รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกลวัชร์  น้อยลา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัญจน์ณิชาภัทร  สวนเพชร โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญญ์นัชชา  สุนสันเขตต์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัลยกร  นาราช โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงเกศรา  ดีด้วยชาติ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายจตุภัทร  ชวนชื่น โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายจิรพัฒน์  แสงดาว โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายชญานนท์  นนท์สะเกตุ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายชญานนท์  เอ็นมาก โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชลธิชา  อ่อนศิลา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชาลิสา  ผ่องภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณภสร  ไชยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ลิ่มทองวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายณัฏฐชัย  เชนประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายณัฏฐนันท์  เจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณัฐกมล  ราชรองชัย โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายณัฐพล  โตดประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณิชชาพัณณ์  ทักษะเกรียงสิน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงทักษพร  เพรกประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายธนพัฒน์  พงษ์พีระ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายธนภัทร  นามเย็น โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายธนัช  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายธาราเทพ  เรืองประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนภัทธิยา  ชัยวิเศษ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายนราวิชญ์  คูณสัตย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปภาวดี  แก้วรากยาง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปภาวี  แรมประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายปัณณชนก  สันประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายพชรพล  จันทร โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพิชชาภา  กุลประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงพิชามญช์  ไกรศรี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายพิสิฏฐ์  ชาวเหนือ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายภาษิต  เจือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายภูมิพัฒน์  โสชะรา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงวณิชย์ชญา  แสงประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงวณิดา  ศิริเกต โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงศรัณชิตา  ศรีชัย โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายศุภศิลป์  ยืนกระมล โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงศุภัคชญา  นุแรมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงสมฤทัย  แก้วบุตรดี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายสุวิชา  เปรื่องวิชา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงสุวิมล  ชนะศรี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายหัสดี  วงศ์มั่น โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงอพชรสุดา  เพชรมาก โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงอันดา  ตระสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกชกร  เกาสลัก โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงกนกวรรณ  สายยศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงกนกวลัย  ไทยเครือวัลย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายกฤชคุณ  วิเคียน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายกฤติน  ปัถพี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกฤติมา  มีเจริญ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกวิสรา  แก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกัญญาภัค  อินทรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เผือกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายเกียรติ์บดินทร์  เอ็นมาก โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงข้าวหอม  เล่าทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงจรัสรวี  กะประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายจิตติพัฒน์  วาลีประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงจิรภิญญา  เกตุจันทึก โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงชาลินี  จำนงประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงชุตินันท์  ลอดคูบอน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายเฌอปราชญ์  ทบวอ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงฐิติรัตน์  รักษะประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายณฐวรรธน์  สุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สังเกตุกิจ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณัฐฐานันท์  สัตรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงณัฐณิชา  กลอยประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยามประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงณัฐณิชา  เมินดี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงณัฐนันท์  ไชยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงณัฐวดี  อ่วมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณัฐวรา  สายบุตร โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงดนุลดา  หีบแก้ว โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายตนุภัทร  ดอกประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงตั้งตา  ศุภะผล โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายธนกร  ธิราชรัม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายธนกฤต  นับประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายธนโชติ  เพ็งโนนยาง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กชายธนพล  ยืนสุข โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายธนัยนันท์  จันทร์ประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีบัวลา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงธิดารัตน์  เวือนประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงธีรกานต์  สดใส โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายธีรเดช  อาจทวีกุล โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงธีรยา  อินทร์นอก โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายนพมงคล  จูประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงนันทิตา  มัครมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงบวรรัช  สิงหาทอ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงเบญญภา  วงศ์สุเทพ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงเบญสิตา  สายรัตน์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปวริสา  ทรัพย์คณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงปวันรัตน์  นุเรืองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงปาริฉัตร  ธรรมริยา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายพชรพล  คุณศิริ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงพิชญา  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ภูมิประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายพีรวัฒน์  ภูมลา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงภัทราวดี  ภูระฟ้า โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงมุกดามาศ  ดีเพียร โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงเมธชิตตา  เทียมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงรมย์ธิรา  ผลสุข โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงรุ่งนภา  อินทอง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงรุ่งฤดี  สุขแสวง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงลัลน์นรี  ประสานดี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงวรรณิศา  เจาะประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงวรัญญา  สิริเกต โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงวรินทร  กัลยารัตน์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงวัญญาภรณ์  โกยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงวิมลสิริ  ยืนกระมล โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงศศิภัทรา  แก้วประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงศุภิสรา  ลีประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายสักกพงษ์  เกียนประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงสัตตบงกช  เกษรบัว โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงสิริกร  กระมลเลิศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงสิริกัญญา  แก้วสง่า โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงสุจิรา  บาลโสง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงสุพิตชญา  บุญยงค์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงอภัสรา  แก้วล้อม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงอรวณิชยา  นามูล โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงอังสุมารินทร์  นะรัยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกัญญาเพ็ญภาส  ธนันชัยธนาโชติ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงกาญจนพันธ์  พันธ์ขาว โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงกาญจนภรณ์  พันธ์ขาว โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายกาญจนวิชญ์  คงยืน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงจิรฐา  ขอสุข โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงจิราภา  พลรักษ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงชนม์ญดา  ชอบเรียบร้อย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงชนาภา  สุริฉาย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เครือกิ่ง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงชุติมน  แสนกล้า โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงญาดา  วงศ์สุพรรณ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายฐิติพันธ์  ศรีมิตรานนท์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  โยธานันท์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายณัฐนนท์  สายพฤกษ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายดลภพ  เกาประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายตรรกวิทย์  เกษรนวล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายถิรภพ  เจริญยิ่ง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายเทพทัต  นิธิปรีดาสกุล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  จันทรคาต โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายธาดา  หรีกประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงธีรารัตน์  เงินประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายนราวิชญ์  บูรณะ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงนิชาภา  หมั่นตลุง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายปฐพี  ปุ่นประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายปรพล  แย้มงาม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงปรางณิช  แก้วลาย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงปาณิศา  กิรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงปาริฉัตร  รัตนวงศ์จันทร์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายพัทธดนย์  หนูเงิน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงพิชญธิดา  เนาว์ประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ยารัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  ผูกแก้ว โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายภัคพล  ชาญประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายภัทรพล  เหลืองเดชานุรักษ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายเมฆา  บุญชะยา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายยศภัทร  ทรงทรัพย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายรวิโรจน์  พวงประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายเศรษฐวิชญ์  มั่งคั่ง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงสุตุลยดา  ชิดปลัด โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงไหมทอง  เอ็มประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายอัครเดช  หรีกประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงกชพร  ดวดไธสง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกนกวรรณ  กระแสโสม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกรุณา  นะราศรี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกฤตทิตา  โสประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายก้องเกียรติ  ศัตรูพินาศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชุมภูโคตร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทาราเพชร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกัญญาภัค  แรมประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายกัณฑ์อเนก  บูรณ์เจริญ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกานต์ธีรา  สุขเกษม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายกิตติพัชญ์  จันทร์ประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายกิตติพัฒน์  เพ่งหากิจ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายกิตติพิชญ์  วิชัยศิลป์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงเกล้าตะวัน  ทิพย์รอด โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงเกวลี  กำมา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายเกียรติศักดิ์  นิจิตร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงเขมินทรา  บุรินทร์ประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงคัมภีรดา  ชาญประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายคุณาธิป  นาขะมิ้น โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงจณิสตา  โชคบัณฑิต โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายจักรทิพย์  รังพงษ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายจารุวิทย์  จิตหาญ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงจิดาภา  สังเกตกิจ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงจุฑารัตน์  คีรีรักษ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ซ้อนรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายชนะโชค  นุ่มละมูล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญนาค โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงชนิสรา  สารศรี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายชลัมพล  มะรังศรี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายชานนท์  ทรัพย์สินสวัสดิ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายชินพัฒน์  แสนสุข โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงโชติกา  ชาวดร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงญานิศา  บรรณโรจน์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงฐานิกา  แปะประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณัชชา  ชัยชาติ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วาลีประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณัฐนันท์  ตุ้งประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายณัฐนันท์  พิมพ์ประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายณัฐภูมิ  มะณู โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ขันธ์หงษ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงณิชาภัทร  บัตรประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายดนัยเดช  สมเย็น โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายดุริยะศิลป์  ศูนย์ประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายแทนธาดา  อวงประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายธนกฤต  เจือจันทร์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายธนภัทร  สังประกุล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายธนวัฒน์  ไชยโย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงธนัญญา  นาคประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายธนิต  ราเชท โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายธรนินทร์  เครือกิ่ง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงธัญญาภัค  บุญญามิ่ง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชัยประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เรียกศิริกุล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงธันยกานต์  แสงปราบภัย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงธิญาดา  ทรงประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงธิวารี  คูบูรณ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธีรเมธ  มณีคำ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงนฐาธินี  ศรีวาที โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายนพกร  งามเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงนภสร  ศิลปวงศธร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายนภัสกร  เพิ่มดี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายนภัสรสิน  คำประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงนภัสสร  ปาประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายนรากร  บูรณะ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายนราภัทร  ภูมิประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงนรินทร์ธิภรณ์  ริมประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงนริศรา  ศรีอ่อน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายนฤดม  ทรงประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงนลินนิภา  สืบมา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายนวกุล  ธนูศิลป์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงนันท์ชญา  แสนรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงนันทรัต  สุธรรม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงนิราภา  ทาสีทอง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงบัณฑิตา  เกิดไทย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงปณิดา  เชื้อมาก โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปนัดดา  ครบอยู่ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปภาวดี  ชะชินรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มณีมนต์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แย้มประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงปรินดา  บุญตน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงปัณฑิตา  พรหมทอง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายปัณณวิชญ์  สรวลสันต์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงเปมิกา  ชัยอินทร์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพรนัชชา  พวงประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพรปวีณ์  กุมรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายพริษฐ์  อภิวัฒน์อำไพ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายพัชรพล  สนโศรก โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพิชชาอร  พวงพุ่ม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงพิมลสิริ  ไมยประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพีรดา  พาดไธสง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายพุฒิภัทร  สาริกา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายพุฒิเมธ  แสวงตน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงเพชรรดา  ฟับประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงภัทรลภา  หลอมประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงภัทรวดี  ถั่วประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายภูมิธรรม  เสาร์ทอง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายภูเมศ  หลอมประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงเมริษา  เอี่ยมประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงยุพากร  เกิดประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายรณพีร์  เอี่ยมศิริ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายร่มธรรม  ปุ่นประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงรัตนากร  สังฆระ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายวชิรวิทย์  สร้อยชด โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงวรวรรณ  หมายประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายวรากร  ชาญประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงวราธร  นันตะวงษ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงวริศรา  สุขกูล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายวัชรพล  จำนงประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายวันเฉลิม  โพธิ์แก้ว โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงวิรัลพัชร  นาคงาม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงวิรัลพัชร  นาคประสพ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงวีรภัทรา  ธนูศิลป์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงศรัณย์ยุพา  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายศิวกร  เอี่ยมศิริ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายศุภวุฒิ  ศรีประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงศุภากร  เอ็มประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงสวรส  สุทธิ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงสุดธิดา  เดชโคบุตร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงสุทธิดา  บุญคง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสุปรีญา  ป่านประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงสุปรียา  แนบกระโทก โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงสุภัสสรา  ดุจจานุทัศน์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายสุรเกียรติ์  พรมแสง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงอชันตา  ชำนาญกอง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงอชิรญา  ยงยิ่งยืน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงอชิรญา  สดทรงศิลป์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงอชิสา  อื่นประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงอรพิมล  มะลิซ้อน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงอริสรา  โสภณ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายอัคเดช  เอยประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายอาชวิน  ภาชื่น โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงชุติภาส  สอนจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงศุภิสา  พุ่มร่มไทร โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงอันดา  พระชุมรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงนภัสสร  เวือนประโคน โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงอัจฉราพร  บุญละคร โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศรีสลับ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงณัฐพิมล  รัตนวรรณ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายธีรภัทร  อาษาภักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายนรินทร์  หอมจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงนันทิพร  เส็งประโคน โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายพลากร  เรืองประโคน โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงภัคธีมา  จันทร์ประกอบ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายวรากร  เรืองประโคน โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงวันวิสาข์  นะราเทียม โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงทิฆัมพร  อินทร์พันธ์ โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายธีรธรรม  อินทร์พันธ์ โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายเจษฎากร  เตือประโคน โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงทิพย์ธารา  ดมประโคน โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายยุทธนา  โกรดประโคน โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายรัชชานนท์  อินทมนต์ โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงวรรณภา  รักษ์ชัยภูมิ โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงวิภาดา  สุดประโคน โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายศุภมิตร  จันทิมา โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายอชิตพล  หาญประโคน โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงชนินาถ  เปล่งชัย โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายณัฐดนัย  สุจะมี โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายพชรดนัย  มณีศรี โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายพัชรพล  ประสงค์สุข โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายพัทธวรรณ  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายพัศกร  สอนเจริญทรัพย์ โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายสุริยา  จันทร์เต็ม โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กชายอติกานต์  แป้นประโคน โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายณภัทร  เตือประโคน โรงเรียนบ้านโคกกลาง ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงพรมวดี  บวรรัมย์ โรงเรียนบ้านโคกกลาง ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายพีรวัส  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโคกกลาง ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงกมลพร  ดำเสนา โรงเรียนบ้านโคกกลาง ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายก้องนรินทร์  บุญกล้า โรงเรียนบ้านโคกกลาง ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายกิตติภพ  โชติธนศิริ โรงเรียนบ้านโคกกลาง ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงกุลนิดา  คะเนมา โรงเรียนบ้านโคกกลาง ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายจิรศักดิ์  สุดประโคน โรงเรียนบ้านโคกกลาง ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงจิรัชญา  สวายประโคน โรงเรียนบ้านโคกกลาง ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายปวริษร์  ชนะประโคน โรงเรียนบ้านโคกกลาง ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายเปรมทรัพย์  เตือประโคน โรงเรียนบ้านโคกกลาง ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงอริสรา  คงประโคน โรงเรียนบ้านโคกกลาง ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงอริสรา  จุ้ยประโคน โรงเรียนบ้านโคกกลาง ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพรรณวิภา  สีเทศ โรงเรียนบ้านหนองเก็ม ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงกรุณรัตน์  เจือจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองเก็ม ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงนวพร  ศิริ โรงเรียนบ้านหนองเก็ม ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงนันทิชา  เพธิโส โรงเรียนบ้านหนองเก็ม ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงพัชรพร  ทองโพธิ์ โรงเรียนบ้านหนองเก็ม ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพัณณิตา  เจนดง โรงเรียนบ้านหนองเก็ม ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงมยุรี  วงเวียน โรงเรียนบ้านหนองเก็ม ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงวรนุช  เฮาประโคน โรงเรียนบ้านหนองเก็ม ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงศศิกานต์  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองเก็ม ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงหฤทัย  เจือจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองเก็ม ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายกรธวัช  ศิริฟัก โรงเรียนบ้านสังเคิล ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายณัฐพล  กายากุล โรงเรียนบ้านสังเคิล ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายณัฐวุฒิ  กายากุล โรงเรียนบ้านสังเคิล ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายเดชชัย  ใจหาญ โรงเรียนบ้านสังเคิล ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายธงชัย  บุญมาก โรงเรียนบ้านสังเคิล ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายธนธรณ์  มะมิรัมย์ โรงเรียนบ้านสังเคิล ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงธมลวรรณ  เปียกระโทก โรงเรียนบ้านสังเคิล ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงประวีณา  เนื้อไม้ โรงเรียนบ้านสังเคิล ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายปรินทร  พูลมา โรงเรียนบ้านสังเคิล ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงวณิดา  เรืองชาญ โรงเรียนบ้านสังเคิล ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายศุธิพงษ์  บุญกล่ำ โรงเรียนบ้านสังเคิล ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงกมลพร  เทพมะณี โรงเรียนบ้านสังเคิล ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายณรงค์เดช  เติมใจ โรงเรียนบ้านสังเคิล ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  สมจิตร โรงเรียนบ้านสังเคิล ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายถิรพุทธิ์  งานกระโทก โรงเรียนบ้านสังเคิล ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงธันวา  ตราชู โรงเรียนบ้านสังเคิล ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงนุชนาถ  ไม่วายมี โรงเรียนบ้านสังเคิล ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงบันฑิตา  สามยอด โรงเรียนบ้านสังเคิล ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงพิทยารัตน์  มะลิซ้อน โรงเรียนบ้านสังเคิล ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงรุ่งฤดี  มะลิซ้อน โรงเรียนบ้านสังเคิล ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงวันเพ็ญ  สมจิตร โรงเรียนบ้านสังเคิล ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงศรัญญา  พลอยรัมย์ โรงเรียนบ้านสังเคิล ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงอภิสรา  มะลิซ้อน โรงเรียนบ้านสังเคิล ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายณัฐดนัย  นวนประโคน โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายวุฒิกร  โคตรทม โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงศิลาณี  เถาว์ยา โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงอัญชิชา  สุขสุม โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงอัฑฒกานต์  ศรีวิเศษ โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงกัณฐิกา  คำเปล่ง โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปริณดา  พูนเอก โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงยุพล  สายชุมดี โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายวีรภพ  สมเย็น โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ทองจ้าว โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายสาริทธิ์  สดมสุข โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงอาริยา  พนูสบาย โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายกรจักร  หวังอยู่ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายณัฐพัฒน์  แก้วอรสาร โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายทินกร  กระแสบัว โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายธนวัฒน์  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายภูผา  สายสมุทร โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายวรรณ์ลพ  จะชนรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงสุมิตชา  ดาศรี โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงกัญญพัฒน์  คุณรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงกันตนา  ดีนิยม โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงจิระวรรณ  หวังอยู่ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงจิราภรณ์  นวนแย้ม โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายณัฐโกศล  ชาญประโคน โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงณัฐชวัล  ชาญประโคน โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงสายน้ำ  จันทะเสน โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงอรณิชา  อินทร์งาม โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายอลังการ  ศาลางาม โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายจักรกฤษ  องคต โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กวมรัมย์ โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายนภัสกร  ผันอากาศ โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงวรรณิสา  จันทร์ประโคน โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงวาลิกา  พิลาม โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงอัญมณี  ประจิต โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายกตพล  บุญใส โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด ป.5 คณิตประถม
407 เด็กชายณัฐชนน  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงณัฐอร  จันทร์ศร โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด ป.5 คณิตประถม
409 เด็กชายธนโชติ  หมึกประโคน โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงนุชศรา  พลแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงพิชญา  ทวรรณเวช โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงรวินทร์นิภา  ภู่สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงวริศรา  สุนประโคน โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงศิลป์ศุภา  เจริญต้น โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายอดิศักดิ์  หอยสังข์ โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงอารีรัตน์  อุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงกานต์มณี  บุญเฮ้า โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายชยุต  โชคอุดมธรรม โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงฐิติมา  หมายสม โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงณปภา  วิทย์ประโคน โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายธีรโชติ  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายธีรภาพ  คะเรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงบุญวรีย์  เกษมสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  คานทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงศศิพิมล  อุนาริเณ โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงสุภัสสรา  จีนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงอาภัสรา  มาทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงณัฐญาดา  จันทสิงห์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงเบญญาภา  วิเศษศรี โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงสุทธิดา  พรมประโคน โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงณัชชา  โพพินิจ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงกรกต  ตุ้มสุวรรณ โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายธีรพล  หนูประโคน โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  อุดมดัน โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายวุฐณัฐ  สวัสล้ำ โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงสาวิตรี  โรจน์ประโคน โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงเจนจิรา  นาพัว โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงธีรกานต์  นากโหมด โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงวิมลสิริ  เข็มแก้ว โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงพีรฉัตร  พิกุล โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงกวิตา  หนูประโคน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายธนา  พันธุ์กุล โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงนันทิชา  อาจอำนวย โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงศศิวิมล  วันดีรัมย์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงปอแก้ว  แสนอุบล โรงเรียนบ้านบุญช่วย ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงพิยดา  ทิมมะสร โรงเรียนบ้านบุญช่วย ป.5 คณิตประถม
448 เด็กหญิงวรรณิดา  ขาวงาม โรงเรียนบ้านบุญช่วย ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงจริยาพร  หฤทัยถาวร โรงเรียนบ้านบุญช่วย ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายปพนธีร์  เปรียบสม โรงเรียนบ้านบุญช่วย ม.2 คณิต ม.ต้น
451 นางสาวปลายอ้อ  แสนอุบล โรงเรียนบ้านบุญช่วย ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงเทียมฟ้า  กลมรัมย์ โรงเรียนบ้านบุญช่วย ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงนิศารัตน์  มานะที โรงเรียนบ้านบุญช่วย ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงยุพาวรรณ  นินไทย โรงเรียนบ้านบุญช่วย ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีกัลยา โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายกันตพิชญ์  ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายญาณโชติ  คูวัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายณัฐกฤต  กุณฑล โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงพรรณปพร  บำรุง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงพิมมาดา  สาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงลฏาภา  ตรีประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายศุภวิชญ์  โคตรชมภู โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
463 เด็กชายกฤษฏ์  เสือรัมย์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงกานต์ธีรา  รามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
465 นายชยพล  สายสังข์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงฐิติวรดา  ไชยสำโรง ชมิดท์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
467 นางสาวณัชชา  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีกัลยา โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงธนัญญา​  จารัตน์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงธัญพิมล  ยลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายนรากร  จุดโต โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงนิยุตา  แอกประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงนิษฐา  บุญแสง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
474 นายบรรยวัสถ์  สง่าประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายพัฒนเศรษฐ์  ธีระเสถียรโสภณ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  เอกคสิงห์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายภูวิศ  ศรีรัตนประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงมยุรีพัณณ์  เพ็งประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายวสกร  ภูมิประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายกฤตภาส  พุทธิชาติ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงกวิสรา  สายยศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงกัญญาพัชร  นุ่มนวลพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงกัญญาภัค  สรชัย โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายกิตติพัฒน์  ไชยสาร โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  นพตลุง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายคณิน  ฉิมพลีพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายคัมแพง  กาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงชนิสรา  พุฒพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงชินาภา  วิชชุวลัญช์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงโชติมา  แสงสมชัยพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายณชพล  พัฒนชีวะพูล โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เทียรวรรณ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงณิชาภัท  คงทิพย์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายแทนคุณ  ว่องวัฒนพรรณ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายธนดล  วรรณโพธิ์กลาง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงธนภร  พุทธิชาติ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงธนิศานันท์  มหาชนะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายธีรพัฒน์  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงธีรศรา  พวงประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงนภัสนันท์  ฉายกล้า โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงนันท์นภัส  มมประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงนิชาภา  เหลื้อมใส โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงเบญญาภา  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงเบญญาภา  เพิ่มพลเมือง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายเบณยากร  วงษ์เมือง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  จันเติบ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงปัณณวกรณ์  มมประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายปุณยวัฒน์  วัฒนราช โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงพิมลพร  สายเพชร โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงภัชภิชา  ทูลคำรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงภัสสร์ธิษา  ธนเมธาวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายภูมิภูวเดช  อริยตระกูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายมกรธวัช  ใยยอง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงมาริตา  คล่องวิจักษณ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงรษิพัสท์  รามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงรังสิยา  หิงประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงวรกาญจน์  ชุมเกษียร โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงวิชญาดา  ทิพย์วงศา โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงวิภาดา  ชุมเกษียร โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงศรัณย์ญาพร  สุพรรณภพ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายศิรภพ  สมันสุข โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงศุลีพร  อินทร์ประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายเศรษฐศิลป์  เมอะประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายสวพล  พวงประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงสิตาภัทร  สกุลพรหม โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายสิรวิทย์  ปักกระโทก โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงสุภัสรีญา  คงดี โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายสุรชนัย  ลิ่วชัยชาญ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงสุวภัทร  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงสุวภัทร  มากะเต โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงออสฮริท  โคเฮน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงชัญญารัตน์  ยศสุธรรม โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงศศิวิมล  กันภัย โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงธรรมสรณ์  ควินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงพรรณนารา  ผะกาแย้ม โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงรัตนกร  งกประโคน โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายกฤตภาส  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายตันติกร  ตันไธสง โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายภาคิน  ประภาสพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายภูดิศ  การเพียร โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา ป.4 คณิตประถม