รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนายุส  เกิดความสุข โรงเรียนเสริมปัญญา ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายปัญณวิชญ์  ก้อนทอง โรงเรียนเสริมปัญญา ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลเนตร  จินดาพันธื โรงเรียนเสริมปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
4 เด็กชายชยพล  เกิดศรี โรงเรียนเสริมปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
5 เด็กชายณราวิญ์  อุระจร โรงเรียนเสริมปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หอมเกตุ โรงเรียนเสริมปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงณิชนันทน์  ช่วยเกิด โรงเรียนเสริมปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงธัญจิรา  กลิ่นมาลา โรงเรียนเสริมปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กชายธีรภัทร์  ปะนะรัตน์ โรงเรียนเสริมปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงบุณณดา  นวลย่อง โรงเรียนเสริมปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงปณิตา  ถาวรทอง โรงเรียนเสริมปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงปารย์ลภัส  รักษ์พงศ์ โรงเรียนเสริมปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายเพชรรัตน์  รัตนพันธุ์ โรงเรียนเสริมปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายคณาธิป  ธรรมทีปานนท์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชญาดา  เจนวิริยะ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชนาภา  รัตนสุภา โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายชยางกูร  เจริญวรรณ์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายณฐ  จีบโจง โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายณฐกร  นามวิเศษ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายณัช  สิงหาภินันท์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงธนัชชา  อุดมศักดิ์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงเธียรธิดา  เตือนวีระเดช โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายนรวิชญ์  แซ๋ตั๊ง โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงบุญญิสา  วงศ์ลา โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายปกติ์  ลาชโรจน์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปพิชญา  กันตังกุล โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงประณยา  ไหมแก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายปรีชาลักษณ์  รัตนะ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพลอยพรรณ  ญาณสูตร โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพิชญธิดา  อักษรนำ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายพีรวิชญ์  คำศรี โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายภพชัย  ุบูรณภิวงศ์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงรมิดา  แซ่ติ้ง โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายไรวินท์  กาญจนดี โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงลัญญ์ลลิญ  เมืองจันทร์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงวรปภา  วิวิธนาภรณ์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงสุกฤตา  เห็นพร้อม โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายเสฏฐพงศ์  เอารัตน์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงไอยวรีณ  สายตรี โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงกัญญาพัชร  รักษาแก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายกิตติภูมิ  อรรถพร โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงกุลิสรา  จินดาลักษณ์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงขวิศ์ศา  คำพุทธ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กชายคิมห์  หนูสาย โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายฉัตรเมษฐ์  สิทธิยานันท์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงชมนพัณณ์  รุ่งบรรณพันธุ์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงญณัณญา  วิทักขมนตรี โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงฐปมน  สิงหพันธุ์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายธนบูรณ์  ถิรจิตโต โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงธันยพร  มณีฉาย โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายนภัทร  บุญชู โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงบียา  กลิ่นดี โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงปณชนก  ไชยศิลา โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายปวริศ  สีนวลเอียด โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กชายปัณณ์ปฏิพัทธ์  บุตตะจีน โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงปุนยาพร  ฤกษดายุทธ์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงพิมพ์พลอย  ญาณสูตร โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงภคพร  พนาลี โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงภาณสา  วัชรศศิภา โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงภามดา  ประพฤติชอบ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กชายภาสกร  ปรีดาศักดิ์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายภูวณัฏฐ์  เขียวจีน โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กชายวัชรบูล  ถิรจิตโต โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงวิรากานต์  รุยหะชู โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงวีรยา  คำศรี โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กชายศิราชัช  ศิริแก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงอวภาส์  ต่อบุญ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แก้วชนะ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายกฤติพงค์  ศรีรัตน์ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงกัลยกรณ์  วิสุทธยะรัตน์ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายเขษมศักดิ์  ทะวงศ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายคีริน  พรหมสว่าง โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายฆฤณนิพัธร์  เบ็ญจพรเลิศ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงจารุพิชญา  อ่อนแก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงจุฑามาส  นาคฤทธิ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายชยพล  ทรงแก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายชยุตม์  ตรีชัย โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายญาณเมธี  จันทร์ศรี โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณดา  รักษ์พงศ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายณัฏฐนันท์  ปานชู โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงณัฐณิฎา  กิจหิรัญวงศ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายธนธรณ์  ตุ้งซี่ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงธนิดา  บูรณะชัย โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงธมลวรรณ  ชำนาญกิจ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่ตั้ง โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงนิศารัตน์  แสงแก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายปฏิกรณ์  ช่วยเจริญ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงปวิชญา  รักษาแก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายปุณยธร  ศรีสัจจัง โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายปุริม  ขำอนันต์ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงเปรมณพิชญ์  บวรจิตพาณิช โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายพสุธร  กลมเกลียว โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายพัฐ์มนัส  นวกิจพิทักษ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายพิชญะ  บุญชูดวง โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายพีระวัฒน์  ศักดิ์วรากุล โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายพีรันธร  พิริยะพิเศษพงศ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงภัคจิรา  ทองคงใหม่ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายภูผา  สินสุพรรณ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงเมธา  เวชยันต์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงเมษากรานต์  หนูขาว โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายรัชชานนท์  สุมงคล โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายศิวกร  บุญสุวรรณ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงสินิยาภาวิ์  เจริญดาชัย โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายอริย์ธัช  เบญจวิทยาธรรม โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงกมลนภัช  มัฎฐารักษ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายกรกฤต  เพชรส่งศรี โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกรปภา  ช่วยเจริญ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกรรณภัทร  ช่วยแท่น โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกรวรรณ  บุญชู โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายกฤติณภัทร  บัวชุม โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายกฤติเดช  ทองรักษ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายกวินนาถ  เครือจันทร์ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายกวินภพ  หวานสนิท โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายกัญจน์  ไกรนรา โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกัญญารัตน์  นิลจันทร์ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกัญญาวีร์  นารีพล โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายกันทณัฐ  ชอบประกอบกิจ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายกิตติภัทธ  เพชรอาวุธ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายกิตติภัทร์  แก้วแท้ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายกีรติ  ชุมวงศ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงเขมมิกา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายคณิศร  เวฬุบรรพ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายคมสันต์  ด้วงนุ้ย โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงจิระเดช  กิ่งรัตน์ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายจิระสิน  สืบสิงห์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงชญาดา  คงขวัญ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชญาดา  รัตนพันธ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงชนาภัทร  เกตุแก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงชนิดาภา  บำรุงภักดิ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายชร  วชิรกังวาน โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชลพินทุ์ภัค  โอทอง โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายชวัลวิทย์  นาคแก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงชวิศา  ระวังวงศ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงชาลิสา  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายเชาวพัฒน์  รัตนพันธ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงญาณิศา  ดวงน้ำแก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงญาณิษา  มณีฉาย โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงฐิติรัตน์  นาคะสุวรรณ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายณรัฐนันทน์  จินาพันธุ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายณศตวรรษ  คำมุงคุณ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณัชชา  อินทรสาร โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัชนันทน์  ธนาวุฒิ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  รัตนพันธุ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฉลาดแย้ม โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายณัฏฐากร  ชูแก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายณัฐกรณ์  ชูจันทร์ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายณัฐดนัย  รุ่งเรือง โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ชอบทำกิจ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณิชนันทน์  มากผล โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณิชนันทน์  เจ้ยทอง โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณิชมน  ยอดมณี โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายเดชปภัช  แก้วคุ้มภัย โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายตั้งปณิธาน  พรหมทอง โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายเตชพัฒน์  สงวนรักษ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายเตชินท์  ช่วยคุ้ม โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายเตชินท์  มณีโชติ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายเตชินท์  แก้วหนู โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายเตชิษฎ์  พลเกษตร โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายทรงฤทธิ์  ศรีวับ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธณัชนันท์  มากผล โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธนพร  สุริยนต์ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนากร  แก้วศรีสุข โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธัญพิชชา  มณีอ่อน โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายธีร์วิสิฐ  แก้วนุกูล โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายนนทภัทร  ชำนาญกิจ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนภัสธนันท์  โอทอง โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงนรพรกมล  หนูรักษา โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายนฤปนาถ  จันทมาส โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงนลินนิภา  หนูชัยแก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายนันทิภาคย์  นุ้ยพั้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายนันธวัฒน์  เดชรักษา โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายนิติธรรม  ส้มเขียวหวาน โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงนิสารัศมิ์  ประดุงสิทธิ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงบุญญิศา  เสียงดัง โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงเบญญาภา  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงปณิดา  ตรีศรี โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปณิศา  แพรกปาน โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายปนัยกร  สุทธัง โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงปพิชญา  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงปวริศ  ดวงน้ำแก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปัญจพร  ชูมาลัย โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงปัญจพาณ์  ศรียะพันธุ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายปัณณทัต  ชูบุญศรี โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายปัณณวัชญ์  รำไพรุจิพงศ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายปัณณวัฒน์  ตุ้งซี่ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายปัณณวิชญ์  นวลเศรษฐ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปิยณัฐ  แปะก๋งเส้ง โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปิยลักษณ์  เชื้อบ้านเกาะ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายปุญญพัฒน์  ทองแป้น โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายพงษ์วรา  โสมแก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพนิตพร  ชำนาญกิจ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพรเมษา  ไกรนุกุล โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายพัชรพล  พงธิพันธุ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ดำเอียด โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพัณณิตา  คงพันธ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายพัทธดล  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพิชญธิดา  ธาดาธนากร โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพิชญาดา  มากภิบาล โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพิชญาดา  หนูเล็ก โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพิชญาภา  มากภิบาล โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายพิพัฒ  จันทร์มงคล โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายพิสิษฐ์  ทองแท้ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายพีรพัฒน์  กัปปา โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายพีรวิชญ์  นาคแก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายพุฒิพงษ์  รัตนบุรี โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงภริตา  แซ่อุ่ย โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายภัทรดนัย  ใจกระจ่าง โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงภัทรธิดา  เดชรักษา โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายภูริวัฒน์  เพชรรัตน์ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายมันตา  โยมมาก โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงลัลนา  อภิโชติภูดินันท์ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายวงศ์ตระกุล  รอดคืน โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สงสัย โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงวรัตม์ฐนัน  กิ่งทอง โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายวีรวิชญ์  บุญอินทร์ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายศรัณยพงศ์  เพ็ชรร่วง โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงศริน  เวชยันต์ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงศิริรดา  ศิริแก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายศุภกร  ราโชกาญจน์ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายศุภกิตต์  ท้าวเนาว์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์แก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายสกนธ์  เต้าน้ำ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายสรวิชญ์  นันทานุรักษ์สกุล โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายสรวิชญ์  ไชยศร โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงสโรชา  สุขเอก โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายสิรวิชญ์  จริตงาม โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายสิรวิชญ์  เทพี โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายสืบสกุล  รอดคืน โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญเชิด โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสุพิชญา  สมัย โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงสุภัสสร  สงวนถ้อย โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสุภาภรณ์  เพ็ญประไพ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสุวิชญา  จิตอักษร โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายหาญเอก  อักษรไทย โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายอัครวินท์  พูนแก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงกุลิสรา  อินทร์อักษร โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพ็งมาก โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงณัชฌนันท์  เกิดขุมทอง โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายเตชสิทธิ์  เมฆเจริญวิวัฒนา โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายปกเขตต์  สังข์แก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายปภังกร  ไชยน้อย โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายปิยพัชร์  ดำเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงภชสร  ตรีไวย โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงภัทรนันท์  จากเจน โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงมนรดา  เพชรชนะ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงวิชญาดา  สุชาติพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงศิรภัสสร  เพ็งจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายอชิตะ  สมทรง โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงอริษรา  คล้ายทอง โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงกชพรรณ  บัวจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายกษิดิ์เดช  พัฒนกุล โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายชนกันต์  คงนุ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงชวัลกร  แก้วเขียว โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วเนิน โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงปุญญิสา  มณีฉาย โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายรชต  แสงฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายสิรภพ  เพ็ญเข็ม โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงอุรชา  จิระโรจนกุล โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงขวัญจิรา  จำนงค์ โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายบรรณสรณ์  ปราบราย โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายพิรพัฒน์  คงศักดิ์ โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายศศิลา  คงบุญ โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายศุภกิตติ์  โบศรี โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายก้องภพ  เกิดไก่แก้ว โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายฐานพัฒน์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายธีรภัทร์  ขวัญรักศรี โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงปริยากร  คงศักดิ์ โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายหัสพรรษ  วรรณ์ภักดี โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายกฤตัชญ์  ยั่งยืน โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายกฤตาณัฐ  ยั่งยืน โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงนัฐชกร  อนุวัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายปกรณ์  ชอบผล โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายปริยศ  รัตนสุคนธ์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายมังกร  สรรพจักร์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายรัชพล  รักศรีทอง โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงอภิชญา  แก้วชนะ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงอัญมณี  คงขำ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงกัญญปภา  ผาสุข โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายกันตพงศ์  รักทิพย์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายเซเว่น  ศรีระษา โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญชู โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สะอาด โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงธัญยพร  หนูคาบแก้ว โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายนราธร  แก้วมณี โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงปุณยนุช  เดชรักษา โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เหมือนหนู โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงวนิดา  เกิดศรีเหล็ก โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ทองเนื้อห้า โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายเอกรินทร์  ธนาวุฒิ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายคณาธิป  บุญทอง โรงเรียนวัดจันดี ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงเจนนภัทร  ไกรนุกูล โรงเรียนวัดจันดี ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายชตฤณ  เอียดเกลี้ยง โรงเรียนวัดจันดี ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายชนาธิป  พลเมือง โรงเรียนวัดจันดี ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายณัฐฐากร  สิทธิการ โรงเรียนวัดจันดี ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชูเมือง โรงเรียนวัดจันดี ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงดาริกา  รองพินิจ โรงเรียนวัดจันดี ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงธันยมัย  แสนปาน โรงเรียนวัดจันดี ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงปวีรา  รักษ์ทอง โรงเรียนวัดจันดี ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงวรรณวลี  เลิศไกร โรงเรียนวัดจันดี ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงศรินทิพย์  บรรติศักดิ์ โรงเรียนวัดจันดี ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงศุภิสรา  ชลรักษ์ โรงเรียนวัดจันดี ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายเอื้ออังกูร  อ่อนชุม โรงเรียนวัดจันดี ป.6 คณิตประถม
304 นายธรรมพร  สุมล โรงเรียนวัดจันดี ม.3 คณิต ม.ต้น
305 นายอะชิระ  พูลเกษม โรงเรียนวัดจันดี ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงเขมจิรา  บางโรย โรงเรียนวัดจันดี ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงจันทรวรรณ์  บุรี โรงเรียนวัดจันดี ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงชนิชา  กิจผลิต โรงเรียนวัดจันดี ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงณัชชา  คำแหง โรงเรียนวัดจันดี ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงเบญจมิน  จรมิตร โรงเรียนวัดจันดี ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชูแสง โรงเรียนวัดจันดี ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายปภินวิทย์  ทองรักษ์ โรงเรียนวัดจันดี ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงฝนทิพย์  คงกระพันธ์ โรงเรียนวัดจันดี ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงภาณุมาศ  ชอบกิจ โรงเรียนวัดจันดี ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงศิรภัสสร  หนูแสง โรงเรียนวัดจันดี ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายกิตติกานต์  หัตถการ โรงเรียนวัดโคกหาด ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายกิตติพศ  ชูสุข โรงเรียนวัดลำนาว ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายชุติพนธ์  เนตรไสว โรงเรียนวัดลำนาว ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงฐิติพรรณ  ภูมา โรงเรียนวัดลำนาว ป.4 คณิตประถม
320 เด็กชายเตชิต  รุ่งสังข์ โรงเรียนวัดลำนาว ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายธนกฤต  ดำเกลี้ยง โรงเรียนวัดลำนาว ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายพีรพัฒน์  รัตนสุภา โรงเรียนวัดลำนาว ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายภัทรชนน  ศรีชัย โรงเรียนวัดลำนาว ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงศิรภัสสร  บรรจงสุทธิ์ โรงเรียนวัดลำนาว ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายกวีวัธน์  พรหมชาติ โรงเรียนวัดลำนาว ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายก้องภพ  ฑีฆะ โรงเรียนวัดลำนาว ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงชนารดี  พรหมชาติ โรงเรียนวัดลำนาว ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงณปภัช  ชบาพฤกษ์ โรงเรียนวัดลำนาว ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ธนาวุฒิ โรงเรียนวัดลำนาว ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงพิชญาภัค  เหลี่ยมไตร โรงเรียนวัดลำนาว ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงศรัญญา  จันทรวงศ์ โรงเรียนวัดลำนาว ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทองดี โรงเรียนวัดลำนาว ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกนกกร  บุญนาโค โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงกวินทิพย์  ทองผุด โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายกิตตินันท์  ชูประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงเกศรินทร์  อมรลักษณ์ โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงจีรนันท์  คงกำไร โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายโชคชัย  กองพล โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  พงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายปาราเมศ  อินทอง โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงภัทรมน  วรรณบวร โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายวชกร  ทองประดับ โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ป.4 คณิตประถม
343 นางสาวกนิษฐา  ย่าเส็น โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายฐานะณัฏฐ์  เอียดทอง โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ม.2 คณิต ม.ต้น
345 นางสาวณัฐกาญจน์  ชูภักดี โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
346 นายณัฐวุฒิ  นาคเทวัน โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายชยางกูร  บุญเชิด โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงณัฐมน  แก้วภู่ โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายเตชสิทธิ์  จตุศาสตร์ โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายเตชินท์  หอมหวล โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายธนากร  หนูเอียด โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงธัญพิชชา  ภาลีกัณฑ์ โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงปภาวรินท์  จันทุรศ โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายปวริศร์  พุ่มเอี่ยม โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงพราวตวัน  ไตรสุวรรณ โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงเมษาวดี  ไชยสุุวรรณ์ โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงวรรณษา  บุญเชิด โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงศุภนุช  ขาวเกลี้ยง โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายสรวิศ  ภูมา โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายสิทธินนทร์  วันอินทร์ โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงสุดาวรรณ  พันธรัตน์ โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงสุภาวดี  จงจิตร โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงอภิชญา  สุขคง โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงอริษา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงอัญญารินทร์  ภาลีกัณฑ์ โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงณัฐมน  เขี้ยวแก้ว โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงกันตยา  ครอบแก้ว โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงชญานินทร์  ชูลี โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงทิพยวรรณ  ไหมชู โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สัตพันธุ์ โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงพัชรินทร์  จิตรธรรม โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิลา โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงพิยดา  สุขอนันต์ โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายภูริณ  เพชรสงค์ โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงวรรณพร  พิทักษ์ โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายวีรพงศ์  รอดจันทร์ โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายศิวกร  เรืองกลับ โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงศุกัลยาภรณ์  ปรีชา โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงสุภัทสร  อรุณ โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายอาณกร  ยุกลาย โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม