รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณัฐพล  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองยาง ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายนภัทร  เพ็ชรกระโทก โรงเรียนบ้านหนองยาง ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงปุณณดา  ด้วงช้าง โรงเรียนบ้านหนองยาง ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงรัตนาพร  ไกรพะเนา โรงเรียนบ้านหนองยาง ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงวิชุตา  ปุณมะลัง โรงเรียนบ้านหนองยาง ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกรภัทร์  แก้วมณี โรงเรียนบ้านหนองยาง ป.4 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงเจนจิรา  เรียมสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองยาง ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงชนัญธิดา  ช่องกระโทก โรงเรียนบ้านหนองยาง ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กชายชวัลนัฐ  อ่อนคำ โรงเรียนบ้านหนองยาง ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กชายเตชิต  เที่ยงกระโทก โรงเรียนบ้านหนองยาง ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงธมลวรรณ  ตาแสง โรงเรียนบ้านหนองยาง ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงธรพร  หนุนกระโทก โรงเรียนบ้านหนองยาง ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงนภัสสร  พรมโสภา โรงเรียนบ้านหนองยาง ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงนันทรัตน์  ฤทธิผล โรงเรียนบ้านหนองยาง ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงบุญลดา  อ่อนคำ โรงเรียนบ้านหนองยาง ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายปวินท์ชัย  เปาะกระโทก โรงเรียนบ้านหนองยาง ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กชายปัณณวิชญ์  บัวกลาง โรงเรียนบ้านหนองยาง ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงพัชรภร  สีสุขพะเนา โรงเรียนบ้านหนองยาง ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงมณีรัตน์  พิณศิริ โรงเรียนบ้านหนองยาง ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายรพีพัทธ  รัดใหม่ โรงเรียนบ้านหนองยาง ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงรัติกานณ์  แก้วพวง โรงเรียนบ้านหนองยาง ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายอิทธิพล  ครึ้มกระโทก โรงเรียนบ้านหนองยาง ป.6 วิทย์ประถม