รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายซูบัยดีน  สมาแอ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายนาบิน  ยาลาแน โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายมุอาวิน  สาและ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายมูฮัมหมัดซาบรี่  อาแย โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายมูฮำหมัดนาอิม  สะมิแล โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายอับดุลอิละห์  นิกะจิ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายอานัส  ธรรมวงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายอาลีฟ  เรืองเพชร โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายอิคลาศ  อาลี โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายอิหซาน  อาลี โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายฮามีน  เจะโซะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายการันต์  บุญมากประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงกิติลักษณ์  พยัฆจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงขนิษฐา  อินชูด โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงซอลีฮะห์  เจ๊ะแว โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กชายซัยดี  ดาอีซอ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงซัลวา  ดือราเฮง โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงซัลวานี  อีซอ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงซัลวารี  อาลี โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงซาฮายาตี  มะซะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงซิลมี  สูแว โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงซีรีน  เจ๊ะเฮ็ง โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กชายซุรไบยต์  สาและ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงซุลฟาอ์  สุหลง โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงโซเฟีย  หะดอมิ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายณัฐพล  อาแว โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงดานา  กาเซ็ง โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายต่วนชารีฟ  เจะเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตรหมีน โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงนัจวา  แวเด็ง โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงนัสมีร่า  หะยีมามะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงนัสรี  สาและ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงนาฌูวา  เจ๊ะหะมะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงนุรอารียา  สินรัตนภักดี โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงนุรไอณี  สามะอาลี โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงนุรฮายาตี  ลีมูซอ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงนุรฮาลีซา  ยาแม โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงนูรลัยลา  มะฉุ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงนูรีฮัน  ยามา โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงนูรุลฟาตีฮะห์  สุหลง โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงนูรุลอัยนี  มูละ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงนูรุลอาซียะห์  ประชานิยม โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงนูรูลบัลกิส  เจะหนิ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายพงษ์พัฒน์  มานพ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงพรชนก  กองสิงห์ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงพัชรัตน์  เวาะลง โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายไพซอน  ดือเระ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายฟัรดู  บือแน โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงฟาราห์อิลฮัม  หะยีมามะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงฟิรดาวส์  หลับจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงมาหยารัศมี  อับดุลบุตร โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงมุสดาลีฟะห์  เปาะมะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงมุสลิมมะฮ์  เจะแฮ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงมูรนีฟะห์  ปูเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟีร  สะแม โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายมูฮำหมัด  ชายนุ้ย โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายมูฮำหมัด  มูซอ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายมูฮำหมัดลุตฟี  โต๊ะอีแม โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงรมิตา  เจ๊ะมูดอ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายรอมซีย์  มะแซ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายรัฐภาค  ทิพย์ศรี โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายรัฐภูมิ  ทิพย์ศรี โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงวรรณดี  ใสบริสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงแวนุรมี  แวนาแว โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงแวฟาฎีละห์  จะปะกิยา โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กชายสุไลมาน  นาแว โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายอลีส  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงอะห์ลาม  ซามะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายอัฟฟาน  มามะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงอัสมะห์  มามะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายอาซว์  กีโต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงอาดียา  สาและ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายอาดีลัน  สิเด๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายอานัส  กาซอ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายอานัส  เปาะเด็น โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงอารุณี  ขำแจ้ง โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายอิมรอน  ดือเระ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายฮัซซูน  มาหะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงฮัสวาณี  มายิ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงฮานาน  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงฮานีฟาร์  สาลัง โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายชยากรณ์  ก่อเกียรติพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายนิชคุณ  สมุทรผ่อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายปกรณ์  แซ่ลีม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงปองทิพย์  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายปัณณธร  ผ่องอำไพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายมุคลิศ  สาและ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฎาวีย์  เบญจสมัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายวรชิต  ลิ้มวัฒนายิ่งยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายแวอัฟฏอน  เจ๊ะหมัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายสิปปกร  ฉัตรสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายอัครวัฒน์  สุกแทน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
93 นางสาวกูรีษา  ตูแวอูเซง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงซีตีซูฟูร  มะเสง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงซูลวีรา  สาแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวซูลีนา  อีมุ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงนารีมี  ปูเตะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นางสาวนิซีร์ฟาอ์  เจ๊ะเงาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นางสาวนุรอัฎฮา  แมเราะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวนูรอาฟีกะฮ์  ดอเล๊าะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  เทือกตาหลอย โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงนูรุซซอลีฮีน  เจ๊ะปอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นางสาวนูรุลฟิตรี  เจ๊ะอุบง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวพัชรา  อับดุลเลาะห์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงฟาซียะห์  เจะแต โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
106 นางสาวฟาเดีย  ฮะยีดาโอ๊ะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายมัรวาน  ลาเตะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นางสาวมุสลีมะฮ์  แวกะจิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายมูซัมมีล  เจ๊ะอุบง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายมูฮัมมัดอามีน  ยุโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายมูฮัมหมัดคอดาฟี  แวนายี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
112 นายรอมฎอน  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายรุสดาน  แวมานุ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงโสฟิตยา  ยะโกะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายอัชรอฟ  หะยีสมาแอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายอับดุลดัยยัน  หะยีสมาแอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
117 นายอับดุลรอฟุร  สิเดะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงอัสมะ  เจะมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวอานีดา  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายอามีน  สิเดะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายอิสมาแอ  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงฮานีฟา  มูลา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวฮูซัยนะห์  อับดุลฮานุง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงกิตติกาญจน์  ค้ำชู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายจิรัฏฐ์  อนันต์ฐานิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงชญาณิศา  สันนุจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงชนิดา  โสมทัศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายชัชฐ์  อัลอิสฮักก์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายชามิล  พสุสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงณพิชา  แวดือรามัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงดาเรีย  วารีสมาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายเทียนเล่อ  ลีลาวิจิตรเศรษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายแทนไท  จ่างกมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายธนะเมศฐ์  อัครพัฒน์วรภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงนภาดา  ไชยเสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงนริสรา  ชูอ่อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงนัรสถา  ขจรมหาลาภ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงนาตาชา  แวกาเดร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงนินารีญา  กาเดร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงนิรัยยาน  มูสตอปาร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงนูรอันฟาล  มิง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงบัดรียา  คนเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายปรัตถกร  นิธิอุทัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงปราชญา  ขันติคุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายพรหมภูมิ  ภูมิบ่อพลับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายพอภูมิม์  พันทวีศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายภคพณ  นาเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงภคภรณ์  จันทรพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงภัทธิรา  อนุวรรค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  หนูชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายภาคิน  เกียรติสุต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายภูมิพัฒน์  จินตวีรสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายรุจนเรศ  อาคะมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายวีรเทพ  โชตนภูติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายอนิส  เจ๊ะดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงอัญชลิกา  หลีเส็น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายอานัส  แนกาบาร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายอิสติฆฟาร  สาราเอ็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายเอวาร์  ยูโซะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายกิติภัฏ  ศิริไพรวัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงจันทรัสม์  บรรณจงขจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงซัญซาบีฬา  มะแซ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงซามาเนีย  ยูโซะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงณัจฉรียา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณาจีด้าร์  เจ๊ะและ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงดาเนีย  คลังข้อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายตันติกร  ทองอร่าม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายธนภัทร  ผลจรุง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธภัทร  มากจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนัสรีน  หะยีมะเด็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปวิชญาดา  มุสิกสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงปัณยตา  จันทร์ศรีราษฎร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายพชร  พงศ์พุทธางกูร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพริมาดา  หวังเคียงแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายพิชญ์ฐฏ์กรษ์  พูนนวล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายพีรณัฐ  อุ่นเรือน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายภูดิส  ทองศรีจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายรวิสรา  ศิริสุวรรผร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงรีญาฮ์  หลำสะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายวรวิช  ไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงอชิรญา  นาคแดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงอภิชญา  อภิชาติฐิติวรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงอภิชา  บุญล้อม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงอรจิรา  วิชระโภชน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงฮัยฟาอ์  วาเงาะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกชพร  แก้วศรีบุญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงกมลฉัตร  แพทย์สกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงกมลรัตน์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายกรวิชญ์  มลสุขราช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายกฤตเมธ  เทพสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายกฤตยชญ์  เพ็ชรเพ็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายกฤติน  บุตรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงกวินทิพย์  ยอดจิต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายกวินภพ  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายก้องภพ  สุกป่าน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายก้องภพ  เพชรเรื่อง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงกัญญ์กมล  จองเดิม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงกัญญาภัค  ชูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงกัญญาภัค  อิศรานนท์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงกัญญาภัทร  แจ้งไพร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายกันตวิชญ์  นัคเร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เสาวคนธ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายกานต์  เกษตรกาลาม์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงกิ่งหลิ่ว  จันดวง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายกิตติทัต  เมืองราช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายกีรติ  หอมเมือง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงขวัญพิชชา  นิแมเราะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายเขมกร  พรหมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายคณพศ  สีแดง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายคณาธิป  ศิริวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายคุณภัทร  สงจีน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงจิณัฐตา  คำมุลนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายจิตติพัฒน์  มุกดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายจิรเมศร์  ประณิธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายเจษฎา  มิชสิน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายเจ้านาย  เสมือนใจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงใจดาอ์  สาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายชญานนท์  บุญสุภา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายชนะศักดิ์  แววทองคำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายชนันธร  วิชิตนันทน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงชนิสรา  ไวถาวร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงชลธร  จารุสมานจิต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงชัชญา  ภูริยากร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงชัญญา  เสาร์ทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายชัยธีรฉัตร  เพียรแสวงบุญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
227 เด็กชายชารีฟ  สะมุ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
228 เด็กชายชิตวัน  บุญมี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายชินกฤต  หวานดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายชุติพนธ์  ภาโว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายซากิร  แวฮามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงเฌอลีน  พาทีทิน พานแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงญาดา  ขาวนวน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงญาตินันท์  หอมฉุย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายณฐพงศ์  เฝือแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงณดา  ดลล่าเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงณดา  ดุลยเสรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายณภัทร  จันทร์วราพร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายณภัทร  โอรพิน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงณภัทรา  อร่ามศรีธรรม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายณวัฒน์  รัตนสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงณัฏฐกิตติ์  เต็มแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายณัฏฐวี  แสนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงณัฐชญาดา  คงเส็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายณัฐชนน  คงเรือง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายณัฐชนน  สมใจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงณัฐณิชา  กีสะบุตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงณัฐณิชา  หีมมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายณัฐดนัย  เทียมถม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วสุณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายณัฐนันท์  สาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายณัฐนัย  ประโมจณีย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงณัฐพิมล  คงสีพุทธ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงณัฐยมล  ช่วยเทศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายณัฐรัตน์  สุวรรณแพทย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายณัศมีนน์  บาโง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงดาเรีย  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายเด็กชายกฤษฎิกร  วงศ์โสภณวัฒนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายเดชาร์วิน  เจะแล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายเตชิณท์  ถาวรสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายทินกฤต  จีนธาดา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายธนกฤต  มะแซ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายธนทัต  อยู่ฟุก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายธนพัฒน์  ทองนาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายธนภัทร  รัตนญาติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงธนัชพร  เพ็ชรดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายธนัน  บัวชูก้าน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายธนาธร  ทองมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายธราธร  บุญถาวร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงธันยพร  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายธีรโชติ  เพิงมาก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายธีรดนย์  นิเบญยู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงธีรยา  จันทร์ดำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายนฎีม  ดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงนลิศา  ทองบุญเย็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงนัซนีน  มะยี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายนัตถพงค์  สุวรรณพงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายนัธทวัฒน์  บุญเสน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายนันทภัทร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงนาซีรีน  กูนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงนาเดียร์  ดือราเซะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายนาบีล  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายนิชชานนท์  สัตยานันท์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายนิฟาเดว  เบ็ญเราะฮ์มัต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงนิฟิรซาน  สุรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายนิมูฮำหมัดอามาน  สุรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงนิโรบล  ปานเกิด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงนิอัยด้า  ดือราซอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงนูรฟิรฎาวซ์  ประภาศิลป์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงนูรอัยรีน  เบญญากาจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงนูรไอยรีน  กูบกระบี่ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงเนตรนภัส  ลักษณะพริ้ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงบิลกิส  อัสมะแอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงบิสมีล  ดาระนิบง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงบุณยาพร  พันธุ์ทิ้ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  อ่อนจ้อย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงเบญญาภา  หน่อทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายปฐมพงษ์  วิทยสวัสดิ์สิริ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายปฐมพร  วิทยสวัสดิ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายปวรปรัชญ์  หอมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายปวรปรัชญ์  แก้วลอย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงปวีร์ชญา  ปลอดภัย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายปวีวัตร  หนูโหยบ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงปสุตา  จอมวิเชียร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายปัณณ์ปวีร์  นวนโยม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายปัณณวิชญ์  แดงเย็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายปุญญพัฒน์  สุวรรณาคม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงปุณณดา  จิตรเสน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  ยงยอดยิ่ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายพงศกร  จันทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายพงศ์ปณต  กัณฐสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายพงศ์พล  แซ่อ๋อ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายพงษ์ศธร  โภชากรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงพรรณพัชร  บุญโท โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงพรรรินท์  อินทร์ภูมิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายพริษฐ์  เหล็กเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายพลกฤต  พรมขวัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายพลกฤต  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงพัชรากร  ศรีแสน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายพัฐวิกร  เพียรไชยนนท์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายพิชชากร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงพิชญา  ภักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
324 เด็กหญิงพิมพิศา  สมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงพิรญาณ์  เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงพิรดา  ชิณบุตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายพีร์รดนย์  สังข์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายพุฒิพงศ์  พรหมพุฒ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายฟาอิซ  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายเฟากอฟฟารี่  กาซอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงภัทรวดี  เม้งทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายภาณุมาศ  ศรีสรนัย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายภานรินทร์  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายภิดิท  นวลภักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายภูตะวัน  นุ้ยแม้น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายภูมิกรณ์  ชัยวรากรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายภูมิพัฒน์  มากหนู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงภูริชญา  คงทน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงมณินทร  วัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายมังกร  ลิ่วเฉลิมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายมัยซูน  ยีลาเตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายมาฆิเมศฌ์  อรุณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงมินสิตา  วิวัฒนาประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงมุนาญะ  หวังโสะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายมุมิน  หวังโสะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายมูชัรรีฟ  สาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายมูฮัมหมัดอิกรามร์  เปาะเซ็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายมูฮำหมัดฟาเฎล  หะมิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายมูฮำหมัดฟารุส  สออิสระ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายยามิน  เจะเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงรมิดา  สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายรัชชานนท์  รักบุตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายรัชฎล  แดงดิษฐ์เครี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
354 เด็กหญิงรินรดา  มามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายลูตฟี  วามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายวงศธร  ศรีบริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายวรธร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงวฤนพร  ฮั้นเจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  หะยีมายอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงวันนิสรีน  โต๊ะเย็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายวาญาณ  มาร์ติน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายวายุภัค  กุลโชติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายวาริชพรรธน์  วัฒนศิริ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงวิลัยวัณย์  บุญพัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงวิลาสินี  รักษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
366 เด็กหญิงวิวิศนา  บุญญถิร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายวีรภัทร์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายวุฒิภัทร  ดำทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายแวอิรฟาน  เปาะสา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายศักดิ์ระพี  น้ำเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายศักดิ์สิริ  บูเก็ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงศุภรัตน์  วิหารธรรมเม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงศุภรา  ศรีชลา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
374 เด็กชายศุภวิชญ์  แผ้วสะอาด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ขวัญมนิจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงสกุลทิพย์  พยนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายสกุลมังกร  เกตชู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายสติเมซ  ไชยคีรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายสิงห์ทอง  ลิ่วเฉลิมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
380 เด็กชายสิรดนัย  ระเหม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงสุกฤตา  พรหมพรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายสุกฤษฏ์  แก้วงาย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
383 เด็กหญิงสุปวีณ์  โรจนหัสดินทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงสุภชา  โชติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงสุรภา  ต่างใจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายสุรินทร์  หมวกเปียะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงอชิรญา  ชัยวนนท์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  ชื่นกิจรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายอภิชาติ  คงเทพ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงอริศรา  โดยบาหมัด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงอลิน  ชินวุฒิพงศ์ธร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงอัญชลี  ฟองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงอัญรินทร์  นวลศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
394 เด็กชายอัฑฒ์ปภพ  ตั้งปณิธานวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
395 เด็กชายอับดุลฟารุส  เปาะจิยะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายอัฟนัน  เจ๊ะโซะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
397 เด็กชายอัลลุตฟาน  ดือเร๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
398 เด็กชายอัลฮาดิฟ  ดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
399 เด็กชายอาเดล  ลีวัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
400 เด็กหญิงอาทิชา  ลีละกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
401 เด็กหญิงอารยา  วิทยสวัสดิ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
402 เด็กชายอิจญลัน  กาซอร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
403 เด็กชายอิรฟาน  ซาซู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
404 เด็กชายอิรฟาน  ตาเฮ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายอิษฎา  พุฒยืน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
406 เด็กชายเอกณัฐ  กาลีโลน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายเอกสิทธิ์  ราชหุ่น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงเอมิกา  เงินแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงฮัซวานีย์  หมัดเจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายฮากีมี  การี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
411 เด็กชายฮาซันนัสรุลลอฮ  ศรีตุลาการ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายฮาซีฟ  นิรีย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายฮานัส  มะเกะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงกชกร  สังขรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงกรกนก  โฉมแจง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายกรวิชญ์  ประพฤติดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายกรองพล  นกน่วม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายกฤติกร  วสุลีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงกฤติมา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายกลวัชร  บุญหลง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายก้องภพ  ปานสงค์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงกัญญภัทร  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงกัญญาภัทร  แซ่ต่าง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายกันตวิชญ์  วาณิชย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงกันย์ภัค  ชูเลขา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงกานต์รวี  โลหภาษัย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายกิตติเดช  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายกิตติพัทธ์  แสงขาว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายกิตติภพ  ปานสงค์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงเกตุมณี  ก้งยี่ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงค๊อยรุลณดา  คารี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายคีตภัทร  รามันห์สิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงคุณัญญา  สุกนุ้ย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายคุณากร  ศุภอักษร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  อินทรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงจารุพิชญา  เลิศวงหัตถ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงจิรัชยา  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงฉัตรฐิติ  มุกดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงชณิดาภา  ศุภชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงชัชชญา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายชามิล  จาปรัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายชามิล  เจ๊ะเม๊าะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายชินกฤต  บุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายซอรีฟ  เจะสนิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงซิลนัสมีย์  เจะแว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายเซาบัล  ฮัดญีสิดดิก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงเฌริน  ศรีดนุเดช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงญาตาวี  เจะอามิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงฐานิดา  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงณฐมน  นิลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายณดล  วรรณลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงณัชชา  สมุทรผ่อง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงณัชชา  อุดมละมุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สีมานนท์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มาโนช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายณัฏฐพัชร์  โพธิ์พร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  โจโฉ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงณัฐชา  อิงแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายณัฐปพน  นิลพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายณัฐภัทร  ส่งเสือ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  นาคคง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายณัฐศรณ์  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายณัฐเศรษฐ  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงดานีน  สวามิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงดารินทร์  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงดูอาร์  มาหิเละ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายตนุภัทร  บุญยรัตพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายตะวัน  จันทบุรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงตัสนีม  สาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายถิรายุ  หนูรอด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายทวีรัชต์  ทองชุม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงเทียนรดา  ขำนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายธงทิว  ขจรทุกทิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายธนกร  หนูวัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายธนกฤต  เถาถวิล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายธนัยนันท์  แก้วรุ่งศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญรักษา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายธฤต  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงธัญชนก  บุญเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วสุกแสง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงธัญสิริ  โกสุธรรม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงธัณย์ลฎา  สมประกอบ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายนฤสรณ์  ชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงนวพร  ศิรินุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงนวินยา  อาแวและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงนันทิชา  หวังสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายนัยฟีน  เบ็ญนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงนาเดีย  ลาเตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงนารา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายนาราวิทย์  อรุณสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงนิณิฌา  แวดาราแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงนิดาลีล  สามะอาลี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายนิธิต  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายนิอานัส  เด่นอุดม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงนูรซีรีน  เบญจเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงนูรฟาดาร์  หวังจิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงนูรฟีดา  อุมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงนูรอัลฮายา  มะนิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงเนาว์วัร  ลาเตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงบัณฑิตา  วิภูษิตวรกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงบาเรีย  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงบุษราคัม  หนูมี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงเบญญาภา  จางวาง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายปกรณ์ภณ  ดำรงสุสกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงปพิชญา  อ่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงปรรณรัสสร  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงประภาวรินทร์  นิลพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายปรีดิ์รติ  ภู่ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงปรียาวรรณ  จันทรลาภ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงปวิชญา  ดำรงสุสกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงปัญญพัชร  สะโมทาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงปัญญลักษณ์  ชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายปัฐน์ภากร  เพียรไชยนนท์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงปัณณ์นภัส  โอสถวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงปาณิศา  เครือแตง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายปานรวัติ  ยอดสนิท โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงปารมี  คู่สาย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงปิณฑิรา  เพชรนุ้ย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงปิยธิดา  จันทนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงปิยธิดา  อินทรโชติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายปิยพัทธ์  อารีบำบัด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายปุญญพัฒน์  สุอุตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงปุญญิศา  หาญศึกแกล้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงเปรมยุดา  ทองบุญเย็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงไปรยา  จันทวิมล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายพชฏ  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายพชรพล  หลังยาหน่าย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงพศิกา  เฉลยภาพ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายพัชรากร  โกวิทยา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงพัชริดา  อุปชิตกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพิชญธิดา  สีลาภเกื้อ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงพิชญธิดา  เซียววัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายพีรพล  ทิววัฒน์ปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงฟัดลีน  ตาเละ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายภัครพงศ์  น้อยวาทิน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงภัณฑิรา  ภูริชญาธนเดช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายภัทรดนัย  นาคคำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายภาคภูมิ  แฉ่ฉาย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายภาษณ  มณีประวัติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายภูดิส  ไล่เจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กชายภูตะวัน  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายภูผา  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงมนฐญา  อินทโกษี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายมนัสศนัย  ลิ่มกังวาฬมงคล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงมัสลิน  ซีเดะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงมินทร์พิชชา  เส็นหมาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายมูฮัมหมัดซัลซาบีล  มามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายมูฮำหมัดชารีฟ  มูฮ์ญิดดีน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงเมชิดา  อธิภัทรากิจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงเมธินี  กาเจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายเมธี  บัวปาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงรักษ์เกล้า  นิลราช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงรักษิตา  บัวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงโรสนานี  เจ๊ะสอเหาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงลลิดา  เพชรเต็ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงลันตา  ประวัติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงวชรพร  วงศ์โสภณวัฒนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายวชิรกร  ชุมคง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายวรชิต  สีดอกบวบ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงวรัชยา  โส้สมัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กชายวรินทร  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงวรินทร  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายวันบุสรินทร์  พัชรวิทิตย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงวีนานูร  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายวุฒิภัทร  ไชยแสงศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กชายแวอาลาวี  แวและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงศินาถ  สารภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายศุภกร  พันธุ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายศุภกฤต  แก้วคง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายศุภวิชญ์  นุ่นรักษา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายศุภวิชญ์  พิณทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายศุภวิชญ์  สุวัตถี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายสถิตคุณ  คงใหม่ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายสรณ์สิริ  นิษร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายสฤษฎ์ปิยากร  ยกล่อง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงสวานันต์  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงสาริศา  จันทร์ต้น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงสาริศา  สมประกอบ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายสิงหภัทร  อักษรโสภณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายสิรวุฒิ  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงสิริรัตน์  แสงคำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงสิริวดี  รัศมีขจรยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กชายสุกฤษฎ์  ปัญญาภรณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงสุภัสสรา  นิลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายสุเมธ  เพ็ชรภิมล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายสุวิจักขณ์  สายธารจิตต์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กชายหัทยาภักดิ์  พรมเคน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงอชิรญา  ยศแสน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายอณัฐสพล  กุลพัชรธนิน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายอฟีก  แวโต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงอรณิชา  ภู่เพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงอรณิชา  ฮั้นเจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงอรนิชชา  ทองเต็มแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงอรวรา  โกวิทยา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงอัจญาริน  เบญจภูมิบุตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงอัยมีย์  ดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายอัรฟาน  ปาวัล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงอัสรินดา  สือรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงอาฟีฟะฮ์  แนปิแน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เกตุฉันท์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กชายอินทัช  วาหะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงอิบติซาม  แวมายิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงอิมตีนาน  แลหา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายอิสวงศ์  คงทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายอีรฟาน  มะนอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงเนียงสรี  - โรงเรียนเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงษะกีฟะฮ  อาลี โรงเรียนเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงจีระกุล  แก้วสอง โรงเรียนเมืองปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายธัญญ์เทพ  ภาณุวิชยานนท์ โรงเรียนเมืองปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงปัทมา  สะมะแม โรงเรียนเมืองปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงรัตน์ดาวัน  พืชผล โรงเรียนเมืองปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงกวินตรา  ลีลานาด โรงเรียนเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงขวัญนภา  ประสมพันธุ์ โรงเรียนเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายต้น  เท โรงเรียนเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงทาริดา  อินทอง โรงเรียนเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงนาเดีย  บินเจ๊ะมุ โรงเรียนเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงนูรฆอรีฟะห์  ฮะ โรงเรียนเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงบุญสิตา  ดอกบัวแก้ว โรงเรียนเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงปิยพัทธ์  ใยโพธิ์ โรงเรียนเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายมูฮำหมัด  นาแว โรงเรียนเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงวาณิษาร์  มะมิง โรงเรียนเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงอนันตญา  มั่งมี โรงเรียนเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงอมรพรรณ์  จันดารา โรงเรียนเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงอามีนา  แซมาลี โรงเรียนเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงอารีนี  ดาราเซะ โรงเรียนเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงอิบตีซาม  กะลูแป โรงเรียนเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงฮานานี  พันบล โรงเรียนเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายฮานาฟี  มะแซ โรงเรียนเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงซัลซาบีลลา  ณ ปัตตานี โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงนันทกานต์  ปิวิถะ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
632 เด็กหญิงนูเรียร์  มิเด็ง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงฟารีดา  บือราเฮง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
634 เด็กหญิงฟิตรี  สันโต้ง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงวันฮานีฟ  แวหะมะ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงวีซอล  แวดราแม โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
637 เด็กชายอลิซ  นัดทีศรี โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงอัญญ์ญาริน  รวีชัยภัคดี โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
639 เด็กชายอิรฟาน  หมัดแมเราะ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงฮานิส  เจ๊ะสอเหาะ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงจรวยพร  โทบุรี โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงตัสนีม  ระเหม โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายธนา  บุญยิ่ง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายนรวิชญ์  ขวัญวิเชียร โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงนวพรรษ  แววสง่า โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงนาดา  แวยุนุ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายนิฟีรมาน  นิฮะ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงนิยัสมีน  เจ๊ะอาลี โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงนูรลีนา  ภูเวียง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  โว๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายพนธกร  ชูเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายเพราพงศ์พันธุ์  เพ็ชรภิมล โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กชายภูดิศ  ศุภสถิตบวร โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงมุมีนะห์  มูนะ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายมุฮัมหมัดอัชรอฟ  หญ้าปรัง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายมูฮัมหมัดดานิช  มะสะ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงเรียลเลน เกเนียล  มอลเลนโนซอร์โรซา โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายวิสิทธิศักดิ์  ชูสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงศิริภัทร  ศิริสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงอัสมาณี  แมเร๊าะ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงฮมีย์มิลลาฮ์  เบญจสมัย โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงซอฟียะห์  มะนอ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงนูรตัสนีม  หมัดเกม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 คณิตประถม
664 เด็กชายซอฟรอน  ปูซู โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายซอฟวาน  ปูซู โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงซามีเราะห์  แวสาแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงซูนีตา  เจ๊ะเด็ง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงซูไรดา  โดฆา โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายซูลอัฟด็อล  มะมิง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงโซเฟีย  มะราวี โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงต่วนตัสมีนี  มือฆะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงนัทธิวา  หะยีสามะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายนัศรุลลอฮ์  สะลาแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายนัสรี  ตาสะเมาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงนาซูฮา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงนาอีมะห์  มาแจ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงนูรซันเดีย  เซ็ง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงนูรฟาตินนันท์  อาลี โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงนูรฮาญาณี  ดามิด โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงบลูกิส  ยะดารอ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายบุคอรี  สารี โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายฟาริด  สะนิ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงฟารีดา  สะนิ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงฟิรดาวส์  ปูโยะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงมุมีณา  ปะนาฆอ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงมุมีนะฮ์  เจ๊ะยะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายมุสตอฟา  ใจสอนนา โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายมุสลิม  จินดาวงค์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงมุสลิมมะห์  หะสีแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายมูฮัมหมัดซาเร็ล  หะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟนาน  นิแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายมูฮัมหมัดฮัสนัน  นิเฮง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายมูฮำหมัดฟารีส  แวนิ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายมูฮำหมัดฟาอิซ  สาแล โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงมูฮำหมัดไฟซอล  เลาะลง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายมูฮำหมัดริดดวน  ยูโซะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายมูฮำหมัดฮานาฟี  สนิ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงรุสนีตา  กูตา โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงวาฮีดะห์  ตาเยะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายแวมูฮัมหมัดรอมฏอน  แวลอเดร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายอับดุลฮาซัน  มะมิง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายอัฟฟาน  มะมิง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงอัยมาลย์  อุสมันบาฮา โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายอาดือนัน  มูละ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงอาฟนาน  มะเตะเมาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงอามีเนาะ  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายอิรฟาน  เจ๊ะอูมาร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายอิสมาแอ  มะยิ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงอุไรวรรณ  หวัง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงฮานีฟะฮ์  สุหลง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงฮาริษะห์  แวสุหลง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  รัตตเนตร โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายภพธีพัฐ  ชูดแดง โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) ป.6 คณิตประถม
714 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ล่ำสวย โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงเขมจิรา  อาจสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงเขมมิกา  อาจสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงจรีญาวดี  เยี่ยมดี โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายไดอานท์  แวดอเลาะ โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงนาขวัญ  วงศ์จันทร์ โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงปิยพัธร  แววจันทร์ โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงภัทรภร  ปาระมีศรี โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายภูวณัฏฐ์  ภานุวัฒน์เดชา โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แก้วมณี โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายสุไลมาน  เวาะหะ โรงเรียนบ้านราวอ ป.6 คณิตประถม
725 เด็กหญิงอานีตา  อะลี โรงเรียนบ้านราวอ ป.5 คณิตประถม
726 เด็กหญิงอารีจ  ตาลี โรงเรียนบ้านราวอ ป.5 คณิตประถม
727 เด็กชายอิบราฮิม  เจะสนิ โรงเรียนบ้านราวอ ป.5 คณิตประถม
728 เด็กชายฮารีส  เจะหลง โรงเรียนบ้านราวอ ป.5 คณิตประถม
729 เด็กหญิงตูแวเดียนา  ตูแวมูดอ โรงเรียนบ้านราวอ ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงนัศรีน  เจ๊ะแต โรงเรียนบ้านราวอ ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงนุรฟิรดาว  สือแต โรงเรียนบ้านราวอ ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงนูรซูฮาดา  หามะ โรงเรียนบ้านราวอ ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงนูรฟารีซา  อาแว โรงเรียนบ้านราวอ ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงนูรอัยรีน  หะแวจิ โรงเรียนบ้านราวอ ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงนูรุลซาฟีรา  ฮาแว โรงเรียนบ้านราวอ ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงฟิตรียะห์  วาโด โรงเรียนบ้านราวอ ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงไฟรุส  ตาเยะ โรงเรียนบ้านราวอ ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงวันนูรฟาเดียร์  มะ โรงเรียนบ้านราวอ ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงวันนูร์ฟาเดีย  มะ โรงเรียนบ้านราวอ ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงอาฟีฟะห์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านราวอ ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงตัสนีม  อุซมานี โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 คณิตประถม
742 เด็กหญิงฟัรฮา  ดือรามัน โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 คณิตประถม
743 เด็กชายฮาฟิซ  สาและ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงนัสรีน  มีนา โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายนาวิน  สาแม็ง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงนูรซัลมีย์  สาแม โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงฟิรดาวส์  สาเมาะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายฟุรกอน  มะดีเย๊าะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงมัยซูเราะห์  เซ็ง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  หะมะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงราวีญาณี  เต๊ะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายอัรฟาน  บือราเฮง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายอาลียะ  ยาฆง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายอิคห์วัง  เต๊ะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงอิตมีย์อีนาน  สือแม็ง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายฮะซัน  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายฮัมดี  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายฮานาฟี  ตือเง๊าะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงฮุสนา  มาหะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงตอยีบะห์  สาและ โรงเรียนบ้านบางหมู ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงนูรฟายีรา  รือสะ โรงเรียนบ้านบางหมู ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงนูรียานี  วานิ โรงเรียนบ้านบางหมู ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงพุตรีบัสกิซ์  อิสมาแอล โรงเรียนบ้านบางหมู ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงอัสวานี  กาเจ โรงเรียนบ้านบางหมู ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายอิรฟาน  อ่ายหล่า โรงเรียนบ้านบางหมู ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายกูรอมฎอน  อุตาเซ็ง โรงเรียนบ้านท่าชะเมา ป.4 คณิตประถม
768 เด็กชายต่วนโซะ  หะมะ โรงเรียนบ้านท่าชะเมา ป.6 คณิตประถม
769 เด็กชายนัซรุดดีน  อามิง โรงเรียนบ้านท่าชะเมา ป.6 คณิตประถม
770 เด็กชายนิบัสฎอม  สะแลแม โรงเรียนบ้านท่าชะเมา ป.4 คณิตประถม
771 เด็กชายกูนุรสุลัยมาน  เบ็ญดาวุด โรงเรียนบ้านท่าชะเมา ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายกูฟารีส  ตุแวปูเตะ โรงเรียนบ้านท่าชะเมา ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงซูฟียา  เจ๊ะเส้ง โรงเรียนบ้านท่าชะเมา ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายตูแวฟะฮมี  บือแน โรงเรียนบ้านท่าชะเมา ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงนิซัลวา  มะแห โรงเรียนบ้านท่าชะเมา ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงนิตัสนีม  ดาโอะ โรงเรียนบ้านท่าชะเมา ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงนินุรรุสฟา  เจ๊ะอาแว โรงเรียนบ้านท่าชะเมา ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงอามานี  อาแว โรงเรียนบ้านท่าชะเมา ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายนิบัดรู  วายี โรงเรียนบ้านกลาง ป.5 คณิตประถม
780 เด็กหญิงนิสรีน  เจะเต้ะ โรงเรียนบ้านกลาง ป.5 คณิตประถม
781 เด็กชายอารีฟิน  เจะเม๊าะ โรงเรียนบ้านกลาง ป.5 คณิตประถม
782 เด็กชายอิรฟาน  เด่ง โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
783 เด็กหญิงการีมะฮ์  ยามา โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงซีฮาม  นิเฮง โรงเรียนบ้านกลาง ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงซุลฟะห์  สามะ โรงเรียนบ้านกลาง ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงตอยีบ๊ะ  มูสอ โรงเรียนบ้านกลาง ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงนาดา  อาลี โรงเรียนบ้านกลาง ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงนูรฮูดา  ดือเระ โรงเรียนบ้านกลาง ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงรัยญาน  เจะโซะ โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงอัลเกาษัร  เจะโซะ โรงเรียนบ้านกลาง ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงอาซีมี  มูสอ โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงอานีตา  วาลี โรงเรียนบ้านกลาง ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงอุสวาตี  เจะและ โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงคอยรุนนิซาอ์  สมายล์ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
795 เด็กหญิงซัลวา  มะซิโน โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
796 เด็กหญิงซาฟิตตรี  มามะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
797 เด็กหญิงซุนนะห์  เจะเฮง โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
798 เด็กชายนิซุลกิฟลี  อิสมาย โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
799 เด็กหญิงนูรฟาดีลา  ตาเหร์ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
800 เด็กหญิงนูรุลซัลวา  มะดีเยาะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
801 เด็กชายมูฮัมหมัดอะลิฟ  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
802 เด็กชายมูฮำหมัดนูร  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
803 เด็กชายวาฆีฮ  สะอะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
804 เด็กชายวิรดาน  มะดอแซ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
805 เด็กชายแวมูฮัมหมัดดานิส  ซาวี โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
806 เด็กชายแวมูฮำหมัดซอฟฟา  ลาเตะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
807 เด็กหญิงฮาสานะห์  รัตนดิลก โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
808 เด็กหญิงซอฟาร์  อุดมศาสตร์สกุล โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงตัสนีม  อาบ๊ะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายนัศรุฬลอฮ  เจ๊ะเห็ง โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงนาซูฮา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงนูรมี  เจะแวเด็ง โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงนูรไลลา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงนูรอิซซาน  สนิ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงนูรฮาตีมา  เซ็ง โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงนูรีดา  ตาเฮร์ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงนูรีมัน  เจ๊ะปอ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงนูรุลอามาณี  แวโดยี โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงนูรูลอีมาน  เจะอาแว โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  เจะมะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงฟิรดาวส์  ดือราซอ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงฟิรดาวส์  นินวน โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายมูฮัมหมัดฮัยกัล  อาแว โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายมูฮำหมัดฟะฮ์มี  หะยีกาเดร์ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายมูฮำหมัดอิลฮัม  อับดุลลาติฟ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงยาสมีน  เวาะเซ็ง โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงรอยยาน  ลาเตะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายอัฟนาน  เสน โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงอัมรีณา  เจะหะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายอานัส  สือแม โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กชายอุบัยดิลละฮ  เจะมะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงเอาฟา  เจะเอาะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงซูรูรียะฮ์  เจะมูซอ โรงเรียนบ้านบือเจาะ ป.4 คณิตประถม
834 เด็กหญิงนูรมี  แวฮามะ โรงเรียนบ้านบือเจาะ ป.4 คณิตประถม
835 เด็กหญิงซัรวาน  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านบือเจาะ ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กชายซูลฟัตลิ  ฮาเกาะ โรงเรียนบ้านบือเจาะ ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงตัสนีม  อาแว โรงเรียนบ้านบือเจาะ ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กชายนัสรุน  โตะโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบือเจาะ ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงนูรีฟา  ยะยือริ โรงเรียนบ้านบือเจาะ ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กชายมูฮัมหมัด  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านบือเจาะ ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายมูฮำหมัดอานัส  รอดปิ่ม โรงเรียนบ้านบือเจาะ ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายอัฟกอน  จาจ้า โรงเรียนบ้านบือเจาะ ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงอิฟตินาน  อาลีมะ โรงเรียนบ้านบือเจาะ ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายอิลฮัม  สะมะแอ โรงเรียนบ้านบือเจาะ ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงซอลีฮะห์  ตาเละ โรงเรียนบ้านตันหยง ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงซุนนียะห์  บากา โรงเรียนบ้านตันหยง ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงซูไมยะห์  เจะเตะ โรงเรียนบ้านตันหยง ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงโนรา  แลแร โรงเรียนบ้านตันหยง ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงมุมตาซ  แลแร โรงเรียนบ้านตันหยง ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงอัลวานี  เจะโมง โรงเรียนบ้านตันหยง ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงอาซีย๊ะ  วามะ โรงเรียนบ้านตันหยง ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงอาวาติฟ  วานิ โรงเรียนบ้านตันหยง ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงฮุสนา  แม็ง โรงเรียนบ้านตันหยง ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงกอนีตะห์  สาระ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กชายซอฟัร  เจะมามะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงซะซะนา  สะแมดัม โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายซัยฟูดดิน  แยนา โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงซัรฟาอ์  หนิปะสิกิ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงซัลมา  บากา โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายซาฟีอี  เจะโด โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงซาวิกา  กาเสม โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงซูฟียาดา  สะแม โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงนัสรียา  อาแว โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงนาบีลา  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงนาบีลาฮูดา  สาและ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงนารีตา  เจะมามะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงนุรฟา  เจะมามะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงนุรอัยนาบีลา  เจะและ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงนุไอนี  บากา โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายนุฮาฟีนัน  อาแว โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงนูรฟาตีฮะห์  หัดขะเจ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงนูร์ฟาเทียร์  แลแม โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงนูรฟิตดาว  มูซอ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงนูรไมซาร่า  อาบู โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงนูรอามานี  อาแว โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงนูรอาลีซา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงนูรีซัน  โตะเซ่ง โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงนูรูลอิห์ซาน  สะหนิ๊ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  แลแม โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กชายบุคอรี  แวหลง โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กชายฟาริสกาน  เจะมามะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงฟาเรีย  กาเสม โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงมรินดา  ดาโอะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายมะสุกรี  สามะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายมูฮัมหมัดการาฟี  บากา โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กชายมูฮัมหมัดซัยฟุตดีน  จิหนิ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กชายมูฮัมหมัดตีฟาน  ยีมามุ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายมูฮัมหมัดบูฆอรี  มะแซ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายมูฮัมหมัดอานัส  แซมา โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายมูฮัมหมัดอานุวา  สนิ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟีน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายมูฮำหมัดนาซิบ  สะอุ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กชายมูฮำหมัดอัสมี  เหาะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กชายมูฮำหมัดอาฟิต  เจะสนิ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงยันนะห์  หะยีอูเซ็ง โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงยามีละ  อาบู โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงอลิษา  แวนุเซ็ง โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กชายอับดุลการิม  เจะอาลี โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  แมเราะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กชายอับดุลฮากีม  เจะอาลี โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กชายอับดุลฮารีฟ  เจะมามะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กชายอัสฟาน  แมะเลาะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายอาดัม  เจะนิ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงอานีตา  อาบู โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงอารีเสาะ  เจะมามะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายอาลิฟ  บากา โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กชายอิกรอม  เจะอาลี โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงอิรดีนามารีซาร์  สะอิ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงฮานีฟะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กชายฮาฟิต  บือราเฮง โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงฮุซนียะห์  อาแว โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงจัยดาห์  บินสอาด โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงชีรีน  ดอเลาะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงซารีฟะ  มะยูโซะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงซูลไรนี  ยียามู โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงนัสรีดา  มุนะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงนาซูฮาร์  เง๊าะสนิ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายนาร์อีฟ  มาหิเละ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายนาอีฟ  แวมะมิง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงนิกุลวานีย์  อูมา โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงนิตัสนีม  นิโยะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงนินาดียา  อูมา โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงนุอัยม์  มูซอ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงนูเดีย  ดอเลาะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  แมเราะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงนูรอานีส  สุหลง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงนูฮา  ดอเลาะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายบาซีรร์  ยายอ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายบุคอรี  โต๊ะอิสอ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงฟาติน  เจะเลาะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายฟาอิซ  สะอะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายมูชารี่  วิชิตพงษ์ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายมูฮำหมัดมุคลิศ  เจะอามะห์ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายมูฮำหมัดอิกรอม  บูละ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายรออีฟ  หะยีมะแซ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงโรสนาณี  มะแซ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงลิยาน่า  หะยีแวสะแลแม โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงวันนัซนีน  อัลฟุรกอน โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงวันอามีนา  อาแว โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงวาสนา  บากา โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงแวนัจมีย์  สามา โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงแวยุสรอ  อีแต โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงศุลอา  วาแม โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงสุรัยญา  ดือราโอะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงอภิญญา  ขำแจ้ง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงอริสรา  นามะมิง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงอัลตินา  มะมิง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายอากีด  หะยีสามะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
949 นายอามีรู  แวเงาะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
950 นายอาหมัดฟาเดล  ขำแจ้ง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายอาฮำหมัด  แวกาจิ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายอินอาม  มีนา โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงอุมมูรูมาน  ดาโอะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงฮันนาน  ดอเลาะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงฮานิฟ  สาเหาะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายค็อลรุนนีซามร์  จิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
957 เด็กชายจิรเดช  ตานี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
958 เด็กชายชามิล  ซีเดะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
959 เด็กหญิงชามีมี  หะยีมามุ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
960 เด็กชายชาร๊อฟ  บิณยูซูฟ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
961 เด็กชายชารีฟ  เบ็ญอิสมาแอล โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
962 เด็กชายซาการียา  เจะและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
963 เด็กชายซากิร  ซาลอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
964 เด็กชายซากิร  ศาสน์พิสุทธิกุล โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
965 เด็กหญิงซาซ่า  สะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
966 เด็กชายซาฟีก  ซาลอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
967 เด็กหญิงซีรีน  ยีดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
968 เด็กชายซุลฆอยยิมเนาฟัล  กูทา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
969 เด็กชายต่วนนัซมีย์  ตอแก โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
970 เด็กชายนัควัต  ขวัญกำเนิด โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
971 เด็กหญิงนัสริน  หวันหวัง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
972 เด็กหญิงนาดา  อีแตม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
973 เด็กชายนาบิล  ลาเต๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
974 เด็กหญิงนาอีฟ  อีบุ๊ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
975 เด็กหญิงนิซีซาน  ดะมิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
976 เด็กหญิงนิดารีญา  นิเดร์หะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
977 เด็กหญิงนิสรีน  แนปิแน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
978 เด็กหญิงนิอัฟซา  เจ๊ะเละ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
979 เด็กชายนิอาฟานดี  ยาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
980 เด็กชายนิฮาริช  วาแวนิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
981 เด็กหญิงนูรกอซวา  แวกะจิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
982 เด็กหญิงนูรซารอฟันณ์  แมนจิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
983 เด็กหญิงนูรฮีดาญะด์  หะมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
984 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  สะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
985 เด็กหญิงบีสมีลล์  เจาะเอาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
986 เด็กชายฟัครุดดีน  สารีมิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
987 เด็กหญิงฟาตินซาฮีรา  อูมา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
988 เด็กหญิงฟารีญา  ทักษิณาบัณฑิต โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
989 เด็กชายฟารุตณ์  มะแซ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
990 เด็กชายฟาลาม  สาและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
991 เด็กหญิงฟิรเดาซ์  อาแวปาโอะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
992 เด็กชายฟุรกอน  แวเดง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
993 เด็กชายภุชิสส์  ยะโก๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
994 เด็กชายมูเนาวัร  สาเมาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
995 เด็กชายมูฮัมหมัดกาเบรียล  ดอเลาะแล โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
996 เด็กชายมูฮัมหมัดโซเฟียน  ปาเนาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
997 เด็กชายมูฮำหมัดชาร์ฟิค  อาแวปาโอะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
998 เด็กชายมูฮำหมัดซุกรอน  สามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
999 เด็กชายมูฮำหมัดอิฟรอม  แนราฮิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กชายมูฮำหมัดอิสมัน  กุลตามา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1001 เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟีซี  เจะมิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงมูฮิบบะฮ์  ลาเต๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1003 เด็กชายวันซากีรีน  มานะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กชายวันฮาริซ  หะยีสะแลแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1005 เด็กชายสิงหราช  เดี่ยวอภิสิทธิ์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงอนีส  โตะกะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กชายอนุวัฒน์  สาและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1008 เด็กชายอัครอม  อาแซ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1009 เด็กชายอับดุลวาริซ  วอคารี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1010 เด็กชายอับดุลฮะฟีซ  เจะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1011 เด็กชายอับดุลฮาฟิซ  มามุ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1012 เด็กชายอับดุลฮาริซ  กุลตามา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงอัยชะฮ์  บือโต โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1014 เด็กชายอัลอามีน  อาแวกะจิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงอัฮลาม  หะแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงอาตินา  ดุลยกุล โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1017 เด็กชายอารีฟีน  ซามูดิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1018 เด็กชายอินอาร์ม  ซีเดะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1019 เด็กชายอิรฟาน  หะยีดามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1020 เด็กชายอิรฟาน  เต้งชู โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงอิลฮาม  หะยีดาราโอะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1022 เด็กชายเอยานน์  เจ๊ะมามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงฮาดียา  มะลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงกัสมา  บากา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงการีหม๊ะ  เจ๊ะหมาด โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงกูฮานาน  ศรีระเด่น โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงคอลีเย๊าะ  มูหนะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงจั๊ฟนี่ย์  ยุโซ๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายเจะนัจมีย์  เจะมุ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายชาฟิน  ดงนะเด็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายชามีย์  ประดู่ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายชาร์กิร  บินอะฮ์มัด โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายซัยยิดชากิร  อัลอิดรุส โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงซัลวา  หะยีเจะนะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงซุลดีย๊ะ  เจะอุบง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงดานานีร  มะมิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายดาวุด  แวอูมา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงตัสนีม  ขวัญกำเนิด โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงตัสนีม  ดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงตัสนีม  อาแวปาโอะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายนัควัต  บินสอาด โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงนัซมี่ย์  ดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายนัศรุลฮัก  มะซัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงนัสรีน  ยาแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงนัสรีน  ลาเต๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงนาตาชา  อูมา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายนาฟิส  บัวสาม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงนาวัล  นิสนิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายนาอีม  เบ็ญญกาจ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงนินัศรียะห์  นิเดร์หะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงนินาอิฟ  ดือราแม็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายนิฟารุตด์  นิแมเราะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายนิฟิรมาน  มะเด็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายนิมูฮำหมัดฟิกรี  นิมูดอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายนิยัสรี  สาและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงนิวาฮีดา  ยีกาเดร์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงนิสริน  เจะเละ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงนิอัซวานี  บาเหม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงนิอัลญานา  วัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายนิอานิส  นิสะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงนิอารีสา  คำแปง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงนิอิฟฟัต  คูมา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงนุรฟาติน  อาหมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายนุรฮาฟีซี  ตาเละ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงนูรดาเนีย  สาและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายนูรดีน  แปเฮาะอีเล โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงนูรฟาติน  ยะโก๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงนูรฟาตีนี  สาและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงนูรฟิรตียา  ปูเต๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงนูร์อาลีเซีย  กาซอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงนูรฮาซาห์  ตาเละ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงนูรุลวาฟีกอฮฺ  ดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายบินยามีน  แวดือเระ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงฟาฏิมะฮ  กาเดร์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายฟาดี้  นุยากรณ์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงฟาตีนะฮ์  จิใจ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายฟาอิส  หะยียูโซะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงฟิตดาว  อาแด โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายฟิรฮาน  หัตถประดิษฐ์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงฟิรฮานา  เพ็ชรฆาต โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กชายฟุรกอน  รัญจวน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายมะรอเซะ  โตะอะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายมุซักกิร  มุวรรณสินธุ์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายมุฮัมมัดอักบัร  วาเยะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงมูนาดียา  กาซอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงมูรฮานีฟา  แปเฮาะอีเล โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายมูฮัมหมัดกาบีร  บีแตบูแล โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายมูฮัมหมัดอาบีดีน  มะแซ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายมูฮัมหมัดอายุฟ  พรมหมจันทร์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายมูฮำหมัดนัสรี  แวอุมา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายมูฮำหมัดอิคบัล  แมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงรุ่งนภา  ปัตนราษฎร์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายรุสฎาน  สารี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงลินนาดา  แยนา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายวันนัสรี  โด โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายวันมูฮำหมัดอามีน  บือราเฮง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายวันอิกรอม  ดาราลัญจ์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายวันอิสกันดาร์  บากา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงวาฮีดา  หมีโดด โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กชายแวซากีรีน  ยูโซ๊ะนิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงแวนิสรีน  ดาฮง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงแวมาเรียมมี  โตะอาเยาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายแวอามีน  สุเด็น โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงแวอามีระห์  สุเด็น โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายสัลมานคาน  ปาธาล โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายอัซซาม  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายอับดุลเลาะ  สะรือแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายอับดุลเลาะห์  แวยูโซ๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงอัฟนาน  ดาราแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงอัฟนาน  แม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงอัมนี  สารีมิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงอัมนี  เจะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายอัมรี  จะปะกียา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงอัลยา  เจ๊ะดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายอัลอามีน  นูรุลอามีน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงอาฟาณีย์  บือแน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายอามีนทร์  เบ็ญอิบรอฮีม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงอามีนา  สะดียามู โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงอารีนา  โตะเฮง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงอาลีมี  เจะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงอาวาตีฟ  หะยีตาเยะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงอาอีซะห์  สะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายอิคลาส  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงอิมติซาล  เหาะยิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายอิมรอน  สาและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายอิมรอน  เจะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงฮัซซูน่า  วงศ์ชู โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงฮานา  เจะโซะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงฮานาน  ครู โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายฮีลมาน  แวฮามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายฮีลมีน  แวหามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงกฤษติกานต์  นาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายกันต์ณภัทร  สำเร โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงกัสมา  ดาราโอะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงกามีลา  เจะสนิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายชากีรีน  ดือเระ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงชาร์มีย์  มะซัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายชารีฟ  อุมา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงซอฟัร  ลูโบะยาเซ็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงซานียะห์  สาแลบิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงซีรัตน์  สาและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงซุลฟานี  อัจฉรานุกูล โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงซูฮาดา  แวสะมะแอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายไซนุลอารีฟีน  เจ๊ะสะแลแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงณูรอัยรีณ  เจ๊ะซอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงต่วนอันนีสร์  มะลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงตัสนีม  เฮงตาแกะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายนะดีย์  เฮง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงนัจญวา  มุวรรณสินธุ์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงนัจญ์วา  กูโน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงนัจวา  กือลาแต โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงนัซนีน  มะแอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงนัซมีย์  เงาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงนัซมี่ย์  มะดีเยาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงนัดวา  หะมิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงนัยฟาร์  มามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงนาดา  หะยีสะอิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายนาดิร  เจะอาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงนาตาชา  สาและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายนาบีล  หะยียูโซ๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงนาอีม  สาเฮาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงนิกนิสฟา  นิเดหะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายนิชารีฟ  นาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายนินัจมีย์  ระเด่นอาหมัด โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงนินูรมินต์  ยูนุ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงนิยดา  กิติชัย โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงนิสรีน  กีลีมอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงนูรชาเฟียร์  แวอาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงนูรดีนา  อัจฉรานุกูล โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงนูรนาอีม  มะแซ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงนูรฟัฎลา  โตะแปเราะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  ตีมุง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  พันธ์หีม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงนูรฟาตีน  เจ๊ะยูนุ๊ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงนูรฟิรดาวส์  แวบือเฮง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงนูรอัยน่า  เจ๊ะดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงนูรฮัยฟาร์  ฮาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงนูรฮาฟีซาฮ์  เจะซู โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงนูรูลฮัยดาร  มาฮะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายฟัรฮาน  จันทรเพท โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงฟาติน  เซ็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงฟาตีมะฮ์  อับรู โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  หะยีดาราโอะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงฟาเรีย  หามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายฟิรฮาน  แวอุมา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงมัสรา  ดือราแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายมิชอัล  เจ๊ะแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายมุชารีฟ  สูดี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายมุอ์มิน  แวนาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายมูฮัมหมัดฟะฮ์มี  เจ๊ะโก๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาฎิล  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายมูฮำหมัดอามีร  ดามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายริฟฮาน  เลาะดีสม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายวิลดาน  โตะโยะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงอัซมา  อาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงอัฟนาน  สาอุ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายอัฟวัน  อาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงอัฟวา  ลือแบลูโดง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายอัฟฮัม  อาเยาะแซ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงอัลมาส  มะตีเยาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงอัลวานี  ยูโซะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงอัลวานี  เสนาะจิต โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงอัสมะอ์  ยุโซ๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายอัฮหมัดชามิค  ปาโฮะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงอากีฟา   สมายล์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงอามีนา  ดามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงอาวาตีฟ  มะเด็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงอาวานิฟ  สาแลบิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงอิมตีซาล  ตาเละ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงอิลฮัม  ดามูซอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายอีซา  เจ๊ะสามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงฮัซวาณีย์  มะแซ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงฮันนะห์  หมัดอู โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายฮัมดาน  หะยีแวสะแลแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงฮัลวา  ลาเตะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงฮาดียา  บิลแสละ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงฮานา  หะยีอุเซ็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายฮาศิฟ  หะยีเจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงฮุซนีญา  งอและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงฮุสนา  ซะเซะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงเกาว์ซัร  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบำรุงอิสลาม ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงซอฟาอ์  โตะมิง โรงเรียนบำรุงอิสลาม ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายซีรอจญ์  อัลฟารีตีย์ โรงเรียนบำรุงอิสลาม ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงซุลวาน  รอฮิง โรงเรียนบำรุงอิสลาม ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายนิฮาเรฟ  สาเมาะ โรงเรียนบำรุงอิสลาม ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงนูรฮันนาน  เจะแว โรงเรียนบำรุงอิสลาม ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ลีเยาะ โรงเรียนบำรุงอิสลาม ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายฟุรกอน  ดอเลาะ โรงเรียนบำรุงอิสลาม ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายมุคตาร์  ดาราโชติ โรงเรียนบำรุงอิสลาม ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายริชาน  เจ๊ะอาบู โรงเรียนบำรุงอิสลาม ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 นายแวฟุรกอน  เจ๊ะหมัด โรงเรียนบำรุงอิสลาม ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงอารอฟะห์  มะยีแต โรงเรียนบำรุงอิสลาม ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงอิมตินาน  สาแล โรงเรียนบำรุงอิสลาม ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายอิห์ซาน  เเมะอูมา โรงเรียนบำรุงอิสลาม ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายฮาดีฟ  อิบราฮิม โรงเรียนบำรุงอิสลาม ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กชายดานิช  สาเหล็ม โรงเรียนเชาวน์ปัญญา ป.4 คณิตประถม
1237 เด็กชายชามิล  นาแว โรงเรียนเชาวน์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงซีรีน  มะมิง โรงเรียนเชาวน์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายตึนกูซัยนาอาบีดีน  มาหะมะ โรงเรียนเชาวน์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายนวาดิร  สาแล๊ะ โรงเรียนเชาวน์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงนัซนีน  ซาแมยี โรงเรียนเชาวน์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงนูร์บิสมาร์นีย์  เบ็ญเล็ง โรงเรียนเชาวน์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายบุรฮานุดดีน  แวดือเระ โรงเรียนเชาวน์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายร็อจวาน  สาและ โรงเรียนเชาวน์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายแวมูฮำมัดอัฟฎ็อล  ดอเลาะ โรงเรียนเชาวน์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงอุลญา  บากา โรงเรียนเชาวน์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายชะฮีด  กริยา โรงเรียนอิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายดลวาริษ  จิตกาหลง โรงเรียนอิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงนิอามาณีย์  อิจิ โรงเรียนอิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายฟัยซูล  หะยีอาแว โรงเรียนอิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายฟารุก  เปาะมะ โรงเรียนอิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายยามิน  บาเกาะ โรงเรียนอิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายวริศ  เบ็ญฤทธิ์ โรงเรียนอิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงแวชีรีน  ลูโบะเด็ง โรงเรียนอิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายอภินันท์  บุญชม โรงเรียนอิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายอัมร์  หัสมา โรงเรียนอิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงกัณฑิมา  มูสิกสง โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
1258 เด็กชายชวนันท์  บัวสุวรรณ โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
1259 เด็กชายนัฟฮัน  ลาเต๊ะ โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
1260 เด็กชายฟูฎัยล์  เจ๊ะแว โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
1261 เด็กหญิงจินดารัตน์  อินชอบ โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายชวัลวิทย์  ฉายแสง โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายชูเกียรติ  ฟักสนิท โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายฐปนวัฒน์  จงไกรจักร โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงทนาวดี  เพิ่มพูน โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงธัญชนก  จันทรัตน์ โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายปติกาญจ์  ชะโนวรรณ โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายปวริศ  ชะโนวรรณ โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายพัชรพล  บุญมั่น โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงพิมพ์จรีย์  วัฒนาชัยวณิช โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายฟัรฮาน  เจะโมง โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงวนัชพร  ช่วยคิด โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญเฮง โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงสุปาราณี  ยงยศยิ่ง โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายอนุพงศ์  อนุรัตน์ โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงอัฟนาน  มะปาเซ โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม