รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงขวัญกวินท์  ฉายวิเชียร โรงเรียนประสาทวิทย์ ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงจิรัชญา  ชัยวงษ์ โรงเรียนประสาทวิทย์ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจิรัชญา  สุวรรณศร โรงเรียนประสาทวิทย์ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายนราวิชญ์  หอมกระแจะ โรงเรียนประสาทวิทย์ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายปฐพี  สังฆนิตย์ โรงเรียนประสาทวิทย์ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปพิชญา  สงประสพ โรงเรียนประสาทวิทย์ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปาณิสรา  ฐาปนวรเกียรติ โรงเรียนประสาทวิทย์ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายพงศ์ปณต  แต่งทรง โรงเรียนประสาทวิทย์ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เกตุรูป โรงเรียนประสาทวิทย์ ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงลักคณา  เปล่งเสียง โรงเรียนประสาทวิทย์ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสุชัญญา  สิทธิศร โรงเรียนประสาทวิทย์ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายโสภณวิชญ์  สามารถกุล โรงเรียนประสาทวิทย์ ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกันตา  เกิดพิพัฒน์ โรงเรียนประสาทวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงณิชากรร  รัตนพงษ์กิจ โรงเรียนประสาทวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กชายทัตภูมิ  กิจสวัสดิ์ โรงเรียนประสาทวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กชายนนทกร  เกรงกลัด โรงเรียนประสาทวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงพิชยารัชต์  ชะเอม โรงเรียนประสาทวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายเอื้ออังกูร  เทียนบูชา โรงเรียนประสาทวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงกชกร  นกเขาเทศ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกมรชุดา  ครุฑสังข์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายกฤษณะ  สุกุมลนันท์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายจารุวิทย์  ณ สมบูรณ์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจิณัฐตา  ทองอยู่ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายเจตภานุ  จันทา โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฐดนัย  มากศิริ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายณัฐนนท์  ไชยวงษ์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายธนพิพัฒน์  งามสง่า โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงธันย์ชนก  เซียงหนู โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายธีรพัฒน์  สุพงษ์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายปภังกร  คำน้อย โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายพงศ์รพี  เหล่าพิชญวัฒน์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพชรธิดา  จันทร์พุฒ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายพีรณัฐ  เปรมพงษ์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายวัชรากร  ประหา โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายสุทธิพจน์  เกียรติคุณธนาโชค โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายอนาวิน  โพธิ์กราน โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกชวรรณ  หลวงจินดา โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายกฤตภาส  ไตรญาณ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  เภตรา โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายคีตภัทร  โชติมิตรจตุรผล โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงจิรดา  คล้ายแก้ว โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงจิรปรียา  บุณยานันต์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงฉัตรปวีร์  เพิ่มเขียว โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงชณกนันท์  คชชา โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายชนนน  ฐานกุมมา โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงญดากร  ทับเถื่อน โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงฐิติกา  ปะทะเก โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงณภัคทิตา  วิเชียร โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทีสุกะ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายณัฐพนธ์  ทองคำเจริญ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายณัฐภัทร  ธรรมโชติกา โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงธันยากานต์  ภูริศิริชัยเลิศ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงปราริยา  พรมรักษา โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายปวีร์  พุทธชาติ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงปุณยวีร์  เพิ่มเขียว โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายผณินทร  บัวศรี โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กชายพิชญางกูร  เฉลยสุข โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายพูนพิพัฒน์  ทาจารีต โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงมัชฌิสุดา  อยู่ดี โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายวงศกร  แอนโออารี โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงวรัญชลี  แก้วกู่ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงศิราลักษณ์  ฉิมจารย์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงสโรชา  เหล่าสกุล โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงสุพัตรา  บึงแก้ว โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายอรุณพงษ์  ใจเดช โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงอาภัสรา  นาวาทอง โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงอารยา  โพธิ์น้อยงาม โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กชายภูมิภัทร  ไทรชมภู โรงเรียนเสนาบดี ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายวิศรุต  ประเสริฐศรี โรงเรียนเสนาบดี ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายไชยเฉลิม  ราชรินทร์ โรงเรียนเสนาบดี ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงญานิศา  ปรีชานนท์ โรงเรียนเสนาบดี ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงฐิตาภา  กลมกล่อม โรงเรียนเสนาบดี ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณัฐรดา  วงศ์สุรินทร์ โรงเรียนเสนาบดี ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายนาวา  สุขจรูญ โรงเรียนเสนาบดี ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงบัวบูชา  บุญอินทร์ โรงเรียนเสนาบดี ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพสุมนต์  ฉัตรแก้ว โรงเรียนเสนาบดี ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายพีรพัฒน์  ผึ่งผาย โรงเรียนเสนาบดี ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงวนัสนันท์  ภู่เนาว์สิงห์ โรงเรียนเสนาบดี ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายสรวิชญ์  สุวรรณประเสริฐ โรงเรียนเสนาบดี ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายธเนศ  ตั้งจิตเพิ่มความดี โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงนวพร  ผาสุขกรรม โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายปัญนวัจน์  เกิดขำ โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงปีย์วรา  อัครธรรม โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงปุณณภา  เลิศพัชรานนท์ โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพีรชญา  วิภาคะ โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายภากร  ไกรสมศักดิ์ โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายสุวพิชญ์  คล้ายแก้ว โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงกาญจนิกษา  มากเจริญ โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงปัญญ์ฑิตา  รัตนเสถียร โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงพัชฎาภรณ์  ธนูรักษ์ โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายสิทธินนท์  พงษ์อ้อ โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายอติเชน  ศรีไวย์ โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายนฤสรณ์  สมบุญทวงศ์ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงนันทิกานต์  กิจประมวล โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายปรัชญา  เรืองอุไร โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายปริญญา  บุญพูล โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงปวันรัตน์  สภาพการ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายเลิศพงษ์  สายศรีหยุด โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงวิชญาดา  โคววนิช โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงสุภนิดา  ม่วงศิริ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายทัตเทพ  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงพลอยปภัส  ชาธิพา โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
103 นางสาวไพลิน  เรืองอุไร โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นายอิคคิว  ดิเรกพันธ์ุ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายกรวิชญ์  คนชม โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายจิรายุ  มงคลยุทธ์ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายชยานันท์  บ่อไทย โรงเรียนวัดเชิงเลน ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงนิรัชพร  ดวงสุวรรณ โรงเรียนวัดเชิงเลน ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงญาณิศา  เจริญสุข โรงเรียนรอซีดี ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงดาลีนา  ขันธชัย โรงเรียนรอซีดี ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงโสรยา  นิทรัพย์ โรงเรียนรอซีดี ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงอมิตาดา  สุนทรวัฒน์ โรงเรียนรอซีดี ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายธีรเมธ  แสงเด่น โรงเรียนรอซีดี ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายอัสนี  ชมเชย โรงเรียนรอซีดี ป.6 วิทย์ประถม