รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤตานนท์  จันชนะพล โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงจิดาภา  พันธ์รังษี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงชนิกานต์  จินวงศ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณทิพรดา  ัสังคปาล โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายณัชชนม์  กาญจนา โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฐญาดา  แนมจันทร์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฐธินันท์  มานะกิจวัฒนา โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณิชการต์  จันทร์เรืองฤทธิ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายธนภัทร  มังคะมณี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปณิดา  แก้วจำนงค์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปิยาภรณ์  จรัญเสริฐ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงพนิตพร  จุ้ยส่องแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพิชญธิดา  ธานีรัตน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงฟ้าอมร  ภูธรภักดี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายภูริภัทร  อารีพร้อม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงศิริรัตน์  ดาววิจิตร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายสรวิชญ์  พูนเขาทอง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 คณิตประถม
18 นางสาวกนกพร  ชูพริก โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายกฤษณพงศ์  รัฐเเฉล้ม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายจิรภัทร  จิตรพงศ์ธร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงชญานี  คงชนะ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นายฐาปนวัฒน์  ขนาบเเก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงฑิตฐิตา  น้ำรอบ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงณภคพร  ชุมเเก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงณัฐพร  ลาภวานิช โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายณัฐภัทร  นนทเเก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
27 นางสาวธนภรณ์  ศรีนิล โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายธิติวุฒิ  บุญรักษ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายธุวานันท์  ขาวเเก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
30 นายนิติพัฒน์  คำเเป้น โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงปฏิญญา  เขียวสิน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงปวริศา  ไตรเมศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายปองคุณ  ยอดสุรางค์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
34 นายพงศ์ปณต  วิศาลทรง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงพัชรี  พูลทวี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  บัวเผียน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงภัสฑิรา  เอียดเเก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงเมธาวี  กองเมือง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
39 นายรังสิมันต์  สนาน้อย โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายวงศ์เกษม  ่จีนชาวนา โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงศิริประภา  เเผ้วพาล โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
42 นายศุภณัฐ  เนียมสุ้น โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวสุพิชา  เจริญสุข โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงสุภาวิดา  เเซ่ลิ่ม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงสุวรินทร์  วงศ์ช่วย โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายอภิวุฒิ  บุญรักษ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงอมรรัตน์  เชี่ยวชูพันธ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายอรรถพล  สายทอง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงอัจริยา  บุญละออ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงอิ่มเอม  ดิษฐากรณ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงกชพร  พลพิชัย โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกชมน  ประภารัตน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกัญญาภัค  สีน้ำทอง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกัญญารัตน์  หมกทอง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายกิจติพัฒน์  เต็มคงแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายขจรเกียรติ  เจ๊ะสมาน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงจิรัชญา  อินทรา โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงชญาณ์นินท์  กัลปหา โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายโชติพัฒน์  หนูเยาว์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงฐายิกา  ชลามาตย์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ไกรนุกูล โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  หนูเรือง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงณัฐณิชา  นนทแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงณัฐณิชา  อุดร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงแทนหทัย  กุหลาบวงษ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายธรรมธัช  รัฐแฉล้ม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ปลอดแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงธันยรัศมิ์  ช่วยรักษ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายนภสินธุ์  นุ่นช่วย โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายปัณณ์  ปรีชา โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายปิติกร  เดชบำรุง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงปุณยธร  บุญกาญจน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงเปมิกา  แสนเรือง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงพชิรา  ยั่งยืน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงพรลภัส  ศรีสัตตบรรณ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพิชญาภา  วงศ์สิงห์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงมีนตรา  มุณีอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงรวิปรียา  คงแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงรวิสรา  คงแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงรินรดา  ศรีส่ง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงรุ่งทิวา  นิจเนตร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงศศินา  ภาโอภาส โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงศิรดา  อรุณจิตต์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายสิรภพ  ขวัญเกื้อ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงอนรรฆวี  จีนเมือง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายอภิชาติ  หนูแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงคุณิตา  รัตนคามินี โรงเรียนสิทธาภัทร์ ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณิชกานต์  ปิตากุลดิลก โรงเรียนสิทธาภัทร์ ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงปพิชญา  ระเบียบโอษฐ์ โรงเรียนสิทธาภัทร์ ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายภูมิพัฒน์  คุณารักษ์ โรงเรียนสิทธาภัทร์ ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงกัลยรัตน์  วรรณโกวัฒน์ โรงเรียนสิทธาภัทร์ ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายคุณัชญ์  เวศกิจกุล โรงเรียนสิทธาภัทร์ ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายปิติภัทร  เลิศศุภกุล โรงเรียนสิทธาภัทร์ ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงลภัสรดา  ทองมณี โรงเรียนสิทธาภัทร์ ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกชพร  เจี้ยงยี่ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงกนกลักษณ์  นาคัน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงกรกพิชญ์  แขวงแดง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายกรวรัญ  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงกฤตยา  มหาพานิช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายกฤษฏิณัฏฐ์  กาญจนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขาวอุปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุวรรณพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงกุลปริยา  ปริยานุกูล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  เพชรสุวรรณพร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงโคะโคะมี  อะคะมะ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงจิรฐา  จูละพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายจิรพิพัฒน์  จิตรโสภาส โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ธานีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงชนันชิดา  ไชยมุด โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงชนากานต์  พงศาปาน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงชัญญาภัค  เจริญชัยไพศาล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงณธษา  ภู่รัตนมาลย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายณภัทร  เนาวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เนตรวงศา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงณัฐณิชา  หนูเพชร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ช่วยหนู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายณัฐพัชร์  ตัญจพัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายณัฐภูมิ  ทองธวัช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงทอแสง  พุ่มนุ่ม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายแทนคุณ  สิทธิชัยพงศ์กร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายธณัชพลิษฐ์  ภัคธนาโชติ์วานิช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายธนธรณ์  นุกูลกิจ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายธนภัทร  บุญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงธรณ์ธันย์  สุคนธ์สุนทร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายธราเทพ  พรหมชัยศรี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงธัญพร  คงสม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายธันยพงศ์  สุขหนู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายนภนต์  หมาดหล้า โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงนันท์นภัทร  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงนิกันติ  กจกิจวิวัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงนิสริน  รักดี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงบุณณดา  สุวรรณปากแพรก โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงใบบุญ  หนูทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายปภังกร  รัตนสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายปภัชเดช  เกษรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงปัญญดา  อุ่นอุโมงค์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงปุญญิศา  เตือนจิตเสรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายพงษ์สิริ  เบญจปัญญาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายพลกฤต  รัตนคช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงพัชริดา  สาระบุตร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายพัทธ์ฐนน  หาญวุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงพิมพ์สุดา  บุบผากิจ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงเพชรชมพู  อาวุธเพชร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงภคพร  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงภริม  ทองมั่นคง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายภูวเดช  สุวัฒนฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงวณัฏฐา  ศักดิ์มาศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายวรภัทร  ชูจร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายวรรณลภย์  อภิวรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงวรลักษณ์  ชุมหล่อ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายวรวิช  ชูจร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายวิชญะ  เพชรพิเชษฐกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายศุภวิญญ์  จงมี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงสิรินดา  วีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายสุวิจักขณ์  ต้นสกุลมีโชคชัย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายโสภณวิชญ์  ทองเรือง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงอนาสเตเชีย ชุบอุปการ  คอสคิเน็น โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงอรณิชชา  คุณงาม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงกรกรก  ลอยวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกรพินธ์ุณภัทร  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายกรวิชญ์  อามิตรฺ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายกฤติเดช  เกิดศิริ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายกฤติน  เพ็ชรทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกัญญภา  กัณห์อุไร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายกันต์ธีร์  จองธนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายกันต์สุพัฒน์  ทิพย์สุราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกัลย์ปภัสร์  เงินเลี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกานต์ปภัสร์  อักษรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกานต์สินี  อินทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกิ่งณัฏฐา  เกียรติวัฒนากร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกีรธิชา  ชูจันทร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายจตุภูมิ  ธัญญพืช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายจิรภัทร  ปั้งเอี้ยน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายจิรเมธา  ชัยพฤกษ์เดชา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงจิรัสชญา  ศุภกิตติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงชญาญ์พัฏฐ์  มุสิกโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายชญานนท์  เพชรทับ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายชูชิเดช  รัตนคามินี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงโชติกา  พงศ์สุภากุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงฐิตินันต์  พิเชียรโสภณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงณณิชา  จันทบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายณภัทร  รักหอม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณภัสร  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณยฎา  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณัชชา  ปั่นทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายณัฐกฤษ  บุญอมรศิริ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณัฐชยา  รุจิธรรมานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงณัฐญาวรรณ  กาญจนะ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายณัฐวัฒน์  ฉายวิริยะ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายณานภัทร  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณิชมน  ทองเรือง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงดาวรดา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงตุลยดา  ศุภธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธนภัทร  ธนโสภณพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธนภาคย์  บุญล้ำ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายธนิสร  มณีฉาย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงธรรมสรณ์  เพ็ชรไทยพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงธัญมน  ถึงเสียบญวน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายธีร์ธวัช  เสพย์ธรรม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายนพวิชญ์  แซ่แต้ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนภัสนันท์  รักษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายนันทิพัฒน์  ชุมคง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงบุญสิตา  วรรณสุข โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายปริสร  ศรีวงศา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงปวริศา  ดีกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายปองคุณ  หมื่นรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปัณณพร  ตันซุ้นหิ้น โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายปัณณพัฒน์  ไสยแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทร์ช่วย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปารมี  มณีโลกย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปินะนาส  หอมจิตร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายปุญญพัฒน์  เจนการ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงปุณณดา  มนิส โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงเปมิกา  ขับกล่อมส่ง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพัชญ์สินี  เทพสุวรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพัทรดา  เหมทานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพิชญ์ปริยากร  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์ญา  พงศ์พิสิฐสันต์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพิชญาณัฎฐ์  พงศ์ธนากูล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายพิพัฒน์พล  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพิมพ์ปภัทร  ศิริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพิมพ์อร  บุบผากิจ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงแพรวา  พฤกษา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายภวิศนันทร์  ถาวรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงภัทร์นรินทิพ  อร่ามวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงภัทร์ลดา  เอียดช่วย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงภูริชญา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายภูว์ฤณ  เฉลิมวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายภูวศิษธรฌ์  ศรีจรุง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงมัณฑิตา  เทพเลื่อน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงมัทณพร  เทพเลื่อน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงมุกธิดา  ทิพย์ญาณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายเมธยานนท์  ธราพรสกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงยศวีร์  จงใจสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงลภัสรดา  ทองปาน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงลัลน์ญดา  เอื้อตระการวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายวชิระ  ยกเลื่อน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายวรากร  กาญจนคลอด โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายวรากร  เพชรทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงวราภรณ์  อภิวรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงวริศรา  รัตนเสวี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงวริศรา  เพ็ชรหนุน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายศุภวิชญ์  เพชรยศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงศุภิสรา  ปานดำ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงสิรภัทร  พลายด้วง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงสุณัฏฐา  สุขมณี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงสุพิชชา  เศรษฐเอกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงสู่ขวัญ  ศรีรัตนกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายอภิรวิชญ์  คุณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงอลิชา จันธุรต  นาจีบ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงอัญชานา  สนธิเมือง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ' ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายกรวิชญ์  ศิริอนันตภัทร์ โรงเรียนเกตุชาติศึกษา ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงกนกทิพย์  รัตนบุรี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงกัญญดา  ดวงมุณี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงกันย์ลภัส  พุมเพรา โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายเขมทัต  สุวรรณมณี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงคณิตกุล  เทพสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงฐิตาภา  แซ่โค้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายณชพัฒน์  รัญเวศ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงณญาดา  แก้วมุกดา โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายณัฐฐศรัณฐ์  ไกรทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงณัฐวดี  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 คณิตประถม
264 เด็กชายเตชิต  วิชัยพล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายทนุธรรม  บัวทอง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายธนดล  กลักดวงจิตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงปภัคชญาณ์  ใจบุญ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงพิชชาอร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงภคพร  อุตรนาค โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงภูวิสา  บุญอมร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงวริศา  จันสำเร็จ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงศิริภรณ์  คงไสยะ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงสุพิชญา  ดวงมุสิก โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงอมลิน  คงสง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายอริย์ธัช  บุญนายก โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงอัญชลิตา  เพชรบ้านกลาง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงอัฐภิญญา  พุดซ้อน โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายกฤตเมธ  คชายนต์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณโน โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงกันยกร  รัตนนุพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงกานต์มณี  อุตรนาค โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายกิตติพัศ  สีโพธิ์ลี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายคีตะ  จูประจบ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ไชยรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงชนัญญา  ดีทองอ่อน โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงชนิดาภา  พนาลี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงชุติกา  คงเอียด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สงเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงญาณิดา  คุ้มสุข โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงญาณิดา  ดวงแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงฐิติกานต์  เรืองสังข์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงณปภัช  ฉิมเจ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  รอดสม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จัวนาน โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ชา  รักษาชล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงณัฐธิดา  ฤทธิ์พันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณัฐภัสสร  กาญจนสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายณัฐสิทธิ์  จันทร์อุดม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายธนกฤต  เต้าน้ำ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายธรรมชัย  นวลแป้น โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายธีรวัฒน์  เนียมเกตุ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงนภัทรสุดา  ไทรทอง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายนฤพัทธ์  โพธิ์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงนัทธมน  ชัยถาวร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงบุญญาพร  คงศรีนวล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงปริยาภรณ์  คงหยู โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงปสันดา  บุญต่อ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงปัฐมธิดา  ยิ้มแย้ม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงปิ่นชนก  เริงพจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงพัฒน์นรี  เตชสิรินารี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพิชยา  จำนงบุตร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพิชามญชุ์  มีมา โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายพิพัฒน์  ขุนทอง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายพีรพัฒน์  หนูแดง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายภัทรวัฒน์  ทศกฎไพรี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายภูมิ  ช่างทอง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงมาลิกา  แซ่โฟ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายยศวัต  วัตตา โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงลภัส  พลไชยะ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญล้อม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายศุภกร  รักษาพล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงศุภการ  โทรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายสุทธิวรรณ  สุทธิแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงสุพิชชา  จรประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายอชิรวิชย์  เรืองสังฃ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอมรภัค  แทรกสุข โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงกฤติญดา  ไชยเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายคีริณ  หนูชัย โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายชุติพนธ์  นุ่นทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายณฐกร  กำราญศึก โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายณฐนนท์  เชาวนา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายตะวัน  กรดกางกั้น โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายธนาธิป  ทองจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายธรรมจักรณ์  จิตรวิบูลย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงนภัสกร  วัฒนโยธิน โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงปพิชญา  ด้วงแป้น โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงพรนภัส  โยมแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายพศวีร์  ณ นรงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จูนิพัทธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายพัสกร  ยอดระบำ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายพิชญะ  เพ็ชรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงพิชญาภา  ประจันพล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายพิรศุษม์  แก้วบัณฑิตย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงมณีวรรณ  เอี่ยมเอิบ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงมนรดา  ทิพย์รัตน์แก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายรณกฤต  คันธานุกูล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงลภัสนันท์  ทองจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงวรญา  สวัสดิ์พิพัฒสถิต โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองศรีเกตุ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงศิรินภาทิพย์  ตัญบุญยกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.4 คณิตประถม
351 เด็กชายเอลีชา  ธรรมสูน โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงกรชนก  กันตะเพ็ง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายกฤษติธี  อินเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายกษิดิ์พัฒน์  พันธรังษี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  สิทธิสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  เอียดแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มากอยู่ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เมียนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงเกตน์สิรี  เบ็ญจธรรมรักษา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงชญานุตน์  เกิดศรี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงชนัฐปภา  ขุนทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงชนิสรา  สถาวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงชยิสรา  จันทวี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงญาณิศา  รักสวนเงิน โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายณฐวัฒน์  ลิ้มกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงณัฐณิชา  แกล้วกล้า โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงณัฐลีนันท์  หนูทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงณิชานาฎ  ปรางพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงธัญชนก  บัวทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายธีทัต  พานชาตรี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายธีรเมธ  เพ็ชรเงินทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงนภัสนันท์  สุขเงิน โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงนวิยา  เฟื่องฟุ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีพลราช โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงเบญญาภา  หมั่นเพียร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงปุญยุวดี  พรหมอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงพิชญาภัค  ไกรนรา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงพิชญาภา  ยอดมณี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพิตติภรณ์  ขนาน โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงฟาอีฟ  พรหมมาศ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงภรัณยา  เพชรสุภา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายภีมพล  โอชารส โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายภูมิพัฒน์  เลิศสอนจิตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงรัญชิดา  มะลิเผือก โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงรุจิรัตน์  ขาวเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ช่วยเอียด โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงวิชญาดา  สุวรรณรักษา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายวิศรุต  แนมไส โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงศิริภัสสร  ชุมทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายศุภวิชญ์  คชายนต์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายสืบสกุล  วันจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงหทัยภัทร  ทองสุก โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงอภิชญา  รุ่งอภิญญา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ช่วยพูล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงจันทิรา  แดงน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายนภัสกร  กองจำปา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงปุณยาพร  ปอปาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายพ.พันธรักษ์  พัฒนศิริพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายภัทรพล  ภิรมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
402 เด็กชายภัทริศวร์  แก้วแกมจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายภูธน  นินทรกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงลภัสรดา  ชื่นมนัส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงกนกนุช  อินณรงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายกวิน  จ้อยสระคู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายกษิดิ์เดช  จันทร์ประดิษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงฐิติชญาน์  แก้วกิ้ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายธนกฤต  ผลสมบูรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายธนวิชญ์  หนูทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายรัฐฐาธิป  ผาด่านแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายกวิน  กังสนันท์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงกัลยภรณ์  ไกรแก้ว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงชยาภรณ์  รินทรวิฑูรย์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
415 เด็กชายชวกร  ณ นุวงศ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายชวัลวิทย์  ชุติธรพงษ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
417 เด็กหญิงชัญญานุช  พฤกษไพบูลย์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงชัญญานุช  วงศ์ปาน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงเกื้อ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงนวภัสร์  ชุมทอง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงปาณิสรา  เหล่าอริยะ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
422 เด็กชายภูมิหิรัณย์  สุวรรณไชย โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยืนยัน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายกันต์ธีร์  ศิริรุ่งเรืองอมร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงกานต์ศิรัส  คุณชล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงกิตติ์สิรินธร์  นวลมังสอ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงณญาดา  พิมเสน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงธมนณัฏฐ  ชุมทอง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงนัชชา  มณีพงค์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงปณิชา  วรรณโกวัฒน์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงปริณดา  ลิบขาว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายปุริม  มาศบำรุง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายพชรดนัย  อ้นทอง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงมุกตาภา  ดาวัลย์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงรมณ  จันทวงศ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายวณัฏฐ์  เจริญดำรงทรัพย์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงศวิตา  พิกุลทองอำไพ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงศุกลภัทร  เรืองศรี โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม