รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤตพล  ช่อรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกิตติกวิน  สมัครสมาน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายไกรวิชญ์  สงวนกาล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทวี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงครองขวัญ  จันทร์กล้า โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายจักรพรรดิ์  นันทเพชร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจังคนิภา  นันทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจันท์ฤดี  โกฎหอม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชณิสรา  ปรีสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายชยพัทธ์  เพ็ชรเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายชัยมงคล  ชื่นเปรื่อง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายญาณวุฒิ  ง่อนไธสง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงฑาฬาณ์  กีรติธร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายณพชร  เพชรสุข โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายณลงกรณ์  จันทร์ขอนแก่น โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณัชชา  ปาสาจะ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายณัฏฐชัย  น้อยบุดดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัฐริกา  ชินบุตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายต้นตระกูล  เพประโคน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายติณณ์นภัทร  กิจจารุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายเตชินท์  บุบผามาตะนัง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายธนกฤต  ชนพิมาย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายธนพิพัฒน์  ชวนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายธนภัทร์  นิลวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายธนวัชร  ชื่นชม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายธิติดล  อุตรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายนพอนันต์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายนภัทร์  หนูยศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายนราวิชญ์  ดีเหมือนตระกูล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายนฤนาท  โสมกระโทก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนวพร  ยารัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงปริชมน  สามคูเมือง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปัณชญา  ไทยเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายปัณญ์  ต้นเกตุ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายปิติภูมิ  ปัญญาศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายปิยะศักดิ์  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายปุญญพัฒน์  คำแสน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปุณยาพร  เรืองประโคน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายพรณรงค์  ครองก่ำ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายพลกฤต  ระตาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพิชญดา  มหากวี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพิชญา  ตระกูลรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพิมพิลัย  จริตรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายพีรวิชญ์  เจียวรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายภฑิล  บุญหลักคำ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ไร่ปัดชา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายภาคิน  ยศนีย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายภาณุเมศวร์  พาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงภิญญดา  เจียรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายมัชฌ์ชนะ  อิสโร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงเยาวพักตร์  แฉล้มรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายรชต  เนื่องมี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงรัตนากร  โกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงรัตมนี  ชัยชิต โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายวชิรภัทร  ไชยสาคร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายวรธน  ดวงคำดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายวิภูวรรธน์  บุญทวีชัยสกุล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายศิริชัย  เหลือสืบชาติ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายศิวะ  พรหมวิชัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายศุภกฤต  เรืองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายศุภณัฐ  ธรรมเที่ยง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายสิทธิชัย  ชุนไธสง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายสิรวิชญ์  มนเพียรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายสิรวิชญ์  สุขหล้า โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงสิรินทรา  เนิบกระโทก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงสุณัฏฐา  รอดทุกข์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายสุธีกานต์  การเพียร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายอติวิชญ์  ไหวดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงอรไพลิน  พรหมมูล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงอลิส  ธนสีลังกูร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงกนกพัชร  เกตุชาติ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกนกรัตน์  โทศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกนกวรรณ  ธรรมเมธาพร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกนกวรรณ  พิทักษ์ชัยธรรม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกมลนิตย์  เพลียสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกฤตยา  คำนาค โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายกฤษกร  พันธ์ทุม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกวินทรา  อะโรคา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงกวินธิดา  วันดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกัญญพัชญ์  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยอดอาหาร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แพ่งจันทึก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกัญญาพัชร  โอชารส โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายกันตวัฒน์  โชคสุทธิสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกานต์ธิดา  โพธิ์นอก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุราณสุข โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกานต์พิชชา  หอมเนียม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกานต์สินี  สีอ้วน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายกิตติกวิน  ประโมณะกัง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายกิตติกานต์  จวบรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายกิตติภัค  ศรปัญญา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกีรติกาญจน์  สมบุญวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกุลนิดา  แก้วขวัญไกร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายคมคาย  เวชไธสง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายคะฑายุทธ  นุชารัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายคุณกร  สกุลทอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายฆินคปัฌฐ์  ปวีฌุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงจตุพร  ดาวรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงจอมขวัญ  จันทร์กล้า โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายจักรพงศ์  เจนถาวรกุลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายจักรพรรดิ  ธรรมธุระ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงจิณัฐตา  สร้อยโสภี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงจิดาภา  สุจริต โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายจิรภัทร  คงหินไธสง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายจิรวัฒน์  อินตา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงจุฑามณี  ประเสริฐสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เจียมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายเจษฎา  นิกรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงชญาชล  ชัยมัง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  นิพรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  เทศบุตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชญาภา  สอนเอก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงชฎิลลดา  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงชนกนันท์  อุ่นภูษา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงชนันธร  หาญประโคน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงชนารดี  สุริวรรณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงชนิภา  คะชุนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายชยพล  ทองพิมาย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงชลสมิหลา  อุ่นจิตต์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายชัชรัณ  ไชยสงคราม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงชัญญานุช  ทองวิเศษ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงชัญญาภัค  ใสสด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชำนาญทาง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงชุติญา  ห่วงเนาวกุล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายชุติมันต์  คำทูลศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายเชษฐ์ปวีร์  รักพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงซินเดียร์  ปราตี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายแซมเสวตร  ปั่นสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงญาณิศา  ผิวนวล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงญาดา  สังวรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงฐมลพรรน  บุญเมธีเลิศยศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายฐิติพัฒน์  จารึกดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณฐพร  จำปาศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายณฐพล  แฟมไธสง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณปภัช  ศรีละคร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายณภัทร  เพชรศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฎฐ์ธิดา  โฉสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คิดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วิลากุล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมสุข โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายณัฐดนัย  โสพิศวง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ลือนาม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัฐนนท์  พลประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัฐนันท์  กอยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฐพัชร  วิชาพูล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐวดี  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณิชาพร  สวนบุรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายดนัยณัฏฐ์  เรืองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายเด็กชายรัชชานนท์  เดิมทำรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงตระการตา  ชมบุญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายตรีเพชร  บุญมั่ง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงติยาพร  โยธิน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงถาวรีย์  โกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธนกร  นิลนนท์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธนชาติ  เรควัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายธนพล  วงศ์วีระชาญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงธนภรณ์  อิ่มกลาง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธนสรณ์  บำเรอสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายธนันชัย  สมบัติหลาย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนันณัฏฐ์  วิวัตรชัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธนิก  โพธิแสง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงธัญชนก  รักษากิจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ชำนิจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธารารัตน์  โนนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงธิดาวรรณ  แก้วกำกง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธิวาภรณ์  สิงขรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธีทัต  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายธีรโชติ  สุขเก่า โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธีรทร  ตะโสรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายธีรภัทร  จันทร์มา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายธีร์วรา  เกษามา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธีราวัฒน์  สวัสดิ์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายนนทกร  ขันทะศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงนภัสนันท์  ประภาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายนราธิษณ์  ปริวันตา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงนราวดี  นารี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนันท์นภัส  ใสสด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงนูรอัยนี  กรดดำ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายบวรวิชญ์  สุกใส โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงบุญญารีย์  รุ่งอรุณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงบุญยานุช  เมอะประโคน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงบุณยวีร์พร  ใหญ่เลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงบุรินดา  สะเทินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปรียานุช  เวียงสมุทร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายปัญญวัฒน์  มณีวรรณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปาลิตา  เทินสระเกษ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปิยะวรรณ  เขียวรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงปุณยวีร์  ชัญถาวร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปุณยาพร  ถาวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายพงศกร  อะโรคา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพนิชกร  ทองเพชร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพรปวีณ์  ไกรสุข โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพฤษาภรณ์  จวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพลอยชมจันทร์  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายพัชฏะ  อุสาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายพัชรพล  หมวดประโคน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สอดศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพัฒน์นรี  แม้นศิริ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพันชิยาภรณ์  วิศิษฎ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพิชญชานันท์  อยู่แย้ม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายพิชญะ  อุสาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพิชญานิน  มหัทธนชัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายพิชยนันท์  บูชารัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายพิชัย  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพิมพ์กานต์มณี  หมานเหตุ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำสมบัติ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ศิระอำพรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุตตะโชติ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เพ็งสอน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพีรญา  พวงพอก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพีรดา  สรรพกิจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายพีรวิชญ์  ฉันทะ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพุทธรักษา  ตอนสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นะรารัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงภรณ์ชนก  ยางงาม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงภัทรนันท์  วรรธนะกำจรกิจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายภัทรภณ  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายภัทรภูมิ  จันทรอยู่จริง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงภัทราพร  ผิวผาด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายภาคภูมิ  โสภาสุข โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายภาคิน  ศิริพงษ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายภาคิน  สลุบพล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายภาวัต  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงภาสิณี  แบ่งรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายภูธเนศ  แก้วสี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายภูนริศ  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายภูเบศ  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายภูมรินทร์  เมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงภูริชญา  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงมาริสา  กรุณา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายเมธัส  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงรวิชา  พรหมทัตตานนท์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายรัฐศาสตร์  สะพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงรัตนาวลี  อะนันรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายรัตศาสตร์  สิงขรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงลักษิกา  คำมะนาด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงวรกานต์  นาเจริญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงวรรณนภัส  บุญรอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายวัชรพล  บุญมา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายวัชระ  สิมัยนาม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงวิกานดารี  ตอรบรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงวิมลภัทร  อ่อนสลวย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงวิมลสิริ  อบเชย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงวิรยา  เอียการนา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงวีรญา  ประคองชีพ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงวีร์ธิดา  เม่ากลาง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงแววปราชญ์  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงแวววาว  ว่องประจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงศริญรดา  ปูพบุญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงศศินา  เปล่งเมือง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงศศิมล  ฉกรรจ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงศิรดา  พวงพอก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายศิริโชค  เลี้ยววานิช โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายศุภกร  พระหุชา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายศุภณัฐ  แท่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายศุภฤกษ์  ประทุมทอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงศุภิสรา  อยู่สำราญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายเศรษฐภูมิ  ชุนไธสง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายสรวิชญ์  กาศยปนันทน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงสวรส  ขาลรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายสิรภพ  เรียงเงิน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสิริวรา  แพงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงสุกานดา  พูนโตนด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงสุธาสินี  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสุพลักษณ์  ศรีฉายา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายสุวิจักขณ์  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายโสภณัฐ  โอชำรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายอติวิชญ์  เบญจโสภาวดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงอธิชนันท์  พงษ์สมศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงอภิชญา  ชอบธรรม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงอมราพร  ปัญญามี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงอรนุช  กุลรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายอัครวัฒน์  รวมธรรม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอินธารา  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงอุรัสยา  อัครวัฒน์พานิช โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายเอกธนัช  เทียนศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงเอมิกา  อ่อนอก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงไอสวรรค์  มิ่งพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงกัลยากร  นิสสัยดี โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงขวัญธิชา  บุตรบุญตอม โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงจิรัชญา  การะเกศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงจุฑามณี  ชัยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญเรืองพะเนาว์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงดวงทอง  กัลยาณกุล โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายธัชภูมิ  ภูมิทัศน์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงธันยพร  ซิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงนรีกานต์  สิบทัศน์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายนฤเดช  เหลาสา โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงปภาวรินทร์  หาระภูมิ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงปาริยฉัตร  ประเสริฐรัมย์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีเพชร โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงพุทธิดา  ภูริทัตธนากุล โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงวรรณิกา  ยะบุญมี โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายวารวัต  ทองซา โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงวิมลศิริ  เสริมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงสมันตชิดา  วรรณกิจ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงสุทธิดา  แซ่ลี โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงสุธีธิดา  วิเศษนคร โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงไอริน  คำเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงกนกพิชญ์  คล่ำเงิน โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงกนิษฐา  หงษ์ทินกร โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงณิชมน  บัวเผื่อน โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงทิพชญาตา  ชาญศรี โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงนนท์ชญา  ประภาสัย โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงปัญญาพร  ลีสม โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงปุณิกา  พลแสน โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ฤกษ์รัตนเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงสริตา  หาญเสมอ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พัฒลักษณ์ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน "คุรุราษฎร์บำรุง" ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พลเทพธนพัฒน์ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน "คุรุราษฎร์บำรุง" ม.1 คณิต ม.ต้น
315 นางสาววริศรา  เฮียงคำซาว โรงเรียนวัดบ้านหินโคน "คุรุราษฎร์บำรุง" ม.3 คณิต ม.ต้น
316 นางสาวสุดารัตน์  พันธไกรฤทธิ์ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน "คุรุราษฎร์บำรุง" ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายกษิดิศ  สุพลำ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงจรรยาพร  พรมวิจิตร โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงจิณัฐตา  นาคนาคี โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงฐิตาพร  บ่อไทย โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงณิชาภัทร  แป้นนางรอง โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายธนวัฒน์  วิหกเหิน โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ซาไธสง โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงนฤภร  อยู่จงดี โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายพงศพัศ  เกตุชาติ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงพิมนภา  มุลิจันทร์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงรัชนก  อ้อมชมภู โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงรัตติญาพร  วิหกเหิน โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.4 คณิตประถม
329 เด็กชายวงศกร  ไชยสุทธิ์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงจุฑามาศ  อ้ายหล้า โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงอัษฎาพร  กุลบุตร โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุรินรัมย์ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกชพรรณ  สมภาร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายกนกพัฒน์  สนองดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายกฤตธน  สมหวังได้ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงกฤษฎิ์ณิชา  ภักษารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายกฤษฐภาส  ไชยสุวรรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงกัญญพัชร  พาสว่าง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายกันตพิชญ์  ศิริวงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงกัลยากร  จิตไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงกิ่งตะวัน  เอียดนุช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายกิตติพัฒน์  นรารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงกิรติกา  ทำนองดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงกุลธิดา  ศิริสม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีษะนอก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงคริสรา  พงศ์พณิช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายฉัตรชนก  ศรีวิเศษ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงชญาดา  โรจนวงศานนท์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายชรัณ  ศิลากุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายชัชวาล  วรรณสิงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงชัญญา  สุนทรพันธุ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์  รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายชิออน  อะเบะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายญาณภัทรกร  พลับประสิทธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงฐิติชญากรณ์  เลี่ยมรัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายฐิติพงศ์  พงศ์อัครภาคิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงฐิภา  สัตตารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายณฐรัช  บุญไชย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงณปภา  นาคกระแสร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จันทรินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายณัฏฐ์ชานนท์  วงษ์สามารถ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายณัฏฐ์นนท์  ผลเจริญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายณัฏฐ์  กาญจนการุณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายณัฐพันธ์  จิตไทย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
365 เด็กชายณัฐภูมิ  บุญมะยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงณิชชาวีณ์  พีรธรรมวัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายดนัยภาพย์  เกษตรนพกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงตระกานตา  วงษาสนธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
369 เด็กชายตฤณ  อภิวัฒน์อุดมคุณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายทิฐินันท์  ลิ้มศิริโพธิ์ทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายธชย  อาจพลไทย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายธนภัทร  นวพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงธัญชนก  พวงจำปี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงธัญยธรณ์  ชำนาญดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
375 เด็กชายธีรวัฒน์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายธีรัตน์  พวงแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายนนทพัทธ์  ขวัญจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
378 เด็กชายบุญญฤทธิ์  โพธิบัติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายบุญญวัฒน์  ศูนย์ดอน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
380 เด็กชายปกรณ์  ประยูรพุฒิวณิชย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายปุญญพัฒน์  ไพรศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายปุณญวัฒน์  สิ่วไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
383 เด็กหญิงผริตา  ทองเปรียบ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
384 เด็กชายพงศ์ภีระ  เรืองชยาจตุพร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายพลัฏฐ์  ประจำสุข โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายพัชรพล  มาประจวบ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายพายุ  รุ่งเรือง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายพิชญะ  สุทาโคตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงพิชญาภา  พิทักษ์นิตยนันท์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
390 เด็กหญิงพิชญาภา  อาราม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
391 เด็กชายพีรณัฐ  กมลมุนีโชติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงพีรภาว์  เทพจันดา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายพีรวิชญ์  คำพระไมล์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
394 เด็กหญิงพุทธรัตน์  ไตรจรัสพงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
395 เด็กหญิงภัคจิรา  แผ้วพลสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
396 เด็กหญิงภิญญาพัชร์  รักชอบ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
397 เด็กชายภูกวิน  เกริงรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายภูปกรณ์  บุตรศรีวงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงมารินดา  จาง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
400 เด็กชายรวิชญ์  โชคชัยรัชดา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายรัชชานนท์  เปกรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงวนัสวีร์  เพ็ชร์ศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงวรพิชชา  ชุ่มเสนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงวริศรา  โขดรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงวัชรวรรณ  พลบุบผา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
406 เด็กชายวัฒน์นภัทร  ตันติพลาผล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงวิชัญญา  โล่นวรัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายศิวกร  ลาบึง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายศีรชัช  บุญหล้า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงศุทธาอร  ยินดีมาก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายศุภกร  อ่อนสีทัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงสุกานดา  กาหลง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงสุทธิกานต์  สมันรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงสุภรดา  กิ่มสร้าง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายอติรุจ  ตันนิรัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงอนันตญา  ทองบรรเทิง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
417 เด็กชายอภิภูริช  เกษตรนพกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายอัศม์เดช  ภูมิประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงอาทินันท์  อินรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงเอวิกา  วะรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
421 นายกรภัทร์  ทินวงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงกรรญภัทร  เทียรรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายกฤษณกันต์  รัตนสถาพร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงกวินธิดา  อินทะปัญโญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นายก้องภพ  หาญนอก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
426 นางสาวกัญญาณัฐ  ปะรินรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  ไตรอัครสมบัติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงคฑามาศ  ประนาเส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายจารุกิตติ์  ดีละมุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายจิรพัฒน์  จันทร์ทอน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีแย้ม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงจิรัชญา  อินทร์เอี่ยม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
433 นางสาวเจมี่  ชู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงชลธิดา  พวงยอด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายฐภณ  ชัยธนาปุระ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
436 นายณตะวัน  แสงบุตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงณิชากรณ์  จันทรสิงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
438 นายทักษ์ดนัย  การผ่อง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงธนพร  ต่างใจเย็น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายธาดากร  อยู่ประทานพร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงธิติธาดา  ศาลาสุข โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
442 นางสาวปภาวี  จันทะสอน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
443 นางสาวปริยาภัทร  สหารัฐ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
444 นางสาวปัญญาพร  เกือกรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงปัญฑิตา  ไชยหงษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงปัณฑิตา  ปักกาสาร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
447 นางสาวปิยฉัตร  เนียมน่วม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายปุญญพัตน์  ธิมะดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายพชรคุณ  ปะจะนัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
450 นายพลกฤต  บุญยินดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายพิชญะ  นันทะวงษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เบลลี่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
453 นางสาวพิมพลอย  จงเจริญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
454 นางสาวภวิกา  แซ่เอีย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
455 นางสาวภัคลิษา  สิรวุฒิการุณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงภัทรธิดา  บำรุงแคว้น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
457 นายภูวดล  โพธิงาม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นางสาวภูษิตา  พรหมบุตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายรชต  นวลศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงรมิดา  บาริศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงรวิสรา  ภูทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
462 นางสาวลวัณรัตน์  เทพราชา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงลัลณ์ณิชา  ดอนวิเศษ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงลัลน์รวิสรา  ศรีภู่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายวรจักร  วันนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
466 นายวรณัฐ  คณะสา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงวรัณนา  แดนดงเมือง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงวราภร  ชวนประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายวิษณุกร  จ้อยสาคู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
470 นางสาวศุภานัน  นักปราชญ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
471 นางสาวสิตาภา  เกตุแก้วจินดาวงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงสุธีธิดา  สวัสดิ์พูน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
474 นางสาวอนิศรา  ตันตระวิสิทธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงกชกร  อ่อนพันธุ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงกชนิภา  คลังเกษม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงกชพร  วงศาสนธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงกชภัส  อดุลย์รัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงกนกกาญจน์  วิชาพูล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ศิรินภาพร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงกนกวรรณ  เจริญรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายกนธร  พูนศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายกรณ์กวี  ศรีวีระพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงกรองขวัญ  ก้อนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายกฤตภัทร  ไชยสุวรรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายกฤตภาส  อุสารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงกฤติมา  อะเพื่อนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายกฤษฎิ์  ภัทรนิธิคุณากร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงกวิตา  ประเสริฐศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายกวีวัจน์  อารีย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายกษิดิ์เดช  เรืองประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  สุขารมณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงกัญจ์หทัย  นิพรรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงกัญญรัตน์  สุทินรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ครองยุทธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายกันตพิชญ์  สอนสมนึก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายกันตพิชญ์  อินพรหม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายกันต์วรท  สุขจินดาเสถียร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายกันธภัทร์  ศรีกำพล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงกัลยทรรศน์  วรรณศิลป์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงการต์พิชชา  บินรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงกิ่งดาว  เอียดนุช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายกีรติ  รื่นรู้สาร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงกุลิสรา  ดวงชะอุ่ม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงเกวลิน  รัตนวนิชย์โรจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายไกลกังวล  จิตรักญาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงเขมิกา  ราชมาจักร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายคริสเตียน  แฮร์ริส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายคุณอนันต์  จันทร์ไทย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายคุณัชญ์ชน  วีรชาติยานุกูล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงจันยาภรณ์  ปุริโส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายจารุพัฒน์  เนาหนองจอก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงจิตตวีร์  นิพรรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงจิตตินี  เย็นประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายจิรเทพ  วาทิรอยรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีรักษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายจิรเวช  ศาลางาม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงจิรสุดา  ศกุนะสิงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงจิราภัทร  วารี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายจิราวิชญ์  สร้างดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงจุฑามณี  แวดล้อม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  ฟาน อีรเซล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายเจษฎา  ประทุม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายเจษฎาภรณ์  เนียมวีระ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงชญานุช  ตระกูลรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงชณิกานต์  สุขเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงชนม์นิภา  พลจันทึก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงชนิดา  ศรีษะคำ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายชนุดม  ขุนาพรม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายชยกร  ประหา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายชยากร  อุระอิต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายชวัลวิทย์  บุญมา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงชวินนุช  หาญประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายชัพวิชญ์  จะรับรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงชาลินี  ทนอุบล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายชินาธิป  แสนมี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กชายชิษนุพัตน์  พงศ์พณิช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชนะทะเล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงโชติกา  ชนะค้า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายซึคาสะ  อะเบะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายฐสิษฐ์  เดชหิรัญวรดิษฐ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงฐานิดา  แสงจิรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงณชญาดา  จุนถิระพงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงณฐกมล  แผ้วพลสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงณฐพร  ใจกว้าง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงณัชชา  ภู่เงิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงณัชชา  โทนะพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงณัชฎาภรณ์  บัวนิล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายณัฎฐ์ธเนศ  ทะนวนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ดวงจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงณัฏฐ์ชวัล  ถนนนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดะนุชนาม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธัญทวีวรรณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิทึกทักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงณัฏฐา  ประโลมรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายณัฐกานต์  ศูนย์ณรงค์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วสุข โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงณัฐต์นิชา  วิชิตานุรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายณัฐพัชร์  กิตติ์ธนารุจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายณัฐพัชร์  ศรีหัตถผดุงกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กชายณัฐภัทร  ศรีกระทุ่ม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายณัฐภัทร  เกณฑ์กลางดอน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงณัฐมล  ทะรารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงณัฐฤชา  โพธิกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชะรัดรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงณิชชา  ภัทรานนท์อุทัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงณิชากร  เมินแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงณิชานันท์  ปรุงเจริญกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงดวงกมล  หลงรัก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายดาเนียล  มีมัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายไตรคุณ  ลาภกระโทก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงถิรดา  จันทร์หอม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายทยากร  สลุบพล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายเทพดนัย  อุดมพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายธณกฤต  อินพรหม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายธนกฤต  เจริญเวช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายธนกฤต  โคตุนันท์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายธนธรณ์  วงเฟือง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายธนธัช  ทรัพย์อุดม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายธนธัส  เค้าไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายธนภัทร  สมแสน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายธนภัทร  แสงพนัสธาดา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงธนภูมิ  กรยุทธพิพัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงธนัทดา  พวงทวีสุข โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายธนาธิป  งันขุนทด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กชายธนิกธน  ทิพย์สูงเนิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงธนิดา  แสนทวีสุข โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงธมนวรรณ  อุระอิต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงธัญชนก  วิริยกสิกร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงธัญดาภัทร  เกษหอม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงธัญพิชชา  บัวผัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงธัญพิชชา  ราชสีห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงธัญวรัตน์  วอนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายธัณยพจน์  กิตติ์รัฐปภา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงธารญา  วชิระพรไชย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงธาวิน  บึงไกล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงธิติสุดา  เกษมรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายธีทัต  เหลืองรุ้งทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายธีธัช  จันทร์ทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายธีธัช  อัลวาเรซ จูเนียร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายธีร์ธวัฒษ์  เกไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายธีรพัฒน์  งันขุนทด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงธีริศรา  อินทรารักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงนงนภัส  หอมทรัพย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงนภัสสร  วรรณดิษฐ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงนริศรา  โมรารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายนัธทวัฒน์  ภวนาคโสภณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงนันทัชพร  สะโลรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงนารดา  พรหมทา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงนิจจารีย์  โพธิ์ศรีดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายนิชาภัทร  เวสะมุลา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายนิติรัฐภัคษ์  พิเมย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงนิปุณ  คงไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงนิษฐา  บุญครอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายบุญญ์มังกร  ตันยศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงเบญจพัฒน์  มะพารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงเบญญาภา  ทับทิม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงเบญญาภา  นุชผักแว่น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายปกป้อง  วงค์ติปิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายปฐพี  เชื่อมกลาง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายปฐวินทร์  พงษ์ภาสุระ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงปพิชญาณัชฐ์  ธงศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายปริญญากร  กุลาหล่า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงปริยาฉัตร  เดโชรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงปรีชยาพัชร  พิมพ์ตะครอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  วาทิรอยรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงปรียาภัสสร์  ภักดีนอก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายปัญญภัฏ  วรนาถอุไรพงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายปัญญากร  พนมใหญ่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายปัณณทัต  ไผ่ดีนุกูล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงปารณัท  กุลวงษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงปารมี  ใหญ่อรุณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงปิยมาศ  เสนีโสด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงปิยรัตน์  โพธิมาศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงปิยะธิดา  เพชรศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงปุณญาพร  บุญนำพา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงปุณณภา  จารุตัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายปุณวัฒน์  เจริญพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายปุลวัชร  จันทศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงเปมิกา  บุญญมาส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงพงศ์พัชรา  เชาว์ดิลกวัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงพรกนก  นิพรรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงพรปวีณ์  สุขประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงพรพรรณ  คืนดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงพรพิมล  หาสูง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายพลภัทร  ดีปัญญา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงพลอยปภัส  นิวาสรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงพัชรภร  จิตรครบุรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงพิชชาภา  กิริรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงพิชญนัทธ์  เกตุคัมธิวัตร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายพิชญพิตร  ชุตินิรันดร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงพิชญาภัค  สืบเพ็ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงพิชญาภา  พลวัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงพิชญาภา  สาทิพจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายพิชยะ  ภัทรานนท์อุทัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กชายพิเชษฐ์  จันนุบิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงพิณญาดา  เริ่มศิริประเสริฐ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เลิศไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายพีรวิชญ์  วรเสฏฐ์ฐากูร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กชายพีรันธร  ทุ่มโมง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงพุทธินัทธ์  เกตุคัมธิวัตร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ดวงพรม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงแพรววนิต  ดาวแดง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายภทร  ประหา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายภักดี  สะเทิงรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  คำสียา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายภัฐฎณ  คงบัว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงภัณฑิลา  ผ่องบุพกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายภาคภูมิ  ติรมาศเสถียร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กชายภาณุภัท  ปิติภัทรชนากร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงภาริษา  เกษศรีรัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พะเนตรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายภูตะวัน  แสนบุตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายภูมิพัฒน์  มรกตพรรณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายภูรินท์  เงยวิจิตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายภูวดิษฐ์  วราพงศ์คีรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงมณฑิรา  อุ่นมาก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงมารินา  บาบินี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงมิญชณ์ณิชา  รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ธีระปรีชา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงเมธิสรัศมิ์  สร้อยกุดเรือ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายยศพัทธ์  บำรุงกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงรวินท์นิภา  แก้วเนตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายรัฐภาค  ประโลมรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปลื้มพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กชายวชิรนนทร์  กิจทะรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายวชิรวิทย์  ยาพยนต์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงวณิดา  ศรีวิชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงวนิชญาภรณ์  หนุนไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงวรกมล  ภวนาคโสภณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กชายวรกันต์  ล่ามกิจจา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายวรวรรธน์  เอี่ยมพลอย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงวรัชยา  มิตรอารักษ์วิกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายวราเทพ  เที่ยงคืน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงวราภรณ์  ดวงสูงเนิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  วชิระพรไชย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงวริศรา  เทพนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงวริษา  วันนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายวศวิญญุ์  ชายคง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงวิคตอเรีย  โฮร์มานน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายวิชญ์ภาส  พากระโทก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงวิชญาพร  พรชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงวิรัลยุพา  คุณะเพิ่มศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายวิวิธชัย  ทะนวนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายวิษณุ  ธงศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายวีรภัทร  ไชยรินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายวุฒิภัทร  ชนะทะเล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงศศิกาญจน์  วัชระศิริบรรลือ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายศักดิธัช  เดชเอี่ยม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายศิรวิทย์  หอมหวล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายศิรศาล  พันญูเทพ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายศิรสิทธิ์  หอมหวล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงศิลป์ศุภา  เรืองประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กชายศิวโชค  ศรีจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายศิวะพล  ลาปะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงศุภกานดา  เกษรบัว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายศุภปพน  หงษ์สิงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายศุภวิชญ์  ตู้สำราญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายศุภวิชญ์  ทินปราณี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายศุภากร  ศรีสมศักดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงโศรญา  สุขคณาศิริกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงสกุลจันทร์  แสนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงสมิตตา  สุดสวาด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายสรวิชญ์  เต้นรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงสานฟ้า  ธาตุชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงสาริศา  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายสิปปวิชญ์  เหลาศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงสุชัญญา  บุญหว่าน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงสุณัฐชยา  แสนสว่าง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงสุพิชญา  จันวงษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายสุรเดช  บุญยอ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงสุวรรณหงษ์  ทวี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สีมนตรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงอธิชา  นามสุขี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงอนัญญา  นนทะสุข โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายอนุชิต  ศรีตะวัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายอภิสิทธิ์  ตราชู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงอรณิญา  จิณภัครนัญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงอรวรรณ  เชียงรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงอัญพัชญ์  เชาว์ชัยพัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงอัญรินทร์  สิริพัฒนาพงษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายอัฑฒ์  เกียรติบรรจง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กชายอันนาน  วลีประทานพร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กชายอาชวิน  พรสีดา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงอารีย์  วงศ์พานิช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงอุนนดา  คงลี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กชายอุสมาน  วลีประทานพร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงเฮลี่ แอน  คาร์สัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญทาทอง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 คณิตประถม
750 เด็กหญิงญาสุมินทร์  วงษ์วิจิตสุข โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
751 เด็กหญิงณัฏฐ์ณภัทร  จันทร์นวล โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 คณิตประถม
752 เด็กชายณัฐวัชต์  เกิดโรจน์วงศ์กุล โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
753 เด็กชายดินขวัญ  อัครวงศ์วินัย โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 คณิตประถม
754 เด็กหญิงธมณต์  แจ่มกลาง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.4 คณิตประถม
755 เด็กชายธีรภัทร  ตันติยนุกูลชัย โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายปุณณวิชช์  พงศ์พณิช โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
757 เด็กชายรัชพล  ธำรงค์อนันต์สกุล โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.4 คณิตประถม
758 เด็กชายกัณฑ์อเนก  จงเจริญกมล โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายคุณธรรม  ธนบุญสมบัติ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กชายณัฐกฤต  ศิริเลขอนันต์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายธนภัทร  โฆษิตกิตตินันท์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงภัทธณิตา  กรองทอง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กชายภูเมธ  รุ่งปิตะรังสี โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงเมธาพร  ธำรงค์อนันต์สกุล โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงวรินทร์รัน  หงส์รพิพัฒน์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กชายสิรภัทร  หมั่นเฮง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กชายสุรพิชญ์  หมั่นเฮง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงอนุธิดา  นาครินทร์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กชายกิตติธัช  สุระประวัติวงศ์ โรงเรียนบำรุงวิทยา ป.6 คณิตประถม
770 เด็กหญิงกุลริศา  ชะอุ่มดี โรงเรียนบำรุงวิทยา ป.5 คณิตประถม
771 เด็กชายคุณากร  ชุยกระเดื่อง โรงเรียนบำรุงวิทยา ป.5 คณิตประถม
772 เด็กชายเธียรวิชญ์  ฉกรัมย์ โรงเรียนบำรุงวิทยา ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จันศรี โรงเรียนบำรุงวิทยา ป.6 คณิตประถม
774 เด็กชายภูริณัฐ  เยี่ยมสวน โรงเรียนบำรุงวิทยา ป.5 คณิตประถม
775 เด็กชายวิศาล  ซึ้งสัมปทาน โรงเรียนบำรุงวิทยา ป.5 คณิตประถม
776 เด็กหญิงสุภาภร  มีชั้นช่วง โรงเรียนบำรุงวิทยา ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงกิจธพร  ดวงราษี โรงเรียนบำรุงวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงโชติกา  อุดแก้ว โรงเรียนบำรุงวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงณฐอร  เตาะกระโทก โรงเรียนบำรุงวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงณัฐณิชา  โสเรรัมย์ โรงเรียนบำรุงวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงทศวรรณ  สุดชาวงษ์ โรงเรียนบำรุงวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงธนมน  พลชุมแสง โรงเรียนบำรุงวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงเบญจวรรณ  เจริญสว่าง โรงเรียนบำรุงวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงปิ่นประภัส  นิลม้าย โรงเรียนบำรุงวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงศรัญญา  เซรัมย์ โรงเรียนบำรุงวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แย้มกรณ์ โรงเรียนบำรุงวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงณพัชญา  นุตะผลิน โรงเรียนบำรุงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายธนวัชร  สังกะธรรม โรงเรียนบำรุงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายเปี่ยมบุญ  สุราเลิศ โรงเรียนบำรุงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงเปี่ยมรัก  สุราเลิศ โรงเรียนบำรุงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงกชนภสร  โสภักดี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
792 เด็กหญิงกนกดารินทร์  การเกษ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
793 เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุญสิงห์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
794 เด็กหญิงกรรกมล  ชีชะวา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
795 เด็กชายกฤษฎ์พฤทธิ์  โรจนบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
796 เด็กชายกฤษณ์วรงค์  เจริญวานิชย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงกัญญภัสสร์  แก้วมะ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
798 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กลิ่นกระสัน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
799 เด็กหญิงขวัญลดา  พลพระแทน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
800 เด็กหญิงคีรยา  มาทวี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
801 เด็กชายคุณ  พิศาลสฤษดิกรรม โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
802 เด็กชายคุณานนท์  กฐินหอม โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
803 เด็กหญิงจาระวี  ไวส์แมน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
804 เด็กชายจารุกิตต์  เจียรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
805 เด็กชายจิรภัทร  คุดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
806 เด็กชายจุลจักร  เพชรเลิศ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
807 เด็กชายชวัลวิทย์  เมิดไธสง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
808 เด็กชายชัยโรจน์  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
809 เด็กชายชาญวิชชญ์  สุริสุข โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
810 เด็กชายชุติพนธ์  เจริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
811 เด็กชายซันศิโรจน์ ซันนี่  ภู่ศรี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
812 เด็กชายไซม่อน โกสินทร์  โลว์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
813 เด็กหญิงเฌอณินศ์  หล้าสุพรม โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
814 เด็กหญิงณภัสรา  มากมี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
815 เด็กชายณัฎฐนันท์  สีลาคุปต์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
816 เด็กชายณัฏฐกิต์ติ  หลักหนองบัว โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
817 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กริมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
818 เด็กชายณัฐดนัย  ใหลเตื่อย โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
819 เด็กชายณัฐพล  เหลืองขวัญ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
820 เด็กชายณัฐวรภัทร  ประยูรเมธา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
821 เด็กชายตรัยคุณ  แกว่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
822 เด็กหญิงตรีณัฏฐิณี  พรมสาน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
823 เด็กชายตรีวินท์  สายยศ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
824 เด็กชายทยากร  นพตลุง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
825 เด็กชายทฤษฎี  ทองเปรียบ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
826 เด็กชายธนกฤต  โตหนึ่ง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
827 เด็กชายธนชนม์  นาคประสพ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
828 เด็กหญิงธนินทร์ยา  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
829 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กงกาหน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
830 เด็กชายธานินทร์  ดากรุง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
831 เด็กชายธีรดนย์  โนวิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
832 เด็กชายธีรภัทร  ไชยจุมพล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
833 เด็กชายธีรวัฒน์  เหล่าจิรานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
834 เด็กหญิงนภสร  ปะรุดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
835 เด็กชายนราวิชญ์  เกษพอง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
836 เด็กหญิงนวินดา  เกลาพิมาย โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
837 เด็กชายนิพพิชฌน์  จันทรวิวัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
838 เด็กชายบริราช  หงษ์กรรณ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
839 เด็กชายปกรณ์  สายเสน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
840 เด็กชายปฏิญญา  คะเลารัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
841 เด็กชายปภังกร  ลี้ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
842 เด็กหญิงปรรณพัชร์  เจนศิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
843 เด็กหญิงปวริศา  ปิ่นวนิชย์กิจ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
844 เด็กชายปองคุณ  ฤทธิ์สยาม โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
845 เด็กชายปัณณวิชญ์  เหลืองขจรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
846 เด็กหญิงปาจรี  พาเจริญ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
847 เด็กหญิงปิยากร  ผมทำ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
848 เด็กหญิงเปมิกา  หวานใจ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
849 เด็กชายพงศกร  อริยะธุกันต์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
850 เด็กชายพงศพัศ  อริยะธุกันต์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
851 เด็กชายพชรพล  โรชัต โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
852 เด็กชายพชรพล  โสภณ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
853 เด็กชายพรภัทร  กางรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
854 เด็กชายพิชญาภูมิ  ทราบรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
855 เด็กหญิงพิมพ์อร  ลี้ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
856 เด็กหญิงพิรญาณ์  มีภักดี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
857 เด็กชายพีระวัฒน์  ชำนาญเนาว์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
858 เด็กชายภัทรชัย  กายไธสง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
859 เด็กชายภูริทัตต์  ปัดนา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
860 เด็กชายภูริวัจน์  บุตรทอง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
861 เด็กหญิงมนัสพร  วิสัยศิกร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
862 เด็กหญิงมุกลดา  นาคสุนทรเวทิน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
863 เด็กชายรชต  คร่ำทอง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
864 เด็กชายรัชชยชัย  อินทุกรรม โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
865 เด็กหญิงรัชต์ธภัทร  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
866 เด็กชายราเมศวร์  มะโนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
867 เด็กชายฤตธวัส  สัตเลิศ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
868 เด็กหญิงลลิตา  สมอ่อน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
869 เด็กหญิงวัณย์วิภา  สุขตะเคียน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
870 เด็กหญิงศศิร์ธา  สุฐมานนท์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
871 เด็กหญิงศิญานันท์  ปักกะทานัง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
872 เด็กหญิงศิรินลดา  ศิรินนท์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
873 เด็กชายศุภกฤต  เมิดไธสง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
874 เด็กชายสมประสงค์  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
875 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทองทรวง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
876 เด็กชายสิทธิรักษ์  อุดหนุน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
877 เด็กชายสิรวิชญ์  ตลาดเงิน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
878 เด็กชายสิรวิชญ์  แย้มประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
879 เด็กหญิงสิรินดา  มะลัยคำ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
880 เด็กหญิงสิริวิมล  เครือศรี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
881 เด็กหญิงสุธาสินี  นูหว้า โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
882 เด็กชายอภิภู  ศรีแสนปาง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
883 เด็กหญิงอมิฏดา  คงประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
884 เด็กหญิงอรวี  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
885 เด็กชายอักษรศาสตร์  ดาวรีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
886 เด็กชายอาทิวราห์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
887 เด็กชายเอกบุรุษ  ทองเงิน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
888 เด็กหญิงกชกร  ทองฟู โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงกชนันท์  จันทมุด โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงกชพร  วิชาเกวียน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายกรวิชญ์  อุไรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กชายกรวิวัฒน์  คชราช โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายกฤชธี  วชิราสุริยา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กชายกฤษณเดช  ปะรุมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงกวินธิตา  กองสุข โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายกวีวัธน์  บัณฑิตพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กชายก้องเกียรติ  ปลื้มกมล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงกัญญาภัค  ก้อนหิน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ฉิมบุหลัน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นนทะบุตร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญบัว โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงกานต์พิชชา  คำสม โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญบัว โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายกิจจาณัฎฐ์  จันทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงกุลฉัตร  ลีพัฒธนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงกุลภัสสร์  จำนงค์ประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงกุลวรา  ระวันประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กชายเกียรติบดินทร์  ชื่นนอก โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงขวัญชนก  คำสิงห์นอก โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงเขมจิรา  จิตตวิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายคฤหบดี  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายจตุพล  ลิ้นหล่อ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กชายจักรกฤษณ์  สุนทรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงจิณณกวิน  ประกอบ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงจิดาภา  สุภาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กชายจิรภพ  แก้วชนะ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายจิรภัทร  ประหยัดรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายจิรเมธ  ตั้งสกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงจิรัชญา  สีถิ่น โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงจิรันธนิน  ยายิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายจีรภัทร  ทะรารัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายเจค็อบ  อัล บาลูชิ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กชายฉัตรมงคล  ทองมหา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงชญาณิศา  จำลองนาค โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายชญานิน  สำรวมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กชายชัยณรงค์  โจมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงชาลิสา  พะสุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายชิษณุพงศ์  จันสามารถ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงโชติกา  นาคการะสิน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงญารินดา  เธียรวรรณ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายณฐกร  หล้าหนัก โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายณฐกร  อาญาเมือง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายณฐพร  ทนันไชย โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงณภัสสรณ์  ปะสุกัง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงณัชชา  ศิริเวชกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จะชันรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จารัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  วิเชียร์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  นามสง่า โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุญรวม โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายณัฐชนนท์  เต็งรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงณัฐชยา  ประหยัดรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงณัฐฐิญา  อึงพงศ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชำรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงณัฐณิชา  รสดี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายณัฐดนัย  จุมปา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  จารัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงณัฐรดา  ดวงแข โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงณิชชานันท์  อักษรณรงณ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงณิชชาวรรณ  ปัตตานิ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วเกษ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายตรีปริวรรต  พรมสาน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กชายทวี  คลีกร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงทัพฟ้า  กวัติภา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กชายเทพทัต  กระสังข์สรสิริ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กชายแทนคุณ  วรรธนไพศาล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายธนกฤต  กัณฐมณีการ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กชายธนกฤต  แกล้วกล้า โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายธนกฤติ  ศิขิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กชายธนเดช  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กชายธนบดี  ทรงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กชายธนบดี  ทับทิมหิน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายธนพงษ์  คุณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายธนพัต  ปานเดย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กชายธนภัทร  เลิศวรธนานนท์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กชายธนภัทร  แย้มประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กชายธนวิชญ์  สุนทรสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กชายธนาธิป  หาดี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กชายธรณ์เทพ  เปล่งมณี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สวัสดิกิจจานนท์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงธัญชนก  พันธมาศ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงธัญชนก  อุทุม โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงธัญณิชา  ทับทิมหิน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชินไธสง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กชายธัญวิชญ์  ดวงโพธิ์พิมพ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงธารวิมล  พยอมหอม โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงธิดารัตน์  โกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กชายธิติพัทธ์  โอวาท โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายธีร์ธวัช  ขันติยวิชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายธีรภัทร  ตาดทอง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงธีราพร  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงนนทณัฐดา  การกระสัง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงนพวรรณ  วามะกัน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กชายนภสินธุ์  หอมเนียม โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงนภัสสร  แก้วละมัย โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงนมิดา  อุตรวิเชียร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงนรีรัตน์  นรินทร์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงนลินทิพย์  ใจใหญ่ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงนันท์นภัส  ผลประทีปสุริยา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กชายนันทภพ  ทันแก้ว โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงนันทิศา  เวชพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงนาราชา  เจือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงน้ำเพชร  ดาวรีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงนิธินาถ  ศรีวัชรามาศ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กชายบัณฑิต  ธนาพงษธร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงบัณฑิตา  คูณราช โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายปณิธาน  สมัญญา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงปทิตตา  งามสงวน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงปนัสยา  อาจทวีกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงปพีชญา  แซ่เลา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงปภาดา  สุภศร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงปภาวรินท์  เชื่อมภิญโญ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายประภัสพงษ์  เจริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายประเวธ  บุญพามี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงปริณดา  ประกายขวัญ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายปวริศ  อินทร์ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายปวรุตม์  ยอดทอง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายปวินท์  หล้าสุพรม โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงปวีก์ณอร  คำสอน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงปวีณา  นิลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายปัณณรุจน์  ศรีโสม โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายปัณณวิชญ์  จำเนียรกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายปัณณวิชญ์  เขตสกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงปาณิศา  ศรีวรรณา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงปาณิสรา  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายปานิธาร  วิเศษชุมพล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงปานิสรา  เสาประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงปาลิดา  นำเกียรติวงษา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายปุณณวิช  นครแสน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงปุณยธร  นามประเทือง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  คะเรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายแปซิฟิก  อัมสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายพงศภัค  บัตรประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงพจนาถ  อาจทวีกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงพรคชานันท์  ทองเดือน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงพรนภา  ทองมีค่า โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายพรพิพัฒน์  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงพรหมวรรณ  ดาวเรืองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายพสิษฐ์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงพัณณิตา  คงประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงพัณณิตา  หาญธงชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงพาขวัญ  อาญาเมือง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงพาทินธิดา  ชัยชนะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงพิชชานันท์  หล่อศรีศุภชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงพิชชาพร  สวยสด โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงพิชชาภัสร์  ทิพย์ประมวล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงพิชญธิดา  จรเอ้กา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชารัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงพิชญ์นรี  กู่ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายพิชญ์พล  หล่อศรีศุภชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายพิชยะ  ชื่นฤทัย โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงพิมพ์วันทนีย์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงพิมรดา  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายพิสิษฐ์  ศิรินาค โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายพุทธคุณ  เตียวเจริญโสภา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงเพชรอารยา  การเพียร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ธงศรี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงแพรวรรณ  เจนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายภพธรรม  ชำนาญหมอ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงภัคจิรา  ยืนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงภัณฑ์พิศา  พงศ์นนทพัทธ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายภัทรภูมิ  กวางรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงภัทรศยา  เพชรภักดี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายภาณุทัต  พรมงาม โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายภานุวัฒน์  ชลอกลาง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายภาวิต  แตไธสง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายภูกวิน  ถาวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายภูริณัฐ  จะรอนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายภูริณัฐ  เสนาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายภูวกร  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายโภคิน  ว่องเกียรติไพศาล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญวัน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายเมฆาวี  บุญชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ชนะพจน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายแม๊กซ์ เจม  สแตนลีย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงรดามณี  ศรีกุตา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายรพีภัทร  พรมบุตร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายรัชชานนท์  ทิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงรัชดาพร  สุวรรณทา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงรัชประภา  จันทารัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงรัศมี  โมรารัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงลภัสรดา  มงคลเกษตร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงลภัสรดา  โสตถิยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงลิลญาดา  สาระสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายลีวายส์  คารัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายวชิรวิชญ์  อนุสรธนาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายวชิรวิชญ์  แก้วสม โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายวชิรวิชญ์  แมนเมือง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงวณิชย์ชญา  ผลประทีปสุริยา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงวนิตา  แซ่อึง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายวรภพ  กรุงชาลี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายวรภัทร  นามภักดี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงวรรณนิษา  ทองยัง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงวรรษรวี  แซ่ลิ่ม โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงวรัชยา  จุฬามณี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงวรัชยา  เอี่ยมประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงวรัญญภรณ์  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงวรัณญา  คำแสน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายวรินทร  ปะโปตินัง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงวริศรา  ห่านคำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงวริษฐา  พันธุ์ไผ่ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงวาวิณี  จานรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายวิชญนันท์  เจริญวานิชย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายวีรภัทร  อานประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายวีรภัทร  เสียงหวาน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายศิรวิทย์  วงเวียน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายศิรสิทธิ์  วงเวียน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายศิวกร  อุมาธรณ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายศุภกร  ดัดถุยาวัตร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายศุภกิจ  บุญทัย โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายศุภณัฐ  นิลนนท์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายศุภฤกษ์  โป่วณิชชากร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายสงกรานต์  มหาชานนท์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายสร้างคุณ  เจริญพิทักษ์วงศา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงสโรชา  คูรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงสาธิดา  วิบูลอรรถ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายสิรธีร์  แกล้วกล้า โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงสิริกร  จินดาศรี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงสุกัญญา  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงสุภัสสรา  สายชมภู โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงสุมินทรา  นุเรศรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงหาญวดี  อ่างแก้ว โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายอติวิชญ์  กิมเชื้อ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายอธิธัช  คำโท โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายอธิพงศ์  คะระโส โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายอธิษฐ์  จิตจำนง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงอภิชญา  โยธิน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงอภิญญา  ไพรพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายอภิสร  ปาสานะโก โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายอมรเทพ  กองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงอรปรียา  บูรณะขจร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายอรรคพัชร์  อนันรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงอัยรินทร์  เจริญกิตินันท์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงอาคิรา  ธิราช โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงอารยา  เพียขันทา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงอารีรัตน์  อาญาเมือง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงอินทิรา  บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงเอมิกา  เกียนประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงไอรดา  หนึ่งใจ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงไอลดา  วงศ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงฮาริ เบนเน็ทต้า  ปีเตอร์สัน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายกตัณณ์  ทองประเทือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
1133 เด็กชายกริช  ลีหล้าน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
1134 เด็กชายกฤษณัฐ  ลักษณะเพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
1135 เด็กชายกันตภณ  พวงนาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
1136 เด็กชายคณาธิป  ครองยุทธ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
1137 เด็กชายจารุชัย  โจระสา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
1138 เด็กชายจิรายุ  มะลาไวย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
1139 เด็กชายณพิชญ์  ยานรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1140 เด็กชายณัชปกรณ์  กมลมุนีโชติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
1141 เด็กชายณัฐกรณ์  แว่นศิลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1142 เด็กชายณัฐนนท์  ศิลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงณัฐวศา  บุญใหญ่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1144 เด็กชายณัฐวิพล  ทัศนาวิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงตวงรัตน์  ชื่นฤทัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงทิพย์วดี  ทองโพธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงธนัญญา  ภาคอุดม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1148 เด็กชายธรณ์  แสงเบญจา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงธัญชนก  แสนสมบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงธัญพร  ศรีสุชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1151 เด็กชายธานินทร์  ที่รักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1152 เด็กชายธีรเดช  ดัดถุยาวัตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
1153 เด็กชายธีระเตชินท์  มีชั้นช่วง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
1154 เด็กชายนนทวิทย์  กุเลารัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
1155 เด็กชายนพณัฐ  สอนสุภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
1156 เด็กชายนรภัทร  แสนรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
1157 เด็กชายนราวิชญ์  โคตรจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงนีรนารา  ครองยุทธ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงเบญญาภา  ปิ่นสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
1160 เด็กชายปรมะ  กายแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กชายพชรคุณ  สุขเสริม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กชายพลาธิป  พิมโยธา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รัตนชีวพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงพิชญ์พิสุทธิ์  จันทร์สิงห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กหญิงมีนญาดา  จำปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กชายรชต  โกศล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงลลดา  รัตนถาวรกิติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงหทัยพัชร  เสนาวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงอนัญญา  จิระกิจเจริญสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงอัญรินทร์  อินทร์สำราญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงอินทรามณี  พนมรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงกนกนิภา  บุตรศรีชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศรีพุทซา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายกรณ์เดช  จงสง่ากลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงกัลยากร  วงศ์วัฒนโสภณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงจิรชญา  กล่าวกระโทก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงจิรัชญาณิช  ทองดำรงธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายฉลองรัฐ  วัฒนวงศ์วิสุทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายชาติภักดี  ปาลสาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายชิษณุพงศ์  มีสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายณฤภัค  กาญจนอัครเดช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายณัฐวรรธน์  ไทยจันทรารักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงณิรมล  แสนวัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงธนัชญา  แทนคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงธรรมพร  ถูสินแก่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงธวัลหทัย  ทศปา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายธัญเทพ  ชีพไธสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงธันยมัย  รังสิทวีโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายธาราทร  จารย์คูณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายธีรัตม์  เกษใส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงนาราชา  บุญส่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงนิชนันท์  กงพลี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงบุณยาพร  วงษ์จินดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงเบญญาภา  จงคูณกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงปัณฑิตา  ศักดิ์ผดุงกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายพัสกร  พัฒนาประทีป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  กาใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายภูดิส  ยินดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายภูมิบดินทร์  แขวกระทุ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายภูริทัตต์  ใจแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายภูริภัทร  เพ็ชรทะเล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  เสนารัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงรสิตา  สิงหชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงลภัสรดา  จันทร์กลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงลภัสรดา  เดชโชคชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงลภัสสิริณ  แสนรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงวิชญาดา  จองมุ้ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายสกลวรรธน์  แม้นรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายสมันตชิต  ชนะค้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายสุธนโชติ  สืบปรุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงสุวิชาดา  โคตรสีวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายอินทัช  บัวผัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  มีทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงทอธารทิพย์  พลศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายศุภวิชญ์  สายสุข โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" ม.1 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายศุภสัณห์  อรัญศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงอริสรา  ขำสว่าง โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงชนาศรี  อมชารัมย์ โรงเรียนบ้านประคอง ป.5 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงฐานิดา  โสภา โรงเรียนบ้านประคอง ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายณัฐธิชัย  สงประโคน โรงเรียนบ้านประคอง ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงณัฐิดา  ไกรสร โรงเรียนบ้านประคอง ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงสิราวรรณ  คลองผักแว่น โรงเรียนบ้านประคอง ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงอารษา  กุลพินิจ โรงเรียนบ้านประคอง ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงวรรณกร  เลาหศิลป์สมจิตร์ โรงเรียนบุรีรัมย์อินเตอร์สคูล ป.4 วิทย์ประถม