลินมา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กชายภูมินารา  ศรีช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายภูมิสิทธิ  หอมบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงภูริชญา  จันทร์เทพ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงมลทิพยาพร  พรหมทัตโต โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กชายเมธาวัฒน์  ธัมสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กชายยศกร  บุญวิสูตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กชายยศชนินทร์  คงวิทยากิจจ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กชายยศภัทร  มาเอียด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงรชยา  บุญเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงรตา  จันทร์เทพ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กชายรัตน์นัยน์  ศรีเพชรทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายราชันย์  พยับไชยกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงรุ่งรดา  เทียนแขก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงฤรรศิกรรณ์  ทัลวัลลิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงลัญลฎา  คงทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายวชิรวิทย์  เกิดเทพ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงวนัสนันท์  สงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงวรรณรท  อินทร์เมฆ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงวรวลัญษ์  คงศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงวรางค์อร  แสงอ่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กชายวรินทร  รัตนานุกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงวรินทร์นุช  พูลเพิ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงวลัญชนก  พลายแสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายวสันต์พรรษ  ช่วยจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายวันรัต  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงวันวิสา  คนชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงวิชิดา  ข้างแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงวิมลณัฐ  คงสะอาด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายศตพร  เพิ่มพูน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายศรัณยพงศ์  หนูอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายศรัทธา  ช่วยอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงศรันยฉัตร  แซ่อึ่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงศวรรยา  บุญสนิท โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงศศมนต์  ขุนเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงศศิภัทรญา  ไทรงาม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงศิริกานต์  เบ็ญตาหลี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายศิวกร  พรหมเทพ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงศุภร  พรหมศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กชายศุภวิชญ์  รำจวน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงสภาวดี  สิทธิรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงสรัญรัตน์  จันทร์นวล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงสรัลนุช  สุขสม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงสวิชญา  ขุนนุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงสหนันท์  ตุเทพ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายสังข์  สิริกรกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงสาริศา  ขาวนาค โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายสิงหา  พรหมจินดา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงสิริกร  ตุลยนิษก์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงสิริกร  แดงเย็น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงสิริกาญจน์  แก่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงสิรินดา  ชูสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงสิริภัทร  จันทร์ปรุง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงสิวรา  โยมเอียด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กชายสุทธิ์พงศ์  ทองหวาน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กชายสุทธิพงษ์  ทิพย์จำนงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงสุธิราฤทัย  หนองห้าง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงสุพิชญา  ก่อเกื้อ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กชายสุภเวช  หะหมาน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงสุภาวดี  กีสะบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงสุรัชนา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงหญิงธานัท  สุวรรณโชติ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กชายอชิรวิชญ์  บุญพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงอดิศา  อินทศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงอธิฏา  รัตนนิรันดร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กชายอธิภัทร  ณ สุรินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงอภิชญา  พรหมสังคหะ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงอรณิชา  เรืองพุทธ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงอรวรรณ  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงอริญรดา  เรืองเทพ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กชายอัครเดช  สัจจะบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กชายอาชัญตยธร  ทรงเจริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กชายอินทร์ธรณ์  อินทรภักดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงอุไรมน  สังข์สม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
765 นายตนุภัทร  อนุจร โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว ม.2 คณิต ม.ต้น
766 นายปริญญา  คชวงษ์ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว ม.3 คณิต ม.ต้น
767 นายศรายุทธ  ทองฤทธิ์นุ่น โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว ม.3 คณิต ม.ต้น
768 นางสาวอัญมณี  เจนจบ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายเอกภพ  ดวงคะชาติ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงเปมิกา  มาเอียด โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 คณิตประถม
771 เด็กหญิงวชิรญาณ์  รักล้วน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 คณิตประถม
772 เด็กหญิงศรุตา  วาซู โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทร์พัน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ช่วยสุข โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายกิตติศักดิ์  นวลสกุล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กชายจิรัฏฐ์  จันทวี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ละอองแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กชายชินาธิป  อินทองเเก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เมืองเเก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายณัฐธีร์  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงด.ญ.จิฎาภัส  อุไรกุล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายธนกร  เดชเเสง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงธนัชชา  พรหมทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ก้งเส้ง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงธิรดา  สุขสว่าง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงธีราพร  ตุดแดง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงนพเก้า  ไข่มุสิก โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงนรินทร์ทรา  เทพรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงนวพร  นาคะวิโร โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงบงกช  รัตนพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงปวริศา  สัตยประกอบ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงปานฟัา  สมุหเสนีโต โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงเปรมกมล  ยังพูล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายพงศกร  ขวัญนุ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงพัชราภา  ขุนจำนงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กชายพัทธดนย์  พันธ์เศรษฐ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายภูริชญา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงมิณฑิตา  หนูสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กชายเลิศวิโรจน์  โยธินทวี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงวริศรา  นิ่มมา โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงสิรภัทร  บุญโยม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงสิริพร  ฉันทะวิชิต โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงสิริมล  ห้วยจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงกัญญารัตน์  หนูแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร ป.6 คณิตประถม
805 เด็กหญิงศิริรัตน์  รัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร ป.6 คณิตประถม
806 เด็กชายจักรพันธ์  รุยัน โรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงพัทรธิดา  เศียรอุ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงฟาร์รีดา  นาวาเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายภูมิภัทร  จันสุกศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายอัชวิน  ปานเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงกนิษฐา  ช่วยปลอด โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป.6 คณิตประถม
812 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทวีโชติ โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป.4 คณิตประถม
813 เด็กหญิงกัลย์ฐิตา  ชูรัตนกุล โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป.4 คณิตประถม
814 เด็กชายฉัตรวิเศษ  ฤทธิ์ดำ โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป.4 คณิตประถม
815 เด็กชายชัยวัทน์  บุญฉิม โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป.6 คณิตประถม
816 เด็กชายเชษฐาวร  ฤทธิ์ดำ โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป.4 คณิตประถม
817 เด็กหญิงธัญธิดา  นุ่นสง โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป.6 คณิตประถม
818 เด็กหญิงนฤมล  ดำน้อย โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป.4 คณิตประถม
819 เด็กหญิงนัฐรภีภรณ์  คงดำ โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป.5 คณิตประถม
820 เด็กหญิงน้ำทิพย์  สิงขะระ โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป.5 คณิตประถม
821 เด็กหญิงมณีรัตน์  ไข่หนู โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป.4 คณิตประถม
822 เด็กหญิงศศิวิมล  ทองทวี โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป.6 คณิตประถม
823 เด็กหญิงศิริวิมณ  ดำแก้ว โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป.4 คณิตประถม
824 เด็กชายศุภวิชญ์  สังข์ชู โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป.6 คณิตประถม
825 เด็กชายพงศพัศ  สงชู โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายฤทธินันท์  อินทร์ขาว โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กชายสิทธินนท์  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงกมลชญา  ช่วยสกุล โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.5 คณิตประถม
829 เด็กหญิงซันซาบีล  ติ้งโหยบ โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.6 คณิตประถม
830 เด็กหญิงณชารีญา  เรืองประดับ โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 คณิตประถม
831 เด็กหญิงทอแสงจันทร์พร  แสงทับทอง โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.6 คณิตประถม
832 เด็กชายธนดล  พลอยดำ โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.5 คณิตประถม
833 เด็กชายปวีร์  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.6 คณิตประถม
834 เด็กชายพิสิษฐ์  สุขทอง โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงพุทธิดา  กีรติเตชากร โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.6 คณิตประถม
836 เด็กชายภัทรวิทย์  อินทนะนก โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.6 คณิตประถม
837 เด็กชายภูวเดช  พิมสาย โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.6 คณิตประถม
838 เด็กชายศุภณัฐ  จันบัว โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.5 คณิตประถม
839 เด็กหญิงศุภากร  ยิ่งคง โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.5 คณิตประถม
840 เด็กหญิงสุทธดา  ขันชัย โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 คณิตประถม
841 เด็กหญิงกฤษณา  สงขาว โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงกันติชา  สันติกาญจนพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงกันยกร  กิตติอเนกธาดา โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงเขมจิรา  จันทรโชติ โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กชายชินดนัย  รอดทองสุข โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กชายณัฏฐศรัณย์  ทิพย์จันทา โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายติณหเพ็ชร  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงทิตพธู  สำแดง โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงปวรวรรณ์  จันทร์สีหราช โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงปายกัลยา  กองเอียด โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงเปมิกา  เทพสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงภัทราวดี  มณีขวัญ โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงมาลินทร์  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงมุชีรา  ช่วยหมาด โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กชายวชิรวิทย์  ด้วงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายวรรณรัตน์  หอยมณี โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงวรัชญา  อิทธิธนดำรง โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงวิชญาพร  ศักดาณรงค์ โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายศิรายุดดีน  ติ้งโหยบ โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงสุทธภา  พันธุ์มณี โรงเรียนอนุบาลเรวดี ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงทิพย์วิมล  แก้วสุวรรณ โรงเรียนบ้านเขาพนม ป.6 คณิตประถม
862 เด็กชายพีรภัทร  สงสม โรงเรียนบ้านเขาพนม ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายคณิศร  ศรีสุวิทยาภรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงณัชริญา  สุขด้วง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายพิชญุตม์  อ้นดำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลาพินี โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 คณิตประถม
867 เด็กหญิงกัญญาภัค  เส็นหละ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 คณิตประถม
868 เด็กหญิงจารุภา  ช่วยคุณูปการ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 คณิตประถม
869 เด็กชายจิตติพัฒน์  เครืออนันต์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
870 เด็กชายจิระเมธ  เพชรน้อย โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 คณิตประถม
871 เด็กชายชนาธิป  ยายมาก โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
872 เด็กชายชินกฤต  รักเพ็ชร์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 คณิตประถม
873 เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทร์เอียด โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
874 เด็กหญิงธนัชชา  สุวิทยาภรณ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
875 เด็กหญิงธนัญชนก  สภาพันธ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 คณิตประถม
876 เด็กชายธนาธิป  สารานนท์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
877 เด็กหญิงธาราทิพย์  พุ่มพัว โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
878 เด็กหญิงธีริศรา  เทพมณี โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 คณิตประถม
879 เด็กหญิงนิรดา  ไชยวงษ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 คณิตประถม
880 เด็กหญิงเบญญาภา  โจทย์กิ่ง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 คณิตประถม
881 เด็กหญิงปรียาภา  ชุมเชื้อ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
882 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  รู้จำ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 คณิตประถม
883 เด็กชายพิชชากร  ยิ่งดำนุ่น โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
884 เด็กหญิงอภิชา  ย้อยแสง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 คณิตประถม
885 เด็กหญิงอริณรฏา  จำเริญ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
886 เด็กหญิงอัญชิษฐา  หนูทิม โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
887 เด็กหญิงฮานา  คิม โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 คณิตประถม
888 เด็กชายกรวิชญ์  บุญจันทร์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กชายกรวิชญ์  เรืองรักษ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กชายกฤติเดช  ชูดำ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงกวินธิดา  ชูจันทร์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงจิราวดี  บัวมา โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กชายชนกันต์  มากมา โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กชายชวัลวิทย์  บุญทิพย์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองสง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายณัฐนนท์  อินทรศรี โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กชายธนเดช  ช่วยคุณูปการ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายธนัญพจน์  เส้งทับ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ชูอินทร์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงธัญสิริ  ชูขันธ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายธีธัช  มูสิกวงค์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงธีมาพร  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายธีรภัทร  เขียวไชย โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงนงนภัส  เรืองพุฒ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงนพภัสสร  พลอยดำ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายนรรัตน์  แก้วคง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงนันท์นภัส  รักนุ้ย โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงนัสรีน  เหตหาก โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายปกรณ์เทพ  สงเล็ก โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายปรินทร  วงศ์ชนะ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงปริยาภัทร  ประเสริฐ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงเปรมยุดา  เจริญสุข โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายพชร  ถาวร โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงพรปรีย์  เกตุหนู โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายพัชรพล  ชูประสูติ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชายเกลี้ยง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญวิสูตร โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายพิทวัส  สาปสัง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงภัทรวดี  หนูพลอย โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กชายยศวีย์  ฤทธิช่วย โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงรัชฎากรณ์  วรพันธ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงรินระดา  จันทร์หอม โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงวรรณิดา  ชอบอารมณ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงวิชญาพร  หนูหมอก โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงวิรินทร์ลิภัทร  คงเมือง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายวีริศ  จันธำรงค์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กชายศตวิชญ์  สังข์ทอง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทวีวงศ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายสิทธินัถ  รอดเนียม โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงสิริกานต์  อนันต์เพชร โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายสุพีพัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายสุภกิณห์  ทองพุฒ โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงอัญมณี  สงแช้ม โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงอาธิมา  ศรีษะสมุทร โรงเรียนเรวดีพัทลุง ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กชายกตัญญู  สมสีแสง โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา ป.6 คณิตประถม
936 เด็กชายจิรายุทธ  สังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา ป.5 คณิตประถม
937 เด็กชายณภัทร  ช่วยบรรจง โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา ป.5 คณิตประถม
938 เด็กหญิงปริชญา  ด้วงแป้น โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา ป.6 คณิตประถม
939 เด็กชายกิตติพิชญ์  หมื่นอักษร โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กชายฉัตรกานต์  ถนอมแจ่ม โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงวิชญาดา  อนุกูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงสุพิชชา  หนูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงกวิสรา  สุขปาน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงกัญญาณัช  รัตนการ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายกัณฑ์อเนก  บัวทอง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงกันตยา  สงทวี โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงกันยกร  ทาตะภิรมย์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงกุลวรินทร์  ช่วยยก โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายคุณัชญ์  วังศรีวิโรจน์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงจิณณพัต  ช่วยสงคราม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงจิรารัตน์  รักเงิน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงชญาภา  คงปราบ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงชนาภา  ยุวรรณา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงชิดชนก  ชนะกาญ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายชินดนัย  ทองเล็ก โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงซารียา  ออสันตินุตสกุล โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงญาณัจฉรา  หวานนุ้ย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงฐิจิชญา  หนูแดง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงฑิภากร  เพชรไข่ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงณฐมน  สารานุรักษ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงณิชากร  จันทร์เทพ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายตติภัทร  เหล่าภักดีพงศ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงถิติรัตน์  คงจันทร์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงทอจันทร์  เทพนวล โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงทิพามณี  สุขอยู่ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายนนท์ปวิธ  จันทร์ไตร โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงนพรส  แก้วรุ่ง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงนภสร  ธรรมเพชร โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงนภัสวรรณ  บัวผัน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายนรภัทร  พระธาตุ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายนราวิชญ์  พุ่มคง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายนฤเบศ  บุญสกรรณ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายนิธิเดชน์  ยิ้มเกื้อ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงบุณยาพร  แท่นสวัสดิ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงบุษกรมณ  ยั่งยืน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายปภาวิน  จงหวัง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายปรเมศวร์  สังฆานาคินทร์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงปริยาภัทร  ขุนณรงค์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงปุญญาดา  ขันติพันธุ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายปุณพจน์  เจ้ยแก้ว โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงพรธิตา  โอฐิบาล โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงพัณณิตา  ตั้นไทย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงพิตตินันท์  สวัสดี โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงพิมพ์บุญญา  ทองไชย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รักนุ้ย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายภวินท์  รอดสุด โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายภาคิน  ทองหวาน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายภูวดล  กัณฑ์ราย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงมสารัตน์  วัฒนานุรักษ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงรัตนภา  เพชรโชติ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายวชิรวิทย์  เมืองแก้ว โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายวชิรศักดิ์  พิกุลงาม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงวรุณยุพา  จันมา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงวิมลมณี  ชุมชู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายวีรวัฒน์  เกิดแสงสุริยงค์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายศรัณย์ภีม์  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายศิรชัช  จงหวัง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงศิริพัชร  ขุนนุ้ย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ลอยคลัง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายศิวกร  บุญณจันทร์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายศุภกิตติ์  นาสียง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงศุภรดา  พุทธรงค์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายสหวิทย์  แสงพรหม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงสะฮานา  โลเกช โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายสินทรัพย์  ไชยสุริยงค์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงสุพิชญา  พรรณราย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงสุมินตรา  บัวแข โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงหฤทชนัน  สีจันแก้ว โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงอริสรา  ด้วงแก้ว โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงออมทรัพย์  เศียรอุ่น โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายเฉลิมพล  ชูช่วย โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงภรทชา  ธรรมสนองคุณ โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงปาณัท  เดชสง โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายศุภกร  เส้งรอด โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายจตุพงศ์  มีเสน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 คณิตประถม
1016 เด็กชายจักรพงศ์  รามแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กชายจิรเดช  อ่อนนุ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กชายไชยพัฒฐ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กชายณรัฐกรณ์  จีนศรีพานิช โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
1020 เด็กชายเตชินท์  หนูสิน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงธัญญธร  อินแพง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 คณิตประถม
1022 เด็กชายนราวิชญ์  ก้องเจริญกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กชายปรีดาพรรธน์  ขำนุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 คณิตประถม
1024 เด็กชายปรุฬห์วิทย์  จันทร์สุก โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงปิยวิมล  จันทร์สีหราช โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กชายพัชรพล  ดำปาน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
1027 เด็กชายพิชชญาณ  นุ้ยมาก โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงพิชชาพร  ชูช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงพิชานันท์  หาญทะเล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กชายภัคศรัณย์  ห้วยฮวด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
1031 เด็กชายภัชรชนน  ดำชู โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
1032 เด็กชายรณกร  มากศรี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงลภัสสินี  เรืองรัตนพลาย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
1034 เด็กชายวรพล  จันทร์สีหราช โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงวริฏฐา  โหงทองดี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
1036 เด็กชายวิชชากร  รักดำ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงอินทุกานต์  เหล็มปาน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงกชพรรณ  โพธิ์ทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายกษิเดช  จันทรภาพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายกัญฑ์วรินทร์  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงกิตติกานต์  สุวรรณเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงเกวลิน  อ่อนไพรี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงเกศทิิพย์  จริยานุกูล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายคณิศร  ขัตติยารังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงจุฑามณี  ทองอุบล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ปานคง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงชนัญชิดา  ภิรมย์ศุภกฤต โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงฐิตาภา  เกื้อกากร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงฐิติปวีณ์  เนตรนฤษรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงณฐชนันท์  คงสง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายณธีวัฒน์  รอดเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงณรัญญา  ดำฉวาง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงณัชชา  อินทรวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงณัฏฐ์ศิภัค  ยอดเกื้อ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงณัฐชยา  มิ่งแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตะวันสกุล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงณัฐมล  คงทองฉิม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายทวีชัย  จันทมาตุ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงทักษพร  ก่อทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายธชากุล  สงทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงธนัญญา  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงธิดากานต์  รัตนปราโมทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงธีนฤมาศ  ด้วงเอียด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายธีรภัทร  ชูแสง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงนภัสนันท์  เรืองศิลป์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงนฤมล  ปานสุข โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงปานชนก  หนูสมแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายปารเมศ  พุ่มจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายปิยพัทธ์  ชูพล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายปิยวัฒน์  นาคเล็ก โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงปุญญิสา  หมานมา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงปุญยกานต์  เจ้ยจู โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงผกามาศ  คงเหมือน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายพงศพัศ  จันทรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายพชรพล  ปัญโญ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายพนา  ไข่ช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายพันภาคภูมิ  ซุ่นเซ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงพิชชเมธินี  กุญชรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงเพชราภรณ์  นะวะกะ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เกื้อเส้ง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายภูริพัฒน์  ทับธนะ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายมณฑล  หนูเอียด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายมนไท  ต้นตระกูลทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงมุกดา  ปราบปัญจะ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงรมิดา  บุษราภรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงรวิสรา  ขุนเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงรักษณาลี  สินธุ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงรัตติมา  สุขยูง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงลภัสรดา  เพชรรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงวรกมล  ชูสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงวิรดี  ชูเผือก โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงวิรัลพัชร  หนูขาว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายเวชพิสิฐ  ชูทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายศรัณย์ภัทร  สาหล้า โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงศุทธินี  บุญมาก โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายศุภกฤต  ด่านนัทธี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายศุภฎัฏฐ์  ชมบุญ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายสรรพวัต  ดวงภักดี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายสรวิศ  ชุมแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายสุชาครีย์  ยุวรรณา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงสุวรรธนา  วิชัยณรงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายอติรุจ  เส้งมหันต์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายอธิปไตย  เกิดไกรแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงอภิญญา  ธูปสม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงอังสุมาริน  ขวัญรอด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงอัญชิสา  มาสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงอัญมณี  วงศ์ธนกฤตศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงอารยา  ด้วงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายอินทัช  สุนทรวร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายอุชุกร  คงวัดใหม่ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงอุมาพร  รงค์รัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงรจนา  แซ่จาง โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) ป.5 คณิตประถม
1113 เด็กชายกฤตพัฒน์  สงสุวรรณ โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) ป.4 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงกานต์รวี  หอชู โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) ป.4 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงชนิตร์นันท์  สมเพชร โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) ป.5 คณิตประถม
1116 เด็กชายณัฐกิตติ์  อินมณเฑียร โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) ป.5 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงธัญกานต์  พรหมคณะ โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) ป.5 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงเปมิกา  ชูศรีสงคราม โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) ป.5 คณิตประถม
1119 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เพ็งช่วย โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) ป.6 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  รักร่วม โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) ป.5 คณิตประถม
1121 เด็กชายวชิรวิทย์  ช่วยเนียม โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) ป.5 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงวราลีอร  ยกมาก โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) ป.5 คณิตประถม
1123 เด็กหญิงอิษฎาอร  สุขไสย โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) ป.4 คณิตประถม
1124 เด็กชายกรณพัฒน์  ไชยศรี โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงขวัญข้าว  หนูทอง โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงข้าวขวัญ  หนูทอง โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายจิระเดช  สัจจะบุตร โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายธนคาร  มลยงค์ โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงธัญศิริ  ศรีชัย โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) ป.5 วิทย์ประถม