รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนธิชา  พุดเครือ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกฤติญญา  ชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญญาภัค  นราภิรมย์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พุฒิไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกิตติคุณ  อัจจิมากุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พุฒิไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกุลิสรา  กสิคุณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายจิรายุ  ขลิบเงิน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายซอลาฮุดดีน  เจะตู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายซาฟารัช  มานาอาซา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์สกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายณพลกฤต แพทริค  ปรารมภ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายณัชพล  ยงค์หนู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายณัฐชนน  พรหมชัย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณัฐริกา  แดงพะเนิน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณีดาด  เจ๊ะโว๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงดาลีญา  เป๊าะนา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงตัสนีม  เขียวสะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายธนพล  พรหมชาติ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายธีภพ  ทิพย์มณี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงนันทภัค เอมม่า  แทรน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงนาดีรา  เสกหวัง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายนุรุดดีน  โซะเลาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนูรมุฟลีฮะฮ  มะลี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงเบญริสา  ปรารมภ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายประดิทรรศณ์  รัตนสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปุญญาภา  แหวนเงิน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปุญญิศา  ลาภชิตาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปุณญวีร์  นาดี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพชรพัชญ์  จิตรพัฒน์ศุภกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายพนธกร  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายพลพัฒนพุฒิ์  จันทคุตโต โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพิชญ์ปวีร์  ชินพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพิมพ์ลฎา  วรพิพัฒน์สกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายพิรานันท์  ชุมเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงภลินี  ประสานวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงภัทรธิดา  กาญเดชกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายมูฮัมหมัดอัรกานต์  สาและ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายมูฮำหมัดฮาบีบ  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงวรวรรณ  นวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายวุฒิภัทร  วงษ์จินดา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงแวฮาซานี  เจ๊ะกา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงสุพิชญา  กาลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงสุภาพร  กลางวัง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงสุริศา  ณ สงขลา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายอติชาต  ชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงอภัครา  ศรีเวชนันท์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงอภิสรา  ศรีขวัญ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายอรรคภัทร  เลือดวงหัด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงอัซวานี  อาแวปูเตะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายอัฟฮัม  โตะเย็ง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงอัยรีณ  เจ๊ะอาลี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงอัยรีน  มามุ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงอัศนีรา  อะสัน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายอาตีฟ  สะแลแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายฮาริส  วิเศษอักษร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายกตดิพศ  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกนกพชร  เดชพิชัย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กชายกฤติพงศ์  จินดาเพชร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กชายกฤษฎิ์ภูมิ  ประไพพิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกวินธิดา  ภูมิวณิชกิจ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กชายกวีเอก  แก้วกล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกัญศิตา  ปั้นพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายกัณทรากร  บุญมณี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชุมเกื้อ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกุลภัทร  กาแก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายเกียรติวงศ์  เกษมสุขสถาพร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงขวัญจิรา  สารภาพ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงเขมิสรา  คงทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายคุณานนท์  แดงแต้ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายจิรโชติธนัตถ์  พรหมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายจิรวัฒน์  ธัญธาดาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงชนมน  อินทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายชนะพัฒน์  สุขเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงชนัญญ์ณัฐฐา  จันทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงชนาพร  หลงราม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงชลิตา  พันธ์โภชน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กชายชาติณัฐ  สถิตย์โชคธีระกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงชานิดา  สิทธิชีวภาค โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงชารีณัฎฐ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายชารีฟ  ดาโอะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กชายชารีฟ  ปานมี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงชาลิสา  เหนือเมฆ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงชุติณัชชา  ชินไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงซีรีน  สนิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงญาณิศา  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงญาดาวดี  จันทสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงญาปนี  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงณัฐชา เชียร์ญ่า  อวิล่าจารา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายณัฐดนัย  อำนวยพูนสุข โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายณัฐธัญ  เจ๊ะมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงณัฐธิดา  คงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงณิชชา  นิ่มดำ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงณิชชา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายดนัยณํฐ  ทองหนูรุ่ง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงดานิชา  กรระสี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงดาลีญ่า  อาแวกือจิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงดิยานะห์  สะอิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงต่วนนูรอัยนี  อามะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายต่วนวิลฎานนท์  ต่วนลอโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายต่วนอัรกานต์  ต่วนจอหลง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงตัสนีม  ดอคอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงทักษิณา  ขำอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายธนกฤต  ธนานันท์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายธนพงศ์  สังข์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายธนัท  จาเทพ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงธัญรดา  สุวาหลำ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงธิดารัตน์  พุดดำ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงธิดาวรรณ  จันทรวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงนาฎีร่าห์  นิสัน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายนาวิน  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายนาอิฟ  ยูนุงห์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายนิอิห์ติชาม  นิเซ็ง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงนิอิฮซาน  แดเมาะเล็ง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงนุฮัยดะห์  เจ๊ะแว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงนูรซีฟาอ์  เจ๊ะมามะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงนูรนูรีน  ดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงนูรบิลกีส  ปูเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  พรศิริ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงบาซีมะห์  มีชัย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงบุญญาพร  พรหมเกิด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายบุญญามีน  เด็นหมัด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายปรางค์ณัฐฏา  ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายปรินทร์  สวัสดิ์มงคล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงปองพร  บิณฑาประสิทธฺ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปัญญ์นภัส  จันทร์สกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงปัญฑ์ชนิต  นิโรบลสถาพร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายปัณณ์  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงปิยฉัตร  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายพรรษวุฒิ  เกื้อเม่ง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพิชชาภา  นราสฤษฎ์กุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงพิชญธิดา  ท้วมแก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงแพรพลอย  สนุกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายฟากีฮ  มานะธีรกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงฟาเดียร์  เวาะโนะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงฟารัญชิตา  สอีด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายภัทรกร  คงศรี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ประทุม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงภูมินันท์  ด้วงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายภูริณัฐ  เอียดแก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายมุชริฟ  สะอะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายมูฮัมหมัดชารีฟ  สะแลแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายมูฮัมหมัดซากิฟ  มิงซู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายรอมฎอน  จิตเจริญไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงรังสิมา  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงรุณดา  มะลิเยาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงวรินรำไพ  ดียืน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายวสุธร  ดียืน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงวิจญ์ดาน  บินมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงวิรธิดา  สิริภูวดล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายวิสิทธิศักดิ์  เทพบัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงวีด๊าด  อับดุลเลาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายวุฒิภัทร  หน่วยตุ้ย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายศรัณยพัชร์  จำรัสศรี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงศริประภา  ยืนชนม์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงศอลีหะฮ  สาเมาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสมิตา  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสิริกร  คงพูน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงโสภิตา  บุญมณี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงหทัยรัตน์  พรมมาวัน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงอนัญญา  ไชยกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายอนันดา  พละสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายอบูตัมมาน  กาแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายอบูตัมมีน  กาแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงอภิชญา  อาแซ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงอรณิชา  จันทร์เอิบ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงอริญรดา  คลังทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงอลิชา  แซ่ซิ้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงอัญชิสา  อินแก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงอัญดา  อามาลย์สิริ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายอัฟวัน  หะยีอีแต โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายอานัส  สงทับ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายอานีส  เซรัง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงอาฟรีน  กุลจิตติบวร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงอาฟีนา  ภูมิบุตร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงอิฟติกาน  บอเถาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงอิลฮัม  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงอุมมูอัยมาน  เจ๊ะแว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงเอ็มม่า อลิสสา  ริคชเทอร์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงไอยวริญท์  สังข์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายฮากีม  ยอดิง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงฮานีฟะห์  สะมะแอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงโซตียาตีปุตรี  สะนิ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายนูรดิน  ลา โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายอนัส  ยะโกะ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายอับดุลรอฮิม  บินดอเลาะ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายอับดุลเราะฮ์มาน  บินดอเลาะ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงเจะรุสณีนา  เจะและ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงซัซวาน  รอมะซา โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายซูลอิลมี  มะดีเยาะ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงซูไฮลา  อาแวจิ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงตัสนีม  หะยีแวนาแว โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงนัสริน  มามะ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงนิไฮซะห์  อาแซ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงนูรฟามี  สมาแอ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงนูรอัฟรีณ  จิตสำเริง โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงนูรอัลวาณีย์  หะยีเจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  ยามา โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงนูรอีมาน  สุหลง โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนูรีซาน  อาแว โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงนูรุลสาฟีกา  หมานสนิท โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงบัลกิส  ดือราแม โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงบุศนดา  สะมะแอ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงฟาซาซันตา  ลอตันหยง โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงฟารอยฮาน  ลอตันหยง โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงฟิรดาว  มูซอ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงฟิรดาว  หะรงค์ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงมัรยัม  สาและ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงมุสลีมะห์  ยูนุ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายมูหัมมัดนาอิฟ  ดุลหามะ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายมูฮัมหมัดไซฟูร์  มะโซ๊ะ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิรดาวส์  สาและ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  มะรีสะ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงรุสดา  บือซา โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงรูมัยซา  อาแว โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงโรสลินดา  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายแวอัมรี  สือแม โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงศอฟียะห์  ยะฮายอ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงสีตียูไบดะห์  หะยะมิน โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงสุณีตา  เจาะเอาะ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายอับดุลก็อยยูม  นะสุวัน โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงอาตีนา  มะดาโอะ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงอามาลีนา  เจะเระ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายอามีรูณ  มะดีเยาะ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอาลีฟะห์  หะยีแวนาแว โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงอิบตีซาม  กูตงกือเด็ง โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงโซเฟีย  ฮาวี โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายดานิส  อับดุลราซิ โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายนูรดีน  อับดุลดานิง โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายเนาวาร  มาหามะ โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงฟาตอนะห์  มะมัน โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายมุสลิม  สามะ โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายอธิราช  สุวรรณ์มณี โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงอัตฟา  กะเตะ โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายอับดุลฮากิม  เซ็ง โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายอัฟฎอน อับดุลราซิ  อับดุลราซิ โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงอัศลีนา  โดสามะ โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงอิคลาส  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงฮานีฟ  เจ๊ะมานะ โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงนุรอาวาตีฟ  นิเลาะ โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงนูรฟาเดียร์  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  เจะแต โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงนูรูลอิฮซาน  มะอุเซ็ง โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงรอซีตา  มะแม โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงอานิส  จิเดร์ โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายอีรฟาน  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายคาลิด  เปาะแย โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายชาลิฟ  จันทร์แก้ว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายซัฮริน  มะแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายซากิร  แสงจันทร์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงซีรีน  สาและลาเต๊ะนา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดำแก้ว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงณีอาร์ม  มีระยะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงดาณียะห์  สะมะแอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายดีนอิคลัช  เจ๊ะโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายต่วนอัฟฟาน  ต่วนสะนิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงนัซรีน  บูละ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงนาเบลล่า  เจ๊ะอูมา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงนินาเดียร์  มือฆะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายนิฟัยรูซ  หะยีหะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงนิสรีญ  สุหลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงนิอภิชญา  โซ๊ะโซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายนิอัซซอฟา  แวสุหลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายนิอัฟวัน  นิแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงนิอามาลิน  บินนิมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงนิอารีดูณี  ฮะยีแวนิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
269 เด็กชายนิอิรฟาน  เลาะเมาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงนูรฟาเดียร์  มะดัน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงนูรอัยริน  อูเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงนูรอัลวานี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงนูรอินชีระห์  มาหะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงบญาณ  สุเมนทร์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายพรหมวิริยะ  ศรีรัตน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงพิยดา  พูลเทพ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายฟัฎลุลลอฮ  ดือราแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายฟัรฮาน  แวกาจิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงฟาเดีย  หะยีสะนิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายมุศลิห  สะมะดะแมง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายมูฮำหมัดเดนนิส  นาวี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายรอมฎอน  แซะอาหลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
283 เด็กหญิงริฟฟาอ์  สาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงวานิดา  บินเจะเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายแวนิอัฟฟาน  สาเหาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงศุวัยการ  สาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงอรัฟต้าร์  ยายอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายอัซฟัรห์  มิงยีนา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายอัซรอฟ  มาหะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงอัยลีน  สะนิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงอาฟีญ่า  ยะปา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายอามีน  มากคง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายอามีร  สะแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงอารีนี  สาและเร๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายอารีฟ  มะลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายอาลีฟ  สะแปอิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายอาลีมีน  นิเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายอิครอม  แวเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายอิฟฮัม  เจ๊ะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายอิรฟาน  ดอเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงอิสติฆฟาร์  มาหามะปาริส โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงเอลิชา  สือรี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายฮาบีบุดดีน  บินยูโซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงฮาฟาวาตี  เจ๊ะโก๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายชามิล  ท่าฮา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายซากิซ  ดอเล๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงซีรีน  เพชรหวล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงซูยัซมีน  อารง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายณัฐศักดิ์  สุจริต โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายดานิส  บินดอเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายดาอิม  ยินดีทิพย์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายทัฟฟ้า  เวสวานิชย์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายธนะรัชต์  กันอุ่น โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงนาซูฮะห์  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงนาดา  บินกลิน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงนิโฟเซีย  แนซี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงนูรฟาราห์  แมะเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงนูรฟิรดาว  อารง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงนูรอามีรา  ยีดีเยาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงนูรฮูรัย  เจ๊ะแน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงประภาวรินทร์  คงศรี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายพัชรพงษ์  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงพิชญธิดา  หมัดสารา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายฟาฮัต  ปูตะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงมัสรูน  เจะเตะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงมาริสา  สามารถ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงมุรชีดา  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายมูฮัมหมัดมารูวัน  อาบู โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายลาเซ็น  สะมะแอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงลาภิศรา  บุษบา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายวันวาริษ  ลีวาเมาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงวานีต้า  เจ๊ะนิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายแวมูฮำหมัดไซฟูล  ต่วนบือราเฮ็ม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายแวฮารูน  แวหะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงศศิกานต์  เซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงสุธิดา  เจ๊ะหลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายอะมีน  วาหลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายอัฟฎ็อล  วรรณมาตร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงอัลมาส  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายอัลอามีน  มะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายอานัส  เจ๊ะเง๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายอามีน  ดาแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงอามีเรีย  อภิชาติ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายอาร์ติน  จาฟารีนีคูเฟก โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายอารีฟ  อับดุลเราะแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงอารีฟะห์  ยะปา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายอินอาม  ดือเระ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงอิมตินาน  สาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายอิสติฆฟัร  ดอเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายกชพรรณ  นุ้ยสกุล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงกนิษฐา  ศรีหวัง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกิซดาร์ฮา  เล๊าะแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงกิตติกาญจน์  ลำสัน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายกิฟลัน  เจ๊ะเด๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงกุลจิรา  พัฒน์แช่ม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงกุลวดี  ปุ๋ยพรหม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงกูนัซมีย์  ตูแวดอเล๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายกูอับดุลเราะห์มาน  กูเง๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงจัฟนีย์  อูมา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายจินดัร  สาแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายเจะอานาวิน  เจะสแลแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงชนัญชิดา  เสาร์พูล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายชาคิร  เจะอูมา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายชารีฟ  สนิหวี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายชิณท์ณภัทร  ดินแดง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงชีฟาอ์  เจะดะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงซณาอ  ละมูลอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายซอฟรอน  สาแลแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงซัซวานี  เจ๊ะน่ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายซัลซบีล  เจ๊ะโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงซัฮมีนา  บินมะแดแฮ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงซาร่า  หะยี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงซาฮานาร์  อินเจริญ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงซิตตา  อารีตระกูล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงซีซาน  สาและลาเต๊ะนา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงซีรีน  แนหายอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงซีรีนทร์  ลาเตะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายซุฟัร  บือราเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงซูมัยยะห์  หะยีแวนาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายซูลฮิลมี  ยีอา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายไซฟูลฟิฏตรี  สาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายฌามิล  สะรอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงณฎา  กระแสภาค โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงณดา  กิตอจะแจ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายณัชนนท์  อินทองคำ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์แดง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงณัฐนิรินทร์  จันสว่าง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายณัฐพล  เวทโอสถ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงดลกมนธภัทธ์  หมัดสารา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายดัยยาน  บินดอเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายดานิช  วาเด็งพงศ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายดานิช  เง๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงดานีน  บูละ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงดามิช  เจะอูเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายดามิส  มะเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงดูอาร์นี  บิญยูซุฟ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงตัสนีม  บูรณพาส โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายธนธร  รินทรวิฑูรย์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายธนภัทร  เรืองหนู โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายธนวินท์  ยอดแก้ว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงธมลณัฏฐ์  ทัพมีชัย โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงธัญญรัตน์  บุญศรี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงนธ  เจริญศิลป์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงนัจมีย์  บินยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงนัยฟะห์  บือราเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงนัสรินทร์  สะนิบากอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงนาดา  หะยีอารง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายนาอีม  ศรีสุรินทร์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงนิชา  เนตรรุ่ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายนิดาอิม  ตูแป โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงนินูรซีรีน  เจ๊ะมิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายนิฟาเดล  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายนิมุอาซ  ซือรี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงนิสริน  วาแมมะซา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงนิสรีน  ดาตู โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงนิสรีน  ดินเตบ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงนิสรีน  เบ็ญเจะอุมา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายนิอันนูร  นิเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กชายนิอับดุลคอบีร  เจ๊ะมามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงนิอัลญาอาฟีฟะฮ์  แวนาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายนิอากีฟ  วาเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายนิอาลีฟ  ดาโอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงนุรฟิรดาวห์  กือแนะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงนูรจีฮาน  บือเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงนูรซัลซาบีลา  บินอาสัน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงนูรซาบีลาห์  ซิแต โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงนูรดีนี  กาเจ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงนูรออ์  เกะแมง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงนูรอัฟวาณีย์  เล๊าะยีตา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงนูรอัยน่า  จารุพงษ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงนูรอาดีลา  ดาโอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงนูรอาฟีญา  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงนูรอิซอาน  บือเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงนูรอิฟฟัต  มะสุยี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงนูรไอรินทร์  เจะเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงนูรไอรีน  แวอาลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงนูรไอล่า  อาแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงนูรฮัลวา  สัมมาวรณ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงนูรฮานีฟา  สาเม๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงนูรฮาฟีนี  กือจิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงนูรีน  มายิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงนูรีน  มุกดาสวัสดิ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงนูรูลฟาเดีย  มะสาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงนูรูลอายน์  มะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงเนาว์วัร  หะยีบูยา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงเนาว์ว้าล  เบาะหมัด โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายเนาวาฟ  เปาะซา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงโนรอินดะห์  บินมามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงบัลกิส  เจ๊ะอูเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายบาซิล  พาสเบรอเกอร์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงบิลกีส  อาคุณซาดา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงบีซรูณต์  ยะมะกา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายบุรินทร์  ยะมะกา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงปารณัท  สุระคำแหง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงพัชรพร เพชร  ธาระมรรค โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงแพรวา  ดือราแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงฟัยรีน  หะมุ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงฟาเดียร์  มะยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายฟารีกี  เจ๊ะหะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายฟารุส  สาหะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงฟาเรีย  ชูบัวทอง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงฟาเรีย  วรรณมาตร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงฟิตรียา  ดาเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายฟิรมาน  มะลือกะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายฟิรฮาน  มาหะมะนอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงฟีรดาว  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายฟุรกอน  อูมา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายเฟาวาซ  คาเรง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงมนพัทธ์  แก้วคงสุข โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงมัยซาน  ดารอมือลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงมัสลินญา  วิชชุวัฒน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายมูฮัมหมัด อัล มาติน  เกตุแก้ว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายมูฮัมหมัดซอฟฟาร  บือราเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายมูฮัมหมัดฟารูก  ศรีประชา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาอิซ  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายมูฮำหมัดอิมรอน  มะเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายรอจญ์วาณ  แวดือเร๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงรอยมีย์  มูซอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายรัชชานนท์  ทองผาตระสัก โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายรัชนนทร์  เจะยะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงริฟฟาร์  สาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายลุฏฟี  วี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงวนิดา  หมุดตะเหล็บ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงวรรณมัยซาราห์  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงวันดาเรีย  มะตีเยาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงวันโรสมาเรีย  เปาะซา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงวันอัยรีน  เจะหมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงวันอาเซียร์  ดาราหมานเศรษฐ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายวันอิรฟาน  ยูนุ๊ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายวันฮาดิษ  มือลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายวาฎิฟ  ดาหามิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงวาณีตา  แดมอง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายวาริส  ดารากัย โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงวิจญ์ดานี  เปาะอาเดะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายวิลดาน  หะมุ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงแวนูรอัยรีน  แวหามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงศลิษา  หวันสบูดิน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายศุภกฤต  จินตประสาท โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงศุภสรา  ทองชาติ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงสานิตา  มะลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงสาริศา  อินราช โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงสิริลักษณ์  แวสุหลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงสิริวรรณ  แวสุหลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายสุริยะ  เจ๊ะหลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงสุวา  แสะเมาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงหัทยา  แดงเอียด โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายอชิรวิชญ์  เบญญาศุภเจริญ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงอภิชญา  บุญศรี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายอลัน  สัญยี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงอลิญา  เพ็งไซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงอัจญริน  มะรอเซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายอัซฟาร  แดเดาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายอัซมาน  สะอิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายอัซรอน  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายอัญจริน  ดอเล๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงอัญชรี  กมณีย์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงอันฟ้า  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายอับดุลรออูฟ  วรรณมาตร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายอัฟฮัม  มะเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงอัรร็อยยาน  อูเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายอัศวรรถ  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กชายอาชวิน  สายแสงเหม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายอาชาวิน  แวเด็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงอาฏิฟ  มะซอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงอาดีน่า  กะนา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงอาตีฟาร์  สนิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงอาฟีญ่า  อาบู โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายอาฟีฟีน  มะแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงอามานี  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงอามาลีน  อาลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายอามิร  วาหะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงอามีลัต  เจะเก็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงอายรีน  สูเด๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงอาวาติฟ  บินฮัสดินทร์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงอาวาติฟ  สะเมาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายอาสฟาฮาน  ลาเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงอาอีชะฮ  ยะปา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายอิควาน  สามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายอินฟาน  เมงไซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงอิบติซาม  ดอรอแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงอิบตีซาม  อารง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กชายอิมาดุ๊ดดิน  ยา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายอิรชาร์ด  อาบูลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงอิรมาฮัซมี  ดือราแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงอิสมีฮาน  สนิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงไอรีน  อูมา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายฮานาฟี  กะเด็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายฮานีฟ  หะยีวาเงาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงฮุซณาร์  อีซอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงฮุดา  โดสามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายชัชนันท์  ไชยยาว โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายธนกร  ว่าพัฒนวงศ์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงธัญญาดา  เดชะวณิชชา โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
554 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศิลปปัญญา โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
555 เด็กชายพีรณัฐ  เกียรติตระกูล โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
556 เด็กชายภาคิน  ศรีภัทรา โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงลีลลีลล์  สายแก้ว โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายเอกอรรถ  อ่องบุญ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่เลี่ยง โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายชวัลวิทย์  ไชยยาว โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงทัตพิชา  พรหมศร โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายธนพัฒ  ธนิกุล โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายปัณณธร  จันทร์คง โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายภัทรพล  สายแก้ว โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงมนัสนันท์  บกดำ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายรัชตพล  สายแก้ว โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  วัฒนาพันธ์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงค็อยรุนนิสา  อียง โรงเรียนศรีทักษิณ ป.4 คณิตประถม
569 เด็กชายเจ๊ะฮิลฟี  อาแว โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงซัลวาณี  หมะหมูด โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงซูมายยะห์  เบ็ญอิลยาส โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงณรินดา  บุญโพธิ์ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
573 นางสาวณัจวาน  สาเมาะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
574 นางสาวตัสนีม  กะจิ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงตูแวฟัยรูส  มือรีงิง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
576 นางสาวนัซฟา  แดเมาะเล็ง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงนิโซเฟีย  ขาเดร์ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงนิฟาซีรา  มะเด็ง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงนิลายูซัน  ปิดอเลาะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงนุรซาเฮรา  สาและ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงนุรอัซฟา  ยาโก๊ะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
582 นางสาวนูรฟัซลีน  สนิ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงนูรฟาซีรา  บินยะโกะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงนูรฟาซีลา  หะแมง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงนูรอายน์  แวดอเลาะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงนูรฮาซานา  หะไร โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นางสาวนูรฮุสนา  นาแว โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงนูรีมาน  กาดามุง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงนูรุลฮุสนา  บืองาฉา โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงฟาติน  สะอิ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงฟาตีมะห์  ซา โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายฟาริส  สะมะแอ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
593 นางสาวฟิรดาวส์  เลาะยา โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
594 นางสาวฟิรฮานัน  มือรีงิง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
595 นายมารูวัน  ฮามิ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงมุมตาซ  สาเล็ง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
597 นางสาวมูรณี  อาแซ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายมูฮัมหมัดฮานีฟ  บือราเฮง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิซ  ดาตูมะดา โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายมูฮำหมัดฟาดีล  ลาเต๊ะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
601 นางสาวยัสมิน  เจ๊ะโส๊ะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงรอฎียะฮ์  ตะมะงา โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
603 นางสาวรอฮานา  ะมะงา โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
604 นางสาวรัศมี  สะมะแอ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
605 นางสาวรุสดา  ยูโซะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงรุสนาณี  จาจาสาแม โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงวะฮ์ดา  อีซอ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายวัสฟีย์  แยนา โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงวีรดา  สะอุ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
610 นายอัฮหมัด  เลาะมะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงอาดีลา  สาและ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
612 นางสาวอามีเราะห์  ตอละมะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงอารีณี  ตงนุใย โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายอิคลาส  สะอง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น