รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลกาญจน์  โคขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรณัฐญ์  อาร์มสตรอง โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤษฏิ์มงคล  ชินกลางสวัสดิ์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กวงขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกันยกร  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกัปตัน  เชี่ยวชาญ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกิ่งฟ้า  เชษฐ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกิตติภพ  สรวะ โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายขจรพล  แสไพศาล โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงคัทริน  ปาริฉัตร คาร์ล โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจันทกานติ์  จอดสันเทียะ โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจิรัชยา  หล่อนกลาง โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายจิรายุ  ศิลาเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชญานิล  เกิดสันเทียะ โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายชนชลิต  เจ็กนอก โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายชนาธิป  วิไลยวงศ์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายชยันตี  สายธนู โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงฐิติวรรณ  ประกอบวรการ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายณัฐชนน  ไพขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐนพัฒน์  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฐนภา  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายทองนที  ทองคลี่ โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงทักษญา  บัวหอม โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงทับทิม  อธิคมสมบัติ โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายธัชชัย  เหมือนเพชร โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายธีรเทพ  หินขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายนพรัตน์  พันธ์แก่น โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายเนติธร  ใจศิลป์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปวริศรา  พรมด้วง โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปุณยาภา  เทียนขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายพงศกร  วาวงค์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพรรษกร  ทองคำ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพัทธนันท์  ไชยอักษร โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายพิสิฏฐ์พล  ทุมภา โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายพีรพงษ์  สารมะโน โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายพุฒิพัฒน์  พื้นม่วง โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายพูน  ทรัพย์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงแพรพิมพลอย  โพธินาม โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงภทรภรณ์  ศิลาเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายภูมินทร์  นาคขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงมีสุข  ภัทร์ไชยเสนา โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายเมธาสิทธิ์  กิ่งวงศา โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายยงยุทธ  เบี้ยกลาง โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายยศธร  วงษ์ประทุม โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายวงศกร  ธงชัย โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายวชิรวิทย์  วิโรจน์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายวรภพ  ตรีสมุทร โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงวรัญญา  สวนดอกไม้ โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายวรากร  แบขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงวิรัลพัชร  แขขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายวิศรุต  สู่สงคราม โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายวีรภัทร  ระดมสุข โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  ดุนขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงศิราพรรณ  เรืองจาบ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงศิราภรณ์  สามกษัตริย์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายศุภชัย  เข็มมะลัง โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายสรวิชญ์  บุตรเจริญ โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายสรวิชญ์  พิมพ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงสุทธิดา  บุญเรือง โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงสุพิชญา  ชูศรี โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพชรสอดแสง โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายอชิรวัชย์  โกศลน์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงอริศรา  พืบขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกัญจน์วิภา  ผลยวง โรงเรียนด่านขุนทด ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนด่านขุนทด ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงกัณฐิกา  ยงยุทธ์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงชัญญานุช  พันชนะ โรงเรียนด่านขุนทด ม.2 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวณัฐพร  พลอยกระโทก โรงเรียนด่านขุนทด ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายธนกร  แมมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภู่สุวรรณ์ โรงเรียนด่านขุนทด ม.2 คณิต ม.ต้น
71 นางสาวพิมพ์อัปสร  โหน่งวัน โรงเรียนด่านขุนทด ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงรัศมีพลอย  เดิงขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงศิรินภา  ป้องศรี โรงเรียนด่านขุนทด ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงกนิษฐา  เทิ่งขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกมลฉัตร  ฝีกระโทก โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกมลวรรณ  อภิชาพุฒินันท์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงกฤชณัท  รัตนะ โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กชายกฤษณะกันต์  เหมศักดา โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงกัญจนพร  เกิ้นโนนกอก โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกัญญพัชญ์  แดดขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายกัณฑ์เอนก  แก้วอุดร โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายกันต์ธีภพ  จำรัสประเสริฐ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายกันทรากร  คูณขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกัลญารัตน์  พลศิริ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกัลย์ธีรา  กุดขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกานต์ชนิดา  โกศลน์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกิดากาญจน์  ไชย์ณีย์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายกิตติวัตร  ชาญชัย โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายเกียรติศักดิ์  วอนสุข โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายคมกฤช  เยอสูงเนิน โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงจริยา  ช้อยจอหอ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายจักรพัฒน์  เบียะขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายจักรี  เรืองจาบ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงจิรภิญญา  บัวบาน โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงจิรัชญา  โบดขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงจิราพร  เหิบขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  โหนขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงชญาดา  ลาภาเอนกนันท์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายชญานิน  สินทะรมย์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงชรินรัตน์  ชอมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงชลิดา  ชาติขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงชาลิดา  สารโชติ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงญานิศา  ภูมิพัฒน์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายฐิติณัฐนนท์  เสาระโส โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงฐิติพร  ทะยอมใหม่ โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงณธมล  มิตรขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงณพรรณนพ  ปักกาโร โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มัฆวิน โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายณัฐกฤต  ศุภนาม โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงณัฐชา  ช้อนขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงณัฐฐา  สิมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงณัฐธนันท์  ปุราโน โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญเมือง โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายณัฐพงศ์  คมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายณัฐพัชร์  เพิมพุทธา โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณัฐมน  ศรีธาตุ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงณัฐวรีย์  ไกรฤกษ์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายเตชินท์  ศิลาคำ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายเตชินท์  แก่สูงเนิน โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายทองพันชั่ง  ทองคลี่ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายทางการ  สุภารี โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายเทพพิทักษ์  บัญชาทรัพย์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายธราธิป  รักษาทิม โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงธัญกมล  อภัยนนทกิจ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงธันย์ชนก  กรึงพุทรา โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงธิชาพรรณ  ชาญขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงธิชาภรณ์  พร้อมสันเทียะ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงธิดารัตน์  คงสิน โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงธิดารัตน์  โสภากุล โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายธีรพัฒน์  จันทร์ศรี โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายธีรศักดิ์  ชะหล้า โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงธีริศรา  อุดมมาลี โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงธีวรา  เพชรพรรณ โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายนนทกานต์  เกื้อสุนทรวานนท์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายนนทวิชญ์  สินขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายนนทิวรรธน์  ชามขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงนพจิรา  สวามิชัย โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงนพรัตน์  บนขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงนภนันท์  เชษฐขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายนภัทร  เพ็งสุวรรณ โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายนรภัทร  จงจิตร์กลาง โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงนัฎธรีย์พร  แดงพยนต์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายนิธิกร  เบียะขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงนิรภาดา  พักไธสง โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายบุญชนะ  ปกสันเทียะ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงบุญสิตา  แพะขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายบุญแสวง  สุขเกษม โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายบุณยภู  ทองเฟื่อง โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงบุณย์วรางค์  อยู่พันดุง โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงบุศยรินทร์  ภิรมย์กิจ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปพิชญา  เวียนขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงปภาวรินท์  วิทาโน โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายปภาวิน  เปรื่องนนท์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงปรินยากร  มนขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงปริยากร  สาประโคน โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงปวรวรรณ  พึ่งสูงเนิน โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปัณฑิตา  บุตรฉ่ำ โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงปาลิดา  หาญอินทร์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายปุณยณัฐ  ภัทราภิรักษ์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงปุณยาพร  เทียนขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพนิตพิชา  พเนตรรัมย์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพรรณสิริ  ภาคศิริพันธุ์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายพศิษฐ์  โคกขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพัชรพร  มอญกระโทก โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทงาม โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพิชชานันท์  เมยขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงพิชญาภัค  โคกขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงพิทยรัศมิ์  ศรีรัตนกูล โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทธ  เทพศรัทธา โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายพีรภาส  หลาบคำ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ขวางกระโทก โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงภักดิ์พานิตตา  เพียรขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงภัคนันท์  ไกวัลเกศบุศย์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงภัทราพร  สำรวมรัมย์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายภาณุพงค์  ราบบำเพิง โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ชมตะคุ โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายภูธนะพัฒน์  พุ่มแจ้ โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงภูริชญา  ส่งวงศ์วุฒิ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายมณฑกาญจน์  อินปราง โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายรณพีร์  เมียกขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงรัชณี  นุขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงรัฐชดาพร  พันชนะ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ทองสั่ง โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงวรนันท์  เกงขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงวรัทยา  พาขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงวริสรา  สุขตระกูล โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงวันวิสา  พาขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงศรัณย์พร  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงศรัณรัตน์  กินขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงศลิษา  จันทร์สว่าง โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงศวิตา  คูณจันทึก โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงศศิกร  พันชนะ โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงศศินิภา  ฉาจันทึก โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงศศิประภา  คุ้มคง โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายศักดิ์พล  มุสิกะบุญเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงศิรัญญา  นาคภู่ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงศิริกรณภัส  พสธรนวพรรษ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายศิวกร  ขืนเขียว โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายศิวะ  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงศิวาพร  เจริญพลู โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายศุภกร  เหมาะหมาย โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายศุภณัฐ  ปิขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายสถิตคุณ  สืบขวัญ โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายสิทธิชัย  สุสูงเนิน โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงสิรภัทร  เมาขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงสิรินทรา  ดุนขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายสุกฤษณ์  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงสุทธิการต์  ฝ่ายจัตุรัส โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงสุทธิดา  มวมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงสุพัธตา  เบียะขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสุภัสสร  เทียนขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงสุภาวดี  ดึงขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายสุรสีห์  ปราณีตพลกรัง โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงสุวภัทร  ปานเขียว โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงอชิรญา  ศรีทอง โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงอธิชานันท์  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงอนันตญา  สีน้ำเงิน โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายอนุภัทร  เลื่อนสันเทียะ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงอภิญญา  พิขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงอภิญญา  มะธิตะโน โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงอภิสรา  จุลสันเทียะ โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงอรญา  รัตะกูล โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงอรอนงค์  อินทรกำแหง โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงอารดา  จงพาดกลาง โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงอารยา  สุขสนิท โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายภุชิสส์  ก่อประภากิจ โรงเรียนบ้านอ้อไพล ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงสาธิญาภานิ์  แยกโคกสูง โรงเรียนบ้านอ้อไพล ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายสุตนันท์  ฟีสันเทียะ โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงสุวพัชร  มุ่งกลาง โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายธันวา  ภาณุพรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายยุทธกรวิช  หมายติดกลาง โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายวสิษฐวุฒิ  จัดกลาง โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายวิชญะ  จังหวัดกลาง โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงจารุพิชญา  ชนะภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงจิราภัทร  หวังจุลกลาง โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงชณิดาภา  เสมอกลาง โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายณัฏฐชัย  ดาวขุนทด โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงณัฐวดี  โล่วันทา โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายธนกฤต  หวังรวมกลาง โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงภูริชญา  พิมพ์ปรุ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายเมธัส  โชตินอก โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายกฤษณะ  วงศ์กา โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายก้องภพ  โนมขุนทด โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายโชคธนัตถ์  สีสืบมา โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงณัชชา  ขาวศรี โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายติณณภพ  ภูช่างทอง โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายธนวิน  ยังสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงรินรดี  ภักดี โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายศิรวิทย์  เจิมขุนทด โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายศุภพิชญ์  โพธิรอด โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายสุรชัย  หมดจด โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายอิสรานุวัฒน์  เดชาพัฒนสกุล โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงชมพูนุช  อรุณสินทอง โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงฐิติวรดา  จำพันดุง โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงทิพวรรณ  ดิษฐ์สันเทียะ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงธัญสินี  วงภาพ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงพัสวี  การเพียร โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงลลียา  ชาญนอก โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายอรชุน  จันทรังสีวรกุล โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงฐานิดา  กาขาว โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงเปรมยุดา  ศรีอภัย โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ ป.4 คณิตประถม