รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงมารีญา  ปาละมะ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงศุภรดา  เพ็งพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัลยกร  รักษาศักดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงจิรารัตน์  ระแวง โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงณฐิตา  เตียมคำ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงพรีเซียส  อิบาคุ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายภัทรวุฒิ  จันมา โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กชายภูสุวรรณ  สิทธิสาร โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงวิชิตา  ไชยมงคล โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงสุพิชญา  สุขมั่น โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายชินกฤต  บุญธรรม โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายชินวุฒิ  ทาแกง โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายณดล  คุณารูป โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายณัฐภูมินทร์  สีปากดี โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงตรงใจ  ไกรมาก โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายธนวินท์  ตามชื่อ โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธนารีย์  ผิวบาง โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงธารน้ำเหนือ  มิ่งแก้ว โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายพิทยาดนย์  ชัว โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายภัทรพล  ดิลลอน แมโลน โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงภูริชญา  เชื้อสีเป็ง โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงอรณิชา  กาละพวก โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงเกณิกา  ธนะวงศ์ โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงจิณณพัต  พระบาลี โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงชนาพร  ไชยมงคล โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงฐิติญาณ์  บุดดีคำ โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงณิชมน  พุ่มเงิน โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายธีรเดช  ก๋งแก้ว โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายนนทพัทธ์  ขัตติยะ โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กชายนวชล  กฤษณะชัยยะ โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงนิภารักษ์  ก๋าคำ โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายบรรณวิชญ์  ชุ่มวงศ์ โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงปราณปริยา  หงษ์สามสิบสอง โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงปิยะธิดา  เลิศคำ โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงพนิตพิชา  ไชยวัง โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กชายภาคิน  ครองครอง โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงลลิตา  ไชยภิสาร โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายวิชญพงศ์  สิงห์ไชย โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายศิรชัช  จันทร์แป้น โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายศิวัช  ์ปงก๋าวงศ์ โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กชายหนึ่งเทพ  กระจ่างศรี โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายอดุลธน  กรไธสง โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กชายกมลเทพ  มาไกล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายกวิน  ราวกลาง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกวิสรา  ชูชาติ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายก้องเกียรติ  วงศ์หงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายก้องภพ  ก้อนสีลา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกานติพัชญ์  แก้วสด โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายกิตติพศ  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายกิตติภพ  ศรีวรสาร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  คำมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายคงฤทธิ์  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงจิรัชญา  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายชญานนท์  จตุนาม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายชนกันต์  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงชลดา  นันตา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายไชยอนันต์  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายณธกร  แสวงผล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณธพร  เชื้อสะอาด โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณัชชา  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณัฏฐ์รียา  คงธนจรุงสกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายณัฐชนน  คำคง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงณัฐฐาริญา  บุญแสน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธีรพิทยาธร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายณัฐภัทร  พงษ์ด้วง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงดารารัตน์  รวมสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงตรีมันตรา  จันทร์สกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายทรัพย์อำพัน  จันทืใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายธนวรรธน์  ตะราษี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายธนาธิป  หมอรอดครุฑ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงธัญญานุช  พรมมาบุญ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายธันธวัช  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายธิติพล  โขนภูเขียว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงนภัสศรณ์  คูเปี่ยมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงนรีกานต์  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงนัทธ์ชวัล  แก้วสด โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงนันท์นภัส  สบบง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงนิรัชพร  หงุ่ยกระโทก โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงปณิตา  รองาม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายปณิธาน  ทองล้วน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายปภัสชล  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงปภาวรินท์  เต็มกาญจนกิตติ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายปุญณธร  ศรีไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายพชธกร  ดอนมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพรนัชชา  เชื่อมขุนทด โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายพฤษฐ์  เถาวัลยา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพิชญาดาร์  สักลอ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพิชญาภาร์  สักลอ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพิมพ์พจี  ผลสินธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  โชตนาพานิชย์กุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายพุทธิพัทธ์  ใจวังโลก โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายเพชรภูมิ  ทรงยั่งยืนกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายภัทรกร  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กันหาวาปี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายภูมิพัฒน์  มูลจักร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายภูริณัฐ  แก้วมะโน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงรัชนีกร  ไชโย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายราชนาวา  ไชยโยธา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายวิชญะ  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงศศิวิมล  สุวรรณกนิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงศิรามณ  สิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงศิรินุช  แสงดา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายสหัฐศรัณฆ์  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายสิรดนัย  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงสุกานดา  ตันยงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงสุชารัตน์  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายสุริยพงศ์  มังคลาด โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายอคิราห์  ดวงบุผา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายอติเมธ  สมสมัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายอนุชา  ชนะเมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงอรญาดา  ทองธากรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงอริสรา  ชัยประทุม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงอันยา  เขตบุญพร้อม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงอุรัสยา  มูลทา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายเอื้ออังกูร  คำปา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงกชมน  ต่างใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมสามสี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายกมล  แซ่หม่า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไชยวัง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายกรณิศ  ไชยวารินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกรวรรณ  วงศ์ดวง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายกฤตนัย  สุวรรณไชยรบ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกฤตยา  ไกลถิ่น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกฤติกานต์  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกฤษฎาภา  ปุกคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายกฤษติกร  มีโชค โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  คำวัง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกวินธิดา  ใจเสาร์ดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกวิสรา  ศรีวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกษิรา  ปะกินำหัง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกัญญณัท  กาวีเขียว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกัญญพัชร  ขันคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทุ่งเย็น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวย้อย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกัญญาภัค  เข็มเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกัญพัชญ์  เชื่อมขุนทด โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  วงค์ราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกานต์ธิดา  วัจณไพรโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายการัณยภาส  รวมสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายกิตติภณ  กันทะเนตร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกิตติรัตน์  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกีรติ  ปานใจนาม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกุลฐิดา  ชิดสนิท โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกุลภรณ์  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงเกวลิน  เขื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงขวัญชนก  ปัญจะศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงเขมรัตน์  จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายคุณณัฏฐ์  สังขวรกาลกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายจตุรวิทย์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงจิณณธรรม  แสงทรงชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงจิตณากานต์  นิลคง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงจิตรานุช  บวรเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงจิรสุดา  ใสนันท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงจิรัชญา  อุทิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงจิรัชยา  กาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายจิรัฎฐ์ณัท  วงค์กาวิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงจิราพัชร  อินต๊ะสิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงจีรภา  แก้วบุญปัน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงจุฑาฎา  บรรจง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จุลฬา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายเจษฎาภรณ์  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายเจียร์ดิณ  ขันทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงฉัตรกมล  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายเฉลิมชัย  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายชนัญญู  ยศทนนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงชยากร  อิชิดะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายชัชชน  หม่องยานะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงชิชญา  เปรมศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กิตติ์วรกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายไชยพงศ์  สงเคราะห์ธรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงญาณิศา  มั่งคั่ง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงญานิสา  บัวหลวง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สบบง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายฐิติวัฒน์  กันยอง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายณฐกร  พหุธนพล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงณฐมน  ไชยธรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณัชชารินทร์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณัฎฐกันย์  จันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำคง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  จ้อย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฏฐ์นรีย์  วงศ์เทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงณัฏศิกาญจน์  คาวะนา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณัฐจรีย์  ตันประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณัฐฌา  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณัฐนรี  เจริญอากานนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณัฐนันท์  วงศ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณัฐนันท์  อินทรักษา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายณัฐวัฒน์  กันทะมา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายณาคิร  ครองบัวบาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายดนัยพฤทธ์  แก้วสด โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงดรุณี  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายตุลธร  ศรีไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงทัศนภัทร  บำรุงพร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายแทนคุณ  ทับทิมดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธนชาติ  ซิวสารี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายธนดล  สามเสน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายธนภณ  ชัยยะทีปกร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงธนัชญา  สายสืบ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายธนาธิป  สวายน้อย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธนาวัฒน์  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงธัญชนันท์  เชื้อสะอาด โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงธัญพิชชา  ธรรมหนองคัน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ดวงบุผา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายธันยกร  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงธันวาพร  ทองภูมิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายธีร์ธวัช  เกิดโภคา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายธีรวัฒน์  จันทร์เงิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายธีรวัฒน์  ประวัง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายธีรวัฒน์  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายธีระศักดิ์  ฝอยเงิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายนนทวรรธน์  อุ่นธง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายนพนันท์  ชาญชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายนภัทร  แจ้งสว่าง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงนภัสรดา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงนฤพัชร  การะเกตุ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงนัชชกร  พิริยะปรีดานันท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงนันฑ์นริน  ธีระถกลเกียรติ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงนันท์นภัส  เขียนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงนันทิกานต์  ใจหล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงนาราชา  บัวเงิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงนาราดา  ก้อนสีลา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงน้ำพระทัย  ชัยธิ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายนิพิฐพนธ์  บุญทา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงนิลยา  เชียงแสน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงบัณฑิตา  โยธาดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงบุญยวีย์  กิจเรืองโชติ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายปณวัตร  บัวผัด โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปพิชญา  บุญอุ้ม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายปรรณกร  รุ่งภัทรพงศา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายปรีติ  ตรีรักษ์พิทักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปรียาภรณ์  พันทัพวาทิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงปวริศา  วงศ์หงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปัทมนันทื  ยาศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงปาริฉัตร  พงค์พรหม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายปิยพัทธ์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงปุญญาพัฒน์  ชัยเขมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปุญญิศา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายปุณณัตถ์  ฉลาด โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงปุณยนุช  ดวงสิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงปุณยาพร  มณีกร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงเปรมสุดา  คนซื่อ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายพงศกร  วงศ์คำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายพงศ์พิษณุ  ใจมั่น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายพชร  ใจผ่องใส โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพมลพร  วงศ์หาญ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพรรณพฤกษา  เชื้อสะอาด โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพรสินี  มูลอ้าย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงพริมรฎา  ยอดสาร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพฤกษา  หาญพิศุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงพิชญธิดา  อ่อนดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีกะพา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายพิชยุตม์  พิชยุตม์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  หล่องาม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ตันประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงพิมพืพิศา  ใจมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายพิระพัฒน์  นุรส โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายพีรภัทร  นันท์ธนะชาติ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายพุฒิพงศ์  น้อยเจริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  ปวงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงแพลวไพลิน  ศรีธาราธิคุณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงภัทรนันท์  อดทน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายภาคภูมิ  มาปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายภานุรุจ  หมื่นศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงภิญดาภรณ์  ฤทธิ์คล้าย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายภูดิส  ไชยกัณหา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายภูมิปกรณ์  กองมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงภูริชญา  พรรษา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายภูริณัฐ  สัตย์สม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายภูริยวัฒน์  อินต๊ะปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงภูริสา  สีสาลา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงมณีรัตน์  แซ่พ่าน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงมริษฎา  ไชยสถาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงมีนา  พละศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงเมธาวี  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ปิติเวช โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงเยาวณัชชา  จรูญโรจน์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายรณรงค์  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงรณิดา  สุขชาวนา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงรมิตา  กาญจนนิมิตกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายรัชชานนท์  ทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงรัตนภรณ์  เสนิราช โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายวรเมธ  บุญชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงวรรณพร  มาศโอสถ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงวรรณพร  เสาร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายวรรณภากร  จุลฬา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายวรวุฒิ  กรุดสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงวริศรา  บุญมา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายวัชรากร  ฐานะดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงวิชญาพร  ดอนมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  วิชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายวุฒิธิพงษ์  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายศรนรินทร์  ถินเต่า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงศรัณย์ชนกม์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงศิริประภา  บัวเย็น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงศุพิชญา  สุตาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายศุภกฤต  ใจดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายศุภโชค  ยิ้มใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองพามี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายศุภสัณฑ์  ปัญจะจอม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายสรยุทธ  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสราดา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายสหภพ  สุมาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  พิสิษฐกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงสุภาวิตา  ดวงคำสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงสุวิชญา  เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายอติคุณ  กันทะสอน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงอทิชา  ศรีวงษ์สุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายอธิชาติ  ฮ่องลึก โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงอธิชานันท์  ไกลถิ่น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายอธิษฐ์  กาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงอนันตญา  หล่องาม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายอนุภัทร   บุญคำชู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงอภิญญา  พุ่มคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงอริสา  สุขประสาร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงอัจฉริยา  ปราณีทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงอัญชลินทร์  กัญชนะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงอัญธิการณ์  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ฝ่ายป่าน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงอันนาวรัณย์  ทุ่งเย็น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายอิทธิกร  สังขมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายเอกลักษณ์  บุญแรง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  สมศรี โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูไว โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงณัฐณิชา  โครงกาบ โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงนันทิกานต์  ศิริพานกุล โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงปวริสา  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายปัญญาโชติ  โครงกาพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงแพรวพัตรา  ดีปัญญา โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงฟ้างาม  จี๋มะลิ โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงอริญรดา  เทพรักษา โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกมลชนก  แก้วลอย โรงเรียนบ้านจำบอน ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายกันตนพ  กาติ๊บ โรงเรียนบ้านจำบอน ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายการัณย์  เขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านจำบอน ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงชนากานต์  เล็บขาว โรงเรียนบ้านจำบอน ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายชยพล  กาติ๊บ โรงเรียนบ้านจำบอน ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงดาวรรณ  มณี โรงเรียนบ้านจำบอน ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายนนทัช  เวียงสมุทร โรงเรียนบ้านจำบอน ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงน้ำฝน  กาติ๊บ โรงเรียนบ้านจำบอน ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงเบญจวรรณ  กาติ๊บ โรงเรียนบ้านจำบอน ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงพิมญดา  กาติ๊บ โรงเรียนบ้านจำบอน ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายวนัสนันท์  กาติ๊บ โรงเรียนบ้านจำบอน ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงวิกานดา  มณี โรงเรียนบ้านจำบอน ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายอภิวัฒน์  คำคง โรงเรียนบ้านจำบอน ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงอัญชิษฐา  อาศัยกุด โรงเรียนบ้านจำบอน ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายกตัญญู  ศิริวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายกิตติกวิน  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงขวัญนภัส  เทียนครบ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
351 เด็กชายจักรีวัฒน์  ขันทะวงค์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงจุฑาภัส  จันทรวรชาต โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  คัดทะจันทร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงณัฐรดา  ท้วมจันทร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายธีรวัฒน์  ธารธีรวัฒน์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายนัธทวัฒน์  พึ่งวรอาสน์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายนัธทวัฒน์  เชียงแรง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายบุณยกร  ทองเอก โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงปุญญิสา  ชื่นใจ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายปุณณวัฒน์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายพศิน  สุวรรณ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายพิชญะ  หารกา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายพุฒิภัทร  รวมสุข โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายเมธานันท์  สุขเพียง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ถึงการ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงสิริกร  ปัญญานันท์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงอชิรญา  หอมนาน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายกรัฐมนตรี  ใจหมั้น โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายกฤตเมธ  ใจดี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เบ็ญชา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศศิชาณฐมณ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงกิตติยาธร  กันทะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงจรรยภัทร  แดงสนั่น โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงจิณัฐตา  ปักษาศร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงจิตวรรณ  สังข์ทอง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงชนม์พรรษา  แก้วนันทะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงชนาธินาถ  สมฤทธิ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงชนิสรา  จันทร์ทวีทรัพย์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายชยพล  มังคลาด โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงชุติกานต์  หอมนาน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงฐิรญา  สมนาม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายณชปกร  ชุ่มมงคล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงณฐิตา  หวังสินสุจริต โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงณภัทรา  พวงจำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงณัชชานันท์  อิทธิยา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงณัฏฐนันทกานต์  ธรรมขันธ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงณัฐิดา  ถนอมศรี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงนัฐวรรณ  พลเยี่ยม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายนันท์ธิพัทธ์  ใจเสาร์ดี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายนิธิปวีร์  ศรีปาลวิทย์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงบัญฑิตา  บุญแรง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายบุรธัช  อุทธิยา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงปทิตตา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายประดิพันธ์  จิโน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายปัณณธร  บุญจวบ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงพรพรรษา  ใจเสน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพริมวรินทร์  ธรรมอักษร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงพิชญธิดา  หอมนาน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพิชามณฑุ์  ใจดี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงแพรพิร์ญา  แก้วสำราญ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงภัททิยา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงภัทรยา  สงสว่าง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายภาสกร  กันคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จังวัง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายภูริภัทร  รัตนา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงมณินทร  ขันโท โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงมณีธารา  ธารธีรวัฒน์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายรณภัฎ  นามวงค์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายรุจนพัฒน์  จอมชาญพันธ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายวชิรพงศ์  ชัยเรืองวุฒิ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงวชิราภรณ์  กลิ่นสอน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงวรินทร์รดา  สุทธวงค์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงวิรัญชนา  ไชยปันดิ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงศิรภัสสร  กาละพวก โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงสรารินทร์  รู้ทำนอง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงสุขภรัณ  เชียงแรง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงสุชญา  รักเรียน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงสุชาดา  แสนสี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงสุณัฏฐาห์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายสุทธญาณ์  สำเร็จผล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงสุประวีณ์  ใจกว้าง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปาอินทร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  โยปัญญา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงอรณิชชา  หอมนาน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงอริสรา  ปิงวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงอาภัสรา  สืบเครือพรม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายเอื้ออังกูร  พรประเสริฐ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงกชกร  วงศ์ภักดี โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงกมลชนก  สมประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
430 เด็กชายกฤติพงค์  วงค์เขื่อน โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
431 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทนะ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงกัญญาภัค  ปัญญะการ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายกันณภัทร์  ธรรมลี โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงกันยาวีร์  ปัญญา โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงขัตติยา  ริยะปาน โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงจิดาภา  จิตตะ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายจิตติพัฒน์  มาจิตตะ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
438 เด็กชายจิรกาล  อุทธวัง โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงจิรภิญญา  ทองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงจีรสุดา  กองจันทร์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงจุฑารัตน์  น้อยทูน โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
442 เด็กชายฉันทวัฒน์  ฟ้าแลบ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงชนิดาภา  ดาวกระจาย โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงชลธิชา  หมู่ก้อน โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายชัยวัฒน์  จาริวงษ์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายชัยวัฒน์  ธนเศรษฐ์นิภากุล โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงชาลิดา  มาวิน โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
448 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำนูน โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงฐิรญา  นัคราจารย์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายณฉัตร  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายณชพล  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตามล โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงณัฐญภรณ์  อนันศรี โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยสถาน โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงณัฐนิชา  ใจซื่อ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
456 เด็กชายณัฐปกรณ์  บุญเทพ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
457 เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจคำ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงณิชากร  จิตอารีย์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงณิชาภัทร  พริบไหว โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงณิชาภัทร  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายดนยวรรธน์  อินต๊ะจันทร์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายติณณภพ  หมอยาดี โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงทักษ์ดนัย  หมอยาดี โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงทักษอร  วงค์ชัย โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงทิพปพา  จราฤทธิ์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายธนพล  เลิศชัยสหกุล โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงธนภรณ์  สุดใจ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงธัญญากรณ์  หมอยาดี โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงธิดาสิริ  เตชะยอด โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
470 เด็กชายธีรยุทธ  ไชยสถาน โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงนงนภัส  เพิ่มพูล โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
472 เด็กชายนนทรัตน์  มีโพธิ์งาม โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงนภา  จำนงค์สอน โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายนรวิชญ์  อุทธวัง โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายนัธทวัฒน์  คำงาม โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
476 เด็กชายนาราภัทร  เขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
477 เด็กชายนิธิศ  วิเศษนอก โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงบุญยาภา  ยงยศ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายปราชญ์  บุญธิมา โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายปริญญา  เลิศฤทธิ์ปัญญากุล โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงปริณดา  สุขะ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
482 เด็กชายปวัสกร  ไชยวงศ์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงปานขวัญ  ไชยชมภู โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงปาริฉัตร  หน่อแก้ว โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
485 เด็กชายปิยภัทร  ปาขัน โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงปุญญิศา  หมอยาดี โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายพงศภัค  ศรีประภา โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงพรนภัส  ไชยชนะ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงพัชรธิดา  ผัดวงค์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงพิชญ์นรี  สุขมา โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงพิชญาพร  มากสุข โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
492 เด็กชายพิชาภพ  คำคง โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายพิพัฒน์  สุภาไตร โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายพิริยะพงษ์  ปาขัน โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายพีรพัฒน์  อินถา โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
496 เด็กชายพีรภัทร  ปันต๊ะ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายพุฒิพัฒน์  กองจันทร์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายภควัต  จิตตะ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
499 เด็กชายภัคพงศ์  กองอิ่น โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
500 เด็กชายภัทรวุฒิ  ศรีลังกา โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายภูริณัฐ  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
502 เด็กชายมอง  ลุงซู้ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
503 เด็กชายเมธาสิทธิ์  หมื่นแก้ว โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
504 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ฟูใจ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายรัชนาท  เนียมสกุล โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงรุจิสา  คนตรง โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
507 เด็กชายวทัญญู  อินต๊ะขัน โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
508 เด็กหญิงวรวลัญช์  พะนะลม โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
509 เด็กชายวรินทร  ฟักแก้ว โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
510 เด็กชายวัฒนชัย  ตาคำ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
511 เด็กชายวิชญ์ชากร  ขลุ่ยนาค โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายวีรชิต  ตาคำ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  หรรษา โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
514 เด็กชายศิริวัฒน์  อุทธวัง โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงศุภชญา  ว่องไว โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายสวภัทร  เขื่อนพันธ์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
517 เด็กชายสิรภพ  พะนะลม โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงสุณัฎฐา  พิษณุ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
519 เด็กหญิงสุปรีดา  ฉิมคีรี โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
520 เด็กหญิงสุพรรษา  ตันตุ้ย โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
521 เด็กหญิงสุภาวิภา  เปล่งใส โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายสุรพงษ์  กันชะนะ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
523 เด็กชายอัครวัชร์  เมืองขาว โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงอาริสนา  เพิ่มสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายอิทธินนท์  กาพุฒ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
526 เด็กชายธนกร  ใจรักษา โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายนนธวัช  นันตาวงค์ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 คณิตประถม
528 เด็กชายปัณณวิชญ์  อริยะศิลป์ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 คณิตประถม
529 เด็กหญิงพรหมรัตน์  แสงภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 คณิตประถม
530 เด็กชายพิชญะ  สุขประสาร โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 คณิตประถม
531 เด็กชายพีรภัทร  สัสดีวิจิตร โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงแพรไหม  ผิวนิล โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายรังสิมันต์  จินมอญ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงจัทร์ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายกันตพงษ์  อุปมา โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงกัลยกร  นันทะเสน โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายจิรภัทร  บัวพา โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายจิรัฏฐ์  มัลลิกะมาลย์ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงชนิสยา  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ลังสอน โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กชายณดล  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงณัจยา  ดวงขันธ์ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงณัชชา  ทรงแก้ว โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงณัชชา  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กชายณัฐชนน  มะโนชัย โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงณัฐยาน์  คำป้อม โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงณิชมน  ปันแปง โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงณิชมน  สายสุทธิชัย โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงทิญาณ์  วงศ์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายทินพัฒน์  จินมอญ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายธนกฤต  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงธันญ์สิตา  วชิรโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงธาราทิพย์  พวงงาม โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงธิตาวรรณ  ตามยุทธ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงธีราพร  สืบเครือ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายนพกิจ  อำมาตย์ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงเบญญาภา  คำแยง โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงปานระพี  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายพชร  มณีชัย โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงพิชชญา  เตปินยะ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายภัทราวุธ  ขวัญมา โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายภานุพงศ์  กันทะเนตร โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายภูริพัฒน์  สุภา โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงรมณ  วิสุทธิ์นวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายวรปรัชญ์  นันทะเสน โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงวรรณกร  ไกรฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงวรัญณัฏฐ์  สัตยานันท์ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงวลิศรา  ปันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กชายษุภ์ปรเมษฐ์  แสงเงิน โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่พ่าน โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงสุนิษา  เมืองชื่น โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงสุภาพร  สูงคำภา โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ช่างแต่ง โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กชายหัสดินทร์  คำใย โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงอิชณัฐดา  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงอินทุอร  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายกรวิชญ์  คิดหา โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงขวัญทัย  แก้วคำปา โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายจรัส  แซ่ว่าง โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงพัทรศยา  สิงห์ลี โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายพีรวิชญ์  สุกใส โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงภัททิยา  รวมสุข โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 คณิตประถม
583 เด็กชายภูมินทร์  คำเครือ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 คณิตประถม
584 เด็กชายรณพีร์  คำปาวี โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 คณิตประถม
585 เด็กชายวรพล  วัชรวัลคุ์+ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 คณิตประถม
586 เด็กหญิงวรรณภา  ฮ่องลึก โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงกมลทิพย์  ท้าวจีราแสง โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงกรกมล  หน่อหล้า โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายกรณัฐ  แก้วคำปา โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายกฤตพล  แซ่จ๊ะ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงกานต์สินี  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงกุลรดา  สุธรรมมา โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงเกศราภรณ์  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงจินดารัตน์  วีระวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงจิราภรณ์  หัวนา โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงจีรภัทร์  รัฐมงคลการณ์ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กชายชัยภัทร  ใจนันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงฐิตาภา  ปงเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายฐิติพงศ์  แซ่ว่าง โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฮ่องลึก โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงณัฐภัทร  พัฒนหิรัณย์ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงณิชนันท์  วันละยา โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  อิศวิรานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงตุลย์จิรา  อะโนโพธิ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายเทพทัต  วรัญญนุกุล โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายธนิสร  สายจำปา โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายธัชพงศ์  ปิงสุแสน โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายธีรวิทย์  ธัญวิชิตชัย โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงนลินนิภา  ปิงสุแสน โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงนิชาภา  พึ่งพวก โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายปกป้อง  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายปฐวี  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงปรีชภา  ก๋าติ๊บ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายปิยวัฒน์  ฉัตรคำ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงพรชนก  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายเพชรพชร  สุวิชาดาสกุล โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายภูตะวัน  ฮ่องลึก โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงมนชนก  แซ่ย่าง โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายเมธาสิทธิ์  คำสุข โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงเมรารี  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายรัฐนันท์  ต่างใจ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายฤทธวัฒน์  สารเทพ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายวชิระ  ขันนาแล โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงวรกานต์  รัฐมงคลการณ์ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายวรรธนัย  แสงดาว โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงวัชรีกรณ์  ใจคำสุข โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงวันทนีย์  สุวีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงศรัญรัตน์  เบิกบาน โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายสิรวิชญ์  กาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงสุกานดา  รองสำลี โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายสุขสันต์  บัวย้อย โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงอภิชญา  กลางหมู่ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงอัจฉริยา  เดชาธนวงค์ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงอารยา  รวมสุข โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กชายิวชิรวิชญ์  ปันมี โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายกฤตเมธ  ธิวะกะลิน โรงเรียนบ้านป่าสัก ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงกวินธิดา  เปรมสุโข โรงเรียนบ้านป่าสัก ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงจิราภรณ์  กันทะสอน โรงเรียนบ้านป่าสัก ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงณกัญญา  ไชป้อ โรงเรียนบ้านป่าสัก ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงทานตะวัน  กันทะเนตร โรงเรียนบ้านป่าสัก ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงธิติมาพร  คำคง โรงเรียนบ้านป่าสัก ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปวงคำคง โรงเรียนบ้านป่าสัก ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายวิศวชิต  คิดหา โรงเรียนบ้านป่าสัก ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงอำพาวัน  ยาสุภาพ โรงเรียนบ้านป่าสัก ป.5 วิทย์ประถม