รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกัญญพัชร  ธูปจันทึก โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายชนาภัทร์  ปะวะโต โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณฤดี  ธรรมพรต โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงธนพร  ต่วนสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงธนาพร  มหาหิงส์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงธิติกาญจน์  ปลั่งกลาง โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายธีระโชติ  กงกลาง โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงใบบุญ  แสนสุริวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพัณณิตา  ประทุมนอก โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงเพ็ญนภา  อรรคสังข์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเพลงนิพนธ์  โคตรทิพยกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายยุทธพิชัย  แคนชัย โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงศุภรัตน์  ผันผ่อน โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายสวภัทร  หิรัญตียะกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงสิรภัค  แสงศิรินาคะกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงสุกัญญา  นนท์ขุนทด โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายสุธิมนต์  ห่อยไธสง โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจุฑาพร  วงค์อุคะ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงฐิติวรดา  ดิษป่วน โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายปรเมษฐ์  ไชยเดช โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายอติวัฒน์  สายคำน้อย โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงอริศรา  อินทจักร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงนุชนภา  ทานอก โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โตไพร โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณิชชาพัณณ์  รักชัยภูมิ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายอิทธิพล  ประจง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ช่างสันเทียะ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายณัฐกฤต  เหลืองมะลัง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชาวนา โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายทวีโชค  ข้องนอก โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายยศวริศ  คำมูล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายรณพีร์  อุดนอก โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กชายสุทธิวัฒน์  เก่งนอก โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงกมลเนตร  มอญใหม โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กชายจักรภพ  สูงสนิท โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กชายจุฑาภัทร  วงศ์ละคร โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กชายชัยปกิต  พลตะคุ โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กชายฐิติวัฒน์  ติหะปัญโญ โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงณัฐกัณฑ์  โนนพิมาย โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงรุจิรา  วงษ์ชาลี โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงอรัญญา  ศรีโสม โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงจุฬารัตน์  ปัสสาโก โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัฐทิตา  หอมกลาง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วพวง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายปาฏิหาริย์  สำราญสุข โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงมนฑิชา  พิมพ์ทอง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงวรกานต์  กายแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงเกศรินทร์  นกสามเมือง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงดวงแข  ชอบบัว โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายธนาธิป  ผดุงแดน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงธนิดา  วิริยะวงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงธิดารัตน์  มลสิน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงบุญสิฏา  ผกามาศ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงปภัสรา  ขันทอง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงพัชรพร  ศรีนอก โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงมนต์นภา  สายสด โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ธุระพระ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายรักชาติ  แก้วฟอง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายวีกิจ  ชาวสวน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายศิริโรจน์  พึ่งเจริญ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงสุชาดา  สงึมรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายสุรศักดิ์  แสงเดือน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายอภิรัตน์  ยลวิลาศ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงอรทัย  นามมนตรี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงอรพรรณ  บุญเสริม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงอารยา  มีอาราม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายธีนพัฒน์  เผือกสีแก้ว โรงเรียนบ้านทัพมะขาม ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงนันทนา  ต่อสันเทียะ โรงเรียนบ้านทัพมะขาม ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงสุพิชญา  เขตสันเทียะ โรงเรียนบ้านทัพมะขาม ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงกวิสรา  งามสันเทียะ โรงเรียนบ้านทัพมะขาม ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกิตติวรา  หนูทองหลาง โรงเรียนบ้านทัพมะขาม ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงจิราพัชร  พาสันเทียะ โรงเรียนบ้านทัพมะขาม ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงชญานิษฐ์  กิ่งนอก โรงเรียนบ้านทัพมะขาม ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงชญานุตม์  อักษรนา โรงเรียนบ้านทัพมะขาม ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายทิพากร  สิงห์นอก โรงเรียนบ้านทัพมะขาม ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายทิวัตถ์  เหงขุนทด โรงเรียนบ้านทัพมะขาม ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงสุวิชาดา  อุประเสริฐ โรงเรียนบ้านทัพมะขาม ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายอิทธิพัทธ์  คิดดี โรงเรียนบ้านทัพมะขาม ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงพรชนก  ประจิตร์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายธนโชติ  สาระโชติ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงปาลิตา  แสงชาตรี โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.1 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวพิมพิลา  โชติขุนทด โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวศรินทร์รัตน์  ทีระฆัง โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายศุภกานต์  กุลนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายสนธยา  อินทร์ฉ่ำ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.2 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวสุธามาศ  สมัครการ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นายสุวิจักขณ์  สุกวาท โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงอริสา  คำกอง โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงอริสา  โคคำลา โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายกิตติภณ  ดีนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายกิตติภพ  ดีนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาญจนพิมาย โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงณัฐนิช  ไชยยนต์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงณิชาภรณ์  สาสอน โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายธนโชติ  มะลิงาม โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายธีรวัฒน์  รานอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงนภัสรา  ร่มกลาง โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพรอุษา  จีนแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายพฤทธิ์  คูณจัตุรัส โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงวนารีย์  วงศ์น้อย โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงสิริกานต์ดา  คงมงคล โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงสุชานุช  ศิริชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกชกาญน์  ไกรอ่ำ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายกรวิชญ์  โชตินอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายก้องหล้า  สิงห์กัน โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงกะนิษฐา  สายนวล โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงกัลญาณี  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงขวัญกมล  เพียนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงขวัญชนก  ม่วงจันทึก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงเขมฐิดา  พันธุรา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายชญตว์  รานอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงชนัญชิดา  พิลา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายชยังกูล  ศิริ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ภู่พันธ์​ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายชินาธิป  มุ่งเอื้อมกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายณพบ  บรรจงรอด โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงณัชชา  ศรีขุ้ย โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงณัฐวิภา  หาญกิจจานุรักษ์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายดนัยฤทธิ์  ประเสริฐ​ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงดวงกมล  ปานเพชร โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงถิราพร  ชาญนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายธนวัฒน์  สารคาม โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงธัญญภัทร  ปรีพลู โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายปกรณ์  เงาศรี โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงปภาดา  กิ่งนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงปวริศา  แนวกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงพลอยนภัส  แปรงกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อินทร์จอหอ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงพิมพลอยพรรณ  พัฒนารุ่งเรืองกุล โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายยุทธนา  มะณีเนตร โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายรัชชานนท์  ฉิมนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงศศิวิมล  สายมุนตรี โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงศุภกาญจน์  ชาญวิศิษฏ์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงสุปรียา  ยุงกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงสุวรา  คำบุดดา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายอธิกานต์  จิตผล โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงกนกวรรณ  สนิท โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เงากระจ่าง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มณีทอง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกัลยาณี  แจ้งถิ่นป่า โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกุลชา  เกื้อปัญญากูล โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงจรรยา  คำสันเทียะ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงจิรัชญา  บาตรโพธิ์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายจิรานุวัฒน์  หวังหมู่กลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ดอกกระทุ่ม โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงชลณิชา  ชินนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงชลิดา  จันทร์นอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชื่นชุมเเสง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายชุติวัต  กุลชนม์ดิลก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงฌาริกา  ผิววรรณ์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงญาณิศา  เเสงเนียม โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงฐิตาพร  เเสงประเวช โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายณัชนน  รอดวินิจ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายณัชวัชร  ดีนวล โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณัฐฏ์นรีย์  รอดวินิจ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณัฐพร  กำเนิดกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายณัฐภาส  จันทร์​ทอน โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณัฐมน  ปะกิระเค โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธนกฤต  บรรยง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มุ่งอุ่นกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายธันยเกียรติ  ยะคำสี โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงนราวดี  ปราบมะเริง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงนฤมล  ปานเกิด โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงนันธวรรณ  ไกรอ่ำ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนันธิดา  ไกรอ่ำ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงประภาวดี อีวา  เคลงค์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายปริญญา  อินทะชัย โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายปวิช  พงษ์ใหม่ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายปัณณวิชญ์  วิชัย โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปิยณภา  ทองน้อย โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปิยธารา  ทองน้อย โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายปุญญพัฒน์  เเป้นนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปุณยวีร์​  ปักโคทะกัง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงไปรยา  หมั่นปรุ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพรชนก  ใจบุญ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพัชรพร  ผันกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายพานสินทรัพย์  เอกคณาสิงห์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายพิชญะ  หอมชื่น โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายพิพัฒนพร  คงวิริยะประเสริฐ​ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายพีรพัฒน์  รถเพชร โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายภครพงศ์​  ยิโก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงภัทรธิดา  คินขุนทด โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายภูตะวัน  เก่าพิมาย โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงภูริชญา  มงคลศรี โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงยุภาดา  รักษ์สุจริต โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงรชยา  ชูเกาะ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายรณพีร์  ดีใหม่ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายวรปรัชญ์  ตั่นวัฒนะ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงวรัชราภา  นนนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงวิสสุตา  นรินทร์นอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงศรัณยพร  อุดมสระน้อย โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงศิริมิถุนา  การบรรจง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายศิวรากร  เจริญกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายศุภโชค  บำรุงกิจ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสิริวิมล  เศษโคกสูง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงสุขใจ  ปราณีตพลกรัง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสุพัชญา  สุรพิทัุกษ์รักษา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงสุพิชญา  กุดหินนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงสุวพัชร  พิมพ์เงิน โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงสุวิชดา  คิดเห็น โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายอชิรวิชช์  ชุมตรีนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอริญลดา  หวังช่วยกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงอรุณวดี  เเสงอรุณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงอาทิตยา  เเก้วทอง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงอาธิติญา  ลุนนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายธีรวุธ  แสนกลาง โรงเรียนบ้านประคำ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปุณทชาวีย์  บำรุงนา โรงเรียนบ้านประคำ ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายกัมพล  พลเสนา โรงเรียนวัดประชานิมิตร ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงชัญญานุช  สวนดี โรงเรียนวัดประชานิมิตร ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายธัญเทพ  คำมุง โรงเรียนวัดประชานิมิตร ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงพรรณษา  แสงประเสริฐ โรงเรียนวัดประชานิมิตร ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงกมลพร  ไทยธีระ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เกิดแก้ว โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คิดรอบ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงกาญจนา  สวาทนา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงกุศาวดี  มินดอน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายจิรายุ  สว่าง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงชาลิสา  เขียนนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายณภัทร  ภิบาลจอมมี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายณัฐชานนท์  วงศ์คำเดช โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายณัฐภัทร  บูรณะบัญญัติ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายธนกฤต  จิตนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายธนดล  บุญดี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายนันท์นภัท  ทิพนัส โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายปัณณวัชญ์  เซียนพิมาย โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงปาลิดา  ชาภูธร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
228 เด็กชายศุภกฤต  สานอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายสิรภพ  ศรีนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงสุธานันท์  วงษ์จันลา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงอักษราภัค  แก้วพิภพ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงกนกพร  วิชิต โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายกนกพล  ปะวันตัง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงกานต์ธีรา  อุ้ยเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงเกสราภรณ์  เกิดโมลี โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายคมสัน  สอนใต้ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงชนกวนัน  ศรีบุญยัง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงชินนชา  อินทกูล โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงธนภรณ์  ภาเจริญ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายธนภัทร  รามนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายธนศักดิ์  ทุมมะลี โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำสาย โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงธิดารัตน์  บรรจงสวัสดิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ศรครบุรี โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงนิภาวิการ์  มิ่งเมือง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายประกายวิทย์  เวียงลอ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงปัณฑิตา  พิศนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงพิยดา  คำภูเวียง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงภัทรธิดา  ไทยแท้ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงภัทราภา  รัตนะ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายยศวรุตม์  พลพิลา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายรพีภัทร  จัดกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงรักษิณา  ดิบประโคน โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงวณิชยา  การงาน โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายวราพงษ์  อยู่มา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงวิจิตรา  นวลศรี โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงโศรดา  บุญไชย โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายสีห์ศักดิ์  รัชฐากูรวานิช โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงอภิชญา  กันญาจิต โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงกนกดาว  โบสถ์นอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกรกนก  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงกรินธิดา  หวะสุวรรณ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายกันทรากร  ยิ้มสมุด โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงจิรภิญญา  เสริฐประสม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายจิรายุ  สุพรรณพงษ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายจิรายุทธ  สงนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายจีรานุวัจน์  ราชเจริญภักดี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงชนิสรา  จันทะดวง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงชมพูเนกข์  ปัดทุม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายไซม่อน  แซ่เหยี่ยม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายณัฐกรณ์  สมจิตต์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายติณณภัทร์  ธรรมภิรานนท์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายทัศพงษ์  เหล่ากมลาสน์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายธนกฤต  เหลื่อมทองหลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธนเทพ  พรหมเมตตา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงนนทนันณ์  นนทะจันทร์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงนัดชลิตา  วานนท์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงนันทิชา  รองศักดิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงนันทินี  ลำพุทธา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงนันทิยา  ใจสว่าง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนาราภัทร  หมั่นสระเกษ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงนิชาภัทร  เทพอินทร์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงนิศากานต์  พรมป้อ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงบงกชแก้ว  พลยางนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงปัณณลักษณ์  พรมจันทร์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายปัณณวรรธ  เหลาอ่อน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายปิยะพัฒน์  ไธสง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงปุณณดา  การดี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงพัชรกมล  พัดเย็น โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายพัทธดนย์  กล้าหาญ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพิมพิกา  ชอบใจ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงพิรญาณ์  บุญชัย โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพีราญา  เฮงศิริ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชอบใจ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายรพีพัฒน์  สมัครการ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงรุจิกาญจน์  ถาวรเรืองทิพย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงวรฤทัย  เจริญเภตราสถิตย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายวรัญญู  ไร่ดี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายวัชรพงษ์  การค้า โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงวารุณี  ใจภักดี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงวิไลวรรณ  หมายถมกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงศรีสรรพ์  รัชฐากูรวานิช โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายศศวัฒน์  ปะตังทะสา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายศิรสิทธิ์  สวนสายหยุด โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายสิทธิศักดิ์  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงสิริภัสสร  ดาวศิริกุล โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงสิริสุรีย์  โสภารัตน์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงสุธินันท์  ก้อนสำโรง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงสุภัสสรา  รังไชย โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายสุรเชษฐ์  สุนทรรส โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายอชิระ  รามรินทร์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายอดิศักดิ์  แนนไธสง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงอธิชา  ตูพานิช โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงอมรินทร์  รักสุจริต โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงอริสา  คูวิวัฒน์ธนานนท์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงอังศนา  พรมจักร์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายอัฑฒวิชญ์  แกบสิงห์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายก้องภพ  สร้อยนอก โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายรัชพล  หาญโก่ย โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายเจษวรินทร์  กิ่งนอก โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายทินภัทร  จันทนู โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายธนากร  ยอดปรางค์ โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายภัทรกันต์  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายอภิรักษ์  อินทกูล โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายณัฐกานต์  ปิยพงศ์พรพิกุล โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายธัญวิชญ์  โกจินอก โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงเปรมสินี  ยอดปรางค์ โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายจิรเมธ  แข็งขัน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายชนะโชติ  ช่างเกวียน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายณัฐศาสตร์  ชีโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายบูรณ์พิภพ  พลตื้อ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงภัคจิรา  ธานี โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายศิวกร  เกื้อกุลสุข โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงอิงอร  ดอนนนท์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงกัญญพัชร  ด่านกระโทก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  เถาหลง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายกันภัทร  สมรูป โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ฉิมผูก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงณฐพร  บุญสอน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงนวพร  หมายสอนกลาง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทับศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงปิ่นอนงค์  พูนสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงพัชชาภรณ์  ทุ่งฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพัชราภรณ์  จงอ่อนน้อม โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงพัสวีร์  สุปะเต โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพิชชาพร  มีการุณ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพิชชาภา  มีการุณ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายภคพล  อ้อมนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  เสียนนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงศุชัญญา  สุภิมล โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายกฤษกร  วรรณพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายณัฐกรณ์  ฉิมนอก โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงธัญวรัตน์  โตลำลำ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายภานุพงศ์  จันภิรมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายอภัยฑาร  ผาริการ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายกนกศักดิ์  ราชแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงขวัญนภา  มณฑานอก โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงฐิติภา  อินชำนาญ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงวารุณี  สุรศร โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายศรันย์  มีศรี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงสุดารัตน์  ประโสตัง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงกมลทิพย์  ดวงมาลา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายกฤตเมธ  อิ่มกมล โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงกิ่งฟ้า  จันภิรมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงณัฐณิชา  จงถนอมกลาง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงณัฐธญาน์  เดชวงษา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายณัฐภัทร  ศรีสังข์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงณิชกานต์  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายทรรศนันท์  วงษ์ชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายธนโชติ  ประทุม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายธันวา  ก้อนสำโรง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายปรเมศ  รัตนะ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงปิยะพักตร์  โชติสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายพงศกร  คำทา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงพรนิภา  ประจง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชิ้นปิ่นเกลียว โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงภวรัญชน์  รัดนอก โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงรุจิรดา  ดีโสภามาตร โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงวันวิสา  บรรจงนอก โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงวิญาภรณ์  กองแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงสุปราณี  สุขแสวง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงอริสรา  ศิริวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงอรุณี  วังพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายกรวิชญ์  จิณะมูล โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายกวิน  สุวรรณทร โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายก้องภพ  พิมพ์ไธสง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายจาตุภูมิ  ประกอบผล โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงฉัตรชนก  อุ่นจนดา โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงชัชชญา  ไวยศิลา โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงนิภาพร  คาโสจันทร์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายปัณณวัฒน์  มั่งคั่ง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ปัดทุม โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงพิชญาภัค  แก้วลุน โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงภัทรวดี  เหง่าพันธ์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงรินรดา  จั๊บโปรย โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงลภัสรดา  เนขุนทด โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงวราภรณ์  ปะติเต โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงวรินทร  อุตส่าห์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายวสุธา  ภูแก้วนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายสิทธิชนม์  จุลชีพ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายอรรถนนท์  นาดี โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงอาทิตยา  คาโสจันทร์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 คณิตประถม
404 เด็กชายกรณ์  แลบัว โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายกฤษฎา  ชาลี โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายกษิดินทร์  ชาวสวน โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายกิตติพงษ์  บุญอยู่ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงกุลจิรา  ซาซากิ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายเกรียงไกร  อบมาลี โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงขวัญมนัส  หลักทอง โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายคณณณ  เกตวัลห์ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายคิรินภัทร  ชินลักษณ์ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายจิรัฐ  อโณทัยไพบูลย์ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายชนธัญ  วังทัน โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายชวินวิทย์  จ้ายหนองบัว โรงเรียนวานิชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงญานิศา  หาญสิงห์ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายฐิติกานต์  ประยูรสิงห์ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายฑีรภัทร  หาสกุล โรงเรียนวานิชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงณัชชา  มีธรรม โรงเรียนวานิชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงณัฐณิชา  บ้วนนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายณัฐพัฒน์  ดิกพยอม โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงณัฐวดี  ประจง โรงเรียนวานิชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายเดโชพล  เริงรัง โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายเตชินท์  กริดเกล้า โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายธนโชติ  โสดาลุ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายธนวัฒน์  พลเจริญรักษ์ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงธนัญชนก  ยศนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงธนัญญา  ตาลชัย โรงเรียนวานิชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ประจิต โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงธัญญารัตน์  คำกอง โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงนภสร  พนัสนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงนันทิชา  ทีทา โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงปริญณดา  คำภาบุตร โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ตั้งวุฒิธร โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงปิยธิดา  สุวรรณบล โรงเรียนวานิชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายปิยะพันธ์  งึดเกาะ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายพงษ์นรินทร์  โนนพุดซา โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงพรกรัณย์  วงษ์คำ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงพลอยณิชา  ชาวสวน โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายพัชระ  ศรีพันธุ์ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงพัชรากร  เลื่อมใส โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงพิชาพร  พรหมสายออ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายพิพัฒน์ศกรณ์  ม่วงสุข โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงภัทรวดี  สุโพธิ์ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายภาคิน  ทวยแก้ว โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายภูตะวัน  ยะเสน โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายภูมิพัฒน์  ทองแกม โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายภูมิรัตน์  สาอุตม์ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงลัลลลิตา  เลิศปรีชาชาญ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงลาภิสรา  สาลีพวง โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายวัชรกูณฑ์  ทัฬหกุล โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายวิทวัส  วิชัยสงคราม โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายวีระพล  นามเต โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงศณิชชา  บุญแดง โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  เนติธรรมรัตน์ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงศิริญญา  อรชุน โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายศิวะกร  จงจอหอ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายศุภวิชญ์  ผกามาศ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายสิทธินนท์  ทิมจ้อย โรงเรียนวานิชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุทธพจนารักษ์ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงสุธีกานต์  โปมินทร์ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงสุพิชชา  ปัดทุม โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงสุวรักษ์  สิงห์กาญจนาวงศา โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงอภิวันท์  ผาลา โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงอรจิรา  เที่ยงกลาง โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงอินทิรา  พลเรือง โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงอีลิซาเบธ  แมคบีน โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงเอมมิกา  บุบผา โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงกชกร  บุญวิรัตน์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงกชพร  กุมารสิทธิ์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วสีจันทร์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงกฤตชญา  ตันตระกูล โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ม่วงสุข โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายกฤษณะ  อุทัยสา โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงกวีพร  ผางเวทย์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายก้องกิดากร  เศรษฐรัตน โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มหาชัย โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงกัมลาส  ศินาวิศาล โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายกานต์  กล้าหาญ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงกุลจิรา  ลิไธสง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงเกวลิน  ปะวะขัง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงขวัญใจ  มุ้งต่อบัว โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายคณพัชญ์  ตุงคะศิริ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายจตุพร  จันทะนาข่า โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายจักรพงศ์  งอนชัยภูมิ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายจิตบุณย์  งามสุขศรี โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายจิรทีปต์  แสนใจ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายจุฑาเทพ  ห่อไธสง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เริงรัง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  บุญทศ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายชนทัต  หงส์คำดี โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงชวกร  กันเมล์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงชัญญาพัชญ์  เพียนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายไชยวัฒน์  สุมณฑา โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงญดากร  พิมพิสาร โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงฐิตารีย์  เลิศวณิชสิริ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงฐิตินาถ  ศรีโยธา โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายณฐกร  ช่างเหล็ก โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงณฐอร  มาตรวังแสง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายณภัทร  แคนสี โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงณหทัย  ศรีเลิศ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายณัฎฐกานต์  ดาซุย โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศักดิ์กุลบารมี โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญวิจิตร โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ขัติยะ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายณัฐกิตติ์  มาลาศรี โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายณัฐชานนท์  ชัยปัญหา โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงณัฐชานันท์  บรรเลง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงณัฐฑริกา  สุรินทะ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงณิชชมล  ลิ่มสกุล โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายถิรวิทย์  ทำคาม โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  เพียคำ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายธนกร  ถนัดหมอ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงธมนต์ชิตา  หอมดี โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงธัญชนก  ติระวัฒนศักดิ์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สารีพันธ์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงธัญสรณ์  จันทร์คง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงธารวิมล  ชาวสวน โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายธีรเดช  ฟูดุลยวัจนานนท์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายธีรวุฒิ  ดงแสง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายนครินทร์  ภานิคม โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงนัทธมน  โรจน์วงษ์วิริยะ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงนาราชา  พุทธชาติ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงนีรนุช  สุวรรณบล โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายเนตรพิศิษฐ์  วิเศษบุบผา โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงบุญญารัสมิ์  ศิริสุวรรณพงศ์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายบุณยกร  กลางนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายปฐพี  มาตย์สร้อย โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายปณพงศ์  กล่อมโกศล โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายปณิธาน  มาตรวังแสง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงปทุมทิพย์  ศรีสุรารักษ์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายปรรณกร  ดั้งขุนทด โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงปรานอุษา  นรินสิริกุล โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงปริยาภัทร  ทินราช โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงปวริศา  หงษ์อนนท์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายปิยะนันท์  หาญสิงห์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายพงศกร  ปัดทุมมา โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงพชิราภร  มุ่งแฝงกลาง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงพรชนก  นะภิใจ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงพราวนภางค์  พืชมาก โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงพลอยไพลิน  พืชนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงพัชร์อัมพร  ศรีวนค้ำ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงพิชชาภา  สีกำพี้ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงพิชญาภา  สนนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงพิชาวีร์  เที่ยงกลาง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงพิมพ์เพชร  ถานันดี โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพิมพ์สุภา  แก้วชมภู โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายพิริยะ  มะธิปิไข โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงภคภัทร  มะโนวรรณ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายภควัต  นนทสุตวงศ์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายภชรวรรต  จัตวานิช โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายภูริณัฐ  วัชรคุปต์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงมนธิตา  กอหญ้ากลาง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายเมคีน  ทับละคร โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  เตาะหนองนา โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายยุทธนา  สอนนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายโยเซฟ  เฟก โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายรชฏ  ดีโสภา โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายรฐปกรณ์  โกวิทธนภูวดล โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงรมย์ธีรา  พลวิเศษ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงรมย์นลิน  พลวิเศษ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงลลิตลดา  การถาง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงวนิดา  เครือกลาง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงวรรณวรี  เวชการ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายวราเมธ  เหล่าทองสาร โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายวาทยุทธ  ศิรสขา โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายวุฒิภัทร  พิมพ์สระเกษ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงศศิลักษณ์  ธงฤทธิ์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงศีตลา  ผสมญาติ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงศุภญาดา  ศรีพันธุ์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายศุภพัทธ์  พัชรพีรนันท์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงสวรสต์  สิงห์กาญจนาวงศา โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงสิริลักษณ์  ตั้งสันติถาวร โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงสุกฤตา  ออทะขันธ์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงสุฌาลิดา  ทิมจ้อย โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายแสนดี  วัชระเสถียร โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงหทัยพร  จันทะดวง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายอชิรวิทย์  ทองคำ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายอัครนันท์  กฤชทร โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ชุดนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายอาทิวราห์  แซ่ตั้ง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงอาริชยาภรณ์  พันธ์ุโอภาส โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงไอลดา  ทรงคาสี โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชัยชมภู โรงเรียนบ้านโคกสี ป.4 คณิตประถม
586 เด็กชายจักรพรรณ  พิมพ์ภักดิ์ โรงเรียนบ้านโคกสี ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  การปั้น โรงเรียนบ้านโคกสี ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายธนดล  หาญมะโน โรงเรียนบ้านโคกสี ป.4 คณิตประถม
589 เด็กชายธัญเทพ  อาบสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านโคกสี ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายวรวุฒิ  บุตรชานนต์ โรงเรียนบ้านโคกสี ป.6 คณิตประถม
591 เด็กชายอธิภัทร  บุตรศรี โรงเรียนบ้านโคกสี ป.6 คณิตประถม
592 เด็กหญิงไอรดา  ปัญญา โรงเรียนบ้านโคกสี ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายชณภัทร  บุญชาญ โรงเรียนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงภิชามญชุ์  แก้ววัง โรงเรียนบ้านโคกสี ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงวีรปรียา  รักษ์มณี โรงเรียนบ้านโคกสี ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงอภิชยา  บุตรศรี โรงเรียนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ขุลียศ โรงเรียนบ้านดงบัง ป.5 คณิตประถม
598 เด็กหญิงจิราภัทร  กิ่งเพชร โรงเรียนบ้านดงบัง ป.4 คณิตประถม
599 เด็กชายณรงค์เดช  อาจจุลฬา โรงเรียนบ้านดงบัง ป.4 คณิตประถม
600 เด็กชายณัฐวุฒิ  ลางไชย โรงเรียนบ้านดงบัง ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงรวิสรา  กองเกิด โรงเรียนบ้านดงบัง ป.4 คณิตประถม
602 เด็กชายวุฒติพง  กิลานอก โรงเรียนบ้านดงบัง ป.5 คณิตประถม
603 เด็กชายวุฒิวรากร  คิดเห็น โรงเรียนบ้านดงบัง ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายศิวดล  บาไสย์ โรงเรียนบ้านดงบัง ป.6 คณิตประถม
605 เด็กหญิงไอรินทร์  พรมบุตร โรงเรียนบ้านดงบัง ป.4 คณิตประถม
606 เด็กชายณัฐกฤต  บัวบาน โรงเรียนบ้านดงบัง ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายณัฐภาส  การเก่ง โรงเรียนบ้านดงบัง ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายภณัฐพงษ์  ทีหนองสังข์ โรงเรียนบ้านดงบัง ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายภานุกร  ดอมไธสง โรงเรียนบ้านดงบัง ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีกุศล โรงเรียนบ้านดงบัง ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายอนุชิต  ศรีกุศล โรงเรียนบ้านดงบัง ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงประติภา  รักอาชา โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงพชรภร  สูหา โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.5 คณิตประถม
614 เด็กชายสหรัฐ  มรรครมย์ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.5 คณิตประถม
615 เด็กหญิงอรณิชา  อิติปิ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.6 คณิตประถม
616 นางสาวจันทมณี  ไข่กระโทก โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ม.3 คณิต ม.ต้น
617 นางสาวพิชญาดา  น้อมระวี โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภูโส โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทร์เพ็ชร โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายกิตติกร  ตะสูงเนิน โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงชรินรัตน์  ปานเงิน โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงณัฐณิชา  อันแสน โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายไตรศรัณย์  วานนท์ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงธิชาดา  พลมณี โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงภัทรวดี  สมีน้อย โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงภาณุรัตน์  รบชนะโยธิน โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงมนัสนันท์  จ่าทา โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงอารยา  ทำคราม โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงแก้วมณี  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนบ้านหนองพลวง ป.6 คณิตประถม
630 เด็กชายภัทรพล  ทัพพลัน โรงเรียนบ้านหนองพลวง ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงสิรินทิพย์  แสนตลาด โรงเรียนบ้านหนองพลวง ป.6 คณิตประถม
632 เด็กหญิงกรกนก  ใสประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองพลวง ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงกัญญาภัทร  จันทร์งาม โรงเรียนบ้านหนองพลวง ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงกิ่งฆณา  หงษ์ฟ้อน โรงเรียนบ้านหนองพลวง ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายชนะพล  บทนอก โรงเรียนบ้านหนองพลวง ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงณฐมล  คำเวบุญ โรงเรียนบ้านหนองพลวง ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงณัฐริกา  ดีเลือก โรงเรียนบ้านหนองพลวง ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงประภัสสร  เศษนาเวศ โรงเรียนบ้านหนองพลวง ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงปางฉาย  สมภักดี โรงเรียนบ้านหนองพลวง ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงปาริฉัตร  สวาทนา โรงเรียนบ้านหนองพลวง ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงมนัญชยา  สัตตะโส โรงเรียนบ้านหนองพลวง ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงรมย์ชลี  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองพลวง ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงรัตนา  จันทร์ยุ้ย โรงเรียนบ้านหนองพลวง ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงวันวิสา  ภู่มะณี โรงเรียนบ้านหนองพลวง ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงสุกัญญา  สุวรรณสาร โรงเรียนบ้านหนองพลวง ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงพิชญา  เกษเกษี โรงเรียนห้วยไหวัฒนา ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายกิตตินันท์  โชตินอก โรงเรียนห้วยไหวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายไชยวัฒน์  โค้งนอก โรงเรียนห้วยไหวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงทัศนีย์  บูรณะศิริ โรงเรียนห้วยไหวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงนิชา  แนมไธสงค์ โรงเรียนห้วยไหวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงวิการณ์ดา  พิมพ์อุบล โรงเรียนห้วยไหวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายอภิสร  ตากิ่มนอก โรงเรียนห้วยไหวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายอาทิตย์  บุญมี โรงเรียนห้วยไหวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จินพละ โรงเรียนวังโพน ป.5 คณิตประถม
655 เด็กหญิงณัฐนิช  ทุงจันทร์ โรงเรียนวังโพน ป.5 คณิตประถม
656 เด็กหญิงณิชานันท์  ผิวนอก โรงเรียนวังโพน ป.5 คณิตประถม
657 เด็กชายพลพล  พละไชย โรงเรียนวังโพน ป.5 คณิตประถม
658 เด็กชายกวิน  รื่นสุข โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายณัฐกรณ์  กล้ารอด โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงณัฐกานต์  ทองดีนอก โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงนริมล  ทุริดไธสง โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยนอก โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายศักดา  ไสวงาม โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงอนัญญา  ผันกลาง โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายสิรวิชญ์  ภูแย้ม โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมมสามัคคี ป.6 คณิตประถม
666 เด็กหญิงกฤติญาภรณ์  บุญวัง โรงเรียนบ้านเก่าค้อ ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงจิระนันท์  จ้อยรุ่ง โรงเรียนบ้านเก่าค้อ ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงธิดาพร  เกิดพิมาย โรงเรียนบ้านเก่าค้อ ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายพงค์ภัค  หลู่โยธา โรงเรียนบ้านเก่าค้อ ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงวราภรณ์  วิลายนต์ โรงเรียนบ้านเก่าค้อ ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  การบรรจง โรงเรียนบ้านเก่าค้อ ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงอัยรดา  เฉลิมชัย โรงเรียนบ้านเก่าค้อ ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายธีรเดช  เขาเขียว โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย ป.6 คณิตประถม
674 เด็กชายพุฒิเมธ  ชื่นนอก โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงรวิสรา  พลกรัง โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย ป.6 คณิตประถม
676 เด็กหญิงนิธินาถ  ทองดีนอก โรงเรียนบ้านสีเหลี่ยม ป.4 คณิตประถม
677 เด็กชายกรวิชญ์  มารศรี โรงเรียนบ้านสีเหลี่ยม ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงชัญญานุช  บำรุงนา โรงเรียนบ้านสีเหลี่ยม ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงฐิติมา  สมรภูมิธรรม โรงเรียนบ้านสีเหลี่ยม ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายธนากร  รัตนวิชัย โรงเรียนบ้านสีเหลี่ยม ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายอนุชิต  สุวรรณมณี โรงเรียนบ้านสีเหลี่ยม ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงกัญญาณัท  พรมแสน โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายกิตติธร  สำโรงแสง โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.5 คณิตประถม
684 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีเพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.5 คณิตประถม
685 เด็กหญิงฐิติชญา  ฉินโน โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.6 คณิตประถม
686 เด็กหญิงดารินทร์  สิทธิภาพ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงปภัสราภรณ์  โพธิ์งาม โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.5 คณิตประถม
688 เด็กชายปภาวิชญ์  นิลสมัคร โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.5 คณิตประถม
689 เด็กชายณกรณ์  สวัสดี โรงเรียนบ้านตากิ่ม ป.6 คณิตประถม
690 เด็กหญิงธนัชพร  พงษ์รัศมีโชติ โรงเรียนบ้านตากิ่ม ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายธราเทพ  ศิริปรางค์นาคร โรงเรียนบ้านตากิ่ม ป.5 คณิตประถม
692 เด็กชายฐิติวุฒิ  พงสุระ โรงเรียนบ้านตากิ่ม ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงนวิญญา  พินนอก โรงเรียนบ้านตากิ่ม ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายปัณณวัฒน์  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านตากิ่ม ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงภัคพร  พุ่มนอก โรงเรียนบ้านตากิ่ม ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงวชิราพร  พินนอก โรงเรียนบ้านตากิ่ม ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงศิราวรรณ  วันสันเทียะ โรงเรียนบ้านตากิ่ม ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงกรรณิกา  โหมกทองหลาง โรงเรียนบ้านตากิ่ม ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายธนกฤต  สำเนียงกลาง โรงเรียนบ้านตากิ่ม ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายธราธิป  รัศมีระวีพันธุ์ โรงเรียนบ้านตากิ่ม ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงธิญาไล  เปียงชัย โรงเรียนบ้านตากิ่ม ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงนันทิชา  พิมพ์โคกสูง โรงเรียนบ้านตากิ่ม ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายสรวิชญ์  มีโค โรงเรียนบ้านตากิ่ม ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงเจนจิรา  หงษ์พิพิธ โรงเรียนบ้านหนองโคบาล ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงอันธิกา  ศรีภู โรงเรียนบ้านหนองโคบาล ป.6 คณิตประถม
706 นางสาวกชพรรณ  วงษ์แหวน โรงเรียนบ้านหนองโคบาล ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงธัญญานุช  ทองคำ โรงเรียนบ้านหนองโคบาล ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงบัณฑิตา  นวมโคกสูง โรงเรียนบ้านหนองโคบาล ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ซาตัน โรงเรียนบ้านหนองโคบาล ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงพรรัมภา  ชินสี โรงเรียนบ้านหนองโคบาล ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงวรรณภา  ซาตัน โรงเรียนบ้านหนองโคบาล ม.2 คณิต ม.ต้น
712 นางสาวสุธาทิพย์  แก้วกล้า โรงเรียนบ้านหนองโคบาล ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงอรธิชา  หาทอง โรงเรียนบ้านหนองโคบาล ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  ชัยปะปา โรงเรียนบ้านหนองโคบาล ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงพิมพ์วดี  แข็งแรง โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงรมย์นลิน  เจนบ้านผือ โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงญาดา  ตัน โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม ป.6 คณิตประถม
718 เด็กหญิงปาณิสรา  รัตนชัย โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม ป.6 คณิตประถม
719 เด็กชายภูผา  โพธิ์กาศ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม ป.6 คณิตประถม
720 เด็กชายอาทิศราช  กะรัมย์ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม ป.6 คณิตประถม
721 เด็กหญิงกรวรรณ  หัตถกิจ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายกวิน  แท่นนอก โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงนริสรา  บำรุงนา โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงณัฐพร  ทองนอก โรงเรียนบ้านเมืองคง ป.5 คณิตประถม
725 เด็กหญิงอมราพร  สุโรรัมย์ โรงเรียนบ้านเมืองคง ป.4 คณิตประถม
726 เด็กหญิงชลดา  เพียรสูงเนิน โรงเรียนบ้านเมืองคง ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายณัฐวัตร  ภักดี โรงเรียนบ้านเมืองคง ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงดาวิกา  มะพล โรงเรียนบ้านเมืองคง ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงวรัทยา  สุทธิ โรงเรียนบ้านเมืองคง ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กชายวิษณุ  รัตนแสง โรงเรียนบ้านเมืองคง ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงสุธิดา  พะนิรัมย์ โรงเรียนบ้านเมืองคง ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงสุธินันท์  ใจบุญ โรงเรียนบ้านเมืองคง ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงอึนจอง  ฮง โรงเรียนบ้านเมืองคง ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กชายกวินศักดิ์  ยิ่งยงยุทธ โรงเรียนบ้านหลุบกุง ป.5 คณิตประถม
735 เด็กหญิงนฤมล  คากลาง โรงเรียนบ้านหลุบกุง ป.5 คณิตประถม
736 เด็กชายนันทวัฒน์  นันทะแสน โรงเรียนบ้านหลุบกุง ป.5 คณิตประถม
737 เด็กหญิงบุญญาพร  อุดมชัย โรงเรียนบ้านหลุบกุง ป.5 คณิตประถม
738 เด็กหญิงภัทรวดี  วรรณโสภา โรงเรียนบ้านหลุบกุง ป.5 คณิตประถม
739 เด็กชายภูวรินทร์  มาตรงามเมือง โรงเรียนบ้านหลุบกุง ป.5 คณิตประถม
740 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ศรีที โรงเรียนบ้านหลุบกุง ป.5 คณิตประถม
741 เด็กชายสิรวิชญ์  แก้วไตรรัตน์ โรงเรียนบ้านหลุบกุง ป.5 คณิตประถม
742 เด็กชายทักษ์ดนัย  อันทะโย โรงเรียนบ้านโนนระเวียง ป.6 คณิตประถม
743 เด็กชายนัทธวัฒน์  ช่างผัส โรงเรียนบ้านโนนระเวียง ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงวรินทร  ศรีพั้ว โรงเรียนบ้านโนนระเวียง ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงกนกพร  งอกงาม โรงเรียนบ้านโนนระเวียง ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงกนกอร  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านโนนระเวียง ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีละหาด โรงเรียนบ้านโนนระเวียง ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายวีรภัทร  มาตย์แท่น โรงเรียนบ้านโนนระเวียง ป.6 วิทย์ประถม