รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงมนิสรา  วงศ์ศรีดา โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงวรภรณ์  ขันธะสอน โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ ป.5 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงวรรณวริณ  จันทะเลิศ โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  จันทะเลิศ โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงอภิรมย์ฤดี  ขันธะสอน โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงกรวรรณ  เพิ่มพูล โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤชนนท์  บรรพโต โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤตภาส  นามไพร โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤตยชญ์  ตั้งวิโรจน์ธรรม โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายกฤษฎิกร  กองมิตร์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกวินทิพย์  เกิดท้วม โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญญาภัค  เกียรติรักษ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายกันต์วัฒน์  ผดุงลาภ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายกิตติเดช  ธงศรี โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเขมิสรา  วงค์จำเนียร โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายจักรพงษ์  สาริวัน โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายจิรัฎฐ์  อริยชัยพิชญากุล โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายจิรายุ  เนียมหอม โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงฉันทชา  เพชรเกลอ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชนกนันท์  ทะจิ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายโชติวิทย์  มนูญ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงฐณัชญ์พร  ขำอุปถัมภ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายฐานพัฒน์  ศัลย์วิเศษ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายฐิตินันท์  ตันติสุวรรณ์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงฐิติยารัตน์  เกษมจิตร์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายฑิตฐิณัฐ  อะฏะวินทร์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณพิชญา  สุผามาลา โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายณัฐกิตติ์  แก้วใส โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายณัฐภัทร  บ่างสุวรรณ์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณัฐมล  นิ่มน้อย โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงทักษพร  หอมไกรลาศ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายแทนคุณ  มีชูแสง โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายธนกร  หวังจิตร์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายธนกฤต  ทะวงษ์เงิน โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายธนกฤต  บุญโถม โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายธนโชติ  ไกลภัย โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายธนเดช  ชลคีรี โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธนัตพร  วิชาชู โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายธนาธรณ์  บุญไทย โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายธนาธิป  ตรีโชติ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายธีรภัทร  พุทธา โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายธีราธร  สุธาอรรถ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนภัสนันท์  กลิ่นฉาย โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงนวพร  นิยมทอง โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ชมชื่น โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายนันพิพัฒน์  มุ่งพุ่งกลาง โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงนิชญาภรณ์  สิงห์ทอง โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงนิดาวัลย์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายนิติรัตน์  ธนบรรยวัสถ์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงเบญญาภา  เลขยันต์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปวริศา  แหวนเงิน โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปัญญ์ลภัส  พรรณประสาธน์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายปัณณฑัต  โกมล โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายปัณณทัต  ชัยสุวรรณรัตน์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายปัณณพงศ์  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปุณณดา  คงสมถวิล โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงปุณณดา  เถาเมฆ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพชรพร  สมงาม โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพรปฏิมา  ไชยลิ้นฟ้า โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายพิชยะ  ปิ่นสุข โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพิมพิชา  ขุนหมื่น โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงพิราภรณ์  รังษิโย โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายพิสิฐชัย  รังษิโย โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายพีรณัฐ  รัตนธรรมาศ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายพีรณัฐ  สาระศรี โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายภรรคพงษ์  ชัยอำนาจ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายภัทรภณ  วงค์ศักดิ์ศรี โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงภัทรวดี  มามี โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงภาวินี  หาญสนาม โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงภิชญาดา  ทิพฤกษ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายภูภูมิ  แดนยางหวาย โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงมนพัสวี  ภัคพลโรจนานนท์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุดวิไลย์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายยศพัทธ์  เกียรติชวนะเสวี โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายยอดธง  ผ่องพรรณ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงรักษณา  วารีร้อย โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงลลิสา  หิรัญ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายวชิรวิทย์  คลาปูน โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงวรณ์พิชชา  บุญบำรุง โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงวริศรา  ทองบ่อ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายวัชรากร  พุ่มชะอุ่ม โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายวิศรุต  นิ่มนวล โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายวิศรุต  หลักโคตร โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายวุฒิชาติ  พนาพิศาล โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงศศิลภัทร  หมื่นแสน โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายศุภกร  ลาภสอาดพร โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายศุภณัฐ  ทองจำปา โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายศุภณัฐ  ไวยศิลา โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายศุภรัตน์  อ่องละออ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงสาริศา  วงษ์ภักดี โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายสิทธิพล  ทองจันทร์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงสุจิตตา  สัมมาทิตย์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงสุชาดา  มูลผล โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายสุธิพงศ์  วิจิตรกูล โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงสุภัสรีญา  มีชูแสง โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายอภิวรรณ  อติโรจน์สกุล โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายอภิสิทธิ์  วงษ์สุนันท์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงอัญญา  พรรณสุขี โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงอารดา  บรรพโต โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงกชพรรณ  ตรีคะณา โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกชมน  สังข์เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกมลชนก  นาทะยัพ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกมลชนก  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายกฤชวี  สุขช่วย โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกวินธิดา  อ่วมพันธ์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกวิสรา  ลอยเกตุ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายกวีศิลป์  ดอกกุหลาบ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายกษิดิ์คณิณ  มารแพ้ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  มีโพธิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วอนอก โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกัญญาภัค  แก้วรักษา โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายกัณพัฒน์  รัมมะบุตร โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงการัญญาฎา  จิวราห์ศรีสกุล โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายกิตติพัทธ์  ชำนาญผล โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายกิตติวราวุฒิ  ตรงดี โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงขรินทิพย์  รื่นรส โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงขวัญชนก  ทับทิมทอง โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายเคสึเกะ  ฮาชิดาเตะ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายจักรกฤษณ์  ดงใจ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายจารุพัฒน์  นรดี โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายจิตติพัฒน์  เรืองเดช โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงจิรชยา  หรั่งน้อย โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายจิรัฎฐิติ  แก้วทาสี โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายจิรายุ  แก้วเรือง โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงจุฑามาศ  ขันทอง โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายจุลเทพ  นิลาด โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงฉันทพิชญา  ขาวเนตร โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชนัญชิดา  ผึ้งสำริดร์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายชนัต  โสภิกิจ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายชนาธิป  จันทรานุสร โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายชวนากร  สุขสมพืช โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายชวัลณัฐ  ส้มหวาน โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงชิสาพัชร์  หากิจจา โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงชุตินันท์  รัมมะเดช โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงโชติรส  บุญทนิมิตร โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงญาณพัฒน์  อินทร์วงษ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงญาณีวิจิตร  รัตนวิจารณ์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงญาดา  หากิจจา โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงญาดา  เริงรักษ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงญาดาวดี  จันทร์มาลา โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายฐานพัฒน์  ทาทอง โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงฐาปนีย์  จริตซื่อ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงฐิติพงษ์  หาญเจริญ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายณชนนท์  พูลศรี โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายณดล  อินเอียว โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณปุณลดา  ปิ่นทอง โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายณภีภัทร์  ธีรุตม์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฎฐ์ณิชา  กาจุลศรี โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฏฐ์ชวัล  เหรวรรณ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กองกุล โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายณัฐกรณ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายณัฐกิตติ์  เชื้อสมบูรณ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุนทรานนท์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณัฐธิดา  นาคมีศรี โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายณัฐนันท์  ทองระย้า โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายณัฐพล  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายณัฐพัชร์  อินทแสง โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายณัฐภัค  แสงทวี โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณัฐมน  มณีรัตน์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณัฐมนต์  อุบลรัศมี โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณัฐสุรางค์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณิชา  ปัญญาธีรภาพ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงณิชาภา  วานิชคาม โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงณิชาภา  ศุภโรจนกุล โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงตุลารัตน์  ศรส่ง โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายถนานพ  ธนะเพียร โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายทองภูมิ  เกิดมี โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายทัศน์พล  มิลินทจินดา โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายทิพย์ฐากร  จูมี โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธนกฤต  ตื่นประดู่ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายธนกฤต  เจริญชัยชนะกิจ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธนโชติ  น้อยโสภณ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายธนนท์รัฐ  บัวพรวิสิทธิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายธนภัทร  เนตรสว่าง โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธนภูมิ  ใสสด โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธนวิชญ์  ล้อมกัน โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงธมลวรรณ  แย้มผิว โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธัชชัย  มีชัย โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์อ่อน โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายธัญวรัตม์  บัวทัน โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงธันยชนก  บุญเฮง โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงธิดารัตน์  สมธรรม โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายธีรเจตต์  เนติธรรมรัตน์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายธีรเดช  เซี่ยงฉิน โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายธีรธวัช  ชื่นชีพ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายธีรพงศ์  ศรีวงค์วรรณ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายธีรภัทร  พลเยี่ยม โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายธีรศักดิ์  ส่งแสง โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายนรนัยน์  สีจันลา โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงนันทฉัตร  สำลี โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงนาวา  นัยชิต โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนาวี  สุขสมโภชน์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงนิชนิภา  ปฐวีทิพยรัตน์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายนิติธร  สงจันทึก โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงนิรชา  ต่อแต้ม โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงนุฮา  จันทนิตย์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงเนสิตางค์  ปิ่นขาว โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงบุญพิทักษ์  จันทิตย์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงบุญยานุช  บุดดาจันทร์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายปกกมล  สุขภาพ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายปฏิมากร  สมุห์เงิน โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปทิตตา  เครือแก้ว โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายปภิณวิช  วายุทัศน์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายปรเมศวร์  เจริญไทย โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายปรวัฒน์  จรพรม โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายประภวิษณ์  สมมิตร โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายปริพัตร  รัตนพันธ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายปวรปรัชญ์  พันธุ์ชา โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปวริศา  ล้ำเลิศ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปวิรฏา  ธรรมมา โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปัญฐิญา  กองกุล โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายปัณชพัฒน์  วิชาชู โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปัณฑิตา  สะอาดเอี่ยม โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายปัณณวิชญ์  ฉ่ำฉลวย โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปานชีวา  บัวชุม โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงปุณณวัช  เจริญเรณูประสิทธิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงปุณณาพัฒน์  ฤทธิไกร โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายพงค์พิเชฐ  สุราวุธ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายพชรพล  สุขทรัพย์ศรี โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพรชิตา  มุดไธสงค์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพรปวีณ์  พลเสน โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายพรพิพัฒน์  เอี่ยมโมฬี โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายพรหมพิริยะ  พรมรักษ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพฤฒิพงษ์  ทองจุน โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายพศุตม์  นิลาด โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายพศุตม์  ใจซื่อ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพัชรดา  เกตุผาสุข โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพิชญา  โกฏิสูงเนิน โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพิมชนก  พลีบัตร โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ช่างทองคลองสี่ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายพีรดนย์  นาแสวง โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายพีรวัส  อะทะเสน โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายพุฒิภัทร  โพลงเงิน โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายฟาคิร  พลีนุช โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงฟ้า  สีบุนคำ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงภัคนภัสส์  ศรีวงค์วรรณ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงภัทรวดี  แย้มประยูร โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายภูริชญา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงภูริชญา  สุขสมพืช โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายภูริภัทร  วรรณบัณฑิตย์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายภูริภัสร์  อาบวารี โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายภูวเดช  แสนเพชร โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงเภฬา  เปรมโปรย โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงมนชนก  สุ่มสกุล โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงมัสยา  พุทธรักษา โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายมีคุณ  จริตดี โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงเมตตาชนก  อ่วมภักดี โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงเมทิกา  ตรีพืชน์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงโยธิน  แย้มสมพงษ์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายรชิษ  ชนาวรคงวุฒิ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายรณกร  เออ้วน โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงรดา  คำเฉลียว โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงรสิตา  รุจิรกาล โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงรัชชนันท์  สุหร่าย โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายรัชพล  ถือความตรง โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายราชสกุล  นพวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงรินรดา  เวียงนนท์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงวรกมล  มาลัยพาน โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายวรชน  คงเพ็ชร โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงวรปรัชญ์  คงแสงภักดิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงวรรณรดา  สังขโสภณ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงวรัทยา  คำพุทธ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายวรินทร  เรืองวัฒกี โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายวศิน  เทพอาสา โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงวัฒนา  สวัสดี โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงวิภาณี  คำพันธ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงวิริยาดา  ชุติอาภากร โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายวิศรุต  หนักแน่น โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายวีรวัฒน์  ธรรมสนอง โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายวุฒิภัทร  จิตนวิบูลย์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงศศิรดา  เรืองณรงค์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายศักดิพัฒน์  มั่งคั่ง โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายศิรพัชร์  ลำทา โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายศิรสิทธิ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงศิริญญา  ถุงเงิน โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายศุภโชค  สุภาษิต โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงศุภณัฐ  สุริยกุล ณ อยุธยา โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงศุภิสรา  หาญณรงค์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงสัชฌุกาญจน์  งามระลึก โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายสัณหณัฐ  อินทรัตน์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงสิริกัญญา  ทาศรี โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสุธารินี  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายสุภกร  สุขชูศรี โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงสุภัชชา  คงสุวรรณ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงโสรยา  อันทร์สุริวงษ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บังเกิดฤทธิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายอชิตะ  ศรีผ่อง โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงอชิรญา  สัมมาตรี โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงอชิรดา  ฉ่ำฉลวย โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายอดิรุจ  ดีรักษา โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงอนรรฆวี  มีศิลป์สม โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงอนัญพร  ถนอมทรัพย์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายอนาวิน  พระครูถิ่น โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงอภิสรา  พิมพ์ภูราช โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายอัมฟาล  พลีนุช โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงอาคีรา  ศรีธวัช ณ อยุธยา โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงอารดา  ด้วงโต โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงอารยา  ดีฤสานต์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงอารยา  ปราบคะเชนท์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายอินทัช  โตสำราญ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงอินทิรา  พาณิชเจริญกุล โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายเอกวลี  ปฏิทัศน์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายกรวิชญ์  บัวบุตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายกฤตภัค  สุพัฒนมงคล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายกฤษฎิ์ภูมิ  คงมี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายกษิดิ์เดช  ธรรมนารถสกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายคณาธิป  ธรรมชนา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายคณิศร  ตันวีนุกูล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงจิรปรียา  นุ้ยเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายชนวรรธน์  ศุภวิไล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงชนัฐปภา  คงมี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายชลธิศ  เจียรกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงชัชชญา  พันธุ์สังวร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงชาลิสา  กันทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายชินกฤต  กิจพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
317 เด็กชายชิษณุพงศ์  แสงใยมณี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงฐานิตาพัชร  เพ็ญพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายณฐพงษ์  แมดมิ่งเหง้า โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงณัฏฐากร  พุ่มกล่อม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายณัฐชนน  จันคณา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายณัฐฐาพงศ์  สานุกิจไพศาล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธนกิจลีลาเจริญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายณัฐพร  คงสมบุตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายตฤณ  สุทธธรรมประภาษ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายแทนสกุล  แสวงดี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายธนภัทร  สร้อยคำ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายธนวุฒิ  พิมพ์มีลาย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายธรรศฌ์ปกรณ์  คงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายธีรพิชญ์  ผลกล่ำ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายธีราทร  แพทย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายนพวิชญ์  น้ำอาบ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงนภสร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายนภัสกร  ภาคีเกตุ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายนวภัทร  แก้วแจ่ม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายนันทพงศ์  เกิดโชค โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงปลายฝน  ธรรมนิยาย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงปิยวรรณ  กสิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายปุญญาพัฒน์  ทิมณีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายพรหมพชร  พันยู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงพัชรีพร  กิจสาสน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงพัทธ์นัน  อัศวราชันย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายพัสกรณ์  รักษาซื่อ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กีรติทัศนพัชร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงพิรันยา  อัมพรพฤติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงพีรดา  จุอุบล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายพุฒิภัทร  วิลามาศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายภคพงษ์  แก่นตะเคียน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
349 เด็กชายภัทรพล  สนธิ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายภัทรพล  เพียรผดุงรัชต์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายภูภูมิ  ศรีแย้ม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายมนัญชัย  วัฒนพลอย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงเมทิกา  สุทธิลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายยศกร  อวนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายรชต  ลำดวน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงริญญารัศมิ์  พงษ์สุภษะ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงวรกานต์  พรหมอยู่ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายวรดร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายวรพล  เดชเพิ่มสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายวิธวินท์  อรุณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงวิลาสินี  ผดุงพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงศศิธร  แจ่มแสง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายศิร์วรัศ  พุกประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงศิรินทิพย์  เวียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
365 เด็กชายศุภวุฒ  ปฐมชัยวาลย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายสรัล  การีกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงสิรินทรา  แก้วจินดา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงสุชญา  การีกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงสุตาภัทร  ตลับนาค โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงสุวิตา  สัมพันธ์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายสุวิทวัส  บุญประคม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายอธิภัทร  กิติวงศ์กร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงอนัญญา  ฤกษ์กำยี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายอนันตชัย  อัศวภูษิตกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงอรสินี  ตรีชัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายอัศม์เดช  แสงอุกรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
377 เด็กหญิงกชพร  กฤษสุวรรณี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงกตัญญภัสร์  วิริยวุฒิไกร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายกมลเทพ  ทรัพย์นุช โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายกรภัทร  เมืองรามัญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายกรวิชญ์  ลีละศุภพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงกฤษกร  วงศ์วรรณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายกวิน  ปานทองดี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายกวีพัฒน์  เทพไท โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงกษมา  ม่วงงาม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงกษิรา  รื่นประดู่ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  พงศ์วิจารย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงกัญพัชญ์  จงอนันต์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงกันต์ญนิษฐ์  ไกรนาค โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงกันต์พิดา  สรรพวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายกันตภัทร  โตแจ้ง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงกันตา  ชนพลัง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายกันตินันท์  ตันติสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อุดรสรรพ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงกัลยวีร์  ตันติสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายกานตพงศ์  สกุลณี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงกีรติญา  กิติวงศ์กร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงกุณฑีรา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงกุลจิรา  ศรีสุภาพ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงเกวลิน  แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงแก้วมังกรณ์  นาคสู่สุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงขวัญพิชชา  จันท์กะพ้อ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายคิมหันต์  ศาสตร์สมัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายคุณานนท์  ประไพพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายจารุวิทย์  พรหมพิริยะมา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงจิดาภา  กิจพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงชญานิน  มีสมดี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายชนนน  ท่าพิมาย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายชนากานต์  กำจร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงชนิภา  บุญชูศรี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายชลน่าน  กถาไชย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงชัญญา  มหัธนพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงชินารดี  สะแกคุ้ม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงญาณินท์  สุขดี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงญาณิศา  ใจหาญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงฐิตา  ศิริโอฬาร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สัมมาขันธ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงณชิชา  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายณฐทพงศ์  สุธีภัทรลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงณฐมน  จรัสศรี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายณธกร  พิทักษ์ผล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงณปภัช  นวลเจริญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายณภัทร  ชลาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงณภัทร  ศรีทา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงณรรธฐา  ตั้งก่อเกียรติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายณัช  ปัญญาทรง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายณัชชนม์  อาจศึกษา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงณัชชา  จานโอ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณัชชารินทร์  มณีศรี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงณัฎฐ์วรีย์  พุ่มพึ่งศรี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ทรัพย์บุญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายณัฐกร  เนคมานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายณัฐกรณ์  สุมานิก โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายณัฐชนน  เจนอักษรกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายณัฐพสิษฐ์  ลำใยผล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายณัฐพสิษฐ์  วันทา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายณัฐภัทร  สุขแพทย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงณัฐรดา  รื่นประดู่ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงณัฐหทัย  เวชชสัสถ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงณิชาพร  นาคะนคร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงณิชาภัทร  กรีสุธา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงดลญภรณ์  นุชคุ้ม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงดากานดา  เธียรประยูร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายดิศพงศ์  แก้วธัญญานุกูล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายติณห์ภัทร  ศิลา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายถิรชนม์  โคปาโล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายทักษ์ดนัย  พิมพ์ภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายทัพไท  สุธรรมา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงทิพกฤตา  เดชนันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายธงชัย  พรชุบ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายธนดล  เสงี่ยมงาม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายธนเดช  พีระยุทธ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายธนบดิณทร์  พันธุ์สังวร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงธนภร  ชัยวัติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายธนภัทร  มณีฉาย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายธนภัทร  สอาดละออ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายธนลภย์  กาญจนประภา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายธนวรรธน์  เทพแสงพราว โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายธนัช  ธนะกรเดชอุดม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงธนัญกรณ์  ธัญวงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายธนัท  อรุณแสง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายธนาธิป  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงธนาภา  รอบรู้ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  คงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงนภัค  แดงนวล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายนรินทร์  อุทัยธรรม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายนฤบดี  สุขยิ่ง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงนวพร  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายนวพล  สุขพืชกิจ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงนันท์นภัส  นำเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงนันทภัค  พงษ์สุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงนิชชา  ปิยะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงนิปัทน์  ขันธครุธ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงนิษฐ์ชิตา  จันทร์เนียม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงนุชนพิน  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองเชื้อ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงบัวบูชา  มณีนัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงเบญญาพร  มีโภคา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงเบญญาภา  การีกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายปกศกร  พลรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายปธานิน  ลาภประสพ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงประภาโสม  อุทยาน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงปริดา  ศรีร่มโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงปริษฐา  เกษเลิศปัญญา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กชายปวรรุจ  สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงปวริศา  ปานบุญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงปวริศา  โพธิ์ศรีมา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายปวินท์ชัยน์  จินตนา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายปัญญาพล  พินดวง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงปัญฑิกา  จรเสถียร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงปัณฑาทิตา  บำรุงสรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายปัณณธร  คงสมแสวง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายปุญชรัศมิ์  โคตรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงปุญญิศา  ผ่องโต โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงปุณรดา  กิ่งแก้วก้านทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายปูรณ์ณวิชช์  จันทร์คล้าย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงไปรยา  ตุ้มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายผดุงศิลป์  ขาวบุบผา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายพจศกร  รุ่งเรืองวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงพณณกร  สุนทรากุลรักษา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายพบธรรม  สุขทรัพย์ศรี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงพรรษชล  ชาวโพนทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงพศิกา  ฆ้องวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายพสิษฐ์  พันธุ์พืช โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงพัชญ์ทิตา  ชัยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายพัฒนรักษ์  สกุลศิริพจน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงพิจิตตรา  อัศวภูษิตกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงพิชฌญพลอย  แก้วกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงพิชญ์นรี  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงพิชญาฏา  นวเศรษฐโกศล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายพิชญุตม์  นาฬิเก โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายพิชญุตม์  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เขียวสด โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายพีรวัชต์  ยศบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายพุทธมนต์  ชูพินิจ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงโพธิวงค์  รักษ์ความสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายภทร  พระโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงภทรมน  หนูจีนเส้ง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงภวรัญชน์  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงภัทรติกานต์  นาคจังหวัด โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงภัทรพร  ทรัพย์บุญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายภัทรพล  วิสุทธิศาลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงภัทรมล  สีเหลือง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงภัทรศิริ  ศิริปการ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายภาคิณ  ทัศนัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายภานุภัฏ  อิสมัญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายภู  วิภักดีรัตนมณี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายภูรี  ต้นวาจา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายภูวิศ  ประพันธ์พัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงมณีกานต์  ภาณุพันธ์เมธี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงมิญชญา  ศิริโสม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงเมธิริญจน์  ไกรจรูญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กชายยศกรณ์  ป้อมทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงรจิตพิชญ์  สามงามแสน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงรมย์รวินท์  ตรัยวิทยา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กชายรวินท์ณิช  ทองคง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงรวินท์นิพา  สุวรรณคีรี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงรสิตา  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงรัชดาวัลย์  แก้วสุก โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายรัชวิน  ช่างทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงลฎาภา  จงเจริญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงลดามณี  เวชชสัสถ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายลภัสจิรัชย์  ธีระอรรถเวช โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงลภัสรดา  อารีวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงลภัสรดา  เวชชสัสถ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงลัลณ์ลลิน  เดชดวง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายวชิรวิชญ์  สมะโน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายวชิระ  แจ่มทับทิม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายวราวิชญ์  ผ่องไสววงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงวริศรินทร์  เผือดผ่อง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายวัฒนชัย  นัยยุติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงวิภากร  อิทธิยศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายศิวกร  โตแทน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงศุภจิรา  กลั่นกล้า โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กชายศุภณัฐ  อุ่นสถาน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายศุภฤกษ์  สอดศรี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงศุวภัทร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายสกลวรรธน์  กาแก้ว โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายสมุนไพร  ภาโนมัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายสหัสสเนตร  อภัยปรปักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงสาริศา  หาเรือนมิตร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายสิวริศร์  กฤตติกานนท์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายสีลวิสุทธิ  ตรีณาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงสุพิชชา  คำเต็ม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงสุพิชญ์ฌา  อภิศราธนานันต์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงสุภัทรา  มากสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงอทิตา  แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายอธิภัทร  ทาตะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กชายอธิวลัญช์  จันทร์คล้าย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายอนุภัทร  มหาเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงอภิชญา  ชลาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีแสนยงค์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายอภิวิชญ์  แสงอาวุธ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายอโยฌิย์  แตงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงอริน  โตสูง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงอริสรา  โห้สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายอัซฮาน  ขันธเดช โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงอาซีร่า  สาสังข์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายอินทนนท์  เพ็ญศิรินภา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุขสมเพียร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
582 เด็กชายกฤติมุข  ศักดิ์นิมิตวงศ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
583 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชำนาญหมอ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงขวัญจิรา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
585 เด็กชายจารุภัทร  ธรรมคุณศรี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงณพัชญา  สุขญาติ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงณพิชญา  สืบยุบล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
588 เด็กหญิงณัชชา  ศิลาทอง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
589 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  กลิ่นสวาทหอม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายณัฏฐนันท์  กลิ่นสวาทหอม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
591 เด็กชายณัฐกรณ์  ปีเจริญทรัพย์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
592 เด็กหญิงณัฐณิชา  นามบุญลา โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงณัฐณิชา  เย็นกูล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
594 เด็กหญิงณัฐธิดา  รักษ์มณี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
595 เด็กชายณัฐปพน  สุคนธมาน โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
596 เด็กชายณัฐพงศ์  ชินจัตุพรพงศ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
597 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ใบก้านพลู โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
598 เด็กชายณัฐภูมินทร์  รุจิกร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
599 เด็กชายณัฐวัชต์  พิลาผิว โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ชลายนนาวิน โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงณิชาภา  พรประสิทธิ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
602 เด็กหญิงดุจชนก  ทนันชัย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
603 เด็กชายติณณพัฒน์  ดาวเรือง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
604 เด็กชายเตชภณ  สิทธิทัต โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
605 เด็กหญิงทรรศน์มน  เทียนดำ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
606 เด็กหญิงทิพอาภา  ปิเจริญทรัพย์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
607 เด็กหญิงธนพร  ผัดผ่อง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
608 เด็กชายธรรมราช  ป้อมทอง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงธัญญรัตน์  กิจพยัคฆ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
610 เด็กหญิงธัญพร  แผลงปาน โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
611 เด็กหญิงธาราทิพย์  วุฒิศาสตร์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
612 เด็กชายธีรพล  ขันธสวัสดิ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
613 เด็กชายธีร์ภณวีร์  วงค์นาม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงนภา  เฟื่องกาญจนกุล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
615 เด็กหญิงนิชาภัทร  สัตตบริพันธ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
616 เด็กหญิงเบญญาภา  โพพงศา โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
617 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สำเร็จพร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
618 เด็กหญิงปภัชญา  นวลอุทัย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
619 เด็กหญิงปภาณิน  น้อยบางยาง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
620 เด็กหญิงปภาดา  ศรีเศรษฐนิล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
621 เด็กหญิงปริยากร  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
622 เด็กหญิงปรีณาภา  คงสมทอง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงปัญญภัสร์  สงทอง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
624 เด็กหญิงปิ่นมุก  บัวเจริญ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
625 เด็กหญิงปิยาภรณ์  อุ่ยสกุล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
626 เด็กหญิงปุณณภา  ทองอยู่ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
627 เด็กชายพัฒน์ยศ  ผลโพธิ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
628 เด็กหญิงพิชญธิดา  ช่างเสาร์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงภคพร  อารยแสง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
630 เด็กหญิงภัทรวดี  กลีบมาลัย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงภัทรัตน์  มณเฑียรเกษ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
632 เด็กหญิงภัสอร  จินดานุ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
633 เด็กชายภาณุพงศ์  แสนคำ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
634 เด็กหญิงภานุมาศ  แสนคำ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
635 เด็กชายรชปฤณ  พึ่งน้อย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
636 เด็กหญิงรัชนีกรณ์  ภาคสุชล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
637 เด็กหญิงวรรณวนัช  วัฒนพุทธิเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงวรวลัญช์  จันทร์แสง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
639 เด็กหญิงศรัณย์พร  สังข์หล่อ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
640 เด็กชายศรานนท์  รักเอี่ยม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
641 เด็กชายศุภกิจ  ศรียอแสง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงเหมรัศมิ์  ฉัตรอภิวันท์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
643 เด็กหญิงอชิรญาณ์  อยู่สบาย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
644 เด็กชายอภิวิชญ์  อยู่สบาย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ดิษฐลักษณ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
646 เด็กหญิงกวินธิดา  จิตสง่า โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไทยพานิช โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กชายกิตติธัช  สระกบแก้ว โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายกิตติพร  ทิมาภรณ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงกุลิสรา  กตัญญู โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงจิณห์นิศา  นกงาม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงจิรสุดา  มณีนิล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันทร์ทองใบ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงฉัตรสิริ  ยอดดี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงญาดา  ไวยบุตรี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายฐิติโชติ  ธงโสม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายฑีปพัฒน์  ขุมทรัพย์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงณัฏฐ์ณรัณ  ทองโตนด โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายณัฐนนธ์  เกษมเปรมจิต โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กชายณัฐพัฒน์  ปิยะอมรเมธา โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กชายติณณภพ  พรหมทัต โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กชายธนภัทร  สุขกอ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงนภัสส์ชนันท์  วงเวียน โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงน้ำ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงปณิตา  ป้อมสุข โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองเทศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายพลภัทร  ปิ่นแหลม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กชายพิชยะ  หมอนสุภาพ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงพิมพ์ธารรำไพ  สุขะตุงคะ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงมนนัทธ์  ขันทนิตย์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กชายรวิกร  เดชาติวัฒนา โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงลลนารินทร์  ตุ้มนิลกาล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงลักษิกา  ขันธมะ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงวรัลยุพา  พินัยเสนาะ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงวรินรำไพ  สังขจาย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายวิชชากร  คงคาดิษฐ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายวุฒิภัทร  สร้อยสุวรรณ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กชายศุภณัฐ  ทองสุข โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงสุนิสา  สาระกูล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายสุรสิงหนาท  นาอุดม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงอัญชิสา  มีบุญญกิจ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงอาเครญา  ยาพระจันทร์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายกันดิศ  เต็งอำนวย โรงเรียนภูมิทอง ป.6 คณิตประถม
684 เด็กชายเตชินท์  งามศิริอุดม โรงเรียนภูมิทอง ป.5 คณิตประถม
685 เด็กชายทวี  เจริญลาภทวี โรงเรียนภูมิทอง ป.4 คณิตประถม
686 เด็กชายบุญภิวัฒน์  ศิริพฤกษ์พงษ์ โรงเรียนภูมิทอง ป.5 คณิตประถม
687 เด็กชายปภาส  ทรงวัชราภรณ์ โรงเรียนภูมิทอง ป.4 คณิตประถม
688 เด็กชายปิ่นแก้ว  สังข์ทอง โรงเรียนภูมิทอง ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายพงศ์ภัค  สถิตวราทร โรงเรียนภูมิทอง ป.6 คณิตประถม
690 เด็กชายพัชรวิศว์  ฤกษ์สุจริต โรงเรียนภูมิทอง ป.4 คณิตประถม
691 เด็กชายพีรศิริพงศ์  เจริญภัณฑารักษ์ โรงเรียนภูมิทอง ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงภัทรศยา  ภิรมย์พานิช โรงเรียนภูมิทอง ป.4 คณิตประถม
693 เด็กหญิงมณิภา  อดิเรกโชติกุล โรงเรียนภูมิทอง ป.4 คณิตประถม
694 เด็กหญิงมานิตา  อดิเรกโชติกุล โรงเรียนภูมิทอง ป.6 คณิตประถม
695 เด็กชายศรัณพงศ์  จักขุจันทร์ โรงเรียนภูมิทอง ป.5 คณิตประถม
696 เด็กชายอธิวุฒิ  แท่นรัตน์ โรงเรียนภูมิทอง ป.5 คณิตประถม
697 เด็กชายกันต์ธีร์  วงศ์วารี โรงเรียนภูมิทอง ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายคุณาธิคฐ์  อุนนะนันทน์ โรงเรียนภูมิทอง ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงชาร์ลเร็ต โคโค  เคลน โรงเรียนภูมิทอง ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายไตรทศ  พัฒนธัญญา โรงเรียนภูมิทอง ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงธนินณัฏฐ์  พรหมเจริญ โรงเรียนภูมิทอง ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กชายธนิสร  สรรพวัฒน์ โรงเรียนภูมิทอง ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์สำราญ โรงเรียนภูมิทอง ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กชายธีธัช  สิงห์งาม โรงเรียนภูมิทอง ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายนพวิชญ์  เวชศิริ โรงเรียนภูมิทอง ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กชายนวคุณ  เผ่าพหล โรงเรียนภูมิทอง ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายปฐพี  ภัทรหิรัญกนก โรงเรียนภูมิทอง ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กชายปุณณวัฒน์  กิจนิจชีว์ โรงเรียนภูมิทอง ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงพัชรพรท์  กันทะวงศ์ โรงเรียนภูมิทอง ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงพิชามญช์  แท่นรัตน์ โรงเรียนภูมิทอง ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายพิศาลคุณ  ศิริพฤกษ์พงษ์ โรงเรียนภูมิทอง ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงศิรประภา  สถิตวราทร โรงเรียนภูมิทอง ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กชายสรวิชญ์  เพ็งแจ่มศรี โรงเรียนภูมิทอง ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงสรัลชนา  คุ้มทัพ โรงเรียนภูมิทอง ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายอริย์ฑัฒ  สุเมธาลิขิต โรงเรียนภูมิทอง ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กชายณัฏฐ์  ญาณภัทรทวีรัตน์ โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
717 เด็กชายกิตติยะ  มณีรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
718 เด็กชายจิรทีปต์  เรืองจุติชัยภัทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
719 เด็กชายชยพล  ชวนะพานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
720 เด็กชายฐาปณ  มีโพธิ์สม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
721 เด็กชายธีรดนย์  การเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
722 เด็กชายนนทพัท  คงสนทนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
723 เด็กหญิงปัณชญา  ลี้รัตนเพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
724 เด็กหญิงพัทธนันท์  สายขุน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
725 เด็กหญิงภัศชา  กุรุพินฑารักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
726 เด็กชายภูมิภัทร  บวรโชคชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
727 เด็กชายรัชชานนท์  ทองศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
728 เด็กชายวิชภูมิ  จูทิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
729 เด็กชายวิทย์ชวัล  โมทนาพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
730 เด็กชายศานิต  วรางกูร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
731 เด็กชายศิวกร  กายเพ็ชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
732 เด็กชายณธัชพงศ์  วงศ์โพธิพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายธนาบดินทร์  นิเทศวรวิทย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงธัญญธัญ  ตั้งไพวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายปิติ  ชัยศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงมณินทร  พงษ์วารินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายอภิวรรณ  สันติตรานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กชายจิรภาส  วิริยะมนต์ชัย โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงจิรัญญา  ไชยสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายฉัตรบดินทร์  อนันต์เจริญกิจ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงณัฐชญา  กายเพ็ชร โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงดนตรีไทย  ป้อมสุข โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายดีจิต  สุขสุชะโน โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงธนพร  วรรธนะอมร โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายธนวิชญ์  จันทรตรี โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงธัญรดา  อ่อนสอาด โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายธาวิน  ว่องวิบูลย์พร โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงนวภัทร  หุ่นกิตติเวชกุล โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายนิติภัทร  ทาตะรัตน์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
751 นายปวินท์  พิบำรุง โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงปัณฑารีย์  มั่งคั่ง โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงพชร  วิจิตรจงกล โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงพณณกร  วิจิตรจกล โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงพรชนก  สายจันทร โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงพอเพียง  ด่านกนกเพชร โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงพิชญา  สมาคม โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงพิชญาภา  แสวงธรรมธาตุ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายพิศิษฐ์  ศาสตร์สมัย โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงพุทธิดา  นาคชาติ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายภวัต  ตั้งใจรักษา โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงภัณฑิรา  สุวจสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงมายาวี  ศรีกิจวิไลกุล โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงลัลนารี  หีบงา โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายวรเมธี  พยุงวงค์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงวรัชยา  มงคลพิทักษ์กุล โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายวราเมธ  หอมทอง โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
768 นางสาวศิรประภา  วุฒฑกุล โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายศุภวิชญ์  สมยอ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายศุภากร  สุดใจ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายสรวิชญ์  พงษ์กฤษ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายสิปปภณ  อรุณโรจน์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงสิภาลักษณ์  เมธา โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงสุทธิดา  ไทยประยูร โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงอริสรา  สาสะกุล โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายอัครพงศ์  ศรีเเสนยงค์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายอาทินันท์  พนธ์ธนเจริญกุล โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น