รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงจิดาภา  ศิริวงศ์ศาล โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงชัชชญา  ไพบูลย์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายณชพล  พิชิตพร โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณฐิตา  ตางาม โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  พันธ์อุ่น โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณิชา  คงเพ็ชร์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายธนพิสิฐ  ชุ่มพิพัฒน์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปัณณรัตน์  ธนะสมบัติรัตน์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายพชรพล  วลสันเทียะ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพนัชกร  ทองคล้าย โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงพัชรกมล  จิรศักดิ์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายภาณุ  รุ่งเลิศเกรียงไกร โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายภาณุวิชญ์  จังพนาสิน โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายภูตะวัน  โกเศยะโยธิน โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงภูริชญา  จำปาทิพย์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงลภัสรดา  เกิดอนันต์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายวชิรวิทย์  มุ่งกลาง โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายสิรภพ  กาญจนพงษ์พร โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกชกร  ตันรัตนะ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กชายกัณภิฌาลณ์  แก้วเจริญสันติสุข โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายกันต์ธนัฑฒ์  ประเทืองทินนวัช โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงกัลยากาญจน์  พรหมมา โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กชายกิตติ์พิพัฒน์  สุภาเนตร โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงเกวลิน  สหสิทธิวัฒน์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงจิดาภา  อรรถาทิพย์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงจีรัณ  อ่วมศิริ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  โตวิทศิรินเรศ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายชิรเวธน์  อริยจินดาสกุล โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงณภัทร  แจ่มพัฒนกิจ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กชายธนกร  วีรวรนันท์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงธนัญชนก  จิบทอง โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายธรรมธร  กุลกระจ่าง โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงธีร์ริศรา  รักษ์ตระกูล โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กชายนฤชากร  เดือนกลาง โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงนฤภร  คชรัตน์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงนวลพรรธน์  ขอเพิ่มทรัพย์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงนันทภัค  เดือนกลาง โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายปฐวี  คำดีผล โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายปรวัตร  บางประสิทธิื โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายปาณัช  แจ่มพัฒนกิจ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงปุุญญาดา  โภคินธำรงบุญ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงเปรมภัทร์  แก้วกลาง โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กชายพรหมพิริยะ  พัวพันธ์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงพาณิภัค  กองวิบูลศิริ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงพิชชาภัทร์  ชุ่มพิพัฒน์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงพิชญาภา  จิวะราพงศ์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงภัทรวดี  วิชชาธรตระกูล โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายภานุวัฒน์  คงพัฒนานนท์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงรักษนันท์  รักษวิน โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายวรพล  วงค์พิลา โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงวรินสุดา  เครือไวศยวรรณ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงวัชราภรณ์  อริยจินดาสกุล โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายวิชญ์พงศ์  นาคประเสริฐ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายศิรสิทธิ์  แก้ววิลัย โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงศุภิสรา  หวังสกุล โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายสมา  เรืองเดช โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กชายสิรวิชญ์  มาทะ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กชายสิริภัทร  ไทยยิ่งยง โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กชายกันตพัฒน์  วิชา โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีรักษ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงชญามณี  กำแหง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงชนิสรา  ธานีรัตน์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงญาธิดา  ขันชาลี โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงฐานนิสิริ  บุญเกิด โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายณนนท์  สุขวัฒนะวินากุล โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายณภัทร  ผิวขาว โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณภาภัช  ธาตุประกอบ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงธีราพร  แพ่งจันทึก โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงปัญจมาภรณ์  เลียวนรเศรษฐ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ธีระอัคราวิชญ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายเพชรนภัทร  เวชสวัสดิ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงภัทรวรรณ  พินิจเชื้อ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงมณิภา  ศุภรณ์พานิช โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงวิมลวรรณ  ต่อชีพ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงสุชัญญา  เขียวเนตร์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายเอกณิศ  สุวรรณเนตร โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงกฤติฌา  ทองบัวศรี โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกุลธิดา  โรจนะ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงณธษา  คชรัตน์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณัฐชา  ศานติยุกต์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายธนะเทพ  ทองบัวศรี โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายปภาวิชญ์  ประภาศรี โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงปัญณศา  ขอพรกลาง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงปุณยนุช  เรืองวิโรจนกุล โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงปุณรดา  เกิดพรม โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงพิชญธิดา  ฤกษ์ปกรณ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกัญญารัตน์  คุยกลาง โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายกิตติพงศ์  อิ่มจันทึก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงณฐ  เหมือนพระ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงณีราสินุช  สุเทพ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายธนกฤต  สินิทธ์กุล โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายธนัญวิทย์  แนวทอง โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงนนลนีย์  พันธุ์วิทยากูล โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงพรรษมล  พาระพันธ์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงภัคพร  สาระคำ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายภูมิพัฒน์  ฮอหรินทร์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงเมธปิยา  ยุทธนาพงศ์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงวรรณกร  สร้อยขุนทด โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงวันสิสา  บุญจันทึก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงสุวพิชญ์  เภสัชชา โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายกชพงษ์  พรมจันทึก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ด้ามสูงเนิน โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชื้อจันทึก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกันติชา  อนุพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายกิตติ  ทองเชื้อ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงจิราพร  โพธิ์จันทึก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงฉัตรกมล  มิละแก้ว โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงชมชนก  วิทย์จิตร์แก้ว โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงฐานิตย์  พงษ์รัตนสวัสดิ์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงณภัทร  ราดสีภูมิ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วตะพาน โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายเตชินท์  โชติมา โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงทัศวรรณ  แสงเขียว โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายธนาวิน  อนัญญาวนิช โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงภัทรมน  นากลาง โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงมิ่งกมล  ศีรีวงษ์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงรวิสรา  ด่านกุล โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงวนัสรินทร์  รักษ์มณี โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงอนามิกา  อัครเดชาเกียรติ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายอรรคณัฐ  มั่งสูงเนิน โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายเอกวิจิตร  กกสูงเนิน โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงปิยะดา  สุริยศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงพรรณวรท  มะเริงสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงรมิตา  บุญลาพศิริ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายองครักษ์  ยิ่งนอก โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงกฤติกานต์  บรรลือ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เชิดบารมี โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายจิรายุ  หนุ่มเพ็ชร โรงเรียนบ้านปางแก (สภาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงธมนวรรณ  ยางทุ่ง โรงเรียนบ้านปางแก (สภาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงธมลวรรณ  ดวงดาว โรงเรียนบ้านปางแก (สภาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงพิชญธิดา  เสาร์แก้ว โรงเรียนบ้านปางแก (สภาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายรัชชานนท์  ประทัยงาม โรงเรียนบ้านปางแก (สภาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายธีรภัทร  ทิพย์ขันธ์ โรงเรียนบ้านปางแก (สภาประชานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายนันทิพัฒน์  ช่วยณรงค์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงพลอยสุดา  เพชรพลอย โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงกาญจนา  มุงสูงเนิน โรงเรียนบ้านโคกมะกอก (ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกิตติพร  อู๋สูงเนิน โรงเรียนบ้านโคกมะกอก (ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงชญาภา  ศิลปศรเพชร โรงเรียนบ้านโคกมะกอก (ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงญาณิศา  ดีแสน โรงเรียนบ้านโคกมะกอก (ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฐธิดา  รายพิมาย โรงเรียนบ้านโคกมะกอก (ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายติณห์ภัทร  สาคร โรงเรียนบ้านโคกมะกอก (ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงพัชราพร  หงสกุล โรงเรียนบ้านโคกมะกอก (ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายยศสวิน  มีสูงเนิน โรงเรียนบ้านโคกมะกอก (ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงสุชัญญา  ดาวแก้ว โรงเรียนบ้านโคกมะกอก (ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วงษ์อุ่น โรงเรียนบ้านกุดน้อย ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายเพชรแท้  โกจันทึก โรงเรียนบ้านกุดน้อย ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายรัฐพล  เปล่งสันเทียะ โรงเรียนบ้านกุดน้อย ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงจิราภา  นาแก้ว โรงเรียนบ้านกุดน้อย ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุดเส็งพันธุ์ โรงเรียนบ้านกุดน้อย ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายภูปกรณ์  พรมพันธ์ใจ โรงเรียนบ้านกุดน้อย ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกรองขวัญ  โชติขุนทด โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายชาติตระการ  ประเสริฐสาร โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงญานิศา  ประสงค์สุข โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงปวิตราพร  มีวัฒนะจตุพร โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงธัญชนก  นาคสกุล โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงวรัญญา  เวกสูงเนิน โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด ป.6 วิทย์ประถม