รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกรวิชญ์  ใยอ้น โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกุลธิดา  ฟูเฟื่อง โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงเขมฌิษรา  สืบเพชร โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายจตุภัทร  สีมาก โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายชลธิชญ์  หมวดวัด โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัชชา  จุ้ยเจริญ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายธนวัต  มัธยางกูล โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เฉ่งไล่ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายบรรณวัชร์  ตั้งซุยยัง โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายปิยังกูร  แซ่จิ่ว โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายพสิษฐ์  การะเกตุ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงภัทรสุดา  ทองแท้ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายภาสกร  เก็บไว้ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายวชิรวิทย์  ปัตเมฆ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายวัฒนพล  สังข์ดวง โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงวิลาวัณย์  แสงใส โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายศุภฤกษ์  เขียดนิล โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงสุรัสวดี  พวงพิทักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงสุรางคณา  ชุมเกื้อ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกมลพร  เปลี่ยนเปรม โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายกฤษกร  ทองเวียงจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงกัญญพัชร  ปิ่นเกตุ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงเขมจิรา  พุ่มแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงจิรภัทร์  ดวงแป้น โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงชลพรรษ  พุฒิธนสาร โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงฐณัชญ์พร  พรหมมี โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงนภัสสร  อนันตลาภ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายนฤเบศร์  วงค์คลัง โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงปัณณพร  แดงนวล โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กชายปารเมศ  สัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายพิจักษณ์  นาคเทศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายภานุพงศ์  จิตต์โสภาส โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายภูวิศ  อินทร์ชัย โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงวรัญญา  เกตุสุข โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงวริศรา  อางค์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงวายุรินทร์  นามไพร โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงศิริกานต์  ถนอมนาม โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กชายศุภวิชญ์  โยธี โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงสุตาภัทร์  หัสดำ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงอภิชญา  ภูเตศวร โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงเอมิกา  ชูชมกลิ่น โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายฮาริส  พลนุ้ย โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กชายกรฤต  บุญธรรม โรงเรียนบางสะพาน ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายกฤติเดช  ทองเก่า โรงเรียนบางสะพาน ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายกิตติคม  พิมพิสาร โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ตันติพัชรกุล โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายชิณณ์ภัทร  ชูสังข์ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณัชวดี  ศรีจันทร์ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายณัฐปภัสร์  ภัทร์ชยานนท์ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณัฐพิชา  ชอบแต่ง โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัฐลัญช์  ศรีศักดิ์ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายทัศวิทย์  มหาเอกอนันต์ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายแทนธง  หอธนสมบัติ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายธนกฤต  อ่อนละออง โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายธนโชติ  เรือนจันทร์ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายธนนิก  กันภัย โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายธนวัฒน์  นวมขำ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายธนสิษฐ์  สังข์ชัย โรงเรียนบางสะพาน ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงธนัชชา  เยี่ยมศิริ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายธัญ  สงนุ้ย โรงเรียนบางสะพาน ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เนียมตั้ง โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงนันทน์สิริ  กิตินันท์ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายบุญญฤทธิ์  มนต์ภิรมย์ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายปฐวี  งามสม โรงเรียนบางสะพาน ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายพชร  สิงคิวิบูลย์ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพนิตพิชา  ธรรมลึก โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพฤศภา  เอี้ยวงามดี โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายพอ  คำลุน โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายพัทธรินทร์  สิงคิวิบูลย์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายพัศวุฒิ  กำบัง โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายพิชยดล  ส่งเสียง โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงพิมพ์พภัสส์  ยังสุนิตย์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พุ่มไสว โรงเรียนบางสะพาน ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายพีระพัฒน์  พิริยะสงวนพงศ์ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงภัทราวดี  ดึงกระโทก โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายภาณุวิชญ์  วัดล้อม โรงเรียนบางสะพาน ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงมัณฑรีย์  วิภาสวัชรโยธิน โรงเรียนบางสะพาน ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงโยษิตา  ปิ่นศิริ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายรชต  ทองเก่า โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงอชิราญา  งาทอง โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงอนัญพร  กุลโลหะมงคล โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายอนัญพัทธ์  คลังศิริอนัญ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงอโรชา  สุขเกื้อ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงอลิสา  คะตะวงศ์ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายอัคราพัฒน์  พงษา โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงกมนภัค  สิทธิวิภัทร โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกมลธัญญ์  ทองหญีต โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายกลวัชร  วัดล้อม โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกวินตรา  ครุฑไชยันต์ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกัญญพัชร  เนียรจิตต์ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกานต์สินี  ลาภจิต โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกิตติพร  แก้วไพร โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงขิมภัส  เหมหอมวงษ์ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงเครือมาส  ทองคำ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สงวนเขียว โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงชฎาพร  เครือคุณ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายชินท์ณภัทร  นุ้ยด้วง โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงโชติกา  โชติบัณฑิตวุฒิ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายซิดนีย์  ลิมปิวรรณ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายฐิติโชติ  วัฒนะกิจ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายฐิติรัฐ  แช่มเมือง โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงณัชชาวีย์  ยมานันท์ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  แก้วเล็ก โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายณัฐกรณ์  วังนาทัน โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงณัฐทิตา  ตาทุวัน โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงณัฐธิดา  กลัดน้อย โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงณัฐนรี  ผุดผ่อง โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายณัฐพล  สุขกันตะ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณัฐมน  โคกชู โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายณัทกร  หลิมสกุล โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายณิชกุล  หงษ์ทอง โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายธนภูมิ  ถี่ถ้วน โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายธนวรรธน์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายธิติ  งามเนตร โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายธีรวิทย์  ยังสวัสดิ์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายนราวิชญ์  ตันเจริญ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายนะโม  รัตน์พิบูลสถิต โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายบารากัต  เชยรัตน์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงบุญญาพร  เนื้อจีน โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงปภาดา  ไพรพล โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงปภาวริทร์  วรพัชรพงษ์ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายปรเมษฐ์  ชุมสมุย โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายปริญ  อุรุทิศ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงปริยากร  คงสมัคร โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายปัณณธร  ชูสม โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปุญญิศา  ฉายพุดซา โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงปุณยรัตน์  บุญจันทร์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศรีสินสมุทร โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงไปรยา  เกิดลาภ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายพฎาศรัย  เสียงใหญ่ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพรกมล  แจวเจริญ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงพรทิพย์  สายสุข โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายพศิน  วานิช โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพัชชาวดี  ชอบแต่ง โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพิชฌาภัช  จันทร์เจียม โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพิชญฎา  ธรรมลึก โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงพิรดา  นาคราช โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายภัชกุล  ลิมปิวรรณ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงภัทรภร  ลิมปิวรรณ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงภัทรสุดา  ไขยเดช โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายภูมิภัช  ปานนิล โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายภูริณัฐ  งามดี โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายภูรินท์  ธรรมสาร โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายศรัณย์พัศ  เทียนส่งรัศมี โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงศศิชา  จริงจิตร โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายศุภณัฐ  ปิ่นเกษ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงศุภรดา  ใจดี โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ศรีวิศาล โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงสุทธิดา  ยอดยิ่ง โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงอัครนนท์  ชัยมงคลรัตน์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกชพร  หิรัญอุดม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงกวิสรา  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงจรัสพรรณ  แสงเดช โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายจารุวิทย์  รัตนปัญญา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงจุฑารัตน์  กลัดแก้ว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงชลกานต์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงชลณิชา  เทศทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญเกตุ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงชุติกาญจน์  นาคแก้ว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายณภัทร  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงณฤดี  ลี้ลับ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เกิดท้วม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายณัท  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงทอแสง  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายธนกร  นองนุช โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายธนภัทร  แสงหว้า โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายธนัช  อุบลน้อย โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงธิสตยา  ลิบลับ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายนันทณัฎฐ์  ผดุงเกียรติวงษ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงนิชาภัทร  นำมา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายเนติภูมิ  แก้วประสงค์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงเบญญาภา  เหล่าพิเชฐกุล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงปภชญา  แท่นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงปภาดา  ศรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงปภาวี  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายปรัชกร  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงปริยากร  ผลงาม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงแพรวพรรณ  สังคะหะ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงภูวิธิญญ์  วัฒนาพินิจสาคร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เจริญลาภลอย โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายยุติวิชญ์  หูทิพย์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายรณกฤต  อินเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายวรภพ  สิงห์เล็ก โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายศุภวิชญ์  อรุณศิริวัฒนา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงสุกฤตา  ยุติธรรม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงสุรดา  สุขโข โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงอติพร  รพีพันธุ์เพียรเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายอภินัธ  โลหิตหาญ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายอภินันท์  จันตรี โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงอรณิชชา  สังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายกฤชณภัทร  วงษ์กราน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายกันต์รพี  ดีหริ่ง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายกิตติธร  จิตตะธัม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายจักกาย  ทองฉิม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เดชรัก โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงฐิติวรดา  กำบัง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณชารีญา  พิหูสูตร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  เนียมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายณัฐกรณ์  ยอดมณี โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญช่วยวงค์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายณัฐพงศ์  สมัครราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณัฐวรี  นาคทิพย์วรรณ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงทักษพร  วรรณเต็ม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงแทนพิชา  ทองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พานทองขาว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงนลินฉัตร  ปีติภัทรฉัตรยา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายนาราชา  ไทยจรัสเสถียร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปภัสสรณ์  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงเปมิกา  ปานเล็ก โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพรนภัส  แก้วพรายตา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพราว  คุณาธรรมธร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพัชฐาณิตา  ศิริชัยพรลภัส โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายพิชญูตม์  ธนานันท์เรืองกุล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายพิชญูตม์  สำเภาทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายพีรพัฒน์  บุญจร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงมณินทร  สืบสุทธา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงรมิตา  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงวรัลชญาน์  ชิตแก้ว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายศุภโชค  ยะหัวฝาย โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงสวัลพร  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงอนรรฆวี  ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงอภิชญา  แผลงเดชา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงณัฐนันท์  อุดมสุข โรงเรียนกิตติคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายถิรวุฒิ  เทพทอง โรงเรียนกิตติคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงประภัสสร  ลีนะชุนางกูร โรงเรียนกิตติคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงปานรดา  เขตเจริญ โรงเรียนกิตติคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายภาณุพงศ์  ยะมะสมิตร์ โรงเรียนกิตติคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายมนต์ณัฐชนัน  มั่นคง โรงเรียนกิตติคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นายวัฒนา  ภูนนท์ โรงเรียนกิตติคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงวัลย์วรินทร์  ลิ้มไล้ โรงเรียนกิตติคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายสมรรถภณ  รัศมี โรงเรียนกิตติคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นายอัครวินท์  มานะกิจสมบูรณ์ โรงเรียนกิตติคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายกฤชณัท  อิ่มเอม โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายภูมิภัทร  ขาวแดง โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายอนรรฆ  เกตุย้อย โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงเขมิกา  มากยอด โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงชาริสา  ชูชีพ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  เมืองสมัย โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงปรียนันท์  ทองคำ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายพอเพียง  - โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายภัทรดนัย  พรมใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงภัทริกา  จอกแก้ว โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายวรภพ  อ่วมพยัพ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายศิรชัย  นิลสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายสรวิชญ์  หนูแก้ว โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงโสภิดา  แก้วจีน โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงอังคณา  นาคสุข โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงกนกรัชต์  เลือดแดง โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงกรณิศ  ใจดี โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายกิตติกวิน  จงบรรจบ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายชัชวาลย์  เนาว์รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายณฐปกร  พัฒน์ทอง โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายธนกร  อภินันท์อวยพร โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายธนกฤต  พรมสะอาด โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายธนพล  เขียวขำ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงธีริศรา  สดใส โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงนรีภัทร  สุ่มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงปฐมวริญญ์  เต็มรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงปภัชญา  สร้อยสุข โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงปิ่นมุข  เฟื่องประดิษฐ์กุล โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายพรเกียรติ  ไก่แก้ว โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงพิรดา  แสงอนงค์ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  คงศรี โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงเมวดี  นาคจู โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายวฤท  โสนุช โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงวิรัชญา  หนูเล็ก โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายอติชาต  สุขรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงกนกวรรณ  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกัญญพัชร  คงทะเล โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศิริสุข โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เวหา โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายเกียรตินิยม  บุญชาญ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายไกรวิชญ์  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายคริษฐ์  กำบัง โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายคุณานนท์  มีจิตร โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงจิตรวรรณ  จันทร์ชูกลิ่น โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายจิรภัทร  พันธ์ชั่ง โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงจุติพร  สงค์ประชา โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงทิพพาภรณ์  พรหมลาศ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายธชย  ทองภูเบศร์ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายธนวรรธน์  คุ่ยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายนนท์ปวิธ  จั่นเพชร โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงนิชาดา  สืบสาย โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายนิติธร  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายปุญญพัฒน์  พันธ์ชั่ง โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายภรรธชนน  คงทอง โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงวิรัลพัชร  เมืองรมย์ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  กานติศาวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม