รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤติพงษ์  แป้นศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤษณะ  ศิริขวา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤษดี  สรวมศิริ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายเกียรติมังกร  นิ่มคำ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงเขมินทรา  แอร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายคมสัน  นาคะศิริ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายจตุรภัทร  เคี่ยนคำ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายจารุกิตติ์  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายชนนน  นาคะเสถียร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายชนะชล  นึกมั่น โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายณฐกฤต  ศุภพิมล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายณฐพงษ์  หนองเหล็ก โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายณธรรณดล  เอกจิตต์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณภัชชา  ประดังเสียง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณัชยา  ถมมา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายณัฐพงษ์  อุ่นสอน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัฐมาศ  ไชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณิชาภัทร  เกิดสว่าง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายติณณภพ  เตียรวัฒนศิริ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายธนนันท์  สุวรรณพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธนพร  ด้วงนา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธนพร  สกัดกลาง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายธนวินท์  ทิพยสุข โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนันท์นภัส  มูลทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายบุญญฤทธิ์  เลิศศิลป์มงคล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงเบญญาพร  หาดทราย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปณิตา  เลิศวิไล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปรัชญาทิพย์  ชัยชะนะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายปัญณธร  ฟักสอาด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายปารย์ชวัล  อรรคนิมาตย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงปุณณดา  สิงหวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายเปี่ยมศักดิ์  วงษ์สุข โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายแผ่นดิน  ดุงสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายพชร  เจริญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายพชรดนัย  ไตรเดช โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพรไพลิน  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพัฒนียา  ชาติเชื้อ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายพัณณภัทธ  ดุรงค์กาญจน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายพากเพียร  แม่นปืน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายพิชญุตม์  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพิชยา  นวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงเพชรสิตา  มาลัยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายภฤศ  พงษ์ธานี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  อินพรม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายภัทร์นรินทร์  นิลประพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงภัทรอัปสร  วงษ์ครุฑ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายภูเบศ  เตชะนานาเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายภูวดล  ดีศรีสุข โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงมนัสพร  หาดทราย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงมลฤดี  กันดิษ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงเมชญา  แก้วมะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงรสธร  สิทธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายรัฐนาวา  จุณณะปิยะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  ทองเทพ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงลลิตารัตน์  บัวสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายวรัฏฐ์พล  หิรัญญ์รัฐกุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายสิปปกร  สุขชนะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงสุกฤตา  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายอธิป  ชิตณรงค์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงอรวรรณ  บู่ศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายกรวิชญ์  เตชะชนะชัย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายกฤตกรณ์  สิริสุวลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายกฤตยุทธ  รัตนเย็นใจ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายกฤษณพงศ์  เปรมสีมา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกวิสรา  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกวิสรา  นาคพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงกัญณภัทร  รัตนนุกูล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกานต์ธิดา  กระจ่างมล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายกิตติกวิน  วรรณทนา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายกิตติพัฒน์  รัตนมงคล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายกิตติศักดิ์  แพงหาญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงเกวลิน  เหลืองรัตนะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงจารวี  แม้นแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงจิณญ์นัณศินี  มั่นหมาย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงจิดาภา  ไลไธสง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงจิรพรรณ  สุวรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงจิรัชยา  ทองรุ่ง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายจิรายุ  มณฑลจรัส โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงจิรารัตน์  ศรีเทา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงจุฑาธิป  มิตรโกสุม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงชญาภา  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงชญาภา  ศรีโรจน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงชนิสรา  โพธิ์หนองใฮ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายชยพัทธ์  ช่อรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงชัญญา  ทรัพย์โสม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงชัญญานุต  อัครเพชรภากร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงญาดา  มณีสุข โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงณฐมน  พาทอน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงณณิชา  สิงหนาท โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงณัฐฏธิดา  มีเนาว์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุภาพุฒ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงณัฐลัดดา  ทูคำมี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงณิชนันท์  ภักดีแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงณิชากร  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงดนยา  วงษ์วิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงดารัญ  คงสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงดุสดี  ชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายติณณภัทร  ภูเขียว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงธนภรณ์  เขียวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายธนภัทร  กิตติคง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายธนภัทร  เครือวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายธนวิทย์  กมลกลทีป์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงธนันภรณ์  รักษาศิลป์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายธนาธิป  ยวงยิ้ม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เจิมถาวร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายธัญธร  กฤษณา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายธิติศักดิ์  แนวโพน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงนันทวัน  เล็กศิริ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงบุญญาพร  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงเบญญาภา  พรศิริ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงปวัณพัตร์  หมอนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ทายอด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงปัณณ์ณรัตน์  แตงเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงปัณณพร  บุญปิยะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายปัณณวิชญ์  หงษ์นคร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงปันสุข  พรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงปิยฉัตร  ภักดี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงปุณฑกา  สกลนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายปุณณกานต์  สุขอรุณ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงปุณยวีร์  สื่อตระกูล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงปุณรดา  วสุกุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงเปมิกา  ลิคิธรรม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพชรมน  ปรางค์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพรรณษมล  คงคา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงพรวิมล  ลิขิตเจริญวานิช โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายพฤกษ์  อินทร์พรหม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายพัชรพล  ถนัดรบ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายพิชญะ  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงพิมพ์นภา  สังข์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพิมพิชชา  แคทท์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายพุฒิพงศ์  หัสสา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงภัสนี  ปราบวงษา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงภานุมาส  อภิชาติวรกุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายภีมพัฒน์  หลวงสุนทร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงมนัสนันท์  วารีสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายเมธาพันธ์  กิมฮั่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงรินรดา  นอบน้อม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงวรรษชล  อ่างแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงวรัชยา  ดวงแสงศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายวิชานนท์  อ่องศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายศตายุ  จังหวะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงศรุตา  ไชโยธา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายเศรษฐนัย  ปวริศธนบดี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายสิรภพ  วงศ์เชื้อ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงสุฐิตา  หมื่นมี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงสุธาสินี  ตระกาโรบล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงสุภาวดี  เข็มเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายอนุชิต  ห่วงแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงอภิญญา  ปลดเปลื้อง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงอรณิชชา  เสริมทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงอรัญญา  ขาวเขียว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงอริสรา  ดีจริง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงเขมจิรา  น้อยเจริญ โรงเรียนบ้านโคกพนมดี ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายชฎายุ  วงษ์ทองดี โรงเรียนบ้านโคกพนมดี ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่ฉั่ว โรงเรียนบ้านโคกพนมดี ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงภวรัญชน์  ชัยศรี โรงเรียนบ้านโคกพนมดี ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงวิภาวรรณ  เดชัยรัมย์ โรงเรียนบ้านโคกพนมดี ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  รุ่งอินทร์ โรงเรียนวัดไผ่งาม ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงไขนภา  อ่อนน้อม โรงเรียนวัดไผ่งาม ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายคมนวัฒน์  โชตินันทวิรัตน์ โรงเรียนวัดไผ่งาม ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายเจษฎาพร  พิมพันธ์ โรงเรียนวัดไผ่งาม ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงชฎาภร  โอสถานนท์ โรงเรียนวัดไผ่งาม ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงชลดา  เณรรอด โรงเรียนวัดไผ่งาม ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงชลธิชา  เถาทอง โรงเรียนวัดไผ่งาม ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เอื้อการณ์ โรงเรียนวัดไผ่งาม ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายณัฐดนัย  อาริยะยิ่ง โรงเรียนวัดไผ่งาม ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธนดล  เรืองสุข โรงเรียนวัดไผ่งาม ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ดาสา โรงเรียนวัดไผ่งาม ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพัชรากร  ศรีจันทร์ โรงเรียนวัดไผ่งาม ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงภัทรทิยา  พัดขุนทด โรงเรียนวัดไผ่งาม ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงภิญญาภรณ์  แก้วอำไพ โรงเรียนวัดไผ่งาม ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายมนัส  อาริยะยิ่ง โรงเรียนวัดไผ่งาม ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายมังกร  แหเลิศตระกูล โรงเรียนวัดไผ่งาม ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  เมฆลอย โรงเรียนวัดไผ่งาม ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงวิภาดา  ประยงค์ โรงเรียนวัดไผ่งาม ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายสิงหา  ชาญกิจ โรงเรียนวัดไผ่งาม ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงโสภิตา  รอดเมือง โรงเรียนวัดไผ่งาม ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายอิทธิพล  ทองปน โรงเรียนวัดไผ่งาม ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกนกพร  กองมาลา โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายกฤตกร  วรรณวงศ์ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พึ่งพร้อม โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกาญจนา  นามแก้ว โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายชวลิต  พรมภักดี โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายฐิติพันธ์  สินสมุทร โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายนันทพัฒน์  ดอนมอญ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายรัฐศาสตร์  สิงห์ทอง โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายวรนัน  ทิพกรณ์ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายวรินธร  หิระเดช โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายวิภาส  ฐานคร โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายศรวิชัย  นำจิตร โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายแสงพัฒน์  แสงทอง โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายอภิชัย  พรมภักดี โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงกนกรดา  วังวล โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายเจียเต๋า  หยู โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายแทนคุณ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงปณฉัตต์  ไกรศิริ โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงกรวีร์  ชมความสุข โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงฐิติวรดา  สืบสิงห์ โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณภษร  วีระวงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เลียบเมือง โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  แจ้งสันเทียะ โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายณัฐวรรธน์  กัญจน์ปัทมภพ โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณิชาภา  วรรณวงศ์สอน โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายบวรทัต  กองแก้ว โรงเรียนหทัยชาติ ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายบวรนันท์  กองแก้ว โรงเรียนหทัยชาติ ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปกฉัตร  พันธ์ธรรม โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปุณกัญญา  บุญมี โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปุณณภา  รัตนมาลา โรงเรียนหทัยชาติ ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายพงศพัฒฐ์  ภูวเกียรติกำจร โรงเรียนหทัยชาติ ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ภูวเกียรติกำจร โรงเรียนหทัยชาติ ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายภัทรธร  วันทากูล โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ซื่อสัตย์ โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงอังศุมาลิน  จำใจ โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงเอมฤดี  สวนเสริม โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกัญญ์วรา  โพธิโสภณ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงณัฏฐกมล  เนมียะ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายภัสร์พณัฐ  เฉลยจิตต์กุล โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงรัตน์นลิน  ผิวประเสริฐ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายวริทธิ์ธร  สุวรรณ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงกรรญณิกา  ภักดีรัตน์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงชนิดาภา  พันธุมงคล โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายชินณพัฒน์  มุกดา โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายนภที  เชยบุบผา โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองกลัด โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายนิติพัฒน์  ศรีสมุทร์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายปาณัสม์  สีทองเพีย โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายศิวกร  เทียบกลาง โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสุพัชญาภรณ์  ทารมย์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงกวิธิดา  เหลี่ยมจุ้ย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชนะดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงกัณฑ์ณณัฐ  เจียมรัตนจรัส โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงกันตินันท์  ดอกไม้ไฟ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายกิตติพงศ์  อ่อนน้อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายกิตติพิชญ์  ทัพพพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงกุลริสา  น้อยศรีภูมิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงเกตุกนก  ธัญญานนท์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายเก้าธาดา  น้อมหนู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายคามิน  ผาวันดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายจารุวิชย์  กุลมธุรพจน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงจิรปรียา  ใจดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายจีรพัส  สำราญใจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงชญาทิพย์  กรัตพงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงชญานิศ  ปรางค์สิริสกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงชญาภา  อำภาพิรมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงชนม์ชนก  ศรีเพียรเอม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงชนม์พิชา  สนโศรก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงชนาทิพย์  ตะเภาพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายชยุตพงศ์  สมพร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายชัชพล  สมรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายชินภัทร  ทองเม้า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายฐิติพงศ์  สดชื่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายฑีรายุ  ทองดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงณรัก  มณีรุ้ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงณัจฉรียา  จันเทศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ปั้นประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายณัฏฐชัย  พาณิชย์ประเดิม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พ่วงแพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงณัฐชยา  ปราณี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงณัฐชาดา  โพธิ์แข็ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายณัฐพล  นิลโกศล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายณัฐพล  ยามี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายณิชพน  ชิ้นอ่อน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงเณรัญญา  ทองอิ่ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายทัศน์ดนัย  จิตรปั้น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงธนกร  คุณารักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายธนภัทร  ตันเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายธนภัทร  ผาวันดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายธนภัทร  สินทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายธนวัฒน์  ครูศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายธนวันต์  พังสอาด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายธเนษฐ์  ดีเนียม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายธัชพล  สังขปรีชา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงธัญลักษณ์  นุ่มประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เพชรวิสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงธัสกาญจน์  สันทัด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายธีร์ธวัช  ธัญญภัคพงศ์กิติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายธีรวิชญ์  กฤษณีไพบูลย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายนปณพัชร์  จำจด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงนภัสชญา  อรรคพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายนันทภพ  จันทร์ด้วง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายนิติกร  ครุฑฉลาด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงนิศามณี  ไวธัญธะกัม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายบารมี  ชอบเงิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงเบญญาภา  ปราณีศรีสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายปกป้อง  ธนปารมีวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายปกรณ์  วรชิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายปฏิพัทธ์  ทองจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงปพิชญา  เซ็นคราม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายปภินวิทย์  สิทธิพล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายปริพล  มะลิวัลย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายปัญญากร  สุมานัส โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงปัญญานุช  ขลิบเงิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายปุญญวิชญ์  ทรัพย์เกิด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงปุญญิสา  สืบด้วง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงปุณณรัตน์  นิลวิไลพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงเปมิกา  กาบดา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายพชรพล  ฉิมเรือง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงพรกิจ  เฉลิมราษฎร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงพรลภัส  เตียงงา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายพอดี  งามไสว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงพิมพ์รภัส  หลีอินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงเพชรลัดดา  ส่งเสริม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงภคพร  พินิจมนตรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงภัคนันทา  ทศทิศรังสรรค์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงภัทฑิญา  บุญยืน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงภัทรนันท์  ดาราย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายภัทรพงศ์  รามิฬ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายภาษิต  ไพรดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงมณีนพรัตน์  อริยศุภพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงมีคณา  วงศ์นิชโยธิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายเมธานัน  โบสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงรวิสรา  คชาศักดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายรัชพล  ป้อมเรือง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
317 เด็กชายรัฐ  ราชสืบ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงเรืองริน  อินทร์แปลง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายวรภพ  เมตตา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
320 เด็กชายวรินทร  มาหา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ตรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายวัณณุวรรธน์  ไปบน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงวีนานันท์  พรมหาสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายศิรวัฒน์  นิทัศนศาสน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายศิวกร  แนวจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงสมัชญา  มัชมณฑล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายสรชัช  ภูกองชนะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงสลิลทิพย์  สืบจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงสาริศา  สุขสำราญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงสุรีรัตน์  มาแสวง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงสุวิชญา  ทวีการ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายหฤษฎ์  เจียมรัตนจรัส โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงอนัญพร  จันทร์โสภา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงอนัญพร  มากมูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายอนาวิน  อุดมบุตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายอภิชน  จันทร์โสภา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายอภิชาต  บุญสว่าง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงอภิญญา  เอื้อกิจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงอัญชลี  ขุนเภา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงอัญมณี  เศษศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายอาสา  หอมคล้าย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงสุธีรา  ฤกษ์สุภา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีมาลา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงกมลพร  กรุณา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายกรกชคชรัตน์  ศรีธนัตถ์บดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงกรณิภา  งามวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงกรรณพร  เจียมชัยภูมิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงกฤตชญา  สุจริต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายกฤตนัน  ก่อแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงกฤตพร  สมท่า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายกฤตมุข  เจริญกฤตยาวุฒิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายกษิดิช  เอี่ยมสอาด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายกษิดิ์ดิตถ์  เจือจาน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงกัญญพัชร  เจริญกฤตยาวุฒิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงกัญญาพร  วงษ์น้อย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงกัญญาพักตร์  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงกัญญารักษ์  หนองสุธรรม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงกัญญารัตน์  กลัดเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงกันญากร  อ่อนเค โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงกานต์ปภา  สิทธิปลื้ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงเกณิกา  อินทจักร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  จันทร์เกตุ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงคุณัญญา  ทีฆพงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงจันทัปปภา  ประกอบศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงจิดาภา  เปี่ยมใจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายจิรายุ  สำราญใจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงฉัตรนัดดา  ธงสิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงชฎาพร  จำใช้ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงชนัญชิดา  คมกริส โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายชนันธร  กมลสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงชนิดาภา  สุขวัฒนากิจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงชนิตา  กำลังยิ่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงชยิศรา  จำรูญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายชยุต  วรพิพัฒน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงชลนิภา  แม้นชล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายชวัลณัฐ  สอาดนา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายชัชวีร์  จินนะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงชัญญานุช  โฉมศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายชัยกฤต  ตันเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงญาณิศา  แสนเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงฐิตินันท์  ขณะฤกษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงณปาภัช  หนองกระทุ่ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงณภัทร  ศิลปาจารย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายณรรฐชนน  ชมพิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  แสงนวล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงณัฐกานต์  ชัยเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงณัฐชากร  ใจเอื้อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำปันนา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประไพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยายอด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงณัฐรดา  อ้นชัยยะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายณัฐวัฒน์  เทวบิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงณัฐวิมล  อำพนไชยกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  เพ็งโฉม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงณิชชยา  บำรุงโลก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงณิชมน  รัตนวิกรม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงณิชากร  อุบล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงทรรวรีก์  ฑีฆายุ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายทินภัทร  สุวรรณไตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงทิพย์มณี  น่าชม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงทิพรัตน์  โถมขำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายธนโชติ  วงชอุ่ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายธนโชติ  โมดแถม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงธนพร  มุลเมืองแสน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงธนภร  เหียรหัน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายธนวรรธน์  กำปั่นทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงธนันท์นภัสสร์  ตุนสมคิด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายธนากร  เรืองศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายธนากร  โอชะขจร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายธนาธิป  บุญนาค โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ธัญทิพย์กรกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายธันวา  วังบอน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายธีรภัทร  ขณะฤกษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายธีรภัทร  ว่องประจัน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายนพรัตน์  แก้วศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายนวัตรกรณ์  กองสี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายนัธทวัฒน์  มาคู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงเนตรชนก  สีแก้วตู้ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายบุญฤทธิ์  ภู่เผือก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงเบญจภัทร  ค้าเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายปกป้อง  เพียซุย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายปพนธีร์  บุญตาทิพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงประภาภรณ์  พรมชาติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงปริยากร  วณิชเจริญการ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงปวริศา  อินทร์ทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายปวรุตม์  พลหาญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายปัญญา  ภิยโย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายปัญธนวัศห์  ศิริพงษ์ศักดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายปัณณวิชญ์  วันเพ็ญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงปาณญาดา  ไพพร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงปิณฑิรา  วิชยานุวัติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงปิยะธิดา  ฉีดอิ่ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงปิยะวรรณ  แสงยิ่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายพงศกร  ขุ่ยราญหญ้า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายพงศธร  จำจด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายพงศพัศ  กลั่นมธุรพจน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายพงศ์อาชว์  อาจพงษา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายพงษ์วรุตม์  แก้วพิลา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงพชร  ชมมั่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายพชร  พรหมบุตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงพรกนก  วสุพงศกร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงพรนับพัน  วงษ์เสนา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงพรปวีย์  เหรียญไกร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายพลาธิป  ทองเหลา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ด้วงทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงพัชริญา  อึ้งเกลี้ยง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงพิชญา  กันทะแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพิชญา  เมตตา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงพิชญาภา  วงษ์เจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิตรเนื่อง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายพิสุทธิ์ศักดิ์  คำหล้า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายพีรพัฒน์  วงชอุ่ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายพุฒิพัฒน์  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายพุทธพล  มานะไป โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงเพียงพีชาภร  กิลาวิทย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงเพียงอัมพร  ชะบา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงภทรวรรณ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงภัคธนัช  สกุลวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงภัทรวดี  พิลา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงภัทราพร  แท่งหอม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายภานรินทร์  คำวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  บุญโกย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายภิรพันธิ์  นอสูงเนิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายภีมพัฒน์  คุ้มมุกดา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายภูเบศร  จันทร์ศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายภูวณัฏฐ์  อุไรวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายมานุวัต  ทาศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงมีนา  สุนทะโร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงเมธิตา  อาทร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายรณพีร์  พิมลา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงรวิกานต์  ศรีทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงรวิภา  บุญมี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายรวิภาส  อยู่เหลือสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงรัฎชมิฬ  สีดาบุตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายรัฐนันท์  เพ็งบุบผา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายรัตน์ชานนท์  จาตุรนต์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงรัตนวลี  นพเกล้า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายรามิล  อารีรอบ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงรุ่งระวี  สุขจุ้ย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายฤทธิธรรม  ผาวันดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายวชิรวิชย์  ทองเหลือง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายวชิรวิทย์  แสงฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ตากิ่มนอก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงวรนิษฐา  วันทะวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงวรรณธนี  งามวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงวริทยา  ตอนศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงวริศรา  เสวันนา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายวัชรศักดิ์  อารักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายวัชระ  สืบสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงวันฤดี  ปัดคำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงวิชญา  นิกรสมพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงวิชิตา  พาสัญจร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงวิมลรักษ์  เรครอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงวีรดา  นามพล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายศรัณย์  วงษ์เหล็ก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายศิวกร  จุระกรรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงศุภจิรา  บุญภักดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายศุภโชค  กรุณา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายศุภวิชญ์  มหิทธิรุกข์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีวิจารย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงศุภสุดา  อาจเกลี้ยง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายสิทธินนท์  ชันทะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงสิรินทรา  เดิมหาญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงสิริรัตน์  จะรอนรัมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายสุนทรวัฒน์  คำทองทิพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงสุพรรณษา  สาดจุ้ย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงสุพิชญา  พรมกล่อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงสุวิมล  สร้อยจิต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงอชิรญา  มงคลแถลง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงอชิรญา  โพธิสาร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงอภัสรา  เชื้อวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายอภิชาติ  เขตเวียง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายอภิภู  จงอนุรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงอภิสรา  แสงยิ่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงอัญชลีพร  อ้นทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงไอรดา  อุเทนทำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงทอฝัน  สุขประเสริฐศิลป์ โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายธนกฤต  กิจพัฒนาสมบัติ โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงนันธรัตน์  อินภิรมย์ โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ ป.4 คณิตประถม
521 เด็กชายปภังกร  แก้วเข็มทอง โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ ป.5 คณิตประถม
522 เด็กชายพีรดนย์  ศรีพันธ์ โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ ป.5 คณิตประถม
523 เด็กชายภากรณ์  จันขยัน โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ ป.4 คณิตประถม
524 เด็กชายวรปรัชญ์  คงดำ โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ ป.4 คณิตประถม
525 เด็กชายอิทธิธรรม์  จันขยัน โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายนรินทร์ณัฐ  ภูมินานอก โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงกนกพร  รัตนเมธากูร โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายธนภัทร  ศรีชื่น โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงนภัสร์นันท์  ปรีชาเตชสุนทร โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายปัณณธร  จิโรจคุณากรศิริ โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงอรอุมา  วุฒิแสง โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ ป.6 วิทย์ประถม