รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณัฐณิชาพัทธ์  ไพฑูรย์ โรงเรียนบ้านปากเจา ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายสินธุนันทน์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนบ้านปากเจา ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกชกร  บำรุง โรงเรียนบ้านปากเจา ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายชิษณุพงศ์  แก้วประจุ โรงเรียนบ้านปากเจา ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงฐิตินันท์  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านปากเจา ป.5 วิทย์ประถม
6 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีษะแก้ว โรงเรียนบ้านปากเจา ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายธนวิชญ์  ศรีษะแก้ว โรงเรียนบ้านปากเจา ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กชายบรรณวัชร  ราชฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากเจา ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงบุณยวีร์  ห้วยลึก โรงเรียนบ้านปากเจา ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงเบญจพร  อินทนุรักษ์ โรงเรียนบ้านปากเจา ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายพรพิพัฒน์  คงปราณ โรงเรียนบ้านปากเจา ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กชายพัชรพล  แก้วอย่างดี โรงเรียนบ้านปากเจา ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายสรยุทธิ์  คงมีชัย โรงเรียนบ้านปากเจา ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงสุชาดา  ชัยขรรค์ โรงเรียนบ้านปากเจา ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงอภิชญา  ช่วยสกุล โรงเรียนบ้านปากเจา ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กชายอำมะลิน  จันทะวี โรงเรียนบ้านปากเจา ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายจตุรวิทย์  เพ็งจันทร์ โรงเรียนวัดเทวดาราม ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกวิสรา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนปทุมานุกูล ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจิรัชญา  หมึกดำ โรงเรียนปทุมานุกูล ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายชนาภัทร  ชลามาตย์ โรงเรียนปทุมานุกูล ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชมนภัส  ล้วนสัมพันธ์ โรงเรียนปทุมานุกูล ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายชลกฤต  พิธตะพันธุ์ โรงเรียนปทุมานุกูล ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายปัณณธร  บุญรัตน์ โรงเรียนปทุมานุกูล ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายพชรพน  ภูมิแก้ว โรงเรียนปทุมานุกูล ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพรรณวสรวง  ดนตรี โรงเรียนปทุมานุกูล ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพรลภัส  เปาะทองคำ โรงเรียนปทุมานุกูล ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายพหุศุภา  นาคัน โรงเรียนปทุมานุกูล ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพิชชาพร  เอียดเพ็ง โรงเรียนปทุมานุกูล ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พันชนะ โรงเรียนปทุมานุกูล ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายพีรวัส  พรประเสริฐวงศา โรงเรียนปทุมานุกูล ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายภัคพงษ์  บัวแก้ว โรงเรียนปทุมานุกูล ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงภัทรศยา  โอทองคำ โรงเรียนปทุมานุกูล ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายภูริพัฒน์  พรหมทอง โรงเรียนปทุมานุกูล ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงรวีกานต์  นงค์นวล โรงเรียนปทุมานุกูล ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงศศิชา  บุญเลิศ โรงเรียนปทุมานุกูล ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงศาวิณี  วงศ์จินดา โรงเรียนปทุมานุกูล ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายสิรวิชญ์  นุตผล โรงเรียนปทุมานุกูล ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงหยาดรุ้ง  แวววันจิตร โรงเรียนปทุมานุกูล ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายอชิรวัฒน์  เกลี้ยงขำ โรงเรียนปทุมานุกูล ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงอภิสรา  จุลภักดิ์ โรงเรียนปทุมานุกูล ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงอังควิภา  หอมป้อง โรงเรียนปทุมานุกูล ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงอุษณีย์  จับจันทร์ โรงเรียนปทุมานุกูล ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกัญจนพร  สุทธิรักษ์ โรงเรียนปทุมานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เพ็ชรโยธา โรงเรียนปทุมานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงกานต์สิริ  สุกทอง โรงเรียนปทุมานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงกุลนันท์  มากพริ้ม โรงเรียนปทุมานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงชนาพร  ชลามาตย์ โรงเรียนปทุมานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  ปัญเศษ โรงเรียนปทุมานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงณัฐธิดา  เขตพงค์ โรงเรียนปทุมานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงณัฐธิดา  เอี่ยมน้ำ โรงเรียนปทุมานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงณิชกานต์  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนปทุมานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงเตชินี  ทองใสเกลี้ยง โรงเรียนปทุมานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายธนภัทร  คงสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงนาราภัทร  ทองสี โรงเรียนปทุมานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงบลันดา  มะลิเผือก โรงเรียนปทุมานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงปริชญา  หวานคง โรงเรียนปทุมานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงปรียาดา  หมึกดำ โรงเรียนปทุมานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงปัณพร  คำวอน โรงเรียนปทุมานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงพรลภัส  กาญจนนุกูล โรงเรียนปทุมานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญสว่าง โรงเรียนปทุมานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงภริตา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนปทุมานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงภาณุมาศ  ทองสุก โรงเรียนปทุมานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงวรพิชชา  รอบคอบ โรงเรียนปทุมานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายวัสส์อนันต์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนปทุมานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายสุทธินันท์  เหล่าเลิศ โรงเรียนปทุมานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงอภิษฎา  ขำคม โรงเรียนปทุมานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงไอลดา  มาทอง โรงเรียนปทุมานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงนัจญวา  อาแว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘ ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนิสรีน  สมบูรณ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘ ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงภานิดา  โต๊ะหมาด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘ ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงสิภาลักษณ์  ทิมขลิบ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘ ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายชาฟาอัต  อะลิแอ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘ ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงชุติมานันท์  หาญนุภาพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘ ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณัฐชริญา  สารกฤษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘ ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงณัฐลิตา  โต๊ะหมาด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘ ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงนารีรัตน์  หวันเหล็ม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘ ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงรัตญา  หวานสุโหลง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘ ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายริฟฮาน  หล้าเก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘ ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายลุกมาน  ระยะไมตรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกนกพร  เพ็งสกุล โรงเรียนท่าศาลา ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงจิรัชญา  เดชทิม โรงเรียนท่าศาลา ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายชยกร  เพชรชำลิ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชูคลี่ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายเตชัส  แก้วนุ่น โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงธัญชนิต  เอียดคง โรงเรียนท่าศาลา ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายธีร์ธวัช  พองชัยภูมิ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายปัณณวิชญ์  รอดทุกข์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงปารมี  แขกพงค์ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายภูมิพัฒน์  พากเพียร โรงเรียนท่าศาลา ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงมนสิชา  ทองอ่อน โรงเรียนท่าศาลา ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงลภัสรดา  มีศรี โรงเรียนท่าศาลา ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายวงศกร  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงวรัญธร  ศรีธามาศ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงสุพิชญา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงอวิกา  ทองย้อย โรงเรียนท่าศาลา ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงไอยรินทร์  ทวิชัย โรงเรียนท่าศาลา ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงกชพร  พุมดวง โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกณิษฎา  คณเกณฑ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกนกชนก  รัตนคำ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายกรณ์  ทองรักษา โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายกฤติพงศ์  พิกุลทอง โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายกฤษณะ  ทะกิจ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายกลวัชร  กั๋งเซ่ง โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายกลวัชร  สท้านวัตร์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกวินทรา  จันทร์ชุม โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกวินทรา  สุขแสน โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกวิสรา  สินทับทอง โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกัญญ์ชญา  ธานินพงค์ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกัญญานัฐ  รูปโอ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ขาวทอง โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกัญญารัตน์  รอดตัว โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายกัญณ์ณวัชร์  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกันต์กมล  ยังนุสสะ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายกิตติสัณห์  สุวรรณมณี โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายกีรติ  ธรรมโชติ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกุลจิรา  สัตยานุพันธุ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  บริสุทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงเกวลิน  ขวัญเกื้อ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายคณนาท  ช่วยบำรุง โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงคริสจีน่า  เจ๊ะบ่าว โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงจิรภิญญา  ขันเปี้ย โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายจิรวัฒน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงจิรัชญา  ชนูดหอม โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงจิรัชยา  วรรณโชติ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงจุฑามณี  จักรแก้ว โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายโจนาธาน รัตนพันธ์  ดีแมน โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงฉัตติกาญจน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชญาณ์พิมพ์  เมืองมุสิก โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงชญานันท์  ศักดิ์ศรี โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงชนาพร  จันทร์แก้ว โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงชมพูแพร  เจ๊ะเร โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชลิตา  กิ่งแก้ว โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงชามินทร์  โต๊ะหมาด โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายชิษณุพงศ์  อยู่ดี โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงชุติการต์  โมคำ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณชนก  หนูคง โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายณเดช  จูละพันธ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายณพันธ์  จูละพันธ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณรัฐกรณ์  ณ ปานแก้ว โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฎฐ์นิชา  หมิดแหละ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายณัฏฐกรณ์  หนูน้อย โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ธรรมคง โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ย้อมสี โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สีขาว โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฐณิชา  หริกจันทร์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายณัฐดนัย  ยะฝาง โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัฐธีรา  ปัญญายุทธศักดิ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายณัฐภัทร  หวันหม๊ะ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณิชานาฎ  ระกิติ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายทัตเทพ  ประยงค์มรกต โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงทิพปภา  กันสุวรรณ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายธนกฤต  ลอยนวล โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายธนกฤต  ส้มแป้น โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายธนวัฒน์  วังชัยศรี โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงธนษร  แก้วแป้น โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงธนารีย์  นพรัตน์ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงธนิสตา  แวววรรณจิตร โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธัญพิชชา  เดชศักดาเมธากุล โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายธันวา  ศรีน่วม โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงธิดาวรรณ  สิทธิวงค์ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธีรภัทร  พองชัยภูมิ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนันฐณัฐ  เชาวลิต โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงนันท์นภัส  คงสอดทรัพย์ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงนันท์นภัส  โรจนห์สดิน โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงนันทภัค  คชเสน โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนิศารัตน์  ทองรอด โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนิสรีน  โกราเมศ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงนิสรีน  ใจเย็น โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงนุชวรา  ภักดี โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงนูรซัลฟา  ไวยฤทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนูรฮัยฟาอ์  กะแหมะเตบ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงเนตรณภัทร  หนูนิล โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงเนตรลดา  นิยมเดชา โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงบงกชรัชฎิ์  ซ้ายหั่น โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายบริรักษ์  ใจห้าว โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงบัญฑิตา  พรหมอิทร์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายบุณพจน์  สินดำ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปพิชญา  จำปีพันธุ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายปภัชเดช  ชัยขันธ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายปรวัตณ์  สุนทร โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงปริยากร  รักษ์ดี โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปวันพัสตร์  เชาว์ช่างเหล็ก โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงปวีณ์สุดาพร  พระสงฆ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายปัญญพนต์  พงษ์สุนทร โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปัณฑิตา  กุลเทียม โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายปัณณวิชญ์  เทวเดช โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายปุญญพัฒน์  งามประดิษฐ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงเปมิกา  เบ็ญจศักดิ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายพงศ์ปณต  ดำดุก โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพรปวีณ์  แดงพรม โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพรรษชล  ทองบางพระ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพัชรากร  แก้วประดับ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพัทธ์ธนนันท์  เชาวลิต โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บำรุงทรัพย์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพัทธนันท์  จอนด้วง โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพิชชานันท์  เปาะทองคำ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพิชชาอร  ทุ่มกระโทก โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพิชญดา  เพ็ชร์ทอง โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพิชฎา  เพชรสีทอง โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายพิชากร  จำปากลาย โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  รักเถาว์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  คุ้มสุวรรณ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  นุ่นแก้ว โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพิมพ์รภัส  เศรษฐิโปฎก โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายพีรวิชญ์  เดชพรหม โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงเพชรไพลิน  มณี โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงภวันรัตน์  รักษาชาติ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงภัทรนันท์  ดาราพงษ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายภัทรพันธ์  พันธมาศ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายภัทราวุธ  คล้ายแก้ว โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายภาณุพงศ์  ผลใหม่ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายภูมินรินทร์  สิทธิบูรณะกุล โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงภูริชยา  มีบุญมาก โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายภูริณัฐ  ณะพริ้ม โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงมธุรดา  บูชา โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงมนชญาภรณ์  พิมเสน โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงมินญาดา  อุทัยรังษี โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายรณกร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงรติรส  คำสุกใส โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายรัชพล  ยอดพิบูลย์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายรัฐนันท์  คงสอดทรัพย์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงฤรรรดา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงลลนา  ประชุม โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายวชิรวิทย์  เทพพิชัย โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงวณิชชา  ใบเต้ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงวรณัน  จันทรชิต โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายวริทธิ์นันท์  แก้ววีด โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายวสุรัตน์  คงปราณ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายวัณณุวรรธน์  ยอดประเสริฐ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงวันฉัตร  อุ่นพิมพ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงวันวิสา  อาภรณ์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายวายุ  ทองคำ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงวิชญาดา  ใจดี โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงวิชญาพร  เมืองจันทร์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงศิริภัสสร  ศรีสุข โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงศุภษร  บุญมีเดช โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงศุภสุตา  เพ็งจันทร์ โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงษุริตา  มาลาสัน โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงสิรินาถ  ดวงแสน โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงสิรีธร  ขาวทอง โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงสุชญา  สังขนุกิจ โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงสุณัฏฐา  เอียดปาน โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงสุดารัตน์  จินดา โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  ศิริรัตน์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายสุรพิชญ์  สังขจร โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงสุฤปาติ  ฤทธิชาญชัย โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เมืองมิ่ง โรงเรียนท่าศาลา ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงอชิรญา  แสนภักดี โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงอฐิษาพร  ศรีเพชร โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายอติวิชญ์  สมวงค์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงอนัญญา  เปาะทองคำ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายอนุพงศ์  พรหมจรรย์ โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่บ้าง โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงอาลีนา  บุญเทียม โรงเรียนท่าศาลา ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงฮานียา  ไชยเพส โรงเรียนท่าศาลา ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงกนกพร  ทองสีแก้ว โรงเรียนวัดนากุน ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงกานต์พิชชา  รู้ยิ่ง โรงเรียนวัดนากุน ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงณัฐธิดา  นพสั้น โรงเรียนวัดนากุน ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงนภาภัทร  เต็มสงสัย โรงเรียนวัดนากุน ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงศิโรรัตน์  นวลนก โรงเรียนวัดนากุน ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงกมนนัทธ์  นนนะพา โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงขวัญพิชชา  เกตุแก้ว โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แซ่เฮ่า โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงภัคศรัณย์  ดำแก้ว โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงรวิสรา  ใจจริง โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงวรพิชชา  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงศิราภัทร  คงทิม โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงสุกัลญา  แพทย์รัตน์ โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงสุดารัตน์  คลิ้งบัวทอง โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงชญานินท์  จันทร์กลับ โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงญาณิศา  คงทิม โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงพริมา  พิมลักษณ์ โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงสุภัสรา  สิงห์สุข โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงอิงธิรา  ปานวัน โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงกชมน  รัตนวัย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงกมลชนก  เหงี่ยมไพศาล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายกวินวัฒน์  เกตุประทุม โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายกันต์กวี  ศรีเทพ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงกุญญาดา  ชาญณรงค์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงชญานิศ  ซุ่นอื้อ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงชนินาถ  เหงี่ยมไพศาล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายณฐกร  คงแก้ว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณวงค์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายณัฐภูมินทร์  เครือจันทร์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ทองมั่ง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงเตชินี  ศรีเมือง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงนาราชา  พัดชู โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงปาริศา  ศรีสำราญ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายปุญญารัศมิ์  พิทักษ์จำนงค์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายพสิษฐ์  อนุสนธิ์อดิสัย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายพีรวิชญ์  เห็นประเสริฐ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงสุพิชญ์นันท์  ศมศานติ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายกัมปนาท  ขำหวาน โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงกาญจนา  ชุมศรี โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกานต์พิชชา  จักรวรรดิ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงจิรชยา  ค้าขาย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายจิรภัทร  ตัญจพัฒน์กุล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายชิษณุพงศ์  แก้วเรือง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายชิษณุวิชญ์  จรเด่น โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงญาธิดา  คงจันทร์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายณชพล  รัศมีพัฒนานุกูล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายธีวสุ  เชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายเธียรวิชญ์  เมืองมุสิก โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงนรกมล  ทุมรัตน์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงปุญญาณิน  รอดทัพ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงพัณพิชยา  จิระธนินทร์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพิจิตรา  ผ่องใส โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายพุทธคุณ  ใจวิชา โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงรติรัตน์  ศิริสุข โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงลักษมณ  พราหมทองหนูน โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงวรมน  คงจันทร์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายวรวัฒน์  สังข์ศรีอิน โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงศุลีพร  ศรศิลป์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงสุนิสา  โต๊ะหมาด โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกชกร  แก้วกุล โรงเรียนวัดจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกันยฎา  ชาญณรงค์ โรงเรียนวัดจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงกิ่งผกา  อ่อนสนิท โรงเรียนวัดจอมทอง ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงเกวลี  ร่างสง่า โรงเรียนวัดจอมทอง ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงจิตติปภา  บริบูรณ์ โรงเรียนวัดจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงเจนจิรา  ทองสองแก้ว โรงเรียนวัดจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงณัฐชาดา  สวนนุช โรงเรียนวัดจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายนนทพัทธ์  คงทอง โรงเรียนวัดจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงนันทิยวลี  คิดดี โรงเรียนวัดจอมทอง ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายปรเมษฐ์ณกร  ธนกุลพ่วงเจริญ โรงเรียนวัดจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงประภัสสร  คงมีชัย โรงเรียนวัดจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงลลิตา  ชลสินธุ์ โรงเรียนวัดจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงวริศา  รักษรเงิน โรงเรียนวัดจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงศตนันทน์  ครุยทอง โรงเรียนวัดจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงกรวิภา  ขาวผ่อง โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงกฤติเดช  ศรีนำ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงกัลยาณี  อธิเกิด โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงกัลยาภัสร์  สายสุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายชินพัฒน์  เจริญพร โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงญาณิศา  ขนอม โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงน้ำหวาน  - โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงปุณยนุช  ดุริยานนท์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงปุณยวีร์  ใจยศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ป.4 คณิตประถม
338 เด็กชายพงศ์พล  ดุริยานนท์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงฟ้าใส  แกมไทย โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายวรชัย  ไชยธวัช โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายวรภัทร  ไชยธวัช โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงวันใหม่  แสงระวี โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงสุภิตตา  บุญปราบ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายอัทพงษ์  สองสี โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงกนกพร  อรรถพร โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายกิติพัฒน์  ยามแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายชยุตม์  พงสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายณเรวัฒน์  พรายทอง โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายธนภัทร  ใจสบาย โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงบุญญิสา  จันทรักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายภัคพล  ยวงจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงมณีรัตน์  แต้สุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายวชิรวิทย์  สังข์เผือก โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงศศินิภา  คงเพ็ชร์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายสรวิชญ์  พฤกษตระกูล โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงเสฏฐีรัตน์  สมทรง โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงอนันตญา  ประสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงอภิญญา  ทรัพย์นวล โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงอมลณัฐ  มะลิทิพย์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ป.5 วิทย์ประถม