รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกัณฑ์ณพงษ์  วงค์คะสุ่ม โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกุลพรภัสร์  คุณาธร โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงเขมภัสสร์  ใจกว้าง โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจอมขวัญ  เต็งวัฒนโชติ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงโชติกา  ปุ้มกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่ปัง โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายเทพรักษ์  ทรัพย์เกษร์วงษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายธนาวุฒิ  กิจโชคอนันต์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายนันทิพัฒน์  แซ่โง้ว โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  พิมพามาเจริญ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกนกพร  เกริ่นสระน้อย โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงกมลพร  บัวทอง โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กชายกฤษฎา  โชติจำลอง โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กชายกันต์รพี  อินทร์กระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กชายกันต์ลภัส  แย้มสุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงกานต์ธีรา  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กชายกิตติศักดิ์  กรวยรัมย์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงกุลปริยา  นิลสุวรรณ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงจิณณ์ณิชา  เหี้ยมเหิน โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงจิดาภา  กิจเพิ่มเกียรติ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายจิรภาส  มังยะสุ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงชญาณ์นินท์  เสาวภาคย์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงชนารดี  ชะเอมน้อย โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กชายชาญฑณัฏฐ์  ธรรม์ธวัลกรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กชายณฐภัทร  แย้มไสย โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายณธกร  วินิจจตุรงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พูนกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายณัฐนนท์  รัตะกูล โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายณัฐนันท์  รัตะกูล โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายทัศนัยน์  โอดฉิมพลี โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กชายธนธิป  หร่องบุตรศรี โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กชายธนันท์พัท  ชัยยุตต์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายธนายุต  เปล่งกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงธัญชนก  ขอนกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงนันท์นภัส  คมวีระวงศ์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงนิมมานรดี  เรืองกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงบุญญาพร  รากกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายปฏิพัทธ์พงษ์  อิ่มกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงปิยธิดา  เอิบพรมราช โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงปุณณพัชร์  สงวนพันธุ์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงพชรอร  กาจณรงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงพรรณปพร  คามิค โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  คมวีระวงศ์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายพศิน  ซังกาลัง โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กชายพศิน  ทองดี โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงภควดี  แสงประเวช โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงภัทรพร  บุญค้ำ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายภาณุพงศ์  แอบผักแว่น โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายภูดิส  แขฉิมพลี โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงมุกตาภา  พรพิพัฒน์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กชายยุทธศักดิ์  เรืองเนตร โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายวรกฤต  สามา โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายวรวรรธน์  วิริยะไชโย โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงศิรินภา  ปลั่งกลาง โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีชุม โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายสุภัทร  เอิบพรมราช โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายโสภณวิชญ์  สมวงศ์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงอพัชชา  หมอกกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงอรกช  จึงไพศาล โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกัญพัชญ์  ชาญหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายจีรภัทร  มีดี โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายจีรศักดิ์  ยอดศิริสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงชัฎชา  ทอนสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกษตรวัชรสิทธา โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แอบผักแว่น โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายณัฐกรณ์  หัสครบุรี โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณัฐฐธิดา  ชาตะรูปะชีวิน โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณัฐฐิรญา  บวบกระโทก โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงณัฐธนิสชา  แฉเกษม โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณัฐริญา  เศษกระโทก โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายโดมินิค  บึลมันน์ โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายทองบุญคง  นรปติ โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายธนคุณ  ขอเหนี่ยวกลาง โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงธนัชญา  หวลกระโทก โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายธราเทพ  ถินผักแว่น โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายธัชพงศ์  บุษบา โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงธัญญรัตน์  กลั่นจังหรีด โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงนลัณรัตน์  สุบงกช โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงบัณฑิตา  ร่างวิจิตร โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายบุญฤทธิ์  เกษตรวัชรสิทธา โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงปุณยาพร  บุญประชม โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายพรปวีณ์  ประจวง โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายพัชรพล  เอื้อนกระโทก โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายพัทธพล  อ้นพรมราช โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพิชญา  ดีดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพิมญดา  ยวนกระโทก โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายภัทรพล  ค่ำยัง โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายภูผา  ภักดิ์กระโทก โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายภูษิต  วัชรหิรัญ โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายรณพีร์  ตังวิวัฒนาธร โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายรติกร  ไหมกระโทก โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายวิภาดา  คล่องการ โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายศุภวิชญ์  ชิดครบุรี โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  รมกระโทก โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงสุภัทรา  บรรณบุบผา โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงสุมินตรา  ฤทธิ์กระโทก โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายหยางเทียนเอิร์น  แอนด์ดรู ขอรสกลาง โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงกนกพิชญ์  แก้วสีขาว โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกัญญวีน์  จันทนวาณิชวงศ์ โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกัลยกร  กวดสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกาญจณ์เกล้า  ก้อนครบุรี โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกาญจนศิริ  ปะกังลำภู โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายกิตติกวิน  ขาวสุข โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายคณพัชญ์  ก้องเสนาะ โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงจารุกร  เชียงหนุ้น โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายจารุวัฒน์  คำเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายจิณณพัฒน์  หาญพนม โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงฉัตรกมล  บุตรเดช โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงชญาดา  สว่างดาว โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงชญานิศ  เอมกระโทก โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชญาภา  เศียรกระโทก โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สุทธิจักร์ โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชาลิสา  เฉยกลาง โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงเชิญขวัญ  เสมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงญาณิศา  รักษ์กระโทก โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงญาดา  บุตรไทย โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงฐิติภรณ์  คุณนาเมือง โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณฐพัชร  จรัสจิตตระกูล โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงณพัชญา  อ่อนทองหลาง โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงณัฐญา  ปั่นกิ่ง โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายณัฐนันท์  อิงกระโทก โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายณัฐภัทร  แซมกระโทก โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณิชดาภา  ฤกษ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายเตชภณ  เสยกระโทก โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายเตวิช  สุดกระโทก โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายถิรคุณ  นนตะบุตร โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายธนดล  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายธนภัทร  เรืองกระโทก โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายธนวัฒน์  คงนวม โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายธนวินท์  จูมศิลา โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายธนวินท์  ยศสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายธนสร  ภูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายธนาดุล  ฉลาดเฉลียว โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงธีรตา  เกษมมนัสพงษ์ โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงนรินธารา  เชษฐ์ขุนทด โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงนันท์นภัส  หมอกกระโทก โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงนาเดียร์  ตามครบุรี โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงนิจวรีย์  ช้อนผักแว่น โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงบัณฑิตา  ก่อชัย โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงเบญญาภา  รัชตพิพรรธน์ โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงปณิชาดา  สายสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปลิญารัตน์  ภาเรือง โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายปองพล  นัดตะคุ โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายปัญญา  พลจันทึก โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงปัณฑิตา  แสไพศาล โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงปุณญาภรณ์  อังกระโทก โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงปุณณานันท์  เหมหงษ์ โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปุณยาพร  สุขบงกช โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงเปมิกา  เชียรพิมาย โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพกาวรรณ  แก้วมงคลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายพงศกร  ต่างดอน โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพิชชภา  เศษกระโทก โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพิมพ์พจี  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงภคพร  หมั่นรู้ โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงภัทร์ธีนันท์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายภูฏัก  พันทึก โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายภูปกรณ์  สุหร่าย โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงภูริชญา  ศรีสา โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงรดา  คงเป็นนิจวรากร โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงรวิสรา  สุเมธ โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายรัชกฤช  อ่วมกระโทก โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายรุ่งอรุณ  สินครบุรี โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงรุจจิรา  ใจซื่อ โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายเรืองวุฒิ  ค้าโค โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายวธิษฐ์พัชร  เพียงกระโทก โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงวัลลภา  สุดกระโทก โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงวิมลวรรณ  บือขุนทด โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงวิลาวัณย์  จันทะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงวีรนัฐญา  ตันสำโรง โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายวีรภัทร  ธนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงศรวี  ลีเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงศิริชญาภรณ์  เตะตะโกลับ โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายศุภกิจ  เศียรกระโทก โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงศุภรดา  เสริฐกระโทก โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงศุภานัน  จันทร์บัว โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงศุภิสรา  จอมสำโรง โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายสรยุทธ์  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายสรศักดิ์  เชือกจอหอ โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงสโรชา  กาหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายสิรวิชญ์  ชนะหาญ โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงสุทัศนี  หยั่นกระโทก โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงสุภชา  เนาว์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงสุภัสสร  มิชำนาญ โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายสุรพิชญ์  แสไธสง โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายสุริยะ  แย้มวิจิตรจรรยา โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายอธิวัฒน์  ต้นกระโทก โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงอธิษฐ์ธนัน  บุญกระโทก โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงอนุรดี  พริกเพลิดครบุรี โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายอมรศักดิ์  อัครธนวรารัตน์ โรงเรียนอนุบาลครบุรี ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายจักราวุฒิ  แขฉิมพลี โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงนันทิชา  เลือดกระโทก โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงบุญธิดา  ขาวนวล โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปุณยาพร  กุมศรีษร โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงโยสิกา  ขามสำโรง โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงรุจิสา  กันทะจันทร์ โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ป.6 วิทย์ประถม