รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกนกพล  ปันชุน โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกษิดิ์เดช  วุฒิ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ผ่องศรีสุข โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกันตพิชญ์  เตชะยศ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัลยกร  เย็นใจมา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกาญจพัฒน์  พิพัฒน์เวช โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกานต์นัดดา  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกิตติญารัตน์  ขันทะยศ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกิตติภูมิ  อินทราพงษ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกิรนา  คัมภีร์พัฒนไพศาล โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกีรติกา  ทะอินทร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกุลรดา  ศรีปัญญา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงขวัญชมน่าน  ทะก๋า โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายคณาธิป  บัญจรัตน์วรกุล โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงคุณิตา  คงทน โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายจิตติพัฒน์  จิใจ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ไชยสีติ้บ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจิรัชญา  มหานศนันท์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายจิรายุ  นางาม โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายฉัตรเฉลิม  สมศรี โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชนกนันท์  ญาติฝูง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชนัญชิดา  เสริญรัมย์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชนัญญา  ชนะงาม โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชนิตสิรี  คำมา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายชลภัทร์  บุญสุยะ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายชวนากร  สุวรรณนาค โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายชัชพงศ์  ปริกเพชร โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายชัยนรินทร์  สิริภควัฒน์กุล โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายชัยวิชญ์  จันทวงค์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายฐิติวัฒน์  เขียวจันทร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายณฐพงศ์  สุทำเลา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายณพิศิษฎ์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายณภัทร  อินต๊ะเขื่อน โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณรชต  อมาตยศักดิ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เมืองมูล โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายณัฐชนน  ใจจันทร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขใจ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายณัฐพัชร์  ไชยวงศ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายณัฐเมศฐ์  วิเศษสรรค์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณัฐริณีย์  พรมพิชัย โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณัฐวรา  วิไลริจิกรณ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายแทนไทย  ยานะฝั้น โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายธนเดช  ช่องคันปอน โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายธนภูมิ  จันต๊ะโมกข์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายธนวรรธน์  คำลือ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายธเนษฐ  เพชรรัตน์พันธุ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายธราธิป  ชัชวาลย์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงธวัลรัตน์  วงศ์บุญญานุวัฒน์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อดิศรศุภพงษ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงธันยพร  ดีอัมภาภิสิทธิ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายธีรวุฒิ  ทาเสน โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายนนท์ปวิชญ์  อินน้อย โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายนนธวัช  ลานแก้ว โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายนราเดช  พอใจ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงนรินทร์กานต์  เกียรติยศ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายนฤบดินทร์  ไชยกลาง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงนฤรัตน์  คชแก้ว โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายนฤสราณ์  ลือรำลึก โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงนลินนิภา  กันธิยา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสนอุบล โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงนันทิชา  มาน้อย โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายนันทิวัฒน์  ตายอด โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงนิพิษฐา  ไชยศิลป์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายนิรัช  กระฐินทอง โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงบุญนุช  ธรรมกร โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงบุญสิริ  พลธนะ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายบุณญรัศมิ์  ยะแสง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงบุษยมาศ  ดวงนาค โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายปรวัฒน์  มณีรัตน์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงปริยากร  อ๊อดผูก โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายปวรธรรศ  ลัมยศ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายปวรุตย์  แซ่เติ๋น โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปวันพัสตร์  ปันทะนะ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายปัณณวัฒน์  ทะฤาษี โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปิยะรัศมิ์  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงปุณณภา  ดาราวรรณ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายปุณณวิช  ศรีแก้ว โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงไปรยา  ดีวุฒิไชย โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายพงศ์วาณัฐ  สันติพงศกร โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ใจจันทร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายพชร  แสงสุวรรณ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายพณิชพล  ชมพู โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพรรณภัทร  สายสมบัติ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพรลภัส  รองเดช โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพร้อมพลอย  ต๊ะพรหม โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายพศุตม์  มูลกัน โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพัชรดา  โรงคำ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพัทธนันท์  พลจร โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพิชชาอร  ยอดออน โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพิชญธิดา  เชียงทา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงพิชญาภัค  พงษ์ศรี โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายพุฒิภัทร  รัตนะ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงภัทรนันต์  ต๊ะมุกดา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายภัทรภณ  ศรชัย โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงภัทรวัลลิ์  ปิจดี โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงภิญญารัชช์  แต้มดื่ม โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทร์รัตนสิริ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงภูมิพิชญ์  เชียงลา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายภูริณัฐ  ไชยวงศ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายมงคลชัย  ต๊ะติ๊บ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายมนัญชัย  คำเวียง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงมุทิตา  สารแสง โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงรวิสรา  ดีอุด โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงรสา  แสงสุริยะ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เฟืองแก้ว โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงรัตน์เกล้า  หาญสกุลชัย โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงรุ่งนิรันดร์  เพชรธันยบูรณ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงฤทธิธิดา  เดชบำรุง โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายลภณ  ผ่องศรีสุข โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายวรกร  วงษ์ทอง โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายวรเทพ  เยียมยทธวงค์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายวริศ  เหลืองรัชพันธุ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายวีระพัฒน์  สุขใจ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายศิระคุณ  ทองศรี โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายศิวกร  ศรีชาแอน โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายศุภณัฐ  งานนันไชย โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงสกุลญารัตน์  ขัดเงางาม โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงสราญารัตน์  ผุดผ่องพรรณ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายสิรวิชญ์  สุขทวี โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายสิรวิชญ์  แซ่ผ่าน โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงสิริวรินทร์  รัตนจันทร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงสิริวิมล  ไชยโคตร โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงสิริสุภตา  รักชอบ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงสุธิมา  ต๊ะกิติ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  แพงโท โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายหัตถกรสิน  ขมินธกูล โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงอภิชญาภรณ์  อิ่นธิ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายอภิวัฒน์  วังขวา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงอัยญดา  ศรีเมือง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายอาชวิล  แก้ววิจิตร โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงกชกร  สถานอุ่น โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกชกร  สำเร็จผล โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกชพรรณ  อารินทร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทองคมขำ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกนกพร  วิชัยพูนทรัพย์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกมลฉัตร  ธนะวงค์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกมลวรรณ  กุลณาวงค์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกรกนก  ธิเสนา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายกรวิชญ์  สุวรรณนาค โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกฤตธีรา  กองยักษี โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายกฤตเมธ  มาหล้า โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายกฤตยชญ์  หลวงขันธ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายกฤษฎา  ทาคำสม โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายกวินทร์  สุขวุฒิไชย โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายกสิณพจน์  บุญช่วง โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกัญญพัชร  อาวรณ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกัญญ์พัชร  ขันทะ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีสุขคำ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิทธิกัน โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เขื่อนคง โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหลาแตว โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกัญญาณํฐ  ยังธัญญา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายกันต์พิชาญ  ปิ่นทอง โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกานต์ชุดา  สว่างศรี โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงเกสรา  วงค์หลอม โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายเกื้อรังสรรค์  ปัญญากุลารักษ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงขวัญจิรา  ปัตติธรรม โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงขวัญชนก  วงค์แจ่ม โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงขอบคุณณ์  เปี่ยมทวีศักดิ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายเขมทัศน์  ทะจักร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงเขมศิริภัส  สารใจ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายคณิศร  กาศเจริญ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงคณิสรา  วงค์ทหาร โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายคุณานนต์  แสนอุบล โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายจตุรวัฒน์  นันทวาส โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงจิดาภา  สิทธิสาร โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายจิรภัทร  สวนวัน โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงจิรภิญญา  สะสันติ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายจิระภาคย์  อึ้งพงษ์พานิช โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงจิรัชญา  ตาคำ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงจิรัชญา  ปัญญาคำ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงชญาดา  อินน้อย โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายชฎานิน  วันเสาร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงชนม์นิภา  มูลมณี โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชนม์พิชา  พินิจสุวรรณ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงชนัญชิดา  เทพราช โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงชนัญธิดา  กองกุณะ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงชมพูนุช  มีบุญ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายชยพล  ชัยยศ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายชยันตี  จิตอารีย์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายชวนากร  ถาวรโชติ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายชวภณ  เทือกคำซาว โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายชวัลวิทย์  วงค์วุฒิ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายชวิศ  สุวรรณคุณ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงชัญญานุช  สังข์ศิริพงษ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายชัยฐกานต์  ดีสีใส โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงชาลิสา  ชาวแหลง โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายชินดนัย  สบานงา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายชินะพัฒน์  รพีทัศนพงศ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายชิษณุชา  คณะเทศ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายญาณภัทร  หอมใบบัว โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายฐานพัฒน์  จินะสิทธิ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงฐิติชญา  พันธุ์พาณิชย์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงฐิติชญา  สิทธิภารัตน์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายณฐภัทร  ศรีคำ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณปภัช  มานะลอ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายณภัทรธรณ์  วงศ์ราช โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณภัทร์พิชชา  พิริยกรพงศ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณหทัย  กันทะขู้ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณัชณิตา  สารทอง โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายณัชพล  กันทะตา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายณัฎพงค์  เกษมจิตร โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายณัฏฐปารย์  เนตรวีระธนันท์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัฏณิชา  ปัญญาจักร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายณัฐกิตติ์  ณ น่าน โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณัฐชญา  นันคำ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายณัฐชนน  กุดนาน้อย โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายณัฐชนน  ชอบธรรม โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงณัฐชนน  มลาวรรณ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณัฐชยา  วังขวา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณัฐชา  หาญชัย โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณัฐณิชา  จิวสืบพงษ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมต๊ะ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณัฐณิชาพันธ์  นิกรพันธุ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงณัฐนพิน  เดชเสน โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงณัฐนรี  เสาร์วงค์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายณัฐปวินท์  คำปาตัน โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายณัฐพัฒน์  วังตา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายณัฐภัทร  คำน้อย โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณัฐมณฑน์  เจดีย์กัน โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงณัฐวดี  ศิริพจน์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายณัฐวรรธน์  เวียงนนท์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายณัฐวัฒน์  วิชารักษ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีอาคะ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณิชาภัทร  ภูลา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายติณณ์  นิกรวงศ์สิริ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายทักษ์ดนัย  อุ่นตุ้ย โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงทับทิม  ใจจันทร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายทินกร  คำน้อย โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายเทย์เลอร์ ณัฐสลิล  ปร่ำเป็ง โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายธนกฤต  ปิจดี โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายธนกฤต  ไชยรังษี โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายธนเดช  พรมโกน โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายธนเดช  ศรีทองสุข โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงธนภรณ์  ธิคำ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายธนภัทร  คำหว่าง โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายธนศักดิ์  อินน้อย โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงธนิดา  เอมะสุวรรณ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงธรวารี  จรรยาวิศิษฐ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธฤตวัน  มหาวัน โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อยู่เจริญ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายธัชธรรม์  ใจคง โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงธัญจิรา  นะราศรี โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงธัญญวรัตน์  ณัฐเกียรติกร โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายธันย์พศุตน์  รินอินทร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงธิดารัตน์  กิวัฒนา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายธีรดนย์  แสงเพชร โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายธีรภัทร์  อะทะวงค์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายนนฐกาญจน์  จันทะนะ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายนพคุณ  ณ น่าน โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายนพดากร  เปียงชมภู โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายนฤบดินทร์  ทุนประเสริฐ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงนลินดา  ปิงมอย โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงนัฑพร  จันต๊ะพรมมา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายนัทธวัฒน์  ศรีทองสุก โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายนันตชัย  นันต๊ะ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตระการจันทร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงนันท์นภัส  วรรณวิภูษิต โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายน่านนที  นรสิงห์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายนิติภูมิ  ทองสุข โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ไชยศิลป์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงนิศามณี  คำเฝือ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงนิศารัตน์  แก้วมา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายบวรวิชญ์  นันต๊ะ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายบุญยรัตต์  บัณฑิต โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายบุณยภู  ตุ้มมี โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีงาม โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงเบญศิญา  นะวะสิทธิ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงปฐมพร  สุทธิปัญโญ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงปภังกร  อินชื่น โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ขีใสยา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สวนวัน โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงปภาอร  ศรีจันทร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายปรมะ  จันทรมณี โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายปรวิชญ์  ประสิทธิ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงประวิชญา  เบิกบาล โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายปรัชญา  ยารินต๊ะ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  โนชัย โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายปวริศ  สุยะ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ก๋าคำมูล โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงปัญญรัศม์  จิตวงศนันท์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงปัญญาพร  ขุนแก้ว โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงปาลิตา  ทาวี โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปุณณภา  ยะราช โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงเปรมฤทัย  ศรีทิพย์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายพงษ์พณิช  บุญชูภักดิ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายพรพิพัฒน์  รุนทา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายพลชาติ  แซ่เติ้น โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายพศุฒม์  ขำบาง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงพัชรียา  ไชยสลี โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพัทรศยา  แสงคำมา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงพัศธนัญญา  เดชเสน โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพิชชาพร  เขียวปัญญา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพิชฌกาญจน์  จะเฮิง โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพิชญสินี  เพ็งชัย โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพิชญาภัค  อักษรพิมพ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพิชยภิญญา  ชินายศ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพิชามญชุ์  มัคคพันธ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ยอดออน โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพิมพ์นิดา  ฉ่ำเวชะ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงเพ็ชร์รุ้ง  ดีวุฒิ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงแพรพันวาพร  มหาไม้ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงไพลิน  เชื้อหมอ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงภคมน  พลังฤทธิ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายภวินทร์  สุวรรณศรี โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายภัทรดนัย  สวัสดีวงษา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงภัทรวาดี  ทาแหล้ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายภาณุเดช  ขันทะ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงภิรัญญา  ธะนะสม โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายภูคนนท์  อุปนันท์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายภูเพียง  วังสาร โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายภูมิรพี  รักอักษร โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายภูมิรพีณ์  วรรณวิภูษิต โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงมิ่งโกมุท  ศรียงค์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงโยษิตา  คะใจ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายรชตกร  ปรีชาสุขศิริ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงรวินท์นิภา  พรมมา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายรัชชานนท์  รัตนพิสิษฐ์ไพศาล โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายรัชวิน  จงบริบูรณ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงลัลน์ลลิล  รัตนพิสิษฐ์ไพศาล โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงวชิรญาณ์  กุณา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เพชรดิน โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศีติสาร โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงวรกมล  นรินทร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงวรรณกร  น้อยจีน โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายวรัตน์  แก้วปาเฟือย โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงวริศรา  หงษ์เงิน โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายวัฒนนันท์  เชียงหนุ้น โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงวิภาดา  วุฒิ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงวิริญญา  บุญศรี โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายศฐิฎพงศ์  แจ้งอำพันธ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงศศิญาดา  วงศ์ศิริกรณ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงศิภาวรรณ  ยศศิริพันธ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงศิรัสวยา  ปัญญานะ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงศิริรัตน์  มหาปาน โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายศุภณัฐ  การศิริ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงศุภนิดา  ชูติพงศ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงศุภิสรา  อินทิยศ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายเศรษฐสวีสดิ์วงศ์  ขิงหอม โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายสิงหบัญชร  ชินวรรณ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายสิรวัฒน์  บุตรศรีภูมิ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงสิริกร  เหมพิจิตร โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงสิริญากร  วงค์ศิริ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายสุกัลย์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงสุวัจนี  แก้วแกมทอง โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงสู่ขวัญ  ศรีคำภา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงหนึ่งบุตรี  ศรีบุญเรือง โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงอชิรญา  รัตนอุบล โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงอชิรญาณ์  จิตมะโน โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงอภิชญา  วงษ์แสน โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายอภิณัฐ  สุนันต๊ะ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายอภินัทธ์  วงศ์ธีรภัทร โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงอริสรา  พรมต๊ะ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงอัญญารัตน์  ทำเพียร โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายอาคเนย์  เขื่อนเพชร โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงอุรัสยา  ใจประสงค์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายเอกคณินจ์  พงศ์สังกาจ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงกรวรรณ  จันทร์คำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายกฤตธนกร  คำวรรณ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายกฤตนัท  นิลคง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
361 เด็กหญิงกัญญ์วรา  สอนนนฐี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
362 เด็กหญิงกัลย์กมล  จันทูล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงกิตติกาญจน์  กันสังข์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายกิตติคุณ  คำมอญ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
365 เด็กชายคณิน  ศาสนศิลป์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายคิรากร  สุเทปิน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายคุณานนท์  นนทธิ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายจักรทีป์ต์กรณ์  อามาตย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
369 เด็กหญิงจิดาภา  อัมพุธ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายจิรณัฐ  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายจิรายุ  ฝางคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงชญานิศ  อินสองใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงชฎารัตน์  รอวิลาน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายไชยวัฒน์  บุญตา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายญาณวัฒน์  บุญทร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงญาดา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
377 เด็กชายณฐภัทร  กันทะวงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายณดล  ศรีวิไชย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายณวพล  สังข์ชัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงณัชชา  ทัฬหวัฒน์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขัตติจิตร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายณัฐพล  วงค์หลอม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงณัฐวศา  ดีสุยา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
384 เด็กชายดิเรกฤิทธิ์  กามินทร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายธนบูรณ์  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายธนันชัย  ทิอวน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
387 เด็กหญิงธนิดา  สวนใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงธรรญชนก  อภัยภักดี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงธวัลยา  ท่อพงศ์พัฒน์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงธันยนันท์  นามวงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
391 เด็กชายธีธัช  โสภา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
392 เด็กชายธีรวิทย์  หงษ์ห้า โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
393 เด็กชายนนทนันท์  สุทธิ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายนรวร  อนันตกลิ่น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงนัชชา  ศรสีดา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงนัฎฐธิดา  กันตา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
397 เด็กชายนัฐทพันธ์  พาสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงนิติกาญจน์  ปันนิตามัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงบรรณชณาภา  สินต๊ะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
400 เด็กหญิงบุญญิสา  อุทุมพร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายปฏิภาณ  ตาลจรัส โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงปณัฎฎา จีน่า  ฟอลลีย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายปรเมษฐ์  ขวัญสูตร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงปรียาฉัตร  เจดีย์แปง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายปวรุตต์  เชิดชู โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงพลอยขวัญ  เอื้อประเสริฐศิริ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงพลอยฤทัย  ดวงสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายพัฒน์ธนันภู  เมืองพรม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายพัสกร  ดีปินตา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงพาขวัญ  เอื้อประเสริฐศิริ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงพิชชาภา  ทานิล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายพิชญคุน  เจดีย์หน่อ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  พรมไชยวงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงพิชญาภัค  เขื่อนก้าว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
415 เด็กชายพีณภัทร  บุญตัน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงเพ็ญประภา  วงศา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงภัทรปภา  ใจขาน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายภัทรภูมิ  ดีวุฒิ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ดีปินตา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายภูเบศ  ทวีทวีรัตน์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายภูมิพิชญ์  ธนบุญเรือง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
422 เด็กชายภูมิพิทักษ์  ภิมาลย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงมัญชรี  เชียงปะละ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายรชตฤณ  อินรัตน์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายรัชชานนท์  ยศกันโท โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายรัชชานนท์  อุปละ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายรุจิภาส  อรรจนาทร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงลดามณี  มุ้งทอง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงลักษิกา  สวนแก้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
430 เด็กหญิงวรพนิต  ทินนะพรม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงวรวลัญช์  ตั้งมุทาสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายวิทวัส  รักขะภัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายศาศวัต  ใจเดช โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงศิรินภา  สวนพรม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงศุกลรัตน์  กติยศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
436 เด็กชายศุภโชค  มงคล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายสิทธิกร  กลิ่นด้วง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
438 เด็กชายสุรธัช  พึ่งโพธิ์สภ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
439 เด็กชายอริญชย์ชัย  มหาวงศนันท์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
440 เด็กชายอรุษ  อรุณนุมาศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงกชมน  ภัทรวรากุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกนกกัญญ์  จันผะกา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายกรกวินทร์  อภิญญาลังกร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงกรณิศ  ศิริชาญ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงกรณิศ  หวังข้อกลาง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงกรวรรณ  วงศ์สีสม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงกฤตติญาพร  โชโต โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายกฤติเดช  นุดวงแก้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายก้องภพ  สาพิน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงกัญญณัชชา  ธินไธสงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินวงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงกัณฐมณี  จินะยะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายกัณณภัทร์  ขุนทอง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายกันต์ธีภพ  ภูแซมแสง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงกันตินันท์  จันทร์ฟอง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงกันยารัตน์  จันทร์ลังกา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงกัลยารัตน์  สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงกานต์พิชชา  งามละออ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เจ้ยทองศรี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายกิตติกวิน  อินต๊ะวงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายกิตติภูมิ  อินศิริ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงกุลกรณ์พัชร  ศรีตระกูลวงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงกุลสิรา  มหาัน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงเกตุรดา  โปธิ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงขวัญสิริ  ตุ้ยน้อย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายคณพศ  พันธุ์ปัญญา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงความรัก  ทิพย์คำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายจตุรวิชญ์  เพียรงาม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงจารุพิชญา  เกี๋ยนธิวงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงจิรภิญญา  ทองหลิ้ม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงจิรมณีภรณ์  แก้วอินแสง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายเฉลิมกิตติ์  วิเชียร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงชญินทิตา  ก๋าแก้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงชฎารัตน์  ยักครินทร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายชนกันต์  ใจบุญ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงชนัญชิตา  อินวงค์วรรณ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงชนากานต์  มงคล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงชมพ์นภาสร  วุฒิสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงชลกาญจน์  ขัตติยาพร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงชัญญานุช  ทะนิต๊ะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงชาลิสา  สมใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายเชาวรัตน์  ชวพิพัฒน์ชัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงโชตินภา  นุปิง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงญาณิศา  อุดคำอ้าย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงฐิตารีย์  ธีรภาพวิเศษพงษ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายฐิติภัทร  หอมนวล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงณกัญญา  ชมภูรักษ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายณธัชพงศ์  มหายศนันท์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงณปภัช  เพียรดีกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงณพิชญา  ณ น่าน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายณวพนธ์  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงณหทัย  ยศอาจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงณัชชา  ขันสุรินทร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงณัชชาภัทร  สิงห์แสง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงณัฎธิดา  เขื่อนจักร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายณัฐชนนท์  พรมแก้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงณัฐชยา  อินวาทย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงณัฐชา  หล้าคำมูล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงณัฐณิชา  จ๋าวะนา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายณัฐพล  บุตรศรี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงณัฐรดา  สิงหวิไลกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงณัฐวิชา  กุณะพรม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงณิชชา  ปิงยศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงณิชากุล  ศรีสนิท โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงณิชาภัทร  วุฒิการณ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงณิศมา  มูลขำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงดานิตา  ทองข่ม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายดำรงค์กานต์  คำอุ่น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายทรงภพ  สารใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงทักษอร  ลือยศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายแทนคุณ  ใจเที่ยง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายธนกฤต  อินต๊ะเนตร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงธนันญ์ภร  สุหนั่น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายธนาธิป  ดีกัลลา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงธรรญธร  มะโนแสน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงธัญชนก  คำอินทร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงธัญชนก  ปัวน้อย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ไชยชนะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงธันยารัตน์  ขันคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายธิติพันธ์  จันทร์ทาลอง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายธีรชาติ  พลังฤทธิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายธีรยุทธ  ทิหล้า โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงธีวราป์  ชัยวร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงนภกมล  สอนศิริ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงนภัสชญา  ทองตา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงนภัสรา  ภิยะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงนรารัตน์  จันทอน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงนัฐฏิกานต์  เลิศคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงนันทิชา  ปานสม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายนันทิพัฒน์  เรืองรุ่ง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายนาถธรรม  กุลณาวงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงนิรดา  เสนาะเสียง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงนิศรัชภรณ์  สุพร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงนุชรดี  ทองอยู่ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงบุญญ์รักข์ษา  ตาลตา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงบุญฑริกา  ฝายนันทะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายปฐมพงศ์  ชินายศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายปฐมพร  แซ่โซ้ง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงปณิฏฐา เกรซ  ฟอลลีย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายปภินวิทย์  ศีลธนทรัพย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายปรรณณฐภัค  บริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงประภัสสร  โคกทับทิม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงประภาศิริ  ด้วงทอง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายปราชญ์พีรกร  สีต๊ะสาร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายปราณปราชญ์  ทับทิมสวน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงปราณปรียา  สอนศิริ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงปรีชญา  ไคลมี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงปัณฑิตา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงปัณณ์ฟ้า  ยุทธยศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงปานไพลิน  แสนธิวัง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงปิยธิดา  ชินายศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  เปลี่ยนวิลัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายพชรพล  เพ็ชรพูล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงพชรอร  เตชา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงพลอยณภัทร  เมฆขุนทด โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงพัชริญา  หาดนิถา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงพิชชานันท์  เสงี่ยมงาม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงพิชญาภัค  ขาวดี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายพิชัยศิริกัณ  นันทะน้อย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายพิชิตชัย  อภัยภักดี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันต๊ะกูล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงเพชรดา  วรรณศรี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงภวรัญชน์  ทะจักร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงภักค์ชนันท์  สว่างเมฆฤทธิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงภัทรกันต์  นันท์ชัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงภัทรธิดา  สารรัตนะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงภัทรฤทัย  จันทะวัง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เปาป่า โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายภูบดินทร์  สายสอน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายภูภูมิ  ปุริธรรมเม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กชายภูมิภัทร  มูลทา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงภูริชญา  กองแก้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงภูริชญา  มณีโชติ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายภูวณัย  ปิ่นชัยมูล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงมนัสนันท์  มาศรี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงมนัสนันท์  เกี๋ยนคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายมรรคา  ทวีพันธ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายมังกร  จิตบุญ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงรติกาศรัน  วงศ์ชมภู โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงรัญชน์ญาดา  รัตนวงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงวรวลัญช์  บูรณสันติพงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงวรัชยา  ก้อนแก้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายวสุพล  จักรผัน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงวิภาลักษณ์  มงคลพิดิษ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงวิลาสินี  ตาบุญถึง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายศตคุณ  พุทธวงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงศศิญาดา  ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงศศิมา  มะศักดิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงศศิลักษณ์  กองผัด โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงศิริกัลยา  สมมุติ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายศุภณัฐ  บุญตัน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายศุภณัฐ  สะสม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงสมิตา  เอื้อจิตอารี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงสวิชญา  ภูเวียนวงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายสิรวิชญ์  ตาเต็ง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายสิรวิชญ์  อินปาว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายสิรวิชญ์  อินใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงสุฌานาถ  นวลคำวัง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายสุทธิพงษ์  อินทะเขื่อน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์เรือง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงสุภิดา  หน่อปา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กชายสุเมธ  สวนผล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงสุวพิชชา  ดีสม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงสุวพิชญา  ดีสม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายอนุศรณ์  คำฟู โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงอภิชญา  จินะตา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงอมรวรรณ  กันบุญ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงอรวริศรา  สุทธจันทร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงอัญญรินทร์  ยาโน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายอิทธิกร  มหาวัน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงเอลล่า ดิษยา  ฑรุฑ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงกชกร  ออมสิน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
614 เด็กชายก้องภพ  เกียรติไพศาล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
615 เด็กชายกอบกาญจน์  สมบูรณ์น้อย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
616 เด็กหญิงกัณต์รดาญ์  มณเฑียร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
617 เด็กชายจิตตินันท์  วิชาญ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
618 เด็กหญิงจิรณัชชา  ศิริภาณุกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
619 เด็กหญิงจิรปรียา  คำยาน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
620 เด็กหญิงจิรพิชา  ศิริภาณุกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
621 เด็กหญิงชนิตา  จันทร์ผง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
622 เด็กชายชยสกล  สาคะรัง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
623 เด็กหญิงณฐพัชร์  ศรีธนานันต์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
624 เด็กหญิงณัฐณิชา  อยู่บริบูรณ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
625 เด็กหญิงณัฐณิชา  แห่วตระกูลปัญญา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
626 เด็กหญิงณัฐวศา  อินรัตน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
627 เด็กหญิงทอฝัน  รัตนา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
628 เด็กหญิงทิฐินันท์  สายธิยศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายธนกฤต  อิทธิยศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
630 เด็กชายธนภัทร  เพียรการ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
631 เด็กชายธรรศกร  พุทธานุ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
632 เด็กหญิงนภาวดี  ศรีกันชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
633 เด็กหญิงปกฉัตรแก้ว  คงคำเปา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
634 เด็กชายปวรุตม์  ศิริจันทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
635 เด็กชายปองกูล  รอวิลาน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงปิญาดา  สีงาม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
637 เด็กชายพงศพัศ  นามมณฑา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
638 เด็กชายพชร  สุกใส โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
639 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศรีสุข โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
640 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วิชัยเรืองธรรมา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
641 เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีอินทร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
642 เด็กชายภูบดินทร  คงเคล้า โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
643 เด็กชายภูปกรณ์  แดนนารินทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
644 เด็กชายภูวเดช  คำวรรณะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
645 เด็กชายรฐนนท์  บุนนาค โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
646 เด็กหญิงลภัสรดา  สังขวิเชียร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
647 เด็กชายวรินทร  สิงห์ลาว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
648 เด็กชายสรวิศ  โรจนศุภมิตร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
649 เด็กชายสิปปวิชญ์  ศรชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงสิรินดา  กองสิงห์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
651 เด็กหญิงสุมิตตรา  น้อยนาง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
652 เด็กหญิงสุรัมภา  อิภิชาติ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
653 เด็กหญิงหยาดฟ้า  อ่ำสุข โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงอัญชิษฐา  พรมเกษา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
655 เด็กหญิงกนกรดา  ดวงอินตา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงกนกวรรณ  นนทะชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงกมลชนก  ยะเสน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายกฤติเดช  สุวรรณ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายกวิน  กันไชย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงกวิษรา  ยังอยู่ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายกันตวิชญ์  แคว้งใจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงกันตินันท์  ศรีธนานันต์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงกันติยา  ขันทะยศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงกานติมา  เนตรทิพย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กชายกีรติภัทร  สุตเกตุ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงขวัญฤทัย  มูลราช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงคีรยา  นาธิวัตณ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายคุณัญณัฐ  ดีปินตา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายคุณากร  ดีสุยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กชายจักรพงศ์  ไชยวุฒิ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายจักรภัทร  ป้องมาลี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายจารุวิทย์  กุลมะโน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายจิรโชติ  อนุมา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงจิรประภาพร  จินายศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายจิรวัฒน์  แสนคำ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  นุปง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงฉัตรชนก  แสนใส โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงฉัตรญาดา  ยะกับ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงฉัตรรพี  เนตรทิพย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงชฎาณิศ  ทองดี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงชนกนันท์  อุยานะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงชนกภัทร์  สายโนวงค์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงชนม์พัชรพรรณ  งึ้มนันใจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงชนิตสิรี  ทรงเสรีย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  สังฆะคาม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กชายชลาธิป  ใจบุญมา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายชวิศ  พงษ์ปาลิต โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงชาคริยา  เปรยรัตน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวสอน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงฐิติวรดา  ไชยวุฒิ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายณชภัทร  ปราบริปู โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงณฐธมน  ไชยชนะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายณธัชพงศ์  เที่ยงชนะปพัฒน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงณัชชา  คำเพิ่มพูล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กชายณัชฐวิสิฐ  เย็นใจมา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงณัฏฐณิสร์  จิตอารีย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายณัฏฐ์พงษ์  ทะนันสิงห์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กชายณัฐกรณ์  คำอินสม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กชายณัฐกิตต์  รินฤทธิ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงณัฐธิญาน์  มโนชัยวุฒิกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงณัฐรดา  ศรีภูมี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงณัฐสินี  นิ่มไพบูลย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงณิชารีย์  จุมปา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายดารัณ  บวรธนเดชจินดา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายถิรวิทย์  พรหมยศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายทรรศพล  คำแฮ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงทักษพร  อัศวพุทธิ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายธชย  อินทนานนท์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กชายธณารัตน์  คำลือ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงธนกมล  โพธิ์สุยะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายธนกร  คิดดี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงธนกร  มหามิตร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายธนกฤต  อัครดำรงเวช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายธนภัทร  ธาดาสิทธิ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายธนวรรธน์  สีหราช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายธนิสร  มูลราช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงธัญพิชชา  ดุมคง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงธัญลักษณ์  พริบไหว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายธันวา  แพงสร้อย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายธีร์จุฑรรณ  ตันตา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กชายนภทีป์  เหล่าอารยะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงนรศชล  นรินทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายนราวิชญ์  อินนะลา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายนิชคุณ  กัณณพัฒน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายนิติธร  ปานคล้ำ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายบวรทัต  สอนธรรม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายบัณทัต  อินใจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงบุญญาภรณ์  วงค์ลังกา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงปณิชา  ปะทิ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กชายปธานิน  ไชยวุฒิ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงปนัดดา  ชัยนาม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายปพนธีร์  ลังกาตุง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงปพิชญา  กันไชย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงปพิชญา  เนตรทิพย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงปภัสสร  สุยะนา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงปภาวรินทร์  วีระพันธ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กชายปริญญ์กิตติ์  เชนยะวณิช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กชายปวรรุจ  อุทธวงค์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ออนแนนสี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงปานวรินทร์  แจ่มศิริ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงปาลิน  นิลทะวงษ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายปิยะพัฒน์  ขวานา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กชายปุณณภัทร  พวงไวย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงปุณณิชาพัชร์  สุทำแปง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงปุณยนุช  เปรมชื่น โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กชายพงศกร  สีหราช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงพรรัชดา  พาใจธรรม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงพัชรีรัตน์  ทนันไชย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงพันธ์วลัย  ซ้อนกัน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กชายพาคุณ  เดียวตระกูล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงพิจักขณา  แพกระจ่าง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงพิชชากร  นันไชย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กชายพิชชานันท์  จินะไชย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงพิชชาภา  วรรณชิต โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กชายพิชยะ  เหมืองคำ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  เป้าพิมพ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ดาอินวงค์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  วิภาพเสถียรกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงพิมพ์  พูลสมบัต โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายพีรพงศ์  แก่นแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กชายพีรวิชญ์  กันชนะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กชายพุฒิภัทร  ชายครอง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงพุทธชา  เลาหะรัตนวิบูลย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กชายพุทธิภัทร  โพธิ์ศรี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วรรณโยธา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงแพรลดา  แก่นแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายไพรัชนนท์  ทะขัด โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กชายภคนันท์  สุขสด โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กชายภคภัทร  ปินไชย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงภัคจิรา  อินทะโย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงภัคญาดา  รอดวิเศษ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ศรีวิชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงภัทชนก  ทาอาจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายภัทรพล  เย็นใจมา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงภาวิดา  ดอนชัยรัตน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ทะยศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  นุปง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กชายภูตะวัน  เกี๋ยนคำ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายภูนฤเบศ  สมฤทธิ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายภูมินันท์  ตันต่อมแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายภูมิภากร  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายภูรวิชญ์  ศรีอินทร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กชายภูสิท  ธนูสนธิ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงมิวา  คุซาโนะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กชายเมธาสิทธิ์  คำหว่าง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายรติวิชญ์  เกดุก โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงลฎาภา  ชาญชัยวรชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงลภัสรดา  คำหล่อ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงวรรณกร  สารพัฒน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายวรัญญู  จุลนวล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กชายวัชรากร  เชื้อคนแข็ง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงวิชญาดา  ประทุมแฝง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กชายวีร์นภัทร  เทียมทินกฤต โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กชายวีระศักดิ์  ศิลารินทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กชายศรัณย์กร  พรมดวงดี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงศิริกานดา  ขันทะมณี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายศุกกฤษ  ชุ่มวงค์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กชายศุภกฤต  ทิพจันทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงศุภนุช  สุภาจีน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กชายสรวิชญ์  น้ำเย็น โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายสรวิชญ์  วันควร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงสุพิชญา  ยอดผกา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงสุภัสสรา  กองสิงห์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงสุภาวิตา  สุปินะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  คำหว่าง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงอชิรญา  จิตต์จนะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายอนพัช  หงษ์สิบสอง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงอภิรดา  ไล้เลิศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กชายอัฎฐชนะพงษ์  เมฆคะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงอาทิตญา  สิทธิวุฒิ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงอารยา  สุขยอดเย็น โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงอาราดา  สูงสว่าง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายอิทธิณัฐ  เหลืองอร่าม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กชายเอื้ออังกูร  สมแสง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายกฤตานนท์  อินวุฒิ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
816 เด็กหญิงกลางดาว  พุทธรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
817 เด็กชายกิตติกวิน  แซ่โฟ้ง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
818 เด็กชายกิตติภพ  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
819 เด็กชายชยธร  แสงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
820 เด็กชายชวฤทธิ์  แจ่มจำรัส โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
821 เด็กชายชัชชัย  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
822 เด็กหญิงณัฐกุล  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
823 เด็กชายณัฐภัทร  กองมะณี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
824 เด็กชายตฤณภัท  เขื่อนเป็ก โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
825 เด็กชายทีปภัทร  อิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
826 เด็กชายธนภณ  อิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
827 เด็กชายธนวรรธน์  ไชยตัน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
828 เด็กชายธราเทพ  ดีสม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
829 เด็กชายธัชชัย  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายธีร์ธวัช  ทรัพย์นันท์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
831 เด็กชายธีรพัฒน์  จิตตวงค์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
832 เด็กชายนนธวัช  แสงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
833 เด็กหญิงภคพร  บัวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
834 เด็กชายภัทรพล  คำมาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
835 เด็กชายภัทรพสิษฐ์  จันต๊ะยอด โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เกิดช่อ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
837 เด็กชายภูบดินทร์  ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
838 เด็กชายภูผานิตย์  สายสุริยะรัชกร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
839 เด็กชายภูริพงษ์  คำเบ้า โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
840 เด็กหญิงมนัสนันท์  กันทะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
841 เด็กหญิงมริษฎดา  มีศิริ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
842 เด็กชายยุทธเดช  เทพบัวลี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
843 เด็กชายรณกร  เรืองรองกูล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
844 เด็กชายศุภวิชญ์  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
845 เด็กชายอนุศิษฎ์  ชูเชิด โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
846 เด็กชายอรรถษ์เศรษฐ์  ศรีชัย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
847 เด็กหญิงไอราดา  แซ่ท้าว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
848 เด็กชายกณวรรธน์  เทเวลา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงกนกวรรณ  กานา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงกรกนก  สายแปง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายกรวิชญ์  ทาการ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กชายกรวิชญ์  เสนาคณิต โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายกฤตานนท์  จักรน้อย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กชายกฤษชนะ  สอนนนนฐี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กชายกฤษณธร  โนชัย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายกฤษวรรธ  เขียวปัญญา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายกวินภพ  สุทธิแสน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงกวิสรา  โจกงาม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กชายก้องภพ  พลอยสระศรี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงกัญญภา  จักริลา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายกันตวิชญ์  ศรีธิยศ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงกัลยาณัฐฐ์  ศรีสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงกิตติกาญจน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กชายกิตติภูมิ  กาละสอด โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กชายกิตติวัฒน์  สิทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงขวัญฤทัย  มณีเพชร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงเขมนิจ  ธนะขว้าง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงเขมิกา  ธนะขว้าง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายคงเกียรติ  ศิริรักษา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กชายจักรภัทร  เต๊อะพรม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงจันทกานต์  อยู่ปาน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงจันทิมา  อาษากิจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กชายจิณณวัฒน์  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กชายจิรพันธ์  ยาวิไชย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กชายจิรภัทร  จวนเจริญ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงจิรัชญา  กองดี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงจุฑารัตน์  รักดี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงชญาดา  ล้อมวันดี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงชนนิกานต์  ไชยพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงชนัญชิดา  สวนเมาดี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กชายชนาธิป  รู้เกณฑ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงชนาภัทร  ปิยะสุวัณ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงชนิสรา  การินทร์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายชยพล  ศานติยศ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กชายชยันตี  เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงชาริดา  ยาธนะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงชาลินี  ธิราช โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงชิญญาพัชญ์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ถามา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายณฐพงษ์  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงณทฌานันทน์  มีคุณ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายณฬาธิพงศ์  สัตยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายณฮัก  น่วมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปลงใจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กชายณัฐกมล  ยาธะนะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายณัฐกรณ์  สุยาโน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ยิ้มเจริญ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  ทุงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายณัฐดนัย  ประกอบเที่ยง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายณัฐดนัย  สลีอ่อน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กชายณัฐพัชร์  กันทะนะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายณัฐภัทร  คำมี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กชายณัฐภาส  เสนนันตา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายณัฐภูมิ  สุขช่วย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กชายดนัยณัฐ  โก้ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงทิพาวรรณ  กุลศรีไชย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กชายแทนคุณ  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กชายธนกร  วงค์จันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กชายธนกร  เทียมใจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายธนกฤต  กะแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กชายธนกฤต  คำปา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กชายธนกฤต  ใหวพรม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงธนธรณ์  ชินพิเศษ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กชายธนภัทร  กิติวงค์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงธนาญา  วัฒนานิธิ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายธาดา  มีมณี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ไชยเลิศ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กชายธีระพัฒน์  พงษ์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กชายนนทพัทธ์  โนแปลง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงนภาภัสร์  พุทธรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงนริศชา  แสนศิริ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กชายนิชคุณ  จริยา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงนิชาภัทร  สบันงา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายบุณยกร  วงศาระ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงเบญญาภา  กำทอง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงเบญญาภา  สิริมาตย์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กชายปฐวี  ปล้องใหม่ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กชายปฐวี  วุทธะนู โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายปณิธิ  ตระกูลโต โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายปณิสรา  คำก้อน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายปพนธนัย  โนชัย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงปภาวิชญ์  กานา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  สิทธิสาร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กชายปริญญ์  โนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กชายปวัศพล  สถานปัน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กชายปัณณวัฒน์  ปันรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายปัณณวิทย์  ต๊ะมา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงปารณีย์  มลิจารย์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงปิยนันท์  ไถลแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงพรรณวรท  พรมสวะนา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงพราวฟ้า  พุทธรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงพลอยชมพู  จันทร์พรรณ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงพัทธนันท์  มูลละ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงพันธิกา  วารีย์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงพันธิตรา  แก้วเกตุ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงพิชชาภา  จันผะกา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีเรืองสุข โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงพิชญ์นรี  ดีพรมกุล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  สืบสารคาม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กชายพีระภัทร  จิตวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงเพียงขวัญ  มันจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงเพียงใจรัก  หลวงพรม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงภัคจิรา  อภัยรุณ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ภูคำอ้าย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กชายภัทรชยันตี  กันตา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงภัทรนันท์  ก้อนแสนไชย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงภัทรพร  แสงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กชายภากร  ศรีอาค๊ะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กชายภูกวิน  หน่อน้อย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กชายภูมินทร์  ขุนติ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กชายภูมิรพี  เตชะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายภูริทัต  ราชไชยา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กชายภูวิศ  ตันมาดี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงมัณยาภา  มีศิริ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  หลวงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงรวิษฎา  ศรีใจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงรอมแพง  วุทธะนู โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายรังสิมันต์  กุศล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงรินรดา  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงรินรดา  ไชยพิมูล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายรุจิภาส  ธรรมศิริ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายวชิรวิชญ์  มุ้งทอง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กชายวชิรวิศว์  ปิยะโกศล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กชายวชิรากรณ์  มุ้งทอง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงวริศรา  แสนตุ้ย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กชายวลัช  ศรีระพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กชายวศิน  เมืองอิน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กชายวสุพล  อินต๊ะวิน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กชายวันชนะ  จิตอารี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายวิศว  พะอินา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กชายศิรวัฒน์  ตาพรมมา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงศุภฑิตา  ชุ่มวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กชายศุภณัฐ  ลำบาล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กชายสกุลมาต  อรุณนุมาศ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กชายสยาม  เทพสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กชายสาธุพร  เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงสิตางศุ์ภัทร  ณ ฝั้น โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กชายสิธิทร  กิติยศ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงสุชานาฎ  โพธิ์ศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงสุธีมนต์  สมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ลำบาล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายอครินทร์  ดีอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงอชิรญาณ์  พูลยิ่ง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กชายอดิศร  ปันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงอภิชญา  ดวงตา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กชายอรรถวิทย์  กิจสมุทร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กชายอาชวิน  สายสั้น โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กชายอิษฎี  ดิษสุข โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงอุรัสยา  นาครุ้ง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงณภกร  อินต๊ะใจ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงณัฐนันท์  จันทร์ศิริ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1002 เด็กชายธนกร  อัครณรงค์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงธนภรณ์  เทนุรักษ์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงธัญชนก  ทองกรอง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงธัญรดา  ปันแก้ว โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1006 เด็กชายนภัสกร  ไชยปัญญา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงปนัดดา  คงกล้า โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงปริญญา  มหาวงศนันท์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงพรญาณี  ขวัญพุก โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1010 เด็กชายภูวิสิษฎ์  อ่อนศรีไพร โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กชายวชิรวิทย์  ยาใจ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กชายวริทธิ์นันท์  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1013 เด็กชายวัชรพล  หัวนา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงวิมลศิริ  แก้วสิงห์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กชายศรันพล  ถาคำ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงสิริญญา  คำสุหล้า โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงอพิชชาณีย์  วงศ์คำผิว โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กชายกมลภพ  เทพจันทร์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงกรกนก  สมบูรณ์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงจริญญา  มหาวัน โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงจิรัชญา  วุฒิยาน โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายจิรายุ  นันทะ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายชนาธิป  มาลี โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  มีโพธิ์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงชัชชญา  พรมเขียว โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สันทะนะ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วจันตูม โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงณิกฌาภัตร์  มาละวัง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงทัดดาว  กุลวรรณ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายธนกร  กองคำ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงธนิสร  อ้อมชมภู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงธัญธิชา  กองก้อน โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สอนสมฤทธิ์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงนภัสนันท์  คำยันต์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงนัทธมน  ยอดอินปัน โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงนันท์นภัส  ครองสิงห์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงบัณฑิตา  ปินตามูล โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงบุญยวีร์  มูลละ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายปรเมษฐ์  ทะมา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงปริยธิดา  สัตยเศารยะ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงปัญญาพร  ช่วยรัมย์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายปัญญาวัฒน์  ภูระวัง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงปานไพลิน  ทองหลิ้ม โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายพงศพรรธน์  นิลพรมมา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงพิชชา  วิไชยยา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงพิชญากร  นิวัตร์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงพิชยา  อินทนิล โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงพิศมัย  ใจอารีย์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เวียงนาค โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงวรรณิศา  สิทธิมงคล โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายสิทธิพงศ์  ทิพวิชัย โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงสิรินทรา  จันต๊ะวงศ์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงสิริวิมล  ยศทะนะ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงสุธิดา  ใจสอน โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงสุธีรา  จันธี โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงสุนิตา  อินทะจักร์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายกฤตชัย  เงินทอง โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1058 เด็กชายชยากร  วงศ์ศิริ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  หงษ์เงิน โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1060 เด็กชายทศภูมิ  ยอดหงษ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1061 เด็กชายธนบดี  ไชยช่อฟ้า โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1062 เด็กชายธีร์ปวิณ  ธนาภาโพธิวัฒน์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1063 เด็กชายนิธิกร  นาอิ่น โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กชายปัญญ์ณัฐ  มงคลวัชรพงศ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงปุณิกา  อินจับ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  อุตมะ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงมัสสา  ชัยประยูรหัทธยา โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงศศิวรินทร์  โรจนศุภมิตร โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ไชยวงศ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1070 เด็กชายอธิชาติ  รุ่งเรืองพานิช โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1072 เด็กชายอิติ  ชัยประยูรหัทธยา โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงกัญญพัชร  เจนสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงกัลย์กมล  ขันทะสอน โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายคุณรักษา  วงศ์วชรกุล โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เตชะ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงชญานิศ  เรืองขจร โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายชยังกูร  วงศ์ศิริ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายชิติพัทธ์  เขียวนิล โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายชินภัทร  โมราสุข โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายญาณวุฒิ  สมภาร โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุทธน้อย โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายติณห์วิสิฐ  วรินทร์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายธนกฤต  บุญเรือง โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายเธียรวิชญ์  สุริยะพรหม โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงนพรดา  หมื่นคำสี โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงนภัสนันท์  ทองคำฟู โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายนิพพิชฌน์  อภิญญาเวศพร โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายปฐวีวัฒน์  ทองคำฟู โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงปริมวิมล  ศิริเสฏฐ์กุล โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายปัญญ์ปุริ  กีรติบูรณะ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทิพวงศ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงปาณิสรา  มหามิตร โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงปุณยาพร  น้ำพี้ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายปุลพัชร์  สะท้าน โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายพบธรรม  ปัญญามณี โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงพลอยนภัส  บุตรดาสา โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงพิชญธิดา  เขียวนิล โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงพิมพ์ณภัส  เรียนสอน โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงพีรธิดา  บุญซื่อ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายพีรวิชญ์  คำมูลอินทร์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายพุฒิภัทร  คำยันต์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงแพรภิญา  ศรรบศึก โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงภาวฤณ  วรวงษ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงภาวิตา  เบ็งทอง โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายรวิณ  อยู่เวชวัฒนา โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายรวิศ  เจือวานิช โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายรัชชานนท์  หาญคำ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายวงศ์วณิช  ธนะสินวิริยะกุล โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงวรมน  ตั้งเที่ยงธรรม โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายวริทธิ์  ธนะพรล้ำเลิศ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายวัชรพงศ์  คำขจร โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายวิทย์วโรตม์  วรวงษ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายวิรชัช  พรมจักร โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงศรัญญานี  พรรษา โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายศิริศักดิ์  ศิริมาตย์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายสิรภพ  ก่ำต๊ะ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายสิริ  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงอริสรา  นิ่มนวล โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายกิตติคุณ  เตชะสิทธิ์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 คณิตประถม
1121 เด็กชายชนะศึก  คำแปง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 คณิตประถม
1122 เด็กชายชวัลวิทย์  คำจักร์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 คณิตประถม
1123 เด็กหญิงณิชานันท์  อุปนันท์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 คณิตประถม
1124 เด็กชายปิยะวัฒน์  ติ๊บตอง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 คณิตประถม
1125 เด็กชายพิทักษ์  ต๊ะศักดิ์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กชายภูมิรพี  เมงคุด โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงอภิชญา  คำปา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงอมรรัตน์  ใจทิพย์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงกรกมล  วัยราช โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงกฤติมา  ลัมมะวิชัย โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงกัญญวรา  ลัมยศ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ส่างกอน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงกุลนันทน์  ดอนไชย โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงจิรภิญญา  แปงใจ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงจิราพร  ทวีชัย โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงชรินภรณ์  วังสันต์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายฐาปนกร  อุทธิ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงณภัทร  ธะนะคำ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แสนใหญ่ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ธนานะ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายณัฐชนน  แดนปัน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงณัฐณิชา  โสภาจันทร์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงณิชากร  แดงสี โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงติณณารา  ซาวบุญมา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงธชลพร  ต๊ะแก้ว โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงนารัญย์ฌา  ธงเงิน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงนิชาภัทร  บุญทิพย์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงเนวิกา  แปงอุด โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงปภาดา  แปงล้วน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงพรธีรา  นุ่มรอด โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงพรรณนารา  เมืองเงิน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงพริมรตา  คำเรือง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงพิชญา  ทิพดง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ลัมยศ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  กาไชย โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ลัมยศ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงพิรุฬห์ลักษณ์  พรมพิชัย โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงเพียงขวัญ  สิงห์ใย โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงแพรชมพู  วงเวท โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายภูตะวัน  จันโนติ๊บ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายเมธี  วงค์อินทร์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายราเมศ  สุวรรณ์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงรุจิรดา  สีขวา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงวรินทร  คะระนันท์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงวารี  วงค์ไทย โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงวิชญาพร  ไชยวุฒิ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงศศิชา  จันทิชัย โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงศุภนิดา  มณีรัคน์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงศุภานัน  ดวงธิ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุขเสริม โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายสุวิจักขณ์  อัสโม โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงเสาวรัตน์  จันทร์กมล โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงอชิรญา  คำวัง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงอันนาทิพย์  ลำคำ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายก้องกิดากร  กุนอินต๊ะ โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.4 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงข้าวหอม  จันด้วง โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กชายคณาธิป  วรรณ์ระหัด โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.5 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงณัฐณิชา  เขื่อนศิริ โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.5 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงณิชาภัทร  เชียงน้อย โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงธนิษฐา  ชนะขำ โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.4 คณิตประถม
1183 เด็กชายรัชชานนท์  โปทิ โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.6 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงวรินรดา  กองแก้ว โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.4 คณิตประถม
1185 เด็กชายวิชยศรัณย์  วิเศษ โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.5 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงวิรากานต์  สมานมิตรมงคล โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ใจพี่   โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายกิตติพัศ  ภูลำสัตย์ โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงคณิสสร  บัวผัน โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายคุณานนท์  ศิวัตม์สายตรง โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายจิรายุ  ฉิมวิลัย โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายชนกันต์  สุขแดง โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายชิษณุพงศ์  มหาวงศนันท์ โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงฐิติชญาน์  นรสาร โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงฐิติวราภรณ์  วงศ์ขันติกุล   โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายณัฐกรณ์  กรุณา โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายณัฐกานต์  แก้วอนันต์ โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงณัฐชยา  โนลี โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายณัฐดนัย  คำชมภู โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์ตาวงศ์ โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงณิชาภัทร  คำผัด   โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงดรัญพร  หม่อมศรี โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงธนภรณ์  คำนวน โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงธนภรณ์  แดนปัน โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงธนมน  พิเคราะห์   โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายธนัชวิทย์  เขื่อนเพชร   โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงธัญชนก  กุณา   โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงธันยพร  คันธเสวี โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายธีรภัทร์  พรมโน โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายนนทวัฒน์    กั้วสิทธิ์   โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายนพณัฐ  ยิ่งสี โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงนริศรา  ธนธีระบรรจง โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ทองมา   โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงนันท์ณิชา  ราชวงษา โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงนันทิชา  โนจักร์ โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายนิติธร    เขื่อนเพชร   โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงเบญญาภา  บรรจงแจ่ม โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ธิจันทร์ โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงปภิชญา  ปัญญาตะนนท์ โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงปริญญาภัทร  ปัญญาเจริญ โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายปารัชปกรณ์  จันสุราช โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายปุริมปรัชญ์  อ้ายน้อย   โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงเปมิกา  ศรีนวล โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายพงศพล  กองแก้ว โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายพงษ์สิริ  สมแก้ว   โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงพนิตพิชา  ฝั้นกา โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายพรภวิษย์  เนยอิ่ม   โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงพิชชากร  ภานผา โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงพิชชาพร  จุมพลภักดี   โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงพิมพ์สิริ  พิรุณรัตน์ โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายพีรัชชัย    กันอินทร์   โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายพุฒิเมธ    ทองเหลา   โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงแพรตะวัน  คำประเสริฐ โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงภัทรธิดา  จันธี โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายภานุวัฒน์  พรมรักษา โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายภูมิธนพัฒ  วิละขันคำ โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายภูมิธนาศิต  วิละขันคำ โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงภูริชญา  ไชยวงค์ โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายรัชชานนต์  วงค์กองแก้ว โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายวรยศ  มหายศนันท์ โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงวรรณกานต์  สีเขียว โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงวรัชนันท์  สุภา โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงวิชญาดา  นันตา โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายวีรภัทร  กาสีมา โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายวีระศักดิ์  ดวงทิพย์ โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายวุฒิภัทร  เนตรใส โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงศรัณย์ภรณ์  พาใจธรรม โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายสุธีพงศ์  ดิฐชัยพันธุ์ โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายสุรศักดิ์  สมนึก โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงสุรัติกาญจน์  วะนารักษ์ โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายอมรพงษ์  ทิพวิไชย โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายอัครวัฒน์  ดิฐชัยพันธุ์ โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงอัญรินทร์  ศรีสำราญ  โรงเรียนพรรรณทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงกมลชนก  มินา โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงกัญญาพร  อูปคำ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายกิตติคุณ  ดีบาง โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงนาราภัทร  เฟือยคำ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายพชร  ทะยศ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงพัชรภร  เฟือยคำ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงพุทธชาติ  เกิดสุภา โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงวิมลทิพย์  จักคำเต็ม โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายเหมรัศมิ์  เฟยคำ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงกันติชา  เส็งนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน(บ้านพระเนตร) ป.6 คณิตประถม
1264 เด็กชายณัฐนนท์  ยินดีวิรุฬห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน(บ้านพระเนตร) ป.6 คณิตประถม
1265 เด็กหญิงทิพรัตน์  บุญมั่น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน(บ้านพระเนตร) ป.6 คณิตประถม
1266 เด็กชายปธานิน  วงสถาปัตย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน(บ้านพระเนตร) ป.6 คณิตประถม
1267 เด็กชายเอกรินทร์  เซียงฉิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน(บ้านพระเนตร) ป.6 คณิตประถม
1268 เด็กหญิงกันต์กมล  เพียงฤทัยโรจน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน(บ้านพระเนตร) ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ต๊ะพรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน(บ้านพระเนตร) ป.4 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายธนภัทร  หิรัญวิทย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน(บ้านพระเนตร) ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงพิชญธิดา  ไชยกรณ์ไพบูลย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน(บ้านพระเนตร) ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายพิวันปลูก  พิวันปลูก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน(บ้านพระเนตร) ป.4 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายรัชชานนท์  ศิริคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน(บ้านพระเนตร) ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายรัฐศาสตร์  มูลหล้า โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน(บ้านพระเนตร) ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงฬียากร  ศรีจันทรากูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน(บ้านพระเนตร) ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายอภิสร  นาคงสี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน(บ้านพระเนตร) ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายอานัส  ไวยสุณี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน(บ้านพระเนตร) ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายชนสิษฎ์  ปันทา โรงเรียนสมปัญญา ป.4 คณิตประถม
1279 เด็กหญิงณฤชล  ทัฬหวัฒน์ โรงเรียนสมปัญญา ป.6 คณิตประถม
1280 เด็กหญิงธิดาทิพย์  วาฤทธิ์ โรงเรียนสมปัญญา ป.6 คณิตประถม
1281 เด็กชายนัทธพงศ์  ธนปพน โรงเรียนสมปัญญา ป.5 คณิตประถม
1282 เด็กชายพลพัลลภ  สารธิมา โรงเรียนสมปัญญา ป.5 คณิตประถม
1283 เด็กหญิงพิชา  พิชัย โรงเรียนสมปัญญา ป.5 คณิตประถม
1284 เด็กชายพีรณัฐ  แปงผางา โรงเรียนสมปัญญา ป.6 คณิตประถม
1285 เด็กหญิงอัญชิษฐา  สิริพาณิชสกุลชัย โรงเรียนสมปัญญา ป.5 คณิตประถม
1286 เด็กหญิงกัญญณัช  ขัดศิริ โรงเรียนสมปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ณ น่าน โรงเรียนสมปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงจิรวรรณ  มะโนวรณ์ โรงเรียนสมปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงชยรัตน์  กองชุม โรงเรียนสมปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีเทพ โรงเรียนสมปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายปองคุณ  โยธาตรี โรงเรียนสมปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายปัณณวิชญ์  ใจคง โรงเรียนสมปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงพลอยชมพู  เกตุนิวิฐนนท์ โรงเรียนสมปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายพีรวิชญ์  เย็นใจมา โรงเรียนสมปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายภูตะวัน  ผ่องผุด โรงเรียนสมปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายศรัณพงศ์  เงินนวน โรงเรียนสมปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายศศิพงษ์  ไชยเรือน โรงเรียนสมปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงสุพิชามนต์  แข่งขัน โรงเรียนสมปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายอภินัทธ์  เลิศศรีไทย โรงเรียนสมปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงอรจิรา  เบี้ยวบังเกิด โรงเรียนสมปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงเปธิรา  ป้องกันทา โรงเรียนบ้านโป่งคำ ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงพิมพิกา  ดวงพันธ์ โรงเรียนบ้านโป่งคำ ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายยศพล  พังยะ โรงเรียนบ้านโป่งคำ ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายณัชชานนท์  อินสองใจ โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล ป.6 คณิตประถม
1305 เด็กหญิงพิชายา  แก้วกันยา โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล ป.6 คณิตประถม
1306 เด็กชายฉัตรชัย  รังษี โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงธัญสินี  เมฆวัน โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายนพรัตน์  สมบุตร โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล ป.6 วิทย์ประถม