รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกรินทร์  จันทนะประสาทพร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตภัทร  ทองบุญ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญญาภัทร  อินทร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายไกรวิชญ์  สุขสำราญ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายจิรทีปต์  เกษแก้ว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายเจตนิพิฐ  ขาวทอง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงฉัตรทิพย์  เหล่าหว้าน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชนิกานต์  จันโทริ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายชยพัทร์  ศิริวงศ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายชวกร  สินสุข โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายชวิศ  พุ่มโกสุม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายชินโชติ  สราญชาติ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงญาดา  วิศรุตโกญจนาท โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายณ.เดช  รัตนาชัยพงษ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายณ.รัก  รัตนาชัยพงษ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณัฐริกา  เพ็ชรยิ้ม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายไดกิ  โอคิตะ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงทักษญา  สุวรรณ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงทับทิม  บัวชุม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายธนโชติ  พันธ์ศรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายธนภัทร  ทองดี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายธนภัทร  ศรีสุข โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายธนากร  กล่อมเรียงวงค์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงธนิดา  ศรีพนม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงธิดารัตน์  รักษาสมัย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายนพนันท์  ศรีอ่วมบู่ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงนภัสรา  ไชสง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนันท์นภัส  พวงกลิ่น โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงน้ำเพชร  สาลี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายปกฉัตร  พัดบำเรอ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายปฏิญญา  แสงอาวุธ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายปารวัตร  จันทร์มา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปุญญาภา  จันทร์มาก โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายปุณณวิช  พุทธิชน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายพนธกร  ใจบุญ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายพรภวิษย์  สุดจิตร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายพรหมคชา  โพธิ์อนันตชัย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายพฤนท์เดช  เอี้ยวรักษา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพิมพินันท์  เสรีพัฒนานนท์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายพีระโรจน์  ชากรเดชา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงแพร  เก่งนำ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงภัทรนรินทร์  นรสาร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายภานุวัฒน์  พรมโสฬส โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายโยธา  มุธระโกษา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงรัญชิดา  เจริญสุข โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงรินลดา  กาญจนพันธ์ุ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายวชิรวิทย์  ถาวรผล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายวุฒิกร  จันโทริ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายศิวัช  วงษ์เพ็ง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายศุภโชค  อินทร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายสรวิศิษฎ์  ดีสารพรรณ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายสิรภัทร  ชูหิรัญ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายสืบสกุล  สาลี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายอนพัช  ศรีเวียง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงกรพิณร์  บัวหลวง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กชายกฤตชัย  เผือกหอม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกวินทิพย์  นพธัญญะ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายกันณภัทร  จันทราภิรมย์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กชายกิตติกวิน  มาพร้อม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกุลิสรา  นิงสานนท์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กชายจิรายุ  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงชญาดา  มาอินทร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กชายชนานนท์  มาเต็ง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงชนุตร์  อ่อนละมูล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายชวัลวิทย์  เวชสิทธิ์ไพศาลกุล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กชายชาตรี  ปภวรินท์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงญาดา  หมอนทอง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงณัชชา  นันทธนาพงศ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วุฒธนานนท์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงณัฐนรี  แก่งศิริ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายตฤณวร  หมั่นเสนา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงธณัฐภัสสร  นวภัสสร์ศิริ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายธนวัฒน์  กลั่นประสิทธิ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายธนัฐ  สุกปานแก้ว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงธัญวรัตน์  นัยเนตร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายธัญวริทธิ์  เวชสิทธิ์ไพศาลกุล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายนนทกร  ศรีจันทร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงนีรชา  ภู่ศรีทอง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กชายบูรพา  วะเท โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายปกป้อง  พัดบำเรอ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายปกป้อง  แหวนในเมือง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายปฐวี  เสาเกลียว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงปณาลี  แก้วขาว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงปณิชา  สร้อยเสนา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงปพิชญา  สินทร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงปรีวดี  สุวัตร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายปัณณวัฒน์  แพงโท โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายปาฏิหาริย์  สุหลง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงปินุจนาศ  ล้อมวงศ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงปิลันธ์ชนก  ณ พัทลุง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายปุญญพัฒน์  ดุงแก้ว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายปุณณภัทร  พุทธรักษา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพลอยภัสสร  เพิ่มความสุข โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพัทรศยา  ผาสุข โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงพาขวัญ  พรมโสทัส โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงพิชญาภัค  นาหนองตูม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายพิตตินันท์  อุตรอินทร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายภควัฒน์  ปูคะวนัช โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายภณเอก  ศรีทอง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายภูวิศ  เพิ่มความสุข โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงมีนา  นิยม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงรมณ  สีหามาตย์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงรินรดา  พุ่มน้อย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงลลินดา  คชสินธุ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงวิชาดา  แจ่มศิริ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงวิภาดา  ใหม่คามิ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงศรุดา  วงชัย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงศิรภัสสร  สุดาทิพย์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงศุภัชญา  วันชัย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงสุทธินีย์  โมรานพคุณ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงสุภัสสร  คำจีน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงหทัยชนก  คำป้อม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงอนันตญา  กุลธนากร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงอริสา  ทิวทัศน์ธาดา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายอัครวิณฆ์  เทพขาว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงอัษฎาภรณ์  หงษ์ภักดี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงอุรัสยา  พิมนิสัย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกมลวรรณ  ยิ่งสถิตย์สถาพร โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงกัญชพร  รุจิรัตน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงกุลณศร  นิลสนธิ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายเกียรติภูมิ  พันธ์เผือก โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายจตุภัทร  เกตุคง โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายจิตติพัฒน์  ไวสูงเนิน โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายจิรัฏฐ์  นาวายนต์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงชญานันท์  พิพัฒน์ธรรมกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายชวิศ  ดาวบัวเพชร โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงชุติกาญน์  ราชบัวฤาษี โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายชุติเดช  เก็มกาแมน โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงโชติกา  บุระณะกิติ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายณฐ  สืบนุการณ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายณฐกร  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายณัฐกรณ์  กัลยาณวัตร โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงดรัลรัตน์  สว่างศิริวงษ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายตกาญ  รักอาชีพ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายธนพล  วุฒิเขตต์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงธนภรณ์  เปี่ยมสุขสัมพันธ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงธมลวรรณ  เลิศสกุลพันธ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายนทพณ  พิมลเดชกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงนพวรรณ  บุญทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชินสงคราม โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงน้ำเพชร  ชูสีขาว โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายปพน  เรืองเดช โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายปรมัตถ์  ประสพสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายภัทรนันท์  เล่าสัม โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายภูริชญาพัฒน์  จำนงค์สาตร โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงรมิดา  สมาธิ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายฤชุวิญญ์  แก้วทิพย์ศาสตร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงลภัสรดา  อุบลกิจ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงลัลล์ลลิล  นาควัชระชัยท์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงวิญดา  แวววงษ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงศุภกานต์  นฤเบศร์ไกรสีห์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายสรวิศิษฏ์  วงศ์ยะรา โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงสุพรรณพิมพ์  เพ็ญชาติ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงเหมือนฝัน  บุญประมุข โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายกฤตพจน์  ทวีวรรณ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงกัญญ์ญภัฎฐ์  สุวรรณเขตต์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายกัณติทัต  ศิริกูลไชย โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงกันยภร  ศรีตา โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงกานต์พิชชา  นวลจันทร์โชติ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงกิ่งฟ้า  รุ่งเกียรติวานิช โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงขวัญชนก  สุขขำ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงขวัญสุดา  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงจิตติบุญ  หนูเจริญ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงชนม์พิชา  รอดบรรจบ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงชลธิดา  จิตต์ชื่นมีชัย โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายชัชรินทร์  คล้ายสุบรรณ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายชัยธวัช  เศษโถ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายชุติมนต์  ฝอยทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายฐานวัฒน์  บุญยิ่ง โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายณฐกร  ภู่เขียวปัด โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายณปฤณ  ภาวนาเจริญ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายณภัทร  เหลืองบริสุทธิ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายณัฐฎไชย  รักอาชีพ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงณัฐธิดา  มิ่งขวัญโพธิ์ทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศักดิ์สิงห์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงณิชานันท์  บุตรศรี โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายทรงสิทธิ์  จวนชัยนาท โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายธนพนธ์  คงบุญ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายธนพล  แก้วละมุล โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายธรรมชัย  พิมพ์ประไพภรณ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงธัญชนก  เกิดพุฒ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายธีธัช  ยินรามัญ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายธีรภัทร  สิงห์โตทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวบุญรักษา  ยาสกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายบุรินทร์  พงษ์พันธุ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายปรเมศว์  แสงธูป โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  หรรษา โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายปัณณวิชญ์  พลทัน โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงปาโดมา  ลาดสะโกท โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายพนัสบดินทร์  พงษ์เดชา โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงพฤทธิพร  อาริยบุตร โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงพัชรพร  วังศรี โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายพันธนนท์  วราวุฒิวิโรจน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงพิชญ์สินี  แสงกล้า โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงพิชามญธุ์  เขียวแก้ว โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงพุดพิชญา  น้อยหา โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายภัคธร  คำชนะ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายภาณุโรจน์  ศิรินาม โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายภาณุวัฒน์  บุญชม โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายภูดิศ  สารพัดโชค โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายภูมิกิติ  พวงเปรี้ย โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงภูสิดา  เครือวัง โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงมณีกานต์  นวลจันทร์โชติ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงมนัสวี  จิตรสมาน โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายเมษา  เทียมประสิทธิ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงลภัสรดา  ทาโทน โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงวรดา  มีชัย โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
209 นายวรภัทร  วัดพุ่มพวง โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายวายุภักดิ์  จันตา โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายวิชญ์ภาส  แก้วพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายศิริเชษฐ์  รัตนพันธุ์แตง โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายสิทธา  ทรัพย์พล โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายสิรวิชญ์  จิตรวิทวัส โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงสิริวิมล  ลิ้มล้ำเลิศกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายอธิบดี  ทองบุญมา โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายอนาวิล  เดชสนธิ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายอนุพงษ์  ใช้ญาณ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงอรจิรา  มีสิน โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายอลงกรณ์  ดิเรกศรี โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงอารีย์รัตน์  ณ ประเสริฐ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายคุณานนท์  สิงห์ชารี โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงชญานิศ  ทองเถาว์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายปณทัต  พงศ์หริณ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุวรรณโชติ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายภาวิช  วัฒนะพานิช โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงลภัสรดา  พลอยบุตร โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายวราธร  อุไรวรณ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายสุรพศ  เลื่อนทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงชนพัฒน์  อุดมพันธ์ โรงเรียนวัดทศทิศ ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงณัชชา  พ่วงเกิด โรงเรียนวัดทศทิศ ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายทิวา  สหวิจิตรวงษ์ โรงเรียนวัดทศทิศ ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายธันวา  อยู่สมบูรณ์ โรงเรียนวัดทศทิศ ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงฉัตรชนก  ไชยโคตร โรงเรียนศาลาลอย ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายนิพนธ์  โนราเจ๊ะ โรงเรียนศาลาลอย ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงปาริฉัตร  มหาเวก โรงเรียนศาลาลอย ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงวนัญญา  ธีระสาสน์ โรงเรียนศาลาลอย ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกรพินธุ์  แย้มสระโส โรงเรียนธัญวิทย์ ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายก้องภพ  สมิทส์ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงกัญญพัชร  สีดาวเรือง โรงเรียนธัญวิทย์ ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายจตุภัทร  เสวิกา โรงเรียนธัญวิทย์ ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายจอมทัพ  จิตรแสวง โรงเรียนธัญวิทย์ ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายชลธร  มาดีประเสริฐ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายณปณต  ผ่องแผ้ว โรงเรียนธัญวิทย์ ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงณัฐชา  กุมพันธุ์ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงณัฐธยาน์  วิมลจิตต์ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายทชภณ  เอี่ยมประไพ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายธนดล  บุญส่ง โรงเรียนธัญวิทย์ ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายธนภาคิน  ปานเครือ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงธนิสรา  แตงสุก โรงเรียนธัญวิทย์ ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายนรวรรธน์  ปึ่ง โรงเรียนธัญวิทย์ ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงปรายฟ้า  ปัตถาพงษ์ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายพนัทชกาด  บัวศรี โรงเรียนธัญวิทย์ ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงพราวรวี  ต้นรัง โรงเรียนธัญวิทย์ ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายพัชรณัฐ  วังโสม โรงเรียนธัญวิทย์ ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายภวิศ  สมมีชัย โรงเรียนธัญวิทย์ ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายภัครพล  แจ่มรัตน์ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงภานุมาศ  ศรีบุญเรือง โรงเรียนธัญวิทย์ ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายภูมิปกรณ์  โตสำลี โรงเรียนธัญวิทย์ ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงภูริชญา  โซยันโต โรงเรียนธัญวิทย์ ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงรณิดา  บุญส่ง โรงเรียนธัญวิทย์ ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงลีนา  วงศ์สมานมณี โรงเรียนธัญวิทย์ ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงศศมนต์  ศุภวากุล โรงเรียนธัญวิทย์ ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายสิรพัฒน์  สุมานนท์ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงอชิรญาณ์  แก้วแท้ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงอภิรวรรณดี  สุขประเสริฐ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงกุสุมาลย์  ว่านกระ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายคุณัญพงษ์  บุญร่วม โรงเรียนธัญวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายจารุวัตร  เกิดสมบัติ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์  โพธิ์สังข์ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงญาณภา  สุภาพ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สินวิริยะกุล โรงเรียนธัญวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณัฎฐกานต์  บุญพรมอุปถัมภ์ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงณัฐรดา  คุ้มภัย โรงเรียนธัญวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงทชากร  ศรีอุบล โรงเรียนธัญวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายธนกฤต  แตงสุก โรงเรียนธัญวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายธราทร  กอแก้ว โรงเรียนธัญวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายธราธร  วรพันธ์ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงธิดาญา  ธีรอัสนี โรงเรียนธัญวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงนนทมนพรรณ  วงศ์กิตติเวชกุล โรงเรียนธัญวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายนรกร  คล้ายแก้ว โรงเรียนธัญวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  คงวารี โรงเรียนธัญวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงปณตภร  ผ่องแผ้ว โรงเรียนธัญวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายปริณ  สุขแแปะเง้า โรงเรียนธัญวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายปวรวิช  ปราบสกุล โรงเรียนธัญวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงปุณญาดา  จินนุภาสน์ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายปุณณ์  งามศรี โรงเรียนธัญวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงพิชชาภัทร  สิทธิโท โรงเรียนธัญวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายภาคิน  ขนแก้ว โรงเรียนธัญวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายภีรพล  ด่านธีระภากุล โรงเรียนธัญวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายภูธีธัช  สุดเสียง โรงเรียนธัญวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายภูริภัสร์  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายเมธาสิทธิ์  แซ่ค้อ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายวีรพงศ์  เกษรินทร์ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงศตพร  ศิลคุ้ม โรงเรียนธัญวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายศรณ์นรรศ  จันทร์อรรฆชี โรงเรียนธัญวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายศุภกร  คุณภาพดีเลิศ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เฉลิมบุญ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายสรวิชญ์  เจียรพานิชยะ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายสิปปวิชญ์  จินดารัตนวงศ์ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงอธิชา  อินทปัญโญ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายอนาวินทร์  แดงประดับ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายอภิภู  สุริยาเรืองฤทธิ์ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายเกียรติศักดิ์  อนันต์ตันติกุล โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายชาญณรงค์  เดชพรหม โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงณัชชามนต์  อึ่งขาว โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงพลอยไพลิน  พลวารินทร์ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายอัครวิทย์  พุทธรังษี โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายวชิรวิทย์  มารศรี โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายอัศวนนท์  โชคปรีชานันท์ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายกษิดิษ  แช่มชื่น โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายณัฐภัทร  พุทธรังษี โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงบุษญบันน์  แดนราช โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายปุริมปรัชญ์  ปรีชาพร โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงพิรุณกาญจน์  โนนทิง โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกชกร  สังเกตุใจ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงกชมน  พารารักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายกรวิชณ์  กล้าณรงค์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  แก้วธรรม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงกฤตภัค  รักใหม่ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
321 เด็กชายกฤติเดช  พุทธรักษา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายกฤษฏิน  ทวีกาญจน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายกวินภพ  เตียงงา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายก้องภพ  เหล่าตรงจริง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายกัญจน์ธนัช  รักสวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สีล่า โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงกัญญาณัฐษ์  วรวรรณสงคราม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงกัญญาภัค  เสริฐศิริกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายกันท์ตพงษ์  พุทธศิริ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงกัลยณัฎฐ์  กัลยา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงกานต์พิชชา  จันอนุกาญน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายเกษมสันต์  ถนอมจิตร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ประมะคัง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงคนนท์  ฟูรุย่า โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายคาอิโตะ  ฟูรุย่า โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงจรรยวรรธน์  ทองเกลี้ยง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายจอมยุทธ์  ศรีสำราญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงจันทร์สิริ  สุขสำราญจิตต์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายจิรภัทร  หงษ์ทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงจิรัญญา  เบญจสัตย์กุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ระวังภัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงชญษร  บุญเรือง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงชญาภา  พัดกล่อม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายชญาวณัฏฐ์  มะกา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายชนัญกร  ขันธรูจี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายชนาเมธ  สกุลโพน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายชนายุส  ทองมาก โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
349 เด็กชายชยพล  ศรีดาวงษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงชยาภรณ์  อรุณแสง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
351 เด็กชายชวกร  ลิ้มสิทธิกูล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายชวโรจน์  มอยบุตร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายชวัลรัตน์  พลเยี่ยม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายชัชวาล  เพิ่มพูลกิจ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายชินพัฒน์  พิชัยวานิชสิน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายณภูมิ  พริบไหว โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
357 เด็กหญิงณัชชนม์  แก้วจงประสิทธิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายณัฏฐชัย  ทัพป้อม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายณัฏฐ์ปภัสร์  คล้ายจินดา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ยินดีทรง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายณัฐชานันท์  โชคสืบศิริ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายณัฐฐศรัณฐ์  แก้วทองดี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายณัฐพัชญ์  รุ่งโรจน์วัฒนา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายณัฐพัชร์  เขียวอำพล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
365 เด็กชายณัฐภูมินทร์  แซ่อ้วง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ดำช่วย โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายณัฐสิทธิ์  มีแสง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
368 เด็กหญิงณามิกา  โนมั่น โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
369 เด็กหญิงณิชากานต์  คำหอมอ่วม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงณิชากานต์  ไพรพิบูลยกิจ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
371 เด็กหญิงณิชาพร  ตาติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
372 เด็กชายดิฐ  อุยถาวรยิ่ง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายธนกฤต  ชาวดงบัง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายธนกฤต  มณีถิรคุณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายธนกฤต  เหลืองถาวรกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงธนญภา  เหลืองถาวรกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
377 เด็กชายธนดล  ธราวุธ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายธนภัทร์  วัฒนวิเศษลักษณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายธนวรรธน์  กันธะวิเร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
380 เด็กชายธนสิทธิ์  โสมมาก โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงธนัญชนก  ไชยงค์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
382 เด็กชายธนัทกฤต  เสิบกลิ่น โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายธนันต์ธรญ์  อุดมผลวณิช โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายธนัยนันท์  เจริญวราวงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายธรรศวรรธน์  แสงประเสริฐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
386 เด็กชายธัญณุพงษ์  ศรีพิเชียรกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายนนณ  กังพานิชกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงนนลนีย์  คูสว่างศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายนพรุจ  กังน้อย โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายนพรุจ  ดุสรักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เลิศสหพันธ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงนริศรา  ขอนแก้ว โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงนวพร  ทิพยมงคลกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
394 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  จันทรุคานนท์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
395 เด็กชายนันนนนน์  บุนนาค โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายน่านณพ  เลิศร่วมพัฒนา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงนิชาภา  รักสุภาพ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายนิธิศ  เจริญสุข โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงนิพาดา  สาตรา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายนิรินธน์  ตลับนาค โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงบัวชมพู  ดิษฐบรรจง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ไชยทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
403 เด็กชายปราชญ์  ชัยพิพัฒน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงปริยากร  แซ่ล้อ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายปัณณ์บุรินทร์  ศิโรรัตนกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  กมุทชาติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงปุญญตา  รำมะเวช โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายปุณณภพ  มิ่งขวัญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายปุณณวิชช์  ศรีแก้ว โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายปุณยนุช  อ่างอินทร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
411 เด็กชายปุริมปรัชญ์  เตชะกิตติโรจน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายพรภวิษย์  ไกรษี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงพลอยพิชชา  บุตรอ่ำ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายพิพัฒน์  ศรีหมอก โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
415 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  นวลงาม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงพีชญา  พรหมดี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงพุทธชิชาดา  พรหมพิทักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายเพชรอริยทรัพย์  สิริศิลานันท์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
419 เด็กชายเพิ่มบุญ  ประสาททอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายภคพล  อินทปัตย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงภัคศรัณย์  พวงแก้วสุวรรณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายภัทรทร  โพพาทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
423 เด็กชายภัทรบดินทร์  ศรีบ้าน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายภากร  หลาบโพธิ์ทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายภากร  โพธิ์เจริญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงภาริน  เผือกน้อย โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายภาสวีณ์  มณีฉาย โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ไสวดี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
429 เด็กชายภูดิส  อรุณรัตน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายภูปกรณ์  คชาธาร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงภูริชญา  บุญเนตร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
432 เด็กชายไมเคิล  เปียร์นี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายรชต ราช  อารีวรสกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายรักภูมิ  ปะมายะยัง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายรัชภูมิ  พัฒนศิลป์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงรัญชิดา  ลือฤทธิกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
437 เด็กชายวงศกร  เจริญด้วยศิริ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายวรัญดนย์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
439 เด็กชายวรัทภพ  กันจินะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
440 เด็กชายวรินทร  ไชยสมุทร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงวรีณศ์พิชฆ์  อุดมศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงวิชชาลดา  ชูเพชรพงษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายวิธวินท์  แซ่ฟู โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
444 เด็กชายวีรภัทร  พงศ์สิทธิศักดิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายวุฒิกร  บุญธรรมสุข โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายศกลวัชร  อุณหภิรมย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
447 เด็กชายศุภกฤต  วงศ์ไกร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายศุภจักร  นิโสรส โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายศุภพิชญ์  อินสะเกตุ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายศุภวิชญ์  องคไทร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายศุภวิชญ์  โสภา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงสมิทตานันท์  เตชประพาสวัส โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายสิรภพ  วานิชพงษ์พันธ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
454 เด็กชายสิรภพ  อัตตะสาระ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
455 เด็กหญิงสิริษา  ชุดพิมาย โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงสุธาศิณี  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
457 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ม่วงทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ลิ้มแดงสกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงอรจิรา  วรโชติธนดล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
460 เด็กหญิงอรนลิน  มนต์สวัสดิ์ชัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
461 เด็กชายอิศม์เดช  นนทสวัสดิ์ศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายเอกยศ  ยืนยง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายกณวรรธน์  พิทักษ์เนติกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายกฤษฎ์ปกรณ์  ชัยนุสารักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายกวิน  รัตนจรัสโรจน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กชายกวีวัธน์  อาลัยญาติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายก้องภพ  สีนวล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงกัญญ์นัทธ์  ตรีรัตนวดี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงกัญญ์ภัคสร  ขำทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงกัญญมน  ปันกิติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จำนงค์ศาสตร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงกันตินันท์  บุญต้อม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ดวงใจ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายกิจติณันฐ  ทองแก้ว โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายกิจธนาพัฒน์  พลอยสารี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงกิตติธร  ธาระพุทธ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงกุณชญา  สกุลวงค์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงเกตุมณี  โรจเอกวรกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงเขมจิรัสย์  พรงาม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายคชวัตร  ไชยสิงห์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายคณพศ  ไชยโสดา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายครีรัชวิทย์  ปรีจำรัส โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายคศิวพัฒณ์  บุญประเสริฐฟ้า โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงคัมภีรดา  วรรณศิริ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายคุณานนท์  ราษฏร์นิยม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายจริณ  จันหอม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายจักรกฤษณ์  แป้นนางรอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายจักรภัทร  นพสวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายจารุพัฒน์  ขวัญเปรม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงจิรสุดา  นักรบ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงจิรัชญา  เฉี่ยวเชิดฉิน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายจิรายุ  สถิตย์เวียงทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงเจลดา  จันทร์อินทร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงฉัตรชนก  สุขสำราญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงชญาดา  กวีกิจเมธา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงชญาภา  หัวเมืองวิเชียร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงชฎาณิศ  แก้วตรีวงษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายชนนน  เทิดสิทธิกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายชนาเมธ  วิมุตติญานันท์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงชนินทร  สัตย์ธรรม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายชยกร  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายชลธิชา  ประพฤติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายชัชพิสิฐ  ใจทัศน์กุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายโชติภูมิ  ผ่องใส โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงโซฟี่  กัญจน์ปณิดา ไดจ์เวสไตน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายฌานพษฐ์  เมืองพระ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงญดา  เลอเกียรติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงญาดา  ก๋านนท์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายฐกฤต  จูเจียม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงฐิตินันทา  สิงหา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายณฐกร  อุ่นวงค์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายณฐภัทร  เวชพันธ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายณพิชญ์  เพ็ชรชา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายณภัทร  กฤตยาเกียร์ณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายณภัทร  ทองกะไลย โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงณภัทร  บุญเปี่ยม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงณภัสรดา  ปินใจ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงณภาภัช  อินทร์ปราบ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงณัช  พัดทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงณัฎฐฐิรญา  มัฆนาโส โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ภูยาทิพย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  ภาชนะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงณัฏฐานุช  วัฒนาปฐิมากุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เข็มลาย โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงณัฐกานต์  เอ้งฉ้วน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงณัฐจรียา  นิรัตติวงศกรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเผิ่ง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงณัฐธนิสชา  หุตานนท์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ยอดศรีเมือง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงณัฐนพิน  แสงคำ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายณัฐพล  กิติพันธยาพร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงณัฐพัชร์  เลิศเทอดสกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงณัฐภัสสร  สุดเส้ง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายณัฐวรรธน์  คุรุกิจกำจร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายณัฐวรรธน์  แก้วกล้า โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงณิชากร  แก้วชู โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงเณศรารัตน์  ครูแพ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายดนตร์ธีร์  พิสุทธิทรัพย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายตฤณกานต์  เสนารักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงทัชชกร  อัจฉฤกษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงทิพย์นะดา  จารง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงทิพย์รดา  พรพัฒนเลิศกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายทีโม ภาวัต คอร์เนลิส  ฟาน ดัม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กชายธงสยาม  วีรชัยวัลลภ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายธนกร  เลิศสกุลพันธ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายธนกฤต  ศรีสุวรรณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงธนพร  ใบศักดิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายธนยศ  จันทวงษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายธนวรรธน์  ตันทชุน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายธนัช  จันทร์คุณาภาส โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายธนัช  ฉัตรโพธิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงธนัญชกร  พุ่มประทีป โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงธรรญธร  สมพร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายธราธิป  วิริยะภาพ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงธัญญานินท์  ไตรภิรมย์ฉัตร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงธัญนันทน์  พนิตอัชฌา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงธิดารัตน์  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายธิปก  อารักษ์คุณากร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงธีรกานต์  พงษ์ดนตรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กชายธีรพิชญ์  ประยูรแสงรัศมี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายนฎกร  แว่นพรหม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กชายนพวิชญ์  วัฒนพฤกษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงนภัสสร  แก้วคำ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงนภัสสรณ์  โภคะกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงนภิตา  ภูสิทธิ์ธนากุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายนราวุธ  ประกอบกิจ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กชายนัธทวัฒน์  สุทิสานุวัฒน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงนันทนัช  อำพันลออ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงนาราภัทร  รื่นรมย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงนารีพัชร  เทียนระหงษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงนิรมล  จุ้ยศรีแก้ว โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายบุญญฤทธิ์  มาปู่ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงบุญยาพร  เขียวอำพล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงเบญญาภา  ดาลาด โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทวนดำ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายปริญญ์  ธรรมาชีพ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายปรินทร  ขจรเดชาวิทิต โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงปริยาภร  โคตะมะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงปวริศา  สุทัศน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงปวีณ์ชญา  สุทธิศันสนีย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงปัณฑสุดา  รุ่งจำรัส โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงปาลิตา  กิจโอสถ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงปิณฑิรา  ชมแสง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กชายปิยวัฒน์  วิมาโร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายปุณยเชฐ  บุญหนุน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงปุณยนุช  ทองอ่อน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายพชร  อวยพรส่ง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงพริม  จิวิทยานุกูล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายพลัฎฐ์  พันธ์พรหม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายพลัฏฐ์กร  ธัญเจริญวาณิช โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายพศิน  หารจันทร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงพัชรวลัย  โสภาค โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงพิชชาพร  พรหมโชติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงพิชญดา  กานนท์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงพิชญาภา  ม่วงระย้า โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงพิชญาภา  วรานุตร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายพิชยะ  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายพิภูษณะ  แสงยศ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  ภิมุข โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายพิษณุภาคย์  ผิวผ่อง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงพีชญา  สมสีไสย โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กชายพุธิพัฒน์  มั่นซื่อตรงดี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กชายเพชรเพทาย  พิมเพา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงเพชรสกุล  พัฒนภูมิศิริ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายฟีนเซนท์ ณภัทร  ฟาน ดัม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงภครส  ทวีดี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงภควรรณ  เวฬุการ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงภัคจีรา  สวัสดิ์จีน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงภัทรนันทน์  พันธไชย โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงภัทรนันท์  ภูคงน้ำ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายภัทรวรรธน์  ดีเลิศมงคลชัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  รัตนากรพันธุ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อภิคมานนท์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เจริญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงภัสสร์กัญญ์  โกลสรรค์สร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายภาคิน  บัวมาศ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายภาคิน  อินจันทร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายภีมเดช  ศุภโกวิท โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงภูริชญา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงโภคีพัฒน์  ภูริกรจิราโรจน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงมินทร์ลดา  อัศวกิตติวงษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายยศกฤศ  ดำสนวน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายรชต  สุริยา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงรณกร  นรเศรษฐธีรกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายรัชชานนท์  หุ่นโกน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงรัฏฐาวยา  แก้วกาญจน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายรัตนธรรม์  จารีอุทิศ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงริญรดา  อินทรรินทร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงรุ่งรวี  ประดับญาติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงลัลล์ลลิล  สิมศิริ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กชายวรนน  ปทุมเจริญวัฒนา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กชายวรนน  ศรีระวัตร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงวรรจชนก  สัจจะวรรณคุณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงวรฤทัย  ศรีตะลหฤทัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กชายวรัญชิต  งามยิ่ง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงวรัทญา  สิรไพบูลย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายวรินทร  เครือเง้า โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงวลัยพรรณ  เชยล้อมขำ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายวัชรพัฒน์  บ้างย่อง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายวัณณุวรรธน์  สุวรรณแสงศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงวิชญาพร  ราหุละ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงวิภาศิณี  สกุลเจริญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายวิมุตติ  ธีรเทิดกิตติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายวีรภัทร  แซ่เจียว โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กชายศุภชัย  กิตติกาญจนกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงศุภรดา  กุลพิธานเลิศ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กชายศุภฤทธิ์  คุยสี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กชายเศรษฐี  เจนการนา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงสิรภัค  วานิชพงษ์พันธ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงสิริกัญญา  มาศขุนทด โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  ศิริพัฒนกุลขจร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงสุกฤตา  กาละภักดี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงสุพรรณี  พวงมณี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงสุภัคชญา  ถุงเงิน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายสุวิจักขณ์  ค้ำกูล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กชายเสฏฐภพ  ธนธัญนพรัตน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายหัสดิณย์  ดูเบ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงอชิดา  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงอชิรญา  ศรีวิชัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายอธิป  โพธิ์เนียม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงอนันตญา  ศรีจันทร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายอภิวัฒน์  สำแดง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงอภิสรา  ชาตินุช โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงอรัชพร  ไชยมนตรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายอิทธิเดช  เลาหะวนิช โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงเอมมิกา  สิริสกุลเกียรติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กชายฮารีส  ฤทธิ์บันเริง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กชายชยกฤช  ฤกษ์เฉลิม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 คณิตประถม
669 เด็กชายฐิติทาดา  เกษน้อย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
670 เด็กหญิงณปภัช  ฤกษ์เฉลิม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 คณิตประถม
671 เด็กชายธีราวิชญ์  สุทำเลาหวิจิตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงพรชนก  พลเยี่ยม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
673 เด็กหญิงภัทราพร  วงษ์เสวก โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
674 เด็กชายสุรนันท์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชุ่มชูจันทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงธนาวดี  ธเนศวรางกูร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญอุไร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงพิราวรรณ  ชาติปิระ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายพุฒิพงศ์  ณรงค์เกียรติ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายคณิณ  อินทะผิว โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
681 เด็กชายต้นกล้า  เซี่ยงคิ้ว โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
682 เด็กชายนิธิศ  มารัตนะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
683 เด็กชายพสธร  เชิดพุดซา โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
684 เด็กชายภูริ  - โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 คณิตประถม
685 เด็กหญิงมนัญธยา  พลสิมมา โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
686 เด็กหญิงรัตนธร  พรมบุตร โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายอธิชนม์  ทองสา โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
688 เด็กชายกวิน  สีหามาศ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายเฉลิมชัยชาติ  จันทร์ทอง โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงชนิสรา  พลสิมมา โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายณเดชน์  คามบุศย์ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุขกะษร โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กชายสุทธิภัทร  ทองหยอด โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กชายเอกภพ  อยู่ตาด โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กชายคิมหันต์  วิชาพร โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 คณิตประถม
696 เด็กชายเจษฎา  บุญลา โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 คณิตประถม
697 เด็กหญิงณัฐพิมล  นิธิประทักษ์กุล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 คณิตประถม
698 เด็กหญิงภัครัมภา  รักธรรม โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 คณิตประถม
699 เด็กหญิงภัทรภรรณ  เพียงโฉม โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 คณิตประถม
700 เด็กหญิงภูริชชญา  หยกมณี โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 คณิตประถม
701 เด็กชายอักกพล  สกุลเขมฤทัย โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 คณิตประถม
702 เด็กหญิงเกวลิน  พิลึก โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงชญาฎา  กาศสาริกรรม โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงณิชภัค  โคสกานัน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงธัญพร  อยู่ปั้น โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงปัณฑารีย์  รุ่งแจ้ง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงศุภิสรา  แสงสว่าง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงโศภิษฐา  พยัคฆิน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงอนัญญา  ภวรัชนันท์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงกรชดา  อภิวัฒนาพงศ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 คณิตประถม
711 เด็กชายกฤษตฤณ  ต้นตระกูลเจริญ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายกิตติ์นิธิ  ชูแก้ว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายจักรพันธ์  ลิมป์ลาวัณย์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 คณิตประถม
714 เด็กหญิงฉันท์หทัย  ศักดิ์ไพศาล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 คณิตประถม
715 เด็กหญิงญารินดา  มวลกิจนิตย​ชัย โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
716 เด็กหญิงฐิติชญา  กมลคุณากร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
717 เด็กหญิงณรัก  จันทร์แก้ว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
718 เด็กชายณัชชภัทร  พัดแตง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
719 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  อัญชลีชไมกร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 คณิตประถม
720 เด็กชายณัฏฐ์  แก้วทิ้ง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 คณิตประถม
721 เด็กหญิงณิชนันทน์  จิ่นจันทร์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
722 เด็กหญิงดลพัตศิริ  พลเอกพันธุ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 คณิตประถม
723 เด็กหญิงดาริน  วิริยบัณฑร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
724 เด็กชายธนเดช  สุวรรณ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 คณิตประถม
725 เด็กชายธันน์  พิมาน โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 คณิตประถม
726 เด็กชายธาดา  โรจน์เจริญชัย โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
727 เด็กชายนพดา  ดีนิรันดร์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
728 เด็กชายนัครินทร์  บัวนุภาพ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
729 เด็กชายปฐวี  นันทสำเริง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 คณิตประถม
730 เด็กชายปวรุตม์  ดิษเจริญ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 คณิตประถม
731 เด็กชายปวเรศ  ดิษเจริญ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 คณิตประถม
732 เด็กชายปัณณธร  แจ่มแจ้ง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
733 เด็กชายปัณณวิชญ์  พันธ์ประจักษ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 คณิตประถม
734 เด็กหญิงปารัชชฎา  ชวาลรติกุล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 คณิตประถม
735 เด็กหญิงปุญณิสา  ทองประเทศ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 คณิตประถม
736 เด็กหญิงเปรมิกา  เอี่ยมเจริญ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
737 เด็กชายพชร  สุวานิโช โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
738 เด็กหญิงพรพรรณ  ระวิงทอง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 คณิตประถม
739 เด็กหญิงพรหมภัสสร  วิสัยทัศนะกูล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
740 เด็กหญิงพลอยนิชดา  จันทร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 คณิตประถม
741 เด็กหญิงพิชญ์ภัส  บริพนธ์มงคล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 คณิตประถม
742 เด็กหญิงพุทธศร  บุญญาวัฒน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
743 เด็กหญิงพุทธิกานต์  ทองภู โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 คณิตประถม
744 เด็กชายภีมพล  จันทร์สุนทรภาส โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
745 เด็กชายภูตะวัน  แสงสุวรรณ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
746 เด็กชายภูวิช  เอกปภัสร์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
747 เด็กชายรณพีร์  น้อยบุญ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 คณิตประถม
748 เด็กหญิงวรุณยุพา  คงไกร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 คณิตประถม
749 เด็กชายวัชริศ  เขียวสังข์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 คณิตประถม
750 เด็กหญิงวาริวิสาข์  ประเสริฐแสง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
751 เด็กชายวิรัลพัชร  สนั่นเวียง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
752 เด็กชายวุฒิภัทร  เจริญกิจทวี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 คณิตประถม
753 เด็กหญิงศุทธหทัย  พงษ์ภักดี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 คณิตประถม
754 เด็กชายศุภัช  ทองศรี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
755 เด็กชายสิปปกร  คงรัตน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
756 เด็กชายสุรศักดิ์  อ๊อกเกี้ยง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 คณิตประถม
757 เด็กชายอังกูร  โมระกุล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 คณิตประถม
758 เด็กชายอาสาฬ  สิทธิวรรณ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงถกลรัตน  สุโธ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายรตนป  พงศ์พจมาน โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงกวิสรา  เย็นศรี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายกันตวิทย์  รุจิภัสสราวงศ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กชายเขมณัฏฐ  จันทร์แก้ว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กชายจักริน  เทียมนาขา โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กชายจิรายุ  สดุดีภักดิ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงชญาดา  เผ่าบัณฑูร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กชายชลธี  อ่อนดี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงญาณิศา  สรสิทธิ์รุ่งสกุล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายณภัฐ  ดีศรีแก้ว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  จิระศิริโชติ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงณัฐสินี  เลิศวิกูล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายธนิก  รุ่งวิทยนันท์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงนภสสร  นนท์ประสาท โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายนัทธภัทร  สุขบรรจง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายนิลินท์กันต์  บุญรอด โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงปภาดา  ผลตัน โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายปริญ  สุวรรณโณ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กชายปวรวิช  นันทสำเริง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กชายปัญญกร  เข็มพิลา โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงปัณชญา  เหลืองถาวรกุล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายพงศ์รวิน  พันธุ์เอี่ยม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กชายพงศ์วริน  พันธุ์เอี่ยม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กชายพชร  ขอสุข โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กชายพชร  ฤกษ์เนียม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงพชรมน  อยู่ชุ่มธนา โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายพลรพี  นนทพันธ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  กีรติพนิตวงศ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงพันทิวา  แก้วบุญส่ง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงพิชญ์สินี  โพธิมาตร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายพีระพัชร์  วัฒน์ทวีชัย โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงเพชรลดา  เพชรรัตน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายภคพล  โรจนพิทยากร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงภัควรินทร์  เรืองรักษ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กชายภัณฐวรรธน์  วงศ์นิธิรักษ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงมาลินี  มูซอ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงเมลดา  ชูชาติ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กชายยาเบส  จันทร์จอม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ตาคำ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงวรารินทร์  บรรลือศักดิ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงเวทมนตร์  หัตถะ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงศิริญาพร  ช่างเก็บ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กชายศุภวิชญ์  เจริญกุล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ธรรมชาติ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายสวัสดิภัฒน์  สวัสดีแจ้ง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงหลิว  เอีย เฉิน โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงอชิรญา  สวัสดิจักร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายอธิปุญญ์  เอี่ยมแสนอุดม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กชายอนาคิน  แซ่ตั้ง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงอัจจิมา  แก้วมานะประเสริฐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงอุรัสยา  จันทรเสรีกุล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงกมลนัทธ์  รักษ์วิชา โรงเรียนประสานมิตร ป.5 คณิตประถม
812 เด็กชายกาจพล  สีแพร โรงเรียนประสานมิตร ป.5 คณิตประถม
813 เด็กชายกิตติกวินท์  วิจารณ์อักษรสิทธิ์ โรงเรียนประสานมิตร ป.5 คณิตประถม
814 เด็กหญิงจิรฎาภา  ทาต่อย โรงเรียนประสานมิตร ป.5 คณิตประถม
815 เด็กชายณภัทร  ศรีหิรัญ โรงเรียนประสานมิตร ป.5 คณิตประถม
816 เด็กหญิงนริญญา  จันทร์แดง โรงเรียนประสานมิตร ป.5 คณิตประถม
817 เด็กชายพงศ์ปณต  ฉายะจินดาวงศ์ โรงเรียนประสานมิตร ป.4 คณิตประถม
818 เด็กชายสุธีมนต์  ไอยสุวรรณ์ โรงเรียนประสานมิตร ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงกัญณัฏฐ์  พลเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.6 คณิตประถม
820 เด็กหญิงกันตา  สีหานาม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.4 คณิตประถม
821 เด็กชายฉัตรชัย  พวงเงินสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 คณิตประถม
822 เด็กหญิงชณิชนัญช์  โสพิกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.6 คณิตประถม
823 เด็กชายชยพล  โสพิกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.4 คณิตประถม
824 เด็กชายซะคุยะ  ซาซากิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 คณิตประถม
825 เด็กชายฐานพัฒน์  ม่วงสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.6 คณิตประถม
826 เด็กชายณัฐฐากูร  จุลโพธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.6 คณิตประถม
827 เด็กหญิงใบหยก  ศรีสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.6 คณิตประถม
828 เด็กชายพัฒน์ยศวัช  สิริทวีวัฒนกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 คณิตประถม
829 เด็กหญิงภัคภร  นุ่นชูคันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.6 คณิตประถม
830 เด็กหญิงโยษิตา  เกตุราม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.6 คณิตประถม
831 เด็กหญิงลภัสรดา  ศิลาหลัก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.6 คณิตประถม
832 เด็กชายแทนคุณ  เกียรติวนิชกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงคุณมิรา  เตชนุวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงชนพ์พิชา  ขระเขื่อน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายชิณท์ณภัทร  ชีพประกิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงเฌอ  พิพัฒนกุลชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงณัชชา  พลดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กชายณัฐภัทร  ศรีโสภา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงธนัชชา  ก๋งเม่ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงธัญญ์นรี  หงษ์ประเสริฐกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงนภสร  ยิ้มแฉล้ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กชายนันท์ธพล  ไฝ่นุ้ย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงปัณณ์ธนารีย์  นิยมวัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงลภัสสิรี  ถนอมน้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กชายศิวกร  มีสีบู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงสุธาศินีย์  สุทัศนีย์ ณ อยุธยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายณัฐฏ์วิศุทธ  อินทร์มี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายจุรพงษ์  จำนงบุตร โรงเรียนโฮมสคูล สพป.ปท 2 ป.6 คณิตประถม