รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรชนก  ทับทิมเพชร์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกรรชัย  วันนา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกรฤต  สดำพงษ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกษิเดช  โพธิ์อ่อง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  บุดดา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกันณภัทร  ขอบบัวคลี่ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกานต์ธิดา  จุนมุสิก โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกิตติมา  อินทะชัย โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงเกศกมล  อ่วมบางศรี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจันทกานต์  ทิมวิจิตร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจิราพร  ชาชาติ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจิราภา  ทองยิ่ง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชัญญาภัค  ศรีคุ้ม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายณัฐชนน  คงอารยะเวชกุล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายณัฐชนน  บุญชู โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณิชชาภัทร  แก้วประวัติ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงดิษฐาสิริ  เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงธัญเทพ  โพธิ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธันยภัทร  ดวงพัตรา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธาราทิพย์  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายธีร์ธวัช  ธนวัลย์สกุล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงบุณยาพร  บำรุงเมือง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ชูกุศล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปวิตรา  เสือทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงปิ่นมนัส  ปั้นแตง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพมลพร  โทนประยูรวงมณี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายพันพิภพ  จันทร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายพิชญุตม์  โพธิ์อ่อง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพิมพ์กมน  โทนประยูรวงมณี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพีรดา  สีนวน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายภูกวิน  แพรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายภูมินทร์  สาคร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายภูวนัตย์  พันธ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายวรเศรษฐ  พงษ์สาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายศุภณัฐ  โพธิ์กลิ่น โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงสิริกร  พลอยแดง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงสิริภัสสร  วิรุณสาร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายสุประวีณ์  ครุเวชรัตน์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ขันทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงอุรัสยา  มหาโพช โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงไอรดา  อินทโชติ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงไอรันดา  โมฮัมหมัด โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกฤษฏิณิชา  ดอนชะเอม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงกัญญาพร  ภูวนารถ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงกัญญาภัทร  พุกยี่ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กชายกัปตัน  เผือกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กชายกิตติพันธ์  เอี่ยมสุภา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กชายเกื้อกูล  จำปาเทศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงเขมจิรา  รักษาเวียง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงจงรัก  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีคำขลิบ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายชยุตพงศ์  สนิทผล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงชลลดา  ถนอมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายฐานพัฒน์  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงณพิชญา  จำปาทองบ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินยิ้ม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ศิริมงคล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายตฤณภัทร  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายธนภูมิ  บุญทันส่ง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กชายธรรมคุณ  นะภาสนธ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายธามไท  อนุวัตร์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงนันทกันต์  พูลทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายปภัชญา  ม่วงลายทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงประวีณ์นุช  จันทร์แจ้ง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายปรัตถกร  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปวีกรณ์  แก้วสุขประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงปวีณนุช  หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ศรีสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายปัฐวี  พุททองศรี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายปุณวิทย์  จงณรงค์ชัย โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพนิตสิรี  แย้มเดช โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงพัชริดา  คุ้มไพทูลย์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงพิชญธิดา  ก้อนจันทร์เทศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงพิมพ์ภัทราภร  เมืองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพีชญา  แป้นเพชร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงภัทธิรา  สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กชายภัทรชนวรรธน์  ศรีขจร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงภัทราพร  หลังมี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ศรีดี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงมณีรัตน์  นิลสนธิ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงรมิดา  ตรีโอษฐ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายวริทธิ์นันท์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงวิพาวรรณ  โพธิ์อ่อง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายวีรภัทร  จาบทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงศิรญา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงศิรัญญา  จงณรงค์ชัย โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงศิริภัสสร  เพ็ชรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายศุภฤกษ์  บำรุงวัตร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงศุภิสรา  โพธิ์อุบล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงอภัสรา  ลอยแก้ว โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายธนภพ  เหล่าเขตรกิจ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพัณณิตา  ทีนคร โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงรตนกมล  เพ็ชรสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงศิวารยา  ประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงสุภัคชญา  สงนอก โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงกรณัฐ  สว่างยิ่ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทองมา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกานต์สินี  สิงห์ดี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายคุณกร  ป้อมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงจันทิมันต์ุ  คำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงจิตรานุช  อินทะชัย โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชาลิสา  โพธิ์กรด โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายณัฐกร  แก่นยิ่ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายณัฐพงษ์  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายทินภัทร  ป้อมนาถ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงปัญญดา  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพรรณพัชร  ภู่เพชร โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงสิริจรรยา  บุญคง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงสุพัตตรา  บุญธิมา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงอรกานต์  ครุดหุ่น โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายกฤติศักดิ์  อ่อนเหลือ โรงเรียนบ้านเขาน้อย ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทองไทย โรงเรียนบ้านเขาน้อย ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายอธิวัฒน์  เปียโชติ โรงเรียนบ้านเขาน้อย ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายอิทธิพัทธ์  คงเพชรศักดิ์ โรงเรียนบ้านเขาน้อย ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขแจ่ม โรงเรียนบ้านเขาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกันยากร  เคี่ยวเขตการณ์ โรงเรียนบ้านเขาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายธนภัทร  พุ่มพวง โรงเรียนบ้านเขาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายปกรณ์ฉัตร  พันธุ โรงเรียนบ้านเขาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายพิพัฒน์  ป้อมยุคล โรงเรียนบ้านเขาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงเพชรลดา  เพ็ชรพล โรงเรียนบ้านเขาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายธนกร  อู่แสงทอง โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายธนกฤต  อู่แสงทอง โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงธารธารากร  มีแก้วแทน โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายนภัสดล  นันทสำเริง โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงนันทนัช  ภูมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายปัญญ์ชยุตม์  พิณเสนาะ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายพสิษฐ์  พุกพิทักษ์ฉัตร โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บงกชมาศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายศุภวิชญ์  อินทรชิต โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงสิรกานต์  ช่วยแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายเอกรัตน์  พรหมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายกตัณณ์กิตติ์  อิ่มสิน โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกรกนก  บุรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายจิระเดช  แสนมณี โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายชัยญามลฑ์  รชตวลัยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายฐิติวัชร์  นิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายณกฤษฎิ์  กมลพัฒนะ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณภัทร  สมัครการ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายณัฐชานนท์  เจนกสิสาตร์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายณัฐธกรณ์  เลิศพงษ์พุฒิกร โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงนภัสนันท์  พนธารา โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายบุณยกร  ใจสุธำรง โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายปณพัฒน์  คำนิล โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายปุญญพัฒน์  มาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงพงศ์พัชรา  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพิฏชญามญธิ์  โล่สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงภคพร  สวัสดิสุข โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงภัทราพร  เสนะวัต โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงวิภาวี  ลิขิตวิเศษกุล โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายศุภณิช  นาคนิยม โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงสิริกร  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสุนิษา  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงสุพิชญา  สิงห์หา โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายหฤษณ์  โพธิ์สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงกมลชนก  ศรสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายกิตติวิน  เปพันดุง โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายชนกันต์  แสงอาคเนคณิตศร โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงณัฏฐวี  ทับทึก โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงณัฐนันท์  มาพระยืน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายธนกฤต  ครองโมกข์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายธนดล  อินทรวิเศษ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงธนาภา  เพ็ชรคง โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายธีรโชติ  พฤฒิสิริกุล โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายเนติธร  จุลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงปรภัสสร  นิ่มแมด โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงปาณิสรา  นิกรถา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงปารย์ชยาภรณ์  อินทร์สุธา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายปุณญพัฒน์  ปานเขียว โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงเปมิกา  สีรัง โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายพร้อมศักดิ์  สีสวย โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายพฤกษ์  ธนากรโกศล โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงพิมลวรรณ  กลิ่นเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายรัฐมนตรี  มานะกิจศิริสุทธิ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายวรากร  บุญบาง โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายวาทิตย์  อ่องสกุล โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายศิริพล  ทองพันชั่ง โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายศุภวิชญ์  รามโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงหทัยชนก  ธูปนำค้ำ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายอยุธยา  นาเนตร โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงไอรดา  สมความคิด โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายกวิน  ฉาไธสง โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายณัฐวัตร  ขาวพวง โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงนภัชพร  เรืองศรีธัญกิจ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงนุชญาดา  พิสุทธิ์เจริญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายปภินวัช  หวดขุนทด โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพงศ์พิช  ดีอิ่ม โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพรรธน์ชญมน  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพิชญธิดา  บางประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพิมทอง  นิลประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายพีรวิชญ์  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายวริทธิ์ธร  พงษา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงศศินิภา  เกื้อกูล โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงศุจินันท์  จันทะเศียร โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสุชานรี  ธูปยิ้ม โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายฉัตรชัย  โพธิ์บ่าย โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงณัฐรดา  ทองอร่าม โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายธันวาวุฒิ  เพ็งสุข โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงนฤมล  สนั่นนารี โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงน้ำฝน  ชำนาญไพร โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงนูรัยด้า  ขำนุรักษ์ โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงวีนัส  ชำนาญไพร โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงอัจฉรา  ทับแคลน โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายอัษฎาวุธ  กลิ่นบุญ โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายณัฐพล  ฟุ้งสุข โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปัญญาพร  อุ้มเพชร โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายกฤตภาส  สิงห์ครุธ โรงเรียนปรียาโชติ ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายกัญจน์ภูมิ  ขุยรอด โรงเรียนปรียาโชติ ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายณชนนท์  โตประเสริฐ โรงเรียนปรียาโชติ ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายพชรพล  ทองอ่อน โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายพร้อมโชค  แหวนเพชร โรงเรียนปรียาโชติ ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงกัญณวีร์  จันทร์ธนวงษ์ โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายจักรภัทร  หรั่งทอง โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงจินต์จุฑารัตน์  โตพูล โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายณชย  อารีรัตนเวช โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธนวินท์  ด่านพาณิชย์กุล โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายนภัทร  มั่นพรม โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปริชญ์วาริน  วรรณกลาง โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปัณชญา  ก้อนทอง โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายปัณณวิชญ์  คงไทย โรงเรียนปรียาโชติ ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงปานรดา  ธีรติเดชากุล โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายภานุวัฒน์  สินธุสวาท โรงเรียนปรียาโชติ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงวิศณี  สมณี โรงเรียนปรียาโชติ ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจริญสุข โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายฐานทัพ  ศิริเวช โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แสงม่วง โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงณัฐธิดา  กล่ำถึก โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงณิชาพร  สุดใจ โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงนรกมล  สุขแจ่ม โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงนฤมล  นิ่มน้อย โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงพิมพ์นภา  การเมือง โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายภัครพงศ์  ทองสุข โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงวิมลศิริ  สุขแจ่ม โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงสาวิกา  แสงล้ำ โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงอรวรรณ  ดวงตา โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงไอลดา  เลี้ยงประยูร โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงกรรวี  พวงศิลป์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงกัญวรา  จันทร โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงกุมภารักษ์  พุฒซ้อน โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงเขมจิรา  ยศทองใคล โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงณัฐพร  มาสว่าง โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จันทร์ชาลี โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงสุพัตรา  อ่ำผ่อง โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงจันทร์ทรา  ทองรัก โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงชนาภัทร  เกตุกรณ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายณัฐภัทร  เกิดสมบุญ โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายทวิทย์  บุญเพิ่ม โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงปัญญดา  โพธิ์วงษ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงสุภัชชา  กลิ่นสายทอง โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท ป.4 วิทย์ประถม
251 นางสาวกนกภรณ์  ดิษฐศิลป์ โรงเรียนวังวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นายธรพัฒน์  วงค์วัฒนะ โรงเรียนวังวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นายศตพล  ทรัพย์ประเสริฐดี โรงเรียนวังวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงขวัญระดา  สุขสานนท์ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายชิติพัทธ์  จิลา โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงศิริวรรณ  เสี่ยนดอน โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายณัฏฐพล  พันธ์กลั่น โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงภัทราพร  ถนอมชาติ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงภาวินี  สุขคุ้ม โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายสุวิชา  นักสัตย์ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายกิตติกร  สอาดเอี่ยม โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงชญาภา  วงษ์มั่น โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงพิชชาภา  ชาวโพธิ์สระ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงวีรดา  คำนึง โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงเกสรา  เคลือวัลย์ โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายจิรายุทธ  เบ้าตัน โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายชนาธิป  ภูมิศรีกิจ โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงธนาภา  สังข์กฤษ โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายวีระพล  เกษหอม โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงศศิกานต์  เหล่าประเสริฐ โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายณัฐภูมิ  ดีพูน โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธนชัย  น้อยแก้ว โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงธนภรณ์  สมแวง โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายพร้อมพงศ์  ทองเกิด โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายพีรพัฒน์  เกษหอม โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงกัญญาณี  ศรีชา โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงจิรัชญา  แสงประเสริฐ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงพิมตะวัน  ไกกาจ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายภูมิวัฒน์  ทับประโคน โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงจริยา  บัวงาม โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายดนุเดช  ศิริธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายธนวัฒน์  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายกันตพงค์  สดำพงษ์ โรงเรียนวัดช่องแกระ ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงปวิชญา  อนันตะมี โรงเรียนวัดช่องแกระ ป.5 วิทย์ประถม