รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกวรรณ  มั่งสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายธฤต  หนองมีทรัพย์ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายนันทพัทธ์  ปราณอมรกิจ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงวริยา  เอี่ยมวิริยะกุล โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงวศินี  จำปาวงค์ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายวิทย์ชนันท์  เต็งประเสริฐ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  วรโชติตนันชัย โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกิตติภพ  ส่งแจ้ง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.4 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงของขวัญ  จารุกรชยาภรณ์ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.4 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงจรรยวรรธน์  ธนะกมลประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.4 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงจิรัชญา  นวลผ่อง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงชนากานต์  ส่งแจ้ง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงโชติกา  ยิ้มโสภา โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายฐปนวรรธน์  ธนะกมลประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กชายณัฐพัชร์  เวโรจน์วัฒนา โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายณัฐภาค  ตั้งวิชัย โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายธนาธิป  หนูบุญรักษ์ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงบุษกร  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงเบญญาภา  วุ่นแป้น โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กชายประกาศิต  ศรีมาลา โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กชายปัณณทัต  จำเนียรกุล โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงเป็นหนึ่ง  ประเสริฐสุข โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายพชร  เลกากาญจน์ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กชายพชรพล  เลกากาญจน์ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายพัฒนศักดิ์  ทองคำ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงพิชชาพัฒน์  รัศมีลิ่มทอง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายพิสุทธิ์  รวดเร็ว โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายพุฒิวัชย์  เวโรจน์วัฒนา โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กชายภวัต  จับจัด โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กชายยศกร  จำเนียรกุล โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงเยาวลักษ์  เหล่าซ่วน โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงรติมากร  มะณีจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายรัฐกรณ์  นาคเวช โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงวริษา  โขจุลธรรม โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงสุณัฎฐา  อมรทวีสุข โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงสุนิดา  ถุงทอง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงชนมน  บุญเลี่ยม โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายณัฐภัทร  แสงชโรทัย โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงทิพนาถ  ทะเลน้อย โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายธนัทภัทร  มหาสิทธิกุล โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงธาราทิพย์  สะอาดเอี่ยม โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายธีรภัทร  ปัจจุโส โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพัณณ์ณัฏฐา  เลิศสิทธินันท์ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายพิชญุตม์  อภิรักษ์ขิต โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  เทอดเกียรติชาติ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงเขมินทรา  วิจิตต์พันธ์ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายจตุภัทร  เซ้งประชา โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงชนิสรา  คงแก้ว โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงญาณิดา  นาคทรงศักดิ์ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงฐิตาภา  ลิมาจิรากร โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กชายนาวิน  วรรัตนกุล โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กชายปรัญชัย  ศรีทอง โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายปัณณวิชญ์  เลิศสิทธินันท์ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงปุณวีย์  กิจยุทธชัย โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงภูริสา  พิพัฒบัณฑิตสกุล โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงสลิลธรา  กิจชระภูมิ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงเอื้อพันธุ์  กิจชระโยธิน โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายกฤติพงศ์  คีรีรัชโภคิน โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายกานตพงศ์  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายกุลพิเชษฐ์  เพ็ชรช่อจินดา โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายครองภพ  เฉยโพธิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายฉัตร์ชัยนันท์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายชนกานต์  ภรณ์พงศภัค โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงชนิดาภา  ขจรจิตนนท์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายชัยวัฒน์  พูลทรัพย์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์กลิ่น โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงญดา  ม่วงน้อย โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงญาณิศา  เกื้อเกตุ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายณภัทร  ชมชื่น โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณอร  อ่อนชื่นจิตร โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงณัฐพร  สืบเทศ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายณัฐพัชร์  แทนคุณ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายณัฐวัตร  บุญกอง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายณิชกุล  นวลผ่อง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงณิชาภัทร  มณีผ่อง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายธชากร  ฉัตราณฐกร โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายธนกฤต  เนียมกัน โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายธนกฤต  เรืองแสง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายธนดล  เพชรแกมแก้ว โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายธนภัทร  เศรษฐศุภกูล โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายธนฤทธิ์  ธุระงาน โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายธนศักดิ์  ลิขิตวัฒนกิจ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายธรวรรธน์  มหัทธนนพพงศ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายนที  นิยมไทย โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายนนท์ปวิธ  สุวรรณโณ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายนพดล  เตียงตั้ง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงนภัสวรรณ  รุจิวรไพสิฐ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงนภัสสร  ภู่พวง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายนราวิชญ์  ปัตถามัง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงบุญธชา  ชื่นชม โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงเบญญาภา  คงกระพันธ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายปพนธีร์  หร่ายสินธุ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายปัญญ์ปุริส  บุญธรรม โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปุณยวีร์  เศรษฐศุภกูล โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายพชร  สวัสดี โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงพรภัทรา  นราทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงพีรภาว์  ศักดานุภาพ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายภากร  มานะธรรมกมล โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายรณภัชชฐ์  บรรเลง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงรวิวรรณ  วงศ์ผาสุขสถาพร โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงรัตจ์ลดา  ผวนผิน โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายเลิศพิพัฒน์  สุนทรเมือง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายวรพล  วรรณนิยม โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายวูล์ฟแกงค์  อินซ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายศรัณย์  นิตยโรจน์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายศิรภพ  หมายแม้น โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายศุภณัฐ  นิลเพ็ชร์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงศุภรดา  ช้างศรี โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายสหภพ  โพธิ์ระหงษ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายสิรวิชญ์  ลาภผล โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายอภิวิชญ์  น้อยผล โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงอุรัสยา  ปานไพรศล โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
113 นายกันต์พงษ์  โรจน์บวรวิทยา โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงกานดารัตน์  สุขอิ่ม โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นายกิตติพิชญ์  ตั้งวิชัย โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงขัตติยา  อ่อนอำไพ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงชนมล  แสงเดือน โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายธนกร  ศรีขวัญ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายธนปพน  แก่นทรัพย์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
120 นายธนพนธ์  รัตนะธาดา โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายปรินทร  รักร่วม โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวปรีญาดา  ลูกชาวไร่ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงปาณิสรา  หอมตลบ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
124 นางสาวพุฒิธร  กมลเนตร์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีฤทธิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
126 นายภูมิพัฒน์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายฤทธิไกร  แย้มพงษ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
128 นางสาววชิรญาณ์  ใสแก้ว โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงศิรภัสสร  ไชยแสนฤทธิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
130 นายสกลวรรธน์  วณิชธนภัทร โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงสิรีธร  จอกกระจาย โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายอธิบดี  เข็มเพ็ชร์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงอนรรญพร  นิยมประสิทธิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายกรรณ  กราดกลิ่น โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกฤษณา  หอยนกคง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญสุขสถาพร โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายกันตพิชญ์  บุญคล้อย โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกาณฑปภา  คูณสวัสดิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายคชาพัฒน์  รวีโชคนฤมิต โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายคุณัชญ์  ดีตลอด โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายชยันตี  บุญช่วย โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายชลธิป  เข็มทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายชุติกรณ์  สุกิจปาณีนิจ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงชุติมณฑน์  พุทธรำลึก โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงโชติกา  สิทธิกมลรัตน์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายฐปนัฐ  ศรนรินทร์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงฐานุชนก  จงสุทธากรณ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณฐพร  เพ็งสอน โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณปภัช  บัวสาย โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายณภัทร  ฤทธิเดช โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัชชา  หมีคง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  ธารีพฤกษ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ส้มซ่า โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณัฐกานต์  พานแก้ว โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณิชกานต์  ตั้งฤทัยภักดิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณิชชาวีณ์  สิริภิญโญพัชญ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณิชารีย์  มณีผ่อง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงดารินทร์  บำรุงสุข โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายต้นหน  ฤทธิ์เดช โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายทีปกร  หมื่นคำลือ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธนธรณ์  คงเมือง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธมลวรรณ  ปรีทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงธวัลรัตน์  จันทร์สง่า โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธัญจิรา  นวมนิ่ม โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายธัญญ์วริศร์  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายธีธัช  ศรีอุทัย โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธีร์จุฑา  คชลัย โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายนนทวรรธ  ทองเปี่ยม โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงนัสนีน  แปแนะ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายบุณยกร  วงศ์จินดาศักดิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปรีดาภัทร  ศรีเทศ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปาลิดา  นุ่นจุ้ย โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายพงษ์พันธุ์  วิชิตธารารักษ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายพัชรพล  บัวหลวง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายพิชคุณ  แก้วทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพิชญธิดา  หนองน้อย โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพิชญา  สมยันพล โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงแพรวพรรณ  ไตรยศ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายภาธร  มานะธรรมกมล โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงเมย์ลินีย์  โพธิรัชต์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงวรัญญา  เถื่อนเภา โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  มั่นหมั่น โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงศิวพร  บัวไสว โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายศุภกร  เชื้อสนิท โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงศุภกัญญาณัฐ  เมืองพูล โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายศุภมงคล  ชารีผาย โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงสาริศา  สละรักษ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงสุธาสินี  อินทร์โสภา โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงสุภัสสร  พันธ์ลิมา โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงสุภาพร  บุญสุขสถาพร โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายโสภณัฐ  เพชรกิ่ง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายเอกศิษฏ์  ก้อนทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายสรวิชญ์  โรจน์วุฒิมงคล โรงเรียนวังไกลกังวล ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายวริศว์  ฟูสิทธิทรัพย์ โรงเรียนวังไกลกังวล ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายภคภัทร  แก่งศิริ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า) ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายมโนพัศ  พงษ์เสวก โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) ป.6 คณิตประถม