รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกรดา  ชำนาญไพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกรวินท์  น้อยโส โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤชนนท์  โอมี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญจน์กนิษฐ์  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญากานต์  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เชื้อทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกานต์พิชญา  เชื้อทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกิตติภูมิฐ์  เพชรไพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกุลกัลยา  สุนิกร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายเกริก  ก้องอโณทัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายเกริกพล  ก้องอโณทัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงโกลัญญากรณิศ  ขจรเวหาศน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายคุณานนต์  สมศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจารุพักตร์  ลุนลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจิณัฐตา  ปู่แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายจิรสิน  สุนทร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายจีรวัฒน์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชญาดา  พงศ์จิรวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายชนัตถ์  หล้าสุพรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชมน์ชนก  นาคะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายชยธร  ทัพนคร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายชวนากร  โทพล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายชัยดิษฐ์  ชาลีกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชาริฎา  อาจเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงญาณิศา  กุลยะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงฐานิตา  โคตรประทุม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายณฐพงค์  ชนะพจน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายณนพกรพชรพล  มีระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายณัฏฐนภัส  สำแดงเดช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ฤกษ์ดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จันทร์บุญนะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฐกานต์  แสงสารพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐชยา  เทพพรมวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัฐญา  ใจตรง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฐธภา  ชัยสุนทร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฐธีรา  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฐธีรา  แสงเขียว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายณัฐภัทร  พลศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัฐรินทร์  เปี่ยมธนาไล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณัฐวรา  พุทธา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายณัฐวิทย์  สีเทียวไทย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายณัทนพงศ์  สำรองพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายดีโอ  วลาโดฟ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายธนเดช  คุณาสินภูสิทธิ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายธนพล  เกษประทุม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายธนภูมิ  สิมมาคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายธนากร  สุภาคาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงธนิดา  สัจจมงคล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงธรรมรัก  สุวรรณกูฏ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายธราธร  ไชยสิริกรสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงธัญญสรณ์  กิจจานุลักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงธันยพร  เทพวงศา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายธีรภัทร  ประสมทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายธีรวัฒน์  ไม่แพง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายธีรวิทย์  ยี่สุ่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายนนทกร  ลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายนนทพัทธ์  เวชกูล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  บริบูรณ์ธัญสิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทิ้งหลง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงนันท์นิชา  จรัสลือพงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายนาวิศ  เจียวิริยบุญญา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายนิติธร  สุพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายนิปุณ  สุขศีล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงนุชวรา  ศิลปรายะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายบรรณวัฒน์  ทีคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายบุญยกร  สุมนารถ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายบุณยกร  กาญจนสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายปริญญ์  พนมเริงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายปลื้มปิติคุณ  สุสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายปวรุตม์  ปิยะวิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายปุณญธร  บุญชะเน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายปุณณ์ณภพ  บุญชวลิต โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายปุณณภัทร์  ไชยศล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายพชร  นามประภากร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายพชร  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงพวงผกา  ยืนยงแสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายพศิน  คัทธมารศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงพัชชาภา  ยัสสระ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพัณฑิตา  สุทธิอาจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพิชชา  แก้วดวงดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงพิราศิณี  พระแสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายพีรวัส  ปัททุม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายพุฒิเมธ  บรรหาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายพุทธรักษา  อินถวา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายภควัต  อ่อนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายภาคิน  นุชน้อย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายภาวัช  ทิพย์อักษร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายภาสวิชญ์  พิริยการนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายภีรณัฐ  ธงยศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายภูตะวัน  จันทบาตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายภูทัดฟ้า  นุกิจรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงมนรดา  เกียรติจานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายมาฆะ  สืบโมรา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายมิตรภาพ  บุญสอน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงมุทิตา  ลิตะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายรชานนท์  มีนุ่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงรดาวรินทร์  ไชยสิริกรสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงรัมภ์รดา  ครุฑกษัตริย์ไทย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายราเมศวร์  บุตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายวจนะ  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายวรวลัญช์  ศรีพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายศาสตรา  วิเศษสุนทร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงศิริกาญณ์  กออำไพ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงศิรินทิพย์  พรหมคนซื่อ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายศุภโชค  สุพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงศุภพิชญา  วงศิลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายศุภวศิน  วงศิลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายเศกสิทธิ์  สาลี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงสุกันยา  ปาราชวด โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายสุดที่รัก  หอมคัก โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงสุมนพัชร์  หยกกชพันธ์งาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงเหมนารา  ไชยวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงอนัตตา  อรุณเรืองศิริเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายอนุชา  แสนสุภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงอรรจนียา  พิมพ์พรหม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงอัจฉรียาธร  เลิศสงคราม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายอินทัช  จันทรโยธา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายเอกวิทย์  ศรีสุธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายเอกำ  ซิงห์ มาดาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงกนกรัตน์  โยธาวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกนกวดี  แสงตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกนกวรรณ  ด่านลาพล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกมลฉันท์  ซองทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกมลชนก  คงอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกมลชนก  จันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายกมลเทพ  พรมทา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกมลพร  มาศศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกมลลักษณ์  วุฒิโชติอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกรลักษณ์  ราชกรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกรวรรณ  พันบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายกฤตภัทร  ศิรธรานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายกฤษฎ์  ต่อยอด โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกวินทรา  บาลเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกวินทิพย์  แก้วคำแสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายกวินภัทร  แก้วหุง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกอบพลอย  อัตตพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกัญญพัชร  คำต้อง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกัญญ์ศิริ  แสงสุริยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มากมูลดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกัญญาพัชร  นิวงษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ผิวดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกัญญาภัค  สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เหม็นชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายกันตพงศ์  พ่อลีละ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกัลยา  คุ้มไข่น้ำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกาญจน์กวิน  ไชยโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ยศเรืองศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อินตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ไชยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกิตญาดา  หล่อยืนยง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายกิตติทัด  แก้วลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายกิตติธร  แก้วลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายกิตติพัทธ์  ประชุม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายกิตติภพ  พึ่งบุญไพศาล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายกิตติศักดิ์  วะลับ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกุลปรียา  วรรณโสภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกุลวาสน์  หินสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงขวัญชนก  คำจารย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงขวัญตะวัน  พันแสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงเขมจิรา  หอมอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงเขมจิรา  โนจิตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายคณาธิป  ไสย์แสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายคณิตศร  ยงทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายคณินท์  ยังให้ผล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงคัทหฤทัย  มวลปาก โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายคุณากร  สาวะโห โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงจริยาภรณ์  ประชุม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายจรุณโรจน์  ตันติกำธน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายจักรตรีเพชร  คำพัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายจักรภัทร  ขุนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายจักรินทร์  นนทะแสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงจันทมณี  พิมมะโส โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงจารวี  คำพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงจิณณพัต  ชะคู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงจิณท์วรา  ยังให้ผล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงจิตราภรณ์  ผาไชย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายจิรพงศ์  กิจตระกูลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายจิรภัทร  นนทะแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายจิรายุทธ์  เขียวแก่ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงจีรปรียา  กราบเครือ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงจุฑามาส  วีระชานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงจุฑาวลัย  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายเจตธนัท  แพแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ปู่บุตรชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายฉลองรัฐ  ภูวราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงชญาดา  ผาอินดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงชญาดา  ศรีหาวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงชญานิศ  มาค่าย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายชนกานต์  สุขษาเกษ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายชนนันท์  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายชนะพล  ชนะพจน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองจันดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงชนิตรา  โพธิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงชนิสรา  คลกลาง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายชโนทัย  ซาเสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงชมพูเนกข์  นอนิล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายชยธร  แสงศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายชยุตพงษ์  หอมจำปา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงชลดา  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายชลเทพ  บุญพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงชลิดา  ทองจันดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงชลิดา  แมดจ่อง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงชลิดา  โนจิตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงชัชชญา  คุณธรรมมงคล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงชัชชญา  จันทร์บุญนะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายชัชพงศ์  อ้นมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงชัญญานุช  อุ่นอำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงชัญญานุช  แก้วมะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายชัยวัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงชิชญา  จงวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มนตรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจใส โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายชุติเดช  ฮวบสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงชุติมน  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายเชษฐ์ดนัย  แสนเมือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายไชยภัทร  สมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงญานิษา  มูลพงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงฐิชากร  ชัยปาล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงฐิตาภา  ธรรมสุจริต โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงฐิติพร  อินทะพุฒ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายฐิติพันธ์  พรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงฐิติวรดา  ภูขมร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายฐิรเมศวร์  นารินทร์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายณชพล  ดวงสิมมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงณฐวรรณ  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงณฑิดา  หล้าดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณดาชนก  ฮดบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายณปภัช  สอดพลอย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงณปภัส  ณ นครพนม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณพิชญา  สุตะโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณภัค  รอดทะพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายณภัทร  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงณภัสนันท์  ทวีศิลป์ธานี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณัชชา  ใกล้ผล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงณัชพร  ไชยยงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  เลรุ่งเรืองวาณิช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เลรุ่งเรืองวาณิช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณัฏฐากุลยา  อุ่นกรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายณัฐกร  พ่อสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายณัฐกร  โพนพัดหลง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงณัฐชยา  พิมพ์โคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายณัฐชาติ  สุวิชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทศแสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายณัฐดนัย  ดลธนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายณัฐดนัย  สมบัติหลาย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณัฐดา  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณัฐนิชชา  ชัยมาโย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณัฐพร  จันทไชย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายณัฐพัฒน์  วีระชายนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงณัฐภัทร  คำชมภู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณัฐริกา  ชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัฐริกา  เกษเกษี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีอารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายณัฐวรรธน์  ศรีสร้อย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายณัฐสิทธ์  เกวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงณันทัชพร  สุตะโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณิชชา  โรจนะรัชต์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงณิชาภัทร  แสงศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงณิชาภัทร  ไชยยงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณิรดา  สีปาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายดิศราธร  แก่นสา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายต้นตระกูล  จันทะโม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายตะวันทิพย์  สำเภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายเตชินท์  ม่านฟ้า โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายทวีรัชต์  คำวัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายทวีศักดิ์  พาเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายทินกร  ยี่สุ่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายทินภัทร  สมอุดม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ผ่านจังหาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธนกร  กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายธนกร  บ้านกลาง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายธนกฤต  แก่นมั่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายธนโชติ  พันบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายธนพล  พิมพ์สา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงธนภรณ์  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงธนภรณ์  โสภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายธนวินท์  สุระนรากุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายธนวินท์  เวียงศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงธนัชญภร  คำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงธนัตพร  ประวิทย์สิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายธนาคม  กันจันวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงธนิดา  รักลิ้นทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายธนินท์วุฒิ  ชิตภักค์นิฐิฐากุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงธนิสรา  จันทะโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายธรรมรงค์  อินทา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงธรรศพร  หัสสา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายธราทิป  บุรีเรือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงธฤดี  วงษ์มากวารี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงธัญพิชชา  ตลุนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงธัญรดา  ชนะเคน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ยศประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงธันยพร  ศรีนูเดช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงธันยพร  อุปชิต โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงธันยารัศมิ์  ถิ่นวิไล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายธาวิน  เอกสะพัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงธิดารัตน์ตนาพร  อินทร์งาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงธิริศรา  ชาลีวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายธิวากร  กอมสิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายธีรโชติ  โพนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายธีรพัฒน์  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายธีรเมธ  วงศิลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงธีร์วรา  เจริญราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงเธอ รวรีย์  วัชระมโนกานต์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายนพวฤธ  สุทธิจักร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงนภศร  วงศ์ประทุม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายนราวิชญ์  ดวงดีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงนรินทร์ธร  แก้วนิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงนรินทร์ธิรา  แสนอุบล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงนรินทร์ลดา  ทาปลัด โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายนฤรงค์  มันมือเสือ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงนวินดา  หอมอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงนันทชพร  แสนนาใต้ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายนันทภพ  ธีมานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายปกเกล้า  สีสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายปกณดล  ปรกเจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายปกรณ์  เกตุแย้ม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายปฐมพณ  แพงดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปฐมพร  แพงดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายปณรทธกร  พรมเรียน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงปณรรฐพร  เชื้อพระซอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายปรมินทร์  ไตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายปรวิช  โพธิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายปรัชกร  ค่ำคูณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงปริชญา  ดีพรหม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงปริยากร  นามิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงปริยากร  บรมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงปรียาภัทร  ไชยวงค์ษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงปรียาภัสสร์  จีระชาติสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายปวริศรณ์  จันทศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงปวริศา  คัทธมารศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงปวิชญา  สุริรมย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายปัณณวัฒน์  โภคพัชญ์ภูเบศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายปัณณวิชญ์  เกษมโรจนสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงปานรดา  พนมวรชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงปารมิตา  ปรีชาอดุลหิรัญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายปิยะราช  ชยันต์ลาโภ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายปุญญพัฒน์  โคตรภู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายปุณณวิช  กำจัดภัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายปุณณวิช  แก่นบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายปุริม  เพลียพล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพชรภัทร  สอนพิมพ์พ่อ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายพนาวัตร  แก้วบุดตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงพรกนก  แสนสุภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายพรรษวุฒิ  สุนโท โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพรรษอร  อุ่นอาสา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงพลอยชมพู  ปราบเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพลอยปภัส  วสุโชคธัญสิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายพลาธิป  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายพสิษฐ์  อ้วนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายพัชรพล  ถานัดดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพัชราภา  รินทระ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงพัชริดา  อินทรพรหม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายพัฒนพงษ์  เดชจร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายพัฒนศักดิ์  ดวงจำปา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายพันธ์ุพิสุทธิ์  มูลเมือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงพิชชา  เชน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงพิชชาภา  ดวงศร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงพิชญธิดา  อินธิแสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายพิชญะ  ป้อมหิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายพิชญะ  วงศ์สวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายพิชญะ  สิงห์พรหมสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายพิชญะ  แก่นจวง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงพิชญะธัญต์  แก้วฝ่าย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพิชญาภา  ป้อมหิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายพิชาญเมธ  สุระดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงพิชามญชุ์  โป้เคน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายพิธักศน์  ปานวรัตน์มนตรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงพิพรรษพร  พันธรักษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงพิมณัฏฐา  ทองปานฐิติโชติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายพิมพ์พิพัฒน์  มณีพงศกร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงพิมพ์มาตา  จำปา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงพิมพ์สุภา  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพิมลดา  เสน่หา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงพีชญา  อรรคฮาดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายพีรชาติ  สาศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายพีรพัฒน์  หอมแพงไว้ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายพีรวัฒน์  ร่วมพรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายพุฒิภัทร  ไวแสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงพุทธิดา  วุฒิสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายพูนทรัพย์  หล้าหิบ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ไชยบุรมณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ร่วมพรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สีหา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  อุนาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงเพียงพราวฟ้า  นุกิจรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงแพรวา  คำกรฤาชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงภคพร  คงช่วย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายภชรพล  โคตรชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงภัคไพลิน  โพธิราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายภัทรชนน  เดชไธสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงภัทรธิดา  วังหอม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงภัทรมนต์  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงภัทรวดี  แสงลี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายภัทรวุฒิ  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โชติสุริยดิษย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายภานุวิชญ์  ศรีสด โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงภาวิณี  ประวิทย์สิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  บุตรสิงขรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงภิญญาลักษณ์  ปัตตานี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายภูดิส  สิงห์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายภูบดินทร์  จันพลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายภูมิพัฒน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายภูมิภิภัทร์  อุดรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายภูมิรพี  ภิญโญดุลยเจต โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายภูริณัฐ  อุทัยแสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายภูริทัศน์  จ้อยสาคู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายภูวิศ  ประภาศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายภูวิศ  พิมราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงภูษิตา  บุตรเวส โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงมธุรส  ข่วงทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงมนัญชยา  ลีฮวด โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงมนัสนันท์  วีระชานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงมลฤดี  วรรณะปะกะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงมัญชุพร  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงมัณณ์ตรา  พงศ์จิรวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงมาติกา  วะนาคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงมินตรา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ฮิงซวง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายรณภูมิ  ปุยะโท โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายรพีพัฒน์  บุตรสาธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายร่มธรรม  สีสัญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงรวิสรา  สีล้อม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงรัญชิดา  วิลัยพิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงรัตติกาล  ยืนยืด โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายรัตนพล  ทองโส โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงรัตนรัตน์  ศรีเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงรินญากร  เหล่าทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงรินรดา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงลลิตภัทร  นันชนะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงลลิตา  วงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ไชยเทศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ไตรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายวชิรวิชญ์  วณิชพงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายวชิรวิชญ์  ศิริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายวชิรวิทย์  พรหมราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายวชิรวิทย์  สมกอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายวชิรวิทย์  ไชยสงคราม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายวชิระ  วิรุฬห์วาณิช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงวรธิดา  จันทะโม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายวรรณวิจักษ์  อึ่งพอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายวรัญชิต  มาค่าย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายวรินทร  ศรีสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงวริยา  ชัยเทศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายวโรดม  คลังสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงวาริยา  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายวิชญ์ภาส  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงวิชญาดา  รามโกมุท โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายวิทย์สรัช  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงวิธูสิริ  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงวิภาทิพย์  สุทธินันต์สกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงวิมุกติญานัณฑ์  อมตมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงวิลาวัลย์  แสงชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงวิลาสิณี  กมลี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายวีระวิทย์  แก้วลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงศรัญรัชภ์  คำนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายศราวิน  สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงศรินทรดา  ทาระสา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงศศิกร  ศิริคุปต์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงศิรดา  ศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงศิรดา  แก้วแหวน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงศิรประภา  อัศวเดชธนทัศน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงศิริกัลยา  หุนประยูร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายศุภกฤต  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงศุภกานต์  วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายศุภฤกษ์  นริสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงสกุลทิพย์  อัครภรชุติพนธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายสมภูมิ  ธรรมโภคิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายสรวิชญ์  ต๊อดแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายสรวิชญ์  นามิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงสิตา  ตงศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายสิรวิชญ์  แก้วราชนิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงสิริภัสสรณ์  ภูมิดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงสิรีธร  ประวิทย์สิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงสีหรักษ์  รัตนบุรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายสุธาวี  คำเงิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงสุธาสินี  น้ำคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงสุธีริน  บุญชวลิต โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงสุพิชญา  พรมเทศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีธิราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงสุรดาภัทร  ธันยาวราธร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงสุรภา  ธนากุลวานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายสุรวิชญ์  แซงบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายสุวิจักขณ์  พรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายอชิตพล  ราชประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายอชิรวิชญ์  อรรคสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงอธิชา  แขนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายอนันตชิณฆ์  วงษ์ราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงอนันตญา  กุลยะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงอภิญญา  ตันสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงอรกมล  ดิษสุธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงอรณิชา  ไชยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงอรอุมา  ชินเนหันหา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงอริศรา  แท่งทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงอลิซ  ริมเมอร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงอัญมณี  จันทบาตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงอัฐมา  แก้วบุตรา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงอันธิกา  โทเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายอาทิตกานต์  เขียวขำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงอาทิตยา  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงอารยา  อินปอ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงอินท์ชลิตา  เมธาพรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงเอมิกา  แสวงหา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงไอลดา  โคตรเคน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายจิรวัฒน์  อิ่มบู่ โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายพชรพล  เถาสันเทียะ โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีมุกดา โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายเทพภคินทร์  อินทร์เกษา โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงธิติญา  ศรีนูเดช โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายศุภกฤต  กุลบุตร โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงสุมิตตา  มิตรศรี โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายกิตติพศ  กุมารสิทธิ์ โรงเรียนบ้านดงติ้ว ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายดุษฎีกร  สิงห์เสือ โรงเรียนบ้านดงติ้ว ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงนภัสสร  พิมพ์กลาง โรงเรียนบ้านดงติ้ว ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงปิยธิดา  ดุดัน โรงเรียนบ้านดงติ้ว ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงปิยธิดา  บรรหาร โรงเรียนบ้านดงติ้ว ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ติ้งวงค์ โรงเรียนบ้านดงติ้ว ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายศุภกร  ศรีวอน โรงเรียนบ้านดงติ้ว ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงดาวิกา  วงจันมีไชย โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
527 เด็กหญิงขวัญจิรา  ทองมั่น โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงชญาภรณ์  ไชยแสง โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายธนวรรธน์  โชติรัตนพงศ์ธร โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายธีราทร  พรมเกตุ โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงอักษรสวรรค์  ยะสุรีย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงอัญรินทร์  พรมเกตุ โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงกนกทิพย์  อุดมเลิศปรีชา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงกัญญณัฐ  นุรา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.5 คณิตประถม
535 เด็กชายจักริน  พนมทิพย์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงจิราพัชร  วงศ์สว่างกิจ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายณัฐพล  คงขุลี โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.4 คณิตประถม
538 เด็กชายเทวามินทร์  พรหมอารักษ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.5 คณิตประถม
539 เด็กชายธนกฤติ  สุทุม โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงนริศราภา  ภูมี โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.5 คณิตประถม
541 เด็กหญิงเบญญาภา  ยะสุรีย์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงพรไพลิน  เกียรติเกษมสุข โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.5 คณิตประถม
543 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศิริพัฒน์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงพิชชาภา  พรหมอารักษ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายภูรินท์  ศรีลาชัย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.5 คณิตประถม
546 เด็กชายรณกร  สุระสัจจะ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงรินรดา  เกตุบุญ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.5 คณิตประถม
548 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีอินทร์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายลภัสวัฒน์  เสเนตรนฤดล โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.5 คณิตประถม
550 เด็กชายศิรเทพ  มิตรตระกูลกิจ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงศิริวรรณ  บุราณรมย์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.5 คณิตประถม
552 เด็กชายสิงหนาฏ  แสนโสม โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีลาชัย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.4 คณิตประถม
554 เด็กชายอิทธิพัฒน์  สุวรรณไมตรี โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.5 คณิตประถม
555 เด็กชายกฤติเดช  มิ่งขวัญ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กชายก้องภพ  โพธิ์ชัย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงกัญญภัสร์  ไชยมนตรี โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  วงศ์สุขสันต์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายกันตพงศ์  กานิล โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายกันตพัฒน์  ประชาไนย์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายกิตติชัยย์  ขามทอง โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงเก็จมณี  เกตุกะราช โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงจิราพัชร  สุรา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงชนาภา  สีกาโน โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงชัญญานุช  พรหมอารักษ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงชัญญาพัชญ์  เรณู โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงชิดชนก  สุระสัจจะ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กชายชิษณุพงษ์  บุญตา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กชายญาณนะพัฒน์  ตรีทิพย์นิภาภรณ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงณปภัทร  คัดทะจันทร์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงณัฐนันท์  ไชยมาตย์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงณัฐวดี  ฝาระมี โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  เย็นวิจิตรโสภา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงณัทรถ  รัตนพลแสน โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงณิชาอร  ทองไมล์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายตะวัน  ฤาชา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายธชย  ศรีสุพรรณ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงธมลวรรณ  โฉมเฉลา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงธัญชนก  นิลเวช โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงธัญญนิชา  ขุนเวียงจันทร์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงปรีญากร  เนาวรังสี โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงปีใหม่  วงภัคดี โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กชายปุญญพัฒน์  ยะสุรีย์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงปูริดา  อรรคศรีวร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงพิชญา  มหาโคตร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กชายพิภัทร  สรุจิกำจรวัฒนะ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายพุฒิภัทร  สุขเสน โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายเพชรภูไท  อุ่นไชย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงรินทร์หทัย  ภัทรมงคลโชตน์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงวรัญญา  มาดี โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงวริศรา  สุรินทร์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงวริศรา  เพ็งแจ่ม โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงวิรุฬห์กานต์  เสเนตร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายวีรวัฒน์  มหาโคตร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายศิรวิทย์  โพธิชาเนตร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงศุภธิดา  ช่วยชูหนู โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายศุภเสกข์  จันทร์แดง โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงสราวลี  กานิล โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงสิรัชชา  ไชยสงค์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงสิริอาภา  ลีสันเทียะ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงสุชัญญา  นาก้อนทอง โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงสุนันฑา  ทิพเสนา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงสุภาวดี  คำปริก โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายอนพัทย์  ณรงค์กิจโสภณ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายอเนชา  เสือปานกลาง โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงอภิชญา  วิริยะธนาโชค โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงอรปิยา  อินทรีย์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงอัครยา  จันทเขต โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงอัญรินทร์  ทองแดง โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงกมลกานต์  พ่อบาล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.4 คณิตประถม
611 เด็กหญิงกมลทิพย์  วงค์ขวาหูม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
612 เด็กชายกฤติพงศ์  วงศ์ศรีชา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  บุดดี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
614 เด็กชายกุญช์ชาญ  เชื้อวงค์พรหม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
615 เด็กชายจักรภัทร  จินประชา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงชญามาศ  หิรัญพิงคา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงชฎารัตน์  พรมเพชร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
618 เด็กหญิงชนัญธิดา  แสนสามารถ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงชลิตา  พลตื้อ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
620 เด็กหญิงชาลิสา  รุ่งเรืองศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงโชติกา  ยตะโคตร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
622 เด็กหญิงญานิศา  ศรีแสน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายณัฐชนน  วงค์ขวาหูม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
625 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปฏิตัง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
626 เด็กหญิงณิชา  นุศาสตร์สังข์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
627 เด็กหญิงดวงกมล  โคตรเคน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
628 เด็กชายธนกฤต  วงค์อุดดี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
629 เด็กชายธนภัทร  แก้วจัด โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
630 เด็กชายธนากร  โถนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
631 เด็กชายธนาอารักษ์สกุล  ตงศิริ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
632 เด็กหญิงธัญชกร  ตันสมรส โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายธีรภัทร  วงค์กวานกลม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงนิภาดา  ปุญญานน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงปรมาพร  พิละมาตย์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงเปรมสุดา  กวานเหียน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงพิชชาพร  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงพิชญา  ตันสมรส โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
639 เด็กหญิงพิมพิกา  วงค์กระโซ่ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงพิมลรัตน์  พลวงค์ษา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงพิมลรัตน์  อินธิแสง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
642 เด็กหญิงภัทรสุดา  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.4 คณิตประถม
643 เด็กชายภาคิน  หงษาชุม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
644 เด็กหญิงมนัทชนันท์  หงษาชุม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายยอดยิ่ง  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
646 เด็กชายรณพีร์  ไชยเพชร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.4 คณิตประถม
647 เด็กชายรัชพล  ทิมอุบล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.4 คณิตประถม
648 เด็กหญิงลักษิกา  วงค์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงวรางคณา  ไตรธิเลน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
650 เด็กชายวิเชียร  ท้าวนาง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
651 เด็กชายศุภคุณ  ศุภพินิจ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
652 เด็กหญิงสุกฤตา  พิละมาตย์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงสุรัชยาภรณ์  ไชยเพชร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.4 คณิตประถม
654 เด็กชายอดิศักดิ์  แสนสามารถ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
655 เด็กชายอธิษฐ์  คำเพชรดี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
656 เด็กชายอรรถกร  สงครามภู โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
657 เด็กหญิงอาภัสราพร  หลวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
658 เด็กหญิงอารยา  พรามดิง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
659 เด็กชายอินทุ์ภัสส์  วงค์ดวงผา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
660 เด็กชายกฤษฎี  ศรีมะโน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงกัณฐิการัตน์  ไชยเพชร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงกันรยานี  วงศ์ศรีชา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงกุญช์ณิชา  เชื้อวงศ์พรหม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงเกศมณี  เชื้อขาวพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงขวัญเรือน  ประสพคุณ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายจิตติศักดิ์  สารวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงจุฑาวรรณ  การุณ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายชินภัทร  ทานาราช โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายชุติพนธ์  จันทร์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงฐิติรัตน์  หมอกใส โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายณฐกร  ยตะโคตร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สาวิกา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงณัฐธิดา  เหง้าโอสา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายณัฐพงษ์  สุพรรณโมก โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงณัฐวรา  โสมนาม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงณิชาภัทร  ลาดบาศรี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงดวงฤทัย  วังทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงดารานารถ  เชื้อกุณะ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายธรรภิศุต  แหล่งสนาม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงธัญพิชชา  กำสุริ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายธีธัต  ยืนยาว โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายธีรภัทร์  ลีลา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายนภัทร  พันธโคตร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงนภัสสร  แสงน้อย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงประไพพรรณ  แสนสามารถ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงปวริสร  วงศ์เครือ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงปวีณา  ศรีแสน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายปองพล  ต่ายเนาว์ดง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายปัญจพล  ไชยเพชร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงปานไพลิน  ปิยะราช โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงปิยมน  กูลเสนาช่วย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงปิยวดี  ศรีแนน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงปุณณดา  เกิดมณีสกุล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงพรพูล  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงพรรณิกา  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายพิชญะ  คำเพชรดี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงพิชญานันท์  กัลยาแก้ว โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายพุฒิพงศ์  เชื้อดวงผุย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงภัทรปภา  ธรรมสละ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายภัทราวุธ  เพชรดีคาย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงมณีเกล้า  ไกยะฝ่าย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงมนชญา  วงสาไชย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงมนัญชญา  ปุ่มเป้า โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กชายเมธี  ศรีมณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายยศกร  ธนยอด โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายรัฐศาสตร์  เพ็ญพิสาร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายวรวรัญญ์  วรรณคำ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายศุภกฤต  แสนสุภา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงสกุลรัตน์  คำคนซื่อ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงสุทธสินี  ภูอากาศ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงสุพัชชา  จาดฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงสุรีกาญจน์  นามเกตุ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายคุณากร  คำควร โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.5 คณิตประถม
714 เด็กหญิงชนิดาภา  ทิพย์วงค์ โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.5 คณิตประถม
715 เด็กชายณภัทร  ไชยต้นเทือก โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.4 คณิตประถม
716 เด็กชายรัชชานนท์  พ่อครวงค์ โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.4 คณิตประถม
717 เด็กหญิงศิรประภา  วงศ์ขอนแก่น โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.6 คณิตประถม
718 เด็กหญิงสุพรรณษา  สุขชัง โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.5 คณิตประถม
719 เด็กชายจีรพัฒน์  เรณู โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายชนาธิป  ยอดทองหลาง โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายชยานันท์  ชาเทราช โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงญาณิกา  แอ้วอ่อง โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงตรีณปรางค์  คฤหเดช โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กชายธัญฐิติชัย  พรหมคนซื่อ โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กชายธีรพัฒน์  ต๊อดแก้ว โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงนภัสสร  ทิพย์วงค์ โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงปณัฐฎา  พ่อพิลา โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงปัณณธร  วงค์ตาหล้า โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายปิยนนท์  ทิพย์วงค์ โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กชายปิยะพงษ์  แสนศรี โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงพรไพลิน  สมุติรัมย์ โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กชายพีรวิชญ์  ธนะนัน โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายมรรคคะ  มูลสาร โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายยศกร  พ่อลีละ โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ท่อนทอง โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงยุพารัตน์  สารเหล่าโพธิ์ โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงวนิดา  วงศ์ษาไชย โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงวรรณภรณ์  พันธุพาน โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงวิชุดา  หม้อมีสุข โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กชายวีระพงษ์  จิตมาตย์ โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กชายสุกฤษฎิ์  วันทา โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงสุชานันท์  มีบุญ โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายอภิวรรธน์  ไชยต้นเทือก โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงไอริสา  พรมลัง โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงชลธิชา  แก่นจันทร์ โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
746 เด็กหญิงนันทิชา  พรหมจันทร์ โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
747 เด็กหญิงสรณ์รวี  สีทา โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
748 เด็กชายอาชวิน  สนตาเถร โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
749 เด็กชายอิทธิพล  บูรณะ โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงณิชานันท์  โกพล โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายธนภัทร  อัครสังข์ โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงธัญรดา  ศิริพัฒน์ โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายปัฏวิกรณ์  ยุ่งทอง โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงสุภาวดี  มาลาล้ำ โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงอภิชญา  นครังสุ โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายจักริน  กลิ่นชื่น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม ป.5 คณิตประถม
757 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุวรรณมาโจ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงนภัสถ์  มาลีลัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กชายกฤษฎิ์สรัล  ประวะโข โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 คณิตประถม
760 เด็กชายจิรภัทร  โชติวุฒนตรี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 คณิตประถม
761 เด็กหญิงชุติมดี  สีเทา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 คณิตประถม
762 เด็กหญิงฐิติพร  อ่อนพินา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 คณิตประถม
763 เด็กชายณัฐชนน  ขุนเชียง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 คณิตประถม
764 เด็กชายนณทภร  เพลียพล โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 คณิตประถม
765 เด็กหญิงรุษริยา  ผลาผล โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศรีเพ็ชร โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 คณิตประถม
767 เด็กหญิงกรกมล  บรรหาร โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงกัญญาภัค  เพลียพล โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงกันติยา  ยะเทียม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงขวัญหทัย  ประพอง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงจุฑารัตน์  มานะเสน โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงชนกนันท์  เสวียววงษ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงชลดา  ฝ่ายเพีย โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงชาณิดา  พนันชัย โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กชายโชคนาวี  วาสะศิริ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงณภัทร  พนมสินธุ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คนกล้า โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กชายณัฐนนท์  มหารักษณ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงธนภรณ์  อุยสาห์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงธัญรดา  คำกรฤาชา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงธันยชนก  บุตรดา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงเบญญาพร  พลหาราช โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงพรธิตา  ราชบุตร โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงพรสุดา  เตปิลัย โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงพัชรวัลย์  อินทรประเสริฐ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  วงค์อุคะ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงพิมพ์สุดา  พิมพ์มะโอก โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กชายพีรณัฐ  หารธงชัย โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงภัครดา  พนันชัย โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงภัทรธิดา  เหลืองมณีเวชย์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กชายยศพัฒน์  วรคันทักษ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงรวิสุดา  เคนจันทร์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงรัชนก  ชุชุมศรี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงรัตนาาพร  พัฒนจักร โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงรับพร  โลกเลื่อง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายวรเมธี  บุตรวงค์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงอภิชยา  บุญพามา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงอรกมล  สิทธิชัย โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กชายอรรคพล  นันทะเพชร โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงอัจฉร์อุษา  เลี้ยงประยูร โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงอัญญรินทร์  ยศวิชัย โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงอัญมณี  แสงโสม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายอิทธิพล  แก้วมลตรี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงกนกนุช  จันทร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
805 เด็กชายกนกพล  ทวีพร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
806 เด็กหญิงกัลยากร  วรเดชสกุล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
807 เด็กชายจอมทัพ  พุทธิไพฑูรย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
808 เด็กหญิงจิดาภา  คำเฮือง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
809 เด็กชายจิรดนัย  สายตา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
810 เด็กหญิงจิรภิญญา  ธรรมโม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
811 เด็กหญิงชนากานต์  อุดานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
812 เด็กหญิงญาดา  สุนา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
813 เด็กชายณัฐชนานนท์  พรมศรีธรรม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
814 เด็กชายธนกฤต  มิตา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
815 เด็กชายธนกฤต  ราชวงษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
816 เด็กชายธนวรรธน์  แก้วก่า โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
817 เด็กชายธนัท  จำปาวงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
818 เด็กชายธราธิป  เหมเมือง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
819 เด็กหญิงธัญชนก  ใสส่อง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
820 เด็กชายธีรโชติ  ชฎา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
821 เด็กชายนิชคุณ  บางพรมบาง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
822 เด็กหญิงนิธิกานต์  แสนสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
823 เด็กหญิงบุญยนุช  จันใด โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
824 เด็กชายบุณยกร  นิยมสัตย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
825 เด็กชายปรเมษ  จันทร์ดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
826 เด็กชายปิยะชัย  ศุภศร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
827 เด็กหญิงปุณยวีร์  แก้วบุดตา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
828 เด็กชายเปรมปกรณ์  ฝางฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
829 เด็กชายพรภวิษย์  กางคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
830 เด็กชายพรหมมินทร์  สุวรรณเทน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
831 เด็กหญิงพิจิกา  เดชป้องหา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
832 เด็กหญิงพิชญา  ส่งเสริม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
833 เด็กหญิงพิชญาภา  สุโพเคน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
834 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์สา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
835 เด็กหญิงพีชญาภา  ปุ้มกระโทก โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
836 เด็กชายเพชรคง  แก้วศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
837 เด็กชายภัทรชนน  หลาบเงิน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
838 เด็กชายภัทรดนัย  นันนวน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
839 เด็กชายภัทรดนัย  บัวลอย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
840 เด็กชายภาณุวิชญ์  นันนวน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
841 เด็กชายภีมธนัท  นรเพรช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
842 เด็กชายภูเพชร  ยืนพุทธา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
843 เด็กชายภูภูมิ  มณีประกร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
844 เด็กหญิงรมิตา  สีดา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
845 เด็กหญิงรินรดา  วิลัยพิชย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
846 เด็กหญิงโรสรินทร์  คำทัพ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
847 เด็กชายศรัณย์กร  แสงชมภู โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
848 เด็กหญิงศศินา  ยาหัส โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
849 เด็กหญิงศุชัชชล  สุสิงห์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
850 เด็กหญิงศุภัทรพร  ทันโส โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
851 เด็กชายสุปัญญา  เวินชุม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
852 เด็กชายอชิระ  จรุงพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
853 เด็กชายอนันดา  นิรัมย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
854 เด็กชายอภินัทธ์  ผาพรหม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
855 เด็กหญิงอรณิชา  คำผาย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
856 เด็กหญิงอรอุมา  ทองใส โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
857 เด็กชายอริย์ธัช  พิมพ์พรหม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
858 เด็กชายอัครชัย  บัวลอย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
859 เด็กชายอัครวัฒน์  เอกสะพัง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
860 เด็กชายอิทธิฤทธิ์  ุ้ปุ้มกระโทก โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 คณิตประถม
861 เด็กหญิงอิสริญาน์พร  วิริยะพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
862 เด็กหญิงกชพรรณ  ธงยศภินันท์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายกฤติเดช  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กชายก้องเกียรติ  อุ่นอาสา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วดวงดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายคุณภัทร  ลุนลาน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายจตุพร  สีพั้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายจิณณวัตร  พาดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงจิรธิดา  พลมาตย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กชายจิรภัทร  ยศระวาส โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญรักษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายจิรเมธ  พาดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ชูศรีนาค โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงจุฑามาศ  โคมา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กชายเจษฎา  หงษ์สมดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงฉัตรชฎา  เหลาแตว โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กชายฉัตรชัย  ยอดสุบรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงฉัตรติกาญจน์  แก้ววันทา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายชญานนท์  พันแสน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กชายชนะวรรณ  แปลงสาร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงชรินทิพย์  เกิดมี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กชายชัชพล  ผาดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายชานนท์  น้อยโส โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วรรณวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หอมจัด โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เสนจันตะ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายฐิติภัทร  แพงดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงณปภา  รอดสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงณัชกานต์  เสนสวน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ชมลา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายณัฏชนน  ขนทอง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กชายณัฏชนน  สระแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงณัฐธิดา  แจ่มใส โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กชายณัฐพงศ์  บุญเกิด โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายณัฐภัทร  พาดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กชายณัฐวุฒิ  นิสาวัน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงณิชกานต์  เสนสวน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงทิพวรรณ  ทวีพร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กชายธนกฤต  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงธนพร  ปาสานำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายธนพล  ศิริพงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายธนาธิป  บัวริ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงธันยชนก  โสภาพ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงธันยพร  ภูวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงธันยพร  ยะตะโคตร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงธารธิดา  ขันตี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กชายธาวิน  ศาสตราศรัย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายธีระเดช  นาสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กชายนเดช  คงปาน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงนริศรา  สุวิพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กชายนวัตกรณ์  กรองเทพ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงนัชชา  ทองเฟื่อง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กชายนัฐวุฒิ  ศรีประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายนัธทวัฒน์  วินิจเลิศสกุล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายนันทรัฐ  ทามนตรี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงนิชากร  พรมภักดิ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงบุญญาภา  สารวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงบุณยาพร  รินทะศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงปกฉัตร  วิชิตรธนบดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงปภาวรินท์  พึงประจวบ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงปริณดา  ยาสาชัย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงปริยฉัตร  พรมเกษร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงปรีญาภรณ์  เดชะ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงปัณฑิตา  สุทธิกุล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงปิยธิดา  อินทวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงไปรยา  ไม่แพง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กชายพงศธร  อินทะวงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงพรทิพย์  พันสุลิวง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กชายพัชรพล  จิตรรักษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงพัชราพร  เทพกรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงพัทธนันท์  โรจน์วัฒนวณิช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงพิชญาภัค  อันเพ็ง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายพิภัช  โพนชัย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงพิสชา  วรรณสุกศิริ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงพีรกานต์  ตั้งตระกูล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายพุทธรักษ์  สุพล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงภัทรนพา  สุวรรณแดง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงภาวินี  นิวงษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงมินทร์ลดา  คณะสุข โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงมีนัชชา  อ้วนไตร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กชายรชานนท์  สีเทา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงลลิตา  ลาแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายวชิราพงษ์  ศรีประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงวณัชพร  ขันธะโฮม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงวรรณรดา  เดชทะสร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงศิริวิภา  หัดสา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายศุภพชาฒากร  วรโชติอภินันทน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงสมิตา  สุริยะภา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงสุทธิดา  ดีมี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงสุพิชชา  กามัง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงสุภิชาพัชญ์  หล้าดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กรไธสง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กชายอภิชาติ  หนองเทา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กชายอมร  ต้นสังวรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายอมรเทพ  ตันสังวรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงอรพรรณ  ดีมี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงอลัญญา  ซามาตร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายอาทิวราห์  ราชวงษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงอารียา  ลุนลาน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายอิทธิพล  การรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กชายพงศ์ณชัย  คนเพียร โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.6 คณิตประถม
962 เด็กชายพชร  แน่นอุดร โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.4 คณิตประถม
963 เด็กหญิงไพลินฎา  พงศ์ธนาวรรธ โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
964 เด็กชายภูพิพัทร์  ทองอ้ม โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.6 คณิตประถม
965 เด็กหญิงกัลยรัตน์  กล่ำผัก โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุตนะ โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงขวัญพิชชา  บุรุษชาติ โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงชญาภา  จันทแสง โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงชญาภา  พรมนอก โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงณหทัย  อยู่นาค โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงณัชฌุญาดา  อุ่นชัย โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงณัฐชญานันท์  ภูผู้ โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายณัฐพล  วงษ์พรหม โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กชายณัฐวัฒน์  สมอินเอก โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงณิชาภรณ์  เกษทอง โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงตรีเทพ  บุญชัย โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กชายติณณภพ  สายสิญจน์ โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงเทวิกา  แมคนิโคล โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงธิชาดา  ท่องพิมาย โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงเบญญาภา  แสนทวีสุข โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงพราวพรรณ  โพนชา โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงพัชรดา  กุมลา โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายพัฒนวิชญ์  คนเพียร โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงพาขวัญ  สุมนารถ โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงพิชญธิดา  คล้ำจีน โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  คำเสียง โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงแพรวา  ตะวังทัน โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงภณภรณ์  โกมล โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กชายภาณุพงศ์  แสงสุวรรณ โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงภูษิตา  พ่อปัญญา โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงเมษารัตน์  ศรีสุโน โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงวชิราภรณ์​  เพชรฤทธิ์ โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กชายวรกมล  คำป้อง โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กชายวรปรัชญ์  ส่งเสริม โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงวริศราสิริ  อรุณศรี โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กชายศรเทพ  บัวเที่ยง โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กชายศรันย์ธรน์  วิเศษวงษา โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงศิริรัตน์  พลนาคู โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กชายศุภวิชญ์  โคมพิทยา โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายสุพศิน  พันพม่า โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ทาฤทธิ์ โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายอธิศ  ศิริข่วง โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงอนพัช  หล้าคำแก้ว โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงอัญญาพร  หนูรุ่ง โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงอัญญาวี  งอกวงษ์ โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม