รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพร  พูนทองหมื่นไวย โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกพร  รักกลิ่น โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  จันผะกา โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจิตตานันท์  ผาทอง โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายจิตรภณ  ฉัตรมงคล โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงฉันทพิชญา  ธรรมสอน โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายชยากร  ศิวบวรวัฒนา โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายญาณพล  อยู่มี โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายณฐธนนท์  พรรณพนาวัลย์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายณฐพงศ์  แผ่นเงิน โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณิชารีย์  คงเจริญ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายเดชา  เมธาวีพันธ์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงทักษอร  บัวขวัญ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายเทียนบูชา  ปานจับ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายธนกฤต  ขันธนิกร โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายธนวินช์  หนูจีน โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธนิดา  สุขประเสริฐ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายธันยกร  ซื่อฐากร โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนภัสกร  โพธิสวัสดิ์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนันท์นภัส  สายลุน โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายนับทอง  เชื้อทองฮัว โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงนิชาภัทร  เก้าเอี้ยน โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนิติกานต์  ศรีเวียงธวัช โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปัญทิตา  สุทธิวิริยะ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายพีรพัฒน์  กัญญา โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายพุทธากร  ธนสมบัติ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายภาณุวิชญ์  มาลีวงศ์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงมณัสวีร์  รัตนรังษีวัฒน์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายรวิษณุ  ปัทมาคม โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายวัณณุวรรธ์  จันทรุณ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายวิชญ์นวิน  อยู่สำราญ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายวินเนอร์  - โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายสมชาย  พอนสะหวัน โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงสิริกานต์  มีสุวรรณ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายอภิชาติ  คุ้มครอง โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายอภิภู  รัตนเศรษฐ์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายอารักษ์  มีทิพย์กิจ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกชวรรณ  เจริญเดชเดชากิจ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงกฤษรฤญ  จันทพงษ์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงกวินธิดา  พิบูลย์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงกวินธิดา  พิมพ์ประเสริฐ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงกันต์ตินันท์  สายยืนยง โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายกิตติยานันท์  นาคศรีสังข์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายกุลธาดา  พรถึง โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงครองขวัญ  เดชุอุดม โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงจริยสิริ  สุตะพาหะ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงจิริชญา  นนธิจันทร์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายชยพัทธ์  ไชยภักดี โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงชวิดา  รันทรักษ์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงช่อทิพย์  เรือนทอง โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงชะพลู  ประเสริฐสินธุ์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายชิษณุชา  อยู่สถาน โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงญาดา  เจริญพชรวงศ์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงณปภา  ช่วยชูวงค์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงณภัสสร  เวชโกศล โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายณัชพล  จันทร์โต โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงณัฏฐสนย์  ต่ำแดง โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงณัฐฏ์ชาภัทร  อัครธนบริบูรณ์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงณัฐทรีมนทยา  ไวสุวรรณธนกร โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงณัฐนรี  วันระยานนท์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงณัฐภัสสร  เวชโกศล โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กชายตรงธรรม  เกตุแก้ว โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงทิปภา  ลิชผล โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงธนพร  กุจันทร์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณสาร โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายธาวิน  ชมนา โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายธิดา  วัยเจริญ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายธีธัช  นวลลอย โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายธีรนัย  ใสสะอาด โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายธีรพัชร์  เตียวไพรัช โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายนนนท์  ปารา โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงนพเกล้า  ชุมแวงวาปี โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงนรกร  โปสนิรัติกุล โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงนวรัตน์  ดวงแก้ว โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงนันธิชา  เหรียญทอง โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงนิชกานต์  เต็มสัตย์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายประนิวัฒน์  สีหาบุดโต โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงประภาลักษณ์  ศรีละบุตร โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายปัณณวัชย์  กูบกระบี่ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงปาริชาติ  อินอ่อน โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงปิยวรรณ  เล็งแล โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายพชร  พัวพรพงศ์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายพชร  สุขสำราญ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงพนิดา  ทาร่อน โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงพบพร  แลเซอ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงพรนภัส  สมภักดิ์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  พลยางนอก โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญมาก โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายภพธร  พูนนิพงษ์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายภัทรดนัย  ไทยเจริญ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายภูดล  วังขุนพรหม โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายภูมิพิสุทธิ์  พงษ์สิงห์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงมาตาวี  รักไร่ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงโยษิตา  อัศวมงคลสกุล โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงลวิตรา  อาภรณศิริ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงวรรณณิษา  ศุภสินภิญญมาศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงวรัฌญา  ภูวนาถศรัณญา โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายวินัย  พันธุ์แก่นเพชร โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงวีร์วรา  แสวงสุข โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายศักรินทร์ชัย  บรรจง โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายศุกลวัฒน์  ปิ่นรักษา โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงศุภานัน  เหลืองวิรัตน์กุล โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายสดุดี  ดวงกลิ่น โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสุธีธิดา  คล้ายแก้ว โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงสุนิสา  ก้อนนาค โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายอนาวิน  ธนสารมงคล โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายอนาวิล  พึ่งทองคำ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงอภิชญา  กุลนอก โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายอาชวิต  ภูมูลนา โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายอาทิวราห์  พานิชกุล โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายอาทิวราห์  สุขศึกพ่าย โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงอิสรีย์  สิงหนันท์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกมุษฑชาติ  ไชยหมอน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายกันตพัฒน์  อิทธิพลกรวินท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายกันต์ภวัต  ศศิวิทยา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายกันตศักดิ์  การุณยวนิช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงกานต์ธิดา  อนันทะสา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงคณภรณ์  ฉิมแป้น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายจงพิสุทธิ์  สมบูรณ์ศิริ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงชัญนัน  อุนันธชัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายตุลย์ณฤทธิ์  มงคลพันธ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงธยานี  แก้วป้องปก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายธรรมรักษ์  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายธีร์วิชช์  อินทร์กรุงเก่า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายนครินทร์  ปานเจริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงนันท์ลินี  คงประดิษฐ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายปธานิน  อนุพันธ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงปริยากร  สังข์ทองจีน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงปวริศา  ศรีปัญจพงษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงปัณณพร  นคร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายพรหมกรณ์  จิราภิรมย์กุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายพัฒนปกรณ์  ฐิติวิริยปภากุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายพิชญ์ปพงศ์  เฑียรเดชสกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายพิสิษฐ์  พงวิรัตน์สุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงเพ็ญนีธิ์  อัศวลาภสกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงรฐา  ปุญยะธรรม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายศุภกร  ธีรประเสริฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายสรวิชญ์  คำผุย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายสรวิศ  สุวรรณลาภา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงอภิชญา  ฐานนิรันดร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงอริยาพร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงอุรัสนีย์  ปวีณพงษ์พัฒน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงกานตะวัน  รัชตะอำนวย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายกิตต์พิชญะ  ยอดประดิษฐ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นางสาวขวัญภัสสรา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายจอร์น ไมเคิล  รอย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายจักรภัทร  เชยกลิ่น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงชนัญชิตา  ศรีอนงค์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวชนิตา  แสงบุญเรือง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายชัยมลล์  จำปาทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายชิษณุพงศ์  ห้อยสังวาลย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
152 นางสาวฐิติพร  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวฐิติพัชร  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายณภัทร  ขัติมงคล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงณัฏฐ์พิชญา  รัตนประยูร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายณัฐพล  สุระขันธ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงณิชิชศา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายธาวิน  ศรีวันทา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายบูรณ์  ฤทัยสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงใบบุญ  ภูกองไชย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายปภังกร  เงินเจริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายปรัชญา  บุตรหมื่น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายปัณณ์  เลาหประวิณชัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  จิตหมั่น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายพสุธันย์  ปรวัฒน์ปรียกร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายพอเพียง  บัวเล็ก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
167 นางสาวพิชชานันท์  กฤษดานิรมิตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงพิยดา  สำราญดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นางสาวเมธาพร  แท่นศิลา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายรุจิภาส  คงวินิจ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายวีรวรรธน์  วีระนนท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายวุฒิพันธ์  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายศุภณัฐ  ศรียา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงอภิชญา  หาริชัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวไอยเรศ  ชัยสมิต โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงกชภัท  บิลอิดคริส โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกวิสรายาณ์  แพทย์โยดม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  อิ่มใจ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีฉาย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายกัญต์กนฤษฐ์  ไชยหมอน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงชนัญชิดา  ล้อมหามงคล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชมย์รัชฎา  สุกแก้วณรงค์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายชยธร  อาชววาณิชกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงฐิติกัญญ์  จิตรไพบูลย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณพัฐอร  พูนผล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กลัดโพธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณัฐชยา  เนตรหนู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณัฐณิชชา  อินทร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงณิชานันท์  ทิพย์เทพ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายตนุภัทร  รอดดารา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายตะวัน  ลิมปนะวิกรม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงธนชยา  อาชววาณิชกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปณิฏฐา  จงผาสุขเจริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปภาดา ปานขาว  อาร์โนลด์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปัณณมน  หาญกิตติชัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปาณิสรา  พัฒนกิจจำรูญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงปุณณสิริ  อยู่ดิษฐ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปุณยนุช  บุตรนาค โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายพงศ์ภูดิศ  นิพิฐธโนทัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพิมพ์พร  มั่นไทรทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงเพ็ญลักษณ์  รัตนกิตติโสภณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายภูมิพัฒน์  อรรฆย์วิกัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงมนสิชา  สุขเร่ห์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงเมธาพร  ศรีทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงวราภรณ์  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงวาสิตา  วิจิตพจน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงวิจิตรา  ตั้งเป็นหนึ่ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงวีรวรรณ  พูนผล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงศิลญาณุฏฐ์  ฉัตรอินทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายศุภกร  เลิศวิภาภัทร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายสกลวรรธน์  บุตรแสนคม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงสาริศา  เจติโคตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายสินิทธ์  สินิทธ์สิริ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงสุธารทิพย์  สีน้ำเงิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายอธิภัทร  ศรีสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงอาภาภัทร  สมวงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชาย.พุฒิพงษ์  ขำแสง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายกันต์กวิน  ศักดิ์ถนอมศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงเกรีดา  หมื่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายคณินทร์  โสมขันทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายคุณากร  พินทา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายจอมพิพรรธน์  เฉลยไตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายจอมภพ  ยันตระประกิจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายจารุวิทย์  ทาหนองบัว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายจารุวิทย์  สุขขนาน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายจิรภัทร  โพธิ์ดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงจิรัชยา  ล้อตระกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ภู่พูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายฉัตรมงคล  อิ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายชนะพล  ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายชยาวิชญ์  ธงทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายชลธีร์  สีลาโคตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  หนองคูน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายชิติพัทธ์  ตั้นหลก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายฐานุพัฒน์  วิสิฐหิรัญกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายณัชพล  ขำสัจจา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายณัฏฐพล  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายณัฏฐ์  จุจศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงณัฐชานันท์  พัชรอารียา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงณัฐฐา  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายณัฐธีร์  พรวสุเลิศฐากุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงเณรัญญา  เพชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายดิตถกร  สมพรเกษม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายเดชาภัทร  อุดมกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายไตรสิทธิ์  อุปการะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายธนกฤต  หวานวาจา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายธนบดี  ใจเที่ยง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายธนาธิป  วรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายธรณ์ธันย์  ระเบียบโลก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายธรณ์  บัวสด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายธรรพ์ณธร  จันคง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
252 เด็กชายธฤตภณ  รังษิมาศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายธัชนนท์  บุญมาเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
254 เด็กชายธัชพล  มีบุญญา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายธาวิน  บำเพ็ญผล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายธีรพงศ์  บัวณรัณรัศมิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงนันทนัช  เข็มเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายนันทภพ  บุญเกื้อ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงนิชาพัฒน์  ประสาร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายนิธิพล  หวังอนุตตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  สร้อยสมมาตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายปภังกร  ทองแสง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายปรมัตถ์  ศิวะบวร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงปริยากร  กรวยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายปวริศร์  ธรรมบุญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงปัญญดา  วิไลโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ชูวา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายปัณณธร  ฤกษ์กำยี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
269 เด็กชายปัณณพัทธ์  ตีระกิจวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงปัณยตา  จันอ่อน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงปารณีย์  เชิงทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายปิยภัทร  โตมงคล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายปุญชรัสมิ์  ศตประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงปุญญาภา  สินธุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายปุณณพัชรณ์  ถาวรพรชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงปุณิกา  สุตนพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงพชรกัญญ์  ทับวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายพชรณัฏฐ์  กุลละวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงพรวรินท์  กลัดเข็มทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายพริษฐ์  เส็งพานิช โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เดชบุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงพิชชา  เส็งพานิช โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
283 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กลัดประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงพิพรรษพร  ยุทธนากรชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วุฒิพิทยามงคล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายพุฒิภัทร  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงแพรพลอย  เจียมปัญญา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายภคพล  ต่อพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายภคิน  เอี่ยมไธสง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายภาคิน  โชติมณี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายภูตะวัน  ชเนศวงศ์ภัทร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายภูเบศ  ธงศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายภูผา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายภูมิพัฒน์  กิตติชัยณรงค์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายภูริณัฐ  พรหมบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายภูริณัฐ  แก้วสมนึก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายภูวณัฏฐ์  ชูวา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงมีคุณ  สุพรังค์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายยศสรัล  เริงรื่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายรัชพล  ม่วงภาษี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายรัฐเขต  สุขุมวาทย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงลักษิกา  มาลีลอย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงวรัตน์  จิรานุกูลพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายวิริยะ  คลังทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายศรวิชัย  ใจภพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายศศิพงษ์  ทองใหม่ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายศุภเชษฐ์  ผิวพิมพ์ดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงศุภิสรา  เมธาศิลวัต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงสานใจ  กิตติดำรงค์ภูมิ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายสิรชัจพิชญ์  วรรณนรันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายสิรภพ  สุนิติบรรยง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายสิรวิชญ์  คำโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงหัทยา  ประสงค์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายหิรัณยพงศ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายอภิสิทธิ์  ภูมิปัญญารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงอิสรียา  เงินกรุง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงอุรัสยา  ขันศรีทรง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายก้องสรรเพชร  สารภาค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายจักร์พงศ์  นันทชัยพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายจิณตพัชร  รัตนโภคิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายชนนท์ธี  เสียงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงชิชญา  คำโย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงชุติภา  อธิรัฐเรืองกิจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายฐิติพงศ์  หัตถา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายณฐนน  โภคะกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายณนนท์  กำเลิศทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายณภัทร  สุวรรณมัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ภมร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงอุทัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายณัฐภัทร  กิจจรุงเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงณัฐสุวรรณ  สันติเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายดีรกรณ์  สุขไสว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายตรัยคุณ  สุทธิกาญจนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายธนพัฒน์  วาสนาสุขสันต์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงธนสร  โรจน์พินิจนัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายธรรวา  ไกรธนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายธราเทพ  พ่วงอร่าม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธฤต  โมขศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงธัญเรส  โรจน์พินิจนัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายธิติพัทธ์  เกตุกลัด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายนันทชิต  กสิกุลอวตาร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายนันทพัทธ์  บุญเกื้อ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงนันท์มนัส  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงบุษบามินตรา  ภาวรวัน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงประภัสสร  รูปสูง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงประภัสสรา  รูปสูง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงประศมา  วิชัยดิษฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงปราณปรียา  คงคาหลวง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงปรียาภัทร  น้ำผึ้ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายปัณณวิชญ์  จงคง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงฝนสุดา  วิบูลเจริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพรธนิตย์  ศักรางกูร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงพรนิภา  หอมฉวี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายพรภวิษย์  สุวรรณเทพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงพฤกษ์ธารา  ผาสุขกิจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพัฒน์นรี  คุณสิทธิเพชร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงพิชญดา  แสงทองล้วน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายพิชญ์ธนาฒย์  พิมดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงพิมพ์พจี  จตุรทิพประดับ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กิมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายพีรวิชญ์  ใจอารีย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงพุทธธิดา  ศรีเปลี่ยนจั่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายพุทธิวัฒน์  ตั้งเจริญจิตกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงมนัสนันท์  ผิวพิมพ์ดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงมิณฑร์สิยาร์  บุญพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงมินชญา  ยิ้มแย้มแสง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงรุจิราพร  ฉายา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงวริศรา  โสภาบุตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายวัจน  ปรารมย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายวิธาวินท์  มานิจธรรมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายวุฒิภัทร  พิมเสน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงศศิชญา  ไชยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงศศิณา  ก้อนนิล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายเศรศฐ์ชวิศ  เทพแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายสรสิช  โภคะกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงสาริศา  หนูทิม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายสิปปภาส  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุนิติบรรยง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายสุรพิชญ์  สายสิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงเหมหงส์  ฉ่ำแสง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงไอลดา  ขานอก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงจรัสภรณ์  กับทอง โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายนัธทวัฒน์  คุ้มกลัด โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายพศุตม์  อากาศสุภา โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายเตชินท์  แสนทวีสุข โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายปัณณวัฒน์  ดวนใหญ่ โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายอนาวิล  ประสพพร โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงแก้วกัญญา  ศิลปชัย โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายคุณาวุธ  รัตนปรคณณ์ โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงจิรัชญาภา  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายณประวีร์  โปตระยานนท์ โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายธารา  โกวิทวงศา โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายปัญญากร  ปั้นห้าว โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายสรธร  แก้วบรรจักร โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายชวกร  ยอดราช โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิตร ม.1 คณิต ม.ต้น
396 นายนายแผ่นดิน  พุทธรักษา โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิตร ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สีพา โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิตร ม.2 คณิต ม.ต้น
398 นายปิยังกูร  รัตนคุณสาสน์ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิตร ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงพรชิตา  พรไชยโย โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิตร ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงพิชาภรณ์  ธูปโอ้ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิตร ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายชลศิลป์  สุมาลย์ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงธารัณดา  กล่อมสกุล โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายปรเมษฐ์  วิจิตรธรรมกุล โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงปิ่นเงิน  กุลสิงห์ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงภคนันท์  - โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายวรวุฒน์  ธนูศร โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายวิจัย  พันธ์เลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงจิรัญชยา  อมรกุล โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายพิสิษฐ์  สุมา โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายศรุต  จิตรนิยม โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายธเนศร์  บุญรอด โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายวรรณกร  โทโส โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายธีรยุทธ  สารีแผง โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายอิทธิชัย  อิวชาวนา โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายกฤษฎา  อบนวล โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายจิรายุ  บุญตระกูล โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ ป.4 คณิตประถม
417 เด็กหญิงชุตินันท์  แย้มทัศน์ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายณัฏฐชัย  เขื่อนคำ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายทนงศักดิ์  ใจเที่ยงธรรม โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายทินภัทร  แน่นอุดร โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายธนพัฒน์  ขันแก้ว โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายสรวิทย์  ชัยจันทึก โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ ป.4 คณิตประถม
423 เด็กชายสหรัฐ  จิตต์จำนงค์ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายสุระยุทธ  อายุยืน โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ ป.6 คณิตประถม
425 นายกิตติภพ  การเที่ยง โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงนวิยา  เลี้ยงรักษา โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงอรรถยา  เลี้ยงรักษา โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงกชณิชา  บรรลังค์ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงชะเอล รีซ  วิลลารันดา โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณัชชา  ศิลาคำ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงธามน  รัตนสัค โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงปมณฑ์  ดาบแก้ว โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงพรศิริรัตน์  ดวงกระจาย โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงพัชรพร  สืบกงแสง โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายภาคิญ  ตั้งตรงจิตร โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงสุธีมนต์  โชติช่วง โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงอัยลดา  ธรรมจารึก โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงณภัทร  วิรัชชัย โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กชายปริญ  นิติเกตุโกศล โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กหญิงลภัสรดา  เจริญทรัพย์นุกูล โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงอัจฉริญา  อาชวกุลเทพ โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงปริณดา  ณ บางช้าง โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงธนสินี  บุปผา โรงเรียนนานาชาติดราก้อน ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายจิรพัฒน์  บุญกระจาย โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายณฐพัชร์  อ่อนคำ โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม