รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  แก้วน้ำ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกฤตกานต์  ธงยศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤตภพ  คำมงคล โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกิติธัช  ฉัตรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายฉัตรพนม  ชายเจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชวกร  สิทธิพรหม โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายชวนากร  พกมณี โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายทองม้วน  จิตรชื่น โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงปริยา  ไชยพิเดช โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายวรินทร  ไชยพร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายวิกรม  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายศศิพงค์  ธีระรัตนนุกูลชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายสิทธิภาคย์  แสนปาก โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  อ่อนโยน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายอธิภัทร  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายอาณุพงษ์  ไชยเพชร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกมลชนก  ทองดวง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงกรกาญจน์  คำสุขุม โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงกรองขวัญ  แพงโสม โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงกัญจน์วรา  ไตรวงศ์ย้อย โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงกัญญาภัค  สาสอน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงเกสรา  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงเขมจิรา  สุวรรณใจ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาดา  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขาววงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูธร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายทองฉัตร  อภัยโส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงธันยธร  แพงเนตร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงธาราทิพย์  บัวขาว โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงนธฤดี  กาหลิม โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงนนท์ธิดา  พรมเชียง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายนฤเบศร์  พรมจอม โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงนิรัชญา  ทรัพย์หมื่นแสน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงบุณยวีร์  ดีโคตร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กชายปกรณ์พัฒน์  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงปรัชญากานต์  ครุฑบิน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงเปมิกา  สุวรรณใจ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายพชร  วิริยะเศรษฐ์กุล โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงพิชชาภา  พรหมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทองสงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุริยเสน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงภรณ์รสนันท์  สุวรรณผา โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงรัชศิริประภา  พนาอรุณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงวรรณิศา  บุญทน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กชายสุรสิทธิ์  สังข์ชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายอิทธิราช  ลาเอ็ด โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงอุไรวรรณ  ธรรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วพระทอน โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกมลชนก  อภิบาล โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายก้องภพ  ดีโคตร โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงธิดาดิน  ชิดนอก โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายนพเก้า  อัมภรัตน์ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงภัทรธิดา  สาสอน โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงวิภาวรรณ  แพงโท โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายศราวุฒิ  มุ่งก่อกลาง โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงสุวพิชชา  คำสุข โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายอนิวัต  แพงมาพรหม โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายอภิรักษ์  ภูธิรักษ์ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.5 คณิตประถม
60 นางสาวกนกพร  นาโควงค์ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงกนกอร  บุญทอง โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายกรกฤต  จินาเขียว โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงชนากานต์  ชาตาสุข โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ม.2 คณิต ม.ต้น
64 นางสาวณัฏฐณฺิชา  พรมเชียง โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวธัญชนก  แพงมาพรหม โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายนรภัทร  ยืนยิ่ง โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ม.1 คณิต ม.ต้น
67 นางสาวนริศรา  จัดแจง โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวนันทิชา  คงเจริญ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นางสาวปภาวดี  แพงโสม โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นางสาวปานระพี  สมัครณรงค์ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงพรทิพย์  เข็มเพ็ชร โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงพรพรหม  แพงมาพรหม โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงยุวดี  สมบูรณ์พร้อม โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นางสาวรุ่งนภา  ตะเส โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงวนิดา  อ่อนสีดา โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงวลัญช์ฎา  บุญโส โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายศาสตราวุธ  เข็มอุดทา โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงศิรภัสสร  ดีโคตร โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายสิทธิโชค  วงษ์แดง โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แก้วบุดดี โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ม.2 คณิต ม.ต้น
81 นางสาวอรณิชา  แพงโท โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงกรกนก  ประศรีพัฒน์ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกัญญ์พชิรา  ยันตะพันธ์ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงจิดาภา  สาสอน โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงชญานันท์  เจริญวงศ์ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  วงศ์ละคร โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงนพภัสสร  แพงโสม โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายนาวิน  อุดมกัน โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงปิยดา  อินทรแพง โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงพรพรรณ  บุญแสน โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงพัชราภรณ์  แพงสีทา โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  อัมภรัตน์ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงวรรณวิษา  วระโงน โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงวิชุดา  วงค์หมอก โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงอัญรินทร์  มณีพรรณ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายกิตติพงษ์  ประสงค์ดี โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายณชยธร  จันทะเสน โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายดิเรกรัตนะ  นนจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายนันท์นภัส  วงค์กวานกรม โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงกัญญาภัค  นะคะจัด โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงชไมพร  พงษ์มั่น โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายวัชรธร  คำภูเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงอัจฉรา  วงษา โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกนกดารินทร์  พลรักษ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงกรรวี  อภัยโส โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อุผา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงกัญญาภัค  พุฒิชัยเจริญ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยะภักดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงกานต์ธิดา  คัณทักษ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงกิตติยา  มงคลสุภา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงเกสรสวรรค์  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายจารุพัฒน์  บุณรังศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงจารุพิชญ์  เกษมสุข โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายจิรกร  ผ่านสำแดง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายจิรภัทร  คะดุล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายจิรโรจน์  ฮาบพนม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงจิรัชยา  อุดานนท์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงจิรัชยา  เกษโร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงจิราภรณ์  สายสุรีย์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงชนากานต์  อินทรินทร์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายชนาธิป  ภักดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงชนิกา  อุผา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายชนินธัช  เกษมสินธุ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงชลธิชา  มีมาดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงชลิดา  ริพิมพ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงชาริดา  อุผา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายชินกร  สิงห์ทองทราย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงชุดา  ทะโคดา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงณัชชา  ผงพิลา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หลักไชย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  มาตชัยเคน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เหล่าสงคราม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงณัฐชยา  อินทศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงณัฐณิดา  ประวุฒิ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายณัฐดนัย  สิงห์งอย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงณัฐติกานต์  คำใหญ่ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงณัฐรุจา  กลางประพันธ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายณัฐวัฒน์  กัณหา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายณัฐวุฒิ  โหรีรัมย์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายณัฐเศรษฐ  บุญเติม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงณิชานันท์  ทีนิ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายตชิต  เหง้าเทศ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายทินภัทร  สิงห์งอย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายธนกฤต  วงศ์พบุตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงธนพร  งามนาศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงธนพร  ชาบรรทม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายธนัท  แก้วปีลา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายธราเทพ  ราชชมภู โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงธัญจิรา  วงค์ศรีชา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงธัญชนก  ไชยนาน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงธัญญาพัชญ์  มัยวงค์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงธาราทิพย์  ชุบขุนทด โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงธิดารัตน์  จุลขันธ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีษะมุข โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายธีร์ธวัช  จอเจริญ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายนราวิขญ์  ศิริวงค์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงนฤมล  สมิง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงนัทธมน  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงปพิชญา  ฮ่มป่า โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายปภัสชล  รัตนะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงประณิดา  โคตรบิน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายประพันธ์  ป้องทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงปราณปรียา  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงปริชญา  ขันทะชา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงปริยกร  เพ็ชรจิตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายปรียวิศว์  พิมพ์โชติ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงปาริชาต  ไชยริบูรณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงปุณยากฤษฎ์  พิพัฒน์กุลภัทร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายพงศกร  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงพรชิตา  โคตตะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงพรประภา  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงพริ้งกมล  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายพลวรรธน์  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงพัฒน์นรี  วะทาแก้ว โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงพัทรศยา  กาพิมพ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงพิชญธิดา  สกุลคู โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สมบูรณ์พร้อม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายภัคนนท์  แก้วไพศาล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายภัทรพล  ตั่นปิน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงภัทรวดี  แวงดีสอน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายภาณุพงศ์  วงค์พุทรา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงภาวิณี  กลมจี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  อ่อนคำพา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงมณีวรรณ  ผิวหูม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงมุทิตา  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  บุณณะรังศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายราชวัลลภ  พิทักษ์แดนสยาม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายฤชา  ประยูรคำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงวรชญา  มัยวงศ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายวรชิต  แกล้วกล้า โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงวรัทยา  ปัญญาสาร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงวิกานดา  พรมนิล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงวิสุตา  สมตัว โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงศรสวรรค์  ศรีวิชา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงศรีสุมา  อินทะศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายศัทธาเวษ  ซาลุน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  บุพศิริ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายศุภกฤต  บุญพูล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงศุภัทร์ตรา  โงนศรีษะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายสงกรานต์  คำพิลัง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายสรวิชญ์  สุขวิพัฒน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายสิรภพ  ป้อมศิลารัตน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงสุชาดา  วันดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายสุดเขตสยาม  ศรีหะมงคล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงสุภาภัทร  โสภา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงเหมือนฝัน  วงค์พุทธา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงอภิชญา  โสภา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงอรนลิน  บุพศิริ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายอรรถกร  แก้วดวงดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงอรอุมา  สีดา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงอวิกา  จอนทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงกชกร  บัวศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกชนันท์  โคตรคำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกมลชนก  คำหงษ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกมลชนก  เครือวัลย์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกรรณิกา  คันทะสิทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกรองขวัญ  กุใน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกรองขวัญ  เคนแสง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายกฤษฎา  พรมรักษา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายกฤษฎา  สมละออ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกาญจนา  พาลุกา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายกิตติคุณ  คะดุน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายกิตติภพ  โสภาน้ำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกุลญา  ตางาม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกุลนันท์  โถดาสา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงเกวลิน  มาลาสาย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงเกวลิน  อินทร์สว่าง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงขวัญจิรา  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงคชามาศ  มหาวงค์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายคเชนทร์  ศิริวงศ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงคนิตา  มหาวงค์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายคุณธรรม  กาพิมพ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงจริยาพร  ปะนูวี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงจสิตา  กันหาพันธ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  พี่พิมาย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงจันทิมา  ณีรวรรณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงจารุวัลย์  ผงจำปา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายจารุวิทย์  ปะทะโก โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายจิรเมธ  รักษาวงศ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงจิราพัชร  คะดุน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงจิราภรณ์  จุเมือง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายจิรายุ  อินทริง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงจิรารัตน์  หล้าเพ็ง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายจุฬาทรัพย์  ขัดมณี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงชนม์นิภา  โคทังคะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงชมพูนิกข์  สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงชรินรัตน์  กวนลีหลง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงชลดา  จำปาซ้อน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงชลธิชา  ผงพิลา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายชัษณพงษ์  ปากดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายชายแดน  เทพล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงชาติ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงญาณิกา  อุ่นกลม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายฐาปนกร  บูรณ์เจริญ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สาระโพธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายณธรรมม์  หารคำมูล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณปภา  กวนฮางฮอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายณัฎทวี  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณัฏพร  ป้องทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายณัฐชนน  ทรงคาศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงณัฐชา  อุ่นกลม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายณัฐชานนท์  โสภา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายณัฐนันท์  เคนแสง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายณัฐพล  นามรัง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายณัฐวุฒิ  สกุลลี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงณันฐิณี  ท่อนจันทร์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายเตชินท์  เหง้าเทศ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายทินภัทร  เหง้าแก้ว โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายเทพประธาน  ดายังหยุด โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายธนกิจ  ดอกบัว โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายธนโชติ  นนจันทร์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธนเดช  กวนลีหลง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธนพล  ดายังหยุด โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายธนภัทร  ภูมิศาสตร์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธนภัทร  แก้วปัญญาฟู โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายธนภัทร์  แก้วนาม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายธนภัทร์  แก้วปัญญาฟู โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายธนวัฒน์  มุงคุณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายธนวัฒน์  โพธาราม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายธนาธิป  ปากดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายธนาธิป  ราชริวงศ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายธรณ์ธันย์  ผลประเสริฐ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ไชยริบูรณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายธัญธร  รัตนะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงธัญมน  จันทชารี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายธัญยธรณ์  นกหมุด โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงธัญรดา  ถาแก้ว โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงธันยา  บุพศิริ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายธันวา  ทวีโชติ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงธิติกานต์  อู่ทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงธิติมา  ศรีหานารถ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงธิราวัลย์  รัตนะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายธีรเดช  สุขเนตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายธีรพล  ป้องทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายนก  พันธุกาง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายนครา  ศรีหะมงคล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายนนท์ทกานต์  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายนนธวัช  บุพศิริ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายนพพนธ์  ดายุงยุธ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงนภสร  พระหม่อม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายนราเดช  ขรรศร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงนฤมล  อุดานนท์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายนันทิพัฒน์  ป้องทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายนันธวัฒน์  นนทจันทร์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายนาคินทร์  คะโมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงน้ำตาล  ลือคำหาญ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงนิติยา  เคนแสง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายนิธิกร  รัตนะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายนิธิพัฒน์  มหาวงศ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงนิศามณี  ชาดีกรณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงเนตรนภา  มูลตีเสาร์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงบัณฑิตา  สิงห์งอย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายบัณทัต  พุทธวันท์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงบุณณดา  ทามี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงบุณยานุช  วาระ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงปณิดา  มหาวงค์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงปณิดา  เยือนรัมย์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงปพิชญา  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงปพิชญา  มุสิกนาม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายปรมินทร์  ประกิ่ง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงประกายดาว  มะละกา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายประจักร  นะคะจัด โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายประพัด  สุธรรม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงประภาพร  เวียงวิเศษ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงประภาพรรณ  วัดแพนลำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงปรายรุ้ง  สมน้อย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายปริญณุสรณ์  ธนาคุณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงปรีชญาน์  สุริโย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายปวริศ  ปะทุม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายปวริศ  อินทริง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายปวริศว์  อุดานนท์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงปวริสา  สุขรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงปวันรัตน์  แสนสุภา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  มยุฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงปัณฑิตา  มาตรพัน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงปาลิตา  ดังสีสัตย์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงปุญยนุช  ประจงเกศกุล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายพงศธร  สิงห์งอย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายพงษ์ภิพัฐ  ประมูลละคร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายพงษ์ศกร  วงษา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงพรชนก  อบเชย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพรณภา  วันดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงพลอยขวัญ  สิทธิ์วิชัย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพัชรพร  ทิมเมือง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ทิมเมือง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพัชรมัย  ยาหอม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพิชชาพร  ไกรมงคล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงพิชญาภา  พลเชดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  สมบูรณ์พร้อม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพิมพิมล  พงษ์ไธสง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายพิรภัช  บุญเรือง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพีรดา  สีสุข โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายพีระพล  ทุมพลแก โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายพุธธินันท์  ชาดีกรณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงเพ็ญพัชรา  เหลาประเสริฐ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ทองเต็ม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงแพรวา  ทุมพลแก โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  พรมทองดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายภรณภัทร  ต้อยสิมมา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงภัณฑิรา  ไกรมงคล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายภาณุวัฒน์  ไชยกา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายภาณุวัตร  คล่องวิเชียร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายภานุวัฒน์  อินราช โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายภูริทัต  แก้วไพศาล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายภูริวัชร์  รัตนวงค์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายภูวดินทร์  ปิลาตี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายมงคล  เลิศลักขณาวงศ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงมลชญา  เสาร์โมกข์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงมัญชุพร  อินทริง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายมารุพงษ์  ยกฉวี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงมินดา  โพทะโสม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงเมษยา  มโยทา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  เดชมี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายยุทธจักร  ยอยง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายยุทธนา  ดายังหยุด โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายรัฐชดา  มาตรชัยเคน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ใจขัน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงลิตา  ปัทวงค์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงวนัชพร  พูลทรัพย์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงวรกานต์  เที่ยงตรง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายวรกาล  สีหนองแสง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายวรพัฒน์  จันชะล้ำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายวรเมธ  คำชนะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายวรเมธ  อุผำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายวรัญญู  ขนันแข็ง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงวรินดา  โยลัย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายวัชรพล  อุ่นกลม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายวายุ  คำภาพงษ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายวายุ  จตุรัส โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงวารินทร์  มัยวงค์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงวาสินี  ผลจันทร์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายวิริยณรงค์  หงส์สิงห์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายวีรพง  ป้องทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงวีรินทร์  บัวบุญ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายวีโรจน์  คะโมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายศตคุณ  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงศศิธร  เต็มจิรวัฒน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ถิ่นพายัพ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายศักดิธัช  โนนชา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายศิณะ  สมสอาด โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายศิรายุ  อุบลเกิด โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายศิริโชค  จันศักดา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงศิริรักษ์  สมสง่า โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงศุภิสรา  ตาลสร้อย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงศุภิสรา  อุประครุฑ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงโศภิตา  รัตนะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงสรุตา  คำพิระ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงสโรชา  เอื้องไข โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงสวิตตา  ไชยกา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงสาธินี  สุธรรม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายสิรวิชญ์  พนมเริงไชย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงสุจิรา  โสภาน้ำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงสุชญา  แก้วปีลา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงสุชัญญา  ฉัตรศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงสุชัญญา  บุญมาก โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงสุพรรษา  หมั่นกู โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศิริจันทพันธุ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงสุภัคพร  คะปัญญา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายโสภณัฐ  โสภา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงหทัยพันธน์  เหล่าสุวรรณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายอณันย์ฐวัฒน์  มหาวงค์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายอดิเทพ  โพธิ์คำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายอดิศักดิ์  วงษา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายอดุลวิทย์  วงศ์เหง้า โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายอติวิชญ์  เข็มเพชร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงอนันตญา  จันทนิตย์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายอนุพงษ์  พรมวิชัย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงอภิชญา  บุญมา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงอภิชญา  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงอภิญญา  วงษ์ชารี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายอภิวิชญ์  ชาธิพา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงอมิตตา  ลาดฮูม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายอรรคพันธ์  ไกรเทียม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงอริญรดา  จอมใจ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายอริยทรัพย์  เหคำชุน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงอริษรา  โสระเวช โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงอริสรา  บุญศิริ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงอังศนา  เถาสุวรรณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงอัญชนา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงอัญชัญ  มหาวงศ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงอัญญา  จันทขันธ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายอัฐพล  คำมุงคุณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายอัศจรรย์  วันชนะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายอัศวิน  คำสงค์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายอัษฎาวุธ  แสงสัน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงเอมอร  พะสุนทอน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงโอบอ้อมอารี  เอกพันธ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายณัฐวร  รุจิโภชน์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายธนกฤต  อุ่นเทียมโสม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายธนวัฒน์  วงษ์โพนทอง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายปัณณวิชญ์  จันปุ่ม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายสุภกิณห์  คัณทักษ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายอนาวิน  มะอินทร์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วงษ์โพนทอง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงนีรชา  ต้อนโสกรี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงปภาวี  วงศ์ล่าม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงพิชญาดา  ทนุกิจ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงภคภรณ์  ชิดทอง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายวิชรวิทย์  ทับวิธร โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงอรปรียา  ไชยเทียมพล โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงอัญมณี  จรรยานะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม