รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอธิรัฐ  อึ่งน่วม โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงชญานิน  กองทองนอก โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงเวณิกา  ขาวนอก โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี ป.6 วิทย์ประถม