รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกรวิชญ์  เมฆรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สายแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกันต์กวี  แซ่เอี้ยว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกันตพิชญ์  รุ่งขาว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัลยาณี  บุณยปรีดี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัสตีนา  รอยะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกานต์รวี  เหล่าวิริยะสุนทร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกิจจาณัฏฐ์  เวทโอสถ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกิตติภัค  ว่องไว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายกิติคุณ  คงเขียว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเก็จรุ้ง  เสมอภพ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงเกศกนก  คงประเสริฐ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงเขมินทรา  ปริธัญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายคอลิด  ศรประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายจตุรพร  ศรีวัง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจันทัปปภา  จันทรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงจันทิมา  อูมา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจิตสุภา  บุญช่วย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจินด์ณภัส  ศรีจรัสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจิรัชญา  หนองบัว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายจิรายุทธ  จันทะมุณี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปัญโญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชนิดาภา  ไกรคุ้ม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชาร์ฟา  อาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายชาริฟ  มะนอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายชินดนัย  ตะฮอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชูฮาดา  เส็นเหล็ม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงซัลซาบีลา  เปาะสู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงซัลตีนา  สะมะอุง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงซินซีรีน  อมรรัตตกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงฐิติชญา  ไพจิตร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงฐิรญา  พยัควงษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายณรงค์กร  ใจหาร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัจญวา  มะดือเระ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัชชบุศร์  แก้วช่วย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฐกมล  บุญแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฐรดา  ชำนาญดี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัฐวรา  เจ๊ะมามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายดาอีม  บินมะแอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงทักษพร  พุฒทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายธนกฤต  เตโช โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายธนดล  ชูขาว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายธนเดช  อาทิตยชาติ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายธนภัทร์  พินิจยุ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงธนิกานต์  ฉัตรมณี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงธยานิษฐ์  จันทร์เลื่อน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายธรรศธรากร  ธาตรีนรานนท์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงธัญชนก  สุขแสวง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงนภัสสร  สินสมบัติ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงนฤภร  แสงเหมือน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงนัจญมี  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงนัฐชา  หมัดอาดัม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงนัทธนันท์  สวยงาม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงนาตาชา  อาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายนาบิลล์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายนาบีล  เตซาน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงนาสนีม  มะหะมะนอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายนาอีม  กำปงซัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายนิชคุณ  หน่วงเหนี่ยว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงนิชาภา  นิลกระวัตร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายนิธิพันธ์ุ  มาลัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายนินัสรูล  นิมะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงนิภาภรณ์  น้อยยางแดง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงนุร์ฟาฏีฮะห์  หมัดแล้ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงนูรชาฟีนี  เจ๊ะโอ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงนูร์ชามีช่า  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงนูรอัยน่า  มั่นมาศพงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนูรูลซัลวานี  อามิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงโนร์ชาชาบีลา  มามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงโนร์ฮาฟีซา  ยะโกะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงปภาวรินทร์  คุ้มบ้าน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปวีณา  เวทมาหะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายปัณณวิชญ์  ลายหมู่ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปาณิสรา  โพชะเรือง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงปุณณดา  ขจรวีระธรรม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายปุณณพัฒน์  ทองนพคุณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงปุณยนุช  แซ่ลือ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายเปรมปรีดี  ปรีชาวุฒิเดช โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายพชรกร  ปิยนุสรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายพชรพล  เจริญสุข โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงพรญาณี  จึงจรูญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพัชริสา  เวทมาหะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุขอุดม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพิชญาภา  ไพจิตร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขานโบ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพิมพ์นารา  มูสิกกะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงเพชรนรา  มีอยู่ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงเพียงรัก  เหล็กเพ็ชร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายฟัยยาฎ  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายฟัยรูซ  แลหะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายฟิรดาวส์  เมทา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงฟีรซานา  ยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงเฟาซานีย์  ยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายภัทรพงศ์  เหมมินทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายภูผา  กิ่งวัชระพงค์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายภูวนนท์  ลือสิริมนัส โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงมัลลิกา  บัวเกิด โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายมุสลิม  มั่นคง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายมุฮัมหมัดอามีน  อาลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายมูฮัมหมัดชีฟาอ์  อุเซ็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายมูฮัมหมัดอานัส  อารง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาซัน  ดาราฮิม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายมูฮำหมัดอารีฟีน  ศักดา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายระพีพัฒน์  นาคบุตร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายรัชชานนท์  โอรพันธุ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงราเนีย  มะหะหมัด โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงริฟฮาน  อาดัม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายวงศภัค  ปานสมทรง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายวชิรวิทย์  หลวงภักดี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายวชิรวิทย์  ใจดี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายวรชัย  เสโส โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงวรรณิกา  ดีพาส โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงวรัทยา  เหล่าสิงห์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงวันซัลมา  แวสาเหาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงวันนาตาชาดาเมียร์  แวอูเซ็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงวิรัญชนา  ทองจารุแข โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายวิลดาน  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายศรรกฏิยพงค์  อินมณี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงศศิกาญจน์  เดชเชียร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายศิรวิชญ์  จองหนุ่ย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายศิวกร  หนูแจ่ม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายศุภกิจ  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงศุภิสรา  มณีเชวง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายสรรเพชญ  ศรีคำขวัญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงสโรชา  ราชมา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายสิธวินท์  บุญมี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงสิรภัทร  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงสุชานาฏ  เตาะสาตู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีสด โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ไกรทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงอนิส  เจะแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงอพิชญา  กิ่งวัชระพงค์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงอภิชญา  ศิริเมธากุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงอริสา  แก้วช่วย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงอลิสา  ขุนทองเพ็ชร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงอวัสดา  บินยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงอัญมณี  ทองมั่นคง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายอับดุลฮาฟิส  สาและ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายอัฟฮัม  อับดุลเลาะห์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายอาฏีฟ  อาลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงอามีนา  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงอามีนา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายอุมัร  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงอุรัสญา  อาแด โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงกชวรรณ  การเกษม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกฤธิรา  ฮัจญีหมัดสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายกฤษณภัท  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกัลยกร  เรืองสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายกิตติพัศ  เพ็ชรนิล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงเกศินี  ทองจินดา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายคมสัน  พิเศษเมธา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงจัสมิน  สะนิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายจาระไนอัฑฒ์  ศรีเพ็ชรสัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายจิรายุ  มางัดสาเระ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงชญาภา  แย้มอิ่ม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงชนัญญา  การุณรักษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงชนิษฐา  ว่องไว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  แสนโยชน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายชัยสิทธิ์  เต็งปะราแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงซันชีรีน  เล๊ะนุ๊ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายซัยฟุดดีน  แวนิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงญาริญฎา  วุฒิศาสน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงณฐกร  คงหมั่น โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ศาลาศรัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัฐพัชร์  เจนพาณิชพงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายณัฐภัทร  เลิศผดุงวิทย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงณัฐสินี  ถ่องอำไพ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายดนุสรณ์  นวลละออง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายต่วนดานิช  ตูวันลอเซ็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธนดล  ลี้สกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงธนพร  ลอยล่อง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธัญลักษณ์  แซ่ล้อ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงธันย์ชนก  ปิ่นพรม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธันยรัชต์  ตันนิสัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายธาวิน  โฉมอุทัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงธิชารัตน์  จันเอิบ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายนนท์ปวิธ  เวทโอสถ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนพนภา  คงชนม์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  คนซื่อ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายนฤพล  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายนัควัต  สาและ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนิชนันท์  บุญให้ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงนิรามัย  คำแหง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงนิสรีน  เต๊ะซา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงนุชญาดา  สุวรรณมณี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนูรอัยรีน  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  เจ๊ะอารง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงนูรอาลิฌาร์  ลอนา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงนูร์ฮูดา  ยิงทา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนูรูลตัสนีม  ดือราแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงนูรูอาลียา  สาฆอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายปกรณ์  โลหะปณิธาน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายปรัตถกร  ศรีบูรธรรม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายปรินทร์  บุญเพียรผล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายปองคุณ  ทรัพย์สุข โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปัณฑรี  รุ่งประเสริฐ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายปัณณวิชญ์  สีแดง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายปุญญพัฒน์  จำปาทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายพชร  มาสินธุ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพชิรา  มาสินธุ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพัชริกา  บินดุลเล๊าะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายพีณญาภรณ์  นิลโมจน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายฟาดีล  กาซอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายฟิรเดาส์  บือดือเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายฟุรการชาห์  ซัยดานี่ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงภัคศรัณย์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายภัทธรกร  สุวรรณเรือง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายภาสกร  จันทรักษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ไกรกิตติอังกูร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายมนัสศักดิ์  โพธิสาราชจันทา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายมุสตาวี  เจะเด็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายมูฮำหมัดชากีรีน  บินเจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายมูฮำหมัดอัชรัฟ  ทิลารักษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงรจนา  รักษ์จำนอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงริฎวานา  เพ็ชรนูร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงไรยนา  เส็นเหล็ม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายวชิรวิทย์  หากันได้ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายวชิรวิทย์  เพชรทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงวรัญชลี  บุญสูงเพชร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายวสุภูนาถ  ภูมิสาสมภพ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายวิชยุตม์  สมรูป โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงศิรภัสสร  เขียวหลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงศุภวดี  จรัสรุ่งรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงโศภิตา  แก้วเทพ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายสกุลการ  โชติการสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสิริกัญญา  อุษาสุมงคล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสุพิชชา  ชลสินธ์ุ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงสุพิชา  อำลอย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสุภาสินี  กิ่มเกลี้ยง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงอติมา  หงษ์น้อย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายอติวิชญ์  ทองวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงอภิญญา  นวลละออง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงอรสินี  ไกรโต โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายอัครพล  ศรัทธาทิพย์กุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายอันบัส  อ้าสะกะละ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายอับดุนนาฟีอีน  อาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงอัยริณ  สิทธิเส็ม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายอัศม์เดช  สาธุเสน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงอารยา  สุวรรณกาญจน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายอิกรอม  หามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอุรัสยา  พลายด้วง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงอูลีญาร์  บอราเฮง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายคณาธิป  แก้วชู โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายนิฟิรกัน  กาเจ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิส  สารสีนา โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายมูฮำหมัดฟาริส  เจ๊ะเซง โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงอาฟีฟา  วาเลาะ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วชู โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงกุลกานต์  รัตนวรรณ์ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงชญานิตย์  สุราฤทธิ์ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงดลยา  แก้วชู โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงฮัสบียา  มามะ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงนาอีมี  มะแล๊ะ โรงเรียนปูยู ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงฟาร์ตีณี  เจ๊ะดือราแม โรงเรียนปูยู ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายมูฮำหมัดฟิตรี  มามะ โรงเรียนปูยู ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงอานิสริน  ดาเลง โรงเรียนปูยู ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงกูอานีส  กุสุหลง โรงเรียนปูยู ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงตัสนีม  มะสมัน โรงเรียนปูยู ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงนูรตีซาล  แม โรงเรียนปูยู ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงนูรีฮาน  มูซอ โรงเรียนปูยู ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายคอยรูลฮิลมี  ยา โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายฆัยรุลอิควาน  เม๊าะ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายนิซาการียา  อาแว โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงนูรูลอีมาลย์  สือแม โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง ป.4 คณิตประถม
267 เด็กชายมูฮัมหมัดฮิลมี  บินอาแด โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายอามีรุดดีน  สือแม โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงนิฮาบีบ๊ะ  อาแว โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงนูรอัสลีดา  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงนูรอานีสา  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงนูรูลฆอลีฟาร์  อีซอ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  กาดามุง โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายฟิรฮัน  ยาโก๊ะ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงวันฟัสลีนี  แวยูโซะ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงแวนูรอาตีก๊ะ  ฮายีแวอับดุลลอฮ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงนินาอีละ  อาแซ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงนูร์ราอีซา  มาหะมะ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  มูซอ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงนูรูลญันนะห์  อาสาวะ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนูรูลนาดีเราะห์  มะสะ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายอัยมัน  มูซอ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายอัสคารี  ลีมอ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงอานิสซา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงนูรูลญันน๊ะ  นิแล๊ะ โรงเรียนบ้านปะลุกา ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายอาฟันดี้  บินมะแซ โรงเรียนบ้านปะลุกา ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายฮัซซาน  บินมะแซ โรงเรียนบ้านปะลุกา ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายฮูซัยฟะห์  แซยูปา โรงเรียนบ้านปะลุกา ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงนูรูนาตาชา  สะมะแอ โรงเรียนบ้านปะลุกา ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงนูรูลฟาติน  เจ๊ะหมิ๊ โรงเรียนบ้านปะลุกา ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายซูไลมาน  บากา โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงดาณีญะห์  กาเจ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงนูรนัจมี  มูเฮง โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงนูร์วีอาม  นอรอเอ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงโนรฮัซลีนี  อาแว โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงโนรฮาตีกะฮ์  บาการี โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายมูฮำหมัดเตาฟิ  บินพือซา โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายมูฮำหมัดอีรฟาน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงสีตีซูมัยย๊ะ  บากา โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงชลดา  มามะ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายซอฟี  อีซอ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงซัลซาบีลา  ตาเย๊ะ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงซาณีญะห์  กาเจ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงนิสฮาเฟีย  บากา โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงนูรูอาซูวานี  มะสือสะ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงบีบีนัสริน  ปิตามาโซ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงมัยซาร่า  ตาเย๊ะ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายมูฮัมหมัดสาฟิส  มามะ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีรูล  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายมูฮำหมัดฟารีส  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 นายรุสดี  มามะ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นายรุสลัน  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงแวยัสมีน  ยาเมาะ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายอัฟนัน  กูโน โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงอาซูรา  เจ๊ะแต โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงฮิดายะห์  วิริยสกุล โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงฮูสนานาจูวา  เต็งปะราแม โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงนูรซาฟีกะ  กาเจ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงนูรซามีมี่  อาแเล๊าะ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงนูร์ฟาซีรา  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงนูรูฮูดาห์  ปิ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายมูฮัมมัดฟิกรี  อาหามะ โรงเรียนบ้านตาบา ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงกูฮูนัยมี  พระศรีณวงค์ โรงเรียนบ้านตาบา ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงนิโนรอัขมา  นิเลาะ โรงเรียนบ้านตาบา ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายมูฮัมมัดตัลมีซี  สะอะ โรงเรียนบ้านตาบา ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงราเบียตุลอาดาวียะห์  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านตาบา ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายอัลฮาริษ  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตาบา ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายฎ็อบบรอนี  แวฮามะ โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงนูรกามีละห์  แซยูปา โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงนูรดาวีซา  มะเล๊าะ โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงนูรอียณีย์  เง๊าะสนิ โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงนูรฮาลีซา  มามะเร็ง โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงนูรูลอัคมา  ดอฮะ โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายมูฮัมหมัดฮานีฟ  อาลีลูวี โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงวานีดา  แซยูปา โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายอดัมฮารีส  มามะเร็ง โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงอามีเน๊าะ  มามะเร โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงอิกลีมา  อาลีลูวี โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงฮัญจ์ญา  ทิพยอและ โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงซอบารียะห์  สามะ โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงซีตีอัยซะห์  กาเร็ง โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงซูฟานี  บอเถ๊าะ โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงนุรอานีฟา  บินเซะ โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงนุร์ฮาซานะห์  ปะจูสะลา โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงนุุรฟา  สาแม โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงนูรซัลวานี  สะแม โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงนูรฟาดีละห์  สาเร๊ะ โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงนูรฟาดีล๊ะห์  สะแม โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงนูรฟาดีล๊ะฮ์  มะกาเอ โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงนูรอาดีลา  ปะดอมะ โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงนูรอาลีซา  รอสอดอ โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงนูรอีเซารา  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงนูรฮาตีกะห์  มาหะ โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงนูรฮูดา  เจ๊ะนา โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายมูฮัมมัดอีซัม  สาปล๊ะ โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายมูฮัมหมัดฟัยซอน  ยาคอ โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายมูฮัมหมัดฟีรฮาน  อายุ โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายมูฮามัดแวยูฮัน  จิ โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงยูสวาย์  โว๊ะนิเหม็ง โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงวาห์ยูณี  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงวิลดาณีย์  วาโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายอดินัน  อาแซ โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงอินตีซอร  มามะ โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายฮากีกี  เ้จ๊ะลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านบางขุนทอง ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงนูรฮาฟีฟะห์  บาราเต๊ะ โรงเรียนบ้านโคกยามู ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงแวนูรซูเฟีย  เร๊ะมา โรงเรียนบ้านโคกยามู ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงเจ๊ะซากีรา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านโคกยามู ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงนูรูอัฎฮา  เร๊ะมา โรงเรียนบ้านโคกยามู ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงซาซวานี  อาแซ โรงเรียนบ้านไม้ฝาด ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงซีตีฟาตีหม๊ะ  ลอดิง โรงเรียนบ้านไม้ฝาด ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงนิสรีน  มามะ โรงเรียนบ้านไม้ฝาด ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  ดือเลาะ โรงเรียนบ้านไม้ฝาด ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายมะฮารุน  มะอีซอ โรงเรียนบ้านไม้ฝาด ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายอับดุลเล๊าะ  มะอีซอ โรงเรียนบ้านไม้ฝาด ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายกริช  ระเด่นตระกูล โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
376 เด็กหญิงจิณัฐตา  วงศ์ศิริทัศน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายเจียป่าว  ลี โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายณัทกร  ปรีชาวุฒิเดช โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายธนวรรธน์  ธนกิจบุญญา โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
380 เด็กชายนาบีล  สือเล็ง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สมบัติมาก โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายปรีดาภัทร์  บุญจุน โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
383 เด็กหญิงปัณณพร  ฤทธิ์บรรเจิด โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
384 เด็กชายพชรพล  พงศ์ธำรง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายพฤกษ์  ศิริปา โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายพัฒนพล  ชีวโสตสกุล โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นราประเสริฐกุล โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงพิชญาภัส  โคมลอย โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงพิมพ์พจี  พรหมพูล โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายภุชิสส์  ไหมช่วย โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงมาริษา  กายอกือจิ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
392 เด็กชายรัชพล  อาภาธนานนท์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
393 เด็กชายลี ซือ เฮา  รู้ธรรม โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
394 เด็กชายวรพล  หนูเกิด โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
395 เด็กชายศรวัสย์  ทักษิณาเวศน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายสุทธิภัทร  แซ่ลือ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงอัญญารินทร์  ทองคำ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
398 เด็กหญิงอานิสรา  บินเสะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงกนกรดา  ธีรวรวิทย์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายกฤติเดช  ภูมิบ่อพลับ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายกันตพงษ์  พีรนันทสิทธิ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายกิตติกร  เฉิดพันธ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงกุลิสรา  มณีรัตน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงเขมจิรา  ยะภา โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายคฑาวุธ  บุญเครือ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายคณิศร  เสาร์เพชร โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงจันทรรัตน์  ลื่วลักษณ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงจินตนา  ฆาเฆาะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงชญาณิณ  รัตนกุล โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  สุวรรณศรี โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงชลธิชา  สิริโชควรกิตติ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  นิลวัตน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายชาวิช  กิตติโชควัฒนา โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายฐิติเดช  แตงผึ่งผาย โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงณัฐชานันท์  แซ่เลียก โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายณัฐนนท์  แวหะมะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงณัฐภัสสร  อุษาสุมงคล โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายณัฐภูมินทร์  สังข์อยุทธิ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงดาเนียอัลฟีญ่า  มายิ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงดารินทร์  โฉมอำไพ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงตัสนีม  อยู่พ่วง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงตัสนีม  อีแต โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงธนัชชา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงธัญชนก  โชคชีวาตม์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เพชร์แก้ว โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงธิดารัตน์  เจ๊ะหะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายนรวัตน์  รักษายศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายนรัฐ  อาแว โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายนราสิทธิ์  แวหะมะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงนูรอาวณีย์  รอสือลี โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงนูรูลอัยน์  สะแปอิง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงบุณิกา  กาญจนาพงศาเวช โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงปพิชญา  แดงเพ็ง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงปวริศา  แสงกาศนีย์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงปานทอง  แก้วสุกใส โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายปุญญพัฒน์  พลเยี่ยม โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพิชชานันท์  โฉมอุภัย โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายพิสิฐพงศ์  อำนวยพาณิชย์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงฟาเรีย  อูเซ็ง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงรัชนีภรณ์  สืบประดิษฐ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงลลิตวดี  พูลเทพ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงวรรณภาพร  หมวกสังข์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงวาฟาร์  การัมซอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายวีระพัฒน์  จันทรัตน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงแวโรสนาเดีย  ดอแม โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงสิริธิดารัตน์  บุญหนิ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงสุภัสสรา  เกษรมาศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงอภิชญา  วังตระกูล โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงอัยนาบัตรีชา  ยูโซะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายอัลอาเดล  ลอดิง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายอารฟาน  เจ๊ะโว๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงอิลฮาม  โชติวานิชยกุล โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายเอื้ออังกูร  สุจวิพันธ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายซาฟีอี  อาแวนุ โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงซูลัยการ์  มะ โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงนูรฟาตีนี  สะแลแม โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงนูรมานี  อูมา โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงวนิดา  คอรอ โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงนัสริน  มะยะโก๊ะ โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  หะมะ โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงนูร์ฟาตีฮะห์  อับดุลรอแม โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงปริยา  หลงหวัง โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงสูมัยยะห์  มะ โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงอศิกีณ  มะเย็ง โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงชมพูนุช  ไชยสี โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงซุลฟาร์นี  ยาลี โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงนูรายฮัน  ขาเล็ง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงนูรีสัน  สามะ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายฟิรมาน  วอสา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง ป.4 คณิตประถม
470 เด็กหญิงภัสริณ  ดาโอะ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงอามานี  สาแม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงนรินทร์ธา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงนูรซาเฟีย  นิกา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายมูฮัมมัดนาเบร์  เจ๊ะอาแว โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายมูฮัมหมัดนาวาวี  เปาะจิ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงอารยานีย์  อาแวหะมะ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงอาละอ์  เจ๊ะและ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายกิฟลัน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงซาฟีนา  สือนิ โรงเรียนบ้านตอแล ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายซาฟีอีน  หะมะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงนูรนัจมี  ดรอแม โรงเรียนบ้านตอแล ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงนูรฟาตีมี  ดีเยาะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงนูรมารียา  ดือราแม โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงนูรอนิส  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงนูรอัยซาฟีกา  ดือราแม โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายฟัรฎูอีน  ราแม โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงฟาตีมีย์  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  อารง โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายฟิตรี  อาแซ โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงฟีบีรีญานี  นาอิง โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายมูฮัมหมัดอาซัน  มะลี โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงโรสริน  หะยีอาแว โรงเรียนบ้านตอแล ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายศุภชัย  มะเก โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายอัลอามีน  มามะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายอิฟนัน  บินเจ๊ะโซะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงฮานีฟา  ยายา โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงจัสมิน  มะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงซอฟีนัท  การี โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 คณิตประถม
499 เด็กหญิงซีตีอูมัยเราะห์  แต โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 คณิตประถม
500 เด็กหญิงซุลฟะห์  ฮีเร โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 คณิตประถม
501 เด็กชายตอลฮะห์  ซาล๊ะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงนอร์รอมฎอมนี  มะหามะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 คณิตประถม
503 เด็กชายนัสรูดีน  ตาเย๊ะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงนิซาฟีกา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 คณิตประถม
505 เด็กหญิงนิโนร์ฆาลีซา  ติ่งชุ่ม โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 คณิตประถม
506 เด็กหญิงนูรฟาดียา  แลแลวา โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 คณิตประถม
507 เด็กหญิงนูรอิควาตี  มือเยาะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 คณิตประถม
508 เด็กหญิงนูรีมาอัยนี  อาแว โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 คณิตประถม
509 เด็กหญิงฟีรีญัล  นุห์ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 คณิตประถม
510 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิรดาวส์  สามะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 คณิตประถม
511 เด็กชายมูฮัมหมัดรุสดาน  ประเปะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 คณิตประถม
512 เด็กหญิงอลิชญา  สะลาเซ๊ะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 คณิตประถม
513 เด็กหญิงอัลวานี  ยา โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 คณิตประถม
514 เด็กหญิงซัลวานี  อับดุลเล๊าะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
515 นางสาวนาตาชา  หะยีมะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงนูรอาตีเกาะห์  มือเยาะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงโนรฟาติน  บือราเฮง โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงโนรอัยมัน  ยะโกะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงบีบีอาลีซา  เจ๊ะปิ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงปุตรีโนรซีรา  ลาเตะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงลาอีมา  สะมะแอ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงแวลัยอีบะห์  แวอาแซ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงอายู  ดือราแม โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงนูรซีดา  อารงค์ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  บากา โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงนูรีฮัน  ตาเละ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงนูรูลนาตาชา  สะมะแอ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงนูรูฮูดา  มัยดิง โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงโนรมีซัน  มะแปอิง โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายฟุรซาน  มะลี โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายมูฮัมมัดนัสโร  ยาเซ็ง โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงรุสณี  เจ๊ะปูเต๊ะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงลินดา  เจะและ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงไลลาตุลอีมาน  มะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายอัฟฟาน  สือแม โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงอัสวาณีย์  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงอีดายู  ยะปา โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงฮามีดะห์  ตาเละ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  แวดาโอะ โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) ป.4 คณิตประถม
540 เด็กชายมูฮำมัดอาฟิก  อารง โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) ป.4 คณิตประถม
541 เด็กชายฮารีฟ  บือราเฮง โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) ป.5 คณิตประถม
542 เด็กหญิงซูยานี  มามะ โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงฟิรฮานา  มามุ โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงมีดาณี  มะสะอะ โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงวาลิกา  อีแต โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงสีตีอัยซะห์  อาแซ โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงอานิสรา  อูเซ็ง โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงอามานี  แวบือราเฮง โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายนันทิพัฒน์  ขวัญทองดี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 คณิตประถม
550 เด็กชายนิมูฮำหมัดซัยฟู  เจ๊ะสู โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงนูรรสศิณีย์  ดอเลาะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 คณิตประถม
552 เด็กชายฮากีฟ  เจ๊ะสะแลแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 คณิตประถม
553 นางสาวกนกวรรณ  สกุลแก้ว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายชญานิศ  สุดใจ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายชวัลวิทย์  ทักษิณาเวศน์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายชิษณุพงค์  สุเรียมมา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
557 นายชูชาติ  พ่วงแพ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายซุน ลี  วู โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงซูวานา  เจ๊ะรอเซะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายฐิตธัมญ์  เงาศรี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
561 นางสาวณัชชา  เภาทอง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นกแก้ว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงเดียนาออโตเวีย  หะยีอูมา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายแดนิสไฮกา  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายปุณชยาณัฎฐ์  ขจรวีระธรรม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายพรนภัทร  ศรีชู โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายพีรพัฒน์  ดือราแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
568 นางสาวภัทรา  ชุมเลิศ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงลีซูอิน  ยิ่งคง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงอภิชญา  ทองจันเอก โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
571 นางสาวอเลสซันดราอามันดา  ยูโซะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวอุซนา  เจ๊ะอุมา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงกันยารัตน์  สังข์แก้ว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายซัยฟูล  ขาเร็ง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงซูรัยดา  ลาเต๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงซูฮายลา  วานิ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายไซนาอาบีดิน  อีซอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กชายณัฐดนัย  พานทอง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงณันฐลักษณ์  สะมาแอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงณิชา  กี่สกุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กชายดานีน  ศิดดีกี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายธนทัต  เปาะอาเดะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กชายธนบดี  นราตรีภพนาถ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงธัญจิรา  เสาร์เพ็ชร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ชุมเลิศ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงนันทิตา  กระทุ่ม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงน้ำฝน  นุเคราะห์วัด โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงโนร์อาดาวียะห์  ดือราแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายปรมัตถ์  นิกาจารย์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายปวินท์  อดุลตระกูล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายปาณัสม์  วรพิพัฒน์สกุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงปาลิลลี่  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงปุณิกา  กาญจนาพงศาเวช โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงปูตือรีโนรซากีรา  หะยีเจะหลง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงพริมลดา  ทิพย์แม่ง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายพีรัชชัย  อาแวกือจิ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายฟาฮีม  อาแว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงภควดี  สวัสดิราช โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายภูตะวัน  จันทร์แก้ว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายภูมิพัฒน์  รัตนยศอนันต์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายมุคลิศ  มานะสุวรรณศรี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายมูฮัมหมัดซูเบร  รือสะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กชายมูฮัมหมัดฟัยรูซ  กาเร็ง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาฎิล  บินอาแวกาแฉะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายมูฮำหมัดอาริฟ  บอสู โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงวรวลัญช์  แสงประสิทธิ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงวรัญญา  วิลาศคีรีพงศ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงศิริชนก  ทวีรัตน์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงอนิษา  ยูโซะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายอภินัทธ์  พลกุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายอัมฟาล  ตาเยะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงอัยซาโซเฟีย  ปาทาน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายอากิม  มามะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายอาเดล  เจ๊ะมะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงอิสมีฮาณ  บินสูดิง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงอุรัสยา  บินเจะนิ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงซุรยาตี  มิงมาแล โรงเรียนบ้านกูวา ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงนูรซีลีน  เย็นนิยม โรงเรียนบ้านกูวา ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงนูรนาซีฟะห์  สาและ โรงเรียนบ้านกูวา ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงนูรนาซีฮันย์  เปาะซา โรงเรียนบ้านกูวา ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงนูรวัรดีนา  ยายอ โรงเรียนบ้านกูวา ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงอามาณีย์  สารีกะ โรงเรียนบ้านกูวา ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงอารีซา  มะแด โรงเรียนบ้านกูวา ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงซัลวานี  การียา โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงซูวัยบะห์  บิง โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงนิสริน  ดีเด๊าะ โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายนิฮาฟีซู  นิตีมุง โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงนูรอาฟีรา  วาหับ โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายฟีดาอี  มะโซ โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายมุดริก  มาหามะ โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายมูฮัมหมัดอนิรุทธิ์  มาหามะ โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายรอฟีอีย์  อาบะ โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายหมัดนัสวาริศ  ดือรอนิง โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายอรีบ  สะอะ โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายอับดุลมูไฮมี  ภูษาธร โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายซัรฮาน  ตาเละ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
637 เด็กชายซุกรัน  นิมะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงซุลฟา  ดือเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
639 เด็กชายนัสฮาน  นุกูล โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
640 เด็กชายนิมูฮัมหมัดซาเล็ม   นิกือเล็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงนูร์ดีณี  ตายาตะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
642 เด็กหญิงนูรตัสนีม  เกตุสัตบรรณ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
643 เด็กหญิงนูรอัยนายูวา  การียา โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
644 เด็กหญิงนูร์อาซาซะ  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
645 เด็กหญิงนูรอีมานี  กือจิ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  สาและ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
647 เด็กหญิงนูอาร์วาตีฟ  ซอเฮาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
648 เด็กหญิงโนร์ฟาเดีย  บูสางา โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
649 เด็กชายเบญจมินทร์  แฉมิง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
650 เด็กชายปาริวัฒน์  ดือราแม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
651 เด็กชายพลาธิป  ยายอ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
652 เด็กชายฟารุตดีน  ลีมิง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
653 เด็กชายมูฮัมมัดไฮกัล  สาอิ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
654 เด็กชายมูฮัมหมัดฟารุก  ซาซู โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
655 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาฮีม    มามะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
656 เด็กชายมูฮัมหมัดอิควาน  สะมะแอ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
657 เด็กชายมูฮำหมัดซูเฟียน  นิแม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
658 เด็กชายมูฮำหมัดนาอีม  นราวิทย์เสรี โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
659 เด็กชายมูฮำหมัดอาลิฟ  หะยีเตะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
660 เด็กชายมูฮำหมัดอิรฟาน  อาแว โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
661 เด็กหญิงไมซารา  นาแว โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
662 เด็กชายรอยญาน  อาแด โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
663 เด็กชายลุกมานวาฟี  แซ่ลี่ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
664 เด็กชายวรรบัฎรี    แวสือนิ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
665 เด็กชายวันดานิซ  สันตินราพงศ์ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
666 เด็กชายแวอับดุลมุมิน  วาเย็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
667 เด็กหญิงศิรินทรา  มะเย็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
668 เด็กชายอัรฟัต  บีรู โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
669 เด็กชายอาฟารุก    โดวาเห็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
670 เด็กชายอาฟีฟุดดีน  จูมิ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
671 เด็กหญิงอามินนี่  นราวิทย์เสรี โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
672 เด็กชายอารีฟี  สาแม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 คณิตประถม
673 เด็กชายฮิฌาม  อาแด โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
674 เด็กหญิงกรณภัทร  อาหมิ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงเจ๊ะนัสนีนร์  หะยีดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงชีรีนย์  เจะเห็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงซัยดานี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงซัลวาตี  ยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงซัลวานี  บินลอแม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงซัลวานี  ยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายซาลาฮุดดีน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงซาวินณีย์  อาแวเงาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงซูรียานี  ลอดิง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงซูวัยนะฮ์  สะรี โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงโซเฟีย  ยูโซะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงญารินดา  หะมะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงณดา  เจ๊ะมะยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่ภู่ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงดาณิชา  ยา โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงตัสนีม  หมานโส๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กชายนราธิป  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กชายนัสรุดดีน  อาแวเงาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงนาเดีย  อาลี โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงนาตาชา  ดาซามิ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กชายนาบีล  มหินทราภรณ์ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายนิมูฮัมหมัดเซาฟี  นิกือเล็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายนิอัฟนันต์  นิมะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กชายนิอาลีฟ  ตวนแมเร๊าะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงนิฮาฟีนี  นิมะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงนูรฆูไซย์มะห์  มามะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงนูรฟาเดียร์  มะอุเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงนูรฟาติน  เจ๊ะะอุเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงนูรมายีดะห์  มะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงนูรอัยดา  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงนูรอัยนี  เทียนทอง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงนูรอัยรีน  อาแซ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงนูรอาเลียร์  บินมูดอ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงนูรีณ  วาเด็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงนูรูกัสมี  กูเต๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงนูรูลอีมาน  มะแอ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงนูรูลฮีดายะห์  มะเย็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  ดือราเซาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงเนาวารีน  ตาเละ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงโนร์ฟาเดียร์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงโนร์ฟาราซาฟีกา  บินสือนิ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายบัคตี  บราเฮง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายฟัครุดดีน  สามะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายฟัยศอล  อาแวเงาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงฟาเดีย  หะยีสะรี โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงฟาเรียนี  ดุลเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงฟาฮาฎาร์  สาแม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงฟิตตรี  บินมะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงมาเรียม  พรมเขียว โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงมุสดาลีฟะห์  อูมาสะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กชายมูฮัมมัด  แวกาเดร์ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กชายมูฮัมหมัดอัรฮัม  หะยีนาแว โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายมูฮัมหมัดเฮลมี  เจ๊ะหะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงรัยยาน  สาและ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายรุชดาน  อาหมัดนุกูล โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงวันนิสา  แวสาและ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงสมฤดี  สมแสวง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงสารีเปาะนูรนัสริน  อาแซ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงอนิสซัลวา  อาเดะมะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงอภิญญา  อูมา โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายอับดุลมูฮัยมิน  สะมะแอ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายอัฟฟาน  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงอัฟรีณ  สมัยวิทยาวงศ์ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงอัลฟาณี  อาลี โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายอัสฟันดี  อาแว โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายอาติก  ยาโก๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงอานิสโซเฟีย  มะเด็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงอาฟีรา  หมะประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงอามาณี  สามูนิง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงอารีฟา  วาโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงอาลาซ  มูดอ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายอิครัม  ยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายอิคลาส  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงอิมตีซาน  สามะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงอุลญา  ยาโก๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงแอมมีเรีย  สาและ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงฮาซานะ  เวาะเซะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงนาซูฮา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้าตือมายู ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงนาดา  ปานาวา โรงเรียนบ้าตือมายู ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงอินอาม  ลอแม โรงเรียนบ้าตือมายู ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายซูไฮมิง  เปาะสู โรงเรียนบ้าตือมายู ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายนาฎิร  ปานาวา โรงเรียนบ้าตือมายู ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงนูร์ซาฟารา  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านลาแล ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงนูรอานีตา  มูซอ โรงเรียนบ้านลาแล ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายอัฟฟาน  สาเมาะ โรงเรียนบ้านลาแล ป.6 คณิตประถม
760 เด็กชายเด็กชายมูฮำหมัดซูกุรนัน  เจ๊ะอาแว โรงเรียนบ้านลาแล ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงโนร์ฮูดา  มะเย็ง โรงเรียนบ้านลาแล ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงโนริน  รอเส๊ะ โรงเรียนบ้านลาแล ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงฟัรฮานา  เจ๊ะเด็ง โรงเรียนบ้านลาแล ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายมูฮัมหมัด  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านลาแล ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงโรสมาเรีย  สะตอปา โรงเรียนบ้านลาแล ม.2 คณิต ม.ต้น
766 นางสาวอัซลินดา  หะมะ โรงเรียนบ้านลาแล ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายอับดุลฮากีม  ลีฆะ โรงเรียนบ้านลาแล ม.2 คณิต ม.ต้น
768 นางสาวอัสรีนา  ดึนเลาะ โรงเรียนบ้านลาแล ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงนาตาซา  สะมะแอ โรงเรียนบ้านลาแล ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงนูรซามีมี่  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านลาแล ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงนูร์อารีย์ฟะห์  รอเสะ โรงเรียนบ้านลาแล ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงนูรอาวาตีฟ  มะดิง โรงเรียนบ้านลาแล ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงโนร์อัยณี  สแลแม โรงเรียนบ้านลาแล ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงโรสฮูดา  ยา โรงเรียนบ้านลาแล ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงอีร์วานี  เจะอูมา โรงเรียนบ้านลาแล ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงโซเนีย  สะแม โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 คณิตประถม
777 เด็กชายฟาอิส  สะแลแม โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.4 คณิตประถม
778 เด็กหญิงซีตีนูรอัย  เจ๊ะกาเม๊าะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงซูเฟีย  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงซูไฮดา  สะมาแอ โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงซูไฮลา  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงตัสนีม  สะแลแม โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงนัสรีณี  ยูมะโซ โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายนาสรีย์  มาหะมะเด็ง โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงนุรฮิดายะห์  มะดีเย๊าะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงนูร์ซาฟีกะ  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงนูรนาซูฮา  ยะปา โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงนูรบายะห์  มามะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงนูรอัยณี  ฮะกือลิง โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.1 คณิต ม.ต้น
790 นางสาวนูรอัยน์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงนูรอัยริสอัรชา  แวเต๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงนูริณฟาฏีณีย์  สะแม โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงนูรูเดียนี  ราตรีพฤกษ์ โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงนูรูลอัสมา  ดอรอแม โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงโนร์นาตาชา  อาแว โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงโนรอัยนี  ดือเลาะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงโนร์อัยสาวิกา  สีนำนุง โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงฟารา  มาหะมะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายมูฮำหมัดสุไลมาน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงสาวิตรี  เจ๊ะมิง โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายสูไลมาน  บากา โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายสูไฮมิง  สาราสีนา โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายอภิชาติ  เปาะอาเดะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงอะนาตียา  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายอัลวาน  เจะเม็ง โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงอามีราซาฮารา  ลือแมะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.2 คณิต ม.ต้น
807 นางสาวอาริตา  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงอูมูบัลกีส  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงซามีมี  มาหามะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงซูมัยยะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กชายณาบิลอีมาลย์  อาแซ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงนัสวิน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงนูรดีณีย์ฮิลวา  เต๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงนูรอานีสตัสนิม  โตะกี โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงนูรอีฟะห์  เจ๊ะมามะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงนูร์ฮาฟีซา  อาแวกาแฉะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงนูรินกิสตีนา  มะหลี โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงนูรูลบากิส  แวกือจิ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงนูรูลบิสมี  สะนิ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงนูรูลอิลมีญา  เจ๊ะปอ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงโนรนาตาชา  อาแว โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงโนรอาดีลา  ยาเซ็ง โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงโนรอายอาอีชะห์  มะยูนุ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงโนร์ฮาฟาวาตี  เจ๊ะอามะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงโนร์ฮีดายะห์  เจ๊ะโกะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายพฤหัส  แวซู โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงฟาฮาดา  เจ๊ะฆอ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงมัยซาระห์  มานี โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงมุสนา  ฮะยีแวนิ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายมูฮัมหมัดมูรซีดี  ยะมะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายมูฮัมหมัดรีฟกี  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายมูฮำหมัดอาติฟ  มามะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงยัสมีน  ยูนุ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงสุลฟา  อาแว โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงอลิศยา  อะมิง โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กชายอัซราฟ  อาแซ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายอับดุลมาลิก  มะเย็ง โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กชายอัฟฟาน  อาหามะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายอัสมินทร์  เจ๊ะดอเลาะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงอัสลินดา  อาแว โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงอานิสซาฮีระห์  มีเด็ง โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงอามานี  เงาะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กชายอารฟัน  กาเจ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายอารีฟีน  สาและ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายอิคลาส  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงอุสบะห์  นารียะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายฮะห์หมัดฮานาฟิล  ดาลี โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงฮาซานีย์  กูเต๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงซีรีน  เจ๊ะโก๊ะ โรงเรียนบ้านกาวะ ป.5 คณิตประถม
850 เด็กหญิงนูรซาฮีระห์  ดรอนิง โรงเรียนบ้านกาวะ ป.6 คณิตประถม
851 เด็กหญิงมาดีฮะห์  มูซอ โรงเรียนบ้านกาวะ ป.6 คณิตประถม
852 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิรดาวส์  ลอแม โรงเรียนบ้านกาวะ ป.4 คณิตประถม
853 เด็กหญิงวรรทัศณีม  ดาโอะ โรงเรียนบ้านกาวะ ป.5 คณิตประถม
854 เด็กชายอีมาดุดดีน  นาปี โรงเรียนบ้านกาวะ ป.4 คณิตประถม
855 เด็กหญิงแอรีน่า อามีเรีย  มามะ โรงเรียนบ้านกาวะ ป.4 คณิตประถม
856 เด็กหญิงซูลฟา  ขาวสุวรรณ โรงเรียนบ้านกาวะ ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงนูร์ณัจมีย์  ตาเยะ โรงเรียนบ้านกาวะ ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงนูรุลฟาตอนะห์  บินอาแวกือจิ โรงเรียนบ้านกาวะ ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายวิชชกร  ด่วนเดิน โรงเรียนบ้านกาวะ ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กชายคอยรูลอาฟฮัม  บินอารง โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.6 คณิตประถม
861 เด็กหญิงนาอิมะฮ์  วาเต๊ะ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.4 คณิตประถม
862 เด็กหญิงนูรอายน์  อารง โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.5 คณิตประถม
863 เด็กหญิงนูรอีมาน  สะแลแม โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.5 คณิตประถม
864 เด็กหญิงนูรูลจั๊ฟนีย์  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.5 คณิตประถม
865 เด็กชายมูฮำหมัดซอฟวาน  ยีระ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.4 คณิตประถม
866 เด็กชายมูฮำหมัดอามีรูลฮัยกาล  เจ๊ะด๊ะ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.4 คณิตประถม
867 เด็กหญิงอัสมีรา  เปาะเดะ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.5 คณิตประถม
868 เด็กหญิงอามีเราะห์  จีนา โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.4 คณิตประถม
869 เด็กชายอาศิส  เจ๊ะด๊ะ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.6 คณิตประถม
870 เด็กหญิงซาฟาวาตีย์  อาแวจิ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงซูฮัยลา  เจ๊ะดอเลาะ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงนิซามีมี  อาบ๊ะ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กชายนิรอมฎอน  สตอปา โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงนูรเกาซัร  หะยีฮามะ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงนูรวินดานี  สาแม โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงนูรอากีละห์  อาแว โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงนูรอีมานี  เจ๊ะหมิ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงนูรุลอาซีกีน  อาแวนุ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงนูรูลวีดาด  อาแว โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงโนร์นัสริน  สามะ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงโนร์ไอร์ซะห์  สะแปอิง โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงฟาดีละห์  มะดิง โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงฟิซานา  สนิ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายมูฮัมหมัดซารีฟ  หะยีหามะ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงรุสมีรา  ตาเห โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงรูวัยดา  สะมะแอ โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงวิชุดา  สิพิลา โรงเรียนอิสลามบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงนูรฮาสานะห์  มะ โรงเรียนบ้านละหาน ป.4 คณิตประถม
889 เด็กหญิงโนรอาดาวียะห์  อาลี โรงเรียนบ้านละหาน ป.5 คณิตประถม
890 เด็กหญิงอาดีรา  เจ๊ะเงาะ โรงเรียนบ้านละหาน ป.5 คณิตประถม
891 เด็กหญิงนูร์ไอนี  มาเละ โรงเรียนบ้านละหาน ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงนูรูลไอนา  แมยอ โรงเรียนบ้านละหาน ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กชายร็อมซี  สะมะแอ โรงเรียนบ้านละหาน ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงจัสมิน  อาแว โรงเรียนบ้านโคกตา ป.5 คณิตประถม
895 เด็กหญิงนูรมัสฟูฟะห์  ปาติ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.5 คณิตประถม
896 เด็กชายมูฮัมหมัดอิดฮัม  เจ๊ะแล โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 คณิตประถม
897 เด็กชายศุภวัฒน์  เจะเล็ง โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 คณิตประถม
898 เด็กหญิงสุมลรัตน์  แท่นศิลา โรงเรียนบ้านโคกตา ป.5 คณิตประถม
899 เด็กชายอัซรี  บินลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 คณิตประถม
900 เด็กหญิงอัสหม๊ะ  ยา โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 คณิตประถม
901 เด็กหญิงอามาณี  เจ๊ะแม โรงเรียนบ้านโคกตา ป.5 คณิตประถม
902 เด็กหญิงจิวารีย์  สารี โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงชลธิชา  หนวดงาม โรงเรียนบ้านโคกตา ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายชารีฟ  หะมะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายซัยดาน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงซาฟีกา  บีดิง โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงซีตีฟาระห์  มะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงนัชวา  ยา โรงเรียนบ้านโคกตา ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงนิชานันท์  ฮามิ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงนุรบิสมีย์  รอเซะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงนุรอัมณีย์อัยดา  เจ๊ะสะแลแม โรงเรียนบ้านโคกตา ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงนูรซาลซากีราห์  สาแม โรงเรียนบ้านโคกตา ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงนูรฟาร์  สาและ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงนูรฮานีฟาร์  บีดิง โรงเรียนบ้านโคกตา ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงนูรูลอีมาน  อาบู โรงเรียนบ้านโคกตา ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงนูรูฮัสมี  สามูนิง โรงเรียนบ้านโคกตา ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงโนรฟาเดียร์  ยะโกะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงฟาเดียร์รา  ฟิรนาส โรงเรียนบ้านโคกตา ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กชายฟาริส  พงษ์ยี่หล้า โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายฟารีส  อับดุลรอมัน โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงฟาเรีย  กือเตะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายฟิรกรรณ์  เจ๊ะอาลี โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงภัทรขจี  บุญสุข โรงเรียนบ้านโคกตา ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงภัทร์ธีนันท์  มณีวรรณ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงมัซตูรา  เจ๊ะรานิง โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายมูฮำมัดฟารุก  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กชายมูฮำหมัดฟาห์มีน  สะแต โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงริสวานี  เอียดตรง โรงเรียนบ้านโคกตา ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงวรรณิดา  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านโคกตา ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงวิลดาน  สมบัติวงศ์ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายโสธิพรรณ  พรหมทา โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายอับดุลนาอีม  อับดุลเลาะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กชายอัฟนัน  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงอัลวาณีย์  เจ๊ะดอเลาะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กชายอามีร  ตามหามะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงอารีฟะห์  ทองขำ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายอิฟฟาน  บินอาแว โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงอุ่นรัก  ชูกรณ์ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงอูไมเราะฮ์  มามุ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กชายฮัมดัน  อับดุลเราะมัน โรงเรียนบ้านโคกตา ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กชายฟุรกอน  เจ๊ะอารง โรงเรียนบ้านสากอ ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายมูเนาวัร  เจ๊ะเล็ง โรงเรียนบ้านสากอ ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายยุสดาน  เวาะหลง โรงเรียนบ้านสากอ ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงกูนูรฮาซีฟา  กูบอซู โรงเรียนบ้านไม้แก่น ป.5 คณิตประถม
945 เด็กหญิงซัรฟาอ์  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านไม้แก่น ป.4 คณิตประถม
946 เด็กหญิงนูรนัจวา  อารง โรงเรียนบ้านไม้แก่น ป.4 คณิตประถม
947 เด็กหญิงนูรูลซูฮานา  แลแม โรงเรียนบ้านไม้แก่น ป.4 คณิตประถม
948 เด็กหญิงโนร์วิลดาณี  มะรอนิง โรงเรียนบ้านไม้แก่น ป.4 คณิตประถม
949 เด็กหญิงสีตีอาอีเสาะห์  วานิ โรงเรียนบ้านไม้แก่น ป.4 คณิตประถม
950 เด็กหญิงกูนูรอาดีรา  บอสู โรงเรียนบ้านไม้แก่น ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงฆอฏบะห์  บินเปาะแต โรงเรียนบ้านไม้แก่น ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงซาฟีราห์  อาแว โรงเรียนบ้านไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายนัสรูลเลาะ  เจ๊ะหมิ่น โรงเรียนบ้านไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงนัฮวา  ยีระ โรงเรียนบ้านไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงนูร์มุมีนิล  สะลามา โรงเรียนบ้านไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงนูรฮาฟีซัน  ซาและ โรงเรียนบ้านไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงโนรฟาร์  การียา โรงเรียนบ้านไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงฟีซาณี  ตาซา โรงเรียนบ้านไม้แก่น ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กชายมูฮำหมัดอีกลาม  มาฮอ โรงเรียนบ้านไม้แก่น ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงสูรายนี  บินอาแว โรงเรียนบ้านไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายอาบีดีน  บินล่าเต๊ะ โรงเรียนบ้านไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายอามีรูน  อาแวเง๊าะ โรงเรียนบ้านไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงอูมัยระห์  มามะ โรงเรียนบ้านไม้แก่น ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กชายฮาราฟัต  สูโร โรงเรียนบ้านไม้แก่น ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงซูใบรียะห์  บีรู โรงเรียนบ้านกลูบี ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายนัสรูวัน  ตาเยะ โรงเรียนบ้านกลูบี ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงนิโรสกิสมี  อาแว โรงเรียนบ้านกลูบี ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงนุรตัสนิม  ดาวอ โรงเรียนบ้านกลูบี ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านกลูบี ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงนูรมิสกา  เจ๊ะแม็ง โรงเรียนบ้านกลูบี ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงนูรมี  มะลิลา โรงเรียนบ้านกลูบี ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงนูรฮาฟียา  แมเร๊าะ โรงเรียนบ้านกลูบี ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงนูรูลฟาฮาดา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านกลูบี ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงโนรฮัซวานี  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านกลูบี ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงบัลกิส  เจ๊ะโด โรงเรียนบ้านกลูบี ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กชายมูฮัมหมัดนูรดีน  แมเร๊าะ โรงเรียนบ้านกลูบี ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงโรสรินทร์  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านกลูบี ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงสีตีฟาตีมะห์  บินสาแม โรงเรียนบ้านกลูบี ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงอัตฟาห์  บินยูนุ โรงเรียนบ้านกลูบี ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายอับดุลรอฮมาน  หะยีมามะ โรงเรียนบ้านกลูบี ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กชายอับดุลสาลาม  อิสมาแอ โรงเรียนบ้านกลูบี ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงอัสรานิง  บินเจ๊ะเง๊าะ โรงเรียนบ้านกลูบี ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงฮุซนียะห์  เจ๊ะอาบู โรงเรียนบ้านกลูบี ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงนูรอีซาตี  มะแซ โรงเรียนบ้านบอเกาะ ป.5 คณิตประถม
985 เด็กชายอับดุลรอฟะ  มะแซ โรงเรียนบ้านบอเกาะ ป.6 คณิตประถม
986 เด็กหญิงนูรอามีรา  อูมาร์ โรงเรียนบ้านบอเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงโนร์มัยเฮระห์  สาหะ โรงเรียนบ้านบอเกาะ ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กชายมูฮัมหมัดซอลีฮัน  เจ๊ะแม โรงเรียนบ้านบอเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กชายอาลีฟอัฟนันต์  สาและ โรงเรียนบ้านบอเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายคุณานนท์    ทองรมย์ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ป.6 คณิตประถม
991 เด็กชายชนาธร    ดีพาส โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ป.4 คณิตประถม
992 เด็กหญิงณัฐชา   ทัพสุวรรณ์ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ป.6 คณิตประถม
993 เด็กหญิงปิยดา    ชัยเมฆเมฆา โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ป.6 คณิตประถม
994 เด็กชายภาคิน    จันทร์เพ็ชร โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ป.4 คณิตประถม
995 เด็กชายสิทธิพล    อุไรกุล โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ป.6 คณิตประถม
996 เด็กชายสิทธิศักดิ์    จันแดง โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ป.4 คณิตประถม
997 เด็กชายจรุงวิทย์  แดงจันทร์ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงจิดาภา    ทองดี โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงจิรัสยา    แก้วโสม โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ป.4 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงจุฑารัตน์    แดงโชติ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงชรัลสรณ์    จุลเทพ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายณพล    ลายหมู่ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายธนวัฒน์    เวทมาหะ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงนวล    พุดคุม โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงปตินญา    เคลือบขุนทด โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงปวริศา    ขวัญคุม โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงปิยมน    หะนุรัตน์ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายพัชรากร    หวัดเพ็ชร โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงพิชชานันท์    หงษ์พฤกษ์ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์    คงสุก โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายภัทรพล    ช่วยเสน โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ป.6 วิทย์ประถม
1012 นายชารีฟ  เจ๊ะบาเฮง โรงเรียนรอมาเนีย ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายตัรมีซี  มะ โรงเรียนรอมาเนีย ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงนาซาฟาร์  ตาเละ โรงเรียนรอมาเนีย ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงนิสรีน  ดือรอแม โรงเรียนรอมาเนีย ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 นายมุสลีมีน  สาและ โรงเรียนรอมาเนีย ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 นายอับดุลการีม  สะแลแม โรงเรียนรอมาเนีย ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงนูรูลฟาเดีย  สะแลแม โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ป.5 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงฟาซีรา  มามุ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงฟีรา  เจ๊ะมิง โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ป.6 คณิตประถม
1021 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิรดาวส์  เบ็ญอะหมัด โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ป.5 คณิตประถม
1022 เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟีริน  หามะ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงอาอีชาตา  บองอแม โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ป.5 คณิตประถม
1024 เด็กชายอิรฟาน  บินดือราแม โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ป.5 คณิตประถม
1025 นางสาวจัสมิน  บินมือลี โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงตัสนีม  อาแว โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงนูรฮาฟีนี  หามะ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 นางสาวโนรซีฮัม  สะมะแอ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 นางสาวฟาตีฮะห์  สาหะ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 นางสาวสโรชา  ยีซาแล โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 นางสาวโสภาวาตี  บินมือลี โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายอัชฌา  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงอัลวาณีย์  เทพรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 นางสาวอัศลีน่า  อิงดิง โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงซาลีนา  กุแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงซีตีรอฮานี  สาและ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงทัสนิม  อาแว โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงนูรฟาเต็งนาลียา  บินมะเสาะ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงนูรอาซีรา  ลอนิง โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงนูรอาณิส  สอิ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงนูรอานิส  ลาเต๊ะบือริง โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงนูรฮานีฟา  มือเยาะ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงนูรูลอีมาน  อาลี โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายปรวัตร  สายควนเกย โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายพัชรพงศ์  รองสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงฟาเตนซาฮารา  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายมูฮัมหมัดฟากิต  เบ็นยาโกะ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายมูฮัมหมัดฟากีม  ปูลา โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงแวโนรอาฟีกะห์  เปาะอาเดะ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงอาดีญา  อาแซ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงอาฟีฟะห์  เจะเตะ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงอารีซา  สือนิ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงอาวฟาร์  รอยาลี โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงฮัซวานี  มะสาอะ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงซาริต้า  ซาอินโมฮัมมัด โรงเรียนคานาวาลีวิทยานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงซุลฟา  ซำซี โรงเรียนคานาวาลีวิทยานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงต่วนคอยรีนา  อาลี โรงเรียนคานาวาลีวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงนาตาชา  ซาอินโมฮัมมัด โรงเรียนคานาวาลีวิทยานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงนูรซูฮาดา  หะมะ โรงเรียนคานาวาลีวิทยานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงนูรฮัยฟา  สมาคม โรงเรียนคานาวาลีวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงนูร์ฮีดายะห์  กาโลง โรงเรียนคานาวาลีวิทยานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายมูฮัมหมัดฟูรกอม  ซาเล็ง โรงเรียนคานาวาลีวิทยานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฎฮา  ซาเล็ง โรงเรียนคานาวาลีวิทยานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟนาน  ซาเล็ง โรงเรียนคานาวาลีวิทยานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายวันฟารฮัต  แวเต๊ะ โรงเรียนคานาวาลีวิทยานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม