รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกัญญาภัค  พิลาเคน โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงธัญพิมล  เทากระโทก โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงบัณฑิตา  ม่วงลอง โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงสรารัตน์  พุฒสระน้อย โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายพิชญะ  จิกนอก โรงเรียนบ้านหัวทะเล ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงมลธิชา  โอฐจันทึก โรงเรียนบ้านหัวทะเล ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายศุภเชฎฐ์  มาดา โรงเรียนบ้านหัวทะเล ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายสองนคร  แซมกระโทก โรงเรียนบ้านหัวทะเล ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สดกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกรวรรณ  บรรจงใหม่ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกวิน  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายกันต์  พลายระหาร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายกิตติภูมิ  ศรีวิไลกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกุลนัดดา  หน่วงกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเกวลิณ  การปลูก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงขจีวรรณ  ปันสันเทียะ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงจิรัชญา  ปิดตาฝ้าย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชุติมา  หอมประเสริฐ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงฐิติมนต์  จิรสิริทรัพย์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายณชคุณ  ปลั่งกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายณภัทร  วัชระคุปต์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายณภัทร  แปกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อเนกเวียง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐฐา  เสือทะเล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณัฐวรา  วัดศรีพะเนา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฐิดา  อรไทวรรณ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณิชนันท์  น้ำกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณิชา  ภักดี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายดนุพร  มูลทองหลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายเตชิต  นวลกำแหง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายเตชินท์  ตั้งประเสริฐศิริ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายไตรภพ  สมวาที โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายธนกร  บุรินทร์วัฒนา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายธนโชติ  ไชยดวงศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธนพร  สัญจรโคกสูง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายธนายุต  ดีจอหอ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายธราดล  บวนกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธัญกมล  ทำสะดวก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงธัญลักษน์  โชติช่วง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงธันยพร  เยาว์เหมือน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายธีรพิชญ์  ประชัยภูมิ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายนนทชา  มิตรเกษม โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายนีรณัฐ  ดีอ่อน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงบุญญาพร  หนูขาว โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงบูรณิจฉ์  ตฤณสูงเนิน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงเบญญาภา  พรหมวิจารณ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปภาดา  สุขสิงห์ทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายปรวรรตน์  ขุนทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายประวัณวิทย์  นาครินทร์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปริยฉัตร  กระเบากลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปริยากร  ศิริบูรณ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายปองภพ  ปิยเฉลิมชัย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายปุญญพัฒน์  เอี่ยมศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายปุณวัชร์  จันทร์ศรีรัตน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายพงศกร  มูลกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพรชนก  แสงขาว โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพัชญา  สรสิทธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพาณิภัค  สีกันชัย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพิชญาพันธุ์  สุขบัวใหญ่ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายพิชญุตย์  สิงห์วงศ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพิมญดา  โหน่งกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อุ่นจิตร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีมหาพรม โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายพีระภัทร์  วรรณา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงพุทธาสินี  จงสันเทียะ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงเฟื่องนรา  จำลองมุข โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายเฟื่องฟุ้ง  เสาวภาคย์ไพบูลย์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงภัคจิรา  สีหานารถ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  นาอ้น โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายภูคณิศร์  พละมาตย์สกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงเมธาพร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายเมธาวิชย์  เอี่ยมแย้ม โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายยอดชัยชาญ  ช่วงสูงเนิน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายรชต  จรัสเสนา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายรชต  แปวกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายรวิพันธ์  แก้วจอหอ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายรวีโรจน์  ลือพงศ์พัฒนะ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายรังสิมันต์  ปักกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายรัฐศาสตร์  ขำนับพะเนา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงรัตติยาพร  พุทธารักษ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงรุ่งรวี  นับกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงลัทธกันยา  พิมพ์พา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงวิชญาพร  พูนศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงวิลาวัลย์  เพ็งมะเริง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงวีย์สุดา  นามประเสริฐ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายวีรภัทร  นิจจอหอ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงศรัญย์พร  บุญจันทร์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงศิรภัสสร  เจริญศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายศุภกร  เรืองดำรงชัยกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายสารัช  สัตตะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายสิรวรรธน์  โพธิ์พันธ์ไม้ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงสิริวิมล  โหตรภวานนท์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงสุพัตตรา  นาคราช โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์ดำ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกรกมล  ปรีชาชีววัฒน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายกฤตตัช  สถิตเดชกุญชร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกฤตทิตา  เบี้ยกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกฤตนัย  เมืองนกเอี้ยง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายกฤติเดช  ศิริโชติ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายกฤษฏิ์  สระแก้ว โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายก้องกิฎากร  นราวัฒน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกัญชรส  แสงทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพชรน้ำค้าง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรหมวัชรชัย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกัญพัชญ์  เรืองจันทึก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกัลญาลักษณ์  ประเสริฐภรณ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายกานต์  ชุมสกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงก้าวกมล  ปิ่นกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายกิตติทัต  ถิตย์รัศมี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงเกวลิน  ยังกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงแก้วกมล  ปิ่นกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายจอมพล  เทพเทวสันติ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายจักรภัทร  บ่อยกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงจิรัชญา  จิรวิทย์โชติกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายจิรัฎฐ์  หมอสัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงจิราพัชร  คำศิริรักษ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายจิรายุทธ  พระนคร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงเจนจิรา  แย้มสำรวจ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายเจษฎา  ดีมา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงฉัตรฐกานต์  ลักขษร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงชญานิน  โพธิ์กาญจนกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงชนาภา  ขอปะกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายชยากร  พันธ์คำเกิด โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายชลธร  ก้อนทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายชัยกฤต  ทนุธรรมนอก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายชินดนัย  มั่นคง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายเชตะวา  ซาบำเหน็จ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงญดามณีกานต์  บัวเทศ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงญาณิน  สัตย์ธรรม โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณเวียง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงฐิดายุ  ป้ำกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงฐิติกานต์  พีรยากร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณฐมน  พินิจชัย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณพัชญา  เก่งนอก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณลินีย์  นิลมัย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัจฉรียา  ชุมสาย ณ อยุธยา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัฐกมล  สระทองพิมพ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฐจีรา  อุไรพงษ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  บำรุงถิ่น โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์ชู โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฐิกานต์  ปวงกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณิชชยาวลี  จุมศักดิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณิชาภา  แก้วเขียว โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายเดชาวิชญ์  หยั่นกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายธนวัฒน์  วงกรต โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายธนาธิษณ์  หะขุนทด โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธนิสร  วิริยาภิรมย์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เสาร์แก้ว โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงธัญญาริน  เจียมสันเทียะ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายธันยพงศ์  กกนอก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงธันยวีร์  คำไกร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายธาวิน  จิโนวัติ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายธิติภัทร  โพนพุต โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายธีรเทพ  คำสอนพันธ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายนพรัตน์  ไสยประกรณ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงนภสร  ชูชีพ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายนรภัทร  นกสูงเนิน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงนรมน  สุจิระกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนะดา  ปะโมนะตา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนัทธมน  โหนกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายนัธทวัฒน์  พร้อมสันเทียะ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนันท์นภัส  อริยานุวัฒน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงนันทิกานต์  ชื่นพิมาย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงนิรินธนา  ทองสำเริงฤทธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายปฐมฤกษ์  แท่นรี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายปฐวี  จันทร์ทรงกลด โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปณาลี  เย็นใจ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงปพิชญา  รื่นรวย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปภาดา  วรรณสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สมุทรโคดม โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายปรมะ  เตชัย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายปราชญาพร  ตะเภาน้อย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายปัณณวิชญ์  สีดาคู่ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายปุณณวิช  ชูพุทธพงษ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพรไพลิน  ดาวจันอัด โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพรรณภัทร  พฤทธิพงศ์กุล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายพรหมพิริยะ  อยู่อุ่นพะเนา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายพศิน  ผินงูเหลือม โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพัชรนันท์  น้ำกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายพัชรพล  ศิริสม โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพัชรินทร์  เทพวงษ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายพัฒน์พิศาล  ผ่านจังหาร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพาขวัญ  ศาสนนันทน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงพิชชานันท์  ยาวสันเทียะ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายพิชญตม์  พฤทธิพงศ์กุล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิชญาภา  อัศวเมฆินทร์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปัญญานันทศิริกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพิตินันท์  กรอกกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพิมพาภรณ์  แก้ววิเชียร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายพิสิษฐ์  วรหาญ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายพีรวิชญ์  สิงห์วงศ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพุทธาวีร์  ชำนาญนาค โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายภัคพงษ์  เพ็งพะเนา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ขอนอก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายภาคิน  ดอนจังหรีด โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายภาคิน  เปลื้องกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายภาศิต  วรนาม โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายภูริณัฐ  จันทร์ศรีรัตน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายภูรินท์  พิสุทธิ์ธำรงชัย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายภูวดล  ศิริวัฒน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายภูวเดช  โคตรสูงเนิน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายภูวิศ  สาแก้ว โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงมณิชญา  เปรมศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงมาริสา  อาษาเสนา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงมุกรัตนา  พัฒนราช โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายรณวร  ยอดปรางค์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงรัชชาพรรณ  แก้ววงศ์วาน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายโรจน์วรวัฒน์  นิลบัวลา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายฤทธิเดช  ภุชงค์อัมรินทร์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายวรพล  พบกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงวรพิชชา  เผือกสีแก้ว โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายวรวุฒิ  เฟื่องวานิชตระกูล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงวริศรา  พลเหี้ยมหาญ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงวัลลดา  นาเพ็ชร์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายศรณพัฒน์  ขออินทร์กลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายศิรวัชร์  โพธิ์พิศาลกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายศิระพงษ์  พูลลาย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายศุภกฤต  สมอฝาก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงศุภิสรา  กลั่นจังหรีด โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายสราวุฒิ  ฉิมโพธิ์กลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงสัจจานันท์  เบ้าเงิน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงสุชานันท์  จินมะเริง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงสุธีรา  วงกรต โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงสุภนิดา  เยาวพันธ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงอชิรญา  ด่านกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายอนาวิล  ด้วงช้าง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายอภิวิชญ์  ภูธรมิตร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงอรณิชา  เอี่ยมสูงเนิน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายอัครพล  โพธิ์ศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอังศุมาลิน  มีฤกษ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงอัญชลี  เชยสำโรง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายอานนท์  ระจิตดำรงค์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงอารดา  คุ้มจันอัด โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงอาริสา  ศิริวงศ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายอิทธิศักดิ์  พันนึก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายกฤติเดช  จันทรมณี โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงกฤติมา  สายกระสุน โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายกฤษณพล  กลุ่มในเมือง โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  ขอมเกาะ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญเถิง โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายกันตพัฒน์  สาโสม โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงกานต์ธิดา  อินทรกำแหง โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงกานต์พิชชา  โพธิ์ทอง โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายกิตติพัศ  เกขุนทด โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายกิตติภพ  ชุ่มพุดซา โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงขวัญเกล้า  เนตรดุลย์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายคณนาถ  รัตน์ไธสง โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายคณิศร  จันทศร โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายจักรรินทร์  ไวทยวงศ์กร โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงจิดาภา  รวีธนภัทร โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงจิรัชญา  สุวรรณดวง โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายจิรัฎฐ์  ทูพันดุง โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายชยกร  ไตรธีรเดช โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายชวกร  มะโนธรรม โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงชัชชษา  สดกลาง โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายชินโชติ  พวงสมบัติ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงชุติกาญจน์  นนท์ตา โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงค์สิงห์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงญาณิศา  ขันชัยภูมิ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายณฐกร  สีหาบุตร โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายณฐกร  สุวรรณเวช โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายณภพธร  ชึขุนทด โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงณภัสนันท์  เสริมกลาง โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายณัชพล  เยี่ยมราษฎร์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อาจหาญ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายณัฐภัทร  อ่อนดี โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงณิชนันทน์  สังขีด โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงณิชานาฎ  สุพร โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  คูณขุนทดมลศรี โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายตรัยคุณ  ตันมิ่ง โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายติณณ์  ถิรชัยพาณิชย์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายตุลธร  ธารพร โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายเตชินท์  สุขมาก โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายทักษกร  อาจจะบก โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายทีฆทัศน์  รัตนโคกสูง โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงธณัฏฐภร  แก้วกันเนตร์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงธนพร  ทองศรี โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงธนพร  เรืองพักตร์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายธนภัทร  แจ้งไพร โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายธนวัฒน์  เรืองมะเริง โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายธนวุฒิ  ธรรมรักษ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายธนากฤช  แสดใหม่ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายธนาธิป  สิมมี โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายธราดล  สกุลโชติ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายธฤต  โพธิหิรัญ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พรพิพัฒน์ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายธัชพล  เชาว์วัฒนาพานิช โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายธัญฆพิสิษฐ์  ศักดิ์โศภากุล โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงธัญญ์ชยา  บุตตะ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายธันญ์  ฤทธิ์รติ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงธาริณี  สมภูมิ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ชื่นตา โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงนทิตา  ขจรภพ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงนปภัช  อยู่ยืน โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงนฤมล  สุรัสวดี โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายนัฐคุณ  ติระพงศ์ประเสริฐ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายนันทกร  บุญรอด โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงนันท์นภัส  มาตรปัญญา โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายนันศ์ทิพัตน์  อมลพัชณ์พิสิษฐ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายนิพิธพนธ์  พบโชค โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายนิรินธน์  บุญมาก โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายบัณณทัต  เคนโพธิ์ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงปณิตา  สุขมาก โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงปรมพร  อาจสูงเนิน โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงปวรา  ชูชิต โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงปัณณชนก  จันทร์โสม โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายปัณณวิชญ์  สินมาก โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายปาณสาร  ทวีชื่นสกุล โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายปารเมศ  พระศรี โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงปิ่นประภาภรณ์  เชาว์พลกรัง โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงปุณณภา  เพชรทัต โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงปุณยนุช  ทองตาม โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงปุณยนุช  เฉลียวไว โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงปูริดา  รัตนปาล โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายเปรมมนัส  พุทธา โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายพชร  โสตะวงศ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายพชรดนย์  พจน์ไพเราะ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงพณณกร  เหวจะบก โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงพรณภา  ทัพวิชัย โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายพสิษฐ์  เปาอินทร์ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงพิชญาภัค  สารารัมย์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายพิรชัช  เชิดชินโชค โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายพีรณัฐ  ศิริจันทร์งาม โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายพีรดนย์  ผลงานดี โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงพุทธรักษา  ศรีตระเวณ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงพุทธิดา  ลุนสูงยาง โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายภพธร  อ่อนอาษา โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงภัคสุฐิตา  จันทีนอก โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายภาคิณ  ทาไธสง โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายภูมิธัมม์  แซ่จึง โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายภูมิพัฒน์  ภูโยฤทธิ์ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายภูมิพัฒน์  ราวิจิตร โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
333 เด็กชายภูวนัส  เผยฉวี โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงมนัสนันท์  เเช้นสีดา โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงมนัสวี  พงษ์ศักดิ์เสรีกุล โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงรชาดา  ชนกชนม์คมชาญ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงรวิ  ภิมุขมาตยา โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายรู้คุณ  อุ่นศิริ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายวงศ์ชนก  แสงจันทร์ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายวงศธร  ปิ่นวีระทาน โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายวชิรวิทย์  ชมโคกสูง โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงวณิชชา  แซ่ตัง โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงวรณัน  มะลิกุล โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายวรพงศ์  มณูรัตน์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงวรัชญ์สรากร  พุทธานุรักษ์ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายวรัณยทธ์  ปรักมาศ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงวริศรา  บัวภา โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงวริศรา  พัฒนากุล โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงวริศรา  สิริพูนทอง โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายวัชรพล  ประดับค่าย โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงวัชราภา  ไมตรีสมสกุล โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงวิฌาดา  ด่านศิริ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงวิสาริน  จันทสิริพงศ์ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายวีรภัทร  ติงสันเทียะ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ชุดทะเล โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงศรัณย์ลดา  ปัญศุภเศรษฐ์ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายศิระ  แก้วสมนึก โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
358 เด็กชายศุภกิตต์  ชาญกลาง โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายศุภเดช  ยิ้มเเย้ม โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงสมิตานัน  ขวัญเมือง โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายสิทธิศักดิ์  เกตุใหม่ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายสิรวัชญ์  ศิลาดล โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายสิรวิชญ์  กล้าหาญ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงสิรามล  เบาสูงเนิน โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายสุกฤษฏิ์  กิ่งโคกกรวด โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงสุพิชญา  รัตนรักษ์ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
367 เด็กชายสุวพิชญ์  ผาสุข โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
368 เด็กหญิงหทัยชนก  นิลวิเศษ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายอนิวัตต์  ชวลิตนิมิตกุล โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงอนุธิดา  ขยายดี โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงอภิชญา  อนาวิโล โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงอรณิชชา  แอบจันทร์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงอริสา  สิงห์คะ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงอาลีนา  การบรรจง โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายอิงควัต  สิงห์สนั่น โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงอุรัสยา  ยางเงิน โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงไอรดา  ริ้วทอง โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงกชมน  ธนากิจกุลประภา โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายกรกช  เจริญสันเทียะ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายกฤชนนท์  พึ่งสวัสดิ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายกฤชนพัต  พิพัฒน์พูนสิริ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายกฤดินิธิ  ฉิ่งสูงเนิน โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายกฤษฎิ์กวิน  พุ่มทับทิม โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายกฤษฎิ์  โพธาปัญญา โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายกฤษณะ  โพธิ์ทอง โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายกฤษณากร  ศิริโกศล โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงกวิสรา  สุขกลัด โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายกวีพัฒน์  แป้นเขียว โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงกัญญ์ปุรัสกร  แสงนาง โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แต่งพลกรัง โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายกันตพงศ์  มิตรภานนท์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายกันตภณ  ปลั่งกลาง โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงกันตภัทร  บานเย็น โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงกันท์ปภัทร์  ตันชนะศักดิ์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงกันยกร  สกุลกฤศโกศล โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายกิตติกวิน  เกียรตินอก โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายกิตติกวิน  แซ่ตั้ง โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายกิติคุณ  แปกลาง โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงกุลธิดา  สนสระน้อย โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงไข่มุก  ประทีปเมือง โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงจรัสณัฏฐ์  ชินกุลกิจนิวัฒน์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงจริยาภรณ์  จิวะสมบูรณ์กุล โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงจิดาภา  พินนอก โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงจิรัชยา  วิริยานนท์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงจิราพร  ชำนาญชาติ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายจิรายุทธ  พลจันทึก โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายชญานนท์  เทียบพันธ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงชนม์ชนก  แย้มผะกา โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงชยวรินทร์  จิวิรัตน์สกุล โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ด้วงตา โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สระกลาง โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงชุติกานต์  มนต์ภาวนา โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายโชคชัย  ซึ่งพรหม โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายฐณวรรธน์  ไทยมานิตย์ โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายฑณัฐติกร  บุญหรรษา โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงณกมล  ทุเรียนไธสง โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายณธกร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายณพชร  ท่าเลิศ โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงณพรรธน์ชญมน  สงมูลนาค โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงณพิชญา  บุตรพรม โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายณภัทร  ไชยจรัส โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  จันทสิริพงศ์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงณัฏฐมล  ต้นบุญ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงณัฐนิชา  สอิ้งทอง โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายณัฐพัฒน์  อัตตะคุ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายณัฐภัทร  ประจิมนอก โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงณัฐภัสสร  เอื้อธรรมถาวร โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงณัฐวรา  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณิชดาภา  เขตชมภู โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงณิชากร  ดารา โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงณิชาภัทร  เฟื่องฟู โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงณิชาภา  ทองภักดี โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงตรีญาณ์ภัสสร์  ชโลปถัมภ์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายตฤณทร  ปราณีตพลกรัง โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายทวิติศักดิ์  แก้วเปี้ย โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายทินภัทร  จงนอก โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายทีปกร  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายธนกร  อรรถเนตร โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายธนกฤต  จาบจันทึก โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายธนพล  ทอนพลกรัง โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายธนวรรธน์  มาลีหวล โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายธนวัชร  จันรุน โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงธนิดา  ยิ้มสูงเนิน โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ร่มสุข โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงธัญญาณลักษณ์  ศักดิ์โศภากุล โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงธัญญาเรศ  จิรัฏฐิติกาล โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงธัญพิชา  เชิดพุดซา โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงธันยมนย์  พลายเปีย โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายธิตินันต์  ต้นกวาว โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายนภัทร  พนาสิทธิ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงนรีกมล  จอมเรือง โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายนัทธวัฒน์  ปานะธูป โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงนันท์ณภัทร  ยังมี โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงนิรชา  ดุนกลาง โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงบพิตรา  ทองอินทร์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายปกรณ์  ทองนอก โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงปติมาภรณ์  กองอุดม โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงปภาดา  เสงี่ยมตน โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงปภาวดี  ไชยวาส โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงปภาวรินทร์  นิ่มนวล โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายปรัตถกร  เพ็ชรขุนทด โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงปวริศา  ตัดพุดซา โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงปัณฑิตา  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายปัณณธร  สินมาก โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงปัณณิกา  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายปิยังกูร  หุนสูงเนิน โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายปุณณัตถ์  อ้นเงิน โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงเปาวลี  รักชาติ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายพชร  สมฤทธิ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงพชรพร  พินสุวรรณ โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายพนธ์ภัสส์  ราชซ้าย โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพนัชกร  เกษมวราณัฐ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงพรธิดา  แพนสมบัติ โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงพรนิภา  โตโคกสูง โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายพศวีร์  แสนภูวา โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงพัชราภา  รามศิริ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงพัชรีญา  เลิศชัยพงศ์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ภูวรัตนชีวา โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงพิชชา  แช่มพุฒทรา โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงพิชชาภา  เนตร์สูงเนิน โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงพิชญวดี  ภูมะลี โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงพิชญา  มุกดารัตน์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงพิชญาภา  บัตรจัตุรัส โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายพิชญุตม์  เนติปทักษิณ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงพิธาดา  ทิพย์ประเสริฐ โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นิจจะ โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทนาม โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงพิมพ์วรา  มหอมตพงศ์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายพีรกร  เดชพีรวัส โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายพีรดนย์  โชติธนาวุฒิพงศ์ โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงพุทธิมา  พลทามูล โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงพุธิตา  ธรรมศิริ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงแพรวา  ล้อเศวตอนันต์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายฟ้าผ่อนปรน  ผันกระโทก โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายภัคคพงษ์  แคะสูงเนิน โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สนั่นเอื้อ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เชิดเพชรัตน์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงภาสินี  ศิริผล โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายภูตะวัน  พันธ์อินากูล โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายภูริพัฒน์  ท้วมพุดซา โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงมณทินา  เฉลิมศรี โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงมาริสา  วิลัยกรวด โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงมารีย์  พลับพลาสวรรค์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายรณกร  ยืนนาน โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงรมิดา  อินทปัต โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายรัฐกรณ์  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงรินรดา  แก้วอำไพ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงวชิรญา  งามนัก โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายวรธน  ละมัย โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงวรินลดา  สายจะโปะ โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงวิมาญะ  ศรีจันทร์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงศีลวดี  จิรสุขรุจี โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายศุภณัฐ  วัฒนธนาพันธุ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีจันทร์หล้า โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายศุภฤกษ์  ขุนวิเศษ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงศุภัสรา  ล้นเหลือ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ธัญญาธีรนันท์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงสริษา  สอจันทึก โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงสิตานัน  หลอมประโคน โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายสิรภพ  เทศสูงเนิน โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงสิริจรรยา  ทองกลาง โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายสุรเชษฐ  ชัยชนะ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายสุรพิชญ์พงศ์  ทิพย์รักษา โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงเหนืออาคเนย์  ภูบุญเพชร โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายอติรุจ  พรมสันเทียะ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายอธิราช  หวังประสพกลาง โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายอภิณัฐ  การสมลาภ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงอรพินทร์  เชื้อสูงเนิน โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ประยูรหงษ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงอุรัสยา  พงษ์ใหม่ โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงไอริญ  ฤทธิ์ไธสง โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายกฤตนัน  หวังชิดกลาง โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
534 เด็กชายกฤตพล  พินสระน้อย โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
535 เด็กชายคณิศร  ใสใหม่ โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สืบจะบก โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงดวงหทัย  เทวะเส โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายธรกร  ทองคำ โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงปุญช์รัสมี  สุขรัตนจินดา โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงปุณณภา  บัวแก้ว โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
541 เด็กหญิงมาลิกา  จันทเขต โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายรัชชานนท์  คำมูล โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายรัชชานนท์  ผลลาภ โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงวรัชยา  ภูขันซ้าย โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
545 เด็กชายเวชพิสิฐ  ผกานนทวิวัฒน์ โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
546 เด็กหญิงสิสราญ  จันทร์ซิว โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
547 เด็กชายอมรเทพ  วอนสันเทียะ โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
548 เด็กหญิงอัญมณี  ชัยภูมิ โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายเกศดา  เสมียนรัมย์ โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงจรัญญา  เพ็ชรทะเล โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงณัฐธีร์  ดีหมื่นไวย โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายณัฐพล  ก่ำพิมาย โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงณัฐวดี  พิมพะสอน โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงทิฆัมพร  สุขปัญญา โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายธนดล  เผื่อนหมื่นไวย โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายธนภัทร  พลสงคราม โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายธีรวัฒน์  คัณฑมาศ โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายพลภัทร  อุไรรัมย์ โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงภารดา  แก้วยศ โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงเมธินี  จันทร์ศิริ โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อนุกิจ โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงวิรตี  จูมคอม โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายสุภเวช  ศรีนครา โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงอภิชญา  จรูญศรีโชติ โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายอัศวิน  วงค์ศิริ โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงกนกลักษณ์  รุ่งเรืองฤทธิกุล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
567 เด็กชายกมลภพ  ละมุดกุล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายกมลภู  ดาวเรือง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงกรกนก  เอิบกิ่ง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
570 เด็กชายกฤตานนท์  ดาวเรือง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงกฤษณา  สุขพงษ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
572 เด็กชายกลวัชร  ปัญญาเอก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงกิตติยานันท์  คำพันธ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
574 เด็กชายกีรติ  จันทร์คำ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
575 เด็กชายขั้นเทพ  พรหมประสิทธิ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
576 เด็กหญิงจิดาภา  พิสุทธิปกรณ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
577 เด็กชายจิรายุศ  นิ่มอ่อน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายจิรายุส  ศรีพรหม โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงชนิสรา  ขันโคกสูง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงญาดา  เพื่อขุนทด โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
581 เด็กหญิงฐิรกานต์  ใจภักดี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
582 เด็กหญิงณปภัช  มูลทอง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
583 เด็กชายณภัทร  ทับทิมแพง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
584 เด็กชายณภัทร  เด่นอนุสรณ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
585 เด็กชายณรงเดช  ทนคง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงณัฏฐกัณย์  มีสุวรรณ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงณัฏฐาพัชร์  กำลังเหลือ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
588 เด็กชายณัฐกรณ์  แสวงชู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
589 เด็กชายณัฐพัชร  จักรวรรณพร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายณัฐพัชร์  จ่างโพธิ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
591 เด็กชายณัฐภัทร  ภาวจันทึก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายณัฐรัชต์  กระบวนรัตน์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
593 เด็กชายณัฐวัตร  ปิวาวัฒนพานิช โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
594 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศรีสันเทียะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
595 เด็กชายเตชินท์  ทองพิมาย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
596 เด็กหญิงทิพย์นารี  นรดี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายธนกฤต  ถินสูงเนิน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
598 เด็กชายธนบดี  ผมงาม โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
599 เด็กหญิงธนพร  พรมเรศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
600 เด็กชายธนภัทร  พึ่งกุศล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายธนานันท์  จั่นเจริญ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
602 เด็กหญิงธนาภา  โภคา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงธัญญาดา  แซ่เฮง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
604 เด็กชายธัญธร  บุสภาค โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
605 เด็กชายนพคุณ  หวังล้อมกลาง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
606 เด็กชายนพพล  เพ็ชรแสง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายนันทิพัฒน์  วิชัยศิลป์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงปภาวรินท์  เฟื้อขุนทด โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
609 เด็กชายปรัตถกร  สีดาเกษ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
610 เด็กหญิงปวริศา  หนูแก้ว โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
611 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สรรขจร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  วรรณูปถัมภ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
613 เด็กชายปัณณ์พัฒน์  ประพิน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
614 เด็กชายปิยภูมิ  ม่วงเพ็ชร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
615 เด็กชายปุญญพัฒน์  สิงห์ทน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
616 เด็กหญิงปุญญาดา  วัฒน์ถิรกุล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
617 เด็กหญิงปุณยนุช  พุฒกลาง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
618 เด็กชายพงศกร  พุ่มเจริญ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
619 เด็กชายพงศกร  เสียงวังเวง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
620 เด็กชายพรพิพัฒน์  พินิตธรรมนาถ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
621 เด็กชายพัฒนศักดิ์  พัทธจารี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงภัทรนันท์  แช่มช้อย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
623 เด็กชายภัทรภิญโญ  เมี้ยนมิตร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายภูมินันท์  ไขศรี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
625 เด็กหญิงมนัญชยา  บาทขุนทด โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
626 เด็กหญิงมนัสนันท์  แก้วพวง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
627 เด็กชายรชต  นรินทร์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
628 เด็กชายรณพีร์  อุ่นเมตตาอารี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
629 เด็กชายรณพีร์  เมืองคำ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
630 เด็กชายรสสุคนธุ์  บุขุนทด โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงรัชดากร  ขวัญเมือง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายราชศักดิ์  กาศยปนันท์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
633 เด็กหญิงรุจาภา  เรืองประโดก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายวชิรวิทย์  ปรังประโคนชัย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
635 เด็กชายวชิรวิทย์  สำเร็จรัมย์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
636 เด็กชายวิศรุฒ  งดสันเทียะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
637 เด็กชายศตคุณ  วรามิตร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
638 เด็กชายศิลา  ไชยศรี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
639 เด็กชายศุภกฤต  ขัดชุ่มแสง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
640 เด็กชายศุภวิชญ์  คำไทยกลาง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงสุธิดา  ยนต์จอหอ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
642 เด็กหญิงสุพิชชา  ปราณีตพลกรัง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
643 เด็กชายแสนฉาย  แสงไพโรจน์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
644 เด็กหญิงอนัญญา  พลอยกลาง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
645 เด็กชายอภิวัฒน์  ระไวกลาง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
646 เด็กชายอภิวิชญ์  นนท์อุทก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
647 เด็กหญิงอัฐภิณญา  ทับอาสา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
648 เด็กชายอาทร  เผ่าชัย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
649 เด็กหญิงกนกลักษณ์  รุ่งเรือง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงกนกวลัย  หมั่นงาน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงกมลชนก  นิลผาย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงกมลพรรณ  ใจเที่ยง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายกมลพัชร  กลัดสันเทียะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงกรกนก  กมลลิ้มสกุล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายกรฤต  บิลสันเทียะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กชายกฤต  พลเทียร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายกฤตยชญ์  ทิมเกตุ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายกฤษกร  เกษมสุข โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงกัญชลิกา  เทียมแพ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงกัญญาณัท  สีเขียว โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ศิริวิโรจน์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เกิดกลาง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายกัณพัตน์  อินทะวัน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงกันต์กวี  รื่นรมย์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญวิจิตร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงกิตติกานต์  พรพิพัฒน์โภคิน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงกิตติกานต์  อะโนดาษ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงเขมจิรา  ถาวร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงเขมิกา  พูนกระโทก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายคณิน  เกื้อปัญญากูล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กชายคุณภัทร  พันธ์ใหม่ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายจอน ลอร์ด บี.  เรเยส โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงจันทกานต์  พัดพาล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงจารุพิชญา  ลึกจะบก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงจิดาภา  แดงเลือด โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงจินตนา  ชำนิงาน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายจิรกฤต  โปร่งจันทึก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงชนัญชิดา  หอมสมบัติ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงชนิกานต์  พิมพ์เบ้าธรรม โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายชยวัศ  หมื่นไสยาท โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงชริชชญา  ตรีประทุม โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงชลลนันท์  เพริศพริ้ง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงชัญญานุช  สนโต โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กชายชาญวิวรรธน์  รักเที่ยง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงชาลีดา  ศรีพนม โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายชิษณุพงศ์  ปรางปรุ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงโชติกา  เตยกุญชร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีพรหม โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงฐิฏิภรณ์  ธรรมเกษ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กชายณฐภัทร  คู่ตระกูล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายณดล  ชอบจิตร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายณภัทร  ภูมิศรีจันทร์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เพื่อนเกาะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงณัชชานันท์  เปียหมื่นไวย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  กางโคกกรวด โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  เพชรสมพานต์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายณัฐกฤต  โปสยะบุตร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงณัฐณดา  ไพรสันเทียะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงณัฐณิชา  กลิ่นกาหลง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาติวัฒนสุคนธ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายณัฐพัฒน์  พิมเสน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงณัฐวรา  สุทธิวรรณ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงณิชาภัทร  แนบสูงเนิน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงดลลชา  รัตนประเสริฐพร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงดาริน  นวลโคกสูง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงตรีทิพย์  ปลั่งประเสริฐ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงตีรณีย์  คองสันเทียะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงทอฝัน  ผันโคกกรวด โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายเทพทัต  พงษ์วราภา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายธนกฤต  พะนิรัมย์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายธนกฤต  ศรีสมภาร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายธนเดช  เกล็ดงูเหลือม โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายธนภัทร  จันพะเนา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายธนภัทร์  แสนประเสริฐ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กชายธนภูมิ  ศรีชาติ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กชายธนวินท์  บุญสอน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงธนัญญา  มหาราช โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงธนาภา  แป้นโพธิ์กลาง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงธารธารา  เล็กสูงเนิน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงธิดารัตน์  ปิ่นคล้า โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงธิยากรณ์  อุตแจ่ม โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กชายธีรภัทร์  แสนประเสริฐ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงนงนภัส  แถมพลกรัง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายนนทพัทธ์  ทะสังขา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กชายนพกร  สุขทวี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายนพปฎล  ขุนศรี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงนพรุจ  แก้วพิจิตร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายนภนต์  จันทรักษ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงนริศรา  จีนะกาญจน์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงนฤภร  ฉากพุดซา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงนลินนิภา  พรโสภิณ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายนันท์มนัส  แก้วชมภูนุช โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงนาราภัทร  สิริรัตนชัยวงค์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายนิพิฐพนธ์  กาทอง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ธัญญานนท์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงเบญญาภา  จันฤาไชย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงเบญญาภา  เหล็กกล้า โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายปฏิภาณ  ชูขันธ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงปณัฐดา  พีบขุนทด โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงปณิสรา  สินดิลกธร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงปภาวรินท์  ตรึกตราครบุรี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายปรมาภรณ์  พึ่งสุรินทร์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงประภัสสร  รัตน์สง่า โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงปริชญา  อภิรักษ์ชัยพร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงปรีชญา  ศรีญาภรณ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ญาตินิยม โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงปวริศา  ทองป้อง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงปวริษา  บุญอาษา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงปัณจรัตน์  คำงาม โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ทองหนู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้วยงกฎ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  ท้าวทา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายปุญญพัฒน์  หงษ์ทอง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายเปมณัช  ชานนท์เมือง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงเปมิกา  จันทร์ดวงเดิม โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงเปรมมิกา  เพริศแก้ว โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กชายพงศภัค  พุ่มเจริญ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงพชรพรรษชนก  ชอบสว่าง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงพรประภา  พรพิพัฒน์โภคิน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงพลอยปภัส  หนูแสง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงพลอยภัสสร  บุ่งหวาย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงพลิศาน์  พรทุม โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงพัชรญา  ชาญหมื่นไวย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงพัชรพร  สาลีอ่อน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กชายพัชรพล  พงษ์นาคินทร์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงพันธิตรา  ตาลเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงพิชชานันท์  รุจิกฤษฎิ์ตระกูล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กาญจนศิริ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ปานรัตน์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สีผาย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงพีชญา  ฮวดสันเทียะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายพีรพัฒน์  มิ่งขวัญ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กชายพีรวัศ  ขอสุข โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กชายพีระพัฒน์  ไชยราช โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงแพรวา  คงกลาง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงฟ้าลัดดา  ยวงทอง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายภัทร์ชยชนม์  สินจิรัชยา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายภัทรพล  จันลาเสถียร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กชายภาณุณัฏฐ์  พัชระธนิตกุล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายภาณุวิชญ์  เหมวรานนท์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายภูธเนศ  ขำบันดิษฐ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายภูภูมิ  เหมวรานนท์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กชายภูมิ  สมัตถะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงมณฑ์พิกา  พงศ์พัสศมล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงมาริสา  ปาลตานนท์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงรัตธริการ์  ไชยพิเดช โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงรัตนาวดี  เนยสูงเนิน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงรินรภัทร์  ขอบโคกกรวด โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงลภัสสินี  พลวุธ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงลัลนา  ทองสุข โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงวรดรุณี  มูลราช โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงวรพร  แย้มมนัส โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กชายวรภัทร  ธงกระโทก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงวรรณรดา  นรดี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงวรรณิศา  ภักดีผล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กชายวรวิทย์  ประสพคำ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงวรัชญา  จินดา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงวรัชยา  โคสมบูรณ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงวราภรณ์  แสงกลาง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงวราลิน  แนบสนิท โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงวริศรา  ลวานนท์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายวินธยาพงษ์  จำปาศรี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงวิภาดา  กาญจนนพวงศ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงวิภาวดี  พินเกาะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงวิรินทร์ทิรา  แก้วมุกดา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กชายวีรภัทร  พัฒนโพธิ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงศรัณยา  จีนทั่ง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายศุภกร  พลสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายศุภกานต์  พุ่มเจริญ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กชายศุภการ  ดาบพิมพ์จับ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กชายศุภวิชญ์  ชูขันธ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงษิญาภา  พันธารักษ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายสิทธิเดช  จุ้ยหมื่นไวย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กชายสิปปภาส  อมฤก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงสุกัญญา  กุสุมภ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงสุรภา  วัฒนพินิจวงศ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงสุวภัทร  เม่ากรูด โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กชายอนาวิน  อินทกูล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงอภิสรา  ณะแก้ว โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงอรินรดา  จรรยาศิริพรรณ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงอรุโณทัย  โทอาสา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงอัฉริยาภรณ์  ผดุงชีพ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงอารดา  หวังล้อมกลาง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กชายอินทัช  เปล่งเมืองปัก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงไอรดา  มิตกระโทก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายกฤษนัย  ดุมใหม่ โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) ป.6 คณิตประถม
827 เด็กชายณภัทร  เขื่อนงูเหลือม โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) ป.4 คณิตประถม
828 เด็กชายธนาเวสม์  พระโยธา โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) ป.4 คณิตประถม
829 เด็กชายนนธเทพ  ดาวเรือง โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายทรงพล  วงศ์เมือง โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงนิภาวรรณ  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายปภังกร  แสงสุวรรณ โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กชายศุภวัฒน์  มีชั้นช่วง โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงกชพรรณ  ไขเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
835 เด็กชายกรวิชญ์  จรัสจิตตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
836 เด็กชายกฤตพจน์  เพียสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
837 เด็กชายกฤติพงศ์  ทวีก่อเกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
838 เด็กชายกฤษกร  แตนผักแว่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
839 เด็กชายกฤษณ์ปวิธ  สุทธายน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงกฤษดาอัญญา  สุบินตา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
841 เด็กชายกษิดิส  เลิศแสงธรรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
842 เด็กชายก้องภพ  ภาละโถ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
843 เด็กหญิงกัญจน์ชญา  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
844 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ก่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
845 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สถาวรินทุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
846 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สงัดวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
847 เด็กชายกันตพัฒน์  พงษ์พรรณา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
848 เด็กชายกันตพัฒน์  สกุลภิญโญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
849 เด็กชายกันตภณ  ไอศูรย์เรืองเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
850 เด็กหญิงกานต์ชนิดา  สนั่นเมือง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
851 เด็กหญิงกานต์รวี  กมลสุทธิไพจิตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
852 เด็กหญิงกิตติยาพร  พาชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
853 เด็กหญิงกิริญกรณ์  ธนะวงศา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
854 เด็กหญิงกิริญาดา  ฐาตุจิรางค์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
855 เด็กหญิงกุลรดา  สุขเรืองกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
856 เด็กชายเกียรติภูมิ  หาญมานิตกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
857 เด็กหญิงแก้วนพรัตน์  ทะนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
858 เด็กหญิงขวัญอุมา  เพชรเสนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
859 เด็กชายเขมชาติ  อ่ำเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
860 เด็กชายคฑาวุธ  ชวนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
861 เด็กชายคณพศ  จ่างโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
862 เด็กชายคณพศ  เกมกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
863 เด็กชายจักรพงศ์  เอื้ออำพรเสรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
864 เด็กหญิงจิณห์จุทา  เพิดขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
865 เด็กหญิงจิรัชญา  หวิงปัด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
866 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภิรมย์ราบ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
867 เด็กหญิงชนัญชิดา  โชคชัยทวีลาภ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
868 เด็กชายชนาธิป  ดีนวนพะเนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงชนิตา  ชำนาญกิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
870 เด็กหญิงชมพูนุช  เลิศฤทธิ์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
871 เด็กหญิงชมพูนุท  ดีเติม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
872 เด็กชายชยพล  อารมย์ดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
873 เด็กชายชยากร  โชตินภาลัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
874 เด็กหญิงชโลธร  ทับทิมธงไชย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
875 เด็กชายชวิศ  มีกลางแสน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
876 เด็กหญิงชัญญานุช  เทียนฉายาพร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
877 เด็กชายชิณทัต  ทานกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
878 เด็กชายชินโชติ  กาญจนพรประภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
879 เด็กหญิงชุตินันท์  ลีลาด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
880 เด็กหญิงญายะ  บุญประสาทสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
881 เด็กหญิงญาฬาพร  ออมไธสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
882 เด็กชายฐกฤต  สุนทรชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
883 เด็กหญิงฐิติชญา  เนาวบุตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
884 เด็กชายฑีฆศิลป์  งามเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
885 เด็กชายณฐกร  อินทัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
886 เด็กชายณฐชนนท์  พาประจง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
887 เด็กหญิงณปภัช  หมั่นกิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
888 เด็กหญิงณปภัส  ฉลูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
889 เด็กหญิงณภัทร  จรัสสินวิชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
890 เด็กชายณภัทร์  วิสุทธาจารี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
891 เด็กหญิงณัชชา  ช่วยทวี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
892 เด็กหญิงณัชชา  บุญสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
893 เด็กชายณัชฐปกรณ์  เกียรติกิตติกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
894 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แตมสำราญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
895 เด็กหญิงณัฐชา  พชรวีรกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
896 เด็กชายณัฐฐากฤษศ์  พูลโพธิ์กลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
897 เด็กหญิงณัฐธยาน์  นิธิพสุมานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
898 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เดชเสน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
899 เด็กชายณัฐนนท์  สิงห์ยะเมือง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
900 เด็กชายณัฐพงษ์  หวิงปัด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
901 เด็กหญิงณัฐพร  ฉ่ำ สัน เทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
902 เด็กชายณัฐพิสิษฐ์  ชูศิลปชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
903 เด็กชายณัฐภัทร  แย้มกลีบ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
904 เด็กชายณัฐวรรธน์  จันทรศุภวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
905 เด็กชายณัฐวัชต์  ทรัพย์ทรายทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
906 เด็กหญิงณัฐสินี  คูศิริวิเชียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
907 เด็กหญิงณิชชา  ลิมป์รัชตามร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
908 เด็กหญิงณิชากร  แสงศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
909 เด็กชายดนัยณัฎฐ์  อิ่มสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
910 เด็กหญิงดารันณภัทร  พรมเสน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
911 เด็กหญิงดุสิตา  เกสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
912 เด็กชายติณณ์เตชิษฎ์  จักเขียน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
913 เด็กชายติณณภัทร์  กอบประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
914 เด็กชายเตโชภู  แสนยศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
915 เด็กหญิงทัตติตา  ชนะภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
916 เด็กชายทัตเทพ  วณิชชานุกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
917 เด็กชายธนกร  วิชชุวัชรากร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
918 เด็กชายธนกร  สุวรรณไวพัฒนะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
919 เด็กชายธนกฤต  พิษวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
920 เด็กชายธนธัช  สีมาตย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
921 เด็กชายธนวัฒน์  สุ่มมาตย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
922 เด็กชายธนัช  สุวรรณไวพัฒนะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
923 เด็กหญิงธนัชชา  กิจเพิ่มเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
924 เด็กหญิงธนัญชนก  โชคชัยทวีลาภ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
925 เด็กหญิงธนัญชรัชญ์  ใจอู่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
926 เด็กชายธนากร  สุบินตา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
927 เด็กชายธไนศวรรย์  ปึ้งสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
928 เด็กหญิงธมลวรรณ  รุ่งอยู่ศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
929 เด็กชายธัชกร  เฮฮา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
930 เด็กหญิงธัญชนก  กริ่งกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
931 เด็กชายธาม  เทียนชูพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
932 เด็กชายธีรพิชญ์  มูลราช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
933 เด็กชายธีรวิทย์  สายโสภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
934 เด็กชายธีร์อุธิช  ดางขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
935 เด็กชายนนทพัทธ์  ประจวบสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
936 เด็กหญิงนพรดา  ค้ำชู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
937 เด็กชายนภภู  วิเชียรเครือ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
938 เด็กหญิงนภัทร  โคตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
939 เด็กหญิงนภาภรณ์  คำไทย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
940 เด็กชายนราวิชญ์  กุหลาบ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
941 เด็กหญิงนลินญา  ศิริเงินยวง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
942 เด็กหญิงนวรัตน์  ศิริรวง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
943 เด็กหญิงนวรัตน์  สีมาตย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
944 เด็กหญิงนัทธมล  บุญสรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
945 เด็กชายนันทิพัฒน์  วิจารณปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
946 เด็กชายนิติพัฒน์  บำรุงกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
947 เด็กหญิงนิรัญญา  เนตรภักดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
948 เด็กชายบวรวิชญ์  ช่วยคูณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
949 เด็กหญิงบุญญิสา  โภชน์เกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
950 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
951 เด็กชายปฏิภาณ  ทรงประโคน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
952 เด็กชายปฐวีกวีวัฒน์  บุญชะม้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
953 เด็กหญิงปนิดา  มงคลการ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
954 เด็กหญิงปพิชญา  โชติกเสถียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
955 เด็กหญิงปภาดา  ภักดีสิริวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
956 เด็กชายประกาศิต  แสงเหลือง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
957 เด็กหญิงปราณวรินทร์  อำไพกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
958 เด็กชายปวริศร์  เชาวลิต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
959 เด็กชายปัณณฑัต  ใจใหญ่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
960 เด็กหญิงปัณณพัฒน์  พูนคล้าย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
961 เด็กหญิงปัณณพัฒน์  มั่นคงเสถียรยิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
962 เด็กหญิงปัณณภัสร์  อมรศรัณวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
963 เด็กชายปัณณวิชญ์  ถมจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
964 เด็กหญิงปัทมาพร  ภูชิกะตัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
965 เด็กหญิงปารณีย์  โสภณวิวัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
966 เด็กชายปารวัฒน์  คำทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
967 เด็กหญิงปาลิตา  ปิยะทัต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
968 เด็กหญิงปุญญิสา  ขวัญเผือก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
969 เด็กชายปุณณวิช  ชอบบัว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
970 เด็กชายปุณณวิช  ตุ้มไธสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
971 เด็กหญิงปุณยภา  วงษ์ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
972 เด็กชายปุณยวีร์  ด้วงนิล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
973 เด็กหญิงปุณยวีร์  อุบลโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
974 เด็กชายพงศ์วริศ  พงษ์ประเทศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
975 เด็กชายพชร  เรามานะชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
976 เด็กหญิงพรธีรา  ไชยช่วย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
977 เด็กหญิงพรนภา  ปะกำแหง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
978 เด็กชายพรหมเมศวร์  โพธิ์ผลิพืช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
979 เด็กชายพลาดล  เหมทานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
980 เด็กชายพศิน  ทองกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
981 เด็กหญิงพัชญาภา  เฉลิมกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
982 เด็กชายพัชรพล  เจียมอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
983 เด็กหญิงพัฒธะมณฑ์  สวัสดิ์ผล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
984 เด็กชายพัฒน์ธินันต์  เงินโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
985 เด็กหญิงพัฒนานันท์  สารภูมิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
986 เด็กชายพัทธภูมิ  ถ้ำ แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
987 เด็กชายพันธุ์ธัช  อัดโดดดร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
988 เด็กชายพัสปภพ  ลีลาวัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
989 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทือเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
990 เด็กหญิงพิชญพรรณ  พิสิษฐ์กุลการ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
991 เด็กชายพิชญภูมิ  ศรีนาคา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
992 เด็กชายพิชญะ  ปิยะกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
993 เด็กหญิงพิชญา  คงบัวสอน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
994 เด็กหญิงพิชญากานต์  บ่มกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
995 เด็กหญิงพิชญาดา  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
996 เด็กชายพิชญุตม์  เทพทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
997 เด็กชายพิพัฒน์  ยอดสง่า โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
998 เด็กหญิงพิมพ์ณัชชา  ปราชญ์ศรีภูมิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
999 เด็กชายพีรัช  ตรัสวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงพีรัชฎา  โพธิ์ปิติกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1001 เด็กชายพุทธมนต์  งามจันอัด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1002 เด็กชายพุทธิตรา  เข็มพุดซา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1003 เด็กชายพุทธิวัฒน์  รัตนศิวโมกข์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงเพียงพอใจ  อภิชัยปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงแพรดารา  ศรีศุภร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1006 เด็กชายภัชรฐ์บดินทร์  สามกษัตริย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงภัทรพร  สุดเวียง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงภัทร์พิชชา  ประพิณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กชายภัทราวุฒิ  คำทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1010 เด็กชายภากร  นภาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1011 เด็กชายภีรพัฒน์  กลิ่นเขียว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กชายภูชิสส์  เกษตรเวทิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1013 เด็กชายภูตะวัน  จิรกฤตเกรียงไกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1014 เด็กชายภูธเนษฐ์  คงดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กชายภูวิศ  ศรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงมินทร์รัตนา  กองสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงยมลธรณ์  วัชระสุขโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1018 เด็กชายยศกร  ตรัยศิลานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กชายยศภัทร  กระเบากลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1020 เด็กชายยุทธศักดิ์  พรหมมณี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1021 เด็กชายรชต  ศรีบาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงรณิดา  ทีจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงรมณ  แซ่ก้วย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1024 เด็กชายรัชชานนท์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1025 เด็กชายรัชพล  ไอศูรย์เรืองเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงฤทธิพิชญา  ฤทธิญาณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กชายฤทธิรงค์  แต้มพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงลภัสรดา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงลักษิกา  ขุนสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงลัลณ์ลภัส  ทิศกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1031 เด็กชายวชิรวิทย์  ฉัตรไกรเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1032 เด็กชายวชิรวิทย์  ลาภกิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1033 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีวัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1034 เด็กชายวชิรวิทย์  ไตรศิริพานิช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงวชิราภรณ์  คำจริง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1036 เด็กชายวรเมธ  บุคคะวัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงวรรณกร  ศรีธร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงวรัชญา  ลุนนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงวรัญญา  พิมพ์ปรุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1040 เด็กชายวสุ  เกิดศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1041 เด็กชายวัชระฤทธิ์  ต่างกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1042 เด็กชายวันโชค  แก่นกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1043 เด็กชายวิชชากร  เกิดสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1044 เด็กชายวิชญ์  ลิ้มรัชตามร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงวิภาวดี  คำกำพล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1046 เด็กชายวีรภัทร  ถนอมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1047 เด็กชายวุฒิภัทร  ไกรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงศรัญยาพร  คงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงศศมน  คูสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงศศิวิภา  คำกำพล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1051 เด็กชายศาสะ  ป้องขันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงศิริกัญญา  เสียดกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1053 เด็กชายศิวัช  ปฏิสุขัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1054 เด็กชายศุภกร  ชัยวรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กชายศุภากร  สิงห์ในเมือง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงสมิตานัน  ทองเกษม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กชายสรยุทธ  เกษเมธีการุณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กชายสรวิชญ์  ก้อนคำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1059 เด็กชายสิรวิชญ์  แจ้งไธสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงสิริญา  สมสวาท โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กชายสุกัลย์กรณ์  ขจรโกวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงสุชาดา  แก้วระวัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กชายสุทธิอรรจน์  ลักษณโกเศศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงสุพิชญา  ขำโคกสูง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงสุพิชญา  ชวดสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงอภิชญา  ฤกษ์นอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1067 เด็กชายอภิรักษ์  ลิมป์วรรณธะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงอริญชย์  พริ้งไพเราะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1069 เด็กชายอัฑฒภัทร  เอี่ยมลิขิตเกื้อกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงอัยย์ริน  นิรันดร์นุต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงกชพร  หน่างกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงกนกพรรณ  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงกมลทิพย์  ชะนะภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงกรณิสา  พฤกษาพิทักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายกฤตเดโช  นาเมือง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายกฤษฎิ์ภูมิ  อุ่นอนงค์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงกัญจน์ณรัฐ  ท่าพระเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงกัญจน์ณิชา  บางท่าไม้ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  พูลโพธิ์กลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภิรมย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขโน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงกัญญาภัค  สุกเหลือง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายกันตพงษ์  บำรุงกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายกันตพัฒน์  นิจจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงกันตินันท์  ฮวดขำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายกันตินันท์  เยียมราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงกัลยาภัทร  คำสีลา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชัยศาล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายกานต์รวี  ดิสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงกานต์อธิศา  แก่นกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายกาสาวพัสตร์  แหลมทองหลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายกิจติพัญช์  กาวิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงกิตกัญญา  แมงกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายกิตต์ชยพัทธ์  จริรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงกิริณดา  ฐาตุจิรางค์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายกีรติกร  บุบผาสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงกีรติกาญจน์  โรจนอภิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงเกตุญาดา  พิขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายขจรศักดิ์  เทพชาลี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงเขมจิรา  เมินกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายคชา  ขอมสระน้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายคณพศ  บุญพา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงคีตานาฏกร  พรศิวกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายคุณากร  ศรีกำปัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายจตุรภัทร  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายจตุรภัทร  เขตครบุรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงจรรย์อมล  จินดา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายจรวด  ทรัพย์ธานารัตน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงจอมขวัญ  วัฒนเจริญพร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงจิตตปภัท  สมบัติสิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงจินห์จุฑา  วงษ์สินไทย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายจิรสิน  ตั้งพิพัฒน์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงจิรัตยาพร  สุบงกช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงฉัตรชนัน  เลื่อยกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงชญาณิศา  วณิชชานุกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงชญาดา  พุฒตาลดง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงชญานิศ  โพธิ์ผลิพืช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงชญาภา  พงษ์สุภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายชนะภูมิ  ชิณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงชนัญญา  จันใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงชนัญธิดา  เมินกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงชมชนก  ใจทน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงชมพูนุท  กุลประชากิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายชัชพงศ์  ดวงดารา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายชัชพีร์  ชัยธนะกาญจน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายชาญวิทย์  คล้ายเจียม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายชิณท์ณภัทร  ชัยธนะกาญจน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายชินภา  คำศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายชิศนุพงศ์  ภักดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงชุตินันท์  ศรีเนตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงโชษิตา  ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงฐายิกา  เกสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายฐิติวัฒน์  สายพนมพร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงฐิภา  สุวรรณกนกนาค โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายณฐวัฒน์  ปรีชาญาณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงณฐอร  ศรีบาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงณัชชา  ไม้กลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  รอดนุช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หิริโอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กระโจมทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ชมแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายณัฏฐนันท์  ปลอดในเมือง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายณัฐกฤต  โกจินอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายณัฐกานต์  ใบเตย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายณัฐชนนท์  ผูกดวง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงณัฐธิดา  ดาษงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงณัฐธิดา  พลอยหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  นึกกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เรืองเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายณัฐพงศ์  ทองคง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายณัฐพล  คงดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายณัฐพัชร์  สนธิระ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงณัฐริณีย์  ขจรโกวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงณัฐวรา  หมวกหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงดวงพร  ศรีบริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายตฤณทร  ตอมพุดซา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายติณภ์  วิเศษจินดาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายเตชิต  เอี่ยมนูญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายถิรวัฒน์  ขันโคกสูง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงทิพานัน  เทียนถาวร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายแทนตะวัน  ปราณีตสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายธนกฤต  ธนาธรศิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงธนดา  พันธุรังษี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายธนภัทร  พึ่งภูมิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงธนวดี  ดำนิล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงธนวันต์  ธงพุดซา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงธนัชชา  ศรีสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายธนัท  ประดิษฐ์ค่าย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายธนาโชติ  ภารถวิล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงธมนณัท  ลิศนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายธราเทพ  แก้วประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศิริรวง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายธัชธรรม์  วัชรปาณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงธัญชนก  กาวิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงธัญชนก  เยียวรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พิพัฒนวัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงธัญวรัตน์  อ้นประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงธัณย์ธิตา  สิทธิเวช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายธามจิรัสย์  หาสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงธารสุธาดา  อ้อมกิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงธิดาทรัพย์  ภควัชร์ยศเมธี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายธีร์ธวัช  นิ่มเจริญนิยม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายธีร์ธวัช  แขดอน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายธีรพัฒน์  วรรธนศิริโชติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายธีรภัทร  คำโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายธีรเมท  พลดงนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายธีรยุทธ  ปาณาราช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงเธียรธารา  เปลื้องกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงนนทพร  สนิทกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายนนทร์  ธนกนกชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงนภชนก  บุบพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงนภัสกร  ศรีสมาน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายนรารัฏฐ์  กล่อมแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงนลินนิภา  ประดับวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายนัฐนันท์  อินทร์พล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงนัทธ์วีรินทร์  ปาละนันทน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายนันทพงศ์  ดีหมื่นไวย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงนิกชนันท์  บำรุงสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงนิชาภา  งามศรีทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงนินิน  บุณยชาต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงนิรดา  มุ่งจอมกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงนุชวรา  รักกุศล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงเนติรัตน์  คุ้มมี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายบุญญานนต์  วสุนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงบุณยรัตน์  ยาแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงบุณยาพร  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงบุษยรัศมิ์  กุบแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายปกรณ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายปฏิพัทธ์  เรือนคำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงปภาดา  จารุศิริวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายปภาวิน  กิจวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายปราชญา  ผ่านประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงปราณปรียา  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงปราณไปรยา  อุดมนาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงปริชญาฎา  ทั่งกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงปรียาภัทร์  ช่างประหยัด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงปวริศา  จินานุกูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงปวันรัตน์  คูณแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงปวิชญา  วงษ์ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายปวีร์  ปัญญาว่อง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงปัญญรัตน์  ตันติสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงปัญญาดา  ปัญญะพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงปัณฑิตา  เวียงสมุทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงปัณณพร  แก้วคำบ้ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงปัณณภัสร์  สิริวรรณวัชร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายปัณณรุจน์  วุฒิอัคราพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชมเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายปัณณศักดิ์  จำรัสประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงปาณิสรา  ปวีราวิราพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงปานตา  ไทยนันทน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงปานรดา  จินดาวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายปิยพนธ์  ศรีนุกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงปิยาภัสร์  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงปีย์รดา  จาตุรงคกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงปุณฑริกา  ธรรมดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงปุณณดา  เครื่องกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงปุณณาสา  เที่ยงมน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงปุณยนุช  เพชรกำเนิด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายเป็นเอก  หลงพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงเปรมยุดา  ปัญญานวสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายพงศกร  บุญถือ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายพงศธร  จันทิสาร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายพงศภัคมิ์  กิจขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายพชร  ศรีแสงโชติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงพรนภา  วงศ์พยัคฆ์โยธิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงพรปวีณ์  ถินคำเชิด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญประสม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงพรลภัสสร  ด่านโคกสูง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงพลอยศศิพิม  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงพอเพียง  ช่างประหยัด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงพัชรวิภา  เชิดชูล้ำตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงพัชราวริญญ์  นามวิชา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายพิชชากร  แพทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงพิชชาภา  ไตรณรงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงพิชญา  ภู่ทับ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงพิชญาภา  ลิ้มตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายพิชย์นิวัฐ  พัจนสุนทร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายพิตรพิบูล  ทองโพธิ์เล็น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จงกลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  ปราบจะบก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายพีรณัฐ  ริมชลการ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายพีรพัฒน์  วิวัฒนาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายพีรวัฒน์  คนรู้ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายพีรวิช  ไกรษี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายพีระเมศร์  นวจองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงพุทธิพร  ดาลัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงเพชรลัดดา  ชิว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงเพชรศศิภา  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงเพียงพอ  ช่างประหยัด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายภคิน  กิตติวัจนสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายภคิน  อึ้งวนารัชต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายภพธร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  อมรศรัณวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายภาคภูมิ  พุ่มเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงภาริษา  สุขเรืองกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายภูกฤตปริวัฒน์  ดอกสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายภูนริญชน์  ประดิษฐ์เตชะกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายภูผา  เชื่อมมะลัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไกรวิสูตร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายภูมิรพี  ปัญญาสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายภูริญ  กาญจนพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงมณฑ์ธกาน  สมบัติสิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงมนัสนันท์  จรินพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายรณกฤต  วงค์มงคุณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายรัชพล  เจตตาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงรินรดา  พลฉิม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงรินลดา  อุทัยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงลักษมน  ดวงดารา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายวชิรวิชญ์  โคว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายวชิรวิทย์  ดอกศร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงวณิชญา  ใกล้จันอัด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงวนัสนันท์  ภูชุม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายวรโชติ  ทุมตะขบ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงวรพิชชา  โกศล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายวรภพ  พงทองถวิล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงวรรณกานต์  ดีสกุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงวรรณธนาต์  ฦาชา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงวรรณวิสาข์  นิงสานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงวรสุทธิญาณ์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายวรัตม์  โกศล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงวรันธร  โกศล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายวรานนท์  ศรีนนท์สกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายวรินทร  จักพุดซา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายวรินทร  ประเทศา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงวริศรา  กุลศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายวัฒนชัย  ศาสตร์สูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงวิยะดา  แซ่อึง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายวิรภัทร  ผอสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายวีระพัฒน์  นวจองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายวีระวัฒน์  ประคำทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงวีรินทิรา  เครือคำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงแว่นแก้ว  ทาณรงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงศรัญญา  เทินสะเกษ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงศรัณยพร  โรจน์ขจรเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงศรีลักษณ์  พงษ์ราศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงศลิษา  ประกอบวรการ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงศศิตา  ปั้นคง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงศศิภัสสร  ปราณีตพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายศุภณัฐ  ติดมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายสมภพ  เคหะสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีวิไล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงสรัลดา  ดีพร้อม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงสสิตา  สมานกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายสัณหณัฐ  กลิ่นหอมโสภณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายสิปปกร  ทีปะลา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายสิรภัทร  ทองมี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงสิริกร  พูนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงสิริกร  อุยวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงสิริกัญญา  เมืองงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงสุชญา  ชัชวาลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายสุธินันท์  วัฒนมงคล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงสุนันสินี  สุขกาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงสุพิชชา  รัชตกนก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงสุภิสรา  เพชรกิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายสุวิจักขณ์  เปียนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายอติคุณ  ชนะภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายอธิน  สุวรรณกนกนาค โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายอธิบดี  อิทธิพัทธ์เมธี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายอธิวัฒน์  โกจินอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงอนัญญา  ด้านซอม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงอนัญญา  อารมย์ดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงอนัญพร  สุขสังขดิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายอนุภัทร  เก่งกว่าสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายอภิวิชญ์  สิงห์ปรีชา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงอริณลดา  พิณสระเท้า โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงออมจรินทร์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายอัครพล  สายมนตรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายอัครวินท์  เกษเมธีการุณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงอัญมณี  มีชำนาญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงอัญมาตา  แก้วพรมราช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงอารดา  ขอผลกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงอารยา  มัจฉา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงเอมมิกา  นันทชัยศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายเอื้ออังกูร  ศรีกัลยาณบุตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงไอยวริญ  เกษเมธีการุณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงไอลดา  ชามขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงไอลดา  เธอจังหรีด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เกิดมณี โรงเรียนอุบลรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงกชพร  สุริยฉัตร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1361 เด็กชายกฤตภาส คูเปอร์  พงศ์ธนนนท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1362 เด็กชายกฤตรัช  นามวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1363 เด็กหญิงกวินทรา  ศรีสันต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1364 เด็กหญิงกัญญ์วรา  รินชมภู โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1365 เด็กหญิงเกวลิน  กุยแก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1366 เด็กชายคมชาญ  นะรุธา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1367 เด็กชายคุณานนท์  สมหมาย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1368 เด็กชายคู่ขวัญ  มุ่งอุ้มกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1369 เด็กชายจิระวัฒน์  เก่งนอก โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1370 เด็กหญิงฉัตรชนก  เขียวทอง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1371 เด็กหญิงฉัตริยากร  รัตนไพโรจน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1372 เด็กหญิงฉัตริยากร  รัตน์ไพโรจน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1373 เด็กชายชนพัฒน์  ขันโคกกรวด โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1374 เด็กชายชนะชัย  ชัยชนะศิริวัฒนา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1375 เด็กชายชนาธิป  ชิณพงษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1376 เด็กหญิงชนิกานต์  โลหนุต โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1377 เด็กหญิงชัชชญา  เก้าแสน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1378 เด็กชายชัชชน  ไพบูลย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1379 เด็กชายชัยวัฒน์  มูลยาพอ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1380 เด็กหญิงชิโรรส  พินธุโท โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1381 เด็กหญิงชิสา  พิธาพรณ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1382 เด็กหญิงชุติมา  เข็มลา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1383 เด็กชายไชยพรรณพัชร  คำสงค์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1384 เด็กหญิงญาดา  เรืองสุวรรณ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1385 เด็กหญิงณชญาดา  ถาวรรัชชต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1386 เด็กชายณพล  รักความสุข โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1387 เด็กชายณภคธรรม์  ทะชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1388 เด็กหญิงณภาภัช  ดำโพธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1389 เด็กหญิงณัชชาอร  เสนานนท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1390 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทรัพย์โคกสูง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1391 เด็กหญิงณัฐณิชา  เดชพลกรัง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1392 เด็กหญิงณัฐธิดา  สินทรัพย์เจริญ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ทวีมหาเกียรติ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1394 เด็กชายณัทกร  จุฬคุปต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1395 เด็กหญิงณิชา  ธรรมพิริยานนท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1396 เด็กชายธนกฤต  สารฟอง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1397 เด็กชายธนโชติ  อ่อมสอาด โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1398 เด็กชายธนณัฏฐ์  แสงชุมภู โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1399 เด็กหญิงธนพร  บางขุนทด โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1400 เด็กชายธนวัฒน์  รัตนพงษ์วณิช โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1401 เด็กหญิงธัญกมล  สุขสมเกษม โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1402 เด็กหญิงธัญชนา  นิ่มนวล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1403 เด็กชายธีทัต  จันทวร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1404 เด็กหญิงนนทชา  สันติพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1405 เด็กหญิงนภัทร  เรืองธนานุรักษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1406 เด็กหญิงนภัสนันท์  เพ็ชรธงไชย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1407 เด็กหญิงนรัญภรณ์  สิทธิกูลเกียรติ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1408 เด็กหญิงนวภัสร์  เรืองธนานุรักษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1409 เด็กหญิงนีรา  คณาติยานนท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1410 เด็กหญิงเนติญา  ไชนพงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1411 เด็กชายบวรวิช  ลากูล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1412 เด็กหญิงบุณณดา  ดวงมูลลี โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1413 เด็กหญิงบุณยานุช  หมื่นชั่ง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1414 เด็กหญิงปพิชญา  ชาฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1415 เด็กชายปภณกฤษ  ตันติจารุวุฒิ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1416 เด็กหญิงปริยาภัทร  พงษ์สระพัง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1417 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สมบูรณ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1418 เด็กหญิงปวริศา  สกุลแก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1419 เด็กหญิงปัญญพัฒน์  เข็มลา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1420 เด็กหญิงปัญญาพร  เข็มลา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงปัณณดา  งามสุทธิกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1422 เด็กชายปั้นทอง  สัจจา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1423 เด็กชายปิยภัท  โภคทรัพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1424 เด็กหญิงปุญญาพร  สิริจามร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1425 เด็กชายเปรมพงษ์  เสริมใหม่ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1426 เด็กชายพชร  ชินศักดิ์ชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1427 เด็กชายพชรธร  บุตตะวงษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1428 เด็กชายพลวรรธน์  สิงห์สำราญ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1429 เด็กหญิงพัสน์นันท์  สุระวิชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1430 เด็กหญิงพิชชารีย์  เลอเลิศวณิชย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1431 เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีไชยยนต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1432 เด็กหญิงพิชอร  เอกะกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1433 เด็กชายพิธิวัฒน์  พจน์พริ้ง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1434 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไทยศิริ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1435 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  โตน้ำ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1436 เด็กหญิงพิมพ์นลิน  เพ็ชรไพโรจน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1437 เด็กหญิงพิมพ์พิชาญา  รัตนะดิสรณ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1438 เด็กชายเพชรพศุ  วิเศษจินดาวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1439 เด็กหญิงแพรพิไล  สายบุตร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1440 เด็กหญิงภัคพร  จันนพคุณ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1441 เด็กชายภัทรกร  บุญสมปอง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1442 เด็กชายภัทรดนัย  หวานเหลือ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1443 เด็กชายภาคิน  เสียงใส โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1444 เด็กชายภาสกร  วีเศวตวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1445 เด็กชายภูธนบดินทร์  เตียนพลกรัง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1446 เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีสุนาครัว โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1447 เด็กชายภูมิพันธ์  สายเสียง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1448 เด็กชายภูริพงศ์  ครุฑจับนาค โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1449 เด็กหญิงรภัทร  โรจน์รัชดากร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1450 เด็กชายรัฐชา  พอสอน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1451 เด็กหญิงรินรดา  เรอินะ ชิบาฮาระ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1452 เด็กหญิงริสา  แซ่ตัง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1453 เด็กหญิงลลิตภัทร  ยรรยงนวกิจ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1454 เด็กหญิงลินลดา  ปาลตานนท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1455 เด็กหญิงวรัตน์ภวรรค์  แฝกโคกสูง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1456 เด็กหญิงวรัทยา  ทั่งทอง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1457 เด็กชายวรินทร  เหลืองเอกทิน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1458 เด็กชายวสุ  ประนนท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1459 เด็กชายวีรภัทร  พรหมศิริ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1460 เด็กชายศวัสกร  ศรีจันทร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1461 เด็กชายศิรปกรณ์  บุ่นวรรณา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1462 เด็กหญิงศิรินภา  ฉ่ำวิเศษ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1463 เด็กชายศุภวิชญ์  คำหาญ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1464 เด็กชายสกลวิชญ์  ขำประถม โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1465 เด็กหญิงสาธิตา  มาปเต โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1466 เด็กหญิงสาริศา  โตอนันต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1467 เด็กชายสิทธินันท์  ธาราสุวรรณ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1468 เด็กหญิงสิริกร  เกริกกิตติกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงสุพิชชา  คล่องชอบ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1470 เด็กชายสุรชา  พึ่งพบ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1471 เด็กหญิงอธิชา  ผลเวียง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1472 เด็กชายอรรถวิชญ์  เอกตาแสง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1473 เด็กหญิงอลิเซีย  สมพงษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1474 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ศรีเฮงไพบูลย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1475 เด็กชายอินทัช  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1476 เด็กชายอินทัช  โลหณุต โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1477 เด็กหญิงอินทิพร  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1478 เด็กชายอินทุวัทน์  ตันติสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1479 เด็กหญิงกชพร  ปลั่งกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงกนกลัดดา  มะเริงสิทธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงกรณิศ  ลิขิตปัญญา โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1482 นางสาวกรรณภรณ์  ยอแซฟ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงกวินกาญจน์  เจริญภักดี โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงกวินธิดา  จึงศิรกุลวิทย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงกวินธิดา  ภิญโญ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงกัญญภา  ดุลยติธรรม โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1487 นางสาวกัญณภัทร  ลักษมีวารีทิพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กชายกันตทัต  สมบัติทวี โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงกุลนรี  ยอเซฟ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงกุลปริยา  นอกพลกรัง โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงคณัญช์ชนา  นราพงษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กชายคริษฐ์  วีระเทศ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กชายจรัณกร  สุวิชา โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กชายจันทร์ปกรณ์  ธนภัทรพรชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กชายจิณณ์  สินิทธ์กุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กชายจิรภัทร  นิณรัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กชายจิรัฏฐ์  พูลทรัพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงจิราพัชร  งามสมโภชน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กหญิงฉัตรียนัน  สามปรุ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กชายชยานันท์  งามสุขสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กชายชัยวิรัตน์  พวงสมบัติ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ได้เลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กชายชุติวัต  เหล็กหล่ม โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงณฐมน  คำพอง โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กหญิงณัฏฐ์ณัชชา  วิษณุโยธิน โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กชายณัฐพุฒิเมธ  ดอกไม้จตุพร โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กชายณิชคุณ  ล้นเหลือ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงตั้งตา  ตั้งวานิชกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1509 นายทิม  วอคเกอร์ส โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงธแก้วกล้า  อภิพรหม โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กชายธนกร  ประดิษฐ์ค่าย โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กชายธนาธิป  กมลพล โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กชายธนาธิป  จันอินทร โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงธัญยฉัตร์  อนันตร์ชีวรดี โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงธีร์เตนิตา  วงศ์เสถียรชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กชายธีร์ภัทร  จินตนามณีรัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1517 นายธีรวัชร  ศรีสมบัติ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กชายนภัสณรงค์  บุญญประภา โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1519 นางสาวนันทินี  พีระหันนอก โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1520 นางสาวบุญญาภา  วงศ์จิตติ์เกษม โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กชายปฐวีกานต์  ช่วยสูงเนิน โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กหญิงปณาลี  ขัตตาเทศา โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กชายปภังกร  แสงศรีลา โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กหญิงปรานต์รดา  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กชายปรีชาวัฒน์  ยะประโคน โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงปรียภัสสรา  สามปรุ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  เปลื้องกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กชายปาณัท  อังคศรีทองกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงปิ่นมนัส  รักวิเศษ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กชายปิยังกูร  ศรีมาตย์กุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1531 นางสาวปุญญิศา  ก้านพุดซา โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กหญิงปุญญิศา  โคติเวทย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กหญิงพรปวีณ์  พ่วงทรัพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงพรรษชล  ชุมงาม โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กหญิงพอเพียง  ประจันตะเสน โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงพัชรภร  จันทร์ถาวร โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงพิชชาพร  พานิชา โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงพิชญธิดา  ช่วยสกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กหญิงพิมพ์ภัสรา  ติรวีรขจร โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1540 นายพีรชา  นิมิตรไชยาพงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงแพรวนภา  จิตตริวัฒนา โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงภัทรธิดา  บันเทิงใจ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงภัทรพร  วิโรจน์ไพสิฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กชายภัทรพันท์  สาตรา โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กชายภาสกร  แก้วรัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  รุจิพรวศิน โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กชายภูวิศ  เสนานนท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1548 นางสาวโมลียา  วรการกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กชายยศวีร์  กำธรธนเดช โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงโยษิตา  เช่นขุนทด โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1551 นางสาวรมิตา  โต๊ะจู โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กชายรวีโรจน์  เอื้อสมานจิต โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1553 นายรัชชานนท์  แสงทอง โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1554 นายวทัญญู  ระดาไสย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1555 นายวรวรรธน์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กชายวรัตถ์  อัมระรงค์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงวิรัลพัชร  พจน์พริ้ง โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1558 นางสาวศิริวิมล  ทองสุ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1559 นางสาวสรัลชนา  ชิณพงษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กชายสันตพงศ์  รัตนสิทธิภาค โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กชายสิรดนัย  ดอนกระโทก โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงสุกฤตา  จินดาทะเล โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงสุพิชชา  พฤกษ์พนาเวศ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงอภิชญา  สิงห์ตะคุ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กชายอภิวิชญ์  กันกระโทก โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กหญิงอรภัทรา  ครุฑจับนาค โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กหญิงอันติกา  พัฒนจารีต โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กชายอารี  บัวฮัมบุรา โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กหญิงกชพร  พานิกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงกชมน  ไพรงาม โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงกณิศพิชญา  ศรีขาลแจ่ม โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงกมลวรรณ  การสูงเนิน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1573 เด็กชายกรภัทร  จันทร์ลี โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1574 เด็กชายกรวิวัฒน์  แสงสูง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงกฤชอร  ใยดี โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายกฤตภัทร  รักษ์วิชานันท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายกฤตภาส  เถาว์ประสาท โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงกวิณตรา  คมพยัคฆ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายกวีวัฒน์  กล้ากระโทก โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1580 เด็กชายกวีวินทร์  พูนพาณิชย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กชายกษิดิศ  เขียนโพธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กชายก้องภพ  ยางงาม โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  ดอกสันเทียะ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พชกระโทก โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีงาม โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชินศักดิ์ชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1587 เด็กชายกันตพงศ์  ธนเสาวภาคย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กชายกันตภัทร  จันทรานุวงค์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายกันทรากร  อินตา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์  พลเสน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงกานต์พิชชา  รวิศิโรรัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงกิตติวรา  เต็มเกษม โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงกุลิสรา  มีศรี โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงเกียรติยาภรณ์  ชินโคตร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กชายคมชาญ  สิงหะวรรณ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายคุณากร  จันทร์ตรี โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายคูณคณิน  ชุนงาม โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายจตุรภัทร  ทิพย์ขุนทด โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายจอมปราชญ์  แทนจอหอ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงจิกาวรรณ  เศรษฐทวีวรากุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงจิณห์วรา  จินตเวชานนท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงจิณัฏฐิตา  ชวลิตกิตติวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงจิดาภา  ฉายพิมาย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงจิตสุภา  วณิชกิตติ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เอื้อวิศวกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายจิรภาส  สุนทรชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงจิรัชญา  ไกรเมฆ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กชายจิรัฏฐ์  ลีลามโนธรรม โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กชายจิรัฏฐ์  วงศ์ยุทธจักร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายจิราวัฒน์  สุทธิปริญญานนท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงเจสิญา  ไชยพงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงฉัตรียนัน  บูชาชัชวาลย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1613 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ทองศรีมะดัน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1614 เด็กชายชนพล  วิทยบุษราคัม โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1615 เด็กชายชยพัทธ์  หงษ์ทอง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1616 เด็กชายชวิน  จุนขุนทด โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงชัญญานุช  เปรื่องปรีชาศักดิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลวงนอก โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงชุติรดา  ตังอำนวย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงญาดาวรรณ  ผลโพธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงญาติวี  หนูเสน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงญารินดา  ตระกูลดนัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1624 เด็กชายฐภัทร  พลสามารถ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงณฐมน  เนาวราช โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงณปภัช  ฉันทวิจัยกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1627 เด็กชายณรงค์นภัส  บุญญประภา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงณหทัย  สมหงษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงณัชชา  ปนสูงเนิน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงณัชชา  อิรทร์ปัญญา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงณัชวรัตน์  รัชนันท์พัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  งามพลกรัง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงศ์อินทร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิลปชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงณิพพิชฌน์  หมายชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1636 เด็กชายเดชาธร  อุ้มเงิน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1637 เด็กชายตะวัน  รัตนวิศิษฐ์กุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงติณณา  สุริโยภาส โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงทองธารทิพย์  พักต์สุนทร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1640 เด็กชายธนดล  เพ็ชรสูงเนิน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1641 เด็กหญิงธนภรณ์  ทิวาวรชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงธนัญชนก  กุลโนนแดง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงธนัตชนก  สุขสมเกษม โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงธมนต์ชิตา  แดงสูงเนิน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1645 เด็กชายธรรมณัฐ  กูบโคกกรวด โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1646 เด็กชายธรรมนูญ  พุทธ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1647 เด็กชายธราธิป  เทียนนาวา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1648 เด็กชายธัชชัย  ทัศญาณ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงธัญญภัทร์  โพธิ์ถึง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีหมื่นไวย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1651 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เลิศถาวรอนันต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1652 เด็กชายธารณ์วริทธิ์  เจริญภักดี โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1653 เด็กหญิงธารทิพย์  ศรีสุพรรณ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1654 เด็กชายธีธัช  พิกากัน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงธีรกานต์  ปลั่งกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงนพภัสสร  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1657 เด็กชายนภัสชัย  จันทร์สุข โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1658 เด็กชายนภูสิษฐ์  ล้อเศวตอนันต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1659 เด็กหญิงนรินทร์สิริ  สิงห์ทอง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1660 เด็กชายนเรศ  เนติรังษีวัชรา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงนฤภัทร  ขันธนิมิตรมาศ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงนาฏนารี  ฉัตรเฉลิมพล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1663 เด็กชายนิธิศพงศ์  วิษณุโยธิน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1664 เด็กชายนิพิชฌน์โชติ  เรืองสังข์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงนิรุชา  บุญญาครบุรี โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีมุกดา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงเบญญาภา  เลาหพูนรังษี โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงปณิฏฐา  ตั้งเกลียวตระกูล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงปทิตตา  ป้องภัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1670 เด็กชายปภังกร  บูรณสิงห์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงปภัชญา  จิรอานันท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงปรัชญา  พรึกษาลา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงปราริฉัตร  จินตบัณฑิตวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1674 เด็กชายปริญ  ไชยไธสง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงปรินทร์รดา  สนิทบุรุษ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงปวริศา  ระดาไสย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงปัญญดา  อาจปรุ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงปัญญดา  เข็มลา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1679 เด็กชายปัญญพัฒน์  บรรจงปรุ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1680 เด็กชายปัณยวิชญ์  สิทธิกูลเกียรติ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1681 เด็กชายปารมี  พุฒนวล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ภูสิทธิอัคคโชติ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงปุญรวิภา  ธีรวิทยานิพนธ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงปุณนาพร  ฝาเฟี้ยม โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงปุณิกา  บิลสัน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1686 เด็กชายพงศ์ปณต  รัตนประยูร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงพณณกร  ธนพิทักษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงพนนณณิชชา  สีสัน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงพรชนก  แซ่เล้า โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงพรชนิตว์  ชะฎาแก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1691 เด็กหญิงพรทิวา  ศรีพรรณ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1692 เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีเกิด โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงพลอยประภัสสร์  อัตถาวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1694 เด็กชายพอวิชญา  จิตคะสุสุทโธ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงพัชราภา  ปุราถาเน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงพัณณิตา  พันธุ์กิ่ง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1697 เด็กชายพัทธนันท์  จันอ้น โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงพิชชาพัฒน์  มีเงิน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1699 เด็กชายพิชาภพ  สมสมัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นิธิการุณย์เลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงพิรดา  หนชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงพีรญาพร  สิงห์ทิพย์พันธ์ุ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงพีรดา  ปาลตานนท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1704 เด็กชายพุฒิภัทร  อนุศรี โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1705 เด็กชายพุทธคุณ  ปิยะวงศ์วิศาล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงเพียงขวัญ  จำปาสี โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1707 เด็กชายฟากฟ้า  พลปัถพี โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงภัคจิรา  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงภัคจิรา  อินทรทยาล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ทะคำสอน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงภัสรวินท์  กาญจนพิสุทธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1712 เด็กชายภานุภณ  วิริยานุชิต โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1713 เด็กชายภูมิภัทร  พินอยู่วงษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงภูริชญา  อาษาสุข โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1715 เด็กชายภูริวัจน์  ศักดิ์ดิลกโยธิน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1716 เด็กชายภูวกร  ศิริศักดิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1717 เด็กชายมกรกฤช  เข็มพิลา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงโยรัณณ์ฏา  พรหมสุรักษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงรมิดา  เกตุวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กชายรัชพล  สัตยาพิสุทธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1721 เด็กชายฤชวี  ชูเมือง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงลภณพร  พันธุ์วัง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงลลนา  สุนันต๊ะ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1724 เด็กชายวขิรวิชญ์  ไพบูลย์ยิ่ง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1725 เด็กชายวงศพัทธ์  เทพนอก โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ระบำโพธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1727 เด็กชายวรพิศุจธ์  สุวรรณบุตร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงวรัญญ์รัตน์  เสาร์แก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงวรัญากร  จันทวลี โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงวรินทร  นิลธนาปกรณ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงวริศรา  เวทยะวานิช โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงวิชชาพร  รักด่านกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1733 เด็กชายวิชญะ  แผนสุวรรณ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1734 เด็กชายศตคุณ  สมัยกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงศรัณญาณ์  จำปาซอน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1736 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อดทน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1737 เด็กหญิงศิรภัสสร  เนาว์อยู่คุ้ม โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1738 เด็กชายศุภณัฐ  ช่วยสกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงสิริกัญญา  พิพรรธศาสตร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ธนิตจิรพัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงสุพรรษา  มณีฉาย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1742 เด็กชายหัสปวีณ์  ตรีสินธุรส โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงอคิราห์  จันทรสม โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงอชิรญา  สิงหกลางพล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1745 เด็กชายอชิระวิศย์  เลาหพูนรังษี โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1746 เด็กชายอธิปนรินทร์  เขียวสนาม โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงอนัญญา  อุตรนคร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1748 เด็กชายอนันดา  บัวขาว โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงอภิศรา  สิริปราชญา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงอมรารัตน์  หวังประสพกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงอรปรียา  ช่างปรุ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงอักษราภัค  ประกายวชิรพงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงอัยลลิญญา  วงศ์เสถียรชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1754 เด็กชายอาณาจักร  จานนอก โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1755 เด็กชายอาทิตย์  เลิกนอก โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงอารยา  มนอิ่น โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1757 เด็กชายอินพัฒน์  ทิพย์เจริญ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1758 เด็กหญิงอิสรีย์  อิ่มจิตรจรัส โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1759 เด็กหญิงอุมาพร  ไชยคำ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงอุรัสยา  ทิเบตธาดา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1761 เด็กชายเอกวิน  มุ่งอ้อมกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงไอย์รดา  ศรียุบล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงไอรดา  โกทา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1764 เด็กชายพีรเทพ  ธีระศาสตร์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสโคราช ป.5 คณิตประถม
1765 เด็กหญิงจิดาภา  วิศวกรวิศิษฎ์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสโคราช ม.3 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กหญิงชญาภา  รัชตชัยยศ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสโคราช ม.1 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กหญิงโชติกา  สวัสดิภาพ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสโคราช ม.1 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กหญิงสิริรดา  เอกศิริ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสโคราช ม.2 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กหญิงอลิสา  วิศวกรวิศิษฎ์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสโคราช ม.1 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กหญิงชนิสา  ชุติบวรชัย โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสโคราช ป.6 วิทย์ประถม
1771 เด็กหญิงนันทการ  ศรีธเนศศักดิ์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสโคราช ป.5 วิทย์ประถม
1772 เด็กชายปัณณวิชญ์  พัฒนพีระเดช โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสโคราช ป.5 วิทย์ประถม
1773 เด็กชายพีรพงศ์  ธีระศาสตร์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสโคราช ป.4 วิทย์ประถม
1774 เด็กหญิงศุชัญญา  เลิศยิ่งยศ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสโคราช ป.4 วิทย์ประถม
1775 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ตลับนิล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1776 เด็กชายกรวิชญ์  ธรรมนู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1777 เด็กหญิงกฤตชญา  วิณวันก์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1778 เด็กชายกฤติน  ชมเพ็ญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1779 เด็กชายกฤศณัฏฐ์  ตั้งติยะพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1780 เด็กชายกลวัชร  ประระทัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1781 เด็กหญิงกวิสรา  สิทธิศาสตร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1782 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ย่านกลาง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1783 เด็กชายกันตพงศ์  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1784 เด็กหญิงเขมินท์  บุตรนามรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1785 เด็กชายคณาธิป  นวลโคกสูง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1786 เด็กชายครองภพ  ไชยพรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1787 เด็กชายคุณานนท์  แสนสำราญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1788 เด็กชายจ้าวซัน คอนเรด  มุกแคร่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1789 เด็กชายชิตะวา  เขียนสาร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1790 เด็กชายณภัทร  กรโคกกรวด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1791 เด็กหญิงณัชชา  สุขวิมลเสรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1792 เด็กชายณัทกร  นาเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1793 เด็กชายตฤณ  ภิญโญล้ำเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1794 เด็กชายธนากฤต  อภิเมธีธำรง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1795 เด็กชายธนินท์ภูมิ  ขลิบกลาง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1796 เด็กชายธีร์ปณวัช  สารางคำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1797 เด็กหญิงบุณยนุช  วงษ์ศักดา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1798 เด็กชายปกป้อง  สิทธิโชคมหสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1799 เด็กชายปณิธาน  วิสุทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1800 เด็กหญิงปพิชญา  ยมสูงเนิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1801 เด็กหญิงปภาดา  อินทรฤทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1802 เด็กหญิงปริยากร  เสริมสำราญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1803 เด็กชายปัณณวัฒน์  วิสุทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1804 เด็กชายปัณณวิชญ์  วิศิษฎ์วรากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1805 เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วสูงเนิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1806 เด็กหญิงพลอยชมพู  สีสุวอ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1807 เด็กชายพิชัยยุทธ  คำแหง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1808 เด็กหญิงแพรววนิชย์  อันตะโก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1809 เด็กชายภานุวิชญ์  บริบูรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1810 เด็กชายภูดิศ  ทศานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1811 เด็กหญิงลภัสรดา  ไกรธนานันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1812 เด็กชายวชิรวิทย์  คำวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1813 เด็กชายวชิรวิทย์  โกศัลวิตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1814 เด็กชายวรวรรธน์  วิรุฬห์บัณฑิตกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1815 เด็กหญิงวรัชยา  ประวัติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1816 เด็กหญิงวรารัตน์  พงษ์เสนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1817 เด็กหญิงวีรยา  มาตย์วิเศษ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1818 เด็กหญิงศุพิญญา  โนรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1819 เด็กหญิงสาริศา  อินทรกำแหง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1820 เด็กหญิงหทัยรัตน์  วังไทรทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1821 เด็กชายอคิราห์  ธรรมนิตย์กิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1822 เด็กชายอธิปพัฒน์  เกิดทะเลไพศาลกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1823 เด็กหญิงอธิพร  ผาแดง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1824 เด็กหญิงอักษราภัค  ฤทธีโชตินันท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1825 เด็กชายโอฬารรา  เบญจโอฬาร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1826 เด็กชายณภัทร  ปุ๊กหมื่นไวย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กชายประกฤษฏิ์  วัฒนถิระอนันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ม.3 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กหญิงสิรยา  อัศวเมธา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กชายกรเศก  พิทยชวาล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1830 เด็กชายกฤติน  แก้วกันเนตร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1831 เด็กหญิงกัญณภัทร  ศรีบงกช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แซงคำสิงห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1833 เด็กชายกิตติบดิณฬ์  กอบกิจธนาเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1834 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ชูตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1835 เด็กหญิงจีรัชญ์ปวีณ  ขจรวัฒนากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1836 เด็กชายฉัตรณรงค์  พรมดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1837 เด็กชายชัยวิชญ์  มาดโพธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1838 เด็กชายญาณพัฒน์  ตรัยศิลานันท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1839 เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1840 เด็กหญิงณัฐนันท์  นพคุณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1841 เด็กหญิงณัฐวิมล  เพ็ชรสงคราม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1842 เด็กหญิงณิชานันท์  อันไขหน้า โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1843 เด็กชายตฤณนวัตน์  จันดง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1844 เด็กชายต่อตระกูล  โสภะสิงห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1845 เด็กหญิงทีน่า อลิสเซลา  ลอเรนโซ่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1846 เด็กชายแทนคุณ  ท้วมปาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1847 เด็กชายแทนไท  ท้วมปาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1848 เด็กชายธนภัทร  ธิติจิรวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1849 เด็กชายธนวีฐ์  ธนโพธิ์ชัยกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1850 เด็กชายธนัตถ์พลิศ  เจริญผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1851 เด็กชายธรรมเชษฐ์  สอสูงเนิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1852 เด็กหญิงธิดาเทพ  ฝอยทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1853 เด็กหญิงธีรารัตน์  ดลตระการ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1854 เด็กหญิงนิศามณี  เหล่าเลิศวรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1855 เด็กหญิงปภัสสร  ปัญญานาค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1856 เด็กหญิงปัฐน์ธินันต์  เผือกคำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1857 เด็กชายปุญญพัฒน์  ยิ้มฉ่ำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1858 เด็กชายเผ่าเทพ  เผ่าละออ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1859 เด็กหญิงพราว  ถิรกุลโตมร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1860 เด็กหญิงพลอยพิชญา  ชื่นกระโทก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1861 เด็กชายพศิน  พรินทรากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1862 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ดวงเสนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1863 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชมโคกกรวด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1864 เด็กหญิงพีชญา  สิริสัตย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1865 เด็กชายภัทรเมศ  ศิริภัทรดิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1866 เด็กชายภูดิส  จึงพัฒนาวดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1867 เด็กหญิงมนัสนันท์  คงทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1868 เด็กหญิงมนินท์ณิชา  ขลิบกลาง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1869 เด็กหญิงลัลล์ลลิล  บุญไชย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1870 เด็กชายวโรดม  เพชรสมัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1871 เด็กหญิงศรุตา  จารุกิตติ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1872 เด็กหญิงศศมน  ธงกิ่ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1873 เด็กชายศศิศ  บุญไชย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1874 เด็กชายเสมาพร  เกตุประยูร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1875 เด็กหญิงหทัยธัช  พิทยชวาล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1876 เด็กหญิงอัจฉราพร  ปุ๊กสันเทียะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1877 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เหิมขุนทด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1878 เด็กหญิงชัญญานุช  กิจจา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ป.5 วิทย์ประถม
1879 เด็กหญิงณัฐรินีย์  เพชรสุริยะเดชา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ป.5 วิทย์ประถม
1880 เด็กหญิงนิภาสิริ  วงเดือน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ป.6 วิทย์ประถม
1881 เด็กหญิงศิรดา  เปล่งสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ป.6 วิทย์ประถม
1882 นายณัชพล  เเหขุนทด โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กชายรุจดนัยน์  ชุ่มประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1884 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ป.6 วิทย์ประถม
1885 เด็กหญิงวารินทร์  อินตรา โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ป.6 วิทย์ประถม
1886 เด็กหญิงวิมลสิริ  เลียบใหม่ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ป.6 วิทย์ประถม
1887 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สำนักนิตย์ โรงเรียนปลูกปัญญา ป.5 คณิตประถม
1888 เด็กชายภูภูมิ  สารีแก้ว โรงเรียนปลูกปัญญา ป.6 คณิตประถม
1889 เด็กชายวัชรวีร์  วิวัฒน์วรพันธ์ โรงเรียนปลูกปัญญา ป.4 คณิตประถม
1890 เด็กชายอนันต์  จงหมายลักษณ์ โรงเรียนปลูกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
1891 เด็กหญิงจิณห์นิภาดา  หวายทิพย์ โรงเรียนปลูกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1892 เด็กชายจิรร์นาตินน์  เวชนาวินท์ โรงเรียนปลูกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1893 เด็กหญิงญานี  แก้วมณี โรงเรียนปลูกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1894 เด็กชายธนกฤต  เติมไกรศรี โรงเรียนปลูกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
1895 เด็กชายปภาวิน  นาควารินทร์ โรงเรียนปลูกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
1896 เด็กชายเหมกร  ประสาทพรโรจน์ โรงเรียนปลูกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
1897 เด็กหญิงกชมน  ผาสุขมูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1898 เด็กชายกฤศกร  กาญจนะเกตุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1899 เด็กชายกฤษณธัช  โกมุทรินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1900 เด็กชายกล้าภวิษย์  คงเสมอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1901 เด็กชายกวี  เจษฎจรัสพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1902 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  ขิงขุนทด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1903 เด็กชายกันต์ธีร์  กสิกรานันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1904 เด็กหญิงกานต์พิชชา  วิรัชเศรษฐกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1905 เด็กหญิงคีตญา  จอมเกาะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1906 เด็กชายจักรกฤษณ์  พุทธบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1907 เด็กชายจิรณัฐ์  พิชัยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1908 เด็กหญิงจิราพร  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1909 เด็กหญิงจิราพร  สิทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1910 เด็กชายชัชพิสิฐ  ลิมปิยนันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1911 เด็กชายชาย  เกียรติอำนวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1912 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  วิริยานุชิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1913 เด็กชายณัฏฐ์นรากร  งามชื่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1914 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  วุฒิสิงห์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1915 เด็กชายณัฐพสิษฐ์  ชายคง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1916 เด็กชายณัฐเศรษฐ  สืบจะบก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1917 เด็กหญิงเตชิตา  มหารัตนกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1918 เด็กชายธงชัย  ดังกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1919 เด็กชายธนกร  แซ่ตั้ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1920 เด็กชายธนธัช  สถิตเดชกุญชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1921 เด็กชายธาดา  เหล่าวาณิชวัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1922 เด็กหญิงนภัสนันท์  ยงกฤตมุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1923 เด็กหญิงนวรัตน์  ทองหล่อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1924 เด็กชายบัญญวัต  อินทะสิงห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1925 เด็กหญิงบุณณดา  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1926 เด็กชายปกป้อง  มนต์กลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1927 เด็กหญิงปณิชา  ถาดครบุรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1928 เด็กชายประภวิษณุ์  อริยสัจกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1929 เด็กหญิงปัทมพร  ประทีปเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1930 เด็กชายพงศ์ปณต  สุบงกช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1931 เด็กหญิงพศิกานต์  พิมพ์เจริญวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1932 เด็กหญิงพัชรากร  เจริญพรหมพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1933 เด็กหญิงพัทธนันท์  อ่อนโคกสูง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1934 เด็กหญิงพาขวัญ  โชมขุนทด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1935 เด็กหญิงพิมพกานต์  จี่กลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1936 เด็กชายพุฒิธร  กุสุมภ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1937 เด็กชายพุฒิพัทธ์  สิมมะโรจนกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1938 เด็กหญิงเพียงขวัญ  โชมขุนทด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1939 เด็กชายภคิน  สนสุภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1940 เด็กชายภูตะวัน  พลดงนอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1941 เด็กชายภูริณัฐ  ปลั่งกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1942 เด็กชายภูริภัทร  พลดงนอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1943 เด็กชายภูศิวัสว์  แพงแสงไพศาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1944 เด็กหญิงมิลิน  ศรีเนตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1945 เด็กชายเยี่ยมยุทธ  ภักดีเศรษฐกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1946 เด็กหญิงรักษ์ดี  ธนะสีลังกูร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1947 เด็กหญิงรัตนกร  แสงหัวช้าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1948 เด็กหญิงลัลล์ลลิล  พงษ์พฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1949 เด็กชายวิชชากร  บุตรวาปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1950 เด็กหญิงวิชญาพร  บุตรวาปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1951 เด็กหญิงวีรภัทรา  ปุ๋ยกระโทก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1952 เด็กชายศิริพล  อู๋สูงเนิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1953 เด็กชายศุภณัฏฐ  บินอารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1954 เด็กชายสรวัชร์  พิมพโมทย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1955 เด็กชายสิรวิชญ์  ชะบาแดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1956 เด็กหญิงอภิรตา  โพธิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1957 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ศรีสุรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1958 เด็กหญิงกชพร  ตรีรัตนกุลพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กชายกรณัฏฐ์  พลสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กชายกรรพี  วงศ์พยัคฆ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กหญิงกฤดาการ  ศิริโรจนพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กชายกฤติเดช  แดงสูงเนิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กชายกฤติภูมิ  อิ่มใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
1964 เด็กหญิงกวินธิดา  ภาคกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กหญิงกวิสรา  สีใส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กชายกัญจ์  กุฎฤาษี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  แมะครบุรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขิงขุนทด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กหญิงกัญพัชญ์  จัดหงษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กชายกัณณ์  ภัทรศีลดิถ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กชายกันตเมศฐ์  ดําทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กชายกันตินันท์  ประราศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กหญิงกุลิสรา  จรุงจิตประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กชายเกื้ออังกูร  ทองศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กชายไกรวิชญ์  เทียมทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กชายคชาธร  อัครกฤตโภคิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กหญิงคริษฐา  ทองงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กชายคุณกร  คำหอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กหญิงจรรยวรรธน์  พรอมตตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กชายจรัส  เหลื่อมทองหลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
1981 เด็กชายจักรีพิศุทธ์  หาญเวช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
1982 เด็กหญิงจิรัชยา  โพธิ์รักงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
1983 เด็กหญิงจิรากร  เกรียงไกรเวคิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
1984 เด็กหญิงชญานี  ทองเหลือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กหญิงชญาพัฒน์  เดชสัจจา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
1986 เด็กหญิงชฎารัตน์  ไยทอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
1987 เด็กหญิงชนันทร  เสริมสกุลเดช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
1988 เด็กชายชนันธร  อ่อนบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กหญิงชนิสรา  รถเพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
1990 เด็กชายชลกร  หวังกลุ่มกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
1991 เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  ฉิวเฉิด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
1992 เด็กชายชาญวิทย์  บอกสันเทียะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
1993 เด็กหญิงชาลิสา  ชิวปรีชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
1994 เด็กชายชิติพัทธ์  จิรารัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
1995 เด็กหญิงฐิตารีย์  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
1996 เด็กชายฐิติคุณ  ไหมทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
1997 เด็กชายณฐภัทร  เรืองบุญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
1998 เด็กชายณธีพัฒน์  กิตติศุภเศรษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
1999 เด็กหญิงณภัทรพร  ดอกทุเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2000 เด็กหญิงณัฐณิชา  กุยแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2001 เด็กชายณัฐธพงษ์  วุฒิสิงห์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2002 เด็กหญิงณัฐิดา  พิงขุนทด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2003 เด็กหญิงตะวันฉาย  จิระเจริญสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2004 เด็กชายเตชัชธรณ์  สวัสดิ์จะบก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2005 เด็กหญิงทบพร  เชียงดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2006 เด็กชายธนกร  กสิภาร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2007 เด็กชายธนงค์เดช  สิงห์โหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2008 เด็กชายธนดล  แซ่ตั้ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2009 เด็กหญิงธนพร  บุญสิงห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กหญิงธนัชชา  ริงคณานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2011 เด็กชายธนากฤต  ชาติวาณิชกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2012 เด็กชายธรรศวศุตม์  ธัญญ์ภัทรนนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2013 เด็กชายธัชกร  อุมาธรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กชายนนทชัย  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2015 เด็กหญิงนพภัสสร  ทะแพงพันธุ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2016 เด็กหญิงนพัสชกรณ์  ประยูรพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2017 เด็กหญิงนรีนันท์  ปรางค์วัฒนากุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2018 เด็กหญิงนวพร  ศรีณรงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2019 เด็กหญิงนิชชาภัทร  กุญศลานุคุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กหญิงนิชาภา  มาลาศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กหญิงนิตา  ทับสูงเนิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2022 เด็กชายนิธิกร  ยังกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2023 เด็กหญิงนิสสรณ์  พําขุนทด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2024 เด็กชายบัณฑวิทย์  พุฒกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2025 เด็กหญิงบัณฑิตา  กระรันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2026 เด็กหญิงบุษราคัม  พนเสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2027 เด็กหญิงเบญญาภา  พรพิพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2028 เด็กชายปฐพี  พร้อมจันทึก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2029 เด็กหญิงปณาลี  กิ่งสีดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2030 เด็กหญิงปภาดา  เผดิมผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2031 เด็กหญิงประภัสสร  ชูสกุลธนะชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2032 เด็กชายปรัตถกร  พันธุรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2033 เด็กชายปองคุณ  วิปสูงเนิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2034 เด็กชายปัญญวิชญ์  สุดเฉลียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2035 เด็กชายปุณชรัสมิ์  ทรัพย์ล้านสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2036 เด็กหญิงเปมิกา  บุษยะมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2037 เด็กชายพชร  มูกขุนทด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2038 เด็กชายพชิรวัสส์  กาญจนวิจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2039 เด็กหญิงพรชนก  ช่างเกวียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2040 เด็กหญิงพรไพลิน  เง้าฉาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2041 เด็กหญิงพลอยไพลิน  คณิตศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2042 เด็กหญิงพลอยใส  นิธิปิติชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2043 เด็กชายพศิน  ประชาราษฎร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2044 เด็กหญิงพิชญาภัค  ลาภยงยศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2045 เด็กชายพิชยะ  วารีวนิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2046 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  รักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2047 เด็กชายพีรสิงห์  ถัดพลกรัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2048 เด็กหญิงภัททิยา  ทบด้าน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2049 เด็กชายภัทรพล  พันธ์ฉาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2050 เด็กหญิงภัทรวดี  ขอพลอยกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2051 เด็กชายภูตะวัน  สอนจันดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2052 เด็กหญิงภูริชนารถ  แก้วอ่อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2053 เด็กชายภูริต  โฉมเฉลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2054 เด็กชายภูวดล  พื้นดอนเค็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2055 เด็กหญิงมารินา  แบร์ช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2056 เด็กหญิงมิญญามล  มูลพิมาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2057 เด็กชายเมธาพัฒน์  กาญจนเกตุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2058 เด็กหญิงรมย์ธีรา  เที่ยงขันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2059 เด็กหญิงร้อยปิ่นมุก  ศรีธเนศศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2060 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  วงค์พุทธา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2061 เด็กชายวงค์วิวรรธน์  ศรีแจ้งรุ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2062 เด็กชายวงศธร  ทรัพย์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2063 เด็กชายวัชสัณห์  อันชำนาญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2064 เด็กชายวัทธิกร  ม้าทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กชายวิชชายุ  ฐานวิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2066 เด็กหญิงวิชญาณี  เขมวิวิธ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2067 เด็กหญิงวิชญาพร  พันธุ์ดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2068 เด็กหญิงวิชญาพร  เงินรวง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2069 เด็กหญิงวิชิตา  ศรแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2070 เด็กหญิงวิไลวรรณ  พร้อมจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2071 เด็กหญิงวีรดา  วงค์สุริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2072 เด็กชายวุฒิกร  กรรณทิพย์สกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2073 เด็กหญิงเวธนี  ละมัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2074 เด็กชายศักย์ศรณ์  สันทนวิวิตต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2075 เด็กชายศาศวัชร์  ภูกิ่งดาว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2076 เด็กหญิงศิรวดี  ธนะสีลังกูร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2077 เด็กหญิงศิริกัญญา  ช่วยดับโรค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2078 เด็กหญิงศิริภัสสร  เรือนบัว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2079 เด็กชายศุภวิชญ์  สุธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2080 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุรัตนเศรษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2081 เด็กชายสรวิชญ์  ชัยฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2082 เด็กหญิงสาริศา  สุพรรณเภสัช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2083 เด็กหญิงสิมิลัน  จิระเจริญสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2084 เด็กหญิงสุชญา  บุตรเพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2085 เด็กหญิงสุพิชญ์ญาดา  อรัญมิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2086 เด็กหญิงสุพิชญา  เปล้ากระโทก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2087 เด็กหญิงสุพิชญา  เพชรกิ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2088 เด็กชายสุรลิช  สิงหศิวานนท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2089 เด็กชายสุวิจักขณ์  นาคดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2090 เด็กชายเสกสรรค์  ตั้งพัฒนคุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2091 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สุวรรณทา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2092 เด็กหญิงอันดามัน  จิระเจริญสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2093 เด็กชายอาชวิน  ชราศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2094 เด็กชายอานนท์  อโนมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2095 เด็กชายอานัส  อโนมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2096 เด็กชายอินทร์กวิน  บุญมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2097 เด็กหญิงเอรียา  สิงหศิวานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2098 เด็กหญิงไฮดี้  เคอร์ลี่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
2099 เด็กชายกรวิชญ์  ฉนำกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
2100 เด็กชายกวินท์  พุทธพฤกษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
2101 เด็กหญิงกัณจน์กมล  สวัสดิ์หว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2102 เด็กหญิงกิรณา  ภูมิพาณิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2103 เด็กชายคุณัฏฐ์  นิโรจน์รัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2104 เด็กหญิงจันจิมา  เนียนกระโทก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2105 เด็กหญิงจิณต์พุทธา  มูลผง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
2106 เด็กชายจิรภัทร  วุฒิสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2107 เด็กชายจิรัฏฐพงค์  พุ่มชุมพล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2108 เด็กชายจิรายุ  วัฒนพงษ์พิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2109 เด็กหญิงชนม์พิชา  แสนหูม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2110 เด็กหญิงฐานิตา  ผึ้งน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
2111 เด็กชายณชปกร  ปัญจอาภรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2112 เด็กชายณธกฤต  ปัญจอาภรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2113 เด็กชายณพิชญ์  ขามโนนวัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2114 เด็กชายณภพ  คารมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
2115 เด็กหญิงณลิสศลา  ดูพันดุง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2116 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2117 เด็กชายณัฏฐากร  ทัพธานี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
2118 เด็กชายณัฐวรรธน์  จันทะพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2119 เด็กหญิงณัฐสินี  โปยขุนทด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2120 เด็กชายณิชญาณ  อินทรสัตกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2121 เด็กหญิงต้องตา  มหารัตนกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2122 เด็กชายธนวัฒน์  สมบัติจิโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2123 เด็กหญิงธรรญธร  วรรณฟัก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2124 เด็กชายธรรมสวัสดิ์  ทิพย์รักษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2125 เด็กหญิงธวัลพร  พวงทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2126 เด็กชายธีร์จุฑา  เพ็ชรประยูร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
2127 เด็กชายธีรเชษฐ์  กาญจนประพิณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2128 เด็กชายนันทิช  ริ้วลอด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2129 เด็กชายนารชา  มาตรวังแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2130 เด็กชายนิรัญพัฒน์  อิทธิธนาวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2131 เด็กชายบรรณวัฒน์  มานะดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2132 เด็กชายปกรณ์  ภักดีรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
2133 เด็กหญิงประวีณมัย  วิลาพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2134 เด็กหญิงปรีญานันท์  เปลี่ยนกระโทก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2135 เด็กหญิงปรียภัทร์  ขำภานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2136 เด็กชายปวรรุจ  สถิตเดชกุญชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
2137 เด็กหญิงปวันรัตน์  ปลอดกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2138 เด็กชายปัณณวิชษ์  สุขตะคุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2139 เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทร์สูงเนิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2140 เด็กชายเปี่ยมบุญ  พิงชัยภูมิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2141 เด็กชายฝนเพชร  ฝั้นสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2142 เด็กหญิงพชรพร  ประมูลใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2143 เด็กชายพชรพล  สุทธิเทพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2144 เด็กหญิงพรนภัส  กันจินะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2145 เด็กหญิงพัชรกันย์  วงศ์สุขสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2146 เด็กหญิงพาณิชา  ก้องธรนินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2147 เด็กชายพุฒิพงศ์  ดีรอบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2148 เด็กชายพุทธิวัฒน์  ลี้สุวัฒนกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
2149 เด็กชายภฑิล  ปัจจัยโย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2150 เด็กหญิงภูริชญา  เสดโคกสูง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2151 เด็กชายภูวิวรรธน์  พจนาพิมลภัช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2152 เด็กชายภูวิศ  บุญมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
2153 เด็กหญิงลภัสรดา  อินทร์โคกสูง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2154 เด็กชายลีโอ ปกมล  เรืองปัญญาเดชากุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2155 เด็กชายวรินทร  ศรีรัตน์ธนารัก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2156 เด็กหญิงวิลาสินี  วณีชาชีวะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2157 เด็กหญิงศศิชา  เนตรสันเทียะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2158 เด็กชายศศิวัฒน์  ภูมิกระโทก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2159 เด็กชายสงกรานต์  หลังสันเทียะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2160 เด็กหญิงสพัชญ์นันทน์  บึงราษฎร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2161 เด็กชายสิปปกร  ช้อยสระน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2162 เด็กหญิงสิรญากร  กลีบกลางดอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2163 เด็กชายหิรัญกฤษฏิ์  สุวรรณโยธี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2164 เด็กชายอนันดา  ศิริรัตนพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
2165 เด็กชายอนันตวัฒน์  อมรวัตพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2166 เด็กชายอัษฎายุธ  บอนขุนทด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
2167 เด็กหญิงไอรดารินทร์  ลอยทวินันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2168 เด็กชายกฤตภาส  โสตถิภิญโญ สารสาสน์วิเทศโคราช ป.5 คณิตประถม
2169 เด็กหญิงขวัญจิรา  ทัศบุตร สารสาสน์วิเทศโคราช ป.6 คณิตประถม
2170 เด็กชายจิรโชติ  ใจคำ สารสาสน์วิเทศโคราช ป.4 คณิตประถม
2171 เด็กชายชลภัญญ์  สมจิตต์ สารสาสน์วิเทศโคราช ป.5 คณิตประถม
2172 เด็กชายชัยนันท์  เขียวอ่อน สารสาสน์วิเทศโคราช ป.5 คณิตประถม
2173 เด็กชายเชษฐ์ชยุตม์  ความหมั่น สารสาสน์วิเทศโคราช ป.6 คณิตประถม
2174 เด็กชายเชษฐ์ชยุตม์  เเสนสุข สารสาสน์วิเทศโคราช ป.4 คณิตประถม
2175 เด็กชายณฐกร  ศรีบุญมาก สารสาสน์วิเทศโคราช ป.6 คณิตประถม
2176 เด็กชายณพศภูมิ  คำหอม สารสาสน์วิเทศโคราช ป.6 คณิตประถม
2177 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  โอจารุทิพย์ สารสาสน์วิเทศโคราช ป.6 คณิตประถม
2178 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีม่วงกลาง สารสาสน์วิเทศโคราช ป.5 คณิตประถม
2179 เด็กชายณัฐวุฒิ  พวงกระโทก สารสาสน์วิเทศโคราช ป.5 คณิตประถม
2180 เด็กชายตฤณ  ประทุมหอม สารสาสน์วิเทศโคราช ป.6 คณิตประถม
2181 เด็กชายทองไท  จันทมาตย์ สารสาสน์วิเทศโคราช ป.5 คณิตประถม
2182 เด็กชายธรณินทร์  ลูปคม สารสาสน์วิเทศโคราช ป.5 คณิตประถม
2183 เด็กชายธรรมธัช  แชจอหอ สารสาสน์วิเทศโคราช ป.6 คณิตประถม
2184 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  รักษ์พุทธชนม์ สารสาสน์วิเทศโคราช ป.6 คณิตประถม
2185 เด็กชายธีธัชธนณท์  สุรพัฒน์กรปภา สารสาสน์วิเทศโคราช ป.5 คณิตประถม
2186 เด็กหญิงภคพร  มีทรัพย์มั่น สารสาสน์วิเทศโคราช ป.6 คณิตประถม
2187 เด็กหญิงภิณญาพัชฒ์  รุติประภา สารสาสน์วิเทศโคราช ป.5 คณิตประถม
2188 เด็กชายภูวิสิฏฐ์  โพธิ์แตง สารสาสน์วิเทศโคราช ป.4 คณิตประถม
2189 เด็กชายรัชพล  วิเศษคณากุล สารสาสน์วิเทศโคราช ป.6 คณิตประถม
2190 เด็กชายวิชินารักษ์  ศรีพนมวรรณ สารสาสน์วิเทศโคราช ป.5 คณิตประถม
2191 เด็กชายวิวัฒน์ชัย  เตียมพานิช สารสาสน์วิเทศโคราช ป.5 คณิตประถม
2192 เด็กชายศรัณย์ภัทร  แสงจันทร์เลิศ สารสาสน์วิเทศโคราช ป.5 คณิตประถม
2193 เด็กชายสรธร  เคราะห์ดี สารสาสน์วิเทศโคราช ป.4 คณิตประถม
2194 เด็กชายเอเดรนท์  จุง สารสาสน์วิเทศโคราช ป.5 คณิตประถม
2195 เด็กหญิงกันตพิชญ์  ฐิติธนสกลรัตน สารสาสน์วิเทศโคราช ป.6 วิทย์ประถม
2196 เด็กชายขวัญบดินทร์  ขวัญคง สารสาสน์วิเทศโคราช ป.4 วิทย์ประถม
2197 เด็กหญิงจิราพร  พรมคง สารสาสน์วิเทศโคราช ป.5 วิทย์ประถม
2198 เด็กชายชีวธันย์  กระจ่างโพธิ์ สารสาสน์วิเทศโคราช ป.4 วิทย์ประถม
2199 เด็กชายชีวานนท์  คงสง สารสาสน์วิเทศโคราช ป.5 วิทย์ประถม
2200 เด็กชายฐนนท์ภัส  เภสัชชะ สารสาสน์วิเทศโคราช ป.6 วิทย์ประถม
2201 เด็กชายฐาปกรณ์  กลิ่นจันทร์หอม สารสาสน์วิเทศโคราช ป.5 วิทย์ประถม
2202 เด็กชายณฐพงศ์  คืบขุนทด สารสาสน์วิเทศโคราช ป.5 วิทย์ประถม
2203 เด็กหญิงณัฐนันท์  อันทยัน สารสาสน์วิเทศโคราช ป.6 วิทย์ประถม
2204 เด็กชายธนพล  บุตรสอาด สารสาสน์วิเทศโคราช ป.5 วิทย์ประถม
2205 เด็กชายธนภัทร  พิณศิริ สารสาสน์วิเทศโคราช ป.5 วิทย์ประถม
2206 เด็กหญิงนริศรา  สมปอง สารสาสน์วิเทศโคราช ป.6 วิทย์ประถม
2207 เด็กชายปัณณวิชย์  พิณศิริ สารสาสน์วิเทศโคราช ป.4 วิทย์ประถม
2208 เด็กหญิงแผ่นฟ้า  มูลทองหลาง สารสาสน์วิเทศโคราช ป.5 วิทย์ประถม
2209 เด็กหญิงพาขวัญ  อ่วมอิ่ม สารสาสน์วิเทศโคราช ป.6 วิทย์ประถม
2210 เด็กหญิงพิชญธิดา  ผลเจริญ สารสาสน์วิเทศโคราช ป.6 วิทย์ประถม
2211 เด็กหญิงภัสสรา  ชูญาติ สารสาสน์วิเทศโคราช ป.5 วิทย์ประถม
2212 เด็กชายภาสุ  บุณยภากร สารสาสน์วิเทศโคราช ป.6 วิทย์ประถม
2213 เด็กหญิงมินรดา  ยวงกลาง สารสาสน์วิเทศโคราช ป.5 วิทย์ประถม
2214 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ชมภูงาม สารสาสน์วิเทศโคราช ป.6 วิทย์ประถม
2215 เด็กหญิงวรินทร  กองวิบูลศิริ สารสาสน์วิเทศโคราช ป.6 วิทย์ประถม
2216 เด็กชายเศรษฐพงศ์  จงน้อมกลาง สารสาสน์วิเทศโคราช ป.6 วิทย์ประถม
2217 เด็กชายสิรวิชญ์  ชินสุข สารสาสน์วิเทศโคราช ป.5 วิทย์ประถม
2218 เด็กชายสิรวิชญ์  ใจบุญ สารสาสน์วิเทศโคราช ป.5 วิทย์ประถม
2219 เด็กชายอนันตณัฏฐ์  หวังแววกลาง สารสาสน์วิเทศโคราช ป.6 วิทย์ประถม
2220 เด็กชายกฤติน  โค้วประดิษฐ์ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.4 คณิตประถม
2221 เด็กชายก้องฟ้า  ฉินพิพัฒนา โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.6 คณิตประถม
2222 เด็กชายกันตพัฒน์  ปรีชาธนาวิวัฒน์ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
2223 เด็กชายชีวานนท์  เลิศโสภาพันธ์ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
2224 เด็กชายฑรทัช  แผ้วประยูร โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
2225 เด็กชายณฐนนท์  เศรษฐสุวรรณ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.4 คณิตประถม
2226 เด็กชายณัฏฐ์ธนน  วงศ์ธนากิจเจริญ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
2227 เด็กชายนราวิชญ์  วงศ์ธนากิจเจริญ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.4 คณิตประถม
2228 เด็กหญิงพิชญาภา  ปอยสูงเนิน โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.6 คณิตประถม
2229 เด็กชายพีรดนย์  คมฤทัย โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.4 คณิตประถม
2230 เด็กหญิงภัทธิรา  รุ่งโรจน์กิติยศ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
2231 เด็กหญิงวรัทชนันท์  พงศ์ทองวิทย์ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
2232 เด็กหญิงวีรยาภรณ์  วงศ์วิชยาภรณ์ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.6 คณิตประถม
2233 เด็กชายสินธุวัฒน์  นันทภูษิต โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.6 คณิตประถม
2234 เด็กชายกฤษณ์พีรัช  ถนอมสิงห์ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
2235 เด็กชายก้องภพ  ฉินพิพัฒนา โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
2236 เด็กหญิงจิดาภา  ดมหอม โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
2237 เด็กหญิงชญคณัส  เศรษฐ์ธีรกิจ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
2238 เด็กชายชลพีร์  อานามนารถ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
2239 เด็กชายณปภัช  ตัณฑวรรธนะ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
2240 เด็กชายณพัชรพงษ์  เครือเจริญ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
2241 เด็กหญิงณภัสนันท์  พงศ์ทองวิทย์ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
2242 เด็กหญิงณิชยาภา  คิดเห็น โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
2243 เด็กหญิงนรินทร์ลดา  วรแสวงผล โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
2244 เด็กหญิงนาราญา  เศรษฐสุวรรณ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
2245 เด็กหญิงนีรชา  อานามนารถ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
2246 เด็กหญิงปฐวีวสี  ดัชนี โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
2247 เด็กชายปัญญพัฒน์  สุทธรัตนกุล โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
2248 เด็กหญิงปุณณภา  แสงเพ็ชร โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
2249 เด็กชายเปนคุณ  เศรษฐจินดา โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
2250 เด็กหญิงพชฬกมน  ภักดีณรงค์ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
2251 เด็กชายพรรษารัศมิ์  แก้วเนตร โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
2252 เด็กหญิงพัทธนันท์  นากอก โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
2253 เด็กหญิงพิชชาอร  สุพิชญากุล โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
2254 เด็กชายภคิน  กิมกิติกุลวิไล โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
2255 เด็กชายภพธร  พิริยะประกาศ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
2256 เด็กชายภีมภากร  ศรีสุทธี โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
2257 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชาติปฏิมาพงษ์ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
2258 เด็กชายยศชนินทร์  ผลประดับเพ็ชร์ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
2259 เด็กชายรวินท์ทัพพ์  กาญจนามั่งศักดิ์ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
2260 เด็กหญิงโรซาลินด์  สมานจารุวรรณ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
2261 เด็กชายวชิรวิทย์  แหยงกระโทก โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
2262 เด็กชายสรวิชญ์  เถียรจัตุรัส โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
2263 เด็กหญิงสิรินดา  ลี้สุรพลานนท์ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
2264 เด็กหญิงสุทธิดา  เวินขุนทด โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
2265 เด็กชายอนาวิล  อินทลักษณ์ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
2266 เด็กชายอภิชาณัทพงศ์  ช่างทอง โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
2267 เด็กหญิงอรณิชชา  ซื่อตรงกิจ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
2268 เด็กหญิงอริญรดา  นิยมปัทมะ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
2269 เด็กหญิงเอริญา  คบหมู่ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
2270 เด็กชายกฤษฏิ์  เดชปัญญา โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
2271 เด็กชายกฤษณวิชญร์  เชื้อวงศ์พรหม โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
2272 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชินวงค์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
2273 เด็กหญิงกัญณมน  ธาดาเกียรติกร โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
2274 เด็กหญิงกันยาวีร์  หอมวิเศษวงศา โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
2275 เด็กหญิงกัลยารัตน์  เรืองชัยทวีกิจ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
2276 เด็กหญิงกานต์มณี  สันติโชติตระกูล โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
2277 เด็กชายคูณฤกษ์  สมกิจศิริ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
2278 เด็กชายจิรเดช  กุลกระจ่าง โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
2279 นายชนธัญ  รักจะโป๊ะ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
2280 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ประมาพันธ์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
2281 เด็กหญิงชลภัสสรณ  ดิสกุล โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
2282 เด็กหญิงญาณิศา  ทศานนท์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
2283 เด็กหญิงญาณิศา  หอพิบูลสุข โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
2284 เด็กชายฐภัทร  สุขสุผิว โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
2285 เด็กชายณภพ  มีวาสนา โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
2286 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  อึ๊งพลาชัย โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
2287 เด็กชายณัฐวัฒน์  ศุภมิตรโยธิน โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
2288