รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  เต็งศิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกชพรรณ  ภู่ไหมพรหม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลพัชร  เปี่ยมรอด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกมลวร  จันทะเบ้า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกรชนก  เอี่ยมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกรณ์พีรวัส  อินทรพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤตชภูมิ  กมลสุขสถิต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤษกร  อัศวนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤษฎา  บุญตา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกวินทรา  กล้ากสิกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายกวีธรรม  นาคตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธูปบูชา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกัญญาภัค  กิจจา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกัญพรรธน์  เขตวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกาญจนา  เชื้อดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายกิจธนณัฐ  ท้วมนิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายกิตติธัช  โอฬารเศรษฐกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายกิตติพิชญ์  นิธิวงศ์พิบูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกีรัตยา  โพธิ์เพียร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกุลนิต  รอดโฉม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงเขมจิรา  กวางเเก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงคุณัญญา  เปี่ยมเเสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายคุณานนท์  วอนขำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงคุณิตา  โชติผลารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงจริญญา  ผดุงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงจอมขวัญ  เเสงภักดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายจักรพันธุ์  คุ้มภัยเพื่อน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายจักรภพ  หมวกเหล็ก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงจิรชญา  มาสี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายจิรเดช  ฟูเเสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายจิรภัทร  วงศ์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายจิรภัทร  โชคภรณ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงจิรภิญญา  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงจิรัชยา  ปรางทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายจีรณะ  สุนทรเลขา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายฉัตรณรงณ์  อิ่มอ่วม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชญานิน  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงชญานิน  น้ำคำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงชญานิศ  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงชญานิศ  เพียรกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงชญานิศา  พุทธอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายชนนน  อินทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงชนิดาภา  มังอะนะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงชนิดาภา  โพธิ์ทัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงชนิดาภา  ไพจิตโรจนา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงชมคณินส์  พันธุ์ทรัพย์ทวี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายชยุต  เกษเหม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายชวนันท์  หัดรัดชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายชวรัตน์กรณ์  ทวีการไถ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายชวัลวิทย์  ช้างเยาว์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชวิสา  ศรลัมภ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงชัชชญา  สุขสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายชัชนันท์  บุญขัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงชัญญา  ลอยเมฆ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงชัญญา  เเสวัง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงชัญญาฤทธิ์  ก้อนจันทร์เทศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายชินณ์  อภิญญาลังกร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชินมาลิน  จักษุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงฌาณิศา  ถิรวัฒนพร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายฐกร  พลเขตรกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงฐิตารีย์  นันทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงฐิติภา  ตรีรัตน์ทวีชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงฐิติรัตน์ชญา  ทวีการไถ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงฐิติวรดา  พูลทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายณณณ  อนุตตรังกูร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงณทิญา  อยู่สุภาพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายณธกร  ศรีวิลาศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายณภัทร  กองช้าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายณภัทร  รุ่งจิรารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายณะพัฒน์ชญา  ชำนาญรักษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงณัฎฐปภัสรา  ทิพย์โสภาพร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายณัฏฐชัย  สมานพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายณัฏฐ์ธนิน  เรือนไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พิมสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายณัฏฐพล  สุธรรมวุฒินันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  แสงดาว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายณัฐกรณ์  ทับทิมศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายณัฐกิตติ์  ปรียาจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายณัฐชนน  หงษ์เเสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายณัฐชาณล  พาที โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายณัฐฐศรัณฐ์  เเจ่มเมือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงณัฐนันท์  เสียงเรืองเเสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงณัฐพร  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายณัฐพัฒน์  สพงษ์ดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายณัฐภัทร  เพ็ญดารา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณัฐรดา  พวงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายณัฐรุต  บุระพล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายณัฐวรรธน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงณิชกานต์  วจีสัจจะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงณิชกุล  ปริบุญณะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงณิชกุล  สวรรค์คณากร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายณิณรุตม์  นิโครธ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงณิสารัตน์  เเจ่มเมือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายติณณภพ  อินทมาตร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายตุลธร  เกิดชูชื่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงถลัชนันท์  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงทณิชชา  คงภักดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายทักษ์  ปรีดา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงทัชชกร  เปรมปรีดา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงทัตตริมา  อินทมาตร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายเทพธนากร  คำลัยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายธณดา  กลิ่นหอมอุทิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงธณัณณัฐ  ภาณุเตชะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายธนกฤต  บัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายธนกฤต  มณีรอด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายธนกฤติ  ยอนเเมมะดัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายธนเดช  มาลัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายธนบดี  ศรซี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงธนัชพร  ไม้หอม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายธนัท  สันติเวส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายธนาชัย  กรินทะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายธรรมณัฐ  ระเเหง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายธราเทพ  นันทพันธ์เมธี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายธัชทอง  วิมลพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงธัญชนก  ฉลาดธัญญกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงธันญภรณ์  ภูชงค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงธารา  ธีรการุณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายธีทัต  พูลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายธีภพ  หมวกเหล็ก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายธีร์ธาวิชป์  พรมสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายธีรพันธ์  เเก้วตา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายธีรภัทร  ทองบุญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายเธียรชานันท์  วราโภค โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายนที  กงทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายนราวิชญ์  เมืองงาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงนันท์นภัส  วิยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงนาราชา  พวงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงนิชาภัทร  สวรรค์คณากร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายนิติรัฐ  ชัยสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงนิศามณี  กวีกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงเนตรชนก  ฟักพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงบงกช  อิฐทา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงบวรลักษณ์  แกล้วกล้า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงบุญญารัสมิ์  เก่งกำลังพล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงบุญสิตา  อร่ามมนทิราลัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  แหวนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงปพิชชญา  ถิระวันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงปภัสสร  ตัวงาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงปภาดา  เเย้มพลอย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายประวิชา  จันกลิ่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงปราณปรียา  เก่าตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายปริชญ์  ฟ้ากระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงปรีชาภรณ์  แก้วพนม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายปวริศร  มธุวร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงปวริศา  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงปวริศา  หาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายปัญญ์ธนทิพย์  ฉุนฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงปัญญาพร  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายปัณณวิชญ์  พรมสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงปาริฉัตร  เเขวงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายปิยังกูร  นาคสิทธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายปุญญพัฒน์  วจีสัจจะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงปุณญาดาสิริ  ดามาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายปุณณวิช  โพธิ์สฤษดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงเปมิกา  นัคราจารย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงผกาวรรณ  จันทร์เกิด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายพชรดนย์  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงพรชนิตว์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงพรพิพัชญ์  ชัยวิชิต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงพรไพลิน  โพธิ์เก่า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายพลระพีย์  โพธิ์อ่อง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงพัชรธิดา  สินเภตรา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายพัฒนสินทร  พรสิทธาธนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วิไลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายพันธุ์ธิช  กาหยี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงพาขวัญ  พึ่งทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงพิชชาภา  อุ่นเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงพิชญพัชร  โยธี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงพิชญา  กาละศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายพิชญ์  เขียวอัมพร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงพิณณ์พิชญา  สุริยาธัญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิจิตรวัชรกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงพิมพ์ณัฐฐา  ทับทิมศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงพิมพ์พิสาข์  อ้วนไตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงพิรยา  ผิวทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงพิรัลอร  เขมะปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายพีรพัฒน์  เกิดทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายพุฒิพัฒน์  พิมพ์เเปลก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายพุทธภูมิ  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงภัทรวดี  ทิพรังศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายภัทราวุธ  ชัยวรรณะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายภัสวิชญ์  นพเเก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายภากร  เดชปั้น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายภาคภูมิ  ยิ้มพราย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายภาคิน  หาดเเก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายภาณุพงศ์  แป้นห้วยไผ่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายภารัณ  วาศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  งามสง่า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายภีมรัตน์  หิรัญตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายภูฎิศ  เจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายภูมิณฤทธิ์  ฟักนุด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายภูริช  พูนวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงภูริชญา  ชินพันธุ์นุช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายภูริณัฐ  ขีดวัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายภูรินทร์  อินไข่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายภูริภัทร  ขีดวัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายภูวเดช  ไกรนิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายภูวรา  โตมานิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉัตรปราโมทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงมัณฑนากรณ์  อภิรมย์ธนโชติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงมินญาดา  บุญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายเมทัล  ชำนาญหมอ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงเมธานันท์  อภิชยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงโยษิรัตน์  ลักษณาการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายรชต  ทิมทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายรณกร  โนนจุ้ย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายรพีพัทธ  ทองประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงรภัสสา  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงรวิสรา  ตีระศิริพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายรัชรัญน์  เอื้อศิริวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงรัตน์ชนันท์  ฉัตรเเก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายลัทธพล  ศักดิ์สกุลชาญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงลัลล์ลลิล  สืบเพ็ญไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายวชิรวิทย์  วิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายวณภพ  อัศววงศ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายวรพล  วิรัตน์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงวรรณฉัตร  รอดบำรุง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงวลัญชญาน์  บวรวิชัยดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายวัชรพงศ์  สร้อยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงวิภาดา  กาญจนะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายวุทธิพัฒน์  หาญเวช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายศฎายุ  ถนอมนิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายศตคุณ  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายศาสตราวุฒิ  ชมพิกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงศิริกาญจน์  ฮวดศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงศิริพรรณ  กลิ่นบัวขาว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงศิริภัสสร  พรหมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายศิวกร  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงศุภธิดา  เเก้วสอาด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายศุภสุรเศรษฐ์  สักกายะกรมงคล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายศุภากร  สุทธิกาศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายเศรษฐวิทย์  วิสุทธิ์เศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงสาริศา  พูลเเสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายสิทธิกร  พันธุ์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายสิรวิชญ์  กมุทชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายสิรวิชญ์  ทองสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงสิรินันต์  พลอยกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายสิริภัชร  เเก้วศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายสิริภัชร  แก้วศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายสุกฤตฏิ์  จันทร์อุดม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงสุตาภัทร  บุณยะวันตัง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงสุธิศา  คีรีวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงสุภชญา  โทผาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงสุภัสสราภรณ์  บุญชายสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงสุวรินทร์  สุริยานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  อุปราวิทยานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายหฤษฎ์  บัวไสว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายอธิเกียรติ  พรมโคตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายอธิพันธุ์  ศุภวัฒน์ธนบดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายอธิภัทร  ฉายรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงอภิชญา  โกศลพานิช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายอภิวัชร์  หน่วงกลาง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงอภิสรา  วงศ์สุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงอรนภา  ศรีประทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงอรินรดา  วงษ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงอักษราภัค  มาดีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  เสราชโสภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงอาภัสรา  ใจยพรหม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงเอมปวีร์  อัครฐานุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายกชธนาณัฏฐ์  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงกชพรรณ  ฟุ้งสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงกมลชนก  ปั้นนาค โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกมลชนก  ฤทธิ์เรืองเดช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกมลชนก  ไทรบุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกมลนภัช  เดี่ยวตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายกรเทพ  เเซ่เดียว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกฤชมล  สุ่มเงิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายกฤตานนท์  ปานพรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงกฤติญา  พรหมวิหาร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายกฤศณัฏฐ์  พาณิชธัญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายก่อกุศล  สกุลมงคลลาภ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงกัญญ์ญาภัค  ฤทธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงกัญญวรินทร์  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยังดำรงค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิชาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ประกาศแก่นทราย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  มาธุระ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงกัญญาภัค  บริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงกัญญาภัทร์  อินทร์กลัด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงกัญณัฎฐ์  บุญเกตุ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกัญภร  จิตสุทธิภากร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายกันต์กวี  วังสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายกันทรากร  พูลอำไพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงกานต์ธีรา  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เกษรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายกิจจธนณัฐ  พรมศร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายกิตติกวิน  ทองพวง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายกิตติชัย  เก่งสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายกิตติธรา  พรมกล่ำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายกิตติศักดิ์  วงษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงคณัสนันท์  เขตกัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายคัคนินท์  หลวงภักดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงคุณิตา  ระสะครบุรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายจิณพัส  แหงมงาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายจิรภัทร  บุญคง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงจิรวรรธ์  สามล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายจิรวัชร  อนันทสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายจิรัฏฐ์  เรียบใจดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงจิรารัตน์  เเจ้งอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงฉัตรชนก  นันทปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงฉัตรทิพย์  เเสงพุ่มพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงชญาณ์พิมพ์  พูพัฒนานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงชญาดา  สุภามณี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงชญาน์นันท์  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงชญานันท์  เกษมสรวล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายชฎายุ  พัสสาริกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงชนกปุณณาสา  ดามาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายชนวีร์  จันธิบุญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงชนิดาภา  ปั้นงาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายชยพล  งดงามทวีสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายชยพัทธ์ดนัย  สุวรรณคาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงชยาภรณ์  ทองสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงชวิกา  เวียงเเก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงชัญภร  วงศกรกวิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายชิษณุภัคร  นิยมลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงชุติกานต์นภา  บุญชายสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงโชติกา  ผลสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายญาณพล  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงญาณิดา  ชนะกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายฐเดช  อิ่มลิ้มธาร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายฐปนัท  แก้วยา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายฐานานุกรม  หาญลิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงฐิดาพร  สุภายศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงณฐอร  มาบุญธรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายณฐากฤศ  โห้ฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงณพัชร  ปอตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงณพิชญ์ชญา  แก้วคำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายณวริศ  วนภู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงณะภัษสินี  วิเศษพิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงณัชชา  อุลลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายณัฐชนนท์  อมรประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงณัฐชยาน์  กองทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงณัฐฐะวีวรรณ  ประทุมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงณัฐณิชา  ย่งไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุเยาว์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายณัฐดนัย  อ่ำทิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงณัฐธยาน์  มานิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงณัฐธิดา  อินภิชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายณัฐพล  แก้วลือ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงณัฐพิรดา  วิริยะเขษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงณัฐภร  อิททิภานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายณัฐภัสต์  หลวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายณัฐวิภู  พันธุ์ประภาส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายณัฐษ์ณรัก  ณัฐวรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงณัฐิดา  เเต่งผิว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงณิชดาภา  พูลอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงณิชากร  คำปาสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงณิชากรณ์  นิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญยะวันตัง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงณิษา  อิทธิพจน์โภคิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายตนุภัทร  ชัยโพธิเพชร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายติณณ์  ขวัญมงคล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายทศพร  ชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายทัชชกร  บุญเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายธกฤต  พิทักษ์ทิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงธนกร  ตังคะอารีย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายธนกฤษ  ดารุณิกร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายธนดล  เทือกเถา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงธนพร  เเสงประกายฟ้า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงธนพรรณ  มีเย็น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงธนภร  สายสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงธนยา  โตศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงธนัชพร  บัวเล็ก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายธนันชัย  นิลสนธิ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายธนันพัชญ์  บัวเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายธราทร  ทองนิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กรเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงธัญพร  อุบลไพร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงธัญลักษณ์  วิชิธรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงธันย์ณิชา  วงศ์ธนวิสิฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงธันยาภัทร์  บุญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายธันวา  จรรยาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายธาทัธ  สิงห์คำหาญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายธานี  บุญชายสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายธีธัช  ประสมทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายเธียรวิชย์  จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงนชารัตน์  ภิรมย์สุภาพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายนพมงคล  ฤทธิ์เรืองเดช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายนภสุทธิ์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายนราวิชญ์  สีวิลัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงนรินรัญญา  โพธิ์มะณี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงนลินนิภา  อิสสรมาลา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงนลินภัสร์  พาณิชธัญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงนันณภัชสรณ์  บุญชายสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงนันทภรณ์  ดีมุกข์ดา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงนันทิยา  ประสาทเขตการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงน้ำฟ้า  โตประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงนิชานันท์  คำเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงนิฎฐา  บุญสุพิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายนิพพิชฌน์  มงคลพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงบวรลักษณ์  วิชิธรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายบวรวิทย์  ชูชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงบัณฑิตา  ห่วงไธสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงบุญญาพร  ฤทธิ์ฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายบุญภัท  วงค์เรือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายบุญวัฒน์  แก้วปรีชา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงบุณยกร  มาศรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายบุณยวีร์  ป้องป้อม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงบุพวรีย์  ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายบุรินทร์  ปัญจสุภาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงปนิตา  วงษ์หงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายปรัชญา  มีมงคล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงปริชญา  คันศร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงปรีชญาน์  คุ้มทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายปวรปรัชญ์  เอมศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงปวรวรรณ  กิจสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงปวริศา  กะมะราช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายปัญญพัฒน์  พูลสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายปัณณทัต  อ่ำจุ้ย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายปัณณธร  เกรียงไกรเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงปาณิศา  ทิมรอด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงปายฟ้า  นันทนพิบูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงปารดา  เลิศเมตตา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงปาริตา  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงปิญธิฎา  สันติสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงปิติยาภรณ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายปุญญฉัตร  ดิษฐสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงปุณณดา  ชูเฉลิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายปุณณพัฒน์  ขันกสิกร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายปุณณัตถ์  หงิมเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงปุณยวีร์  ลอยล่อง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงปุณยาพร  สุขุมาภัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายพงศ์ปณต  บุตรสาริยัง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายพชร  จันทร์อาจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายพชร  ผดุงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงพชิรา  เลี่ยมพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงพรกนก  ทองเนื้อแปด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงพรนภัส  ทิมจรัส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงพรรณปพร  สุรภีร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงพรวนัช  มีมุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายพลเชฏฐ์  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงพลอยขวัญ  อิ่มสิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพลอยพัชชา  อินทรเรืองศร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายพสิษฐ์  อุ่นเเก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงพัชรากร  ปานบัว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงพัชรีพร  วาจาทักษิณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายพัทธดนย์  สุวรรณนิเวศน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายพัสกร  น่วมภักดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายพิชชากร  พิลา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงพิชชานันท์  เกษศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงพิชฌาภัช  โตศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงพิชญธิดา  กองช้าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงพิชญธิดา  พิพิธกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงพิชญธิดา  ไผ่งาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ภู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงพิชญาภัค  กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงพิชญาภา  ทิพย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงพิชญาภา  ส่งสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  บำรุงเวช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จูทา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  อู่ทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงพิมพ์พัชร  ชัยบุตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พันธุ์เกษ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ลัดดาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงพิมพาพร  จรูญวัชรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงพิริยากร  พรมดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายพิษณุพงษ์  ชีวินสิริมงคล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายพีรวิชญ์  ฉ่ำกลิ่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายพีรวิชญ์  พาณิชย์ศะศิลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายพุฒิเศรษฐ์  เบญจโอฬาร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงพุทธธิดา  คำธร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายเพชรกล้า  ปั้นสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงเพียงลดา  เดชตุลา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงฟ้านำพร  สำคัญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงภคพร  วิเชียรฉาย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงภรภัทร  พรมพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงภัคครินทร์  ปานสกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายภัคพล  เเว่นเเก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงภัทรชญาพร  ดอนเลย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงภัทร์ฐิตา  ธูปบูชา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงภัทรดา  ฤชุโยธิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงภัทรทราภา  กุสุโมทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายภัทรนันท์  ทินวัง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงภัทรวดี  เหล่าเนตร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายภัทรวิทย์  อารยธรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงภัสธิมาท์  เพชรทองสุขดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายภาคภูมิ  จูสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายภาคิน  อาคมอิสราวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงภานิชา  ประจงไสย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายภาวิต  จันทรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายภาวินท์  คุ้มภัยเพื่อน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  น้อยนาช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อึ้งธรรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายภีมพล  ธรรมเนียมเปลี่ยน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงภูฟ้า  วุฒิธาดา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายภูมิเเผ่นฟ้า  ปุมไธสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายภูริณัฐ  แตงใหญ่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายภูริพัฒน์  บุญคง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายภูริภัทร  รุ่งนภาวิเชฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายภูวิศ  จันทะปะทัง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงมณฑ์ชลัช  อุบลงาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงมนัสนันท์  วนิชเรืองชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงมีนา  อยู่พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายเมธากรณ์  ยศเมธากุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายรัชกร  น้อยเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายรัชชานนท์  จินดาสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงลภัสรดา  ธนารัตนประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงลภัสรดา  วิสุทธากุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงลภัสรดา  เกื้อกลิ่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงลลนา  สักรอ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงลักษิกา  เทียมปาน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงลัฎฐิกา  พันธ์จง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายวงศกร  ดีสุหร่าย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายวชิรวิชย์  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายวรรณเศรษฐ์  สังข์เมือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงวรหฤทัย  ฤทธิ์เรืองเดช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงวรัญญา  เพ็ญวิจิตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงวรารัตน์  ยินดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายวรินทร  มนเล็ก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงวริศรา  คำจันทราช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงวริศรา  นุชโยธิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายวโรตตม์  ทัดช่อม่วง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงวฤนท์  คุ้งบรรพต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงวัจฉราภาณ์  เขตวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายวิชญะเดช  ชมดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายวิวรรธน์  เยื้องเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงวิสากรานต์  เหมหงษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายวีรวัฒน์  ทาแป้ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงศกุณิ  ศรีเดช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงศวิตา  สุขวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงศศิกานต์  ตรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  นิลเนตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงศิรภัสสร  แก้วเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงศิรภัสสร  โตทิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงศิวพร  สุวรรณบาง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงศุภนัจ  ไล้สมบุญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงศุภิสรา  กองสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงสวิตตา  หาดเเก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงสิรณัฏฐ์  งามจิตรภักดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงสุธาสินี  สุธาสิริทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เสรีสกุลไชย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงสุวภัทร  คำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงหทัยชนก  ภูมี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงหฤทชนัน  สาตร์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กชายอชิระ  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายอนาวินทร์  วงศ์วิไล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายอนุพงษ์  เเจ่มปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายอภิภู  ปวรกฤษฏ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงอรอมล  อุ้ยมาก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงอรัญรดา  รุ่งสง่า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงออมสิน  ยิ้มพราย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงอัจฉริยา  โพธิ์เกตุ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงอัยรินทร์  ดาทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงอิงฟ้า  คำสอน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายเอื้ออังกูล  เเสงพุ่มพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงเเพรดาว  วิมูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงเเพรวพิชชา  พาที โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงธมลวรรณ  พลพัด โรงเรียนเขาทอง ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงนฤมลวัลย์  หงษ์วงษ์ โรงเรียนเขาทอง ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายพงศ์วรินทร์  จันทะคาม โรงเรียนเขาทอง ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงพรทิพย์  อินทร์ศักดิ์ โรงเรียนเขาทอง ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงพรรทิภา  กลัดเพ็ชร โรงเรียนเขาทอง ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงเพชรรุ้ง  ติดใจดี โรงเรียนเขาทอง ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงมานิตา  พุ่มใย โรงเรียนเขาทอง ป.6 คณิตประถม
561 เด็กชายวรวิช  โลหะเวช โรงเรียนเขาทอง ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงศญารัณย์  จันทร์ลิต โรงเรียนเขาทอง ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายชิติพัทธ์  ใจสินธิ โรงเรียนเขาทอง ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายชินวัตร  สิงห์ประเสริฐ โรงเรียนเขาทอง ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  นามพิชัย โรงเรียนเขาทอง ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงดวงพร  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนเขาทอง ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายธีรชัย  ศรีชื่น โรงเรียนเขาทอง ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายธีรพงษ์  ชัยมงคล โรงเรียนเขาทอง ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงบัณฑิตา  ฉายทอง โรงเรียนเขาทอง ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายปัณณวัฒน์  อภิวาท โรงเรียนเขาทอง ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  หุ่นหิรัญ โรงเรียนเขาทอง ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายศุนันชัยฒ์  สายทอง โรงเรียนเขาทอง ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายสรวิชญ์  ฉิมสุข โรงเรียนเขาทอง ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายสืบสกุล  ขามก้อน โรงเรียนเขาทอง ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงธัญชนก  อดิเรก โรงเรียนบ้านซับผักกาด ป.6 คณิตประถม
576 เด็กชายยศพล  ชำนาญพนา โรงเรียนบ้านซับผักกาด ป.5 คณิตประถม
577 เด็กหญิงวิภาวี  พรมพิทักษ์ โรงเรียนบ้านซับผักกาด ป.5 คณิตประถม
578 เด็กหญิงนภสร  สุขแจ่ม โรงเรียนบ้านซับผักกาด ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงวรกานต์  วงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านซับผักกาด ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงวรชญา  ยิ้มเอม โรงเรียนบ้านซับผักกาด ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงอริษา  กันทา โรงเรียนบ้านซับผักกาด ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายทศพร  วงศ์วิทยานันท์ โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
583 เด็กชายพงษ์นฤดล  พูนจิรธนเรือง โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงกรนิภา  รัตนวงศ์ โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงชลวรินภัทร์  ตั้งศรีวงศ์ โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายตะวัน  จันทร์ดิษฐ โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายธัชธรรม์  เฟื่องวิบูลย์ โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงนันทิกานต์  จำเนียรผล โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงบงกชพร  วงศ์วิทยานันท์ โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงเบญญาภา  จบศรี โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงปวริศา  แจ้งธรรม โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงพิชชาพร  คุณยงค์ โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทัพทวี โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายอภิชัย  นิรัญศิลป์ โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงกชพรรณ  เด่นดวง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
596 เด็กชายกฤชนพัต  ระงับจิตต์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
597 เด็กชายกฤษฎิ์ฉันทัช  เฉิน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
598 เด็กชายกฤษฎิ์เชษฐ์  เฉิน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
599 เด็กหญิงเขมิกา  อินไทย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
600 เด็กหญิงจาลี่  ว่องธัญกิจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายเจษฎากร  วีระเดชะ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงชญาภา  ยศสมุทร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงชนัญชิดา  สอนนิล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
604 เด็กชายชยุต  เนียมณรงค์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
605 เด็กหญิงญาดานัฐ  อัตถะ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
606 เด็กหญิงฐิติชญา  แต่วิลัย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
607 เด็กหญิงณภัทร  ชัยศิริ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
608 เด็กหญิงณรดา  มะโนน้อม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
609 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จักรยาโน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
610 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  มิ่งเมือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
611 เด็กชายณัฐวี  สุขแช่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
612 เด็กหญิงณัฐิดา  สิงห์สม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงณิญาพัณณ์  พุฒิมโนสิทธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
614 เด็กหญิงตาณ  ไกรสุวรรณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
615 เด็กชายธรัช  แจ้งอิ่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
616 เด็กชายธิติคุณ  อุ่นพวก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
617 เด็กชายธีระยุทธ  ภูมิเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
618 เด็กหญิงนลินดา  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
619 เด็กหญิงนัดดามณี  หมอนสอาด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
620 เด็กชายนิธิศ  อ่อนสุ่น โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
621 เด็กหญิงบุญญาพร  ทองแป้น โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
622 เด็กชายปรมินทร์  เสียงเสนาะ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
623 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เศรษฐมาตย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
624 เด็กชายปัญญาโชติ  ปริญญาธนกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงปัณชญา  พิมพา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงปาริฉัตร  ไวยโภคา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงปีย์วรัชญา  สุธาทัศน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
628 เด็กหญิงปุญญิศา  กลิ่นพงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
629 เด็กชายพลภัทร  ศรเวช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
630 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วิมลสมบัติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายพีรภาส  เขื่อนธรรม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
632 เด็กชายภัทรชนน  แม้นพยัคฆ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายภูมิพัฒน์  ภาคธรรม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
634 เด็กชายภูริช  สอนภู โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
635 เด็กหญิงภูษณิศา  พลพันงาม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
636 เด็กชายรัชพล  อารยะเดโช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงรินรดา  ศรีโมรา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
638 เด็กหญิงรุจิรภา  คำวลี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
639 เด็กหญิงลภัสรดา  จันทร์หอม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงศิริญาพร  ออสุวรรณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
641 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญยะโท โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
642 เด็กชายศุภสิษฐ์  ราชวงษา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
643 เด็กหญิงสิรยากร  สุขเอม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
644 เด็กหญิงสิริญาดา  เกตุดิษฐ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงสุทธิดา  อยู่สุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
646 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เรืองชัยเสรีพงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายก้องภพ  ราชโรจน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงกัญชพร  โรจน์บวรวิทยา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงกันม์รวี  พิเดช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  พ่วงเฟื่อง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายกิตติ์ณัฐ  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายกิตติภพ  เอื้อศิริวรรณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงชนิดาภา  สละ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงช่อเพชร  ทองทับ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายชัยวัทน์  บงเจริญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไกรสกุลศักดิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงฐิติชญาน์  สีม่วง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายณฐพัฒน์  เฉลิมพีระโรจน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงณมน  รัศมี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายณัชพล  สนเผือก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงณัฐมน  ไพรสิงห์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงณิชารีย์  ผลปราชญ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายตุลย์  โตสินธุ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงทิฆัมพร  สุวรรณ์ไพรัช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายทิพยาภรณ์  ยมจันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายธนกฤต  วงษ์เจริญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายธนณัฏฐ์  ต้นจันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายธนดล  ศิริคำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายธนธัช  ทับทิมทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายธนภูริพัศ  คงเมือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายธนัชศักดิ์  พรมอุทัย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายธนากร  สุขมล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงธัญชนก  ประยูรยวง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงธัญชนก  พาริตา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงธัญญรักษ์  ศรีพุฒ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุวาท โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงธิดากานต์  พันธุ์เจริญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายธีร์ธวัช  นาคเสน่ห์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายนิติภูมิ  จันทาพูน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงเนรัญชรา  ล่ามคำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงเบญจา  ชีวพรพิมล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายปริวัฒน์  กุลวิจิตรรัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงปัฐทิชา  พิทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ณะกัณฑ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายพงศกรณ์  งุ้นทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงพิมพกานต์  ยอดแสงจันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายภาณุดล  ใยคง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายภูสยาม  ภักดีอาษา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายเมธัส  พันธุ์แย้มมาลี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายรัชพล  แสงสุรีศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายรัฐกานต์  ด้วงจู โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงรินรดา  พงศ์พจมาน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายวิศลย์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายศุภวิชญ์  อุทานวรพจน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายสิทธิพล  พวงเงิน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงสิรภัทร  อัมเรศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ส้มม่วง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายอนันตชัย  ศรีเหรา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายกชธนาณัฐ  นันทสมบัติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงกชพร  บุญยวงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงกมลพร  จันนารี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงกมลภัทร  คชาทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงกมลลักษณ์  มุ่งทรัพย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงกรพินธ์  นพรัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายกรวิชญ์  เชเดช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงกรองขวัญ  บัวสำลี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายกรานต์กวิน  เพ็ชรทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กชายกฤติพิชญ์  หิริโอ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงกฤติมา  ยอดรัก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงกฤษลดา  ปานดำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายกสิณ  พันธุ์กลับ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ก่อการ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อู๋ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงกัญญานัฐ  กิจบำรุง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงกัญญาภัค  ประสาท โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงกัญภร  ดำรงลินไธสง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กชายกันต์ณภัทร  จิตอารีย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายกันตภณ  ธนาวุฒิกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงกานต์ทิตา  นัดดาพรหม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  กล้าหาญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กชายเกียรติบดินทร์  นมะหุต โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงแก้วกานดา  นาวเหนียว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กชายคณิน  สีลินลี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กชายคุณภัทร  ยอดทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กชายคุนัชญ์  การัก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายจตุรภัทร  พรพิชญา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงจิดาภา  จันจินดา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงจิดาภา  นาคทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงจิดาภา  สติภา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงจิตติมา  ชนะหาญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงจิรนุช  คำมูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แก้วมณี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายฉัตรวิชญ์  จันทนา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายชญานนท์  ก๋าคำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงชนาภัทร  ห่านวิไล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายชยพล  ชูช่วย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กชายชวัลวิทย์  อุทานวรพจน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงโชติกา  ฤทธิ์เจริญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กชายไชยกรธ์  อุกฤษ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายญาณวีร์  นาคภพ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงญาณิศา  ทองมีแสง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงฐิติชญาน์  การะภักดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายณชพล  พ่วงเฟื่อง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายณฐกร  กล้ากลางสมร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายณฐกร  โพธิ์ศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงณดากรณ์  นิตรกระโทก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงณธษา  กิตติวรวัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงณปภัช  ศรียาพรหม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงณรภา  มะโนน้อม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงณัชชา  คำพร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงณัชภัทร  นุ่มโต โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงณัฎธิดา  ไหมทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กชายณัฏฐชัย  มณีสิริมงคล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอดสิน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายณัฏฐนันท์  มงคลอิทธิเวช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กชายณัฏฐพัฒน์  สิงห์ลอ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ผิวผ่อง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กชายณัฐชนน  พึ่งไชย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงณัฐชมน  อามาตย์มนตรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงณัฐชานันท์  เฉลิมพันธ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายณัฐดนัย  สวัสดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงณัฐธนิสชา  อินทร์ลอย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อินทรโคกสูง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณคุณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายณัฐนนท์  กาฬษร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงณัฐมน  มณีสิริมงคล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สงธาดา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงณัฐิดา  สนิทผล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงณิชนันทน์  ศรีนพรัตน์วัฒน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงณิชนิตา  ศรีลาชัย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงณิชมน  ซื่อสัตย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายตรัยคุณ  ตรีโชติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงตุลยดา  ปัถพี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงทักษา  พิณเมืองทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงธนกร  บุญส่ง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายธนกฤต  จันทมฤค โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายธนกฤต  ป้อมยุคล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กชายธนวิชญ์  สุขหิรัญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงธนัชญา  เอี่ยมทับ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงธนัสถา  สุ่มขำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงธนาภา  กัลยาณสุต โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงธัญญภัสร์  ปิตะแสง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงธันยธรณ์  ยอดเพ็ชร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กชายธามัน  วันชุลี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงธารารินทร์  ทองสันติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายธีรภัทร  กอนผ่อง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กชายนคร  จันสิริ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กชายนนทพัทธ์  คงถาวร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายนภัทร  เพ็ญดารา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายนภัสกร  สุขสโมสร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  บุญมี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงนันทัชพร  ธิวงศ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงนาเดียร์  สนิทแสง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กชายบรรณสรณ์  แผ่พุ่มทรัพย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงบวรรัตน์  เชิดชูพันธ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงบุญญาภา  ศรีคำขลิบ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงบุญณิศา  ศรีทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงเบญจมาภา  วงษ์สว่าง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงเบญญา  คงใจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายปกป้อง  สุขแก้ว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายปธานิน  สุพจันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงปนัดดา  ตันติไพบูลย์กุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงปพิชญา  คติยรังสรรค์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายปภังกร  ศุภจิตรานันท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงปภาดา  ทิมงาม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายปภาวิน  สิงห์คำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กชายปรมัตถ์  พนมศก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กชายปรมัถต์  เสียงเสนาะ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายปรเมษฐ์  อนันตรักษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กชายประกฤษฎิ์  ชนะพลพิทักษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงปรีชญาน์  สว่างแสง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงปัณณพร  แก้วฤทธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กชายปัณณวิชญ์  เศรษฐมาตย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงปาฏิหาริย์  กล่องสิงห์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงปาลิตา  อะวะโห โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กชายปิติภัทร  สุวรรณเงิน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงปิยธิดา  อัยกูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงปิยวรรณ  เขยื้อน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงปียาพัชร  สุธาทัศน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงปุญญิศา  ชินราช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงปุณิกา  ขันเชื้อ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงเปมิกา  ดีวัน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงเปมิกา  อนันตสอาด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงพนัชกร  เมฆสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงพรชนก  ใจดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงพรรณวษา  บวบทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงพลอยนภัส  โชคทวีวัฒนกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงพลอยไพลิน  พึ่งพา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กชายพศิน  แถลงนิตย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงพัชรพร  โพธิ์เจริญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ชัยศรีชุติชัย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงพัฐธนิสา  รังษีสุทธิรัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เตชะพิชัยพงศ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงพัณณิตา  กะระณี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายพัสกร  อ่อนคล้าย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงพิชชานันท์  สมพร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงพิชชาภา  เอี่ยมสิริวัฒนกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงพิชญ์พิมลภัทร  แดงกลิ่น โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงพิชามญธ์  คล้ายนิ่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจริญผล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงพิมลประภัส  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กชายพิสิษฐ์  จันทร์หิรัญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายพีรณัฐ  ขวัญตา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายพีรพัตน์  อยู่เย็น โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กชายพีรยุทธ  ลอสุขพูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ประชาชน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงภคพร  พวงสมบัติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายภงค์ภาคินทร์  กล้วยเทศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงภรีมนภา  แดงทองดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงภัทรธิดา  จรรจร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงภัทรธิดา  แสงโชติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายภัทรพล  สุขโกษา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายภัทรวรรธน์  แสนสง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายภาคภูมิ  ยืนยง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายภาคิน  หนุนภักดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายภาคิน  หลีเกษม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายภูตะวัน  แว่นแก้ว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กชายภูผา  เกษมสุขเงินทวี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กชายภูมิพัฒน์  แพรปราณีต โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายภูมิภัทร  สุขเอม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายภูมิรพีร์  ขันทกสิกรรม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กชายภูริภัสร์  สุดใจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงภูษณิศา  ชัยประภา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงมนสิชา  หมีอิ่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กชายมังกร  ยั่งยืนศิริ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ฉัตรเจริญทรัพย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายรฐนนท์  สุหิรัญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายร่มธรรม  เสรีรัฐ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงรสริน  แจ่มอ่วม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กชายรัชชานนท์  มาตา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงรัญธิดา  ทองศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กชายรัฐติกาล  จุ้ยสกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงลภัสรดา  ฤทธิ์เทพ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงลภัสรดา  แถมสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงลัลท์ลลินทร์  ภูธร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กชายวชิรวิทย์  จันทร์สอน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายวรรณกร  เบญจโอฬาร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงวรรณิดา  สนิทแสง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงวรวลัญช์  ตั้งประดิษฐ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงวรัญญา  อิ่มหนำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายวราวัฒน์  วชิรินทราวัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงวลัยพรรณ  กรงทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงวัชรีย์  นิวัตร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กชายวิชชาชาญ  พ่วงสมบัติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กชายวินวัตร  ช่างปราณีต โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  นามสะกัน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงศริญญา  กรีฑาเวช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงศศิปภาดา  ระฆัง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงศศิประภา  โพธิ์วัด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงศิรภัสสร  เหมสิงห์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายศิริศักดิ์  เมฆวิลัย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงศุภนุช  ไหมทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายศุภวิชญ์  กันทะนงค์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กชายศุภวิชญ์  สายยวง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กชายศุภากร  แซ่โง้ว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ฉลอมสมบัติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงสมิตา  จงสวัสดิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายสรัล  อุดแดง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงสรัลรัตน์  ชาติวรรณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายสิรดนัย  ธิวงศ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  ล้อมรื่น โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงสิริน  แสงจันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงสุนิตา  ซิงห์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายสุปัญญา  ขนุนแดง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงสุพิชญ์นันท์  ศิริ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายสุรวิชญ์  ไชยสมภาร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงสุวพิชชา  สุขประทีป โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงแสนดี  อัจฉริยวรพงศ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายแสนภูมิ  แสนศรีเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงหทัยกานต์  อาจเอื้อ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กชายอชิระ  อริยะหิรัญพร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กชายอนพัช  อินลอย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงอนัตตา  จันทรสมบัติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงอภิรญาภรณ์  ทันแก้ว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงอรปรียา  วิสิทธิ์พานิช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงอรภิชา  ทัดคำดัด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายอริยชาติ  บุญนิล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงอริศรา  ยิ้มย่อง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงอลิสา  จันทร์สวัสดิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงอารีรดา  กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงอิสรีย์  หอมสันเทียะ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงเอมมิกา  ทองดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายโอฒ์ฬาณัฏฐ์  โอฬาระวัตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงไอยวริญ  บุญอยู่ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงกฤตยา  สิงห์ลอ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง ป.6 คณิตประถม
926 เด็กชายทิน  - โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง ป.5 คณิตประถม
927 เด็กหญิงสุธาดา  โพบุญ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง ป.5 คณิตประถม
928 เด็กหญิงกัญญาภัค  แก้วสาหร่าย โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงแพรวพร  สุขพรรณ์ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงวิชญาพร  เชื้อพันธ์ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงสาวิตรี  วลัยสุข โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงกวินธิดา  ชาญตะบะ โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เสือเจริญ โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เมืองงาม โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กชายธนกฤต  นิลสนธิ โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายนพณัฐ  คล้ายแก้ว โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กชายปุญญพัฒน์  เสาม่วง โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงอมลวรรณ  จารุธรรมวัฒน์ โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงอุรัสยา  บุญปั่น โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กชายปฐมพฤกษ์  กุหลาบมงคล โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.6 คณิตประถม
941 เด็กหญิงสุภาพรรณ  แย้มกลิ่น โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.6 คณิตประถม
942 เด็กหญิงวิลัยภรณ์  สังข์เงิน โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายสุรสิทธิ์  บุตรดี โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายอรรรรฆยพงศ์  วงษ์จันทน์ชวด โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายอิทธิกร  สังข์เงิน โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงกนกกาญจน์  คลังพหล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
947 เด็กหญิงกมลวัณย์  สวัสดิกุลชัย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
948 เด็กชายกลวัชร  โพฒิวัฒนานนท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
949 เด็กชายกวินทัต  สุราฤทธิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
950 เด็กชายก้องปพัฒน์  ศิริสุขชัยวุฒิ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
951 เด็กชายกันตพล  ถาวร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
952 เด็กชายเก้ามงคล  แสงอรุณ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
953 เด็กชายเคล็ดลับ  อุไรกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
954 เด็กหญิงญาตา  แดงจันทึก โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
955 เด็กชายฐาวิศว์  เจริญชัยฤทธิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
956 เด็กชายณรงค์วัฒน์  โยธินศิริ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
957 เด็กหญิงณัฏฐ์วรัญ  ยอดนิล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
958 เด็กหญิงณัฐภัสสร  เสาวภาคย์ภูษิต โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
959 เด็กชายณัฐวีภัทร์  อังเดชาวัฒน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
960 เด็กหญิงดนิตา  พุทธคุณสกุลพร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
961 เด็กหญิงตรีสุคนธ์  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
962 เด็กชายทีปกร  ปรางค์ศรีทอง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
963 เด็กชายธนดล  อินทร์วารี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
964 เด็กชายปภังกร  เพ็ญประดับพร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
965 เด็กชายปรมะ  อุไรกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
966 เด็กหญิงปาณิสรา  ดิษฐอุดม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
967 เด็กหญิงปาณิสรา  ตีระศิริพันธุ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
968 เด็กหญิงพรรษสรณ์  ตันจงศิริกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
969 เด็กชายพิธา  พุ่มไพศาลชัย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
970 เด็กชายพีรวิชช์  อดุลดำรงศักดิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
971 เด็กชายพุฒิธร  บุณยภิมุข โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
972 เด็กชายสุรเกียรติ  เนตรประเสริฐ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
973 เด็กหญิงอรนิชชา  พิลาวัล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
974 เด็กหญิงอันนา  ประเสริฐ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
975 เด็กหญิงอุรชา  ภาคภูมิกมลเลิศ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
976 เด็กชายกันต์ธีร์  อัครวิวัฒน์ดำรง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงจิดาภา  จินดารัตน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงจิดาภา  ณรงค์ตะณุพล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงจินดานันท์  ณรงค์ตะณุพล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงฉัตรชมพู  อินทร์น้อย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กชายชยพล  ดีสวน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กชายชิติวิทย์  สังข์ธูป โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กชายฌัชโชติ  สุขะจูฑะ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กชายญาณวุฒิ  ดีสวน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงฐิติยารัตน์  เรียงทองหลาง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กชายณชพล  พนมวัน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กชายณดล  ธนาอนวัช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงณภัชนันท์  อภิสิทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงณัฐกานต์  พรชัยมงคล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงณัฐวีภรณ์  อังเดชาวัฒน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กชายณัฐเศรษฐ  สิทธิธนาสุทธิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงณัทเหมภัทร์  ทองอร่ามฐิติโชติ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงตะวันวาด  ฤทธิวาจา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงธตวรรณ  ศรีประทักษ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กชายธนัช  โพธาภรณ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงธัญญ์ธิชา  มงคงชาติ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กชายธีร์ปวีณ  ดำรงกิจเสถียร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงนลินนิภา  ถ้ำทอง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงนวพร  คงอารยะเวชกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายบารมี  งามเสงี่ยม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงเบญญาภา  สุขเจริญโกศล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงปภาดา  ปุณยสิริภัทร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายปริณ  โรจนาภรณ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายปวเรศ  กาวประเสริฐ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงพนิตพร  ฉัตรชัยเดช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงพรปวีณ์  ชุมอุปการ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงพิรดา  ปรางค์ศรีทอง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายภาคิน  ไตรตานนท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงภิญญดา  พรหมจาด โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายภีมร์พล  รัตนะ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายภูดิศ  ชัยโพศรี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายภูผา  ศรีสวัสดิ์มงคล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายภูมิศรัณย์  บวรพัฒนวัฒน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายรชตะ  ชาหล่อน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงรดา  บัวมหะกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายรพีรัฐ  ตั้งเกียรติตระกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงรวีพรรธน์  อัศวสกุลศร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายวรวัศว์  สระทองอินทร์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายวสุกิจจ์  เฉลิมสุข โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายวิวรรธน์  สธนพานิชย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายวิวิศน์  กิตติธาดากานต์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงวิสสุตา  พวงดอกไม้ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายเศรษฐ์ปพัชร์  ดำรงกิจเสถียร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายสรวิชญ์  สุพิชญางกูร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงสิตานัน  วัฒนากสิกรรม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงสิยาพัฐ  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงสิริกร  กิติธนเดชาพล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายสุวิจักขณ์  อโนดาต โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายอธิปัตย์  พิศมัย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงอภิสรา  พิสุทธิ์ธนิตพงษ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงอาทิตยา  อัศวสกุลศร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงเอมม่า  เดอ มาร์ชี่ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม