รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกันติชา  พงษ์ยศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัลยารัตน์  รุ่งสว่าง โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกานต์ธิดา  กองชัย โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายคุณานนท์  จันทร์ฟองงาม โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงทิพวรรณ  ไชยคำ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายเทวฤทธิ์  เรือนสอน โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปุณยาพร  ปราศัย โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงภัทรลภา  คำปา โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายรัชชานนท์  สมศรี โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงศรัณย์พร  ไก่งาม โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกนกนัดดา  ปานนิ่ม โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงกนกพร  ต้นสี โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อินกัน โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงกันต์กมน  บุญเรือง โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงกุลญาณพัฒน์  ขัติยศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายชัลล์  ทิพยมงคล โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงญาณิศา  ตันแข็ง โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงณัฐดาทิพย์  สอนใจ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายทิวากร  พวงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงธวัลรัตน์  นาคะยะ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายนนทพัทธ์  หล่อวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงนลิน  จันต๊ะวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงนัชชา  สืบเตรือ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กชายปิติภัทร  ใจหาญ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงพัชราภา  เสรีเผ่าวงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ดอนมูล โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  ปินใจ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  อภิชัย โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กชายพีรวิชญ์  ปรานวิโรจน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายพีรวิชญ์  เสมอเชื้อ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงภัทรณันย์  ยอดยา โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ธิราช โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงภูริชญา  ชินทรัพย์บารมี โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงมิณฑิตา  ชัยชนะ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงรณิดา  ไชยวัง โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงลักษณ์ยิ่ง  ปันแปง โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กชายวัชรพงษ์  วันสาม โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายวิวิธวิน  ทินา โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงสุธีรา  อินตา โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กชายอภิชัย  ใจธิ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายก้องภพ  ภาระจริง โรงเรียนเทศบาล 2 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกัญญาภัค  ก้อนคำ โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายกัณเดชณ์  ถึงคำ โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายณัฐชนน  การเร็ว โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายเตชินท์  ทินนา โรงเรียนเทศบาล 2 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายธีรวัต  ทนานัน โรงเรียนเทศบาล 2 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายนฤภพ  โลมะวิสัย โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพิชญาภา  จันทร์ผง โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกนกรัตน์  กันธะยศ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวกัญญาณัฐ  สอนศรี โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นายเจษฎากร  รื่นเจริญ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงชนชนก  หาระโคตร โรงเรียนเทศบาล 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงชัญญานุช  สุขใจ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงณัฏฐ์กานต์  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายณัฐกรณ์  สิทธิกัน โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงณัฐชากรณ์  สัญญะเขื่อน โรงเรียนเทศบาล 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายณัฐภัทร  เฉพาะธรรม โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายธีรพงศ์  บุญวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวนิศาชล  สมศรี โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงนิสานันท์  วรรณสัก โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงเบญญทิพย์  หอมนาน โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงพรณภา  ฟูเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงพรทิพย์  สืบสาย โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นางสาวพลอยระรินทร์  บุญเรือง โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายพันทัพพ์  พลอยเพชรงาม โรงเรียนเทศบาล 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงพิชชากรณ์  สัญญะเขื่อน โรงเรียนเทศบาล 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 นางสาวภัสรา  เมืองมา โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  น้อยนอนเมือง โรงเรียนเทศบาล 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงภุมวารินทร์  แสนสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายภูรัชญา  ยะตา โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงมนัญชยา  แก้ววรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายวรวลัญช์  ปั้นตระกูล โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 นายวิศรุต  ปิงเมือง โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายศิวัฒน์  ฐานพานิช โรงเรียนเทศบาล 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายอานัส  เฉพาะธรรม โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงเจนจิรรา  พึ่งศรี โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายชวกร  ชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายบารเมษ  ถิ่นภาบาง โรงเรียนเทศบาล 2 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงพลอยเพชร  ศรีพัทธพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพัทธนันท์  สรโรจน์สกุล โรงเรียนเทศบาล 2 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายวรกันต์  งามเมือง โรงเรียนเทศบาล 2 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงอัญชิสา  จอมภา โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายธนวัฒน์  เครือสาร โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายจักริน  สารข้าว โรงเรียนเทศบาล 4 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายธนธัส  ธรรมสอน โรงเรียนเทศบาล 4 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายธนภัทร  กองมงคล โรงเรียนเทศบาล 4 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายวิจิตรสท้าน  เทศศิริ โรงเรียนเทศบาล 4 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายเจตนา  วาเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 4 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายบรรณรต  ปิยนุสรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายภูบดินทร  วงค์ขัติย์ โรงเรียนเทศบาล 4 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายสิทธิพล  คำเผ่า โรงเรียนเทศบาล 4 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกนกพร  เสมอเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 5 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงแคทเธอรีน  อณันทิตา พาล์มเมอร์ โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงประภัสสร  โตสะอาด โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพิมพ์วรัญญ์  กาจู โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงวาทินี  วรรณมะกอก โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายิอิทธิมนต์  จินะชิต โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายคีราสิทธิ์  ขันทะกิจ โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายจิราวัชร  พรหมศรี โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายชินภัทร  โลหะกิจ โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงณัฐรินทร์  เจริญคง โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงณัยรัตน์  อริยา โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงปาณิสรา  ไชยชนะ โรงเรียนเทศบาล 5 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายกฤศณัฏฐ์  พิทักษ์โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายกวินทร์  สุขสินธารานนท์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายกอบชาติ  แก้วสมนึก โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงกัญญพัชร  ชุติโศภณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินต๊ะสาร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงกัญญาสิริ  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายกันต์นที  พรรณกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายกันตพัฒน์  ศีรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงกุลณัชฌา  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงกุลภัสสร์  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงเขมิสรา  สายคง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายจตุรภัทร  เตชะปิงเมือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายจักรภัทร  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายจักรวาล  รวมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายจิรกร  เชียงกลาง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงจิรัญญา  ยอดบุญมี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ถาวร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงชญาพร  เยี่ยมราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงชนม์นิภา  ดอกคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงชนัญชิดา  ยุติธรรม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงชนาภัทม์  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายชลิดา  พุทธวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายชีวาวิชญ์  เจริญศัสตรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงณฐพร  วงค์ไชย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงณพิชญา  ชัยภัทรกิจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายณภัทร  ฟูแสง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายณัฏฐกรณ์  บ้านกลาง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายณัฏฐ์ากร  ไกรสรนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายณัฐฐพัชร์  พรหมเสน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงณัฐธิมาศ  ดวงปิก โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  รัฐบำรุง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงณัฐริญา  เชื้อชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงณิชชาพัชญ์  โตปินใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงดากานดา  เผ่าจอมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงดารินทร์  รัตน์หทัยธาร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายธนกร  รัตนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายธนกฤต  รัตนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายธนกฤต  วงค์ไชย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงธนภรณ์  ใฝ่จิตร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงธนัชญา  เก่งการ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงธนัญชนก  คำเผ่า โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายธนิกธน  กิตติสาเรศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายธรรมชาติ  อัมพุธ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงธัญชนก  สุกสด โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  สุยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงธัญพิชชา  ใจอารีย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงธาราริน  นุแรมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายธีรเดช  ชัยกูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงนภธร  ศิริกมลกิจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงนภัสสร บรีอาน่า  ดอร์ซีย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงนันท์นภัส  รุ่งโรจน์กิจการ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงนันทรัตน์  โหง่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงนันท์รัตน์  เทือกธรรมมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงนาราชา  ประสาทเขตร์การ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายบดินทร์ธรรม  ศรีวรนันท์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายบารเมษฐ์  ธรรมวัฒน์จนะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายปฏิญญา  แปงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายปฏิภาณ  ตามี่ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงปณิพ์ญกานต์  นาวา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงปพิชญา  ช้างชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงปภัสสร  บุตรบุญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงปภาวรินทร์  นามอยู่ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายปริชญ์  จันทร์ยอด โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายปริน  จันทรสีมาวรรณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงปวริศา  จำปา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงปวริศา  สุปั๋นต๋า โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วงศ์ปัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายปัญญวัฒน์  วิชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงปัณฑิตา  ประทุมวัลย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงปัณฑิตา  ปัญญาภู โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายปัณณวิชญ์  สิมมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงปิยะธิดา  ษรเกตุ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงปุญยดา  เต็มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายปุณณภพ  บุญญพิทักษ์สกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงปุณยวีร์  วิชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายเป็นเลิศ  ธนู โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงเปรมมนชนก  ปราณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงผณินทร  อาจองค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายพชรพล  บุญถึง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายพศิน  เลิศพยาบาล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายพัชษ์ฐกรณ์  เรืองพิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงพิชญานิน  ศิริชุมชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายพิชยญุตม์  บุญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงพิมพกานต์  สุริยะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงพิมพ์อารยา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายพีรพัฒน์  ใจพิมพา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายพุฒิภัทร  พ่วงพิญโญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงแพรพองาม  อิทธิอำนวยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงฟ้ารฎา  ชำนาญชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายภัฎฉณศักดิ์  วิชา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงภัณฑิรา  ธีระพันธ์ุพิเชฎฐ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายภัทรพงศ์  จันทร์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายภัทรภร  ศรีมหาวงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายภัทรเวทย์  ค้าสม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สมหวังศิริ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงภิญญามาศ  มั่นน้อย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายภูบดินทร์  คำวงค์ษา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายภูมิภัทร  ชะเอ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายภูริณัฐ  ทำดี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายรฐนน  คำดี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงรมณ  ลุนนากัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายรังสิมันต์  สดสี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงรินทร์ณฐา  นิธิธกรจารุวัชร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงรินรดา  การะเกตุ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงรินรดา  เพชรขาวช่วย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงวรินรำไพ  เภาสระคู โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายวิชญ์พล  การเร็ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายวิชญ์ภาส  การเร็ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายวีรวิทย์  ทัพเปียง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายศรัณยพงศ์  เทพรักษา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงศรัณย์พร  วงษ์กันยา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายศิระ  ศิริชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงสรัลนุช  ครุฑไทย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงสิริฏาภรณ์  สร้อยเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงสุจิตรา  สุนันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายสุธิรักษ์  ฝึกวาจา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงสุธีมนต์  เรืองภูมิ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายสุภวิทย์  ลีลาวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายสุรกิตติ์  นำไพศาล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายอธิคุณ พอดี  บุญซื่อ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงอภิชญา  คงนิ่ม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายอภิรัช  กลัดสำเนียง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายอรรถโกวิท  บุญปั๋น โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงอรรัมภา  วชิรเดชา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงอรลดา  ศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงอักษราภัค  เทพจันตา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายอัษศดินทร์  ขาวสังข์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายกตัญญู  ยอดเมือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงกนกพิชญ์  นิจพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกมลทิพย์  ศรีคำตัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายกรวิชญ์  เก่งการ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายกรวิทย์  ขายของ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงกวินทิพย์  ใจมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกวินธิดา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายกสิณ  อินโต โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกัญญพัชร์  นาคแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงกันต์กมล  ราชเนตร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายกันตภณ  พรมมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงกานต์ชนิดา  ชูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกานต์ปภา  อุบลจิตร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ยะมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายกิตติพศ  ยอดอ้อย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายกิตติพัทธ์  อาริยานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายกีรติ  ไชยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงกีรัตยา  เรืองพรม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงกุลปรียา  วารีกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงกุลวิทย์  วิธิรวาท โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายเกียรติกร  ขันคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงเขมิสรา  นันตาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายคทาวุธ  บุญเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายคุณัชญ์  สุปรียาพร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายจักรพงศ์  กาวิละ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายจักริน  เป็นพวก โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงจิณัฐชา  ชวกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายจิตติพัฒน์  เผ่าต๊ะใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงจินห์จุฑา  พรมมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงจิรชยา  สุยะตะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายจิรเมธ  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงจิรัชญา  อธิจิรกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายจิรัชพิบูลย์  อะริยะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงจิรัญญา  จันทยศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายจุลปริญญ์  สิงห์พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายเจษฏาดิษฐ์  ชุมภู โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงชญาดา  ปาฬี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายชนัสศิษฐ์  ธนะศิษฐกร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงชมพูนิกข์  ขันทะบุตร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงชมพูเนกข์  ขันทะบุตร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายชวกรณ์  ชัยวร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายชวภณ  ถูกอย่าง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายชวิศ  รักไธสง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงชัญญา  คำศรีพล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงชิดชนก  สันป่าเงิน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายชิษณุพงศ์  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายชิษณุพงศ์  สายคง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายชุติพงศ์  วงค์แสน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงชุลีวันท์  ภูมิสิริอนันต์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงโชติกา  ปันสุข โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายเซตวัน  เมรา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงญาดามินทร์  มุละสิวะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายฐิติกร  วงค์มณี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงณณินณัฐ  วังจิตต์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงณปภัช  ทรงเจริญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงณภศดา  ธรรมชัยกูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายณภัทร  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงณภัทร  หวังสันติธรรม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงณภัทรฆรินทร์  วุฒิ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สายหยุด โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงณัฏฐณัชชา  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายณัฏฐไรวินท์  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายณัฐกฤต  ไชยทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงณัฐณิชา  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายณัฐดนัย  พรรณ์ยงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายณัฐทพงศ์  ป้องเคน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงณัฐธิดา  จอมดวง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงณัฐนรินทร์  วงศ์ขัติย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายณัฐพัชร์  คำบรรลือ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงณัฐรินีย์  จี้ฟู โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายณัฐเศรษฐ  บัวพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงณิชมน  ชีพอาชากุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงณิชมน  อภิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงณิภาภัทร  ฟักแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายถึงพร้อม  เอื้อหยิ่งศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงทักษพร  พินิจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงทิชญา  เจนใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงทิตา  เครือสาร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายธนัท  สิงห์แก้วสืบ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายธนาคิม  นพมงคล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงธมน  ไชยทิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงธมนพัณณ์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงธัญชนก  ธนบัตร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายธัญเทพ  กิจพรั่งพร้อม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายธิติพัทธ์  วงศ์ชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายธีรธารณ์  กัลยา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงธีรยา  อินต๊ะวงศ์กา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายธีระพัทร  หงสารกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายนนท์ปวิธ  ศรีบุญชู โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงนนัญญา  ยุติธรรม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายนพรุจ  เนืองเม็ก โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงนภาพัฒน์  สุจชารี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายนรวิชญ์  สุนทรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงนลพรรณ  จิตรจริง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงนลินนิภา  แสวงผล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายนวมินทร์  เพ็ชรเกิด โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทนทาน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงนิชาฎา  วงศนาม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงบงกช  คล้ายคลึง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงบัญฑิตา  ทำทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงบัณฑิตา  เอื้องการ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายบุณยกร  วงศ์จีน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงบุณยรัตน์  หมั่นงาน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายบุณยวีร์  โอ้ทา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงเบญญา  ไชยคำมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงเบญญาภา  พุทธวงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายปฐมกาล  คำผา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงปพิชญา  ถาวร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายปภังกรช์  อินทะยศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายปภัชกร  สูงสกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินต๊ะรักษา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายปรเมศร์  อ้ายดิบ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงประภาสิริ  เถื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายปรัตกร  ใจบาล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงปรีชญา  ปิงเมือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายปวรวิชญ์  ฉัตรกุล ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายปวริศ  ศิริคำน้อย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงปวันรดา  อรชุนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายปัณณรุจน์  กุลพัฒน์เศรษฐ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายพงษ์วรุฒิ  ใจทน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพชรพร  แก้วบุญปัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายพบธรรมม์  ดำรงวิริยะนุภาพ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงพรธีรา  ศรีจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงพรนภัส  จุมปา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพรภูวรินทร์  เผ่าเมือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงพรรณปพร  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงพร้อมงาม  นกอยู่ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ดีหลี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงพลอยลดา  ฟองแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายพลูพริษฐ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รัตรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แป้นรอด โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงพาขวัญ  เรือนเงิน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงพิชชานันท์  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงพิชชาพร  อภิชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงพิชชาภา  ณ เตียบทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงพิชญฑัฬญ์  โพละ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพิชญธิดา  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงพิชญธิดา  บุดดาวาปี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงพิชญธิดา  ไชยบาล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงพิชฏาณัฏฐ์  ธนโชติเจริญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงพิมดาว  กุศลจิตรโต โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ฟักแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายพีรภาส  ทะปน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายพีรวิชญ์  แสวงผล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงเพชรา  หวลธรรม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงเพียงตะวัน  ถิ่นลำปาง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงภสร  สิทธิโชติ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายภัทรกร  ไชยปัญญา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงภัทรธมนต์  ไชยปิง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายภัทรพงษ์  สุกำปัง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงภัทรภรณ์  จารเซ็ง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงภัทรฤทัย  ไชยปิง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงภัทริกา  เมืองคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายภาวัช  กุลเพชรดุษฎี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กาวิโล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ทองเจือฐิติโชติ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายภูธณัฏฐ์  ธนโชติเจริญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงภูริชญา  ชุ่มมะโน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายภูริทัต  ราชเนตร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายภูริพรรฎิ  วังภูงา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายภูวนัฏฐ์  พงศ์ทัศนเหม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงภูษณิศา  ชำนาญชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายโภควินท์  เสริมศรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายมนัสวิน  นาวี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงมินรฎ  ศรีงาม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงยินดี  ปรีดาสุริยะชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงรัชนัท  ต๊ะใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายวชิรวรรธน์  ชำนาญชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายวรพงศ์  ศรีบุญชู โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงวรรณิกา  เพลิดเพลิน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายวรินทร์ธร  เพ็ชรเกิด โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายวัชรศักดิ์  ฉลอม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงวิชญาพร  กมลศรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายวินภัทร  ปินตาเป้ง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงวิมลณัฐ  มนต์ไตรเวศย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงวิรัญชนา  กมลศรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายศตคุณ  มูลยะเทพ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายศรัณย์  ณ รังษี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงศิรัญญา  ปันแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายศิริโชค  กิตติสาเรศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายศิวัช  คำฮอม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายศุภกฤต  ไชยธนเรือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายศุภมงคล  แก้วสุริน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายศุภวิชญ์  วงค์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายศุภศิษฏิ์  พิรบรรณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ปิงเมือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สงวนเต็ง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายเศรษฐวัฒณ์  คำปันติ๊บ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงสมัชญา  เครือมูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายสวนัฐกร  ตันกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงสิทธานันท์  ธุระการ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงสิริกันยา  ไป่ทาฟอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายสุกฤษฏิ์  คงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงสุชานันท์  เผ่าต๊ะใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายสุทธิภัทร  บุญมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงสุธิพร  ฝึกวาจา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ธุระ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงสุภาวลัญช์  โชตินันท์พนธ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงสุภิสรา  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายหฤษฏ์  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงอชิรญาณ์  อินต๊ะสม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายอชิรวิทย์  ใจแสวง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงอภิชญา  ไชยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงอรกัญญา  เยาว์ธานี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงอรณิชชา  ยอดวงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายอัครเศรษฐ์  ชุมภู โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงอัคราชญา  ศรีวิสุทธิ์สมบุญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายอัครินทร์  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงอัจฉรียาพร  แสนส่อง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ทำมะวงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงเอรียา  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงไอรดา  มณีธรรม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงไอริณ  เต็งสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายกฤตพรต  คำดี โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายก้องภพ  สมวงษา โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงชนิตา  เจนชัย โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายธนกร  โรจน์นวกร โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงธีรกานต์  ทนทาน โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายพชรพล  ข่ายสุวรรณ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายพุทธคุณ  สมบูรณ์สิริ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายภพสรรค์  รัตนสมบัติ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายภูธนะ  หลักฐาน โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 คณิตประถม
456 เด็กชายภูริณัฐ  มาตรมูล โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 คณิตประถม
457 เด็กชายศิวะกร  บัวประชุม โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายอัครวินท์  เนตรหาญ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายฐกรกฤตย์  ขันทีท้าว โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงณปภัสร  อิ่นคำ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงณัฐจรี  เกตุมรรค โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงธนพร  วงค์แขกหล้า โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายพัสกร  อิ่นคำ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายวิวิธชัย  ใจกว้าง โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายกิตติธัช  บุญส่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงชนัฐปภา  อ่อนละมูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายชิษณุชา  พิพัฒน์วัฒนะโยธิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงญานิศา  ผลดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เปลวทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ป.4 คณิตประถม
470 เด็กหญิงพิมรัชชา  แก้วปัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายรณกร  มหาวงศนันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ป.4 คณิตประถม
472 เด็กหญิงลลดา  ปานเทือก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายวรากร  กุศลารักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงษณิศา  แก้วแกมทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงสุจิราพร  ยอดมุณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายอัศดินทร์  หัตถสาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ป.4 คณิตประถม
477 เด็กหญิงอิรวดี  ขวัญสง่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ป.4 คณิตประถม
478 เด็กหญิงกรรณษา  แก้วแกมทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงแก้วปัญญา  นวนแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายขวัญกฤษฏิ์ภูวดล  ธนะวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงจิรัชยาพร  พรมวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายชนนน  วงค์ปัญโญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงพริมมาลี  มีสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายอัฒฌา  มูลกาวิล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงเอื้อมฝัน  พงษ์ฐิตานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายชัชวีร์  ปิติ โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา ป.4 คณิตประถม
487 เด็กหญิงณัฐวรา  ไพเจริญ โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา ป.4 คณิตประถม
488 เด็กชายทีปกร  ใจบุญทา โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงพัชรินทร์  ปัญญาวงค์ โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายพัฒนพล  ยอดคำลือ โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงวรรษิดา  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา ป.4 คณิตประถม
492 เด็กชายวรากรณ์  พันธ์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายกฤตภัค  โกเสนตอ โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายชัยภัทร  ชัยวงศ์แสน โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายณภู  โนคำ โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายธีร์ธวัช  อภิวัฒน์กุลชัย โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทวีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงกัญญาณ๊  ทำนา โรงเรียนบ้านต๋อม ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงเกศรินทร์  ใจซื่อ โรงเรียนบ้านต๋อม ป.5 คณิตประถม
500 เด็กหญิงทริตา  วงศ์เจริญ โรงเรียนบ้านต๋อม ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายธนวัฒน์  บุตรแปง โรงเรียนบ้านต๋อม ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงนฤภร  สร้อยทอง โรงเรียนบ้านต๋อม ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงบุษยมาศ  เสาะแสวง โรงเรียนบ้านต๋อม ป.4 คณิตประถม
504 เด็กชายพงศภัค  ไชยลังกา โรงเรียนบ้านต๋อม ป.4 คณิตประถม
505 เด็กชายภูวนนท์  มูลตรีตรีภักดี โรงเรียนบ้านต๋อม ป.4 คณิตประถม
506 เด็กชายรัชชานนท์  ทองซิว โรงเรียนบ้านต๋อม ป.5 คณิตประถม
507 เด็กชายวรรณชนะ  สารเก่ง โรงเรียนบ้านต๋อม ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงวศัลยา  แปงสาย โรงเรียนบ้านต๋อม ป.5 คณิตประถม
509 เด็กชายวัชรพล  ปุกครอง โรงเรียนบ้านต๋อม ป.4 คณิตประถม
510 เด็กหญิงสายพิน  สายคำ โรงเรียนบ้านต๋อม ป.5 คณิตประถม
511 เด็กชายกฤษกร  แซ่ตั้ง โรงเรียนบ้านต๋อม ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายนำทัพ  นางาม โรงเรียนบ้านต๋อม ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายพรหมไพฑูรย์  สกุลกลาง โรงเรียนบ้านต๋อม ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงอรวรา  ช่างหล่อ โรงเรียนบ้านต๋อม ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงกัลยา  หวานใจ โรงเรียนบ้านต๋อม ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายกิตติพัฒน์  พิงอ้อย โรงเรียนบ้านต๋อม ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายจักรพัฒน์  พันแทน โรงเรียนบ้านต๋อม ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงชนานันท์  บัวเทศ โรงเรียนบ้านต๋อม ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พรมมา โรงเรียนบ้านต๋อม ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงตวงพร  ใจการ โรงเรียนบ้านต๋อม ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายธราธร  สินพูนทรัพย์ โรงเรียนบ้านต๋อม ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงนันทิกานต์  นัคสิทธิ์ โรงเรียนบ้านต๋อม ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงบุษราคัม  เมืองวงค์ โรงเรียนบ้านต๋อม ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายภานุพงษ์  ใจการ โรงเรียนบ้านต๋อม ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงวนิดา  ขยันขาย โรงเรียนบ้านต๋อม ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงศศิวิมล  สอนใจ โรงเรียนบ้านต๋อม ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงศิริจรรยา  อ้อยบำรุง โรงเรียนบ้านต๋อม ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงสิริพร  โพธิ์ชัย โรงเรียนบ้านต๋อม ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงสิริภัทรศร  ทำดี โรงเรียนบ้านต๋อม ป.5 วิทย์ประถม