รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกฤตไพลิน  บุญประดับ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤษณพล  ศิริผล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญจน์ภัส  ตะนุสะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เพ็ชรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกิตติ์ธีธัช  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายจิณพรรดิ์  สัมฤทธิ์ผ่อง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจิตตานันท์  มีแสง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจิตสุภา  พงษ์นิมิตร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายชัยฉัตร  สมจิตร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายชานล  กิตติภัทราโชค โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายชิติพัทธ์  ชาญสมา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายชินาธิป  ชุ่มคุมสิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายโชติทิวัตถ์  นาคนิกร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงญดา  ทิพย์เสวต โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณัชกร  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณัฐิดา  ทรัพย์เสถียร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณิศวรา  ปฏิมาหงส์ทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายต้นธรรม  พันธุ์คงชื่น โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายทินภัทร  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายทีฆนิตย์  ฤทธิชัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายแทนคุณ  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายธนภัทร  ลี้เกรียงไกร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายธศิลร์  ศิลา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายธีทัต  วงเดือน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายธีธัช  ทรัพย์สมปอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายธีธัช  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายธีร์ธวัช  จินเรียง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายเธียรวิชญ์  ติ้ววงศ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สันติสุนทรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายนัธทวัฒน์  หนุมาศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนัยน์ปพร  จุลานุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายนำภาคิน  ธัญญาหาร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงเนติมา  สอนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายบวรวิช  ถนัดหนังสือ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงบุญญิศา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายปกป้อง  การเจริญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายปิยพัชร์  โปร่งจิตต์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายปุณนธร  แมงคุด โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายพงศพร  ขจรวุฒิเดช โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายพสิษฐ์  ธูปหอม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพาขวัญ  ศิริพันธ์พิริยะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สุนทราภิรมย์สุข โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงภชมน  มีศิริ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ไหลริน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายภูดิศ  เพชรพลอย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายภูมิภัทร  นทีทองรุ่งศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงมณฑิชา  ปิ่นโมรา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายมังกร  เจริญภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงวันปีใหม่  ชนะโชติ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงศศิปรียา  เรือนสุข โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายศุภกฤต  พรหมสอน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงสาริศา  คงรวมญาติ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายสุประวีณ์  พงษ์นิมิตร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายอธิป  รัตนปรีชาชัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายอนญกัญจน์  โธมัส พาร์ สมิธ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายอรรถนนท์  โพธิกูล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงอัฐภิญญา  เติมเจิม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายเอื้ออังกูร  เทพสิทธิ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงไอรดา  ศรีวารีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงกนกรดา  คงทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกวินตรา  นิลนามะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตาลอ่อน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายจิรวัฒน์  สุดรัก โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงฉัตรญาดา  รักศรีอักษร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงชณัญธิชา  เบ็ญจมินทร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงชลธิชา  คงเกษม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายชัชชน  ขณะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายชัยวัฒน์  บังเอิญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายชินสีห์ศักดิ์  ครุฑเงิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงญาณัจฉรา  เรืองสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงฐิติพร  เกินสกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงณภาภัช  ดีพร้อม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขวัญตา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายณัฐภาส  บูรณมานัส โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงณัฐมน  ปานปูน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายณัฐรัชต์  ศรีวิเชียร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายณัฐวรรธน์  อินระน๊ะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายธนวินท์  เปล่งปลั่ง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายธนศักดิ์  แพงอานนท์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายธราเทพ  สีมาพล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายธัชธรรม์  วุฒิเดช โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายธัญกร  รุกขชาติ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายธัญเทพ  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงธันยพร  กลิ่นสิงห์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายธีรเดช  ชาติศิริวัฒนา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงบุณณดา  รัตนทัศนีย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงปณาลี  ชูศาสตร์สาร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงปทิตตา  อินทน้ำเงิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายปราชญา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงปุณณัตถ์  ประโคศรี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายพงศกร  เมืองมา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงพัชรินทร์  แม้นรักษา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายพัฒนศักดิ์  โพธิทรง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายพิชญะ  ศิริโภคา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายพิชาภพ  ทองใบศรี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงพิชามญช์  วัจนมาลา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงฟ้าใส  ผลช่วย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายภูเบศ  หมื่นเงิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงเมทิกา  ศาตนันท์ขจิต โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายเมธาสิทธิ์  พรหมทา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงยุวรัตน  ภูมิภาค โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายรณพีร์  ธนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายรัฐติภูมิ  วงค์ธนาไพศาล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายรามิล  ดวงทองคำ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงรินทร์ลภัศ  จรดล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงวรัทยา  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงวรางคณาง  ทองสุก โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายศิรวิทย์  พลทองมาก โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายศุภากร  สมรูป โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงสโรชา  ชัยวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ชาวนา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายสุกฤษฏิ์  บุญธรรมส่ง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสุพิชา  ธูปกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายสุรพัศ  ช่อผกา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงสุวภร  พุ่มน้ำเค็ม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงอนัญญา  อักษรกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายอภิวิชญ์  สลามเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงอุมาพร  เชิงหิรัญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายกฤชนนท์  ศรีนคร โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายกฤษิกร  สุวรรณมณี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายกฤาณากร  จันทร์พรหม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายชาริต  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายธนพงษ์  สุทธโส โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายปัณณวิชญ์  งอกศักดา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงพรนิมิต  จันทนาลักษณ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายพัทธดนย์  จันทำมา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงพิชญาภา  ดวงมีโสม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายพุทธชยันตี  ศรีทอง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายภคพล  เภาศรี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายภวินท์  พุฒประเสริฐ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงภูษณิศา  คงวัฒนานุกูล โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงมนต์ธิญา  นามมาลา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายศิวัช  ผลทำมา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายอภิภู  พ่อศรีชา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงกัญญาวีร์  หลงสมบูรณ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกานติมา  คงเจริญ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกุญช์ชญา  ศรีนคร โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงชัญญนัท  รวยรื่น โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงโชติกา  จันฤาชัย โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายฐปนรรฆ์  พิมพ์หนู โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายฐานพัฒน์  เงินทุ่ง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงฐิติกานต์  ธนสัมปัตติ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงฑิภาฬ  สุวรรณปัฎนะ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายณภัทรพล  ช่วยจิ๋ว โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บัวน้อย โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณิชชาวีณ์  พิมพ์ภักดิ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงนฤภร  งามบุญสร้าง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปุญญาพัฒน์  วรวาศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปุณยวีร์  หลงสมบูรณ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงเปรมใจ  ซามี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายภูริภัทร  นิยมเดชา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายวรรัตน์  สุขนิตย์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายวิวัฒนอนันต์  วงษ์ทองทิว โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงจิตสุภา  วันมี โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายณรงค์กร  ปั้นงาม โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายทิตทิวากร  กาวิชัย โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงสุพัชฌาย์  เคลิ้มวิชัย โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงจุฑามาศ  ประภาร โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายระพีพัฒน์  ทรงศิริ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุทธิสัตยาภรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายพีรวิชณ์  ฤกษ์โยธิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายภาณุพงศ์  โพธิ์เลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงหงส์สกุล  มะเกลี้ยง โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายคุณัชญ์  แสงคำ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงจินต์จุฑา  แช่มคงดี โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงชมพูนุช  ทองใบ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงชาริสา  พงษ์ศิริพัฒน์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงชาลิสา  วระแสน โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงฐิติวรดา  คุณะชล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงณภัสสรณ์  เหลืองอร่ามจิตร โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บวร โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายณัฏฐ์ธณัณท์  ทวีรัตน์ทัศกุล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  ราชสมบูรณ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงณัฐฐา  ไกลพาล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงณัฐมน  ต่วนใจ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายณัฐวรรธน์  เปลี่ยนสี โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายธเนศ  สุภาควัฒน์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงนิชาภัทร  วัฒนะชัยกุล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายบุญณชัย  แซ่หว่อง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายปวิชกร  ทองสาย โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายปวีณวัฒน์  วงษ์นามใหม่ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายปัณณวิชญ์  หิรัญเมธาพงศ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายพลลภัตม์  เหลืองอร่ามจิตร โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงพศวีร์  คันทะสอน โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงพัชร์ศรัณย์  เล้าตระกูล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วระแสน โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงพิรยา  เอี่ยมโอภาส โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายพิสิฐพงศ์  ดอกนาค โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายภูตะวัน  คำนา โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายภูวศิษย์  ปภัสโชติธรา โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงมณัญญา  ธนวัฒน์บำรุง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายวิญญ์  สามหมอ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายศรุต  เสาะแสวง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายศุภชาติ  มีแสง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายศุภณัฏฐ์  วิชญคุปต์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายศุภสัณห์  รณฤทธิ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงอารดา  อบเชย โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงกรกนก  ขันบรรจง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายกรณ์  ศรีทอง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายกรรณ์  ศรีทอง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จอมพงษ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงกัญญาภัคร  กลิ่นขจร โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกัญนภัส  มาจันทร์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกัญพรรธน์  อ่อนละมูล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงเกวลิน  นทีพิทักษ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายขจรธรรม  แช่มคงดี โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายคณิศร  ช้างน้ำ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงจินต์ศุจี  เศวตนาวิน โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายจิรกิตติ์  ตั้งตระกูล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายจิรายุ  สว่างพลอย โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงชณนิกาญน์  รื่นญาติ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายชวนากร  เดชทันต์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายชัชชนะพล  สวนอ่วม โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงชาคริยา  ไชยนุวงศ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงชาลิสา  โปร่งใจ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายชินาทิป  สุขยินดี โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาละพุฒ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายโชนแสง  เชรษฐศิริ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงญดา  สนิทตันสกุล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายฐิติวุฒิ  บุญไทย โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายณฐพงศ์  สูงสันเขต โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายณฐภัทร  ไชยมงคล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ไชยนุวงศ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงณัฐกมล  มังคละสวัสดิ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทีฆวัฒน์ปุญญเดช โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงณัฐธิดา  อัมรนันท์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณัฐนันท์  เมรินทร์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายณัฐภัทร  นาคฤทธิ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงณัฐวรทัย  สกุลพูนดาวเรือง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายเตชินท์  บุญโสภณ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงทักษอร  อนุแสน โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายทันธนทรัพย์  บุญมา โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายทัยญาธร  เรืองชาญ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายธนกฤต  รัตนจันท โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงธนพร  ทองคำพันธุ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายธนภัทร  สีเมฆ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายธนวัฒน์  ทุมวารีย์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงธนัญญา  ม่วงแสง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงธนิดา  ปิ่นทอง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงธนิสร  ลิขิตธนธำรง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายธัชเวธน์  เกิดหิรัญ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายนนทัช  รอดปั้น โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายนพปฎล  จันทร์แสงวัฒนา โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายนพรุจ  ชอบใหญ่ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงนวพร  หงษ์ทอง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายนาธัน  ภูบุรมย์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงนิดา  แก้วไพฑูรย์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงเบญจมาพร  จันทะวงษา โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายปภังกร  ลิ้มปภัสสร โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงปภา  กังวาลยศศักดิ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายปราชญ์  อินทฉาย โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงปริญญาภัทร  เกตุโรจน์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายปัญญาวี  ธนปัญญาบูรณ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปาริชาต  ศรีพิพัฒน์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายปุญญพัฒน์  คชินทร โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงปุญญิศา  ไชยนุวงศ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายปุณณากันต์  บุญภา โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายปุลิน  ราษฎรยินดี โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายพชร  พันธุ์สุข โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงพิชญธิดา  พิพิทธภัณฑ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  น้อยหุ่น โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงพิยาดา  ขจรรุ่งโรจน์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายภคพล  ศรีหาเศษ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงภวมัย  เสรีศักดิ์ตระกูล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงภัทรธิดา  บรรจงสัตย์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงภัสสรปรียา  สกุลจี่ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายภาคิน  วัฒนบุตร โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายภูริ  ไชยนุวงศ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงมินตรา  ศรีเทียน โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงมีนา  โสภา โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายยศรัณย์  ศรีฤทธิชัย โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายรณกฤต  ทองเกลี้ยง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงรดาณัฐ  สุรวิทยา โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงรมณ  มีสุข โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายลีออน  เชินน์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงวริษา  ใสสุข โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายวิชญ์นวิน  ศิริกุลประดิษฐ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายวิษณุ  คนไทย โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายศาสตราวุธ  ไทยถาวร โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายศิริณัฐพงษ์  บุญมาลีตระกูล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงศิริยากร  น้อยวิเชียร โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงศุณิชาฎา  สุขสมบุตร โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายศุภกร  จันทร์อิ่ม โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายสกลวรรธน์  มัฆนาโส โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายสรวิชญ์  เลิศถิรานนท์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงสิริวิมล  ฉายแสงฉาย โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงสุชาดา  ชัยยงค์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงสุพรรณิษา  สงวนพงษ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายสุวิจักขณ์  ขาวแก้ว โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายหลักชัย  แจ้งจิตร โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงอภิชญา  จอมพงษ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายอภิชัย  มุงเคน โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงอภิรยา  โดดเทียน โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายอมรินทร์  โสปัญหริ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายอัครพงษ์  ปฐมปรีชารักษ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงอัยรดา  สุทธิพงษ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายอัศวิน  จงจรูญ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ช่างถม โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงอุรัสยา  ธรรมสาร โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงแอลลิซ่า  คู โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงกชมนณ์  โพธิ์อ่อง โรงเรียนนภสร ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงกมลชนก  ค้าสุวรรณ โรงเรียนนภสร ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงกวินธิดา  ธรรมศรี โรงเรียนนภสร ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงกิติญาดา  อินทวงศ์ โรงเรียนนภสร ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงชุติมันต์  ทองขัน โรงเรียนนภสร ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายทวีวัส  ทองมี โรงเรียนนภสร ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงทานตะวัน  คุ้มไข่น้ำ โรงเรียนนภสร ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงปิยภัทร์  ทิพย์สุราษฎร์ โรงเรียนนภสร ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายเป็นหนึ่ง  ศิริขจร โรงเรียนนภสร ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงพัชรกรณ์  คำมณี โรงเรียนนภสร ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงพัชริดา  พรมเหลา โรงเรียนนภสร ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงมัธธิดา  แก่นสม โรงเรียนนภสร ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงรวงข้าว  ทัพสกุล โรงเรียนนภสร ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงสิรญาภัสร์  สารีรัตน์ โรงเรียนนภสร ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงอินทิรา  จันทะนะ โรงเรียนนภสร ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงไอญริน  รักษนเวศน์ โรงเรียนนภสร ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงกมลชนก  เชื้อช่าง โรงเรียนนภสร ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายกฤติณ  โลหะ โรงเรียนนภสร ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงคเณศคีตา  เกิดทิน โรงเรียนนภสร ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงชญานุช  ชิขุนทด โรงเรียนนภสร ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงณภัทรารัตน์  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนนภสร ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงณัฏฐ์ชพัทร์  สร้างตนเอง โรงเรียนนภสร ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงณิชาภัทร  ลิขิต โรงเรียนนภสร ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงนภัสสร  ประไพหอม โรงเรียนนภสร ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงปรีชญา  ไชยชมภู โรงเรียนนภสร ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงปุณณภา  โชติพงษ์ โรงเรียนนภสร ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงพณัตศศิตา  เลิศพงศ์ธาริน โรงเรียนนภสร ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายพัชรพล  ดีคราม โรงเรียนนภสร ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สร้อยทอง โรงเรียนนภสร ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงพิชญาพา  ศรัทธารัตนกุล โรงเรียนนภสร ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงฟาติน  ฟาลีเขต โรงเรียนนภสร ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงสติมา  สิงห์โตทอง โรงเรียนนภสร ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงอริณมาส  รักษนเวศน์ โรงเรียนนภสร ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายกฤตธิพจน์  พัชรพลสิริกุล โรงเรียนวิภารัตน์ ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายกวีวัธน์  จุติภพ โรงเรียนวิภารัตน์ ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายกิตติเดช  เอกสาตรา โรงเรียนวิภารัตน์ ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายกิตติทัต  ราหุรักษ์ โรงเรียนวิภารัตน์ ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงคณัสนันท์  ขำวงษ์ โรงเรียนวิภารัตน์ ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายคุณภัทท์  นนทนาคร โรงเรียนวิภารัตน์ ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายจิรวิชญ์  คงค้าน โรงเรียนวิภารัตน์ ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายฉัตรปกรณ์  อาคมนันท์ โรงเรียนวิภารัตน์ ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงฉันทิสา  ตุ้มนิลการ โรงเรียนวิภารัตน์ ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  อินศหน่อแก้ว โรงเรียนวิภารัตน์ ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายณเดชน์  ศักดาบุณยเดชา โรงเรียนวิภารัตน์ ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายเดชนิน  ขันทอง โรงเรียนวิภารัตน์ ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายเตชินร์  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนวิภารัตน์ ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายธนกร  กองมี โรงเรียนวิภารัตน์ ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงธมลวรรณ  สุขสุสาสน์ โรงเรียนวิภารัตน์ ป.5 คณิตประถม
349 เด็กชายปัณณวัฒน์  สังข์อ่ำ โรงเรียนวิภารัตน์ ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายพีรวิชญ์  บุญนิธิรักษ์ โรงเรียนวิภารัตน์ ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงเพียงฟ้า  ดีสวน โรงเรียนวิภารัตน์ ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายภคิน  สุขประเสริฐ โรงเรียนวิภารัตน์ ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายภาวัต  แดงเฟื่อง โรงเรียนวิภารัตน์ ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายภูเบศ  พิพัฒนบวรกุล โรงเรียนวิภารัตน์ ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายวิภู  อินสกุล โรงเรียนวิภารัตน์ ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายศุทธวีย์  ฤทธิชัย โรงเรียนวิภารัตน์ ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายศุภเชษฐ์  แซ่ลี้ โรงเรียนวิภารัตน์ ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงสปัน  ทองทราย โรงเรียนวิภารัตน์ ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงสิรภัทร  บุญรอด โรงเรียนวิภารัตน์ ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายสิริไชย  ศรีจันทร์เพ็ชร โรงเรียนวิภารัตน์ ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงสุพัชรี  เศวตพิชญพงศ์ โรงเรียนวิภารัตน์ ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงอรวรรณ  จันภูเขียว โรงเรียนวิภารัตน์ ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงอรวรานันท์  มุสิการุณ โรงเรียนวิภารัตน์ ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงกชพร  คูพิพัฒน์ไพศาล โรงเรียนวิภารัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงกมลชนก  จรเจนวุฒิ โรงเรียนวิภารัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงกรองแก้ว  กองเพชร โรงเรียนวิภารัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกฤติกา  ยังแหยม โรงเรียนวิภารัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ขันเกตุ โรงเรียนวิภารัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงกัญพรรธน์  สงวนธรรม โรงเรียนวิภารัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงกัณฑวรัฐ  เกื้อสกุล โรงเรียนวิภารัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงขวัญฤทัย  เสือโทน โรงเรียนวิภารัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายชวัลรัตน์  เจริญศุข โรงเรียนวิภารัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงโชติกา  สืบเพ็ง โรงเรียนวิภารัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงณิชนันทน์  โปร่งจิตต์ โรงเรียนวิภารัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงณิชาภัทร  โชคบุญญาวาส โรงเรียนวิภารัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายธนภัทร  เพชรไพร โรงเรียนวิภารัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงนภัสนันท์  คงเจาะ โรงเรียนวิภารัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงนาฏยา  ธีรัชบวรทัต โรงเรียนวิภารัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงนิธิชา  เชื่อมทองเจือ โรงเรียนวิภารัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงปณิชา  ทองศิริกุล โรงเรียนวิภารัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงปพิชญา  อยู่นาน โรงเรียนวิภารัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงปานขวัญ  บรรจงเปลี่ยน โรงเรียนวิภารัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงพนัชกร  สมเดช โรงเรียนวิภารัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงภารดี  จรเจนวุฒิ โรงเรียนวิภารัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงวรารัตน์  ถิ่นพายัพย์ โรงเรียนวิภารัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายวายุ  อินสกุล โรงเรียนวิภารัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงวิธินา  อ่วมน้อย โรงเรียนวิภารัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงศิรินทรา  อาจพงษา โรงเรียนวิภารัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงอรุโณทัย  สุขจีนวงษ์ โรงเรียนวิภารัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายกฤติเดช  รุจิวิชชญ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงกัญญพัชร์  วัชระเรืองศรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายฆัวคิน เอดูอารโด้  เอสเตฟาเนล โอเวียร่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงญาณัจฉมณช์  เศรษฐศิริบุญญา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงนิจภารัตน์  สุขเสรีวัฒนากุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
395 เด็กชายบุรเศรษฐ์  หงษ์ไกรเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายพันธุ์เทพ  นันทาภิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
397 เด็กชายพาทิศ  ธัญญาสุวรรณกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
398 เด็กชายวรัญญู  รัตนะ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงฉัตรชนก  เจริญศุข โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงชาญญาดา  บุตโรบล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงธยาน์  ตั้งใจพัฒนา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายพัสวี  พัสวี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายรัฐวิทย์  โชติชาครพันธุ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายศุภฤกษ์  ชลานันต์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายกันต์  ศิริกันต์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายคุณภัทร  หนูรักษา โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงณัชชาอร  มาลัยพวง โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายณัฐดนัย  หยาง โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
409 เด็กชายณัฐพัชร  ไชยโชค โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายเณฌาณัฐ  รัตนตรัยวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงทักษอร  สุดวิลัย โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายธนพงษ์  ตันอี่ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายปงศ์ปณต  คงวุธ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงประกายสิริ  บุณยรุจิรดา โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
415 เด็กหญิงพิชญานันท์  สุนทรเต็ม โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
416 เด็กชายพีรวิชญ์  เสนาชัย โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
417 เด็กชายศิรศีลล์  จันทรพิมล โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายอัคคัญญพัฒน์  ตันติวุฒิกุล โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายไอศวรรย์  ศรีเชลียง โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงจิดาภา  พระโพธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงชัชชญา  สาริวาท โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงพิมพ์นารา  บุญมาก โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายภัทธร  บุญเพ็ง โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายภูมิพัฒน์  เจียมศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงอชิรญาณ์  อภินันทนีสถิต โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายอินทัช  องอาจวาณิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงกรกนก  พันธสำราญสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงกรวรรณ  ไม้อ่อน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายก้องภพ  คืนคง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
430 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ดวงดาย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงกันยากร  ทัศบุตร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงกุลกัลยา  คะยอมดอก โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงกุลธิดา  ไตรรุ่ง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงจิรพัฒน์  วังพิมูล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายจิรพัส  กิตติวัฒนกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายจิรวัฒน์  สุนันท์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายฉัตรณิรุจน์  พัฒมี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงชัญญา  สายโกมล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ผุริจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงณภัชยา  กบิลพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงณัฏฐพร  เลือดน้ำชล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงณัฐฐิยาพร  เติมเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
443 เด็กหญิงณิชกานต์  งามบุ่งค้า โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงณิชกานต์  พรมเพ็ง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงทิพย์ชนก  แก้วกับเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายธนพันธุ์  นวมทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงนัชชา  เศรษฐาวงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงน้ำผึ้ง  เรืองสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงประภารัตน์  แสงทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
450 เด็กชายปุญญพัฒน์  สรณ์สิริศุภากร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงปุญณดา  ปุณศิกร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงเปรมฤดี  อนันต์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายพลกฤต  อุทัยมา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงพิมพ์นารา  โพธิ์หวี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
455 เด็กหญิงพีรยา  น้อยสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
456 เด็กชายพีระภัทร  พลเมือง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
457 เด็กชายภาณุวัฒน์  จิตต์ดี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงภานรินทร์  ธรรมคงคา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายรัตน  เกิดไพร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายวชิรวิชญ์  พิลึก โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายวรากร  อินทริง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงวรากร  เจริญรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงวิไลวรรณ  สุดใจ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงศิริลักษณ์  อินทพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายศิลป์ชัย  ไชยสง่าศิลป์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายสิทธิพร  ทองใบ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายสิริชัย  พลสงคราม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงสุจิรา  มหายศ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
469 เด็กหญิงสุพัชญา  นะโรภาส โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงสุรัมภา  กุนจุง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงอริสรา  จันแพทย์รักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
472 เด็กหญิงอารยา  ม่วงมี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายอุดมศักดิ์  พรรณ์เสนาะ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายกฤตภาส  อัตถไพศาล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายก่อบุญ  นาคพงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไชยลา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงกาญจนาภา  เลินไธสง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายจารุวิทย์  แสนแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงชนัญชิดา  นามสมบัติ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายชุติพนธ์  เพ็งขำ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายณัชนน  จาดสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อึ่งขวัญ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายณัฐณภัทร  กัญจนศุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายเตชินท์  ชนะวงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงทิพรดา  สังข์สาย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงธนิดา  ม่วงศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายนพนันต์  ป้อมเรือง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงนันท์นภัส  เพชรบาง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายนิธิพงษ์  ธงทองสถิตกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงปัญญาพร  หุ่นดี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงพิชญาภา  วุฒิกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงพิมชนก  โพธิ์สุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงภัทราพร  กิ่งจันทร์กลาง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายภูดิศ  ธนิชารุ่งเกษม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงภูริตา  ปัดเกษม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายวรวุฒิ  ภัทรเจริญสิน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายวีรกาญจน์  สุขสบาย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงสมใจ  ชังคิน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงสโรชา  ชูเงิน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงอัลลิปรียา  หุ่นดี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงอิโพนขิ่น  - โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายณพศิษฏ์  มณีกุล โรงเรียนบ้านพลอย ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงจอมขวัญ  สงสะอาด โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ ป.4 คณิตประถม
504 เด็กชายจีรสรรค์  มหายศนันท์ โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ ป.5 คณิตประถม
505 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชมภูพฤกษ์ โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ ป.5 คณิตประถม
506 เด็กชายชัชนนท์  ประชาสุข โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ ป.5 คณิตประถม
507 เด็กหญิงณัฐนันท์  ตั้งอนันต์ชัย โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงนาตาชา  ทรงศิริ โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ ป.5 คณิตประถม
509 เด็กหญิงนาราชา  แฉล้มวารี โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ ป.5 คณิตประถม
510 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปัญญานาค โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเลิศ โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงกิรนา  แซ่ซัง โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงภัทรศยา  จั่นแจ้ง โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายกฤษกร  เกิดสมศรี โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงคณัสวรรณ  เรืองวารี โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ป.5 คณิตประถม
516 เด็กชายชลิต  องค์วาณิชกุล โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ป.4 คณิตประถม
517 เด็กชายธัชวรรธน์  ประสพเนตร์ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ป.5 คณิตประถม
518 เด็กชายพิชชากร  ชุ่มชื่น โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ป.5 คณิตประถม
519 เด็กหญิงพุทธิดา  หวังพรพระ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ป.4 คณิตประถม
520 เด็กชายสรณ์สิริ​  ไทยยะกร โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ป.4 คณิตประถม
521 เด็กชายติยภาส  วีระวงศ์จันทร์ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
522 นางสาวธิรวัลย์  อารีราษฎร์ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงอัยยา  อุทิศผล โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายกรภัทร  โพธิ์สัย โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงกิรณา  ศรีขจรลาภ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงจรรยวรรธน์  วงษ์โพธิ์ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายฐนกร  รุจิเกษมกุล โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายณัฐช​นนท์​  พลเทพ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายธนโชติ  น้ำดอกไม้ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงนีรศรณ์  ทวีสุข โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงปภาดา  โพธิพันธุ์ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพลอยชมพู  หอมกลิ่นเทียน โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงภูริสญา  พรหมมาณพ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายอริย์ธัช  ประเสริฐภูมิดำรง โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายอัฒพรรณ  วิศวจินดา โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ป.6 วิทย์ประถม
536 นางสาวฐิติรัตน์  นาคเขียว โรงเรียนสามโคก ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงเด่นนภา  เนียมหอม โรงเรียนสามโคก ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นางสาวเบญญาภา  มงคลศิริ โรงเรียนสามโคก ม.3 คณิต ม.ต้น
539 นางสาวปัญฑิตา  ประสบผล โรงเรียนสามโคก ม.3 คณิต ม.ต้น
540 นายปุญชรัสมิ์  พนมรัมย์ โรงเรียนสามโคก ม.3 คณิต ม.ต้น
541 นางสาวพรทิพย์  บึงไกร โรงเรียนสามโคก ม.3 คณิต ม.ต้น
542 นางสาวพัชริดา  ทองคำ โรงเรียนสามโคก ม.3 คณิต ม.ต้น
543 นางสาวภริดา  นาคสมพงษ์ โรงเรียนสามโคก ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงวราภรณ์  กอโชคชัย โรงเรียนสามโคก ม.3 คณิต ม.ต้น
545 นางสาววิลาสินี  ไชยยะ โรงเรียนสามโคก ม.3 คณิต ม.ต้น
546 นางสาวสิริกันยา  ชลธาร โรงเรียนสามโคก ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นางสาวสุปาณี  จันทร์น่วม โรงเรียนสามโคก ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายอติวุธ  แสงหิรัญ โรงเรียนสามโคก ม.3 คณิต ม.ต้น