รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกัณกวี  หาวิรส โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายศุภสันต์  นำผล โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายสุศิดล  แสงเนตร โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกวินภพ  พูนพิน โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงณภัทร  จำปากะนันท์ โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงปนิษฐา  แก้วเกตุ โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงกัญญกร  ชีวโมกข์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกุลธิดา  สุรัตนบัวศรีงาม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงคัทลียากรณ์  เริ่มรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายฉันทวัฒน์  เกรียงพวิทย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชนิดาภา  ดียิ่ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายชยพล  สิงห์การ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายชวโรจน์  มากกุญชร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายชัยรัช  ตรงไตรรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีมาลัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายชีวานนท์  สุขชัยพงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายณณณ์ณศิณ  ปานไข่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณภัทร  เงินเมือง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัชชาอร  รักแจ้ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฐณิชา  มหิสนันท์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฐภัทร  น้ำส้ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณิชกานต์  ปราณปรีดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณิชาภัทร  อนรรฆจินดา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายทฤษฎี  วรรณพรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายธนกฤติ  ภักดีพัฒนาทร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายธนวัฒน์  กระจกทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธัญชนก  นอขุนทด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงธัญพร  จันทร์เชียงศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายนรพนธ์  กำเหนิดแขก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายนราวิชญ์  ชูสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนันทิชา  แสงแป้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงบัวบูชา  สีนุ้ย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงเบญญาภา  เสนกองแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายปภังกร  สุขเกษม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปารณีย์  พึ่งประชา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายปิยากรณ์  สถิตย์สุขเสนาะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงผาณิตา  นวลนิ่ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายพสิษฐ์  กาญจนจุลจิตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพาขวัญ  ชำนาญดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายพิชญุตม์  จันทรมณีวงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายพีดิษย์  โภคินวัชรเกียรติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงฟ้าใส  ม่วงพรวน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายภาธรธฤต  พลคำมาก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงภิชญาภา  รณรงค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายภูริณ  กัณหะเสน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายยศกร  ปภาวีร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายรัชชานนท์  อ้นวงษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงรัชวิน  ลื่นภูเขียว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงรัตติกาล  เกียรติเพิ่มทรัพย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงรัตนวารินทร์  ถนอมสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงรัตนา  สร้อยทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงวรัทยา  ทิมประเทือง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงวริษฐา  ตุ้ยแม้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายวิชานนท์  สุขชัยพงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายวิริยะพัฒน์  เจ้ยจู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงวีณา  บางขุดทด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงวีรภัทรา  พรมศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายศรัณย์วิทย์  สุขนิล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงศุภลักษณา  จันทร์ณรงค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายสาธิศักดิ์  บุญประสงค์ทัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงสายธาร  ชื่นพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายหิรัญ  ชิณศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงอรชัญญา  ชูจิตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงอสมาภรณ์  ไทยเจริญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงอาภาณัฐ  แย้มยิ้ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  บุนนาค โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายกันต์รภัทร์  นิ่มปี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กชายจันฐกรณ์  พรหมะวีระ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงชมพูเนกย์  สุนทร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายชยพล  ลิ่มเสรีตระกูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายชลธี  สุวรรณราช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงญาณิศา  กาวาฮารา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณัฐนันท์  ปราณปรีด์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กชายณัฐภัทร  ปัญสังกา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายณัฐวัฒน์  ทิมแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายทิวิล  ฤทธิเดช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงธันธิชา  บุญเวช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงนันท์นลิน  หมีป่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายพศิน  พุ่มจีน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพัทธนันธ์  พรรณสาร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายพิสิษฐ์  นิติมงคลชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กชายภูดิศ  ปัญญาแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงภูริตา  ธรรมนพเก้า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายวีรภัทร  ภักดีณรงค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายศรัณย์ชัย  โชติรัตนมณี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงอัญชิษฐา  กองเขียววงค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงอาทิตยา  ทับทิมเทศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายอินทชา  เที่ยงแท้ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายกฤษณะ  ธนารัตน์หิรัญ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงกัญญาภัค  วงศ์เลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  รักษิตานนท์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงณภัทร  สนธิสิริ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงณัฐชานันท์  สุขพลอย โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชนัด โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายธนากร  ราชวงษ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายภูชิชย์  แก้ววังอ้อ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายรพีพงศ์  ลาหุนะ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงวรัญญา  มะลิวัลย์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายฮารีน  วงศ์รติกาลไพศาล โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายเกรียงไกร  ทรงแก้ว โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายทรงพล  สวนบุญ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
102 นายธันวา  แป้นกาญจน์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นายบุญชนิต  ขันโทมุกข์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงปิยะดา  คุ้มครอง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงพิชญดา  บุดดาโจม โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายวีรภาพ  เต๊าะแอ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวสรวันตี  ช่างทอง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายอาทิตย์  มาเจริญ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.6 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายอำนาจ  สิริชนะ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงกมลวรรณ  โพธิ์นิล โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกัญญนัทธ์  นวลชื่น โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทานะมัย โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายการุณ  โพธิ์ัลัย โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายขจรศักดิ์  ดำจุติ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงจรัสทิพย์  สติยศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงจิราพร  ผายสียวน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงชญานิน  พินสุกรี โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายฐิติกร  บัวมัย โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บัวมัย โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหมือนแม้น โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายณัฐชยา  ใต้ดอนไผ่ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายณัฐนนท์  ภระมรทัต โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงดนยา  บัวทอง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายธนกร  พึ่งทัศน์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายธนพัต  ธรรมมา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธนภัทร  ลาหุนะ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงนภัทร  หัสถา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงนภัสวรรณ  อุตสุรินทร์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงนิพาดา  มาลาม โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายเบ็ญจมาศ  หาววิสัย โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายประจักรพร  หุบทอง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายพงศกร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงพิชญธิดา  เจตมาศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขันมณี โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายภัทรกร  ยะชะระ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงภิรัญญา  อิ่มรัมย์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงมรกต  มะซา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงมัทนวีร์  อาจธนู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายยศดนัย  แนวอินทร์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายยะฟัดร์  คำจุ้ย โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงยิดมา  ยีดา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายรัฐกรณ์  บรรดาทรัพย์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายลัทธพล  เฉิดดิลก โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงวัลลภา  พรหมทวด โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงวานิสา  บุตรแสน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงวิชญาดา  บัวรุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงวีรปรียา  เจียระผกานนท์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงศิรินญา  กันหมุด โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายศุภณัฐ  แก้วเกิด โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงสุชาวดี  จ้อยเล็ก โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายอชิรวิชญ์  ชูขาว โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงอรไพลิน  ฉิมพลี โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายอานนท์  สมหวัง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงอิธิชา  เพิ่มพูน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงฮาซานะฮ์  ประสงค์เจริญ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายกัณตภณ  ดวงเอ้ย โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายกิตติทัต  ภูชนะ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายชนาธิป  อริยสัจจะมงคล โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายตฤณ  สุคนธวัฒน์ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายธนัชชา  จำปาพงษ์ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายวุฒิภัทร  ทองธรรมชาติ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงออมสิน  มณีกัญย์ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงอัญมณี  มาละตา โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงธัญญาธรณ์  ธำรงค์พรสวัสดิ์ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกนกลักษณ์  สลัดแก้ว โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงกรวรรณ  บุญเฮง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายกิตติพัชญ์  มิตรศิริวัฒน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงเขมภรณ์  ไทยเที่ยง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายคามิน  เกษมสงคราม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงจิณณ์ณิชา  พรประภัสสร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ธนะประสพ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายชนทัช  โชควชรกรณ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายชัยบดินทร์  บัวตุม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายชิรายะ  บัววัฒน์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงญาณิกาพร  ชัยเจริญวุฒิ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายณฐนน  นิธิธัชพล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายณวุฒิ  ดิสกะประกาย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงณัจฉรียา  ถ้ำแก้ว โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายณัชพัชร์  ลัคนาอนันท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงณัฎฐินี  อภิกิตินันทน์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงณัฏฐรัตน์  จิรธนวิชัย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายณัฐชานนท์  รอดผล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายณัฐพนต์  ถิ่นวงษ์ม่อม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงณัฐวีร์  อุดมวัจนศักดิ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงตรีพัชรา  ดวงอำพร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงถิรมน  ละหารเพชร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายทีฆดนัย  ทีฆสุขอนันต์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายธนกฤต  ขนานรัมย์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายธนดล  คูตรีสุคนธ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงธนัทธารา  ชัยมงคล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายธนาวินท์  ศรีคราม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายธราเทพ  บุตตะจีน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายธีรพงศ์  บัวแก้ว โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงนันทิกาญจน์  จำปา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงนิชฌิตา  กิตติบรรลุ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายปรานต์ณัฐ  เพ่งสุกาญจน์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายปัณณวิชญ์  หอมกลิ่น โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายปารวัฒน์  ขันตี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงปิยะฉัตร  แก้วอบเชย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายปุญญพัฒน์  ทวีแสง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงปุญญาพร  เวทยานนท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายพชฏ  รัชอริยะ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายพรรณพงศ์  สิงหนาท โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงพฤฒิชุดา  บุญศรีโรจน์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงพัชรพรรณ  พันธุ์เพชร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงพัชรวลัย  ณ ป้อมเพ็ชร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงพิชญาภา  วงศ์จักร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายภัคพล  พงษ์โพธิ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายภีษมะ  ก๋งเม่ง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายยุทธชัย  อนุรักษ์ชาติกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงรฐา  อินชื่นใจ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงรภัทภร  แซ่เบ๊ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายวริทธิ์กรานต์  สิทธิรัตน์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายวสิษฐ์พล  ลาภชโลทร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายวัชระวิชญ์  สมหวัง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงสิริยาภร  ศิลปอาชา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงสุภัสสรา  เชื้อหยก โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายโสภณวิชญ์  จันขัน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายหฤษฏ์  แสนสุข โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายอัคนี  เชาวลิต โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายกันตินันท์  ตู้จินดา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายชยากร  ชูวัฒนากาญจน์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายชยานันต์  จันทะแนน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงณฏฐภรณ์  ของงาม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายธนกาญจน์  เผือกวัน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายปัญญวัฒน์  ดวงคำ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงพรรัมพา  ยศสมบัติ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงภัทร์นรินท์  โลหะกุลวิช โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายรัชเศรษฐ์  สุขศิริยศสกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงกมลชนก  คำวงษ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายกฤตภาส  ทองเหลือง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายกฤษฎิ์  กล้าแข็ง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายกฤษณพล  สามปรุ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกัญญาภัค  วัฒนโอ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกิรติกา  กองวิเชียร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงคุณัญญา  จิตหาญ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงคุณัญญา  ชอบดี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงจิตติพัฒน์  สงพิมพ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายจิรภัทร  ชาญสินชาญกิจ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงจุฑามาศ  นพทีปกังวาล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายชณชล  โชควชรกรณ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงชมนาถ  ปิยะประชากร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงชัชฎาพร  ศรีสังข์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายณฐกร  วีระบุตร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายณธรรศ  สะอาดดี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงณปภัช  สุธีรภัทร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายณรงค์ภัทร  วีระกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณัฐนันท์  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ศิริรัตนธัญญะกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณัฐวรางค์  นฤนาถรังสรรค์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณิชมน  ทนะขว้าง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายตันติกร  ทองชนะ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายธนโชติ  เจือตี๋ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงธนภร  ยวงทอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงธนษร  ยวงทอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงธนัชญา  เทียมทอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงธัญลักษณ์  กูลพฤกษี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงธัญสุดา  แสงอินทร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธามภ์  สิริโยธิน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงนภัสนันท์  ภู่วัฒนะนันทกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงนิชชาภัทร  ภูฆัง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายปฐมไท  เลิศไกร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงปนัดดา  สุนทรโรจน์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายปรานต์กวิน  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงปัณฑิตา  สงวนสิน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงพัชสนันท์  ประสาตร์สาน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ศรีนิธิเตชายุส โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงพิชชานันท์  นรินทร์โท โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงภคมน  แซ่อึ้ง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงภัสมณ  รังมาตย์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายภาณุภูมิ  อนุสรธนาวัฒน์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงภาพิชมนทน์  กิจสมชีพ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายภาวิช  สุขพิพัฒน์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายภูชิด  อังกาบ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายภูภิภัช  ปัญญารัตน์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงภูริชญา  บัวแก้ว โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายวชิรญาณ์  จัยสิน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงวิรัลพัชร  มีเดช โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายศัสตรปกรณ์  โรจนสุวรรณ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายศิระ  คงพัฒน์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงศิริภัสสร  กอปัญญาพิพัฒน์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายศุภศิษฎิ์  มาลัยวงศ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายศุภัช  แสงสุริยา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายสรวิชญ์  เกิดฉาย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายอชิรวิทย์  โพธิ์สวย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงไอยีชาเม  พาเรียน ริเวล่า โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายกนกพงศ์  เพ็ชรสุทธิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงกนกลักษณ์  สาคะรินทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงกรระพี  ขจรศิลป์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายกฤชนนท์  สงวนวงษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงกฤติญดา  แสงจันทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงกวิสรา  ภุมรินทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายกัณฐณัฏฐ์  งามสง่า โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายกุญณกานต์  กางแก้ว โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายคณพศ  อ่ำเสงี่ยม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงจิดาภา  นันท์ชัย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายจิรภัทร  สวัสดี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายจิระดนัย  จันทร์วัฒนะ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  ดารา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายฉัตรเฉลิม  พุดสีเสน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงฉัตรธิดา  ใจบุญ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายชลัช  อิ่มใจ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายชวนากร  เทียนทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงชิดชญา  ดอกงิ้ว โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงซูลฟาตัสนีม  นิปิ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายณฐนน  อยู่ลักษณะ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงณัชชา  แซ่เอี๊ยบ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายณัชภูมิ  เย็นยีเอส โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงณัชวดี  อิ่มเจริญวรดี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายณัฐชานนท์  ฤกษ์สมโภชน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงณัฐฌา  จักรปราณีตตา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายณัทคุณ  เทวาอารักษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงณิชชา  แซ่เอี๊ยบ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายดิษกร  เลิศลบธาตรี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายตีรณ  จันทขันธ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงทักษพร  ปฏิธนาวรรณ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายธนกร  ทิชากร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายธนกฤต  คงสะอาด โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายธนกฤต  ศรีสุข โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายธนภาคิน  คูณชัยวิฑิต โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงธนาภรณ์  ประมวลโชค โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายธราเทพ  ประจวบสุข โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายธัญชนน  พฤกษศรี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายธีภพ  สุดประเสริฐ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายธีร์ธวัช  ปัญญาพินิจ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
326 เด็กชายธีรพันธุ์  พูลทรัพย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายนภัสดล  มูลเครือคำ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายนัทธวัฒน์  รัสปะ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายนาดีม  ทรงศิริ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงน้ำปั่น  สุขวงศ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายนิพิฐพนธ์  เทพนรินทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายเนติพันธุ์  สาลีวรรณ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงปณิชา  ชมภูนุช โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงปทิตตา  นันทประไพ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายปภินวัช  แก้วเนิน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงปริยาภัทร  คำแดง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายปฤณ  โพธิ์ชัย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงปวันรัตน์  อาจเขียน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงปิยธิดา  เหมะ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงปุณย์ณศา  คุณากรพิสิษฐ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงปุณยนุช  เล่าพิทักษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายพงศ์ปณต  โชติสิริพงศกร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายพชรภัทร  มั่นเพชร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงพรปวีณ์  คำดี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กฤตยเกษม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงพาขวัญ  เลิศอุดมโชค โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายพิตรพิบูล  อุสาหะ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายพิร์ภูณกร  หนูวงษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงพีรภาว์  ศรีสุนทรศิริ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายพุฒิพงศ์  แทนทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงฟ้าใส  พงษ์พินิจ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายภรวิท  ผาสุข โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงภัททิยา  บุญยะพัน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
354 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  โสรมรรค โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายภูมิพัฒน์  ขุมทรัพย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายมิเคเล่  คาบิเลส โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
357 เด็กหญิงวรกานต์  ศิริสัตยะวงศ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงวรัชญา  ช่างเพียร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงวรัญญา  บัวบาน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายวริทธิ์ธร  สวัสดิวงค์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายวฤทธกร  เภรีฤกษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายวศิน  บางใหญ่ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายวิชยภัทร  มะลิ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงวิญรัตน์  หอยสังข์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงวีรณัฐฐา  ธรรมวงษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงศิริญนุสรณ์  ตันโชติกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายศุทธิลักษณ์  สมดุลยาวาทย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายศุภกร  จิระรัตนโพธิ์ชัย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายศุภนัฐ  สมจิตต์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงศุสินันท์  เฉยชมผล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายสิรวิชญ์  เหล่าประดิษฐ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงสิริณดา  หิรัญญานนท์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายหัสกร  สุตะวงษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงอภิชญา  อินทรนก โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายอภิเศรษฐ์  เฮงบุณยพันธ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายอิทธิพัทธ์  วัชราภิรักษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายอิลฮาม  ธนาอนวัช โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
378 เด็กชายเอกพรรษ  นกจันทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงกชพร  ดาศรี โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
380 นายกรณ์ดนัย  ธัญสิริธาดา โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายกษิดิ์เดช  รัตนปรีชาชัย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายกันตพงศ์  แจ่มแจ้ง โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
383 นายกิตติธัชช์  มณฑาทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
384 นางสาวกุณชญา  อินทะโร โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายคุณานนท์  บุญครอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงจิรภัทร  ยกชุน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายฉัตรชนก  พฤกษศรี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงญาณิศา  คงสะอาด โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงญาดา  พึ่งสังข์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
390 นางสาวณปภา  ท้วมเสม โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายณภัทร  จันพิรักษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงณัชชา  ขุมทรัพย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงณัฎฐณิฌาย์  อนุรัฐพันธ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นางสาวณัฐธิดา  ระงับเหตุ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงณิชนันทน์  ทองมาก โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายดนัยณัฏฐ์  บุญโพธิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
397 นายธภัทร  ลมูลสว่าง โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายนราธิป  โชติพันธุ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายนราวิชญ์  โชติพันธุ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงประภาวรินทร์  เสือเหลือง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงปริชญา  อินชา โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
402 นางสาวปฤษดา  สินธุอุส่าห์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายปวริศ  หนูวงษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายปัณญ์  สุรศักดิ์ศิลป โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายพงษ์ภาวิน  ปานปิ่น โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงพรชนก  จันทร์ตรี โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงพรรณอร  กลีบยี่สุ่น โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงพิชชาพร  จุลจู โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
409 นางสาวพิชญาภา  พินสำเนียง โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายพุทธาณัฎฐ์  ขำนิพัทธ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
411 นางสาวแพร  เรืองหิรัญ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายภูมิรพี  ชามทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายภูวนนท์  ศรขรรค์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงฤดีชัญญา  ศรีสว่าง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงวชราภา  จำปาพันธ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงวริศรา  ชำนาญ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายวัฒนชัย  แทนทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายวีรภัทร  รุ่งปิยรัฐวงศ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
419 นายศตายุ  เคารพ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายศิรสิทธิ์  บาริศรี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายเศรษฐพงศ์  แจ่มแจ้ง โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงสนันท์ภร  โกษศิริศิลป์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
423 นายอาริฟีน  เรืองปราชญ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
424 นายอุ้มบุญ  วิพัฒน์โสภากร โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายเอกรัตน์  รุจิรานนท์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายกชภูมิ  ณรงค์เดชา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงกนกเพชร  แดงคราม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายกรณ์พงศ์  บุนนาค โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายกรรณวิทย์  บิลสมัน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายกฤตนัน  ยอดนาม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายกฤตัชญ์  กตเวที โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายกวินทร์  เกิดสมบุญ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงกวินธิดา  โสดา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายก้องภพ  บุญเรืองนาม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงกัญชพร  ผ่านสำแดง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คุณารักษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงกัณฐิกา  สิงห์คลี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายกันณพงศ์  สุวรรณศรี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงกาญจน์สิตา  แสนเจริญ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายกิตฏิพร  ขุนทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายกิตติโชติ  โพธิ์ศรี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกุนณดา  บัวระพา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เกาะหมาก โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงขวัญธารา  วุฒิธาดา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงเขมิสรา  บุญถวิล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายคณพศ  จันทร์สำเภา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายจรณะ  สุนทรวงษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายจักรภัทร  ดอนวิเชียร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายจิรกร  อยู่ไทย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายจิรครินทร์  บุญอิ่ม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายจิรพิภัทร  มูลดา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงจิราวรรณ  แจ่มจำรัส โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายจุลจักร  อันทะสาร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายเจษฎาภรณ์  คงค้าน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงฉันทพิชญา  กิมเชียง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงชญาณ์พิมพ์  สุขสุนทรีย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงชญาณี  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงชนกนันท์  มงคุณ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงชมจันทร์  จิตต์กระจ่าง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงชยาภรณ์  สุดสวาสดิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายชวกร  เทียมหิรัณย์โสภิต โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายชวโรจน์  ทองพลับ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงชัชชญา  ชัยเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงชูพักตร์  พุฒิวัฒนสถาพร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงโชติกา  วิจิตรโสภา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงญาณิพัชญ์  ผิวคำ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงฐิติกันต์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงฐิติกานต์  รุจิทิพย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงฐิติรัชต์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงฑิฆัมพร  บัวเผื่อน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายณ นนท์  ชายแก้ว โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายณฐภรรท  กฤษณะประกรกิจ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงณปภัช  ธรรมชาติ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงณัญณริญ  ชุ่มคุณ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาภา  เกษร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สิทธิกูล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงณัฏฐอร  ธีระจรุงเกียรติ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงณัฐชนน  ภูกิ่งเงิน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายณัฐช์พัฐ  ปัญญาอมรรัตน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายณัฐดนย์  เอนกสุข โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายณัฐดนัย  จงจิตร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงณัฐธญาน์  จุลเพชร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ติ่งอ่วม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงณัฐธิดา  แดงเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  กมโลบล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  นาคสุข โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  อธิบุณยพัฒน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายณัฐพล  ฝอยทับทิม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  โกษะโยธิน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงณัฐศศิญา  ศรีเสนพิลา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงณิชารัศม์  กีรติสกุลพัฒน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงณิตชา  สมประสงค์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงดาริน  ปรีชาเนตร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงดาวลดา  สังข์พิชัย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายเตชินท์  สุตะเขตร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายไตรคุณ  จุ้ยช่วย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายถิรวุฒิ  อรัญญิก โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงทฤฒมน  พานิชการ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงทอฝัน  ขาวสุด โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงทอแสง  อิทธิสารนัย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายทัศวินทร์  ทองถนอม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายเทวัช  แก้วศักดาศิริ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายธนกฤต  หรรษนิมิตรกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายธนบดี  หล่อสุวรรณ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงธนภร  รินอินทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายธนศักดิ์  อ่วมอำภา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายธนัช  โพธิสกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายธนาธิป  อุทธิโท โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายธนายุทธ  มงคลลาภ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายธนิน  อัมพรายน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายธเนศพล  เรืองเถื่อน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงธัญกร  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงธัญกันต์  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงธัญรดา  ทีนาคะ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายธีภพ  เทียมหงษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงธีรดา  รัตนามาศ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายธีร์ธวัช  แก้วมาก โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายธีรศาสนตร์  มานะวิโรจน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายธีรุตน์  อิ่มสุวรรณ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงนภัทร  ทองผาย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายนภัทร  ศรีทองเกิด โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงนภัสสรณ์  ชาดวัฒนา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงนาเดีย  อัครนิติ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายนิธิวิญญุ์  ศิริเพชรภัทรกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายนิพิฐพนธ์  เกียรติชัยอิสระ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงนิภาดา  ใจธรรม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายเนติธรณ์  แข็งฤทธิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายบัญญวัต  ศรีเรือง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงบุณยาพร  พินทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงบุรพร  ฟาหลี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงเบญจา  ด่านจ้อยคงคา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีสว่าง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายปฐวี  มาลัยศรี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายปณพัฒน์  พิมพ์สิงห์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ผอบแก้ว โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายปภินวิช  สว่างพันธุ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงประภัสสร  ลีมะทวีกูล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงประภัสสร  สุขหนองบึง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงปวิณลักษณ์  คุตมาสูนย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายปัณณทัต  เตียวซุน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงปัณณพร  จันทร์สงเคราะห์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายปัณณวิทย์  วัชระเดชากุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงปาณิสรา  เล่าพิทักษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงปาลิกา  ศรีสว่าง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายปิติภัทร  ชัยจิต โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ผลบุญเกิดทรัพย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงปุญญิสา  ทองใบใหญ่ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงปุณิกา  ยอดมะณี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงผริตา  จั่นสุวรรณ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายพชร  เราะห์มานีย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงพรนภัส  ทองประเสริฐ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงพรประภา  ทางโต๊ะ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงพรปวีณ์  ปรีชาพลกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายพันธุ์ธัช  พันเดช โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงพิชชาพร  หามนตรี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายพิชญุตม์  ส่งเกิด โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  เปรมธีรสมบูรณ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  นารีนุช โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงพิมพ์รภัส  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กชายพีรณัฏฐ์  กุญชรินทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายพีรศักดิ์  กุลโสพล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงพุทธิดา  สว่างเพียร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงพุทธิดา  อมฤตสกุลนันท์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงพุทธิภา  ศรีอรุณ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงพุธธิตา  นนธิเสน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงเพชรนรินทร์  แก้ววรรณวงศ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงเพชรลักขณา  วัชราภิรักษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงเพ็ญพิตรา  มาเกิด โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงฟ้ารดา  ตีระกิจวัฒนา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงภคพร  กระจ่างโรจน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายภคภัทร  หมีเงิน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงภคมน  มะโนวรรณ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายภคิน  บุญมาก โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายภพ  เกษมโชติพันธุ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงภัคปภพ  ไล้ฉิม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงภัทธิกันต์  ภักดีแสน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายภัทรกร  หงษ์โม่ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงภัทริณญา  วิศิษฐ์ศรี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายภาดา  แสงแจ่ม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายภาวิต  ชีพัฒน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายภาวิน  สุขรี่ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายภาส  เกษมโชติพันธุ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายภีมพัฒน์  แก้วลาย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายภูกวิน  โป้แดง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชัชรัตน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายภูมิภัช  กุญชรินทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายภูมิรพี  สีใส โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายภูมิรวิชร์  รัตนกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงภูริชญา  ไชยฤกษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายภูริศ  โตน้ำ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายภูสิทธิ  มลวิสัย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายรชฏ  เมธวัฒน์ธรากุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงรภัทร์ฐิรัสมิ์  ดิสถาพร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงรษิกา  อยู่ลักษณะ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายรามิล  ของดี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงรินรดา  จันทร์บาง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงลลนา  ศิลาทะ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายวงศกร  ธิติธางกูร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงวรฤทัย  ทับทิม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงวรฤทัย  อุทธะวงศ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงวรัชยา  จันทร์ภูชงค์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กชายวสันต์พรรษ  ตันโลห์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายวัทธิกร  อ่อนสำลี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายศปุณย์  กองรส โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงศรัญย์ญารัชต์  สืบพันธ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กชายศรัณย์กุล  นุชน้อย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงศศิ  อึ้งวิศิษฎ์วงศ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงศศิธร  อินทะรังษี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงศิริขวัญ  แย้มสกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงศิริน  สุหร่าย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายศิวกร  ศิริ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายศุภเศรษฐ์  แก้วศรีสุข โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายศุภากร  รอดประดิษฐ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายเศรษฐวิทย์  เพ็งธรรม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายเศรษฐศิษฏ์  สังฆระ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายสรรพวัต  ธุวสินธุ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายสหรัฐ  เรืองศักดิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายสิปปภาส  วงษาเนาว์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายสิรภพ  สงบ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายสิรวิชญ์  พิชิตชัยพจนารถ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายสิรวิชญ์  เรืองมา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงสุวพิชฌาย์  ประภาวัฒนผล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงสุวภัทร  ประภาวัฒนผล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงอชิรญา  เพิ่มศรี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายอธิศ  สุนทรฉัตราวัฒน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงอนันตญา  โชติมูล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายอนุภัทร  มาบัณฑิต โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงอมิตา  อิทธิรัตนะโกมล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงอัญชิสา  สมประสงค์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงอัญญาดา  วรวรรณปรีชา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายอันวา  นิ่งใจเย็น โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายอัฟฟาน  ธนาอนวัช โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงอัยยรัศมิ์  ชลธาร์นนท์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายอาชวิน  เรืองปราชญ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงอิงธาณ  น้อยประไพ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายอินธัช  บุทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงฮานัน  ชาเกอร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายกมลลิต  วงศ์ประเสริฐสุข โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
639 เด็กหญิงกรรณตน  มณีวงศ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
640 เด็กชายกัญกฤต  วรสหวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
641 เด็กชายกันณ์ตธัชร์  เลิศบัณฑรกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
642 เด็กหญิงกันตพร  พูลผล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
643 เด็กชายกิตติภัทร  ลาญาติ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
644 เด็กชายกิติพศ  คุณะเพิ่มศิริ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
645 เด็กชายคูณณัฐ  ชินบุญนาค โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
646 เด็กชายจักรพงศ์  กุตัน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
647 เด็กชายจักรพงษ์  เจริญจิตสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
648 เด็กหญิงจิณัฐตา  ฉ่ำมาลัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงจิรัชญา  ภูวิภิรมย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงจีน่า  ยุบลโกศล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
651 เด็กหญิงชญาภา  จันทร์สง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
652 เด็กหญิงชนิดาภา  สิมพา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
653 เด็กหญิงชนิสรา  จันทร์แสง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
654 เด็กชายชยุตธัช  ติรชุลี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
655 เด็กชายชยุตม์พงศ์  อ่ำสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
656 เด็กหญิงชัญญานุช  ลี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
657 เด็กชายชุติเดช  ลิ้มแดงสกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
658 เด็กหญิงญารินดา  ณัชปุลวัชร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
659 เด็กชายณภ  พรหมวิเศษ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
660 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บูรณวนิช โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
661 เด็กชายณัฐชนน  ชนินทร์สถาปัตย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
662 เด็กชายณัฐภัทร  อัมรินทร์พรชัยฟ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงณัฐรดา  รัตนปริคณน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
664 เด็กหญิงณัฐสรีญา  จุลกะเศียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
665 เด็กชายณัทธภัทร  คำอนุกูล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
666 เด็กหญิงณิชชยา  เชี่ยวสมุทร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
667 เด็กหญิงณิชชา  นิ่มละมุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
668 เด็กชายตะลันต์  ทองแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
669 เด็กชายเตชณัฐ  โพธิ์ขี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
670 เด็กหญิงทิพยกาญณ์  พงศ์จินตภัทร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
671 เด็กชายทีปกร  สิงหะพันธุ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
672 เด็กชายธนกฤต  สุขเจริญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
673 เด็กชายธนัท  กาญจนกันติกะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
674 เด็กหญิงธรณัส  มดิศร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
675 เด็กชายธฤต  กาญจนกันติกะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
676 เด็กชายธัญธนณกรณ์  ราตรี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
677 เด็กหญิงธีร์วรา  โล้วมั่นคง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
678 เด็กหญิงนทิตา  สุริยอัมพร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
679 เด็กชายนัฏฐนันท์  ดวงหอม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
680 เด็กหญิงนันท์นภัส  เต็งอำนวย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
681 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงธนวณิชย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
682 เด็กหญิงนันท์นรัตน์  บำราพรักษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
683 เด็กชายนาวา  เอกวิทยาเวชนุกูล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
684 เด็กชายนิติพัฒน์  ก้อนทอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
685 เด็กหญิงนิษฐ์นิชา  กลิ่นราตรี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
686 เด็กหญิงปานรดา  เพ็งสว่าง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
687 เด็กหญิงปาวรา  เพ็งสว่าง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
688 เด็กหญิงปิ่นเกษ  ตันตระกูล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
689 เด็กหญิงปุณณภา  วงษ์ตา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
690 เด็กชายพงศ์วิชญ์  สาตรพันธุ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
691 เด็กหญิงพลอยพิชชา  พรประทานเวช โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
692 เด็กหญิงพลอยรัศญ์  พรรณธนะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงพัฒน์เเพรวภาณ์  ชูมาก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
694 เด็กหญิงพัณณ์ภัสร์  เฉลิมชัยชาญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
695 เด็กหญิงพิภัทรา  วิชัยดิษฐ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
696 เด็กหญิงภาณิษฐา  โฆษิตวิชญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
697 เด็กหญิงภูริมาศ  ศิริวัชรไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
698 เด็กหญิงมัสชิมาร์  ประสาทสกุลชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
699 เด็กชายมาวิน  กังฮา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
700 เด็กชายวงศ์วิศว์  พรรณธนะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
701 เด็กหญิงวรรษมน  เพชรอาวุธ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
702 เด็กหญิงวริชญาภาวิ์  ดวงดี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
703 เด็กหญิงวริศรา  หัตถกรรม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
704 เด็กชายวสุธันย์  พันธาภา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงวาริสา  ธนาดิฐ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
706 เด็กชายวิชชากร  สุ่มตระกูล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
707 เด็กหญิงเวนิส  ศรียะพันธ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
708 เด็กชายศักดิพัฒน์  วุฒิการณ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
709 เด็กชายศิโยน  ทองแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
710 เด็กชายศุภกร  ธนาเดชนันทสกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
711 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญมณี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
712 เด็กชายสรรเพชญ  แสงภักดี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
713 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญมาศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
714 เด็กชายสิระ  ก้องโลก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
715 เด็กหญิงสิริชญา  วลีพิทักษ์เดช โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
716 เด็กชายสุดเด่น  ชูดี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
717 เด็กหญิงสุพิชญา  จุลกะเศียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
718 เด็กหญิงอชิดา  ปาระธรรม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
719 เด็กหญิงอชิรญา  กสิโสภา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
720 เด็กหญิงอรพิชญา  คำแหง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
721 เด็กชายอรรถพันธ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
722 เด็กหญิงอริสา  รอบรู้ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
723 เด็กหญิงอิงคภัสร์  ธรรมนิษฐ์สถิต โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
724 เด็กหญิงชาณิชา  ไตรโภคสมบัติ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงณชิชา  วิชัยดิษฐ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายธนธรณ์  สรวยสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงธัญวรัตม์  หล่อตระกูลชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงศุณิธรา  อนรรฆวัฒนา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายสถิตย์โชค  สิมพา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงอภิชญา        วุฒิสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงอัยยา  วุฒิสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงไอยวริญญ์  วุฒิสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร  บุญข่าย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายจรณ์  เกตุรัตนบวร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กชายจิรกร  วันทะมาตร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงเชื้อศิวรา  พรหมภัทรพันธุ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงญาณภัทร  อินทะมาระ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงณชนก  อินทราราม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงณัชชา  ตู้ทองกิติกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงณัชชา  ตู้ทองกิติคุณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงณัฐฐารินทร์  เจดีย์พราหมณ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กชายณัฐปภัสร์  ตรงโยธิน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายณัฐพล  เอ็งวงษ์ตระกูล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กชายณัฐวัฒน์  วงศ์อานันท์สกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงณิชชา  ศรีสารคาม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงทิพวรรณ  กลิ่นเทศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กชายธนภัทร  กระแสขันธ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงธัญรดา  เรืองสุข โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงธันย์วรัญจ์  หน่ายมี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงนรมน  ลาภชุ่มศรี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงบุญญาวีร์  เดชธนสมบัติ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงปรานต์ชีวา  แสงบุญส่ง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงปริณณดา  ปุยริพันธ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กชายปองคุณ  วุฒิชากรณ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กชายปุณณฤทธิ์  ทองโชติ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงเปรมา  มณีประกร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กชายพชรภัทร  รอดขาว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กชายพชรวัชร์  สมสกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายพลภัทร  จารุวาที โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงพัชร์ชิสา  พนาปวุฒิกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กชายพิชญ์พัชร์  อายุเจริญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาโสก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงพิมพ์นารา  วรรณโสภณชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ตรีเวชวินิจ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พรหมประสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กชายพุฒิธร  หลักคำ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงเพชรลดา  เล็กประสาร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงรินนารา  นภาศรีชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายวรันธรณ์  เจียรชัยกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  อนุกูล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กชายศตพัศร์  อยู่ประเสริฐชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงศุภิสรา  อุ่มบางตลาด โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงสลัญทร  ว่องคงคาเทพ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงสุภัคชญา  แสงวราชัยลักษณ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงสุเมรี  เทียนทอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กชายหฤษฎ์  เพชรมณี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงอริญรดา  มาลัยกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กชายอัครวัสส์  พนาปวุฒิกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงไอยลดา  นันท์ธนะวานิช โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กชายกิตติพงศ์  มูลสุด โรงเรียนปิยะฉัตร ป.6 คณิตประถม
781 เด็กชายเคเรม เอมเร  อาติลา โรงเรียนปิยะฉัตร ป.5 คณิตประถม
782 เด็กหญิงนันธิชา  สุวรรณมณี โรงเรียนปิยะฉัตร ป.5 คณิตประถม
783 เด็กชายพลวิทย์  อมรรัตนานุเคราะห์ โรงเรียนปิยะฉัตร ป.4 คณิตประถม
784 เด็กหญิงวายุภักษ์  จิระศิลปสุทธิ์ โรงเรียนปิยะฉัตร ป.6 คณิตประถม
785 เด็กหญิงณาราญา  เทอดไทย โรงเรียนปิยะฉัตร ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงอัญรินทร์  ยีดิน โรงเรียนปิยะฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงกฤตยา  พร้อมพลากร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 คณิตประถม
788 เด็กชายกฤติเดช  อินทุนนท์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงกัญจณภัสร์  เศรษฐศักดาศิริ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงกานติมา  สุทธิประภา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายจิณณะ  แสนยะมูล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
792 เด็กหญิงเจนนิสา  ภัคธีรโชติ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
793 เด็กหญิงชลิดา  ตุลวรรธนะ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
794 เด็กชายณชญาภัสส์  คงรุ่งเรืองพร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 คณิตประถม
795 เด็กชายณฐกร  มีพจน์เพราะ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
796 เด็กชายณพบธรรม์  วรรณถนอม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
797 เด็กชายณัฐพัชร์  ฉิมพลีปักษ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
798 เด็กหญิงณัฐมน  ฉิมเรือง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
799 เด็กหญิงทิพสินี  แสงศรี โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
800 เด็กหญิงธนพร  ศรีอินทร์สุด โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
801 เด็กชายธสร  อิทธิกำจร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 คณิตประถม
802 เด็กชายธาวิน  ชำนาญถิ่นเถื่อน โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
803 เด็กหญิงนัจจคีตา  แซ่เจี่ย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
804 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุจจิตร์จูล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
805 เด็กชายนิธิศ  เชี่ยวโสธร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
806 เด็กหญิงบุญสิตา  บัวงาม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 คณิตประถม
807 เด็กชายปพนธชัย  ใจเที่ยง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
808 เด็กหญิงปพิชญา  แก้วชูเงิน โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
809 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ขุนรัตน์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 คณิตประถม
810 เด็กชายปรเมศวร์  ปล้องจันทา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
811 เด็กชายปริยวิศว์  บุญเดชานันทน์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 คณิตประถม
812 เด็กหญิงปุญญิสา  มาลารัตน์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 คณิตประถม
813 เด็กชายพชร  วงศรีชู โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 คณิตประถม
814 เด็กชายพลาธิป  สมบูรณ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
815 เด็กชายพิจักษณ์  เอียงสา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
816 เด็กชายพิสุทธิศักดิ์  ชาญชัยฤทธิ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
817 เด็กชายเพชรวิชญ์  หิรัญธรรมวัชร์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 คณิตประถม
818 เด็กชายภาวิน  พรล้ำฟ้า โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 คณิตประถม
819 เด็กชายภูตะวัน  หิรัญพจนารถ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
820 เด็กชายเมธพลธ์  ชูนามชัยพร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 คณิตประถม
821 เด็กหญิงเมธาพร  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 คณิตประถม
822 เด็กชายรชต  โกมลเมศ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 คณิตประถม
823 เด็กชายเลิศพล  พิทักษ์สกุล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
824 เด็กชายวรวลัญช์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
825 เด็กหญิงศรัณย์พร  สุระดี โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงสิริกัญญา  ผาสุข โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
827 เด็กหญิงสุชัญญา  อติภัททรกูล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
828 เด็กชายสุวิจักขณ์  โต๊ะบุรินทร์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
829 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  โฉมศรี โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายเหมวิช  เปี่ยมทองคำ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
831 เด็กชายอนิชชา  งามอุดมเกียรติ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
832 เด็กหญิงอริสา  อังสาชน โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
833 เด็กชายอัคราชัย  ประกิตสุวรรณ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
834 เด็กหญิงกรองกมล  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กชายกรินทร์  เพชรเทียม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงกัญญาณัฐน์  เหลียวสูง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กชายกันตภณ  รุ่งสิรินพคุณ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงกุลกรณ์พัชร์  กิตติวรบุตร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงชญานิศ  สีสด โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กชายชนกันต์  เลื่อมใสสัตย์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กชายชนนน  สุขอนันต์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  วรรธนะอมร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงญาณิศา  ศุภดิเรกกุล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงฐิติปภา  ลี้สมบุญ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กชายณณนวัฒน์  จันทร์อำไพ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงณัฐลัญช์  เพชรรัตน์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงณิชา  ทองทรัพย์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงณิชารีย์  แก้วภู่ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กชายตฤณ  ภู่เจนจบ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กชายติณณ์  พวงทับทิม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีพิลาศ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงธัญรดา  ซามาตรา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กชายนราธิป  นาคะนนท์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายปฏิพล  จักรนิรมล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงปนิตา  โตรู้มั่น โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงปภัทร์สิริ  อ่ำเล็ก โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงปุญพสุ  โรหิตศิริ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงเปมิกา  เลี่ยนกัตวา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กชายเปรมณัช  สุทธิรักษ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงพรชนัน  พิกุลแย้ม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กชายพฤทธิ์  พิทยสิริไพบูลย์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายพาวิน  คณโฑแก้ว โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กชายพิชญุตม์  สกุณี โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงพิมพิชชา  บุราคร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงภัทรนันท์  วังงาม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กชายภัทรภูมิ  เจริญสุข โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงเมธพร  ชูนามชัยพร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงลัลณ์รลิณณ์  กอจรัญจิตต์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงวนิดา  อภิรักษ์วัฒนา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงวรฤทัย  มณีพรม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กชายวศนนท  เจริญวารี โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงสมิตานัน  สนธิเณร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงอารียา  ปานช้าง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กชายสุรเวศม์  ลู่เสาวภาคย์ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
875 เด็กชายกฤตฏ์ษกร  มังคละกุล โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงเพียงฟ้า  คำภะวา โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายภาคิน  เชษฐสุมน โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงศุภิสรา  อุดมพันธ์ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายกวิน  เตชะมนูญ โรงเรียนพิชญศึกษา ป.4 คณิตประถม
880 เด็กหญิงกวินธิดา  ริยะจันทร์ โรงเรียนพิชญศึกษา ป.5 คณิตประถม
881 เด็กชายคีรนัฐ  ทรัพย์พระวงศ์ โรงเรียนพิชญศึกษา ป.6 คณิตประถม
882 เด็กหญิงฉัตรชนก  อิทธิพรนุสนธิ์ โรงเรียนพิชญศึกษา ป.4 คณิตประถม
883 เด็กหญิงชนัญภัค  สันโลหะ โรงเรียนพิชญศึกษา ป.5 คณิตประถม
884 เด็กหญิงฐิตาภา  ชาวระ โรงเรียนพิชญศึกษา ป.5 คณิตประถม
885 เด็กชายณัฏฐวรรธน์  เคี่ยมสมุทร โรงเรียนพิชญศึกษา ป.4 คณิตประถม
886 เด็กชายธีรเดช  เตชะเดชวรพันธ์ โรงเรียนพิชญศึกษา ป.4 คณิตประถม
887 เด็กชายบุญกิตติ  หิรัญรัตน์ โรงเรียนพิชญศึกษา ป.5 คณิตประถม
888 เด็กหญิงปัณฑิตา  สีพงษ์พันธ์ โรงเรียนพิชญศึกษา ป.5 คณิตประถม
889 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีนิล โรงเรียนพิชญศึกษา ป.5 คณิตประถม
890 เด็กชายปุณณเกียรติ  เกยานนท์ โรงเรียนพิชญศึกษา ป.5 คณิตประถม
891 เด็กหญิงพัชญ์ชัญญา  นิมมานเทวินทร์ โรงเรียนพิชญศึกษา ป.5 คณิตประถม
892 เด็กหญิงพิชญา  เจริญอาจารีวงศ์ โรงเรียนพิชญศึกษา ป.4 คณิตประถม
893 เด็กหญิงพิมพ์ณิชาพัชร  จันตระกูล โรงเรียนพิชญศึกษา ป.4 คณิตประถม
894 เด็กชายภัทรพล  ขุนทอง โรงเรียนพิชญศึกษา ป.5 คณิตประถม
895 เด็กชายมนัญชัย  ธัญวรรณ์ โรงเรียนพิชญศึกษา ป.5 คณิตประถม
896 เด็กหญิงรวินท์นิภา  อุดมพรวัฒนะ โรงเรียนพิชญศึกษา ป.6 คณิตประถม
897 เด็กหญิงศศินัดดา  ธนัชทัศน์ โรงเรียนพิชญศึกษา ป.5 คณิตประถม
898 เด็กชายอารักษ์  จิ๋วใจธรรม โรงเรียนพิชญศึกษา ป.6 คณิตประถม
899 เด็กหญิงอุรชา  บัณฑราภิวัฒน์ โรงเรียนพิชญศึกษา ป.4 คณิตประถม
900 เด็กหญิงเอมมิกา  พวงทอง โรงเรียนพิชญศึกษา ป.5 คณิตประถม
901 เด็กหญิงกชพรรณ  ธีระชนานนท์ โรงเรียนพิชญศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กชายกิตตินันท์  จันทรสาขา โรงเรียนพิชญศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงโกลัญญา  แก้วกัณหา โรงเรียนพิชญศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กชายจีรภากร  เขียนวิจิตร โรงเรียนพิชญศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงชญานิศ  ชนะศักดิ์ โรงเรียนพิชญศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงชฎาธัญ  นิมาลา โรงเรียนพิชญศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กชายชลากร  ณ ลำปาง โรงเรียนพิชญศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงฑันฑิกา  วุฒิสารสุกิจ โรงเรียนพิชญศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงณฐมน  รวยบุญส่ง โรงเรียนพิชญศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายณดล  มาชัยภูมิ โรงเรียนพิชญศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายณัชฐปกรณ์  แม่นศร โรงเรียนพิชญศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงณัฏฐ์พิไล  เสือทรงงาม โรงเรียนพิชญศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงณัฐชา  รอดพรม โรงเรียนพิชญศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กชายณัฐสันต์  เลิศศิริอังกรู โรงเรียนพิชญศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กชายณัทชยุต  ฉั่วประดิษฐ์ภัณฑ์ โรงเรียนพิชญศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงทัตธนันท์  กองศรี โรงเรียนพิชญศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายธนภัทร  พินสุวรรณ์ โรงเรียนพิชญศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายธนวรรธน์  วนวัฒนาวงศ์ โรงเรียนพิชญศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงธัญญาภัทร์  กรชี โรงเรียนพิชญศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงนฐญาสิณี  เศษวิสัย โรงเรียนพิชญศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงนฤพัชร  นุชนนท์ โรงเรียนพิชญศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กชายปรวัฒน์  ศรีสวรรค์ โรงเรียนพิชญศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงปัณฑาวีย์  ชวดชุม โรงเรียนพิชญศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายปิติภัทร  ตรียะฉัตร โรงเรียนพิชญศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงปุณณดา  นาคสมบูรณ์ โรงเรียนพิชญศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายพชร  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนพิชญศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายพฤกษา  เสนาะเสียง โรงเรียนพิชญศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กชายเพชรภูมิ  กอบกตัญญู โรงเรียนพิชญศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายภาวัต  ช่างไม้งาม โรงเรียนพิชญศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงภูษณิศา  อาจคงหาญ โรงเรียนพิชญศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กชายมงคล  จินตกสิกรรม โรงเรียนพิชญศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กชายเมธาสิทธิ์  พุกกะเจียม โรงเรียนพิชญศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กชายรชต  น้อยพันธ์ดี โรงเรียนพิชญศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายรภัทร  โรจน์วัฒนะ โรงเรียนพิชญศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายวรัทภพ  อ๋องคณา โรงเรียนพิชญศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายวัชรกาญจน์  เจริญศักดิ์พานิช โรงเรียนพิชญศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงสายธาร  แสนกล้า โรงเรียนพิชญศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กชายสุรสีห์  บุณฑี โรงเรียนพิชญศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงกวิสรา  สมเคราะห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
940 เด็กชายกิตติวินท์  นิภานันท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
941 เด็กชายฉัตรชัย  ขำซื่อ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
942 เด็กชายชยกร  ไพบูลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
943 เด็กชายชัยญานนท์  สุขนพกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
944 เด็กหญิงฌัชสิกา  วงศ์บัณฑิตย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
945 เด็กหญิงญานิศา  ธนาศิริศักดิกร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
946 เด็กชายณภัทร  ศรีบานเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
947 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  อภิวาทนันท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
948 เด็กหญิงณัฐกมล  เทรักษี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
949 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทาจวง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
950 เด็กชายธนภัทร  อุ้ยนอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
951 เด็กหญิงธนัฐนันท์  ศักดาพิสุทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
952 เด็กชายธีธัต  พุกภัก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
953 เด็กชายธีรภัทร  เตชทิพากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
954 เด็กชายนพบุตร  ถวัลย์ธวัชชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
955 เด็กหญิงนิชาพัฒน์  กิตติ์วรีธนโชติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
956 เด็กหญิงนิชาภา  โภคา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
957 เด็กชายปวริศร์  ยุติธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
958 เด็กชายปัณณทัต  เกษมโภคากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
959 เด็กชายปุณยธร  แป้นมั่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
960 เด็กหญิงพิชญาพร  แจ่มพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
961 เด็กชายพิยุทธ  อัศวแพรพรรณดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
962 เด็กชายพิสิษฐ์  ไพศาลรุ่งแสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
963 เด็กชายวุฒิภัทร  คำหลิ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
964 เด็กหญิงสุพิชญา  สุขอยู่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
965 เด็กชายสุวิจักพณ์  ศรีอำไพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
966 เด็กชายอชิระ  เกียรติธนภัทร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
967 เด็กหญิงอัณณ์ณิชา  สุขปรุง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
968 เด็กหญิงอุรชา  อำนาจพันธนากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
969 เด็กชายรณกร  เงินประเสริฐศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายอนัส  เจ๊ะเล็ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงกนกกร  ระย้าเพชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงกรวรรณ  รุจิระกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงกัญญาภัค  เปรมจิตต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงกิตติมา  จิตตารมย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงเกศราภรณ์  อยู่อ่อน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กชายชลากร  สุรทัตโชค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงชุติษา  ประเสริฐสุนทร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กชายณตการ  ช.เจริญยิ่ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จาดพันธุ์อินทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กชายณัฐพัฒน์  โกการัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กชายณัฐวลัญช์  จาดพันธุ์อินทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงนริสา  วีรวิทยาเศรษฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงนาตาชา  ชาภูวงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กชายนาวา  จองเฉลิมชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงบุณยาพร  เอนกศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงปัญญ์ธรรม  นันทไพบูลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กชายปัณณวิชญ์  พึ่งประสิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงโปอา  ขวัญจิตรพิทักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กชายพชร  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กชายพชรดนัย  เย็นสุวารินทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงพรชนก  อัมพรลักษณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กชายพสุธา  อุณหกานต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กชายพัชรพล  นรขำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แพรสมุทร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กชายพิชญะ  พ่วงพิทยกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กชายพิชญุตม์  พันธ์แย้ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กชายภควิณ  นิภานันท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงรชาภา  ศรีนกทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงรมณ  เจริญสันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายวชิรวิทย์  จันทร์หอม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงวรณัน  บัวแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงวรารัตน์  แซ่ม้า โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายอิทธิกร  แก้วสะเทือน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายอินธนัท  ต่ายขาว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายกษิดิส  ศรนุวัตร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 คณิตประถม
1006 เด็กชายจิรายุ  จันทร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 คณิตประถม
1007 เด็กชายฐิตปภพ  พิทักษ์คิรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงณัฏฐรินทร์  รุ่งวิทยาวุฒิกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงทัศิชา  นวลใย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 คณิตประถม
1010 เด็กชายธนวินท์  องศา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 คณิตประถม
1011 เด็กชายปณชัย  แป้งหอม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 คณิตประถม
1012 เด็กชายปภารัช  ศรีทองสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงปัญฑารีย์  จันทรวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงเปมิกา  แจ้งจิตไสว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 คณิตประถม
1015 เด็กชายพชร  ธรรมพิพัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 คณิตประถม
1016 เด็กชายพชร  หอมชิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงสิริญาดา  สุรวัฒนวิเศษ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กชายณัฏฐพัชร  เสนาะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายพรภวิษย์  บุญถึง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายสิทธิภาค  วงษ์สระแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงสุภิสรา  พงค์รัตน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายอชิตะ  มาลัยมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงศรศิริ  ศรีอำมะริน โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ป.4 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงขวัญยิหวา  ไตรวุฒานนท์ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายจิรวรรธน์  จิรประเสริฐกุล โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงฐิตา  โมฮัมเม็ด ฮุดเซ็น คาน โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายณัฏฐพัชร  ศิลารมย์ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายดุจเทพ  โอภาสวัฒนกุล โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 นายธรา  ตรีพิเชฐกุล โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายธาวิต  อมรนิธิพิรกิจ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายนภทีป์  ธารัตถพันธุ์ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 นางสาวบุศริศา  เกียรติเฉลิมคุณ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายพงษ์พล  ศรีมงคลชัย โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 นางสาวพรนัชชา  สุวรรโณ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายพลวัฒน์  เมฆกมล โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายพุฒิเมธ  เจียกภาพร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายภูผา  กสิกิจนำชัย โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 นายภูริ  ไชยนิลวงศ์ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงรดา  ชาญวิเศษ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงรสริน  เอื้อศิรินุเคราะห์ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายวงศพัทธ์  จิตต์ปรุง โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงวจีกาญจน์  พูนธนเศรษฐ์ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงวิชญาดา  รุจิรวณิช โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงศรีญดา  มณีศรี โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงศรุตา  ศรุติเกรียงไกร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายสัณหเศรษฐ์  แก้ววิเศษ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายสิรไกร  เริ่มมนตรี โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงอรุชา  ศรุติเกรียงไกร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายพีรทัศน์  ภรธนโชคหิรัญ โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์์อุปกรณ์) ป.6 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงรินลฎา  ถนอมทรัพย์ โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์์อุปกรณ์) ป.6 คณิตประถม
1052 เด็กชายศักดา  ฤทธิอินทร์ โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์์อุปกรณ์) ป.4 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงส้มโอ  - โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์์อุปกรณ์) ป.5 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุขประเสริฐ โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์์อุปกรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายธนากร  อุประสิทธิ์ โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์์อุปกรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายภาคิม  ไชยจักร โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์์อุปกรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงยุวดี  สุขจ้อย โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์์อุปกรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายแสงอ่อน  คำนนท์ โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์์อุปกรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงณัฐธยาน์  นะวะมะวัฒน์ โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้าบริติช ป.4 คณิตประถม
1060 เด็กชายพีรภัทร์  พสุนธรากาญจน์ โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้าบริติช ป.4 คณิตประถม
1061 เด็กชายกฤษตฤณ  อินทร์แจ้ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศไทรน้อยพิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กชายกันต์นภัทร  รัฐอมฤต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศไทรน้อยพิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงณชญาดา  นาทวิชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศไทรน้อยพิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1064 เด็กชายธีระ  อุดมดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศไทรน้อยพิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงสุรีย์จันทรา  เปี่ยมพูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศไทรน้อยพิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1066 เด็กชายกรรณ  โรจนภัทรากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศไทรน้อยพิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายรัชชณภัทร  เรียงผา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศไทรน้อยพิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม