รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  พิงพิทยากุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤชภัทร  พงศ์เนตรวิไล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกวินทัศน์  เจิมสิริมงคล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกษิเดช  ศรีวัฒนา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญ์ปุรัสกร  สิริวัฒนนุกูลกิจ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกานต์นัดดา  อาศัยศาสน์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายจารุพัฒน์  ไชยพจน์พานิช โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายจิรัฏฐ์  ม่วงสุข โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงเจนนิชา  สรรพนา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชญาน์นันท์  เหล่าสมาธิกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชนิกานต์  สิงขรวัฒน์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชลณิศ  ชื่นอุทัย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายณฐกร  วรยศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณพิชญ์รัตน์  ลิขิตวรชัย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายณัฐวัฒน์  พฤกษาพิศาล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณิชชา  ธนาทิตาวีร์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายตฤณ  สุวรรณจันทร์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายธนวัฒน์  ลื่นลม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายธัชพล  ชาวปากน้ำ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธัญชนก  ตั้งฤาษ่ีเจริญ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายธีภพ  ภู่เปี่ยมศักดิ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงนลินธารา  บิลโภชน์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนัฏฐ์ชัญญา  เจิมสิริมงคล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนันท์นภัส  สังข์ฉิม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายนันทพงศ์  ปึงศิริเจริญ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงนิชาภา  เลขะจิตต์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงนิตรดี  กิจวรพาณิช โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงบุญรักษา  บุญครอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายปวรปรัชญ์  พรหมเสน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายปัทพล  สุขสมัย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงปิง  หาญ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพรรธน์ชญมน  ศรีชัย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายพรหมภพ  วัฒเวียงคำ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายพอเพียง  วงษ์สวรรค์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพัชร์สิตา  ฐิติธนภานุพงศ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพิชญดา  โสภา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพิชญาภา  รอดสน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพิชญาภา  โพธิ์ดี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ท้วมแสง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพิภัทรา  ไพบูลย์พิทยา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายพุฒิพงศ์  เนาว์เย็นผล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงภัทราพร  อ่อนพันธ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงภัทวรินทร์  มงคลประสิทธิ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายภาวิณีย์  เท้งสา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายภูผา  อุดชุมพิสัย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายภูมิภัทร  เสมแป้น โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายภูริภัค  วงศ์ทอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงมิลิน  เภาศพันธ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงรัตนากร  สงครามภู โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงเรระ  ยะมะซะกิ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงวรนิษฐ์  ทวีพิริยะธรรม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงศรัญญ์ภัทร  ลือชาพาณิชย์กุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงศรุดา  กิจฉลอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงศศิตา  จินดารัตน์วรกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงศศินันท์  ตายี่จัน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงศศิภัสสร์  อินทร์เอี่ยม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายศิขรินทร์  คงคา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายศุภณัฐ  สีทน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายสัญชิต  ธเนศวิสูตรศิลป์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายสิป​ปกร​  เรือนงาม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายสิรภพ  พรสา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงแสงจรัส  สวงรักษากุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายอธิป  ฉันธนาภัค โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงอนันตญา  สุวรรณาภรณ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงอริสรา  ธำรงค์ประดิษฐ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณะชฎ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงณัฐนันท์  นุชสวาท โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงณิฐชานันท์  เหล่าสมาธิกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
69 นายเติมศักดิ์  โอภาสเสถียร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงทองณัฐปวีร์  ทองผุด โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงนภษร  เล่าบุญลือ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงปุณณภา  กีรติธนทัต โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงภัณฒิรา  เกิดสมบัติ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงวริศรา  แสงอากาศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงศุภนิดา  ปรุงสำราญกิจ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายเสกสรรค์  เจียมวัฒนโชติ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงอริยา  เพชรคุ้ม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงอิงฟ้า  ศิธราชู โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายกฤษณะ  มณีโชติ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายกันตณัฐ  ตั้งเจริญกิจสกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายกิตติกวินทร์  ตระการศิรินนท์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายกิตติศักดิ์  เกษมเกียรติสกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงจิดาภา  เล่าจู โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงฉัตรอลีนา  ดอนสนธิ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  รัตนพงษ์เกษม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงชญานิศา  ประพันธ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงชญาภา  อุทัยพรชัย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงชนัดดา  เทียนแท้ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงชนิดาภา  ประคุณหังสิต โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงชลินทรา  เพ่งศรี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายชวัลวิทย์  ธนานิธิจารุกร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงชาคริยา  ทิพย์ไสยาสน์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงชิณา  เพ็งชะตา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงญาณิศากรณ์  ผ่องศรี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายณฐกร  ภูมิชัยศรี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงณปภัช  เอี่ยมรัศมีเพ็ญ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายณภัทร  พันธ์ฟัก โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายณภัทรพงศ์  สมพรชัย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณภัทรารัตน์  หอมประเสริฐ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงณัชชา  โพธิวังตระกูล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงณัชชารี  ชัยมั่นคง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงณัฏฐ์ชามา  มหัสธนเดชาวงศ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงณัฐนรี  พรหมอินทร์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงถามุนา  สมบัติบำรุงสุข โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายธนกฤต  บัวประเสริฐ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายธนทรัพย์  แสนสุวรรณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายธนภัทร  เจนชัยมงคล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายธนัท  สาครสง่าศักดิ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายธนากร  กอผจญ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงธมลวรรณ  ภู่เปี่ยมศักดิ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงธีรดา  เฉลิมศรีภิญโญรัช โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายนนทพัทธ์  ชุมพาลี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงนันท์นภัส  ภู่มงคลโชติพัฒน์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงนุชวรา  ทองศรีจันทร์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงปภาดา  วิชัยวงษ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายปรมินทร์  สกลภาพ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงปริฉัตร  ปัตถา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงปรียาดา  ศรีวิเศษ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายปวัตร  กีรติธนทัต โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงปิ่นทอง  มากบริบูรณ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงปุญญิสา  นพเจริญ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงปุณิกา  คงช่วย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงปูริดา  กระจ่างศรี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายพชฏ  มรรคเจริญ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพชรมน  กมลวานนท์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายพนธกร  มีลาภกิจ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายพรชัย  ธนะศิรินาวิน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงพรรณปพร  จุลมณีรัตนกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพริม  นาสุรินทร์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายพัชรวัฒน์  พงษ์ศิริรัชกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายพัฒนภัทร  ไพบูลย์พิทยา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงพิชญาพร  เลื่องปัญญาวงศ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงพิญญาพัชญ์  สมเชื้อเวียง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพิมพ์พนิต  อุทัยฉาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงเพียงขวัญ  บำรุงบุญประเสริฐ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายภูบดี  จงขวัญยืน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงมณฑิตา  รุจิญาณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงมุกอันดา  เสมอใจ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงมุจลินทร์  สง่าศรีรัตน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงเมวิกรณ์  รอดปั้นเตชสีห์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายฤทธิ์นรินทร์  เรืองจุ้ย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงลภัสรดา  ทองหวั่น โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายวชิร​วิทย์​  กิจเจริญ​ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงวันวิสาข์  มัยเจริญ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงวิชญาดา  นกเม้า โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายเวลาบุญ  ธาตุทอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายศุกลวัฒน์  รอดม่วง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงสุภิดา  จีนประชา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงอัญชลินทร์  สาชิน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงอัญชิษฐา  นวมนาคะ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงอันนา  ม่วงวรรักษ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายก้องภพ  เหมือนมณี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงกันต์  คัชชิมา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงขวัญชนก  จี้แสง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงเขมจิรา  ใจซื่อกุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายคณิศร์  วิลาศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายณัฏฐ์ภัทร  นิตย์เสมอ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทัพเจริญ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  คิ้วสุวรรณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงธัญวรัตม์  พูลสุขโข โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายธีรเดช  โหมดเอี่ยม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายธีรเมธ  พรทรัพย์สุนทร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายธีระเดช  ซุ้นเจริญ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายนฤนาท  คนคง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงนฤสรณ์  สุขวรรณดี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงบุญญาภา  อภิบุญญาวรกุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงปรียนันท์  โพธิ์ถนอม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายปุณญวัฒน์  พึ่งประยูร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงปุณยภา  ชูวงศ์วาลย์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงพลอย  สุขแก้ว โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงพิชญา  มิ่งชัย โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงพีรณา  พรมจีน โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายพุติมันต์  ฮวบบางยาง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงภัทราพร  ตะโกเนียม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงภัทราพร  พวงระย้า โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายภินิชคุณ  สาริยา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายภูผา  หิรัญสถิตย์พร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายวรากร  พรศิริกาญจน์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงวริศรา  เธียรธโนปจัย โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงวฤณดา  ศิริศุภวัตร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายวัณณุวรรธน์  จิตรสมบุญ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายสิทธิภูมิ  เหล่าสมาธิกุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงสุธิมา  ไชยเอียด โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
184 นางสาวอภิฤดี  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายอภิวัฒน์  กอปทุมกาญจน์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายอรรถพล  ปลาบู่ทอง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงอโรชา  ชัยมั่นคง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายกนกศักดิ์  เสือสว่าง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงกษิรา  พูสุวรรณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายก้องภพ  แจ่มเจริญ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงกัณญาพัชญ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายคณิน  วิจิตร์ปัญญารักษ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายจิรกร  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายชานนท์  ปึงธนานุกิจ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงณภัทร์  นาคทรัพย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงณัฐชานันท์  รอดรักษาทรัพย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงเณศรา  โกกุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายตรัยคุณ  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายธนภัทร  เหล่าอยู่ดี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงธนัชญา  พุทธคี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงธีรกานต์  เดชปรารมย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เขตอุดมชัย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงปภิปาลศา  วณิชไชยกร โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายปัณณพัฒน์  ศรีอนันต์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงปุณณภัทร  เหล่าอยู่ดี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายพลพิสิษฐ์  พรพรหมมาตร โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงพิชชาภา  ทองดีนิธิพัฒน์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงพิชญธิดา  แสนภพ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงพิชญนันท์  เลิศผดุงสุข โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายพีรดนย์  จันทร์ร่มเย็น โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ตุลารัตนพงษ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายภาณุพัฒน์  แก่นจันทร์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายภูิมิพันธ์  โชติพันธ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายรณกฤต  ของนา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายรัฐศาสตร์  ก่อเกียรติตระกูล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เชื้อแถว โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายวรรณกร  ชอบใจ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงวิรัญดา  เที่ยงตรง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายวีระยุทธ  คชศาสตร์ศิลป์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงอัจฉริยา  น้ำสมบูรณ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงอัยย์รดา  ไทยพลับ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงกตกร  ธนาพรทิพา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงกรชนก  ชีวีวัฒน์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายกฤษณ  รัตนนุ่มน้อย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายกัลป์ระพี  ศรีขันติกุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงจันทกานฐ์  ณัทกลทีป์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายจิราวุฒิ  สุขสมัย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
228 นายฐิติภัทร  สำราญ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายฐิติวัสส์  เจษฎานันท์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นายดิษฐวัฒน์  สุวรมงคล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายเตชินท์  พันการุ่ง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายธนดล  ตันเตชะสา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
233 นายธนภัค  เนตรธุวกุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายธนวิทย์  พรชื่น โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ตุลารัตนพงษ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
236 นายนันทภพ  ภูล้นแก้ว โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายปณิธิ  เพชรนุ้ย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
238 นายปัญณัฎ  สาวิลุน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงพัฑฒิดา  พวงทอง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายพิรชัช  ท้วมจุ้ย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายภัทรภูเบศ  ฉิ่งทองคำ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงลภัสสินี  สุวรมงคล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายเลิศสุวัฒน์  เทศเนตร์แจ่ม โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงวิรัลพัชร  กิตติพิบูลย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายวีรภัทร  เรืองพิจิตร โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายวุฒิชัย  กุลสืบ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวศิริพร  ไทยสง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงศุภิสรา  เอกผาชัยสวัสดิ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายสมยศ  ต่อแสงเฉลิม โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นายอติวัตติ์  กริตตานุกูล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงอมรพัฐ  สมิทธากร โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงอัจฉริยาภา  มรกตจินดา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายเอกนิษฐ์  นุชาดี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายกรวิชญ์  สัมฤทธิ์วงศ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงจิดาภา  สุทธิวิริยะกุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงชนิกานต์  สุคนธมาน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงฐปนา  ศรีสำราญ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายณัชพล  จารุเมธาชัย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณัฏณิชา  เกาะเต้น โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายดิศธรรม  สุวรรณมโหสถ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายดิศพงษ์  อบเชย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายธนนันท์  หนูอินทร์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายธนภัทร  ธรรมเวช โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายธนภัทร  ภควณิช โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายธรรศกร  จิตรธิรา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงนภัส  อาราเม โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายนรภัทร  สอาดเอี่ยม โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงกล้า โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายปธานิน  เพชรนุ้ย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงปริยากร  ไทรแก้วเรือง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงปัทมาพร  ปั้นปัญญา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายพงศกร  มธุรสพงศ์พันธ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงพลอยพิชชา  ชีวรัฐพัฒน์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพัชญ์พิชา  บารมีธนธร โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายพัทธนันท์  กวางเส็ง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงพิชชากรณ์  หุ่นสำราญ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงพิชามณชุ์  นุ่นปุย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ศุภธีระวาณิชย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงพีชญา  กุลศรีวัฒนไชย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายพีรพล  นัทธีศรี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงเพชรรุ้ง  น่วมไข่ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กิตติวิริยะการ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงมสารัศม์  ธนัสจำรูญศักดิ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงเมธาวี  เกติพันธ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงวรรณภัทร์  จินตศิริรัชต์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายสทานน  กาญจนาทวีลาภ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงสุภาวิกา  อุนาภาค โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายหิรัญ  โชติสวัสดิ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงอธิชา  บาลสดชื่น โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายอิทธิกร  ลิ้มจิตสมบูรณ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงกชพรรณ  แซ่ตั้ง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายกตัญญู  เตรียมโพธิ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายกฤตานนท์  เกิดมาก โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายกวินท์  นาคนาม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายกษิดิ์กานต์  ณรงค์เลิศฤทธิ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงกัญญ์วรา  การะเกตุ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงกัญญาภัค  กิตติศุภคุณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกศูนย์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
299 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  จรัลวรวงศ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายคณะพัทธ์  คำเสนาะ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายจักรพงศ์  ตั้งสิริวัฒนาพงศ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายจิรพัฒน์  พุ่มจันทร์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยานนท์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงฉัตรพิศุทธิ์  พันธนะหิรัญ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงฉันท์สินี  ศรีกิ้ม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายชนาธิป  แซ่เอี้ย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายชนินทร  แป้นไทย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายชยพล  ทองชิว โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายชวกร  กาญจนพิบูลย์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายชัชวาลย์  กลั่นเขียว โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลู่พรธนพัฒน์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงโชติกานต์  สิงหาอาจ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงฐิชารัศม์  ธีวราพิวัชร์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายณชพล  นีใหม่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงณฐยา  สุเสงี่ยม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงณดา  วุฒิจิรนันท์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายณดีล  ใยมุง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายณพสร  จันทวงศ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายณภัทร  เพชรรัตน์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
320 เด็กชายณภัทร  ไทยประเสริฐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายณัฏฐ์ธนัน  ปิยะมัยคงเดช โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายณัฏฐภูริ  ยอดมนต์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงณัฏฐวารี  สงวนพร้อม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงณัฐชยา  เปรมพงษ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลิมปิผล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงณัฐณิชา  เอื้ออุปถัมภ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายณัฐธัญพงศ์  เอี่ยมทองคำ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายณัฐพัชร์  อัจฉริยปัญญา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
329 เด็กชายณัฐภัทร  สีแก้วน้ำใส โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงณัฐมน  นรารัตน์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงณัฐวศา  วันทนากร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงณัตชาลีย์  อัจฉริยปัญญา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงณิชารัศม์  ตันติปัญจโรจน์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงตมิสา  ปิยธโนภาส โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงทนิศรา  คำจันทร์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงทิพย์ธิดา  กุกอง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายธนกร  รักคำ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
338 เด็กชายธนพิสิษฐ์  ศรีแสงจ้าย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
339 เด็กชายธนาธิป  เขียวคำรพ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายธัญ  สุขพลสวัสดิ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงธิดาวรรณ  พรรณราย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายธีร์ธวัช  ไกรนอก โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงธีวิภา  พานา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายนรเศรษฐ์  จันทร์กลั่น โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงเนตรชนก  สมมาตย์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงบุณฑริกา  คล้ายสุบรรณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายปธานิน  สิมะเสถียร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายปภังกร  ตระกูลเกษมสิริ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
349 เด็กชายปัถย์  ทองเจริญ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายปุริมปรัชญ์  แก้วงาม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
351 เด็กชายผลิตบุญ  ศศิบุตร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายพชรพล  น้ำใส โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายพฤนท์เดช  วรรณประสิทธิ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายพลพีระเดช  เหล่าโภคทรัพย์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายพลวัฒน์  มหเพลินจิตต์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายพัตร์พิชญะ  นุ่มนวล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
357 เด็กหญิงพิชญานิน  คลังทอง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายพิชยุตม์  รชตะนบูรณ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายพิฑนพ  สุทธิโพธิ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงพิมพิมาย  ทัดพินิจ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายพุฒิพัฒน์  บุญวงศ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายภัคสร  เพชรทอง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายภูชิสส์  บุญขจาย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.6 คณิตประถม
364 เด็กชายภูปกรณ์  อินต๊ะเม้า โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายภูเมธ  ธนันท์ธรากุล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
366 เด็กหญิงมินทร์ธิดา  จินดานิล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงมิลินท์  เพชรทอง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
368 เด็กหญิงรวิสรา  พรมจันทร์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายรัชชานนท์  กานุสนธิ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงรินลดา  สงวนงาม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
371 เด็กหญิงลภัสรดา  สุวิมล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงลัลน์ดรัล  ปุญเศรษฐกาญจน์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
373 เด็กหญิงวรกมล  พ่วงจาด โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
374 เด็กชายวรวิทย์  ศักดิ์ศรีสุววรรณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายวรสรณ์  สลีวงศ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายวรินทร  เถียรทวี โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
377 เด็กชายวิทวัส  ทองอ้ม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
378 เด็กชายวุฒิภัทร  ปานดวง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
379 เด็กชายศรัณยพัชร์  ลิ้มศรัณกุล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
380 เด็กชายศุภกร  หรั่งสีสุทธิ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายศุภพรพงศ์  นธีนาม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
382 เด็กชายศุภวิชญ์  วงศ์สิงห์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายศุภสิน  หาญโรจนกุล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายสรรค์พร  ยอดเครือ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายสิทธิวินทว์  พุ่มจันทร์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายสุภทัต  ภาคภูลภัย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
387 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ภาสุกัญจน์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายเสฏฐวิทย์  ภัทรธิตินันท์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
389 เด็กชายเสมา  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงอภิญญา  แสงทอง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงอรปรียา  รักคำ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงอลิญภา  สุภาพกาญจนา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงอันนา  หมอนทอง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงกฤตยา  อ่อนละมูล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายกานต์นที  ประดุจชนม์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายกิตติพิชญ์  สุขะนนท์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงกุลรดา  รัตนกุลสุรางค์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงขวัญศลิษา  ประมูลทอง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงคีร์ฎิญา  นิธิบัญญาวงศ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงจิตพหัสดี  พุทธา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงจิรชยา  ตุลากัน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงชญานิศ  เปาคำ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงชนิสรา  ศิลลา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงชลธิชา  บุตรศรีพลอย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงณฐพร  แสงทอง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงณฐภัค  ไข่ลือนาม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงณภัทร์วฤนท์  อิงคานุวัฒน์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงณัชชาณี  ไกรเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงณัฐชาพัฒน์  ม้อเจี่ย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายณัฐดนัย  ชูศรีหะรัญ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงณัฐพัชร  เผื่อนศรีเมือง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงณิชกมล  ไชยรัตน์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงณิชฌาภรณ์  บุญญศิริวัฒน์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงณิชาภัทร  กรรเจียก โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงเณศรา  วารนิช โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายตฤนกานต์  เสนาทอง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงทักษอร  คนเทศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงธนวฤนท์  อิงคานุวัฒน์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายธปณัฐ  สุขแสวง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายธราเทพ  ตันเจริญ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงธัญชนก  อังกุรรัชต์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แก้วอนุ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงธีญารัศมิ์  โห้ถนอม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงนพวรรณ  บุญยรัตน์พันธ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงนริดา  แดงตะโคตร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงนันฐกานต์  นรดี โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงนิษฐา  ดิษย์มาลย์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายปภิณวิช  แตงเติมผล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายปยุต  บุญเรือง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงปรายฟ้า  วิริยะชาญชัย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงปัญญรัช  จำพันธ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายปากร  สุวรรณพงศ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงปานไพลิน  พิมลรัตน์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงปิยธิดา  มูลมาตย์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายพงศ์พีระ  ลาวัณย์พฤติกุล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงพรรณิชา  แดงงาม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพัชรนันท์  แซ่พู่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงพัชรพร  เบ้าสุววรณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงพิชญา  ประสพสุขนิธิกุล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงพิชามญช์  อินปัญญา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  รักชาติ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  พันธุ์เจริญ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายภูริณัฐ  กั้นเกษ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงเมธปิยา  กองชัย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายรชนนท์  เพชรวราภา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงรดา  ครุฑธา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายวงศพัทธ์  พลชัย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงวรรรวิสา  อภิสมาจารโยธิน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงศรณ์วณัชญ์  กรจำรัสกุล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงศรีสุพัตร  นิติพันธ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายศักดิ์ดา  สวัสดิ์ดวง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงศิริสรัชต์  มณีกลาง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงศิลป์สุภา  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงสาริสา  พิมทอง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงสุชานันท์  จันทะวงศ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงสุริสา  มัดจันทร์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายอธิพงศ์  จารุวัฒนวงศ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายอธิพันธ์  จารุวัฒนวงศ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงอิศณาภาสิ์  สุริวงศ์วัฒนา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงภัทรธิดา  หุ่นสวัสดิ์ โรงเรียนวัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงภัทรภร  พงษ์ปาน โรงเรียนวัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายออมสิน  คงชื่นสวัสดิ์ โรงเรียนวัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงจารุมน  ปานเพ็ง โรงเรียนวัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงพิมมาดา  จิระประวัติตระกูล โรงเรียนวัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงสุมลธิชา  กันดีลัง โรงเรียนวัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงภิญญดา  คำกล้า โรงเรียนวัดลานตากฟ้า ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายจิรัฏฐ์  สุบัน โรงเรียนวัดลานตากฟ้า ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายณัฐพล  สังขาว โรงเรียนวัดลานตากฟ้า ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงนภัส  เข็มปัญญา โรงเรียนวัดลานตากฟ้า ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงภัทรา  ศรีสุทธาวิทย์ โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม ป.6 คณิตประถม