รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกาญจน์ปพน  ไกรสรรณ์ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายชนินทร์ภัทร  ทองจร โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายณภัทร  โพธิ์ทิพย์วงษ์ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงอาร์ยูซิ  ชอเบย์ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายชูเกียรติ  กุกไชย โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.5 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงนันทิชา  สุทธเขต โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายพลภัทร  พรมนิมิตร โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กชายพลวรรธน์  พรมนิมิตร โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กชายพัชรพล  พรมปา โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายสรวิศ  โนจันทร์ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงสุชัญญา  ธินันท์ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงเขมิสรา  คุณหม่อม โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายคุณานนต์  ปัญญาวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายณัฐดนัย  สุภา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธมนวรรณ  ไทยเหนือ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธัญชิตา  คำจันต๊ะ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายธิปก  ประพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายปรมินทร์  ต๊ะวิชัย โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายปารเมศ  วิหก โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพลอยภัทร์ชา  จิรกุลอรุณวัชร์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายพีรดนย์  ริพิมพ์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายพีรนนท์  ยอดแก้ว โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงภวิษย์พร  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายรามิน  หัตสดินนนฤธารา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสุพิชญา  ปะทิ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายอติกานต์  คุณหม่อม โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายกวินธา  นิลดำ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงกัญญณัท  ไชยสลี โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงกัญญ์วรา  อินตา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มังคละ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  เจียรอุดมเดช โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงกัญณภัทร  ธรรมจักร์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายกิตติ์ธนา  กิตติโสภา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงขวัญแก้ว  พงศารารักษ์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงจันทัปปภา  กันทะ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงจินดาภัทร์  ฉัตรสุนทโรจน์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายจิรทีปต์  ทับสาร โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงจิรัชญา  สานตา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงจิรัชญา  เทพกัน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงจิราพัชร  เทพกัน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงชนัญญา  หม่อนแก้ว โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงชนาการณ์  เพิ่มพูล โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายชลธิป  จันท์คำ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงญดา  ปัญญาวัฒโน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายฐกฤต  ฟ้าสาร โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เราเท่า โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงฐิติภา  ณ น่าน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธรรมณี โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายณฐวัฒน์  ตั้งเจียมศรี โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงณฤดี  โค้วตระกูล โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงณัฐฐา  ธนะขว้าง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กชายติณณภัทร์  บุณยวัฒน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายธนกร  ชวานย์นนท์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงธนวรรณ  ไชยสลี โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายธนาภูมิ  แย้มยินดี โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงธัญญาธรณ์  ทายา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงธัญย์ชนก  ปะทิ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กชายธามวัต  ไชยสลี โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายธีเดช  มังคละ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายธีรกร  วิทยาขาว โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงบัณฑิตา  ใบยา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายปฏิพล  มุขเพ็ชร โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงปทิตตา  นราณัทชญากูล โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายปรเมศร์  ทะนิต๊ะ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงปาณัสม์  วิหก โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงปุญญิศา  มังคละ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปุณยนุช  ใจจะดี โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงภัคจิรา  โชติไชย โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงภิชาอรฏ์  หาญละคร โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายภูต้นน้ำ  อิ่นอ้าย โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงภูริชญา  กันยนะ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายภูริเดช  ท้าวธนกุล โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงมุกธิดา  นาคอ้าย โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงรมิดา  จิณะสิทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายรัฐภูมิ  คำหว่าง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงรัตนาวดี  ไชยสลี โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงรุจิชญาณ์  วงค์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงลักษ์สุดา  รักษ์พอเพียง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงวรีธิดา  เลิศตระการ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กชายเวชพิสิษฐ์  กาวี โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงศศิกานต์  สานใจ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงศิรภัส  โชติไชย โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายศุภกฤต  นวลนิ่ม โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กชายสิทธิโชค  สุทธหลวง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายสิรวิชญ์  อุ่นใจ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายสุปรีดิ์ดนัย  หมั่นดี โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายสุรวินท์  จงพูนศรี โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงหงส์รัตน์  วรสาร โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงเกณิกา  หน่อท้าว โรงเรียนบ้านสบกอน ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพิชญธิดา  มาสุข โรงเรียนบ้านสบกอน ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายพิชญะ  กุลวรรณ์ โรงเรียนบ้านสบกอน ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายพิสิษฐ์  โตสุวรรณ โรงเรียนบ้านสบกอน ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายภูริพัฒน์  คำวงค์ โรงเรียนบ้านสบกอน ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายวณปิยะ  สอนยศ โรงเรียนบ้านสบกอน ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายศิวัช  สมแสง โรงเรียนบ้านสบกอน ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงกชมน  เฉื่อยฉ่ำ โรงเรียนบ้านสบกอน ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายคิดชอบ  ยะปัญญา โรงเรียนบ้านสบกอน ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงชนาภา  อินทำ โรงเรียนบ้านสบกอน ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณภัชกมล  สมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสบกอน ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายธรมฤทธิ์  พิมพ์แก้ว โรงเรียนบ้านสบกอน ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงวีรดา  อันนพ โรงเรียนบ้านสบกอน ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงศุภานัน  นันไชย โรงเรียนบ้านสบกอน ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายเอกราช  ไชยพรม โรงเรียนบ้านสบกอน ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกวินธิดา  ประดิษฐ์ษร โรงเรียนวรนคร ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงกานต์ชนิดา  มะโนวงศ์ โรงเรียนวรนคร ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  พันธ์เพ็ชร โรงเรียนวรนคร ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงณัฐวรา  พนะสันต์ โรงเรียนวรนคร ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงบุญญิสา  สินธพ โรงเรียนวรนคร ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีทา โรงเรียนวรนคร ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายพีระณัฎ  ศิริเศรษฐ์เดโช โรงเรียนวรนคร ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงเพชรดา  เทพอินทร์ โรงเรียนวรนคร ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายวรเดช  พรวชิรวิทย์ โรงเรียนวรนคร ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงศศิวิมล  ใหม่น้อย โรงเรียนวรนคร ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายสุรบถ  ทนุ โรงเรียนวรนคร ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายอภิวัฒน์  เรืองอินทร์ โรงเรียนวรนคร ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายอิสรานุวัฒน์  พรมสวะนา โรงเรียนวรนคร ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงกฤติมา  สิทธิพงศ์ โรงเรียนวรนคร ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงชัญญารัตน์  วิระวงค์ โรงเรียนวรนคร ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายปุณยธร  ต๊ะเสาร์ โรงเรียนวรนคร ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงเปมิกา  สุทธิแสน โรงเรียนวรนคร ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายวรปรัชญ์  พรหมรักษ์ โรงเรียนวรนคร ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงอรกานต์  ชราพก โรงเรียนวรนคร ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกมลชนก  พรมปา โรงเรียนบ้านไร่ ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงกันต์สินี  มงคล โรงเรียนบ้านไร่ ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงกิตติญา  พุทธวงค์ โรงเรียนบ้านไร่ ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายธาดาฤทธิ์  อังเขียว โรงเรียนบ้านไร่ ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงนิชกานต์  อุดนัน โรงเรียนบ้านไร่ ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงพิชราภา  กาบิล โรงเรียนบ้านไร่ ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงรณรัชนี  ปิงยศ โรงเรียนบ้านไร่ ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายรมยเดชน์  มไนนิล โรงเรียนบ้านไร่ ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงวริศรา  อิทธิรงค์ โรงเรียนบ้านไร่ ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายวิชญพงศ์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านไร่ ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายเศรษฐพงษ์  ไชยหาญ โรงเรียนบ้านไร่ ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงอชิรญา  อุดนัน โรงเรียนบ้านไร่ ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงกัญญ์วรา  มหายศ โรงเรียนบ้านไร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงณพิชชานันท์  อุดพรม โรงเรียนบ้านไร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายนราวิชญ์  พรมนิมิตร โรงเรียนบ้านไร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายปัณณวิชญ์  อุดนัน โรงเรียนบ้านไร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายปิติภัทร  อรินทร์ โรงเรียนบ้านไร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวพฤกษา  ทองนาค โรงเรียนบ้านไร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงกชพร  นนทจักร โรงเรียนบ้านไร่ ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงเจตปรียา  แฮ้วมา โรงเรียนบ้านไร่ ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัฐสิกมล  ตุ่นใจ โรงเรียนบ้านไร่ ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงภครนันท์  อุดพรม โรงเรียนบ้านไร่ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงภัทราพร  โฆษวิฑิตกุล โรงเรียนบ้านไร่ ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงสิริกัญญา  ผึ่งน้อย โรงเรียนบ้านไร่ ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกชมน  ลำใน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายกฤตธัช  แซ่เต็น โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายกวินภพ  วรรณภพ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงกวิสรา  ใจเดช โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงกันต์กมล  สะสม โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายกันตพงศ์  ขัติยะ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายกิตติกานต์  รัตนวิกัย โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายกิตติมงคล  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายเกียรติคุณ  ชาวงิ้ว โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายจักรพงศ์  จินดาสุข โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายจิรทีปต์  หลวงหาญ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงชนม์ณภัทร  อุดพรม โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงชนม์ราชญ์ปิติ  อนัญญาวงศ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงชนัญชิตา  คงตาล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายชนาธิป  สินประเสริฐ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายเชาว์วัฒน์  อิ่นติ๊บ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายไชยวัฒน์  วงษ์ชัยเดช โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายฐานวัฒน์  เรียงสุข โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงณพิชญ์วรา  โตยะบุตร โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายณัฏฐกิตต์  ปาละ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายณัฏฐพล  ไชยยา โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  ไชยอ้าย โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิริรัตน์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ทานัน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายณัฐภณ  เสมอใจ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สีคำ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายณัฐวีร์  ไชยโย โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงดนิตา  จิตอารี โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายเตชิน  ตุลลา โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายธนดล  สิลิง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายธนปพน  สามิตร โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายธนพนธ์  แซ่โซ้ง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงธนัชชญา  นันตาเสน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายธนัญสิชญ์  โนราช โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงธัญชนก  หาญยุทธ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงนราภัทร  สุทธหลวง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายนริศศรัณย์  ลักษณะทิพย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงนลพรรณ  จิตตุรงค์อาภรณ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายนิคม  แซ่โซ้ง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงนิชนันท์  หาญยุทธ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายนิธิศธร  แสนทรงสิริ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงบุณยาพร  คงตาล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายปฏิภาณ  สิทธิพงศ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงปวีณา  จิณะกับ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายปองคุณ  อาจผดุงกุล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายปุณณภพ  ไชยบุญเรือง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงพลอยรุจา  โชคทวีสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงพัชรียา  ดวงตา โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายพัฒนพงศ์  แสนคำแพ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายพัฒนพล  แสนคำแพ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายพัทธดนย์  แสงคำ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงพันธ์วิรา  นาคอ้าย โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงพิชญาภัค  ถาตา โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงพิชญาวดี  ยะแสง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายพิธิวัต  เจริญศักดิ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงพิมพิกา  ปัญญาภู โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายพีรวิชญ์  อินทนนท์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายพีรัชพล  ปันโย โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายภคพงศ์  จิตอารี โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ปัญญา โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายภัทรธร  ทะโย โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงภัทรวดี  ละม่อม โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายภัทรวุฒิ  สุวรรณ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงภาขวัญ  พงศ์ถิรเมธ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายภูวดล  พิมคำมูล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงมัตตัญญุตา  อินธรรม โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงเมตตาจิต  จิตมโนวรรณ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายยศกร  เสียงหวาน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายรณพีร์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงรวินท์นิภา  พรายแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายรัชชานนท์  พรมมินทร์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายเลวี  จำปาวัตตะ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายเลิศวรรธน์  จันต๊ะยอด โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายวชิรวิทย์  นิลรัตน์ ณ อยุธยา โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายวรินทร  รกไพร โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายวิชชากร  เนตรทิพย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายศักรนันทน์ชัย  เหลี่ยมพูล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงศุภพิชญ์  แซ่เต็น โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายศุภวิชญ์  ตนะทิพย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายสุภนาย  ยศณรงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงสุภรัศ  กุศลทรัพย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงโสรวีร์  วรรณพันธ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายหนึ่งเทพ  หลี่พานิช โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงอภิสรา  บุญกาวิน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายอัครพล  ไชยยะ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายอิศราวุฒิ  พุทธวงษ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงกชพรรณ  มหาวัน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกนกนภัส  เสมอใจ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกมลพิชญ์  ยาอุด โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงกรนันท์  วิไลวรรณ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงกรพันธุ์  จันท์โศภิน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกรพินธุ์  จันท์โศภิณ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายกฤตเมธัส  มงคล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกฤตยมนต์  สุปริยศิลป์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายกฤษกรณ์  เขียวสมบัติ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกวินธิดา  เมฆแสน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายกันต์พัฒน์  เลขะวิพัฒน์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายกันตินันท์  หาญยุทธ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงกีรตา  เขียวสมบัติ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายคณิศร  ยังแสง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงคีตา  สุขรส โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายจิรชัย  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงจิรชาดา  บัวคำ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงชณิสรา  ช่างเงิน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงชนกนันท์  ขันทะสอน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายชัยภัทร  ธรรมสอน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงชีรณัฐ  เบ้าจรรยา โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายชุติวัต  หงษ์ศิลา โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงญาณิศา  ซุ้ยวงษา โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงญาดานันท์  อนุจร โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงญารินดา  ผิวสุพรรณ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงฐิตา  นามติ๊บ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงฐิตารีย์  จิตอารี โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงฐิตารีย์  ปิจดี โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงณธิดา  พรหมรักษ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายณภัทร์  เชื้อหมอ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงณัชชา  หน่อแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จันทร์คำเรือง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายณัฐคมน์  หาญยุทธ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายณัฐภัทร  มหานิล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงทัตพิชา  จิตผ่อง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงทานตะวัน  สัตตคุณากร โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายเทพพิทักษ์  เทพอาจ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงธรรมศิริ  จินะสาม โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงธฤตมน  วรรณวัตร โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธัญยธรณ์  นาทันลิ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายธัญสิทธิ์  ฐิติกุลวรานันท์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธีร์ชนัน  ก่อบุญ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายนนทวัช  ขันทะสีมา โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงนภัสศรันย์  เฟื่องมณี โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงนรมน  พวงเงิน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงนลพรรณ  สุวรรณโณ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงนวพร  สายแปง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนันทิกาญจน์  สุมทุม โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายโนอาห์  ติละ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายบุณยกร  มีบุญวันา โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงบุศราภร  ชูเวช โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงปรมาพร  กวานเหียน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายปราชญา  สิทธิพงศ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงปริชยา  แก้วสระแสน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงปัณชญา  พรมพิชัย โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายปิยวัฒน์  สุภา โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงปุณยาพร  ความสุข โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงปุณิกา  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงเปรมปรีดิ์  ยังชีพสุจริต โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพรลฎา  อ่ำหงษ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ลือยศ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพัฒน์นรี  รักสัตย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพัณณ์ทิพา  ไชยเศรษฐสิทธิ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพิชญธิดา  ปั้นกิจวานิชเจริญ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพิมพฤดา  จิตอารี โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพิมพิชชา  ยศมาดี โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายพีระภัทร  สารปิง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  การธนมงคล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ปวนคำมา โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงฟองจันทร์ผา  พรฤทธิกิจกุล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายภคพล  คีรีสันติกุล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายภวดล  เจียมรุ่งรักษา โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงภัคภร  ปัญญาวงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายภูริต  เชาว์ชวาเขต โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายภูวไนย  เดชไธสงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงภูษิตา  ศิริชาญ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายรชต  ธรรมชัย โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงรมิดา  ใจจุมปู โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายฤทธิเกียรติ  พิเคราะห์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงลทัยภัส  นาวารี โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงลภัสธิดา  สุทธิ์สวัสดิ์โสภณ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายวรกันต์  เขมะศิริ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงวิรัลพัชร  สุริยะพรหม โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายศรัณยพงศ์  นิลคง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงศิรินดา  ทิวานันท์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงศุจินันท์  สวาสดิ์วงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายสิรดนัย  สุยะตา โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายสิริศักดิ์  ศิริมงคล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายสุทธนพ  สุมทุม โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ภิราญคำ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงอัษฎาพร  ศิริตังสกุล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงอาริยา  พันธ์เลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายกฤษณพงษ์  สลีอ่อน โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายกิตติวัฒน์  ลำทา โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงจณิสตา  สลีอ่อน โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงจิราภา  สุทธการ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายธิตินันท์  ขอดแก้ว โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายประภวิษณ์ุ  ปันหล้า โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงพิชญาภา  อินทำ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายภูวพล  สถิตย์ศิลาธรรม โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายศรัญพงศ์  นาละทะ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงสิรินรัตน์  ภักดีราช โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายอดุลวิทย์  แตงเทศ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงอภิสรา  วันดี โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงกรกนก  ประทุมแก้ว โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายกรกฤษ  ประทุมแก้ว โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ณัฐเอก โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงชิดชนก  จันทร์เหลือง โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายณภัทร  มะโนคำ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฝีปากเพราะ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายณัฐชานนท์  ฝีปากเพราะ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงณัฐธยาน์  กัลยา โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงธชพรรณ  ศรีเรือน โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายธนธรณ์  โชติช่วง โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงนันทิตา  สุโรพันธ์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงนิชาภา  เมฆฉาย โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพรญาณี  ไทยป้อม โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงพัชฎา  แก่นทอง โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพัชริญา  ขันทะ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงพิชญานันท์  นาคราช โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงภัทรพิมพ์  ภูวกิจปรีชา โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงรพัธนันท์  หิรัญธีรากุล โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงรสกร  เวทำ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงรสิกา  ซอระสี โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงรุจิษยา  วรรณสมพร โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายวชิราวุฒิ  ใบยา โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายศตวรรธ  ซ้อนพุฒ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงศิวพร  ซ้อนพุฒ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายสุทธิภัทร  สุวรรณดี โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงอภิชยาพร  สุวรรณประดิษฐ์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายอภินันท์  มุ่งอาสา โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายกิตติพัฒน์  มูลคํา โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายไกรวิชญ์  รกไพร โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
367 เด็กชายเขตตะวัน  จันต๊ะยอด โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายคิรากร  ครุฑธาพันธ์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงชณิสรา  ชัชวาลวานิชกุล โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงชนัญญา  จิณะไชย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
371 เด็กหญิงช่ออินทนิล  สวนนันท์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายชินกฤต  นามติ๊บ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายฐปนนท์  ลำน้อย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงฐิติวรดา  กิตติธราดิลก โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
375 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลำใจ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายณัฐนนท์  วิรากานต์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
377 เด็กชายเทพพิชิต  แสงคำกุล โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายธดากรณ์  แสนบุตร โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงธัญญ์ชยา  กาวี โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงนันทภัค  ณ ลำปาง โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายน่านนที  ทะต๊ะ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  หลวงยศ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
383 เด็กชายปองคุณ  ลำน้อย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิษฐ์  สุทธหลวง โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายพีระพัฒน์  พรชัยณุวัฒน์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงภรณ์รัมภา  จันทรธิมา โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายรณภพ  ลำน้อย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงศศิประภา  โนราช โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงสินีภิณญา  เรืองนาราบ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายสุริยพงศ์  ปาละ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันฟุ่น โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุฤทธิ์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงขวัญฉัตร  ลำน้อย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายคุณธรรม  สอนศิริ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายจิตติพัฒน์  สูงสุมาลย์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายจิตประภัสร์  ธนะขว้าง โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายจิรวัชร  ทองดี โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายชนะภัย  ปะทิ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงฌัฏฐ์นรี  ไตรทรัพย์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงญาณินทร  เเอฤทธิ์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายณชพล  ยะใหม่วงศ์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงณัฏฐ์ชวัล  สุทธหลวง โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายตุลย์พิสิษฐ์  หลวงยศ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายเตชสิทธิ์  ลำน้อย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายทยาวีร์  วิยา โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงทัศน์ลักษน์  โยบรรยงค์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงธัญญ์จุฑา  นันทเสน โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายปฐมพัชร์  อุดอ้าย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายปัณณธร  ด๊วงเเก้ว โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงพนัชกร  ถาวงศ์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงพนิตพร  ศรีทุมมา โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายพิตรพิบูล  เตชะปัน โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงเพชรร์อารีย์  แก้วเพชร โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงภคมน  เนตรวีระ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายภวินท์ตรัย  บุญมาปะ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายภัทรดนัย  ใจทิศ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงมธุลดา  โสเก่าข่า โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงมุธิดา  ทานัน โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงเมย์วรินทร์  ชมภูมิ่ง โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายรณภัทร  เจริญ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงลักษิกา  ปัญญาโพธิกุล โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงวนัญญา  นาขันโท โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงวรพิชชา  ดีมากมี โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงสุชัญญา  สุฤทธิ์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายสุชาครีย์  ผายแก้ว โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงสุทธศิริ  จักร์แก้ว โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายองครักษ์  เถื่อนกวา โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายอภิชนก  หงษ์เจ็ด โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงอัคติมา  แสงสว่าง โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายอัษฎายุธ  เพชรสมบัติ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงอาทิตญา  ธนะขว้าง โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายอิทธิพันธ์  สมเงิน โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงอินทนนท์  รางแดง โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายเเสนรัก  สุขเจริญ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงกรกัญญา  คำเขื่อน โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงจุฑารัตน์  คงคาใส โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.5 คณิตประถม
437 เด็กชายชิติพัทธ์  ตนภู โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.5 คณิตประถม
438 เด็กชายไตรภัทร  วังสาร โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.5 คณิตประถม
439 เด็กชายทินภัทร  กาใจ โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.4 คณิตประถม
440 เด็กชายธนโชติ  จิตอารีย์ โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.5 คณิตประถม
441 เด็กชายธนทรัพย์  อุ่มมี โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายธนวัฒน์  ระขะไพ โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงนิตยา  พันชน โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.4 คณิตประถม
444 เด็กชายปภาวิน  ธงยศ โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายพีรภัทร  อินธรรม โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายภคินท์  สมัครเขตวิทย์ โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายวชิรภัทร  ปากสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายอชิระ  อัศวภูมิ โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายอติศักดิ์  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.4 คณิตประถม
450 เด็กหญิงกมลชนก  ไชยโย โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายกรรยวิทย์  กันทะยา โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายกวินท์  สุวงกฎ โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงกัลยรัตน์  คงคาใส โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงฉัตรชนก  ชาวส้าน โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงฉัตรปวีร์  คงบุญ โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำชั่ง โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงณภัทร  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายณภัทร  ไชยศิลป์ โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงณัฐกานต์  จอมงาม โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงณัฐติยาพร  ใจการณ์ โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายณัฐพสิษฐ์  อ่อนน้อม โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายธนภัทร  ไชยศิลป์ โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายธนภูมิ  ไชยศิลป์ โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายธนวัฒน์  คำภักดี โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายธนวัฒน์  ไชยศิลป์ โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายธนากร  คำเทพ โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงธินิดา  ไชยศิลป์ โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายนภนต์ธรณ์  พูลหน่าย โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายนรินทร์  กลางวงค์ โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายนาวา  กลางวงค์ โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายนิรุช  พันชน โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงปพิชญา  โกษารักษ์ โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงปริยฉัตร  คงบุญ โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงปิยะวรรณ  ไชยศิลป์ โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายผดุงศักดิ์  ขระสุ โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงพอใจ  หลักคำ โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายภูบดินทร์  ทะวงค์หาญ โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงมนสิชา  งอนสวรรค์ โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายรัชชานนท์  พันชน โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงวชิรญา  ไชยศิลป์ โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงวิชญาพร  สุทธหลวง โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายศิริโชค  ท่าชุม โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงสมหญิง  ศิริปัญญา โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงสุกานดา  มูลคำ โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงสุภัสสร  มูลคำ โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงแสงดาว  สีทอง โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายเอเชีย  มุขเพชร โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงกฤตชญา  คนอยู่ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายกิตติกวิน  บุปผาสังข์ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงจุฑามาศ  ตาริน โรงเรียนบ้านถ่อน ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายธนวัฒน์  สารมลฐี โรงเรียนบ้านถ่อน ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายมนัสวิน  บูรพาวิจิตรนนท์ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงกัลยารัตน์  เขียวแก้ว โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายกิตติพัศ  ปานต๊ะระษี โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายจักร์รินน์  โคตะยันต์ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายชวิศ  อะทะไชย โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายณภัทร  อิ่นแก้ว โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จินะปัน โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายณัฐภูมื  หนูพุฒ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายธนพัทย์  เย็นใจ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงนิรชา  สุทะ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงพรประภา  ไชยมิ่ง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงพัชรีพรรณ  ทะนะวัน โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงภัทรกร  โลราช โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายยศพนธ์  บุญนันท์ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงรุจิรา  สุทธหลวง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงวิชญาดา  ใหม่ตา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายวีรเทพ  พิทักษ์ศิลป์ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงศศิตา  แสนประเสริฐ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงสิริยากร  โลราช โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงสุนิดา  พรมปัญญา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายอัครวิน  สุทธหลวง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงชญานัน  บุญเทพ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษรังสรรค์) ป.6 คณิตประถม
514 เด็กชายธนโชติ  พรมสาส์น โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษรังสรรค์) ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงภาวินี  วรณิสิฐ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษรังสรรค์) ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงมิ่งกมล  ไชยวิชู โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษรังสรรค์) ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ธนะวัง โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษรังสรรค์) ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายวรากร  เพี้ยนพิทักษ์ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษรังสรรค์) ป.5 คณิตประถม
519 เด็กชายอนุวัตร  ยาปัน โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษรังสรรค์) ป.4 คณิตประถม
520 เด็กชายอัศวิน  ไชยสูง โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษรังสรรค์) ป.5 คณิตประถม
521 เด็กชายกวินทรา  สีทา โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษรังสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายจิระพัทธ์  บุญเทพ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษรังสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายธนโชติ  ธนะวัง โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงพัทรารินทร์  คำชมภู โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงวนัสนันท์  จันต๊ะวงค์ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงธาริริน  อรรถจินดา โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงภัทรธิดา  แสงใส โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงชนัญธิดา  รักสัตย์ โรงเรียนไตรประชาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงพิชญา  หาญยุทธ โรงเรียนไตรประชาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายญาณวิชญ์  หลีใจ โรงเรียนบ้านเชียงแลนาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายกมลโชค  ยะแสง โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายจิราพัฒน์  ใบยา โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายธัญเทพ  ธัญญะ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
534 นายภูริธาดา  อุปชา โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นายสิงหนาท  ดีสม โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายสุวพัชร  พันชน โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงกิตติรินทร์  สุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านคัวะ ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงจิรัชญา  อินไชย โรงเรียนบ้านคัวะ ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายไชยพัฒน์  อุทธิยา โรงเรียนบ้านคัวะ ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงณิชานันท์  บุญทำ โรงเรียนบ้านคัวะ ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายธีรเทพ  อินทปัญญา โรงเรียนบ้านคัวะ ป.5 คณิตประถม
542 เด็กหญิงนงนภัส  นันท์ชัย โรงเรียนบ้านคัวะ ป.5 คณิตประถม
543 เด็กหญิงปรมาภรณ์  คำปัน โรงเรียนบ้านคัวะ ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงอภิชญา  เมฆอากาศ โรงเรียนบ้านคัวะ ป.6 คณิตประถม