รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงปุณณ์พิชญา  เดชมณี โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงภัณฑิลา  ตีระพัฒนเกียรติ์ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงอรจิรา  ทองบางพระ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  หนูดาษ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงธัญวรัตน์  รักกมล โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงร่มฟ้า  ศรีเจริญ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงสุคนธรส  พัดทวี โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กชายวงษกร  วงษ์กลาง โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัฏฐี  กลับรินทร์ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงธนวรรณ  เกตุโรจน์ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงนนลนีย์  ทองคง โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงสุรีวรรณ  แก้วช่วย โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายอภิวัฒน์  สุขเหลือ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงกชพร  หอมหวล โรงเรียนวัดควนเคร็ง ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กชายกันตพงษ์  ชูเวช โรงเรียนวัดควนเคร็ง ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายณัฐนันทน์  ถนนทิพย์ โรงเรียนวัดควนเคร็ง ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงณัฐวิภา  คงเรือง โรงเรียนวัดควนเคร็ง ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงปณิดา  คาระวี โรงเรียนวัดควนเคร็ง ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงปิ่นมณี  เสนรุย โรงเรียนวัดควนเคร็ง ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงผกามาศ  ยิ้มวรรณ โรงเรียนวัดควนเคร็ง ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายวงศธร  วรรณดี โรงเรียนวัดควนเคร็ง ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงสรณีย์  มีรอด โรงเรียนวัดควนเคร็ง ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงสุรางค์  เสาวภา โรงเรียนวัดควนเคร็ง ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงสุวรรณี  สุกดำ โรงเรียนวัดควนเคร็ง ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงอรญา  จุลพงษ์ โรงเรียนวัดควนเคร็ง ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงอาทิตย์สญา  มีรอด โรงเรียนวัดควนเคร็ง ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงอินทร์ทิรา  อักษรนิตย์ โรงเรียนวัดควนเคร็ง ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายชลที  เอียดเกลี้ยง โรงเรียนวัดควนยาว ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  รัตนพันธ์ โรงเรียนวัดควนยาว ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงวราภรณ์  ด่านเสือเรือง โรงเรียนวัดควนยาว ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงสรัลยา  สาลี โรงเรียนวัดควนยาว ป.5 คณิตประถม