รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  แต้มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกนวล  ตั้งเกียรติคุณดี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  กองเพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงเกศรินทร์  ดวงมาลา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงแก้วกมล  ชาดี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจริยาพร  พันประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ตอซอน โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชนิปรียา  พิมลำ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชลธิชา  แซ่โอ้ว โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายชิษณุพงศ์  อินผลสุข โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณัฏฐา  หาญผักแว่น โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัฐกานต์  พวงมาลัย โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฐญา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายต้นหนาว  สินชัย โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเทียนสิริ  เชียงทา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายธนบดี  บึงไกล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายธนากร  แก้วอำไพ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายนาคบดินทร์  ทิพราช โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายปิยะพง  พรมใจ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปุณณดา  พันสมุทร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงเปมิกา  คุณธรรม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายพชร  แก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพลอยฟ้า  หงษ์อมร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายภัทรธนกฤษณ  สินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายยุทธชัย  เจริญดี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายรวินันท์  ขำเอนก โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงรักษิณา  สามารถ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงรัฐนันท์  ขำเอนก โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายลภัส  อ่อนราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายวริทธินันท์  เหงี่ยมผักแว่น โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงศรัณพร  นามมงคล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงศศิประภา  จันทร์ไทย โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายเอื้ออังกูร  สาธร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงไอรินลดา  สงกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกชพร  มีแย้มภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงกนกพร  มีศิริ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงกมลชนก  กองคำ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงกมลชนก  หูติน โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงกมลพรรณ  สีเหลื่อม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงกฤตยากร  โยธะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กชายกฤษกร  แก้วคำปอด โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงกัญญภัทร  ปราบสกุล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไพนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ผดุงภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงกานต์นภัส  นดประโคน โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงกุลปริยา  เทียนเจษฎา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายขจรเกียรติ  พสุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงขวัญจิรา  นันประกอบ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงเขมิกา  กลิ่นพยอม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายคณิศร  ชินโคตร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายจักรา  พินิจเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงจารีรัตน์  อุดง้อม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงชญาดา  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายชนาธิป  เครือแก้ว โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงชมภัสสร  เจริญวัย โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กชายชิษณุพงศ์  บุดดีสุข โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงฐานิตา  ศรีผดุง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงฐิตาภัทร์  สุขวงกฎ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงฐิตารีย์  เกื้อจรูญ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายฐิติวัฒน์  รักสัตย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงณัชชา  คงนันทะ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงณัฏชาพัทธ์  สงกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  หัสจารย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายณัฐกิตติ์  หล่าเพีย โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงณัฐพร  อรุณศรี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณัฐรดา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงณัฐริกา  หาญผักแว่น โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงณัฐริการ์  กุลไธสง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงณัฐรินีย์  จันทวีป โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงณิชานันท์  วิลา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงตรีนุช  บุญมี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงทรรศิกา  ธัญญศิรินนท์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงทัสนันทน์  นิธิศักดิ์โสภาส โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายทีฆายุ  นิลวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงธนพร  แซ่อุ่ย โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงธนาภา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงธัญชนก  หงษ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงธันยพร  ชาญนุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงธีร์ชญาน์  สว่างชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายนนทกร  จีนสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงนภัสสร  ศรีณรงค์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงนลินนิภา  ยอดจังหรีด โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงนันทนัช  เคยชิน โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงนันทิชา  บ่อเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายนันทิพัฒน์  ประเจียด โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายน่านนที  นันยะ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงเบญจพร  ประโมศรี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงเบญญาภา  เสาวโร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายปกอนันต์  กรีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปลายฟ้า  สายสร้อย โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงปัทมาพร  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงปานลดา  บานชื่น โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงปิยวรรณ  พรมทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายพงศกร  บุญมีศรี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงพรชนก  บุญประสาท โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพรพรหม  กาญจนะ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายพร้อมบุญ  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายพสธรกมล  ปานชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงพิชญานิน  ภาคมณี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงพิชญาภา  บานกลีบ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปักษา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ศรีธรรม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงเพชรรุ้ง  ทิพย์นางรอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายภคณัฐ  จันพรม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงภคพรนภา  อมรธนพิสิฐ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงภริตพร  มะธิมา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงภัทรวี  ปันปี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายภาคิน  อ๊อกมณโฑ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อริยะศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงภิรัญญา  ยันละหา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงภูริชญา  เทกระโทก โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายภูริพัฒน์  มะธิมา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงมัลลิกา  อินสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงเมธาพร  แสงเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงยศวดี  อบอุ่น โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงรฐาภัทร  จันทร์งาม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายรณพี  มะธิมา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงรุ่งศิริ  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงลีลลิล  คงนันทะ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงวรัชญา  สิงห์วงค์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงวรัญญา  นาคินทร์ชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงวิรัชยา  แจ่มศรี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงศรอนงค์  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงศรัณย์พร  มาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สินปรุ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายศักรินทร์  เอี่ยมโอด โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงศิริวษา  ประพฤติธรรม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงศิรีรัตน์  คุ้มชุมแสง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายศิวกร  ชุมภูโล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายศุภณัฐ  อาจสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงศุภรัศมิ์  พุฒิเศวตลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงศุภิสรา  ทศคุย โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายสหรัฐ  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงสิริกัญญาพร  หงษาวดี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสิรีกานต์  ศรีบัวรายณ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงสุประวีณ์  วิจิตรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายอรรถวิชญ์  ยังวิเชียร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายอัสนี  เกตุผักแว่น โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฐนิชา  อาจสิงห์ โรงเรียนบ้านแพงพวย ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงภาวิดา  ชูเชิดเชื้อ โรงเรียนบ้านแพงพวย ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายวงศกร  ปารารัมย์ โรงเรียนบ้านแพงพวย ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายอาณัชนันท์  เปรียบยิ่ง โรงเรียนบ้านแพงพวย ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายภานุวัตร  คุ้มชุมแสง โรงเรียนบ้านแพงพวย ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายชัยสิทธิ์  ขำเอนก โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ผันพิมาย โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงรติรส  บุญประสาท โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงกนกพร  ประสาทไทย โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายกฤษณะ  คงแสงพรหม โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงเขมนิจ  แก้วอนันต์ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงบุญญาพร  เนตรกูล โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงปริฉัตร  สมนึก โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพรพิภัทร  จันทรคาต โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพิชญธิดา  เรืองวิริยะโรจน์ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงศศิประภา  จันทร์เทศ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงอภิญญา  ดำมีขาว โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วุฒิยา โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงเกศกนก  จอดนอก โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงชนมพรรษา  ชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงณิชากร  แคนติ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงนริฐราภรณ์  สิงห์คราม โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงนารีรัตน์  จูงมะเริง โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงพรกนก  ปิงปอง โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงสุภัทรา  โสปัญหาริ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงจิราพร  หลักฐิติวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงธิดารัตน์  นาคินชาติ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพิชญา  ดงคำศรี โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงรสา  ทนตะคุ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงสุทธิดา  เถิงนอก โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกชพรรณ  วรรณนิยม โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายจิรภัทร  ศิราภัย โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงจีราพร  สังสุดชา โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายณัฐกุล  ยินดีชาติ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายนันทวัฒน์  พงษ์นิรันดร โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงปภาพิชญ์  รอดรู้ผิด โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายปุณณวัฒน์  โพธิ์ไทร โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงพชรวรรณ  โพธิ์น้ำเที่ยง โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายพนัชกร  ศรีพรม โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงพัณธิตา  แก้วพูล โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายภูธเนศ  มีสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงวรนิษฐา  บุญทา โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายอตพร  นันทเจริญกิจ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงอรอุมา  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงกฤติญา  จิตหนองแวง โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกันต์กมล  ตามสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกิติกาญจน์  ทัดแก้ว โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายชยากร  สงเจริญธรรม โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธรณ์ธันย์  วงค์พยัค โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงธีราพร  ธรรมมุนี โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายนิติภูมิ  ฉกรรจ์ศิลป์ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงนิภาดา  หาสุข โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปานชีวีนัน  วิวัตรชัย โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพุทธรักษา  ยอดแก้ว โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายมาวิน  ไม้จันทร์ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงวรัชชญา  อินทรกำแหง โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงวรินธร  ยอดสุรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงวิลาสินี  ขัดโพธิ์ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายศุภเชฏฐ์  ลาวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงสิริลักษณ์  ติงสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงสุธารัตน์  ศิราภัย โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงสุภาวดี  บุญประกอบ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงอุรัสญา  เอกบุตร โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายกษม  ประโมณกัง โรงเรียนบ้านขามน้อย ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายพรชัย  ศักดิ์สันเทียะ โรงเรียนบ้านขามน้อย ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายจรกฤตย์  ฉิมจารย์ โรงเรียนบ้านขามน้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
208 นายสิรวิชญ์  ที่รัก โรงเรียนบ้านขามน้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงสุกัญญา  นามนุ โรงเรียนบ้านขามน้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายชัชชน  บีพิมาย โรงเรียนบ้านขามน้อย ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณิชานันท์  วัฒนะ โรงเรียนบ้านขามน้อย ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปราญชลี  พันธ์รมย์ โรงเรียนบ้านขามน้อย ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายปุรัสกร  บุตรทอง โรงเรียนบ้านขามน้อย ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงเมสิยา  โพธิ์เงิน โรงเรียนบ้านขามน้อย ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงวิภาดา  ขาวผ่อง โรงเรียนบ้านขามน้อย ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายศิววัชร  เจริญสุข โรงเรียนบ้านขามน้อย ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธนกร  สมศรี โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายภูริพัฒน์  จันทะศิลา โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงสาวิตรี  ฉิมมาลี โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายอนันต์ยศ  งาหอม โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงกมลชนก  ศักดิ์กระโทก โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงเพชรลดา  ทิศชัยลักขนันท์ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายภูพิรักษ์  บุญสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงวาสนา  พูนเฉลียว โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงศรัณญา  จอกจอหอ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงฉัตรกมล  ประทุมตา โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ป.5 คณิตประถม
227 เด็กชายชัชวิน  กาแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ป.5 คณิตประถม
228 เด็กชายชินาธิป  ทีภูงา โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงณิชกมล  แพไธสง โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงธันญ์ขวัญ  วีระประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายศรัณยพงษ์  วีระประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงศศิกานต์  ทบวอร์ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายวีรชนษ์  ยงรัมย์ โรงเรียนบ้านฝ้าย ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายอภิธาร  ปานกลาง โรงเรียนบ้านฝ้าย ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงอิงชุกร  มัติโก โรงเรียนบ้านฝ้าย ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายอิทธิพล  พุทธกลาง โรงเรียนบ้านฝ้าย ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุตรหึง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายกันทรากร  สมทรัพย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงขจี  เจาจาฤกษ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงจิดาภา  แจ่มจำรัส โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงจุฬารัตน์  ไตรล้ำ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงชนิดาภา  ตระการจันทร์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงณัฏฐลิณี  ปราบพาล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายธนวรรตน์  กงค์ประโคน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงธีรดา  วงศ์เมธชนัน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงนภสร  บุญมี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงนันท์นภัส  เปรียงกระโทก โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงปนัดดา  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงปิญาภัสร์  จุมพล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงปุณณิศรา  ศรีเชียงสา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายยศกร  พงศ์สมศรี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงศุกัญญารัตน์  พะลัง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายศุภกร  ฉ่ำโสฬส โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงสุรภา  แจ่มจำรัส โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงกรรณิกา  ปานใจนาม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงกฤตยาณี  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงกัลยรัตน์  กันทอง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงจิรัชยา  ปานใจนาม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายชัชวินท์  จำปาตูม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงญาณิดา  ทองแหยม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงฑิฆัมพร  เอการัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณัฐชา  เครือสินธุ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงณัฐธิดา  ฉิมงาม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายธนวรรธน์  ฝอยทอง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงธัญชนก  เงินไทสงค์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายธีรชัย  ราชธรรมมา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายธีรพงศ์  วานิช โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายนนท์รวิศ  ศรีโยธา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงนภาพร  จงเจริญมั่นคง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงประภัสสร  เตื่อยตุ่น โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายปัณณธร  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงเปรมสุดา  บุราณรมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ธรรมวงศ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพิชญ์นารถ  มูลกาย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงพีรดา  ยอดนางรอง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายภคพล  คณะวรรณ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายภัทรพล  โกยชัย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงภัทรมน  ยอดนางอง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายภูริช  ศรีทน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายภูวเนศ  วงเพ็ญ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงรัตนาพร  หมายไร่กลาง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงลภัสสินี  แสงสี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงวรรณวลี  พุทธชาติ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายวรินทร  แสงราม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงศรัณย์ลักษณ์  ศรีกิมแก้ว โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายสิริเชษฐ์  ธัญญศิรินนท์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงสุกัญญา  โสมศรีแก้ว โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงสุภาพัฒน์  จงสุข โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงอัจฉราวดีี  ปิตาโส โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีผดุง โรงเรียนบ้านสมจิต ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายปัณณวัฒน์  ศิลารัมย์ โรงเรียนบ้านสมจิต ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงสุกัญญา  สะบุตรดี โรงเรียนบ้านสมจิต ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงกนกวรรณ  ฤทธิ์พันม่วง โรงเรียนบ้านสมจิต ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายชัยทัต  ทศคุย โรงเรียนบ้านสมจิต ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงชิดชนก  พิมเสน โรงเรียนบ้านสมจิต ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงณัฐพร  บุญกระพือ โรงเรียนบ้านสมจิต ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงธิชานันท์  เอมโอฐ โรงเรียนบ้านสมจิต ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงนวพร  โสมกุล โรงเรียนบ้านสมจิต ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงบุญนิศา  บุญปัน โรงเรียนบ้านสมจิต ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายปฏิภาณ  พุทธิชาติ โรงเรียนบ้านสมจิต ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เอมโอษ โรงเรียนบ้านสมจิต ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงพิรญาณ์  ไชยหาญ โรงเรียนบ้านสมจิต ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงแพรพลอย  พูลเพิ่ม โรงเรียนบ้านสมจิต ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายภาคภูมิ  กรุมรัมย์ โรงเรียนบ้านสมจิต ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงวิชุดา  บัตรประโคน โรงเรียนบ้านสมจิต ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงสุชานาถ  อุ่มมล โรงเรียนบ้านสมจิต ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายสุธิราช  โสภาพันธ์ โรงเรียนบ้านสมจิต ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายสุรพัศ  ชูชาติ โรงเรียนบ้านสมจิต ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  หงษ์วิเศษ โรงเรียนบ้านสมจิต ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายจันทกานติ์  กลั่นประโคน โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงชนิดาภา  เชื้อรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงณัฐนันท์  เหมทอง โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายธนวัฒน์  กมล โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงนฤมินทร์  สุขจิต โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายภาคิน  มณีศรี โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายสุทธิเดช  พูดเพราะ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงสุภัชชา  ทันดี โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายอนุชา  ศาลาคำ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงกัลยรัตน์  โคตรสีเมือง โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงชัญญาภัค  ว่องไว โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงณัฐนิดา  กริดรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงดารินทร์  มุ่งหมาย โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายเดชนรินทร์  คำเหนือ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายธนากร  แก้วหาญ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงธัญรดา  ศิลา โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายธีระชัย  ไกษร โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ใจกล้า โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายนราธิป  ใจกล้า โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายนะโม  โสรกันนิตฐ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายบุญธิเดช  พลชำนาญ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายปฏิภาณ  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายปฐมทอง  จองคำ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงพชรพร  เที่ยงธรรม โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงพรประภา  นามสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงมีนา  ในทัศ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายรัฐศาสตร์  สติภา โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงวนิดา  การณะรงค์ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงศิลามณี  วงศ์ทอง โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงสภาวิกา  เที่ยงธรรม โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงฐิติวชดา  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงณัฐนันทน์  ปัตตาเทสัง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายณัฐวัฒน์  ม่วงหมู่ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงณิชมน  รุ้งเป้า โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายปิยวัฒน์  ฤทธิ์ชาลี โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงพาซา  โสพะ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยาคาน โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายศุภกร  เสามั่น โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงสุกัญญา  แป่มจำนัก โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงกฤติกานต์  เขียนเป้า โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงกิตติมา  ยอดนอก โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงจารุวรรณ  เทวินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายชนาธิป  ดาษไธสง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงชลดา  สุภาสัย โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายชินกฤต  บุญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ด้วงตะกั่ว โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงณัฐสุดา  ภิญญมุขสาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงธนัชชา  สงสุกแก โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายธนาธิป  มาสำโรง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงเบญจศีล  อนงค์ทอง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงพิมพกานต์  ศรีศักดิ์สูง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มโนพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงภัทรวดี  ตะโกนา โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงวิชญาพร  คงนันทะ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงวิธาตี  นามฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงศรินยา  ถึงจอหอ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายอทิกวี  นามฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายอัครพันธ์  สุขสงวน โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงกรกนก  ทองเปี้ย โรงเรียนบ้านส้มป่อย ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงชญาภา  จันรอด โรงเรียนบ้านส้มป่อย ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายธนพัฒน์  อาวุธพันธ์ โรงเรียนบ้านส้มป่อย ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงนิภาพร  เฌอรัมย์ โรงเรียนบ้านส้มป่อย ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  แตงพรม โรงเรียนบ้านส้มป่อย ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงพนิดา  เศษสุวรรณ โรงเรียนบ้านส้มป่อย ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายสุวภัทร  ยอดคง โรงเรียนบ้านส้มป่อย ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงกฤตพร  วิเชียร โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายกฤติโชติ  สนทนา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงขวัญฉัตร์  คะสุวรรณ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
378 เด็กชายคุณภัทร  วงค์โนนงิ้ว โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงจริยาวดี  จีนโน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
380 เด็กชายเจษฎา  ทุมยา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
381 เด็กชายฉัตรชวิศ  เนาไธสง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงชนาภา  วิเศษชาติ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงณัฐธวิกา  หวังแนบกลาง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงณิชชาพัณณ์  จริยากุลวงศ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
385 เด็กชายธีธัช  สีมาวงษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงบวรลักษณ์  สุขสง่า โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายปฏิภาน  พรแสน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงปวนิศรา  ธงภักดิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
389 เด็กชายปัญญพนธ์  เสาเคหา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายปาริวัฒน์  รัตนชีวัฒน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงปิ่นมณีย์  จันทรัตน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงปิยาอร  ลิมาภิรักษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
393 เด็กชายปุญญพัฒน์  รัตน์ประโคน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายปุญยากร  จันทนันท์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
395 เด็กหญิงพชรวรรณ  มาชูตระกูล โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายพีรณัฐ  ชาติประสพ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงเพชรพลอยเงิน  อุดทาพงษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงภัคภิญญา  ปรีชามานะเอก โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงภีชญา  ซ้ายโพธิ์กลาง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายภีม  เลาหศิริวงศ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายภูมิพัฒน์  มูลปลา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
402 เด็กชายภูรวิชญ์  แขงขัน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายภูริชาพุทธิ์  กล้าแข็ง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงลลนา  วานิชยากร โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายวุฒิภัทร  พลแสน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
406 เด็กชายศราชัย  นาคประสพ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงศิอำไพ  วงศ์เพ็ญ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายศุภวริษฐ์  กิตติยศยิ่งยง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงสุภิญญา  เพียซ้าย โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงสุวพิชชา  ทิมพิทักษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายอัครา  อุดมภาสกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงอัญญ์จิรา  รุ่งจิวารักษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายเอื้ออังกูร  วงศ์เป็นพันธุ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงกชกร  อินสุวรรณ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงกชนันท์  ทองเกลี้ยง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงกชนิภา  อินทร์บุญ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงกนกพร  รุ่งอลงกรณ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุตรเต โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงกฤชนพัต  รักมณี โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายกฤษกร  การิโก โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงกฤษฎี์ณิชา  สำรวมรัมย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคินชาติ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขทวี โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วยงกต โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สิงห์ทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงกัญญาภัค  ไชยอินทร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีสมศักดิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สว่างรัตน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายกิตติเชษฐ์  เจริญศิริ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงกิติญากร  จันทร์พวง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงเกศนีย์  ศรีกระสังข์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงขวัญชนก  ไขสาร โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายคฑาวุฒิ  บุญประสาท โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายคณวรรธกรณ์  อินโสม โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายคุณานนท์  ถนอมเงิน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายจรัลพิพัศ  ถั่วประโคน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายจารุวัฒน์  ประทุมเงิน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงจิดาภรณ์  ชัยอาภรณ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายจิตติพัฒน์  ยางสันเทียะ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุดตาชาติ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายเจมส์ สยาม  พันธุ์พงษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายเจษฎากร  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายฉัตรมงคล  กองเพชร โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายชนกนันท์  จำปาทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงชนม์ชนก  บุญมาพบ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายชนะพน  พลสาร โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญโชติวิวัฒน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายชยพล  รัตร์สวนจิตร โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายชวัลกฤติ  เทียนวรรณ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงญาณิศา  กรรโณ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงฐิติกานต์  ทิพย์นางรอง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายณธรรศ  นามโพธิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายณัฏฐากร  นวลศิริ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วังสันต์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายณัฐชนน  จำลองชาติ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายณัฐชนน  จ้ายหนองบัว โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงณัฐชนันท์  วันทะมาตย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  คงบุรี โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงณิชกานต์  ลอยศักดิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงณิชาภัทร  บริบูรณ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงณิศรา  เนตรดำกูล โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงดังตฤณัญ  นาครินทร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายเดโชพล  ลุนณะบุตร โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายทศรัสมิ์  พูนกลาง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายธนโชติ  แก้วยงกฎ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กชายธนเดช  กลมวงศ์ธนาเดช โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายธนบูรณ์  หินิรัมย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายธนพัฒน์  เจริญศรี โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายธัชธรรม์  ศิริชัย โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายธัญยวิชญ์  ประทุมปี โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงธิดาทิพย์  จิตไธสง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายธีรโชติ  ชุ่มชื่นสกุลสุข โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายนราวิชญ์  ท่วมพุดซา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายนราวิชญ์  บุญปลีก โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงนัชชาภรณ์  ชิดสุข โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงนันญาภัทร  ดำเสนา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงนันท์นภัส  คำสุวิมลชัย โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงนิชาทิพย์  พานพินิจ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงบุญญารักษ์  อาภรพงษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายบุณยสิทธิ์  จีนเป็นวงศ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงบุณยาพร  เผ่าทรงพล โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงเบญญาภา  ภควรัตนโชต โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายปกรณ์  วงษาวิเศษ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายปรวีร์  ปรางค์จันทร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงปวริศา  ประจัด โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กชายปัณณธร  ภูบานชื่น โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงปาณิสรา  วรรณวีระ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงปาณิสรา  แสงปราบ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายปุญญพัฒน์  สวัสล้ำ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงปุญญิศา  เดชาสุรักษ์ชน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ทิพย์โภชน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายพชร  ดวงจันทา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงพรนับนับ  ศรีดาเรือง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงพรวดี  มีพวงผล โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายพลกฤต  หงส์วิเศษ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายพศวัต  เขียวเล็ก โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงพัชญ์พิดา  อ่วมในเมือง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายพัชรพล  รุ่งอลงกรณ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายพัทธดนย์  คำโสภา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงพาปริญญ์  ขบวนฉลาด โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงพิชชา  ฉัตรนภารัตน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงพิชชาภา  ด้วงนางรอง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงพิชญธิดา  วิเศษฐา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงพิชญาภัค  เชื้อสาย โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายพิชาภพ  พิรักษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายพิเชษฐ์ไชย  โคตรประทุม โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วงศ์เป็นพันธุ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงเพชรอมตา  โล่ห์นารายณ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายแพทริค  เคลเนอร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายภคภัทร  อภัยจิตต์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายภรภพ  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงภัคภิณญา  ทองราช โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงภัควลัญชณ์  สุขะปานนท์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  หาดยาว โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พูลพืชชนม์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงภิญญามาศ  พุทธิชาติ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายภูบดินทร์  เการัมย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายภูผาศตคุณ  ดียิ่ง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายภูมิพัฒน์  น้อยสุพรรณ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายภูริพัฒน์  ศรีดาเรือง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงมีนา  ภูตะลา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงเมธาพร  ปลายแก่น โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายรชพงษ์  ธะนะคำ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงรฐา  อุดมแก้ว โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายรณพีร์  แสนบุดดี โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายร่มธรรม  แสงปราบ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงรวินท์นิภา  รัตนสิริโชค โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงรสริน  กุยราพเนาว์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายรังสรรค์  แก้วอำไพ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงรัตนาวดี  พฤกษชาติ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงรุ่งรดา  สิงห์น้อย โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงลภัสกร  พรมนัส โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กชายวรเมธ  ชูคงคา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงวรรณดา  ละมัยกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงวิกัญญา  วิเศษพันธ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กชายวุฒิภัทร  จริยากุลวงศ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายศุภกฤต  พรมขันธ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายศุภวิชญ์  กิจสมัย โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงสหรัฐ  คะเชนทร โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงสิริการย์  เชื้อกลางธนวัชร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงสุตาภัทร  มาอ่อง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงสุนิดา  พัชรินทร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงสุพิชญา  จำเริญพัฒน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงสุภัทรชญา  วรรณสิงห์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงสุวิชาดา  แก้วปรือ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายเสฎฐิวุฒิ  จีนเป็นวงศ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายอดุลวิทย์  พลทองมาก โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงอภิณห์พร  ญาณวุฒิวงศ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงอรจิรา  โททัย โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงอรพนิต  สืบวงษ์รุ่ง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงอริสรา  สีเน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายอเล็กซ์ซานเดอร์  บราวน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายอเล็กซานเดอร์ เอิร์ส  สไตน์เมทซ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงอังวิภา  กาแก้ว โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กชายอังศุชวาล  มะโดดพัง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงอันติกา  กาญจนากาศ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงอาทิชา  อภัยจิตต์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงไอรินรดา  จันทพันธ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงกชกร  เริงนิสสัย โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
560 เด็กหญิงกชกร  แซ่ซือ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงกนกนาฏ  บุตรไธสงค์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายกฤษดาพร  หมั่นคูณ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินต๊ะน้อย โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
564 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เซียงโส โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงกุลธิดา  ทศราช โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
566 เด็กชายเกียรติกวิน  วงค์สัมพันธ์ชัย โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
567 เด็กชายเคอร์  เมนซีส โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงจินดารัตน์  ทองนอก โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงจิรณัฐ  ขุนนามวงค์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
570 เด็กหญิงชนัณญา  กิ่มพะเก้า โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงณปภัช  ปักธงชัย โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
572 เด็กชายณพัฐกรณ์  ตระกูลไตรพฤกษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
573 เด็กหญิงณัชชา  ศักดิวงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
574 เด็กชายณัฏฐชัย  สกิมงาม โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
575 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชชา  ยนต์สำอางค์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
576 เด็กชายณัฐการณ์  สุขสมสินธ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
577 เด็กหญิงณัฐชญา  พวงแก้ว โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายณัฐดนัย  อำนวยศรี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายณัฐภูมิ  ปาปะโน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
580 เด็กชายธนาธิป  โพธิ์ภักดีกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
581 เด็กหญิงธนิดา  ห้าวหาญ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
582 เด็กชายธัญญพัฒน์  แป้นทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
583 เด็กหญิงธิษณามลฆ์  ปวะภูโต โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
584 เด็กชายธีรดนย์  เกรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงธีรดา  โพธิ์หิรัญ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
586 เด็กชายนภัสรพี  ละลิ่ว โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงนวพรรณ  อรัญศักดิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
588 เด็กหญิงนสา  เซียงไร้ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
589 เด็กชายนันทิช  โจสันเทียะ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
590 เด็กชายปกรณ์  สภารัตน์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
591 เด็กชายประสพโชค  สมัญญา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
592 เด็กชายปัณณทัต  สุริยวิจิตรเศรณี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
593 เด็กชายปัณณวิชญ์  จรุงรัตนมณี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
594 เด็กชายปารมี  กอพิทักษ์กุล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
595 เด็กหญิงปาลิตา  แม้นประโคน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
596 เด็กหญิงปุณนิดา  อภัยจิตต์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
597 เด็กหญิงพชรอร  ธิชา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
598 เด็กหญิงพรชฎา  หอยสังข์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
599 เด็กหญิงพฤฒยา  อันทะปัญญา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงพลอยนภัสสร  ศรีมาตย์กุล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
601 เด็กชายพีรดนย์  อู่วิเชียร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายพีรวัส  ศรีอรนันต์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงเพชรลัดดา  คงสืบชาติ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายภัทรเวช  ไก่แก้ว โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายภาคิณ  เกณฑ์งูเหลือม โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
606 เด็กชายภานุภัทร  งอยผาลา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
607 เด็กชายภูภูมิ  ชัยเสนา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
608 เด็กชายภูริพัฒน์  วงสุวรรณ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายภูวณัฏฐ์  พะนองรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
610 เด็กชายภูวริษฐ์  คงดี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
611 เด็กหญิงมิลินทิรา  สภารัตน์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
612 เด็กชายรติวัชร์  ศิริเวช โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
613 เด็กหญิงรวิกานต์  พันธ์หมุด โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
614 เด็กหญิงรัชญา  ลิ้มโฆษิต โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
615 เด็กชายรัตนธรรม  สิงห์รัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
616 เด็กชายวงศพัทธ์  เพชรดำ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงวรการ  พลดอน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
618 เด็กชายวริทธิ์  อวัสดารักษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
619 เด็กหญิงวริศรา  นามไพร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
620 เด็กหญิงวสินทรา  น้อยศิริ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
621 เด็กชายศุภชัย  สุขบรรเทิง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
622 เด็กหญิงโศภิษฐา  แก้วไพบูลย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
623 เด็กชายสรวิชญ์  กงล้อม โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายสรวิชญ์  ตุ่นวงษา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายสรวิศ  แป้นทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายสุขเกษม  เกษมศรี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
627 เด็กชายสุริยา  เตียงนิล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
628 เด็กชายสุวิทวัส  จึงสัจจานุสรณ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
629 เด็กชายอริย์ธัช  ปินตาไฝ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
630 เด็กชายอัครเดช  บุญประสาท โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
631 เด็กชายอัครพล  ศิริเนาว์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายอีไล โทมัส  รีซ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
633 เด็กหญิงกนกรดา  ดวงดี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายกรกต  จักรโคกกรวด โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงกรกนก  แซ่ซือ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายกรวิชญ์  พันธ์ไม้เล็ก โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายกรวิชญ์  โสโรมรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงกฤชอร  เกิดโชคอนันต์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงกฤตยา  หาญประเทศ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงกวินธิดา  รัฐอาจ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายก้องภพ  ไกยราช โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กันยาเยี่ยม โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญพรม โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มีแย้มภักดิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายกันตพงศ์  ที่รัก โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงกัลย์ลภัส  ชูพรธีระไชย โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายกิตติ  จันทร์นพคุณ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงกิตติกา  ทองแสน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทมาศ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงเกตน์สิรี  วิชัยกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายเกียรติบดินทร์  พันธุ์วิเศษ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กชายคณพศ  หงษ์จันดา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายจักริน  คุณกระโทก โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายจักริน  จันทร์สว่าง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายจักรินทร์  พัดทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายจิรกร  อันทามา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายจิรภัทร  ยังสุขเกษม โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงจิรัชยา  ดอกเข็ม โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายจิรายุ  บุตรดี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงฉัตรชนก  สุวรรณลาส โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงฉัตรฤดี  เสาวพันธ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงชญานันท์  บัวพรม โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายชนะชัย  นวลปักษี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชัยนา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กชายชนาธิป  แก้วกมลมาศ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายชยากร  พิสุทธิเวศน์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กชายชลศิวรัตน์  ชาญนุชิต โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงชาลิสา  หรบรรพ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จงพินิจ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มีทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรัทธาวิเศษ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงฐิติมา  นารถสีทา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงณชกนก  พิทักษ์อัมรา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายณฐกร  กมลชิตร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายณธรรม  ไชยเสนา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายณพัชญ์สิษฐ์  ตระกูลไตรพฤกษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงณฤดี  อู่วิเชียร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงณัชชา  หรรษาวงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงณัชชาวีย์  มณีจันทา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  พางาม โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จันลา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงณัฏฐณิชาณันท์  วิเศษวงษา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงณัฏฐิกา  ทองขาว โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงณัฐกมล  กลมกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงณัฐกฤตา  รัฐอาจ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายณัฐกฤษดิ์  มะหิงษาเดช โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายณัฐชัย  แก้วทราย โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงณัฐณิชา  สกิมงาม โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงณัฐธิดา  ถิ่นวิไล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กชายณัฐพัชร์  นานรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กชายณัฐพัชร์  พรหมโสฬส โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงณัฐสร  คงพลปาน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ดีด้วยชาติ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงณัทธมนกาญจน์  นิลวิจิตร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงณิชาภัทร  สนิทศรี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงณิชารีย์  โพดจะโป๊ะ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายดีแลน เมเยอร์  ริเกส โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กชายเดชาธร  เสียมราช โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายต้นตระกูล  ตั้งชีวินศิริกุล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กชายต้นบุญ  มาสันเทียะ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายติณห์พล  โสภากูล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงทฤฒมน  เกิดโชคอนันต์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายทัดเทพ  ทองทา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงทัตพิชา  นาราช โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายทินภัทร  วรีฤทธิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายธชญะ  นรสิงห์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายธนกฤต  ตะนังสูงเนิน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงธนพร  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กชายธนภัทร  อักษรณรงค์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายธนวัฒน์  พัวพันธุ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงธนิษฐา  พิมพ์ภูธร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กชายธันย์ญคุณ  เสาวพันธ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงธิดารัตน์  ปิ่นกระโทก โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงธีรัตม์  โฆษิตดิษยนันท์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายนนทพัทธิ์  ช่างทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายนพวิชญ์  บุตรไทย โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายนพวินท์  คล้ายพิกุล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงนภัสลดา  ศิริเวช โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายนราธิป  สุขอำนวย โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายนราวิชญ์  สติภา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายนราวิชญ์  เทียรวรรณ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายนวพล  ทองแย้ม โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายนวมินทร์  เครือบคณโท โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงนัชชา  พินาศภัย โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงนัฐชาภรณ์  อ้อมวิหาร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงนารา  ลัทธิกุล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงนารีนาถ  ศรีณรงค์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายนาวา  ขอคล้ายกลาง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงบัวบูชา  จันทรักษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงบัวรวงศ์  แสนจันทร์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงเบญจมาศ  พาชื่นใจ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายปกรณ์  กั้วมาลา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงปณิดา  กิ่มพะเก้า โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงปรวีร์  รักสัตย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงประวีณา  อาภรณ์พงษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายปรินทร  บัวศรี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายปัญญวัฒน์  หรรษาวงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงปัณฑิตา  ทิพย์อักษร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงปิ่นมณี  ร่มเย็น โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงปุญญาภา  จันทพันธ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงปุณณภา  อินทรพรม โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงปูริชยา  อรรคนิมาตร์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายพชรพล  มะมม โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายพชรพล  โนโชติ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงพรณภัทร  กลมวงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงพรนภัส  โพศาราช โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงพรพิมล  เพียงตน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงพรไพลิน  ทองคำ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงพรยมล  ทองคำ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงพรินพร  ศาลาจันทร์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงพริมตา  ธุระรักษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงพริมาสิรี  กัลยานุกิจ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงพัชราภา  สุขประเสริฐ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายพัฒนศักดิ์  สนิทศรี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงพันธราวดี  พุฒพันธ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงพิชญดา  ดาวโรยรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงพิชญธิดา  พรมมาแสง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงพิชญาพัณ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงพิชญาภา  แซ่พู โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายพิชยดนย์  วะดี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงพิชามญชุ์  โพธิ์งาม โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงพิมพกานต์  วงษ์โสมะ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงพิมพ์พันธุ์  ไกยราช โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  บัวอิ่น โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  แสนสุพันธ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงพิมมาดา  ทองประภา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายพิสิษฐ์  แท่นกระโทก โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กชายพีรดนย์  พิลาวุฒิ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายพีรวิชญ์  จันทร์นพคุณ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กชายพีรวิชญ์  หอยสังข์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงเพชรรุ้ง  ศรีวนะวงค์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงภควรรณ  วิเสโส โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงภรณ์ชนก  เชิดรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กชายภัคพงษ์  จำเนียรกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงภัทรวดี  ปาแปง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงภัทรวดี  สงวนสิน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กชายภาคภูมิ  ชำนาญช่าง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กชายภาคิน  ลัทธิกุล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กชายภานุวัฒน์  โคตะพันธ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายภูตะวัน  ศรีสุรินทร์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงภูธนัญ  ซาวทองคำ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายภูมิณฤทธิ์  ขุนวงค์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  แชจอหอ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายรณกร  วิเศษนคร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงรดาณัฏฐ์  อ่ำกลางวริศวงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ศรีกัลยานันท์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายโรเบิร์ท  คาร์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงโรส  สวันนิค โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงลออรัตน์  เพียสุระ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กชายวชิรวิชญ์  วระบุตร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กชายวรท  จัตุกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงวรัญญา  บาหยัน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงศรัณภ์รัชต์  ตั้งวงษ์เจริญสุข โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงศิริกัลยา  รุ่งโรจน์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงศิริวรรณ  พลขันธ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กชายศุภวัตน์  อ่อนหนู โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กชายศุภวิชญ์  ขำวงค์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายศุภวิชญ์  อาจหาญ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กชายสรรพวิทย์  บุตรศรีภูมิ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กชายสรวิชญ์  อุทุม โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงสร้อยสิริน  ผ่องแก้ว โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงสารวารี  ปานภักดี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กชายสิปปกรณ์  ปะโนรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายสิรภัทร  หรบรรพ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายสิรวิชญ์  กลั่นบุญ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงสิรินยฏา  บูลย์เดช โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงสิริรัตนา  สงกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงสิริวิมล  บำรุง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงสุชานันท์  สายสินจน์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงสุภาภรณ์  เขียวพรม โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงอชิรญา  เทียมทะนง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายอดิเทพ  นาคะ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กชายอภิวัชร์  เลิศอธิทวีสิน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงอมลวรรณ  เนาวสุข โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงอริสรา  สวัสดิ์พูน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงอรุณรัตน์  วิเศษทรัพย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงอัญญาดา  วรรณกิจ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงอัญญารี  ติวารี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายอาชวัน  อุดมดี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงอารยา  เชิดรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายแอนโทนี  อวะรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงไอรินทร์  มุ่งจองกลาง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงณัฐณิชา  พีระฤทธิพงศ์ โรงเรียนแสนสุข ป.6 คณิตประถม
824 เด็กหญิงดารารัตน์  มีแย้มภักดิ์ โรงเรียนแสนสุข ป.5 คณิตประถม
825 เด็กชายตุลยากร  เลิศธนานิวัฒน์ โรงเรียนแสนสุข ป.4 คณิตประถม
826 เด็กชายทินภัทร  ใจมั่น โรงเรียนแสนสุข ป.5 คณิตประถม
827 เด็กหญิงพิจิตรา  ทัศสารัมย์ โรงเรียนแสนสุข ป.5 คณิตประถม
828 เด็กหญิงภคพร  ตึดสันโดษ โรงเรียนแสนสุข ป.4 คณิตประถม
829 เด็กชายภูรี  จัตุกูล โรงเรียนแสนสุข ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายวรบรรณ  เฮงยศมาก โรงเรียนแสนสุข ป.5 คณิตประถม
831 เด็กหญิงกชญาดา  ศรีอรุณ โรงเรียนแสนสุข ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงกมลทิพย์  ชัยหงษ์ โรงเรียนแสนสุข ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชีไธสง โรงเรียนแสนสุข ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจนเป็นพันธ์ โรงเรียนแสนสุข ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงกัญยาพัชร  ทรงประโคน โรงเรียนแสนสุข ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กชายกานต์สุภัค  สุขเกษม โรงเรียนแสนสุข ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายกิตติศักดิ์  เตื่อยตุ่น โรงเรียนแสนสุข ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายเกษมสุข  แหวนแก้ว โรงเรียนแสนสุข ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงจันทัปปภา  ยังวารี โรงเรียนแสนสุข ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงจารุภา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนแสนสุข ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงจินดา  ตุมผะกา โรงเรียนแสนสุข ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงจิฬารัตน์  สงวนสิน โรงเรียนแสนสุข ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายชวกร  รัตกูล โรงเรียนแสนสุข ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงชัญญานุช  เนตรภักดี โรงเรียนแสนสุข ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญประโคน โรงเรียนแสนสุข ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงณพรฎา  นับพรรุ่งเรือง โรงเรียนแสนสุข ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายณัชพงศ์  สิงห์มนัส โรงเรียนแสนสุข ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงณิชาดา  ก้องพิมาย โรงเรียนแสนสุข ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กชายธนกร  ฤชาบำรุง โรงเรียนแสนสุข ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายธนดล  ภิรมย์นาค โรงเรียนแสนสุข ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายธีรวัฒน์  กิตติณัฏฐ์ โรงเรียนแสนสุข ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงนราวดี  ทิพย์โกสุมภ์ โรงเรียนแสนสุข ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายนราวิชญ์  ชายชุ่มดี โรงเรียนแสนสุข ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงนริศรา  วรรณาหาร โรงเรียนแสนสุข ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงบุญญาพร  แก้วกำกง โรงเรียนแสนสุข ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กชายปรัชญากรณ์  อินทร์นอก โรงเรียนแสนสุข ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงปุณณภาพร  แสงแดง โรงเรียนแสนสุข ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงพรรณปพร  ทะลีสี โรงเรียนแสนสุข ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงพรลภัส  เงินงอกงาม โรงเรียนแสนสุข ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงพัทธนันท์  กาหลง โรงเรียนแสนสุข ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงพิชชานันท์  ตันประสาท โรงเรียนแสนสุข ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  บังใบ โรงเรียนแสนสุข ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงพีชญา  โสมัสสา โรงเรียนแสนสุข ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กชายพีรพงษ์  ชัยบัวแดง โรงเรียนแสนสุข ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กชายพีรวัตร  องค์สกุลชูวงศ์ โรงเรียนแสนสุข ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กชายพีระวุฒิ  สายลาม โรงเรียนแสนสุข ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายภูริภัทร  เชื้อฉุน โรงเรียนแสนสุข ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงมนสิชา  สุรสอน โรงเรียนแสนสุข ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายรณกร  อยู่รอด โรงเรียนแสนสุข ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กชายรัชชานนท์  ชัยศิรินิรันดร์ โรงเรียนแสนสุข ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงรัชชาภา  เรืองเดช โรงเรียนแสนสุข ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายรัฐนันท์  นุชสาย โรงเรียนแสนสุข ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงเรณุกา  แป้นห้วย โรงเรียนแสนสุข ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงลลิตา  มิโยโกะ โรงเรียนแสนสุข ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กชายวรวรรธน์  พรมรุกชาติ โรงเรียนแสนสุข ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายวิชญ์สิทธิ์  บาบิช โรงเรียนแสนสุข ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กชายสินมนัส  แก้วมุข โรงเรียนแสนสุข ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงสิริกร  ปานใจนาม โรงเรียนแสนสุข ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงอมราภรณ์  ขยันชุมนุม โรงเรียนแสนสุข ป.6 วิทย์ประถม