รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรพัชร์  ไล้อ่วม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤชณัก  ศรีทัศน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกฤตยาณี  พิลึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤษณชัย  พิลึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกิตติภูมิ  พรมอุทัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกุลิสรา  พระเทพ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจันทมาศ  จักรแก้ว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจิริญญา  พรมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายชนกชนม์  สมจิต โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญไทย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายชลธี  สายพยุง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงเฌอรีลิญญ์  อินทรภาษี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายฐรรษยพงศ์  พลพจนารถ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายณปภัทร  ทะสะวะดี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณัฏฐนันธ์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายณัฐพล  คณาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ฤทธิ์เทพ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายณัฐพัฒน์  ศรีระวัตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายเตชพัฒน์  บุญถึงจิตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายถิรนัย  ธิคำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงทรรศยา  อิ่มเต็ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายธนกร  ธรรมสีหา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงธนาภา  กันเสือ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายธรรมวัฒน์  นาคใจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายธัญกุล  ทรัพย์บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายนรากร  ประสิทธิ์กสิกรรม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนวพร  จำปาดิบ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายปาณชัย  ธิคำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพิณฐินันท์  สุธงษา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงพิมพิสา  อึงอาคม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายพีรพัฒน์  พึ่งนุ่ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายพุฒิภัทร  ด่านอุดม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายภูบดินทร์  บุญโท โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงโยษิตา  สำเภาทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงลักษณารีย์  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายวรโชติ  คงคล้าย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายวรรณชนะ  หมู่พยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายวรัญญู  แสงเพ็ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงศิรภัสสร  แสนท้าว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายศุภกิตติ์  วรรณสูตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงสุชานันท์  อยู่สุภาพ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงสุพิชญา  เสน่หาโชติสิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงสุภาวดี  บูระพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงอภิญญา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงอรพรรณ  จูด้วง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงอริสา  กสิกร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายไอยวรา  หัตถะกา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกนกกร  ทาเสน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงกรรณิกา  ยอดวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายกฤตชนล  มังจันทึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกวินทรา  เจียมจตุรงค์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกวินทิพย์  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกัญญพัชร  ประสาทกสิกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไพรฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกัญญาภัค  สุวรรณบาง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ขันทับทิม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกัญพรรธน์  เชี่ยวเขตวิทย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กชายกันตวินธ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกันยรัตน์  อุ่นศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกีรติกา  ศรีศักดิ์วรชัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กชายไกรวิชญ์  มัชฉิม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงคชารีญา  นาคินชาติ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงจรรยพร  แป้นตระกูล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงจันทร์จรัส  ตั้งวิริยะ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงจิณัฐตา  พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กชายจิรเจษฎ์  ถมเพชร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายจิรายุทธ  กูลการขาย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายฉัตรชัย  พูลเกิด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายฉัตรดนัย  มีอยู่ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงชญาภา  เกิดอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงชภัสธวัลย์  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงชลธิชา  ศักดิ์เพชร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เหล่าเขต โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายชุติพนธ์  ฟักทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงชุทิตานนท์  อาจสาริกร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงญาดา  ชูแสง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงฐิติยาพร  พลพจนารถ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงณพัฒ  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณพิชญา  สุกรื่น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงณสา  หร่ายสกุล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงณัชชา  เจ้าเจ็ด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ชุณวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงณัฏฐิญาภรณ์  ลองเนียม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองแบน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงณัฐธิดา  โสภณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายณัฐพัชร์  ชำนาญนา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงณิชากานต์  หาญลำยวง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายต้นไม้  จันทร์อร่าม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายตันติกร  ลือยศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายไตรรัตน์  หมั่นเขตร์กรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงทิพย์ลดา  ตามสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงทิศาพัฒน์  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายธนกฤต  วิชัยศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายธนกฤต  เพ็งสาตร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายธนภัทร  จันทร์เขียว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงธนัชพร  ศักดิ์สูง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายธนัฐพงษ์  คงปัณฑวัจน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายธนาศักดิ์  ระบอบ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงธนิสรา  นิลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงธาราทิพย์  โนนแก้ว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงนวภัทร  พุทธรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายนิชคุณ  วังคีรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงนิศากร  เกษศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงเบญญทิพย์  สมศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงปภัสรา  เสมาฉิม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายปภาวิน  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงปานวาด  ประดิษกุล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงปาริดา  สุกร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปีใหม่  สายเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงเปรมยุดา  อินทร์พิสัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายพงศ์ปณต  จุฬมุสิ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงพณณกร  พูลเขตต์กิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายพัสภูมิ  เพชร์พลอย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงพิชชากร  สุคลชาติ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงพิมพ์มาตา  โตสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชาวชุมนุม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงแพรตะวัน  จันทะโย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายภัทรดนัย  ขจรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงภัทรธิดา  ภัทรพงศ์บัณฑิต โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงภัทรภร  ไชยพิเดช โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงภัสนนันท์  บัวสีม่วง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงภัสรา  ภู่ภักดี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายภูสิทธิ  โกยทา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงมณีรัตน์  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงมัณฑิตา  ศรีเรืองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายรัตนวิทย์  นุตภูมิ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงรินรดา  คล้ายวิมุติ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงวชิราภรณ์  มหาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงวรรณระพี  ทองสด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงวรัญญา  กล้าสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงวรัทยา  ชานอก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงวันใหม่  คงนิสัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายวิทวัส  เชื้อไทย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงวิภาวรรณ  สวนสรา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายวีรพัฒน์  จันมาก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงศิริกาญจน์  ศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงศิริภาวัล  เทศเขียว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงศิริรัตน์  ชื่นดอนกลอย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายศุภวิชญ์  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายศุภวิชญ์  มาระปะทิ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงสิริกร  สุตะภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงสิริปรียา  พระสว่าง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงสุตาภัทร  สุขคำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายสุธน  พะวา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงสุนิสา  อนันตะสุข โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงสุพิชญา  เหล่ารอด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงสุภัสสร  โฉมศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงสุภาสินี  บุญชะโด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายสุวิจักขณ์  โกศลพานิช โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงแสนดี  เปรมสังข์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงอชิรญา  ชวาริด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงอนิจจญา  วงษ์ชมภู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงอภิชญา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงอภิชยา  พรรษา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงอภิญญา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงอรนลิน  กุลินวงค์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายอัครพสิษฐ์  จันทร์แจ้ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงอาทิชา  คชฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายอานนท์  แสนนิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงอารียา  สุภาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงไอลดา  ทะวีเขตรกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงไอลินดา  รูปสอาด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกนกพัชร์  นุชเกิด โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายกฤตธนกร  นพพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายกฤษกร  ทองสุขดี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายกิตติคุณ  บุญดล โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงขวัญแก้ว  ศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงจีนภา  เจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายชณันธร  ราตรีนารถ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายชิษณพงศ์  วชิรพันธ์บุรธัช โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงเชคา  อาทิค อัล ธีป คามีส อาลี อัลเชมซี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงณปภา  สามัตถิยานนท์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายณัฏฐกร  ธรรมลังกา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงณัฐญา  กันวิหก โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงธนัชชา  จับเกตุ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงธัญวีร์  แตงสุด โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงธิมาพร  ทิวตะขบ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงนวินดา  ขันตี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงนัธนันท์  ศรีแสงตะวัน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงบัณฑิตา  ลาดลี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงปริฉัตร  นิลเกษม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงปวีณ์รัตน์  สนิทจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายปองภพ  นาคเอก โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงปัณฑิตา  ยิ้มชื่น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายปิยะนันท์  สิริไทย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงปุญญิศา  นิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายปุณณวิช  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงปุณยนุช  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายพงศกร  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงพ็ญพิชชา  นนทลักษ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงพรชนก  เลิศศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายพัชรพล  กำมะลาต โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  คงปรีชา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงพิมพิศา  ปานศิริอาษา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายพุฒิภัทร  คำแถลง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงเพชรลดา  เพียแก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงภรรคพร  วิไลวรรณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงมาริสา  หมากอ่อน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงร้อยดาว  น้อยวิบล โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงลภัสรดา  โล่ห์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายวิวัทธนา  วิชิธรรม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงศุกันยา  จันทองสี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงศุภาวรรณ  สระทองหัก โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายสกลวัฒน์  มีสาท โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงสิริรัตน์  - โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงสุดารัตน์  บากบั่น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงสุธามาศ  เมืองหนึ่ง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงสุธารัตน์  ตีระสุชัย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายอนันต์  เรียงริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงอรกานต์  ห่านวิไล โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงกนกพิชญ์  โพตัสสะ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกมลรัตน์  ด้วงนวม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกรกมล  ชำนาญเวช โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกรรณนิกา  อินทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายกฤตภาส  สุขอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายกฤษณะ  จุทาเทพ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายกฤษณะ  สระทองหัก โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกวินตรา  สนธิสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายก้องภพ  จิตรประสาน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกัญญพัชร   ครุทธมงคล โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกันทรากร  ทองดอนเปรียง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกานติมา  ชมภูนุช โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายกิตติกร  สิ้มสกุล โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายกิตติ์ธนา  แสงอุไร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงกิติมา  กันทะน่วม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงกุลฎา  เปฏะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงเกตุญาดา  ชมภูนุช โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงขนิษฐา  กาละภักดี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายคีฬาพัฒน์  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายจตุรวิทย์  วิริยะ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงจรัญยา  ศักดิ์พรพรหม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงจริญญา  หลุ่มโสม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายจักรพรรดิ  แก้วสาสุข โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงจิดาภา  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายจิรเดช  โพธิยอด โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายจีรพัฒน์  ศรีคำขลิบ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงชญาภา  ฤทธิ์ฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายชโนทัย  ทองเที่ยง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงชลธิชา  มาเม่น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายชัยวัฒน์  สุขเล่ห์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายชัยวิชิต  ทำบุญ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายชัยสิทธิ์  ติดยง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงชาลิดา  ปัญญาวิชัย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงชาลิดา  ฤทธิ์ฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายฐปนนท์  ศรีบุญ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายณรงค์เดช  นิลกำจร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อันชูฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายณัฎฐวัตร  คำชมภู โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายณัฏฐพล  เสาร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณัฐชา  ไม้ฝาก โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชีวะไทย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณัฐพร  เยาว์มาลย์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัฐิยา  เอี่ยมดี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงณิชนันทร์  รัตตกุล โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณิชาภา  ฉิมมา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายเตชิต  สิระรังสัน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงทักษอร  ยุวรรณา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายธนกิจ  คงภูมิผล โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายธนชัย  สิงห์แดง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงธนพร  สมพรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงธนพร  เกษศรี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายธนภัทร  สุทธิศิลป์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายธนภัทร์  ธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายธันวา  กำมะรอ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายธันวา  โอกาส โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายธีรภัทร  ฟักเถา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายธีระชัย  เตรียมพล โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายนนทกร  อินทร์สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายนพนันท์  เนาวดี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายนภัทร  นาคเทียม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายนวพล  แก้วบัวดี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายนวินชญาน์  มาลีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงนัฐชา  คงดิษฐ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายนัธทวัฒน์  คำเขียว โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงนาฎตยา  ทองสุขดี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายบัญชา  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงบัณฑิตา  พิลาวัน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงปฐวีการต์  เข็มทราย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายปรวีร์  ธารณะ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปิยธิดา  บัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงปุญญาพร  กระจาย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายปุณณวิช  คาวิน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงพรนัชชา  กำไรทอง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายพรภูมินทร์  เลขโนนสูง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงพัชรพร  ยิ้มเจริญ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงพัชราภา  วิจิตรสาร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพัณณิตา  ทองอุไร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงพิชญา  บัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายพิชยากรณ์  พันเต โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงภัทรภร  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายภัทรวัตร  ผดุงพร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายภาคิน  แย้มทิพย์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายภาณุดล  วิชาพร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงภาวิดา  อินทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายภูนิพัฒน์  อ่ำเจริญ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายภูบดี  พงษ์ภมร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายภูรินทร์  จันทร์นา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงเมริสา  แก้วมณีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงระมิตา  ชาวนายก โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายราชกร  เหลือกาฬ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายฤทธิไกร  โพธิ์เกตุ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายลิขิต  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงวรรณดี  อ่อนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงวรัญญา  อินทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงวิรดา  ทิพย์บุตร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ฤทธิ์กระจาย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายวีรภาพ  คุ้มบาง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงศิรภัสสร  แซ่อุ่ย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงศิรภัสสร  โพธิ์ดาษ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงศิรินทิพย์  สิงห์เถื่อน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายศิลา  เชื้อหนองโปร่ง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายศุภกร  ก่ำฉวี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายศุภณัฐ  บุญกลิ้ง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายศุภเศรษฐ์  เสามั่น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายศุภากร  ชาวดอนคา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงศุภิสรา  ทองหาญ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงสมัชญา  มั่งอะนะ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เฉยปั้น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เชื้อหนองโปร่ง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงสุกันยา  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายสุทธิภัทร  แจ้งนิล โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงสุนันทิพย์  กลิ่นประทุม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงสุพรรษา  ปัสตัน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายสุภัทร  ด้วงชื่น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงสุภัสสร  กำมะลาต โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายสุรสิทธิ์  ประเสริฐดี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายสุวิจักขณ์  พันตารักษ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงอธิชา  สกุลณี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายอธิตินันท์  ฤทธิ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงอภิชญา  สาสุวงค์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายอภิวัฒน์  โพธิ์เกตุ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงอมลวรรณ  โหมดเกษม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงอรรัมภา  ทองนิตย์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงอรุณทิพย์  คะเชนทรภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงอัญญปวีณ์  พิรุณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงอัญญารินทร์  โรจน์บุนส่งศรี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงอัมพวัน  หุ่นโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายอัมรินทร์  เอมอุทัย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงอัยรดา  มีเย็น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายอาทิตย์  ว่องวิการ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายอินทัชวริทธ์  ทองคำพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงไอลดา  สืบเชื้อ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายธนพล  ศักดิ์สน โรงเรียนวัดเทพสถาพร ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงกรชวัล  นิลเกษม โรงเรียนวัดเทพสถาพร ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงนภัสสร  นาคมาตร โรงเรียนวัดเทพสถาพร ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายธนภัทร  บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านปางชัย ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงมาวีมา  เฉย โรงเรียนบ้านปางชัย ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงอรกานต์  สุวรรณจันทร์ โรงเรียนบ้านปางชัย ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงชนณิชา  ดาวเรือง โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงเบญญาภา  บางสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายพณุพงค์  นาคจะโปะ โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงโกลัญญา  สิริวงค์ โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายชาญณรงค์  วงค์เจริญ โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายนรวัฒน์  ศักดา โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงวันวิสา  นุ่มสกุล โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายชิษณุพงศ์  รู้เจน โรงเรียนบ้านวังชุมพร ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงญาณิศา  สุขมา โรงเรียนบ้านวังชุมพร ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีวงษ์ผาง โรงเรียนบ้านวังชุมพร ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงปริตา  ธงสันเทียะ โรงเรียนบ้านวังชุมพร ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงเปมิกา  ผู้เจริญลาภ โรงเรียนบ้านวังชุมพร ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงมิณธิตา  อำไพชื่น โรงเรียนบ้านวังชุมพร ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายรพีกร  ปัญญามณี โรงเรียนบ้านวังชุมพร ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงวรัญญา  พรมมานอก โรงเรียนบ้านวังชุมพร ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงวิไลภรณ์  แรงกสิวิทย์ โรงเรียนบ้านวังชุมพร ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายวีรภัทร  สุ่มขำ โรงเรียนบ้านวังชุมพร ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงศิรินันท์  เพ็ชรรักษา โรงเรียนบ้านวังชุมพร ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีบุตรดี โรงเรียนบ้านวังชุมพร ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงศิริวรรณ  เพ็ชรรักษา โรงเรียนบ้านวังชุมพร ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายสุธิพจน์  มาศรี โรงเรียนบ้านวังชุมพร ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงกฎติยา  สุกพสงค์ โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไคร้ยงค์ โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายชัชพิสิฐ  แซ่เตีย โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงญาณิสา  ศรีโสด โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิมพ์ศรี โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
379 นางสาวณัฐณิชา  เรไร โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
380 นายณัฐพล  นามจำลอง โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  อินต๊ะ โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
382 นางสาวนิภาพร  สุขมังสา โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงเบญนภา  โพธิ์อ่อง โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายวัฒนชัย  เมณฑ์กูล โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ทองสี โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงศศิรัตน์  ตาเวียง โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงศุภรัตน์  คูสูงเนิน โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายสิทธิศักดิ์  พิศดูพรมราช โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงสุพิชชา  คงผ่อง โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
390 นางสาวสุรัมภา  ยิ้มไธสง โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงสุวนันท์  โชติพรม โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงอดิวรรณ  บุญสรรค์ โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงอินธิภรณ์  พันธะศรี โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายกิตติศักดิ์  ฤทธิ์กระจาย โรงเรียนวัดจิกลาด ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงญาณภัทร  ขำวงศ์ษา โรงเรียนวัดจิกลาด ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงณัฐพร  ทวีผล โรงเรียนวัดจิกลาด ป.4 คณิตประถม
397 เด็กชายณัฐพล  ทวีผล โรงเรียนวัดจิกลาด ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงธีร์ชยา  จันทาราม โรงเรียนวัดจิกลาด ป.4 คณิตประถม
399 เด็กชายพงศกร  ศรีนาราง โรงเรียนวัดจิกลาด ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายวีรพล  ฤทธิ์กระจาย โรงเรียนวัดจิกลาด ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงศิริรัต  ทองคงอ่วม โรงเรียนวัดจิกลาด ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายศุกลวัฒน์  แสนหลวง โรงเรียนวัดจิกลาด ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงสุธาสินี  มั่นเขตวิทย์ โรงเรียนวัดจิกลาด ป.5 คณิตประถม
404 เด็กชายคณธชาติ  ทับเสือ โรงเรียนวัดจิกลาด ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงจิรนันท์  สำรวมจิต โรงเรียนวัดจิกลาด ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายนพเก้า  ดีสาระพันธ์ โรงเรียนวัดจิกลาด ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายบูรนัย  หน่อสุริวงค์ โรงเรียนวัดจิกลาด ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงปรายฟ้า  เถาธุมาศ โรงเรียนวัดจิกลาด ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายสุภวัทน์  เพชรชุมพล โรงเรียนวัดจิกลาด ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงอนุธิดา  ครุฑทิน โรงเรียนวัดจิกลาด ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงกชกร  บรรจงกุล โรงเรียนวัดจิกลาด ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายเกริกฤทธิ์  ฤทธิ์กระจาย โรงเรียนวัดจิกลาด ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายณฤเดช  ทับทาบ โรงเรียนวัดจิกลาด ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงธิราพร  พลมาก โรงเรียนวัดจิกลาด ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายธีรเดช  พาเสน่ห์ โรงเรียนวัดจิกลาด ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงนาขวัญ  เพชรเขตรกรณ์ โรงเรียนวัดจิกลาด ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายภูมินทร์  ทั่งถิร โรงเรียนวัดจิกลาด ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายภูมิบริภัทร  สุกทอง โรงเรียนวัดจิกลาด ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายภูมิพิภัทร  ธูปบูชา โรงเรียนวัดจิกลาด ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงรัศมี  อยู่เหย้า โรงเรียนวัดจิกลาด ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายวรฐ  บุษบก โรงเรียนวัดจิกลาด ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงสุริวิภา  เจนจบ โรงเรียนวัดจิกลาด ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงอัญชลี  ทรงวาจา โรงเรียนวัดจิกลาด ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายจิรภัทร  กล้ากสิการณ์ โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงณัฐฐณิฌา  ทองแบบ โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงปรียาลักษณ์  พลแก้ว โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายพลภูมิ  บุญลือ โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายสิรวิชญ์  เขม้นกิจ โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงสุภัทรสร  ประเสริฐศิลป์ โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.4 คณิตประถม
430 เด็กชายกฤษกร  เพชรตะคุ โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายณัฐพนธ์  จำปา โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงเบอาร์ตรีซ  หมื่นหล้า เดียสโกเมส โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงลดาวัลย์  อินดีคำ โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงวรินยุพา  กิ่งแก้ว โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายสุรเชษฐ์  ถีระแก้ว โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิง;กัลยากร  พันธ์ล้อม โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายiราชพฤกษ์  ก้อนกระสัง โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงชญานิษฐ์  แก้วกล้า โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงนภัสวรรณ  คำวิชิต โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงนันท์ภัสสร  โตส้ม โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงนิชานาฎ  บุญสูง โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงปภัสรา  ผาสุข โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายปรีชาชาญ  ตะคำ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงปวีณา  พวงศรี โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายพงศภัค  ขุนหมื่น โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงลลิตา  วิยะเทน โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายวีรภัทร  ศรีสง่า โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายอริสร  พุ่มจำปา โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายกนกพงศ์  คำภักดี โรงเรียนบ้านหนองละมาน ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายกิตติภูมิ  เสาร์แก้ว โรงเรียนบ้านหนองละมาน ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายจิรพัฒน์  ทองสีลา โรงเรียนบ้านหนองละมาน ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงชนาภา  เทียมทัน โรงเรียนบ้านหนองละมาน ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงชลดา  วงษ์กัณหา โรงเรียนบ้านหนองละมาน ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นาคจำรูญทวี โรงเรียนบ้านหนองละมาน ป.4 คณิตประถม
455 เด็กหญิงทิพวรรณ  นุดดอนไพร โรงเรียนบ้านหนองละมาน ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงธัญภิฌา  สุดชิด โรงเรียนบ้านหนองละมาน ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงธันยรัตน์  พวงทอง โรงเรียนบ้านหนองละมาน ป.4 คณิตประถม
458 เด็กชายบุญฤทธิ์  จิตรวิขาม โรงเรียนบ้านหนองละมาน ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงบุณยาพร  จูมะโรง โรงเรียนบ้านหนองละมาน ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงพลอยไพลิน  โกมาร โรงเรียนบ้านหนองละมาน ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงมิริญศิริ  ทองสีลา โรงเรียนบ้านหนองละมาน ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายรชต  ทรงศิริ โรงเรียนบ้านหนองละมาน ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายฤษณะ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนบ้านหนองละมาน ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงว่านลัดดา  ภู่บัว โรงเรียนบ้านหนองละมาน ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายวีระภาพ  ฤทธิ์เจริญ โรงเรียนบ้านหนองละมาน ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงสิริยาพร  ปั่นกำจร โรงเรียนบ้านหนองละมาน ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงสุนิสา  เกษคำ โรงเรียนบ้านหนองละมาน ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงสุภาวิตา  เดชทอง โรงเรียนบ้านหนองละมาน ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงกิจติมา  สกุลเมือง โรงเรียนวัดหนองปลาไหล ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายเจษฎา  จงไพศาล โรงเรียนวัดหนองปลาไหล ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงณัฐธิดา  อยู่นันท์ โรงเรียนวัดหนองปลาไหล ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายธีรเดช  สามงามเขียว โรงเรียนวัดหนองปลาไหล ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายนพดล  คำแหง โรงเรียนวัดหนองปลาไหล ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายพีระพัฒน์  ทองประเพียน โรงเรียนวัดหนองปลาไหล ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายภคิน  จันทร์ศิริ โรงเรียนวัดหนองปลาไหล ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายภาสกร  มงคลเกิด โรงเรียนวัดหนองปลาไหล ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงสุพัตรา  แย้มแสน โรงเรียนวัดหนองปลาไหล ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายหิรัญโชติ  ถาทอง โรงเรียนวัดหนองปลาไหล ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงกศิณ์นันท์  อัครเวทินธ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายคุณภัทร  สิทธิเขตวิทย์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายคุณากร  รักธัญกรรม โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เชื้อเขตรกิจ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
483 เด็กชายฉัตรรวี  ขุนสระดี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
484 เด็กชายชัชนรินทร์  แมลงภู่ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
485 เด็กชายชัยนภัทร  ทองสาร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายณัฐภัทร  ศรีวัฒนา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายทวีรัชต์  บางสลัด โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
488 เด็กชายธนกฤต  ขวัญตะคุ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
489 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  โชคนิชนันท์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงธัญวลัย  พรมฟ้า โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายนันทพัทธ์  เดชมา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
492 เด็กชายพัชรธร  หวานอารมย์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงมัลลิกา  หนูรุ่น โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายวรวิธ  นาคคำแหง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงศรัณยา  อ่วมประทุม โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
496 เด็กหญิงศศิภา  วงศ์จำปา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายศิริภัทร  ถิ่นทองหลาง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
498 เด็กชายสิปปกร  ไกรดีงาม โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
499 เด็กหญิงสุชานันท์  เพ็งรัตน์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
500 เด็กชายอนุกูล  คำโคตรสูนย์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
501 เด็กหญิงอังสนา  ยอดสุทธิ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
502 เด็กชายเฮอร์นัน  จันทร์จินดา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
503 เด็กชายกรวิชณ์  มานนท์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายกฤตเมธ  คำตะลุง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสือดอนกลอย โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายกิตติธัช  ไม้ลำดวน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายจักริน  วารีชานนท์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงจิดาภา  ไกรพรมราช โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงจิราภรณ์  ยินดี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงชญาภา  คงโต โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงชลธิชา  มาคะมาตร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายณภัทร  คงสุดี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงณัชชา  สัติยะวงษ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายณัฏฐนันท์  รัตนพิกุลชัย โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุนสระดี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงณัฐิดา  ไชยสีดา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายณัทธมนต์  อนันตะสุข โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงณิชากร  วิมูล โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายดนุพัฒน์  ใจแสน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายธนกร  พรมฟ้า โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงธนพร  บุตรพา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายธนภัทร  พิลึก โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายธนภัทร  สุพรรณ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายธนวัฒน์  บุญลือ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายธัญวิวรรธน์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายธีรพัฒน์  แก้วปัญญาเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายธีรภัทร  รักษาริกรณ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายนนทวัฒน์  รุ่งหิรัญ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายนพเก้า  กานา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ต่องสู้ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงนริศรา  ปุริตาเน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงนฤพร  ธรรมชัย โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงนฤมล  เดชคง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงนันท์นภัส  เปริมกุล โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงนันท์ภัส  ถาวรวงษ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายเนตรวัฒน์  มั่นทอง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงบัณฑิตา  บูรณสมภพ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงเบญจภัทร  เค้ามูล โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายปฏิพัทธ์  บูระพา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงปภาวดี  ชาญเชาว์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายประวีร์  ฤทธิลือชัย โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงปราณปรียา  ทองเรือง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายปองคุณ  หุนนาลา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายปัญญพนต์  บุญกล้า โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายปัญญากร  แจ่มคง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงปิยฉัตร  ฉ่ำศรี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงพริมรดา  จันทพรต โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพิชชานันท์  โตใหญ่ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพิชญาภัค  การะภักดี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงพิชญาภา  ขุนพิลึก โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงพิชญาภา  ทับไทย โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายพิชิต  เนื้อทอง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงพิทยารัตน์  ทับทิมพันธ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายพีรนัท  เกษศิลป์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงแพรไหม  เกตุวิบูลย์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายภกร  เหล่าเขตการณ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงภัคจิรา  มั่นกสิกรรม โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันทร์พิมพ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายภูผา  จับศรทิพย์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายมัทนชัย  คำผุย โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงรวิสรา  เข็มกลัด โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายรัตนชัย  จันทศุกร์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายราชานนท์  ท่าผา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายวชิรววัฒน์  ยินดีชาติ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กชายวริทธิ์  แก้วหนองยาง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายวิชากรณ์  พรมศักดิ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงศุภัสรา  เสริมกลิ่น โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายสิงหาร์  ปักษา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงสุพิชชา  เม้าสูงเนิน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงสุพิชญา  เพ็ญสูงเนิน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงอภิชญา  นาคคำแหง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงอริศรา  พะทาน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงอัจฉรารัศมิ์  บุญพญา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายอารีย์  บางสลัด โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายจิรกิตต์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.6 คณิตประถม
576 เด็กหญิงชลนิภา  พิลึก โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.6 คณิตประถม
577 เด็กหญิงนันท์นภัส  เพชรจันอัด โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.6 คณิตประถม
578 นางสาวชุติกาญจน์  เจนกสิสาตร์ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ม.3 คณิต ม.ต้น
579 นางสาวชุติมา  วาโฉม โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงพัฐสุดา  ตามประหัต โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงภควรรณ  ขุนพิลึก โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงกัญภัทร  โพนคร โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  แสนชราชา โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงสุธิมา  คล้ายสุบิน โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงนภสร  แตงร่ม โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงปภาดา  ปันเป็ง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.6 คณิตประถม
587 เด็กชายพีรพัฒน์  มีศิลป์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.6 คณิตประถม
588 เด็กชายกรรณกร  เปลี่ยนสี โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายณัฐกรณ์  อยู่เหย้า โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายแดนไทย  วงสุวรรณ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงนภาพร  ทองรักษ์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายนันทวัฒน์  ชมภู่ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
593 นางสาวประภาวลิน  ม่วงสังข์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายภัทรพล  คงเจริญ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงวรัญญา  พันธมิตร โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
596 นางสาววิศรุตา  ศรีโหมด โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงปนัสยา  รอดเมือง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงวรภา  ซึมกลาง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงอินทิรา  สมบูรณ์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงกมลชญา  มากยัง โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงกรรณิกา  เป้าวิชัย โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงณัฐกมล  ลำเจียก โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงธนภรณ์  จันทร์เขียว โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายธีรภัฒน์  นำพา โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายพัฒนมงคลชัย  แก่วนธัญญะกิจ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.5 คณิตประถม
606 เด็กชายวสุ  ศักดาไพบูลย์ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 คณิตประถม
607 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  กลิ่นกุหลาบ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงเอมอร  สีจันอิน โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.5 คณิตประถม
609 เด็กหญิงปุณยนุช  กล้ากสิการ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายพัทธดลย์  สิทธิ์ธีรสกุล โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงพิมพ์ชนาฏ  หมั่นเขตรกิจ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงไพรดา  มากยัง โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงฟ้าลัดดา  วังคีรี โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงศรัณย์พร  คำบรรลือ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงสุภัสสรา  คำสด โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงสุมินตรา  ใยโท โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงอัญชิสา  แสนพรม โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงจินตนากร  ปั้นนาค โรงเรียนวัดเขาสมุก ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงณัฐชานันท์  สนทะนา โรงเรียนวัดเขาสมุก ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายปราชญ์  สว่างนอก โรงเรียนวัดเขาสมุก ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงกณิกา  หาญประกอบ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
622 เด็กหญิงกนกนิภา  ไชยดา โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงกนกพร  กึกทอง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงกนกวรรณ  สิงห์เมือง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
625 เด็กหญิงกรกมล  บุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
626 เด็กหญิงกฯิษฐา  มูลจัด โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
627 เด็กหญิงกัญญ์วรา  กองสูง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงกันต์ธิดา  พรโสภา โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายชวนกร  บุญเงิน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงญาณิศา  นรสาร โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงฐาณิชา  สีแสด โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายธชธรรม์  พิมพ์ประสาน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
633 เด็กชายธนกฤต  ชูสงดำ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
634 เด็กชายธนภัทร  ราษีชัย โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงธัญชนก  พลตั้ง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
636 เด็กชายธัญเทพ  ทิพย์พาที โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
637 เด็กชายธันวา  ไขนกคุ้ม โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
638 เด็กชายนนทภัทร  บึงไสย์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
639 เด็กหญิงเนตรอัปสร  วังสระ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงปรียาภัทร  เทียมไธสง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
641 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ต่ายนิล โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงภคพร  วิรัตน์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
643 เด็กชายภูวเดช  ทองเบ้า โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
644 เด็กชายมงคลชัย  โคตะมี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
645 เด็กหญิงมณิฐชญาณ์  เชี่ยวกสิกร โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงวรนิษฐา  ราชาภักดี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายวีรพัฒน์  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงสุชัญญา  ทิวาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
649 เด็กหญิงสุนิษา  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงอักษราภัค  ใจซื่อ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
651 เด็กหญิงกมลภัทร  แสงบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงกัลยกร  ลิ้มพรพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายชนินทร  พุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงชลกร  ผู๋สูงเนิน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงชาลิสา  สนั่นนารี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายแทนคุณ  คำฝอย โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายธนดล  รวมสุข โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายธันวา  แพไชยสง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายธีรภัทร  พรมพินิจ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายธีราทร  ลากุล โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงปฏิมาพร  ลาวมลัง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กชายปรัชญา  พินิจมนตรี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงเปมิกา  ภูมิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายพชรดนัย  มูลมะณี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงพัชรินทร์  หวานแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงพีรดา  ปิ่นเพชร โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงภัทรธิดา  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงภัสรา  สังฆะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงมนปรียา  แพงอ่อน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงมลฤดี  ประทุมทอง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงมุทิตา  ศรีเดช โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายวัชรพงศ์  พิมพา โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายศักดิ์ธัช  ภูสำรอง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายสรชัช  เพชรตะคุ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายสุทธิภัทร  ดีเต่า โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงสุธินันท์  วรรณขำ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ประไพเพชร โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กชายอนุภัทร  นาคอก โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงอริยา  อรัญทอง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงอารียา  แก้วดวงดี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงอินทิตา  มูลสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วันทอง โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.5 คณิตประถม
683 เด็กหญิงภัทราวดี  พุกเภา โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 คณิตประถม
684 เด็กชายภูริพรรธน์  กันทะแก้ว โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงสุชาวดี  หอมกลิ่น โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 คณิตประถม
686 เด็กหญิงอัครนาฏ  ทองพรหม โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายจารุทัศน์  เปี่ยมปลื้ม โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงชิดชนก  เอี่ยมจุฬา โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงชุติมา  เก่งสาริการ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงทิพย์สุดา  นาคมอญ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงข้าวจันทร์  ปานทอง โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กชายจิรายุ  เกตุเทียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงวิภาวินี  แสนขาว โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงเปมิกา  ตาดทอง โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ ป.5 คณิตประถม
695 เด็กชายภูวิศ  สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ ป.6 คณิตประถม
696 เด็กชายคมสัน  หวั่นแสง โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงสายธาร  คำบุ โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงจิรสุดา  นาคจันทร์ โรงเรียนบ้านดงคู้ ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงณัฐมล  รักพงษ์ โรงเรียนบ้านดงคู้ ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงบุญญาพร  เอี่ยมพันธ์ โรงเรียนบ้านดงคู้ ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงแพรวา  ตุละภิภาค โรงเรียนบ้านดงคู้ ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายธนินวัฒน์  ธรรมรัตนาภรณ์ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.4 คณิตประถม
703 เด็กชายนราชัย  อริยะภคอร โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.4 คณิตประถม
704 เด็กชายนฤพนธ์  อิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.4 คณิตประถม
705 เด็กชายวันชนะ  เกตุศิลป์ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 คณิตประถม
706 เด็กชายชยานันท์  สุภาพพูล โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงญาณิศา  จุลมุสิ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงณิชาพร  แสไพศาล โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายนวิน  สาคร โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงมลธิชา  ทองเชื้อ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายรชต  วิริยะอมรกุล โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงวาสนา  ทรัพย์ปฐมโชค โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายศุภวิชญ์  บัวแตง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงไอรดาภรณ์  สุระภีร์ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงจารุพิชญา  สุวรรณ์ยี่ โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กชายปุญญพัฒน์  เทพา โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงอภิชา  พิมพ์ดา โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ราชสีห์ โรงเรียนวัดหนองตางู ป.4 คณิตประถม
719 เด็กชายกิตติกร  เอี่ยมเจริญ โรงเรียนวัดหนองตางู ป.4 คณิตประถม
720 เด็กหญิงจิณัฐตา  เพ็ชรวานิน โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 คณิตประถม
721 เด็กชายจิรายุ  กุดแยง โรงเรียนวัดหนองตางู ป.5 คณิตประถม
722 เด็กชายชญานนท์  แจ้งชัยภูมิ โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 คณิตประถม
723 เด็กหญิงชนมน  หมวกน่วม โรงเรียนวัดหนองตางู ป.4 คณิตประถม
724 เด็กหญิงชนันธร  นพพร โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 คณิตประถม
725 เด็กชายชยานันต์  มั่นอ่วม โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 คณิตประถม
726 เด็กหญิงญาณิสา  พลบำรุง โรงเรียนวัดหนองตางู ป.4 คณิตประถม
727 เด็กชายณฐนนท์  ดำสนิท โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 คณิตประถม
728 เด็กชายณัฐดนัย  เอี่ยมเจริญ โรงเรียนวัดหนองตางู ป.4 คณิตประถม
729 เด็กหญิงณิราพร  ภูผา โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 คณิตประถม
730 เด็กชายธนภัทร  นนทเสน โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 คณิตประถม
731 เด็กหญิงธัญชนก  ดีดศรี โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 คณิตประถม
732 เด็กชายธันวา  แสนหลวง โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 คณิตประถม
733 เด็กชายธีรพัทธ์  โสรฎา โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 คณิตประถม
734 เด็กชายนัธทวัฒน์  ดอกจันทร์ โรงเรียนวัดหนองตางู ป.5 คณิตประถม
735 เด็กหญิงน้ำเพรช  บุญศรี โรงเรียนวัดหนองตางู ป.5 คณิตประถม
736 เด็กชายปิยพันธ์  พุทธปราง โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 คณิตประถม
737 เด็กชายพชร  ศิลลา โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 คณิตประถม
738 เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  หอมสิน โรงเรียนวัดหนองตางู ป.4 คณิตประถม
739 เด็กหญิงพัชราพร  บางเหลือง โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงพิชญา  คำคูณ โรงเรียนวัดหนองตางู ป.5 คณิตประถม
741 เด็กชายพุฒิพงศ์  ลุยทอง โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 คณิตประถม
742 เด็กชายภัทรภร  จงรักไทย โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 คณิตประถม
743 เด็กชายภานุรุจ  บัวยอด โรงเรียนวัดหนองตางู ป.4 คณิตประถม
744 เด็กชายภีมพัฒน์  ช้างสีทอง โรงเรียนวัดหนองตางู ป.4 คณิตประถม
745 เด็กหญิงมนัสนันท์  จบศรี โรงเรียนวัดหนองตางู ป.5 คณิตประถม
746 เด็กชายวรากร  มีชัย โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 คณิตประถม
747 เด็กชายวีรพัฒน์  อำเฮง โรงเรียนวัดหนองตางู ป.5 คณิตประถม
748 เด็กชายศุภกิจ  มามีศรี โรงเรียนวัดหนองตางู ป.4 คณิตประถม
749 เด็กหญิงสุธัญญา  บุบผาชาติ โรงเรียนวัดหนองตางู ป.5 คณิตประถม
750 เด็กหญิงอภิชญา  อินทแสง โรงเรียนวัดหนองตางู ป.5 คณิตประถม
751 เด็กหญิงกฤษณา  จีนา โรงเรียนวัดหนองตางู ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงกัญชพร  กรณีย์ โรงเรียนวัดหนองตางู ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประดิษฐ์พันธ์ โรงเรียนวัดหนองตางู ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงคนัสนันท์  แย้มคำ โรงเรียนวัดหนองตางู ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายชัยวัฒน์  กำพุฒ โรงเรียนวัดหนองตางู ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายชาณุ  คูสินทรัพย์ โรงเรียนวัดหนองตางู ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายชินกร  สายบัณฑิต โรงเรียนวัดหนองตางู ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายณภัทร  พันธ์กุลชะโร โรงเรียนวัดหนองตางู ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันตัน โรงเรียนวัดหนองตางู ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงณัฏฐวี  สินพูล โรงเรียนวัดหนองตางู ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์ศิริ โรงเรียนวัดหนองตางู ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงณัฐินี  ทาเอื้อ โรงเรียนวัดหนองตางู ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงณิชดา  สาแสงพวง โรงเรียนวัดหนองตางู ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายเทวลักษ์  แก้วดก โรงเรียนวัดหนองตางู ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายธนดล  สีอ่อน โรงเรียนวัดหนองตางู ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายธนิสร  จันทร์เที่ยง โรงเรียนวัดหนองตางู ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายธรภัทร  เสือคู่ โรงเรียนวัดหนองตางู ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายธรรมนูญ  โรงอ่อน โรงเรียนวัดหนองตางู ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ธรรมโรเวช โรงเรียนวัดหนองตางู ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำบุรมย์ โรงเรียนวัดหนองตางู ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายนพรัตน์  พลบำรุง โรงเรียนวัดหนองตางู ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงน้ำฝน  ปิ่นมาศ โรงเรียนวัดหนองตางู ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายปฐมทอง  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนวัดหนองตางู ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงพรประพันธ์  ลอยพูน โรงเรียนวัดหนองตางู ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงพรศิริ  สิรินนท์ โรงเรียนวัดหนองตางู ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงพัชรา  - โรงเรียนวัดหนองตางู ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงพิมพกานต์  จานแก้ว โรงเรียนวัดหนองตางู ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงพิมยดา  พันบาง โรงเรียนวัดหนองตางู ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายพีรพัฒน์  หวังฟังกลาง โรงเรียนวัดหนองตางู ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายภัควรรธน์  วรโรจน์ทวีคูณ โรงเรียนวัดหนองตางู ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงภัทธิรา  มามีศรี โรงเรียนวัดหนองตางู ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายภาคิน  เจริญรัมย์ โรงเรียนวัดหนองตางู ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายวรพล  ทาเอื้อ โรงเรียนวัดหนองตางู ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายวรวิช  กาวี้ โรงเรียนวัดหนองตางู ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงวรินยุพา  พิโรวรรณ์ โรงเรียนวัดหนองตางู ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายวีรภัทร  กาวี้ โรงเรียนวัดหนองตางู ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายสหภาพ  พุทธปราง โรงเรียนวัดหนองตางู ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายสหภาพ  เกตุแก้ว โรงเรียนวัดหนองตางู ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงสุนิสา  ลอยประทีป โรงเรียนวัดหนองตางู ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงสุพรรณี  ยุงเจริญ โรงเรียนวัดหนองตางู ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงสุพรรษา  พุฒสังข์ โรงเรียนวัดหนองตางู ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายสุริยา  ทิมเขียว โรงเรียนวัดหนองตางู ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงอรุชา  พยานเขตกาล โรงเรียนวัดหนองตางู ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายอัษฎาภรณ์  พุ่มภาชี โรงเรียนวัดหนองตางู ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงอารยา  สังเงิน โรงเรียนวัดหนองตางู ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงกมลชนก  ฉิมบุรี โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงกรวลัย  น้อยอินทร์ โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงกวินธิดา  อินนา โรงเรียนวัดหนองตางู ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงขวัญข้าว  ภู่เกาะ โรงเรียนวัดหนองตางู ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงจิดาภา  กะตะเวที โรงเรียนวัดหนองตางู ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงจิตรานุช  ธาตุทอง โรงเรียนวัดหนองตางู ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญมี โรงเรียนวัดหนองตางู ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนวัดหนองตางู ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กชายเจษฎากร  แสนเพรช โรงเรียนวัดหนองตางู ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงชญานันท์  กุหลาบศรี โรงเรียนวัดหนองตางู ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงชัชชญา  สุริยา โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายชัยพัฒน์  จันทันโอ โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงฐิติพร  รุ่งแสง โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงณัชชาฎา  พุกโพธิ์ โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงณัชชาพร  วาดพิมพ์ โรงเรียนวัดหนองตางู ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กชายณัฏฐากร  นาทะทอง โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายณัฐกรณ์  ฮดบุญเรือง โรงเรียนวัดหนองตางู ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงณิชา  ฺคูสินทรัพย์ โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายนพดล  ดวงยี่หวา โรงเรียนวัดหนองตางู ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงนันทิตา  บุญสวน โรงเรียนวัดหนองตางู ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กชายปภัชเดช  จันทรภูมิ โรงเรียนวัดหนองตางู ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กชายประสบโชค  ราชครู โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงพณัฐดา  สอนอ่วม โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงพรไพรินทร์  พิมพ์งาม โรงเรียนวัดหนองตางู ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงพรสวรรค์  ปัสตัน โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายพัชนุฒ  พุทธเสน โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงพิมปภัทร  เกตุแก้ว โรงเรียนวัดหนองตางู ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กชายพีรพงศ์  หยวกวัฒน์ โรงเรียนวัดหนองตางู ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กชายเพชรตะวัน  โพธิ์หวี โรงเรียนวัดหนองตางู ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กชายยุทธนา  คีรีแก้ว โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายโยธิน  เอี่ยมเจริญ โรงเรียนวัดหนองตางู ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงวรัชญา  ศรีสมุทร โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงศิยามล  แซ่กัง โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงศิริภา  บุญสิงห์ โรงเรียนวัดหนองตางู ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีเนตร โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงสุพิชญา  จันตา โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงอชิมาลักษณ์  จันทิมา โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กชายอดิศร  เทียนสัน โรงเรียนวัดหนองตางู ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงกรรวี  อุบลไพร โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
835 เด็กชายกฤษณพล  ดาวเรือง โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงกัลยกร  หงษ์นิกร โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
837 เด็กหญิงขวัญพิชชา  อัครเวทินธ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
838 เด็กชายชยพรรธน์  ศิริสลุง โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
839 เด็กชายชินพัฒน์  มลทาทิพย์ โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
840 เด็กหญิงณัชฐนิชา  โกยทา โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
841 เด็กหญิงณัฐธนิสชา  บุราญศรี โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
842 เด็กชายณัฐภัทร  บัวสม โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
843 เด็กหญิงณัฐวดี  ฉัตรสิริยานันทร์ โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
844 เด็กหญิงดวงกมล  นาคนิล โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
845 เด็กชายธนภูมิ  อู๋สูงเนิน โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
846 เด็กชายธัชพล  รอดจันทร์ โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
847 เด็กหญิงธิดารัตน์  ปั้นก้อน โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
848 เด็กชายปภังกร  ทองสาย โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
849 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พรมอุทัย โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
850 เด็กชายภูเบศวร์  มาคะบุตร โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
851 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชังชั่ว โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
852 เด็กหญิงอรพินท์  เผ่าโหมด โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
853 เด็กหญิงอักษรศิลป์  เกษาพร โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
854 เด็กหญิงอาทิตยา  นาคสกุล โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
855 เด็กหญิงอินทิรา  พึ่งโพธิ์สภ โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
856 เด็กหญิงกมลธัญญ์  สัทธรรม โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงกวิตา  ไม้จันทร์ โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงฉัตรฤดี  ประสิทธิ์เมตต์ โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงชลณิชา  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงณัฐฐาพร  สังข์ยก โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กชายณัฐพงษ์  โสภณ โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายณัฐวัฒน์  บาระมี โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงธัญชนก  ชัยวิเศษ โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงธารารัตน์  เขียวสอาด โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงนัทธินันท์  เกิดสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงปนัดดา  บัวสม โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กชายปัญญากร  กาปัญญา โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กชายภัทรกร  รัตนากร โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กชายภัทรพล  ชื่นสุขุม โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงมนัสนันท์  ยาสุทธิ โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กชายรชต  แก้วไพรัช โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กชายรังสิวุฒิ  แถมเจริญ โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงวิชญาพร  ชลาสินธุ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงศิริภัสสร  กัมมารังกูร โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงสุขธัญญา  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงสุภาพร  ชิดนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เจริญขำ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) ป.6 คณิตประถม
878 เด็กหญิงนพัสสร  พ่วงแสง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) ป.6 คณิตประถม
879 เด็กหญิงอิศวีร์พร  ลีลักษณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) ป.6 คณิตประถม
880 เด็กหญิงจิรภิญญา  คำไทย โรงเรียนบ้านดอนจังหัน ป.6 คณิตประถม
881 เด็กหญิงพัฐสุดา  สมประสงค์ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน ป.6 คณิตประถม
882 เด็กหญิงวริศรา  ภานุมาต โรงเรียนบ้านดอนจังหัน ป.6 คณิตประถม
883 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ประสพเนตร์ โรงเรียนบ้านตะกรุด ป.5 คณิตประถม
884 เด็กชายณัฐนนท์  บูชาบุญ โรงเรียนบ้านตะกรุด ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายกรวิชญ์  เขม้นเขตการ โรงเรียนบ้านตะกรุด ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงกัญชรส  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านตะกรุด ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายนัทธนันท์  ชมาลัย โรงเรียนบ้านตะกรุด ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงสุพิชญา  อินทสิทธิ์ โรงเรียนบ้านตะกรุด ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงอินทิรา  จันทรา โรงเรียนวัดหนองกรด ป.6 คณิตประถม
890 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายธนวัฒน์  อาภรณ์พิณ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงเบญจวัน  แก้วใส โรงเรียนวัดบ้านไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น