รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณัฐวีร์  เยี่ยมรัมย์ โรงเรียนบ้านขาม ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนภารี  หยกมงคลสกุล โรงเรียนบ้านขาม ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงศิิรภัสสร  ชินรัมย์ โรงเรียนบ้านขาม ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงไอรดา  รักษ์มณี โรงเรียนบ้านขาม ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงจันทร์ทิมา  ธงชัย โรงเรียนบ้านเขว้า ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชนาภา  เรืองรัมย์ โรงเรียนบ้านเขว้า ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงธนัญญา  สุดทารัมย์ โรงเรียนบ้านเขว้า ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายธนากร  สูบไธสง โรงเรียนบ้านเขว้า ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธนาภา  ควินรัมย์ โรงเรียนบ้านเขว้า ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายนิพัทธ์พงศ์  แสนภูวา โรงเรียนบ้านเขว้า ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปริชญา  รู้ทั่วรัมย์ โรงเรียนบ้านเขว้า ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายปัณณธร  ตามไธสง โรงเรียนบ้านเขว้า ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายพงศกร  สังกะเพศ โรงเรียนบ้านเขว้า ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายพสิษฐ์  บุญขวาง โรงเรียนบ้านเขว้า ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีวงศา โรงเรียนบ้านเขว้า ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายอัครชัย  รีอองรัมย์ โรงเรียนบ้านเขว้า ป.6 คณิตประถม
17 นายจักรเพ็ชร  บุญโสม โรงเรียนบ้านเขว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวดารุณี  ช่อรัมย์ โรงเรียนบ้านเขว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวฟ้ารุ่ง  กะกุลพิมพ์ โรงเรียนบ้านเขว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกมลทิพย์  จันเหลือ โรงเรียนบ้านเขว้า ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงกินรี  ขุมคำ โรงเรียนบ้านเขว้า ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงจิระประภา  รังษีรัมย์ โรงเรียนบ้านเขว้า ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงฐานิตา  สุภีร์คำ โรงเรียนบ้านเขว้า ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงธนพร  ภู่สีทอง โรงเรียนบ้านเขว้า ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงธมนวรรณ  คำมูล โรงเรียนบ้านเขว้า ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายธีรดนย์  อ่วมอิ่ม โรงเรียนบ้านเขว้า ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงปรางค์ฤทัย  นานรัมย์ โรงเรียนบ้านเขว้า ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงปุญญิสา  ชัยชุมพล โรงเรียนบ้านเขว้า ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กชายพงศ์เชษฐ์  โตนตไธสงค์ โรงเรียนบ้านเขว้า ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงพรณัฐชา  สูบไธสง โรงเรียนบ้านเขว้า ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมละออ โรงเรียนบ้านเขว้า ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงวิภาวี  จินมะเริง โรงเรียนบ้านเขว้า ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงสุนิสา  เดชาวัฒน์วิริยะ โรงเรียนบ้านเขว้า ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กชายอดิศร  สมมุติรัมย์ โรงเรียนบ้านเขว้า ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงอรัชพร  อุดร โรงเรียนบ้านเขว้า ป.5 วิทย์ประถม
36 นางสาวกวิสรา  กลมไธสง โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงดวงแก้ว  สว่างศรี โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวพัชรินทร์  กลางสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงกิ่งฟ้า  รัตนเเสง โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงจรินทร์พร  อุตตะมัง โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงช่อผกา  ศรีวาคม โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงปภัสสรา  พุงไธสง โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงปานวาด  แสงแดง โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงรัตนาวดี  แก้วจินดา โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงศุภกานต์  หมื่นเสง โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงขวัญข้าว  ศิริศาสตร์ โรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายชุติเทพ  ชัยศร โรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  ใจไธสง โรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายภูริพัฒน์  ศรีวรรณะ โรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงศิรินทิพย์  อยไธสง โรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  มูลมณี โรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงพิชญาภัค  แสนแก้ว โรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงรมิตา  วงศ์ทอง โรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายศิวกร  เมิดไธสง โรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงสมัชญา  ประเสริฐการ โรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายณัชพล  ชนะค้า โรงเรียนบ้านดงพลอง ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายธราเทพ  คะรานรัมย์ โรงเรียนบ้านดงพลอง ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายปกรณ์  เยรัมย์ โรงเรียนบ้านดงพลอง ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายภาสกร  สุวรรณชัยลบ โรงเรียนบ้านดงพลอง ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกนกทิพย์  บุตรศรี โรงเรียนบ้านตามา ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ยินดีรัมย์ โรงเรียนบ้านตามา ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงจิลลาภัทร  คงเจริญ โรงเรียนบ้านตามา ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงปัณฑิตา  จรัญรัมย์ โรงเรียนบ้านตามา ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายภัทรพล  วิภพภัทร โรงเรียนบ้านตามา ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงวันวิสา  ชึรัมย์ โรงเรียนบ้านตามา ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงกนกภรณ์  ก่อแก้ว โรงเรียนบ้านตามา ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณินทร์ลดา  ดูแปลกดี โรงเรียนบ้านตามา ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายธนวัฒน์  จิรัมย์ โรงเรียนบ้านตามา ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงศรัณรัตน์  พรมนัส โรงเรียนบ้านตามา ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายอนุชา  เซ็นรัมย์ โรงเรียนบ้านตามา ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิทยา โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายไชยมงคล  วงษ์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายนพวิชญ์  ทิพวรรณ์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายนราวิชญ์  ขวัญตา โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายนันทิพัฒน์  เหล็กกับทอง โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงเนติมา  มัชญิมา โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงมณฑิตา  โพธิ์สอาด โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงศรัญรัตน์  ชาญศรี โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงสิริภัทร  น้ำนุช โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงอัจฉริยา  ชาญศรี โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงกมลวรรณา  ขุ่ยขะ โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกัญญาภัค  กัมหาวงศ์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สัจจะวิสัย โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายฉัตรนนท์  เนืองภา โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงณัฐนิชา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายณัฐพงษ์  ลิมปิสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงธัญณิชา  ขาวงาม โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงนภัสสร  แก้วพลงาม โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงศรัญญา  ภาษี โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายอติคุณ  ีสีหานาม โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ดวงทวี โรงเรียนบ้านสระบัว(คูเมือง) ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายพชรพล  นาลาด โรงเรียนบ้านสระบัว(คูเมือง) ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงสุมิตรตรา  แก้วสังข์ โรงเรียนบ้านสระบัว(คูเมือง) ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงชญานิศ  เกิดรัมย์ โรงเรียนบ้านสระบัว(คูเมือง) ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงปภาวดี  เอื้อจิตร โรงเรียนบ้านสระบัว(คูเมือง) ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายศิริพงษ์  ปักการะนัง โรงเรียนบ้านสระบัว(คูเมือง) ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกรภัทร  ตามสีรัมย์ โรงเรียนบ้านสระบัว(แคนดง) ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงนฤมล  คงทวารัตน์ โรงเรียนบ้านสระบัว(แคนดง) ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายก้องภพ  มีสุข โรงเรียนบ้านสระบัว(แคนดง) ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกัญญาภัทร  คานไธสง โรงเรียนบ้านสระบัว(แคนดง) ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงแก้วกัลยา  เรียงรัมย์ โรงเรียนบ้านสระบัว(แคนดง) ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงณัฐพร  จวบรัมย์ โรงเรียนบ้านสระบัว(แคนดง) ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงธนัชพร  แซนรัมย์ โรงเรียนบ้านสระบัว(แคนดง) ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงธนัญญา  รังษี โรงเรียนบ้านสระบัว(แคนดง) ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายวรภัทร  พิเศษ โรงเรียนบ้านสระบัว(แคนดง) ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายอารักษ์  รอบคอบ โรงเรียนบ้านสระบัว(แคนดง) ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายชัยชนะ  ช่างถม โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณิชา  กมลรัมย์ โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงธิชาดา  สงโท โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงนิศารัตน์  ช่อรัมย์ โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงวนิดา  วงศ์พันคำ โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงอาริสา  โศกหอม โรงเรียนบ้านหัวช้าง ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายกฤติการณ์  ฉิมมาตา โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงวิชชุดารัตน์ สุดมี  สุดมี โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงสุนิดา  เทียบแก้ว โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายชนกานต์  ปัตถามัง โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงผ่องนภา  ดวงมาลา โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงภัทรธิดา  พุทธานุ โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงภัทธราวดี  มามี โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงวิมลภัทร์  ตะยอด โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงศุภนุช  ไชยยิ่ง โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายกิตติภณ  ลิตรไธสง โรงเรียนวัดท่าเรียบ ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายทศพิชญ์  ทบลม โรงเรียนวัดท่าเรียบ ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงพรสุภา  พลไธสง โรงเรียนวัดท่าเรียบ ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายอภิรักษ์  ลิตรไธสง โรงเรียนวัดท่าเรียบ ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายโกศัลย์  ชาติรัมย์ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงณัฐภากร  ตองติดรัมย์ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายปุณณภพ  ปุยะติ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงภัคภัสสร  เผ่าเวียงคำ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงภัทรธิดา  ติดตามรัมย์ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไหล่กลาง โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชนิสรา  ดุจดังแสงประทีป โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญครอง โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พันธ์คุ้มเก่า โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงภัทรภา  ตรึกตรองรัมย์ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายกิตติวัฒน์  ฉายแก้ว โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายตนุภัทร  ค้ากำไร โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงนลพรรณ  ค้ากำไร โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายพชร  แสงสุนานนท์ โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  ลีอาห์ นูทเทอร์ โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายภากร  บรรเทาพล โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงศุภิสรา  เฉียบแหลม โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงสุธีกานต์  ประตูดาน โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไกลดงพลอง โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายกัณฑ์เอนก  สินไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงจอมขวัญ  ทรัพย์อุดม โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงจิรพัฒน์  เดียงสา โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายจิรายุ  จันทร์สด โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงชลธิชา  โชคศิริ โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายณเดชณ์  จันธิมา โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณิชากร  ถันจันทร์ โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงธันยพร  จรไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงนพวรรณ  ผาดไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายปัญญาวุฒิ  วินัยธรเดช โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงปุณยาพร  ยืนยืดวงษ์ โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายพงศกร  ชูกองปาน โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายพีรณัฐ  จงเติมกลาง โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายวชิรวิทย์  เอี่ยมมาลา โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายวัชรเชนต์  ชินภักดี โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงศรีสุดา  พลรักษา โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงสุพรรษา  ปุยะโท โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงอาภาพร  แสนมณี โรงเรียนวัดโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนาธิป  บุดตะสา โรงเรียนวัดวงษ์วารี ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ป้อมศรี โรงเรียนวัดวงษ์วารี ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงอนัญพร  พรมสุวรรณ์ โรงเรียนวัดวงษ์วารี ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงอริยา  แสนมณี โรงเรียนวัดวงษ์วารี ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงแก้วกานต์  อันรักษา โรงเรียนวัดวงษ์วารี ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายชิติพัทธ์  เหมะนิล โรงเรียนวัดวงษ์วารี ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงสรัญญา  ฉาไธสง โรงเรียนวัดวงษ์วารี ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงอัมพิกา  เสนาวงค์ โรงเรียนวัดวงษ์วารี ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายกนธี  รัศมียันต์ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายกิตติกันต์  ขันติกุล โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายกิตติศักดิ์  สมบูน โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงเกวลิน  พลพันธุ์ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายณัฐพล  ใจบุญ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายติณณภพ  อุ่นทานนท์ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายทรงศักดิ์  อิ่มเพ็ง โรงเรียนวัดหงษ์ ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายแทนคุณ  ดำบรรณ์ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายธนกฤต  คาดไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายธนภัทร  กัณหา โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายธราเทพ  จุลไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายธัชชัย  สอนสมฤทธิ์ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายธีรภัทร  บุญพรม โรงเรียนวัดหงษ์ ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายนรวิชญ์  วะโลหะ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายปภาวิน  ฉลาดดี โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายปิยวัตน์  พลพันธุ์ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายพงศธร  ติมอนรัมย์ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ธรรมวิเศษ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงพนิตาพร  ชมภู โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายภัทรดนัย  ภาณะรมย์ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงภูริชญา  พรมกิจ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายรามิล  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายเรืองวิทย์  โคตรจันทึก โรงเรียนวัดหงษ์ ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายวีรภาพ  เยาวะเสริฐ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายศิรวิทย์  พวงนอก โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายเศรษฐวุติ ร  สมจิต โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงสุกฤตา  ดาวไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายอัครวิชญ์  โทคำมา โรงเรียนวัดหงษ์ ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายกันต์ธีภพ  คดีเวียง โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงจันทกานต์  จิตไพศาล โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายจิรภัทร  ศรีนวล โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายจิรายุ ตุนาวา  ตุนาวา โรงเรียนวัดหงษ์ ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายฐิติพงษ์  นาซอน โรงเรียนวัดหงษ์ ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สร้อยสิน โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภูมี โรงเรียนวัดหงษ์ ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณิชาพัชร์  งามเคลือ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงธัญพิชชา  อินทร์สวน โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายธีรวิทย์  กิตติรัตนกรกุล โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงนภัสรา  ยอดเจริญ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงนภัสสร  แสไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงนันทิชา  โพธิ์ไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปภัสสร  โพคำพก โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงประภานิช  ปราบจันดี โรงเรียนวัดหงษ์ ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพรพิพรรช  คำพิมาย โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพัชราภา  อุตส่าห์ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพิชชาพร  จำเริญ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสนเจ็ก โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายภูดิส  เรียนไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายรวิพลธุ์  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงสิริรตาพร  อันแสน โรงเรียนวัดหงษ์ ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายสุรชัย  ศรีคำเวียง โรงเรียนวัดหงษ์ ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายออสก้าร์ ณัฐพล  แคนโดนี่ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายอิทธิมนต์  นัดไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายจิรภัทร  อะทาโส โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงจิรัชญา  โยชินากะ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงจิราภา  โพธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงณัฐพร  พรมจันทา โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงณัฐินี  ทบดี โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายธนกฤต  จำปาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงธันย์ชนก  สีลาย โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงธันยาพร  เกิดแพ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงนพชุลี  ตอรบรัมย์ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายพลวัชร์  ศรีวัง โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงพลอยนารี  ฝังฝน โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายภูมิ  สุพรรณกลาง โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายสิทธิศักดิ์  วงษ์วิลา โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายอาทิตย์  โพธิ์ขำ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิง.ปภัสสรา  บุระ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกิ่งดาว  คำสมบัติ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงกุลกันยา  ตอรบรัมย์ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายจิรวัฒน์  ญาติโสม โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงปัณนภัส  งามเจริญ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงปิยนุช  เปรมไธสง โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายพัฒนพล  รอบเขตรัมย์ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพิชญาภา  ร่วมญาติ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงศิวาพัชญ์  ปักเคยะกา โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงสโรชา  โยโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายอดิศร  สุขสมกร โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงอนันตญา  ชุมเสนา โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายอภิรัตน์  พลชุมแสง โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  พั่วคุณมี โรงเรียนอนุบาลแคนดง ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พั่วคุณมี โรงเรียนอนุบาลแคนดง ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายธนกฤต  อินทะกูล โรงเรียนอนุบาลแคนดง ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายธีรกุล  คันที โรงเรียนอนุบาลแคนดง ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงอาทิตยา  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลแคนดง ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงอุ้มรัก  หัดกันยา โรงเรียนอนุบาลแคนดง ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงกนกนภัส  จงนิมิตรสถาพร โรงเรียนอนุบาลแคนดง ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงจิตรลดา  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลแคนดง ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงธนัชชา  ผลพิมาย โรงเรียนอนุบาลแคนดง ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงธีรดา  อนุไพร โรงเรียนอนุบาลแคนดง ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงภัครดา  ฤทธิ์ไธสง โรงเรียนอนุบาลแคนดง ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายสธนธร  เหมือนเพชร โรงเรียนอนุบาลแคนดง ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงขวัญจิรา  ดีดพิณรัมย์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงณดา  ภูมิประเสริฐรุ่ง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เจิมขุนทด โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงณิชา  ประจักษ์ธีรนนท์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายนฤบดินทร์  ฤทธิเรือง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงเบ็ญจลักษณ์  อินนอก โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงปารมี  สอนไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายพงศ์เทวา  โจไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายพชร  แพนแก้ว โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายพัทธ  ณรัตน์คณาสิริ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายศิริวัช  อามผักแว่น โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงสุทธิดา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายกฤษกร  พันธ์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงเกวลิน  ทาหอม โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงจิดาพา  ตานันท์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายจิรชาต  เปรมบัญชา โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงจิรภิญญา  คูตระกูล โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายจิรายุ  จวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงชนากานต์  กลับจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายชินวัตร  เฉิดไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายชิษณุพงษ์  ออมไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงญาดา  สุวรรณเนตร โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงณดา  ศิริสุวรรณโสภณ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายณัชพล  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  เชิดไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงณัฐวรา  นาคเครือ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงณิชาภา  บุรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายเทวฤทธิ์  พวงเพชร โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงธนพร  จวงไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงธนพร  เริ่มรักรัมย์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงธนภรณ์  แสนเพียร โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธนภัทร  อินทสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายธนวัฒน์  ศุภรัตนสมัย โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงธัญชนก  ดอกไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงธัญมล  วิลัยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงธันยชนก  ศิริกิจ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายนพคุณ  นพไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายปกป้อง  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงปภากานต์  บุญเศษ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงปรานต์กมล  ชำนิกล้า โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงปรีชญา  มุ่งลา โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายปัณณทัต  ประทุมอ่อน โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงปัณณพร  พุทธรา โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายพงศ์ภรณ์  สวนพันธ์นอก โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายพัสกร  ชูศิริ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายพีรวิชญ์  ชีพไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงภูณิภัทร  บุญเลียบ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงมนัสนันท์  แก้วสกด โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงวรัญญา  จันทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงวีรภัทรา  สอนไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงศศิญาภรณ์  เขจรสัตย์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงศิริน  พิมภักดี โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายสติภูมิ  สอนนอก โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงสุภัทรา  โพธิขำ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายอติยะ  ห่อไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงอังค์ริสา  เจริญรัชตพงศ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงชลธาร  โยโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วมา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายธนโชติ  จริงไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 คณิตประถม
323 เด็กชายนันท์ภัทร  บุดดีคง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายพชร  ประทุมคำ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงพลอยแพรวา  ภัทรโชตินนท์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงพัชร์พิชชา  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายพิชญะ  สิทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายรชตะ  สนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายอานัส  รัศมียันต์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงกชมน  ลุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงกนกนัฐ  จรูญไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงกมลพร  ประทุมคำ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกมลวรรณ  จินดา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกรรณิการ์  ภูคะฮาด โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงกรวลัย  สังข์สีแก้ว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  สุวรรณปะใด โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงกัญญพัชร  กอนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เพ็ชรพล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกัญญาพัทร์  รัตนวงศาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  วัฒนานุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงกาญจนา  อ่อนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สวัสดิ์ไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ตะโก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายกายทิพย์  นาคไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ประทุมผา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายกิตติธัช  อยู่สบาย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงกิตติวรา  แสงภักดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายจตุรภัทร  ลอดสุโข โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงจรรยาพร  กองพา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายจรุณโรจน์  ล้วนกล้า โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงจันทร์ฐิมา  พลระนงค์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงจิรัชยา  กอคูณกลาง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงจีรบุณย์  ืพาภักดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายจีระศักดิ์  รักมณี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ประมาโย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายเจษฎา  ชาติไทย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงชณิสรา  แก้วบุดสา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายชนะพล  พัชราชีวิน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายชนาเมธ  เสาไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายชยันตี  สิงห์น้อย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงชรินทิพย์  รัตนวงศาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงชโลธร  มาลี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายชาคริยา  กระรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงญาดา  อาจจำนง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงฐนิตนันท์  ชวินฉัตรพร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงฐานิตา  สุรันนา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงฐิติธาดา  พุฒทอง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงฐิติวรดา  ราชนู โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงณฐอร  อ่องจุ้ย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายณดล  ผาดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายณพล  จันทิมา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงณัจฉรียา  แสงไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงณัชชา  ต้ายไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงณัฎฐกมล  ประการกิจ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สมบูรณ์เรศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประการกิจ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  ชัยเสนา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายณัฐกร  แฉล้มไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สมบูรณ์เรศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หนูนา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายณัฐกิตต์  บุญที โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงณัฐชา  ช่วงไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงณัฐณิชา  อานไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายณัฐวรรธน์  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงดนยา  บุ่งง้าว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงดวงกมล  ตุ้มไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายเดโชชัย  ดีเปรี่ยม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายตฤณภัทร  บุดดีคง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายทศพร  ศิริวงษ์พานิชย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายธนกฤต  มาลี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายธนบดี  จันทร์นวล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงธนพร  พลระนงค์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายธนพล  กางไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายธนพล  ชาลี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายธนภัทร  จรูญไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงธนัชชา  คงปลาเค้า โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงธัญจิรา  สุหาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ยี่เข่ง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงธีญาดา  เสาว์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงนพเก้า  ชาติประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงนพวรรณ  ชาติประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงนราพร  ปักกาสาร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงนัทธมน  หงษ์พิลา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายนันทิกร  ถ่อมดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายนาวา  วงษาพัด โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงนิชาพัชร์  พรมลิ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงนิธิยา  กายไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงบุญรักษา  ดิลกลาบ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายปกรณ์  ลิน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายปกรณ์  วงศ์สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงปพัชญา  ศิริวงศ์พานิช โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงปภาณิน  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายปริญญา  บุราณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงปรียากรณ์  ทองเหลา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงปวริศา  เดื่อไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  รินไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ไทยน้อย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายปัญญพัฒน์  ใจไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศิลา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงปุณณรัตน์  เปียวไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายพงศกร  กัณหา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายพงศธร  สอนเสนา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายพชร  สิงขรเขต โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายพชร  ออมไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายพชรพล  ศรีจินดา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงพรปวีณ์  เฉยไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงพลอยพัชชา  ชวินฉัตรพร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงพลอยไพลิน  กกไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายพลาวิด  ทองคับ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  สมบัวคู โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายพัชรวิชญ์  สร้อยคำ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงพัทธนันท์  บางขุนทด โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายพัสกร  บัวพงษ์ชน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงพาทินธิดา  ไชยภา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงพิชชานันท์  ภูปัญญา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ยอดยิ่ง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงเพ็ญญาดา  พรมดีมา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายภคพล  พลแก้ว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงภัณฑิรา  เจือไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายภัทรกร  กุมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงภัทรธิดา  ผาดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงภัทรปวีณ์  ตอรบรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงภัทรลดา  โฉมไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงภัทราพร  มากพูน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ฉะอ้อนศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายภาณุพัฒน์  จิตรไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายภูปกรณ์  หวันทา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายภูวิชวิน  แก้วลือนาม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงมัธศรินทร์  กิจการ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงมิ่งกมล  ชำนิกล้า โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เรืองมณี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงรฐา  สุดารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงรัตนาวลี  แสนมณี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายเรือนไทย  พยัคฆ์ไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงลลิตา  คณะใน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงไลลา  วรรณสุข โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายวชิรธาร  หมอกไชย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายวชิรวิทย์  พุสาโรนา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายวรกฤษ  บุญเลียง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงวรรณธนาต์  ธัญญการ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงวรัญญา  แวงดงบัง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงวิภาวรรณ  จินดาประสาน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายวิภูษิต  สมันศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงวิศัลย์ยา  ศรแก้ว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายวีรภัทร  กวดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชัยสงคราม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงศิลามณี  พรามเอก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงศุภธิดา  นิคมเขตต์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายศุภวิชญ์  เดชบุญ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงสโรชา  แก้วชุมพล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายสหรัฐ  ไกรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงสิริกร  อุ่นไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงสุกัญญา  บาลไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงสุกัญญา  สุ่ยไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงสุชาวดี  ฉวีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงสุประภาดา  เสาร์สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงสุพรรณิกา  สนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงสุพรรณิกาญจน์  เปรียบสม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงสุภาวรรณ  รั่วไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายสุรสิต  สุขจิตต์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงสุรัสญา  เจริญไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงสุริยาพร  ไทยแท้ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงสุวภัทร  ช่อไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ด่านไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายเหมันต์  ฉาไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงอภิรดี  ยิ้มไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายอภิวัฒน์  เพชรพราว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงอรไท  ชาวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายอรรถวิทย์  ทุมพิสาน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายอลงกรณ์  เดชชัยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงอัจฉริยะพัชร  จันเสริม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงอัจฉรียา  ปลื้มพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายอัศวิน  บาลไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายอัศษดิณย์  เทพนอก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงอารีญา  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงไอลดา  จีนเกา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดังพันนา โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายกันตพัฒน์  เดื่อไธสง โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงกัลยา  สืบเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงจุฑารัตน์  จิตรมั่น โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงฐิตินันท์  ปานเพชร โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
502 เด็กชายนนธวัช  ชาติชาตรี โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงบุณยาพร  เพ็งแจ่มแจ้ง โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงสุดารัตน์  มั่นยืน โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงสุภัสสร  ศรีบัวชุม โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายอภินัทธ์  สุขไสย โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายกษิดิ์เดช  ยุระศรี โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงคะนึงนิจ  เรืองไพศาล โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายจิรายุ  มลัยไธสง โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงนำ้ฝน  ศรีเดช โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายปัญญา  บุญตา โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงแพรลดา  เจ็ดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายรพีภัทร  สนิทกุล โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายสุขปรีดี  มาลีศรีไสว โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายอนันดา  ดำอรุณ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม