รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพรรณ  ศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกรทักษ์  หัสนีย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤตลักษณ์  สัตบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤษณพงษ์  เปรมจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายก้องภพ  ลิ่มดุลย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกันตภณ  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกันยกร  ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกิตติพิชญ์  บุตรทหาร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายกิตสกุล  สุขช่วง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ช่วยรอด โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายคณิศร  จันทนานนท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายคุณานนท์  ทองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงคุ้มขวัญ  คงด้วง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายจิรายุ  หิรัญ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงฉัตรลักษณ์  จริยหัตถะกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายชนายุส  เปรมจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชวัลกร  สิงหะการ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายญาณพัฒน์  มาลี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงญาณิศา  เพ็ชรกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายฐกฤต  แสวงผล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายฐิติวัฒน์  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายณฐกฤต  วงศ์แฝด โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายณปกรณ์  ยอดชู โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณพัฐธิกา  เร็วเรียบ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายณัฐพัชร์  จิระสุทัศน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายธนากร  ธรรมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงธัญพร  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายธีภพ  ศิริขันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงธีริศรา  ทองเนื้อแข็ง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนทจร  จาวยนต์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายนพกรณ์  บุตรมณี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายนฤชภณ  หิรัญ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงนลพรรณ  เจริญการ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายนาวิน  เขน็ดพืช โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงบัณฑิตา  จงพงษา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ริ้วทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปริยาภร  ไวว่อง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายพงษ์พิสุทธ์  อ่อนสด โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายพชร  รักเวช โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพลอยณภัทร  ยอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายพัชรพล  ณ อุดม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายพัชรวัฒน์  แซ่ล่อง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายพัฒน์ภูมิ  จุลแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายพัฒนวัฒน์  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายพัสกร  ปิยนามวาณิช โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายพัสกร  เกื้อแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพิชชาพร  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพิชยา  โชติชูช่วง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายพิพรรธน์  ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายภฤติพงศ์  บุนนาค โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายภูมิพัฒน์  วาณิชถิระญาณี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงภูริชญา  เจริญภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายภูริณัฐ  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายภูวเมศฐ์  บุญหนัก โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายภูวริศ  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงมนทกานติ์  วงษ์ศรียา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายมูบาร็อก  กะสิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงรดาวรินทร์  พูลศิริ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงรวิภา  ขุนทิตย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงลักษิกา  บุตรมณี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายวงศภัค  กำลัง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายวรปรัชญ์  กสิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายวัณณุวรรธน์  นัทสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองวล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายศุภณัฐ  ชื่นบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายศุภณัฐ  พรหมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อินเจือ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายสิทธิเดช  ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงสิริกาญจน์  พึงสงวน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายอธิพัชร  กว้องมิ่ง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายอริตติ์  ทัศการ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงอัญชิตา  ผลผดุง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงกชพร  ทองสุริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกนกกร  ธัญกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกนกพร  ลายเสือ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงกนกพรรณ  ต้านพู่ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกนกวรรณ  พิกุลผล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงกมลวรรณ  แสดงมิตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กชายกฤตยชญ์  ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายกฤติเดช  ไพลอย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายกลวัชร  แซ่โก๊ย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายก้องภพ  ผลแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ใจชื่น โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายกันธรากร  เชาวนิช โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายกัมปนาท  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายกิตติธัช  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายกิตติพัศ  สถาพร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงเกวลิน  ขวัญเย็น โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงเกวลิน  เซ่งเอียง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายคณนภัส  แก้วคงธรรม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายคณาพงษ์  อิ๋วสกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายคมสัน  พืชผล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงคุณัญญา  คำคุ้ม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายคุณากร  ชามะสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายจตุภูมิ  ศักดิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงจักษณา  มันจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายจันทร์จิรารัตน์  ชูเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงจิณณพัต  พูนพิสิฐทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงจิณัฏฐ์ชญา  มายะการ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงจิรชยา  ครูเส็น โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงจิรภิญญา  วุฒิกรภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงจิรัชญา  ดวงจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงจิรัชยา  ว่องกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายเจติยะ  การประกอบ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงชญาลักษณ์  มีเอียด โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายชนะฝัน  เวชชธรรม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุมาลี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายชยธร  ร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายชยธิการ  ธงสอาด โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชยุดา  อรรถทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  วิเศษวงษา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายชวกร  ขวัญพร้อม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงโชติกา  คำเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายโชติพัฒน์  ทองเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายญาณวรุตม์  สิมมา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายญาณวุฒิ  ดาราวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงญาณิชศา  เสมพืช โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายฐากูร  แก้วน้อย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายฐานพัฒน์  ทิพย์มงคล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายฐานพัฒน์  อภิไชยาวาทย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงฐิติวรรณ  ขำเพชร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงฑิฌานัน  ผดุงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงณฐารัตม์ษิกา  แก้วจินดา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณธพร  สมนึก โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายณภธร  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายณภัทร  สิงหะการ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณภาภัช  จุลนวล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายณรงกรณ์  เสมอภาค โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พฤศการ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ขมักการ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณัฏฐภัสสร  ส้มเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายณัฐกฤต  เพ็ชรเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองเจิม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายณัฐชนน  ขุทสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายณัฐชนน  โยมเนียม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฐชื่นทิพย์  สุทธิช่วย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฐนรี  ขมักการ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณัฐนรี  ประสานพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  กิติเมธากุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายณัฐพัฒน์  สวัสดิวงค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายณัฐภูมินทร์  คุ้มสวน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปราบทุกข์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณิชาภา  อินทรโอสถ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายเตชทัต  ตันตินาวากุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงเต็มลัคน์  ตุละ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงทยิดา  วารี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายทัพนาวี  ครองสิน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายทิโมธี  สุวรรณนัง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายทู เมียน อาว  พม่า โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายธณกร  สงวนนาม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธนกฤต  การะเกตุ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธนกฤต  ขาวเขียว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธนกฤต  ฤทธิ์เนื่อง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธนชานันท์  อ่ำสาริกา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายธนดล  รักมิตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธนวัฒน์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธนัญชนก  จันทรเทพ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธนัญญ์ชนก  สวนกูล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงธนัญญา  จันทรโชติ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธนิดา  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายธเนษฐ  อธิธนวรกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธมนวรรณ  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชูพล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงธันยวีย์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธิดารัตน์  สิทธิบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธิติพัทธ์  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายธีรภัทร  เรืองทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธีร์  ค้าของ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายนนทกร  ชิดเชื้อ แก้วมาก โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงนนทสร  ส่องศิริ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงนนนนีน  จันทร์พรหม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายนพดล  ไตรบุญ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายนพรัตน์  ปรีคำ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ยอดรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายนฤวัต  เสนีชัย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนลิศา  บู่ทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายนะบีล  ขนาดผล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงนัฏฐนันทน์  ส่องสุริยะ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีกลับ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนันท์นภัส  สำลี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงนันท์นภัส  อุตมะมุณีย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงนันท์นลิน  เสวกทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายนัศรีย์  ทันยุภัก โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนาจธัญญา  ละมัย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายนาราชา  พรหมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงน้ำฝน  ธัมมะปิติกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงนิดานุช  พืชเกิด โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายนิติชน  ทับเย็น โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายนิติธรรม  เปาะทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงบัณฑิตา  พึ่งผล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายบารมี  พรหมแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายบารอกัต  หมัดอาหลี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงเบญญา  จุลภักดี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงเบญญาภา  กิจกล้า โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายปกรณ์  สุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองเจิม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงปริมมาดา  ศานุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปรียาวดี  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปวิรฎา  ฤกษ์จำนง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จงไกรจักร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปัณณรัตน์  สเหล่ราษฎร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายปัณณวัฒน์  รุ่มจิตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  กำลัง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ละเอียดศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปุณณลักษณ์  จงพงษา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายปุณยวีร์  ถาวรกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปุณยวีร์  อุดม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงไปรยา  ใจเฉื่อย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายพงศ์ปณต  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายพงศ์ปณต  สารพรม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายพงษ์ธิวาส  เสียมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายพชร  ศรีใหม่ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายพชร  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายพชรคุณ  เพชรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพชรพร  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายพชรพล  อินแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพชรภรณ์  ทองเจิม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพณิชย์  จงพงษา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายพนธกร  เนาวนัด โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพรชนัน  วุฒิยา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพรหมภัสสร  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพลอยนภัธ  ไพรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพัชญ์พิชา  จรูญสวัสดิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพัชรมัย  สิทธิบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพัชรี  อินทร์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงพัทธนันท์  สงวนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายพันธ์ธิติ  หุพาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ทรงศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพิชญ์ญาสินี  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงพิชญา  อาจกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพิชญา  โรจนพิทยากุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพิชญาวี  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายพิชญุตม์  กะสิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพิชามญชุ์  คงมา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุวัฒนมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงเพชรรดา  แซ่ตัน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ขันภักดี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายภพธร  สกุลวงค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายภวินท์ภัทร  สุภัทโรภาสพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงภัคจิรา  การพุฒมี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงภัณฑิรา  มงกุฏเพชร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงภัททิยา  รัตนสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายภัทรพล  ผลาการ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีวัฒนกูล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายภาณุเทพ  เรือนทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายภาสกร  สุขสัจจี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงภิชยฎา  พุกบุญมี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายภูตะวัน  ชัยเภท โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายภูผา  ภูสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายภูมิพัฒน์  เถาลิโป้ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายภูริณัฐ  กล่ำมาศ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายภูวิศ  บุนนาค โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงมณีสวรรค์  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงมนสิชา  บัวตุม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายมินทร์  วิเชียร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายรัชชานนท์  ทองรงค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายรัชนุกร  สายอร่าม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงรินรดา  ลือเสียง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายเลปกร  ภู่ทองษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายวรปรัชญ์  จิตตะ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายวรรณทัต  ทองนุ่น โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงวรวลัญช์  กองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงวรวลัญช์  รักษา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายวรายุทธ์  โตยะบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายวรินทร์  จินดาวราภา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  สืบสอาด โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงวสุวดี  ปัญจขันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายวัฒนกร  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายวัทธิกร  บุญโกย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายวิศรุต  ช่วงชัย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายวีรภาพ  หอมหวน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายศตคุณ  นาคมุสิก โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ขุนทิตย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงศวรรยา  รักมิตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงศศินันท์  อ่วมคง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายศิรวิทย์  หัสนี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงศิรัญญา  โพธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงศิรินวพร  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงศุภกานต์  ประไพ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงศุภกานต์  รัสมี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายศุภณัฐ์  ก้ามจำรูญ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายศุภฤกษ์  วรรณานนท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายสธรรดร  ชูเกื้อ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงสมิตา  จินดาพล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงสลิลทิพย์  นิจอภัย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายสัณหณัฐ  ไสยรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายสิทธิชัย  เกื้อผล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงสิมิลัน  ประสบมิตร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงสิริกาญจน์  เจริญงาน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงสุทธิกานต์  นาแซง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงสุรัสวดี  พูลด้วง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายเสริมศักดิ์  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงหรรษกานต์  มีช่วย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงหฤทัย  กองสิน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายอนุวรรตน์  ชลหาญ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายอภิชัย  สุทธจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายอภิวัฒน์  เทพณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายอรรถพร  ใหมสินงาม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงอัชยาณี  ดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงอาภิสญา  จบฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงอารฎา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายอิทธิพันธ์  ธรรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายอินทรเดช  หมายดี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงไอรินดาร์  ผิวดำ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงเกตุมณี  ชาติเหิม โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายเขตต์ตวัน  ชำนาญธุระกิจ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายฐานพัฒน์  รัฐแฉล้ม โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายณัฐฐ์ฐนันท์  อินทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายติณณภพ  ถือแก้ว โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายธนภูมิ  พรหมรักษา โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายภูมิสิษฐ์  คงเสรีกุล โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงรดา  หลีสกุล โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงสุทธิกา  เกื้อสกุล โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ประไพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงกรณิศ  เอ้งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงกวินธิดา  วงศ์พานิช โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงกัญญาภัค  บรรจงเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายกิจโชติ  โชคกิจการ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงฉัตรฤดี  ขุมนพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายชวนากร  จันทรภักดี โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายชัชวาล  รองเมือง โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงโซเฟีย สโควราด  คริสเท็นเซ็น โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงญาณิศา  เกศมี โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงญาณิษาข์  อินทรกำเนิด โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงฐานิตา  ตึกขาว โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงฐิตาพา  ดาวเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงฐิติชญาณ์  อุระพันธมาศ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงณัฐพัชร์  จุไร โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายณัฐพากย์  ประไพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงดีน่า  โสภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายเทพพิพัฒน์  พรหมหนู โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายธเนศพล  คงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงธาราทิพย์  สังขโชติ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงธีมาพร  รามทัศน์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายนนทพัทธ์  ชูปลอด โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงนภัสญาณ์  ใจหลัก โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงนินิน  วิเชียร โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายปัณณทัต  เอียบสกุล โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายปัณณวัฒน์  ทองลิ่ม โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงปาริฉัตร  สงวนศรี โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงปุญญิสา  โสภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพรรณพัชร  เพชรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงพิชญาภา  วงศ์พานิช โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงภัคธีมา  ทองลิ่ม โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายภูมิพัฒน์  อินทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงรมิดา  อินทรทัศน์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงลลิล  วิเชียร โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงวนัชพร  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงวีรรรยา  วงศพานิช โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงศรีวาสิตา  ชำนาญป่า โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงศิริรัตนา  รักชอบ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายสุกฤษฎิ์  จำกำจร โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายอธิวัฒน์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายอนุพงศ์  ขันแสง โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงอาลิสรา  สมุทรสารัญ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงอุสรา  เสรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายกฤตภพ  ราชพิทักษ์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายจิรวัฒน์  ชนะศรี โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายฉกรรจ์  เจนเจนประเสริฐ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายชินบัญชร  คล้ายนาค โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายณฐกร  วงศ์สัตยา โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายธนสร  มงคลเดชสวัสดิ์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
368 นายธเนศ  งามสง่า โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
369 เด็กชายบุญธิพงษ์  ศรีทอง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายปฏิภาณ  วิเชียร โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงปุณณภา  พรหมรักษ์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายพิชญุตม์  ภู่เจริญ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายพีรพัฒน์  พนัส โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายภูเบศวร์  แซ่ตั้น โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายวัฒนชัย  เอียบขอ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายวิริทธิ์พล  พลเพชร โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
377 เด็กชายอัครวิทย์  จินดา โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายอัครวินท์  ชัยกิจ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายกฤษณพล  ทองลิ้ม โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วกำเหนิด โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงกัญญาภัทร  บุตรช่วย โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายกันตภณ  คำแหง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงกานต์ธิดา  การะเกด โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงแคธิชา  สนิทรักษ์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงจิตตานันท์  ปราศภัย โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงจิรกานต์ดา  เกาะสมัน โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายชวกร  เกษตริกะ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายชวิช  ฤทธี โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงชาลีญา  ชูแก้ว โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายณัฐชนน  เนตรบุตร โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงณัฐนิชา  ตันเก่ง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงณัฐวรา  ใจบุญ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงณิชากร  ผกาพรหม โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงธนัชพร  ตันสกุล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายธรรศนรินทร์  หน่อทิพย์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายธรรศวรินทร์  หน่อทิพย์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายนันท์ธพัฒต์  นากิจ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงนิชานันท์  เหมียนทอง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายปวเรศ  ตันเถียร โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงปัณฑิตา  เปล้าคูหา โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายพิชชากรณ์  จาริภักดิ์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพีรดา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงภัทรวดี  โกยผล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงภาริสา  เกษตริกะ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงภาวดี  แสงไฟ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายภาสกร  บุญศิริ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายภูพิรัฐ  บรรลุสุข โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงเมธาวินี  ขวัญจันทร์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงรักษิณา  ไหมละเอียด โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงลมิลิน  บุญโย โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายศรัณภัทร  โสภณพิเชฐ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายศักดานันท์  บุญเพ็ง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายศิวัช  บุญรักษ์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญรักษ์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายสิทธิเดช  ตรึงจิตวิลาศ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายสิทธินนท์  ตรึงจิตวิลาศ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงสุภัคมัย  มหาแร่ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายอธิพันธ์  จันทร์ศรี โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงอุราวดี  ขุมทอง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายเอื้อวลัญช์  คงเปีย ราดาเอลลิ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายกฤษกร  คงชล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บู่ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงกัญญาภัค  งานสถิร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายกันตพัฒน์  เงาะผล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายกันทพัฒน์  บุญชู โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงกันสุดา  อัครเดชาประภากุล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายเกริกไกรวัล  การะพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
428 เด็กหญิงชฎารัตน์  รัตนเขียว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงชณิสนันท์  ภักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
430 เด็กหญิงชมชนก  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายชยณฐ  ธรรมสอน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
432 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  บุญฮก โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
433 เด็กหญิงชลกานต์  อารีชนม์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ตรีเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายฐิติพงษ์  โสดารักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงณัฐ​ริ​นีย์​ ​  มัช​ฉา​กิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลิ่มสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงณัฐธิดา  ลิ่มสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงณัฐวดี  มวยดี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
440 เด็กหญิงณิชานันท์  ฟองละแอ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
441 เด็กชายธราเทพ  สัจจารักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายธวัชชัย  เสรีกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
443 เด็กชายนธิเดช  ทองพลาย โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายนพวิทย์  สุระพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงนภัสศร  คำเอียด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงนัฏฐธิดา  วีดสี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงนารินดา  จรุงการ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายบารมี  แช่ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงปริยฉัตร  หลิวคง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
450 เด็กหญิงพิชชา​นันท์​  ดารา​ษ​ฎ​ร์​ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายภคพงษ์  เทือกทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
452 เด็กชายภัทรพล  ญาติเจริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายภาคิน  ชูไกรทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
454 เด็กชายภีมกิจ  บัวแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงมัทนพร  พิริเกรง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
456 เด็กหญิงรินรดา  เทพณรงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงวรนิษฐา  พิกุลทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
458 เด็กหญิงวรพิชชา  พิกุลทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายวรวิทย์  ชูบุญสังข์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงวิลาสินี  กลับแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงศดิธร  เสรีกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
462 เด็กชายศุภกร  บุญณบุรี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายศุภกฤต  อุดมศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
464 เด็กชายศุศรุษณ์  สิทธิกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายเศรษฐพิชญ์  เร็วเรียบ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงสุพรรษา  หมวดคงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงสุภัสนิชา  จันฝาก โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายอชิรวิชช์  ทองวล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
469 เด็กหญิงอริสา  ขุนทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงอัญธิดา  สิทธาคม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงอัยรดา  สุขปาน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายโอภาส  โสดาทุม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงณฐิตา  บ่อหนา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายธิติวัชร  ชำนาญมาก โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายปกรณ์  พุทธรักษา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายกัญจน์นภัทร​  ธรรมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  หงษ์ชุมแพ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงกัลยกร  ศรีรอดภัย โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงกิตติญา  บุญย่อง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายจาอ์  หัสนีย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายจิรันธนิน  คำคุ้ม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุตรมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงชญานันท์  คงสง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายชัชวัฒน์  ปานจับ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงซิลมี  ดุลยเสรี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงญานิกา  ไชยกาล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายฐานัส  ไชยบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายณกรณ์  ลิ่มจู้หม้อ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายณฉัตร  นิลกระจ่าง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงณัฎฐกานต์  เครือยศ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายณัฏฐ์กร  ชื่องาม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายณัฐกฤต  เเพรวพรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญชู โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชีพชัยอิสสระ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายณัฐนนท์​  ปัญญาดี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายณัฐวรรธน์  หัสนีย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงณิชมน  ธรรมเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงณิชาพัชร์  เพชรเล็ก โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงณิชารีย์  ธรรมเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงไดอานา  กรอบเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายทินภัทร  ระวังป่า โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายธนภัทร  ชัยนาคินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงธนิดา  สมัครกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายธรณัส  ไชยชนะ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงธรรมธารา  จันทร์เกิด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงธันยพร  คำเอียด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงธีนิดา  ถวิลการ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงธีมา  วัฒนประสาน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงน้ำเพชร  แสงมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงบัณฑิตา  โกเมศ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงบุณยากร  ชอบพจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายปภังกร  ทองเจิม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงปวริศา​  ​ หอมประกอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วสว่าง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงปาลิน  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงปิยวรรณ  ประดิษฐสัตย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายปุญญพัฒน์  หอมประกอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงไปรยา  สนธิเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงพรนภา  เอ้งฉ้วน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายพรหมรัศมี  ทิพย์รงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงพัชราภา  บุญมา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายพิชญะ​  บุญ​เสริม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุทธิอาคาร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงพิมชญา  ทองเจิม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ลิ่มจู้หม้อ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงแพรวิภา  ทองวล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงภัททิยา  ทับทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายภาสกร  มณีโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงมนชนก  วงศ์อัมพรพิสิฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายมัสซิล  ดุลยเสรี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงรักษ์ณนา  ทีปะปาล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายรัชชานนท์  จันทรบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงราโซเนียร์  บุตรรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายวชิรวิชญ์  เหมะมาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงวรนิษฐา   ช่วยชู โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายวรุตม์  ผลงาม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงศมิตตา  นิตยากุล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายศากยะ  ฉายแสง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายศิวภูมิ  จันทร์แจ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายศุภณัฐ​  ภูมิ​รัก​ษ์​ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงศุภิสรา  พันธ์โภชน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงศุภิสรา  พาศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายสหธรรม  รองเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ชูพล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงหนึ่งมีนา  ถวิลการ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายอชิรวิชญ์  ทศกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายอติคุณ  โภคบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายอรรณพ  หลีเกียรติ์อนันต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงอันดา  รัตนวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายอินทัท  อดทน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายกนกศักดิ์  อาจแกล้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงกมลชนก  โสดารักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงกัญญพัชร  ขาวล้วน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
554 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีดำ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
555 เด็กหญิงกุลธิดา  บรรจงการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงจารุวรรณ  มโนการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงจิรนันท์  ณ นคร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญรอดชู โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
559 เด็กหญิงญารินดา  ปิดประสาร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
560 เด็กชายฐิติภูมิ  วาหะรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
561 เด็กชายณดนเดช  กระจ่างศรี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
562 เด็กหญิงณัฏฐภรณ์  เมืองจันทบุรี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
563 เด็กชายณัฐกรณ์  สิทธาคม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
564 เด็กชายณัฐพัชร์  อธิรัชคุณานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
565 เด็กหญิงณัตชณิตา  เลขกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงณัทภักษร  วรรณจิตร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงดาริกา  ชลธี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายทีฆายุ  คงศรีพุฒ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
569 เด็กชายธนพัฒน์  ชูเรือง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
570 เด็กชายธรรมกิตติ์  สิงหการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงธัญจิรา  นะเอี้ยม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
572 เด็กหญิงนงนภัส  สมนึก โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
573 เด็กชายนพกร  หน่อตุ่น โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
574 เด็กชายนิตพล  จุตินะตะพล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
575 เด็กชายปภังกร  ดรุณมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
576 เด็กชายพงศกร  ธีรภัทรสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
577 เด็กชายพงศกร  สายนุ้ย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
578 เด็กหญิงพัทธนันท์  โรจน์บริบูรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
579 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  แก้วประกิจ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงพิชชาพร  ส่งศรี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นพรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
582 เด็กชายพีรพัฒน์  ด้วงแดง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
583 เด็กหญิงภักชนก  ตันติมานะกิจ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
584 เด็กชายภูฉัตร  ตัณฑวณิช โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
585 เด็กหญิงรุจิภาภัคพร  จีนกูล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
586 เด็กชายวราวุธ  บุญรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
587 เด็กชายวัชรพล  บุญชู โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงวิรัญญา  ระวังภัย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
589 เด็กหญิงสวรส  วุฒิ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
590 เด็กหญิงสายน้ำ  คงแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
591 เด็กหญิงสุชาดา  ก่อส้าย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
592 เด็กหญิงสุตาพันธ์  สมุทรสารัญ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
593 เด็กชายสุรกฤษณ์  นาดี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงสุวรรณี  แสวงการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงสุวรินทร์  ผสารพจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
596 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ปานดำรงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
597 เด็กหญิงอัยรีน  ทองยวญ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
598 เด็กชายเอกสิทธิ์  ภูมิรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
599 เด็กหญิงเอมิกา  ฤทธิ์พิทักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงไอลดา  ชัยราม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงไอลดา  บัวเพชร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงกนกวลัย  เวชชพิทักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงกมลวรรณ  ทำนักผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายกรวิชญ์  สะนนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายกฤตานนท์  อาจกิจ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงกัญญาณัฐ์  วัฒนาวรโชติ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงกัญพัชญ์  ทองสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  รัศมี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงกุลนาถ  ธินมารมย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายคุณภัทร  บุณกานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายจิรภัทร  สฤษดิสุข โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายจิรวัฒน์  สุธดล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายจิรวัฒน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีสุธรรม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายจิรายุ  ทานะมัย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายจิรายุทธ  ศรีรักษา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุตรเต๋ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงเจริญพร  กตัญญู โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงชฎาภรณ์  ยมนา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงชนณชนกนาถ  ใจชื่น โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงชนัญธิดา  ชูพันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายชลธาร  เบญจางค์นรา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายชลธิพัฒน์  ผลส่ง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายชลนที  ชูแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงชลลดา  หิรัญ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงชวัลรัตน์  เกลื่อนสินธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงชัญญานุช  จูดเมือง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงชามีมี่  อาจวารี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายโชติปกรณ์  หนกง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายฐิติพงค์  โกยดุลย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงณปภา  ปัญญาดี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ทัพชัย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงทิชา  จินุพงศ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายทินภัทร  ปินัง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายธนโชติ  ทองสุข โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายธัญกฤษฎิ์  สิงหการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงธัญญ์วรัตน์  ทวีรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงธัญสินี  แสงอรุณ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายธานินทร์  ทองนิ่ม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายนพณัฐ  ชูชิต โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายนพดล  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงนภัสสร  สฤษดิสุข โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายนันทพัทธ์  ภู่ทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงนารีนารถ  วนะกรรม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายนิติภูมิ  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงบุณยานุช  ไต่ครบุรี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงเบญญาภา  บางคราม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงเบญญามาศ  ทองสุ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงปกฉัตร  เกิดควน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายปฐมเดช  พัฒแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายปวริศร์  แสวงทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงปวริศา  รอบการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายปองภพ  จันทรมณี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงปานวาด  อินทรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงพรกนก  ผกามาศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงพรปวีณ์  คงครอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายพรหมพิริญะ  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงพลอยระรินทร์  ใจหาญ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงพัชรพร  นมัสการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงพิชญาภา  พืชชน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงพิชามญธุ์  พืชชน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กชายพิชิตชัย  บุญมา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นกแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  กาญจนกุล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายพีรวิชญ์  นาถมทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงภรณ์สุภา  พวงยุ้ง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายภัทรพงษ์  บุญส่ง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงภัทรมล  เติมภูเขียว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายภูมิพัฒน์  หนูจรเพชร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายภูมิพิพรรธน์  จันโท โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายภูริพัฒน์  เพชรเขาทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงมุทิตา  สัตถาพร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายยุทธพิชัย  บู่ทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายรัชชานนท์  นมัสการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เอี่ยมปาน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงลภัสรดา  เท่งวานิช โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงลลิตา  เมนิล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายวงศพัทธ์  คำลือชา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงวชิรญา  แจวทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงวณิดา  ประกอบแสง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงวรปภา  สมมาตย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายวรรณฉัตร  สุขเสริม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายวัชรภูรินทร์  สุวรรณบุรี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กชายวัทธิกร  โรจนอมร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงวารี  ขันพระแสง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายวีรวัฒน์  สิทธาคม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงศตนันท์  บัวสุวรรณ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงศิรภัสสร  พรหมเกตุ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายเศรษฐปสิทธิ์  จูดเมือง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงสาวิตรี  ณ ถลาง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายสิทธิกร  แตงเอี่ยม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายสิทธินันท์  ดิษฐาเนตร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงสุชาดา  เลขกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงสุชานันท์  โสภี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงสุนันธิดา  วิพลชัย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงสุนิตา  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงสุรีย์พร  ทองงามดี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงสุวิชาดา  นนทรีย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กชายโสภณัฐ  กิจกล้า โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงอริสรา  ปัญญาดี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กชายอาชวิน  หอมจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงอารยา  ธินมารมย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงอินทร์ธิรา  คิดดี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กชายอินทัช  อินฉ้วน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงไอยรินทร์  ช่วยชู โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายกมลนัทธ์  จงนันทนาวนิชย์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 คณิตประถม
707 เด็กชายกระแสสินธุ์  คงเทศ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
708 เด็กชายกันตินันท์  สมใจ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
709 เด็กชายกิตติเดช  ตั้งวงเกษตร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
710 เด็กชายกิตติธัช  รักไทย โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
711 เด็กหญิงกุลธารา  ธารายศ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
712 เด็กหญิงเกวลิน ณัชชา  จอส โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายเกียรติศักดิ์  จ๋วนเจนกิจ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
714 เด็กชายจักรีภัทร  สุขบรรจง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
715 เด็กหญิงชนมน  เผ่าจำรูญ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
716 เด็กชายชยพล  ใจเย็น โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
717 เด็กชายชลิต  ทรัพย์เพิ่ม โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
718 เด็กชายชวัลวิทย์  จิตติธีรนันท์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
719 เด็กชายชวัลวิทย์  สุคนธ์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
720 เด็กหญิงซิฟ ฝนแก้ว  รัสมุสเซน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 คณิตประถม
721 เด็กชายณฐพงศ์  ทองแท้ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
722 เด็กชายณดนย์  ทวีพัฒนะพงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 คณิตประถม
723 เด็กหญิงณพัชญา  พินิจมนตรี โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 คณิตประถม
724 เด็กหญิงณฟ้า  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
725 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  หมัดจันทร์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
726 เด็กหญิงณัฐธัญลักษณ์  ฉัตรธิษณ์ชา โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 คณิตประถม
727 เด็กหญิงทัตณิฌากร  สองเมือง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
728 เด็กชายทินภัทร  ชูประดิษฐ์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
729 เด็กชายธฤตนัยย์  แก้วบำรุง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
730 เด็กชายนพณัช  ใจเย็น โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
731 เด็กชายนพณัฐ  นพไธสง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 คณิตประถม
732 เด็กชายปพนสรรค์  โกสินธพ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
733 เด็กชายปรินทร  สมทิพย์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
734 เด็กหญิงปฤณ  ณ สุวรรณ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
735 เด็กชายปิยากร  แก้วเหล่า โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
736 เด็กหญิงพลอยไพลิน  นิจการ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
737 เด็กชายพลิศ  ยั่งยืน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
738 เด็กชายพิชญะ  สุวรรณโล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
739 เด็กหญิงพิภัทรา  ยั่งยืน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงพิมนดา  บุญผลึก โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
741 เด็กชายโพริณัฐ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
742 เด็กชายฟาริส  อินทรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
743 เด็กชายภูษณิศา  อุกกุฎานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงมิตา  จริยโสภาคย์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงเมษยา  พลีตา โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
746 เด็กชายรัชชานนท์  ปานสมุทร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
747 เด็กหญิงรุสญา  บ่อหนา โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
748 เด็กหญิงวรัญญา  คุ้มบ้าน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
749 เด็กชายวิศรุต  อรุณรัศมี โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
750 เด็กชายวีรชัย  ไตรรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 คณิตประถม
751 เด็กหญิงศรัณญาภรณ์  หนูน้อย โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
752 เด็กชายศุภสิน  ศุภมณี โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
753 เด็กชายสัญจกร  แสงวิจิตร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 คณิตประถม
754 เด็กชายสามารถ  จันเจริญ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
755 เด็กชายอนิส  พันธ์ฉลาด โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
756 เด็กหญิงอิลฮาม  เศกปทาน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
757 เด็กชายอุดมทรัพย์  ทิพย์พิมล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
758 เด็กหญิงไอริน  แป้นจำนงค์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
759 เด็กหญิงฮานีน  พันธ์ฉลาด โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงกนิษฐา  เอี๊ยะตะกูล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กชายกฤษณะ  มีแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วิวัฒน์ทรงชัย โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กชายการันต์  หวังกุหลำ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กชายคณัสนันท์  สร้อยทอง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงจิตสิณี  เผ่าจำรูญ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงจิราภรณ์  ตันทวานิช โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายชนัญญู  ธรรมานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายชนาภัทร  คุ้มบ้าน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กชายชนายุส  อำนวยผล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายชยมงคล  แสงคง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงชรัยย์รัชฎ์  สีสาคูคาม โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงณัชรดาภรณ์  นวลหุ่น โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงณัฎฐ์ชานิณฑ์  ปริสุทธิพร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กชายณัฎฐ์ธานิกณ์  ปริสุทธิพร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงณัฎฐ์ธิกานณ์  ปริสุทธิพร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงณัฏฐนันธ์  ยี่รัมย์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กชายณัฐชนนท์  แจ่มจิตร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงณัฐณิชา  ุบุญย่อง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงณัฐพัชญ์  ชูวงศ์ศิริกุล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กชายณัฐพัชร์  ยอมใหญ่ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กชายเดชณรงค์  พวงนาค โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงตรีธิดา  เสนคุ้ม โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายธนกร  มีแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงธนธรณ์  บวรศักดิ์ธำรง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงนัจญมี  ชลเขตต์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงนัทธธนันธรณ์  ภูรีประเสริฐ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงนาราภัทร  ยมนา โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายนิติพงษ์  ประสพบุญ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงปภาดา  ทองยอดเกรื่อง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กชายปรเมศวร์  นิลบวร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงปริณดา  แสงทอง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กชายปัณณวิชญ์  หัตถพิถีพันธุ์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงปัณณ์  โกยสมบัติ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงปุญญิญา  ณ นคร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงปุณณภา  สุวรรณภักดี โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงปุณยาพร  มงคล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงพนิตพิชา  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กชายพรกิจ  มาศมหาศาล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงพริมรตา  แซ่ตัน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงพลอยชมพู  อดออม โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงพัชรกันย์  กู้เกียรติดำรงกุล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงพิชชานันท์  แวชแพทย์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองแท้ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  แก้วบุญชู โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แสงคำ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กชายไพสิษฐ์  เกลี้ยงเกตุ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงภคพร  ทิสมัด โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กชายภัทรดิษ  ซุ่นสั้น โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงมทินา  ทองยอดเกรื่อง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงมารี บุญมา  สต็อดดาร์ท โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงรติมา  มุสิกนาวิน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงรวินท์นิภา  กิจเวชกุล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายรัชชานนท์  ตรีพัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กชายรัชชานนท์  นาวาล่อง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงรัชณีกร  พรมแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงรุสด้า  สามารถ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กชายรุสรัน  ปลูกไม้ดี โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงวรรธนา  เครือยศ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงวรัมพร  ขุนพิทักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กชายวีรวิชญ์  โชคสมกิจ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงศลิษา  สงแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กชายศานติกร  แสงวิจิตร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงสิริจรรยา  คอนชมพู โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงสุณิตา  ทาปา โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงสุธาสินี  นราพงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงสุธีธิดา  ไร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กชายสุวิจักขณ์  ขันแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กชายสุวินัย  ตนคลัง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงอภิชญา  ชื่องาม โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายอมฏะ  สวาทสุต โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงอัจฉริยวรรณ  เหี้ยมหาญ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงอารดา  บุตรหลำ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงอีดาคาโรลีน่า สุดธิดา  ผาลีผาสุข โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กชายเอกรินทร์  วรพงษ์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กชายจิรพนธ์  ไพรพฤกษลักษณ์ บ้านเรียนน้องต้นกล้า (Home School) ป.4 คณิตประถม
836 เด็กหญิงจุฑาวดี  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ป.5 คณิตประถม
837 เด็กหญิงชนัญญณัฐ  แก้วลอย โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ป.6 คณิตประถม
838 เด็กหญิงพรนัชชา  อาจเอี่ยม โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ป.5 คณิตประถม
839 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  กันมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ป.5 คณิตประถม
840 เด็กหญิงสโรชา  จินดาพล โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ป.6 คณิตประถม
841 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ศิริเกตุ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ป.5 คณิตประถม
842 นายกฤษฎา  จันทร์เงิน โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพ็ญรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงกานต์สินี  ก่อสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ม.1 คณิต ม.ต้น
845 นางสาวณัฎชา  จันทร์พรมมา โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงธารทิพย์  ถิ่นพังงา โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงปณิตสชา  โมจินดา โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงปรางทิพย์  คำศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายวศิน  ตันสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายสงกราณ์  บิลละโสย โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงอภิญญา  แซ่หลี โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงกิรณา  นุ้ยสิน โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายปัญญา  ศันชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงพิชฎา  คำแหง โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงพีรดา  ร่วมรักบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายไพโรจน์  ศุภศิลป์ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายวศิน  อึ่งสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กชายศุภฤกษ์  บุตรราช โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ป.6 วิทย์ประถม