รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกตญา  พัชรคงพิสิฐ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลชนก  ทองมุ้ย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤตธน  แจ้งอรุณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤตภัทร  ปลื้มจิต โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤตภาส  คนอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกฤตยา  รัชตโยธิน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกวินธิดา  อยู่สงค์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัญญ์ธมน  จิตรหาญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัญญา  กันสุภาพ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สุขมาก โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกันตณัช  ถาวร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายกันตพัฒน์  ใจปฐม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายกันตภณ  ช่วยคำ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายกิตติพิชญ์  ชุณหกิจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายกิตติวัฒน์  เลื่องลือวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายเกริกไกร  อริยกวินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงขวัญข้าว  วงษ์แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงขวัญนภา  วิเศษสมุทร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายคณิศร  วรรศิริ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายคีรติ  ภิรมย์เณร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายจิตรคุปต์  วันดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายจิรภัทร  แสงประทุม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชญาณิศา  ราวเรือง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายชณทพล  เลิศสิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชนาภา  ช่วยประสาทวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายชยพล  อธิวาสนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายชยากร  ภู่ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชยานันต์  เลี้ยงอำนวย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายชลันทร  สัตย์ซื่อ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายชัชการ  พงษ์ทวี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายชาวิช  ไวยพุฒ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายชิษณุพงศ์  สงแก้ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงโชติกา  จบศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงญิรดา  บำรุงศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงฑิตยา  ปิยะชัยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายณฐกฤต  หอมนิจสกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายณนนท์  ศรีสมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายณภัทร  โสภาลดาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณภาภัช  สีชมนิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณฤดี  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายณัฏฐกฤต  ป้านอุ่น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัฐชานันท์  กฤษฎาพรอนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัฐณิชา  กิจสมัคร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายณัฐภณ  ธุวภัทร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายณัฐภาคย์  สูงเลิศส่งฟ้า โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายณัฐรัศต์  สมิทธ์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายณัทภูเบศ  รัตนวโรภาส โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณิชชา  ไถ้บ้านกวย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายดลภวัต  ศิริชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงดวิศุษม์  ศรีแสง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงทักษตา  กิตติบัวจีน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงทักษอร  ทองประ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายธนนท์กฤต  ส่ำประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายธนบดินทร์  นำศิริโยธิน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงธนพร  บุญพระ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงธนภรณ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายธนภัทร  จันทร์จู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายธนภัทร  มณฑาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายธนวิชญ์  แก่นท้าว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายธนัญ  พัฒนฉัตรภูรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงธฤฏวรรพ์  นาคโสมกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายธัชพล  ทองนพคุณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงธัญพิชญ์ฌา  ปิติโชคกุลสิริ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อ่ำบางยุง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงธีณิชา  ศรีบุญสกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายธีธัช  พูนศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงนดา  อายุเคน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนภัสร  อิงคมณี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงนลิน  ศรีสนิท โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงนัฏฐ์ชญาส์  ทิพปภาโชติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงเบญญาภา  ตันธนวิกรัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายปรมัตถ์  เพ็ชรประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายปราชญา  เพชรชื่นสกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายปัญจพล  นราแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายปัญญาวีร์  ดีใหญ่ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายปัณณธร  ประทุมชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองคง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายปิยภัทร  ปิยนันท์จรัลศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายปิย์มนัส  สังข์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงปุณณดา  ทนาพรโชคอนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงปุณณัฐฐา  กุลวิจิตร์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายพงศ์พณิช  สุรธรรมจรรยา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายพชร  ผลินธร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายพชร  อางนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายพชรวัฒน์  สิงห์เมือง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพนิดา  อาจศิริ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพรหมภัสสร  จิระเดชประไพ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายพลภัทร  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายพลภัทร์  ชูราศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุณยศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุมี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายพิชญุตม์  ลิ้มศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายพิชยะ  สมบูรณ์ศักดิ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพิมพ์นารา  จันทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายพิสิษฐ์  สุรธรรมจรรยา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายพีรกรณ์  จิตรหาญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายภัทรกฤต  ตันยาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงภัทรนันท์  วรฮาด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายภาสวี  จารุทิกร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายภีรวิศ  ใจฐิติวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงภูริชญา  ภู่คำ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายภูวณัฏฐ์  ศิริภักดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายรชต  อางนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงรชตภร  คู่ครองทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายรฐนนท์  ไทรชมภู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงรัชนก  ศิริถาวร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงรัฐนันท์  ทรัพย์สินเสริม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงเรณุกา  จบศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายเรืองสิริ  ค้ามั่งมี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงฤนันนัชท์  วันดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงลักษมิมาตา  ปัดภัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงวัลอาสาฬห์  ศิริชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายวิฑูรย์  จันทร์ประชุม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายศุภณัฐ  บุญเพชร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายศุภณัฐฏ์  สุขสันต์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายสิรวิชญ์  มะคำแป้น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงสิรินดา  ชื่นชม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายสิริวิศน์  ลิ้มวัฒนะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายสุกฤษฎิ์  คำแสน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงสุณัฐชา  ธาราพรหม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายสุทิวัส  ตากสุนทร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงสุรภา  แสวงผล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงสุรัชนา  แสวงผล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  พลายนุกูล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายอชิระ  ทองยี่สุ่น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายอชิระ  รุ่งกรุด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายอติคุณ  ตรงแจะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงอภิญญา  เรืองวอน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงอภิวลัญช์  ศักดิ์สิริวาณิช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายอรรจฐานิศร์  สุธรรมนิธิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายอรรถเศรษฐ์  สุธรรมนิธิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายอัครวิชญ์  ศรีมกุฎพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แช่มพุก โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงเอวา  ปัญจพงษ์พิศาล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงกชพร  ดวงสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายกรภัค  กันทัด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายกษิดิศ  จึงสมานญาติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกษิรา  อินเหยี่ยว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายกองทัพ  สุนทรวารี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกัญญาภัค  อังกุรวานิช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกัญฐณา  แดงบางแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกันตาณัท  แสงนิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกันยาวีร์  นาทวรทัต โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ตุ้มทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกานต์ธีรา  พันธุ์มะเกลือ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายกิจจ์ธนาภณ  โกมารทัต โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  วงศ์จำปา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีพินิจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายกิตติศักดิ์  ผลสนอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกิรติกา  พิพิธโภคา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกุลิสรา  นิลวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงเขมิกา  โกลละสุต โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงคณัสวรรณ  ทองหนัน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงจันทร์จ้าว  ไศลพร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายจิณณพัต  อังกูรสุทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงจิดาภา  พูนศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงจิดาภา  ไทยอุดมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายจิรัฏฐ์  คชลัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายชนธัญ  ปฏิภาณอำไพ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงชนิกานต์  รัตนวิมล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายชยณัฐ  อินทนชิตจุ้ย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายชยุต  ธนะโชคอุดม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงชลชญาน์  ปิ่นทองดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงชลธิชา  บุณยรัศมี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงชลพรรษ  ปฏิพิมพาคม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายชลวิรัช  รู้สมกาย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงชัญญา  สูงกิจบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงชัญญาภร  ปั้นทองดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายชินชวกร  ชินเทศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายชินปนันทน์  วัฒนธีรางกูร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงซาบีน่า  โลโบเรค โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงญาณิศา  เกิดบ้านไร่ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงญาตาวี  ปัญจะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงฐิตาพร  เมธสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สิริตานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงฐิติชญาดา  สุริยาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงฐิติวรดา  สุริยาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณฐภัทร  ธุวภัทร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณภัทรลดา  พงษ์ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายณเอก  หุ้นเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายณัชภัค  หวานแหลม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณัฐกมล  อยู่มั่น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณัฐชญาธัญญ์  เดชสิทธิ์ธาวิน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายณัฐดนัย  ธรรมประกอบ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณัฐนิชา  จิโรจโอฬาร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณัฐภัสสร  บุตตะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณัฐวิภา  โกมารทัต โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายณัทกฤช  อริยะธนากูล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงณิชกานต์  กลัดชื่น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงณิชชาภัทร  วิจิตรไพรวัลย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงดลพัทธ  บริบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายเตชินท์  จารุวัฒนพานิช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายทัตสุ  เตียงลัดดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธธีร์ธร  ภู่โชติมณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธนกร  วิชญ์ภาสลาภวัต โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายธนกฤต  มณฑีรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายธนดล  งามจริง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายธนดล  แอตัน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงธนพร  สันทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธนภัทร  เพ็ชรงาม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงธมณ  เอกคณาลักษมี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายธราเทพ  เสถียรพานิช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงธัญพิชชา  วงศ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงธิดากานต์  ตรีภุมมารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายธีทัต  นิตย์แสวง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายธีธัช  ทองลิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายธีร์ชานัน  ปฏิปทาพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายธีรทรรศ  อำนาจเจริญพร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายธีรภัทร  สมบูรณ์บัติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายธีรศักดิ์  สิงหวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายนนทภัทร  พูลเสม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายนพดล  ทองวงศ์ญาติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงนภัสนันท์  ดิษเณร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงนริศรา  สุทธิพงศ์พาณิช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงนฤมล  ปั้นทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงนวพร  มีบุญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงนวพร  สมิทธ์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงนัทธกานต์  กัลยา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงนัทธ์ปภัสร์  มหัทธนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงนันต์นรี  ธงอาญาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองงาม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงนิษฐ์ชลีย์  ปฐมทัศน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงเนตรนภา  ธนาวรสรัล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายบุญญฤทธิ์  แกวทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงบุญธิชา  ชูเถื่อน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงเบญญาพร  แซ่ก๊วย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายปกรณ์  ปาณาตี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายปฏิมากร  ผิวชะอุ่ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายปภังกร  ชนาเนตร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายปริยวิศว์  กลิ่นสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปัณฑารีย์  โพชวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายปัถย์  อรุณศรีประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายปีติพล  รอดอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายปุณณ์กวิณ  กาญจนาพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงปุณณภา  ป้องกงลาด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงปุณยนุช  ป้องกงลาด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปุณิกา  ไชยบัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายปุริม  จิรัตนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงเปมิกา  สมัคราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงเปมิกา  สุคนธนิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงเปมิกา  อุดมผล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายพชรพล  แสงเกตุ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพรชนก  แย้มสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพรรณพรรษ  ตรีพจนีย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพรรวัล  ระพาเพท โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายพัชรวัฒน์  ไทยเหนือ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพิชชาภา  ลำวิไล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายพิเชษฐพงษ์  พันทนพิเชฐ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายพีรวิชญ์  พันเพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงภคภรณ์  ชูราศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายภณภัค  ใจสมุทร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงภทรมน  สะสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายภัทรชลักษณ์  สมิทธ์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงภัทรลภา  พุฒทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงภัทราวดี  บุญขจาย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายภาคิน  นนกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายภาณุวัฒน์  เรือนนุช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงภิญญดา  เปล้าเร่ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายภูตะวัน  ปิยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายภูรีเชษฐ์  ค้ามั่งมี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายยศวริศ  พลอยศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงรมิตา  สำเร็จทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายรัชพล  โพธิ์ทองนาค โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงรัตน์รวี  ระวีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงรินรดา  จั่นวิลัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงลภัสรดา  แดงทับทิม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงลัลน์ชิสา  อำนาจเจริญพร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงวริศรา  รัตนพรสุข โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงวริษรดา  ตันยาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายวิชยุตม์  สิริสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงวิรัลพัชร  เขียวเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายศตายุ  บ่าพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงศศิรดา  สระทองนวล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงศิตาพร  พรมมา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายศุภณัฐ  เซี่ยงหวอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายสรัณวิชญ์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายสิปากร  ปึงธนานุกิจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายสิปากรร  ปึงธนานุกิจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงสิรินญา  ธัญลักษณ์เดโช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ธนาธรพงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสุทธดา  คำทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงสุภัชชา  เก็บค้างพลู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงสุรดา  มณีเทศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงเหมือนฝัน  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงอภิชญานันท์  เพ็งตะโก โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงอริยาภัค  เหลืองวิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงอันดา  ปัญจพงษ์พิศาล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงอาภากร  เศรษฐบุตร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงอารดา  เงินอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงอิงค์พิศา  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายเอกวิญญ์  ลี้ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงไอรดา  ทาสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายกฤตภาส  เทพสุริยาเวช โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กองกัลยา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงเกศรา  วรรณชิต โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายจักรพงศ์  ภูมูลนา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงฌามา  คงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายธนพงษ์  ไทยวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายธีรภัทร์  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงนภัสรา  มลคล้ำ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายนัธทวัฒน์  ฟองเหม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายปติภัทร  ตะโกพ่วง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายพัทธนันท์  ลิ้มทวีส่ง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงพิชชา  เอี่ยมเทศ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายพุฒิพัฒน์  ขาวอุบล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงภัทรกันย์  เหลืองโสภากร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายรัชชานนท์  แสงดี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายวัชรพงศ์  ญาโนภาส โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายศุภโชค  ขุทรานนท์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เลิศวิจิตรจรัส โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายอริยะชาติ  พาณิชย์สกูลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงกชพร  รัศมีฉาย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายกรณ์  วิริยะยุทมา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกัญญภา  กลิ่นประชุม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกานต์ธิดา  แถบทอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงข้าวตัง  สุขผ่อง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงจันทรรัตน์  พลานนท์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายเจษฎา  ภาน้อย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงชญานินท์  สุขเข โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายชนันพัฒน์  ตรีเดชา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงชนิกานต์  พุทธรักษ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงญานิศา  จันทราศรี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงฐิตารีย์  ชวกรณ์โกศล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงฐิติชญา  เทวา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายณัฐ  นกดารา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงณัฐนรี  กิจค้า โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงณัฐพร  สุวรรณดี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงณัฐริกรานต์  วัฒนะนุพงษ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายธนัช  ภูวภัทรภิญโญ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงธัญชนก  ปั้นประดับ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงธัญสินี  แซ่อั้ง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงธิดาพร  แกล้วกล้า โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงนลินทร์ธารา  สงวนสัตย์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงนารดา  ฉันไชย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงปภัทวรินทร์  สมบูรณ์รุจน์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายปัณณ์วิชญ์  พชรธนะวานิช โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงปารย์ปวีณา  เอียดเรือง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงไปรยา  สุภากาวี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงพลอยรฐา  คูณประสิทธ์พร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายพิจักษณ์  เสริมชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายพิชิตชัย  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บำรุงโรจน์สกูล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายพุฒิพงศ์  ขาวอุบล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายพุธพศิน  แตงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงมัญชุภัสร์  อนุศาสนี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายรัฐภูมิ  หอมละออ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงลภัสรดา  สังวาลย์พานิช โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายวชิรวิชญ์  ตรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงวรยา  จันทร์วรรณ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงวรรณพัตร์  รัตนะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายวรรณรุจน์  สุขตะโก โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงสมิตา  ผันพิทักษ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายสุชาวิทย์  กันตะเพ็ง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงสุดที่รัก  ธนาริยานุกูล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายสุภเดช  วรุณวรภัทร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงโสวิชญา  พ่วงทอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายอัศดินทร์  ปิ่นฉิม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายอิทธิพล  ชมสารวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายกฤตภาส  พันธุ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
362 เด็กหญิงกวิสรา  ดีทองคำ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ประดับแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงกัณสมนณัฐฏ์  ภาสนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
365 เด็กชายกัลญ์ธพณ  เกลี้ยงมะ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงกานต์สินี  ศรีภาชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายกุลวัฒน์  โล่ห์สวัสดิ์กุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงเกณิกา  เจริญสุขสถาพร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
369 เด็กหญิงขวัญชนก  จงแจ้งกลาง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายเขมกฤต  สายสวาท โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายคชาทร  ชาครีย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
372 เด็กชายคริษฐ์  ศรีภัทราพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายคุณัชญ์  รักอาชีพ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงจิรณา  สมบูรณ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงจิรัชญา  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายจิรายุ  สุขอยู่ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายเจตนิพัทธ์  โถวสกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายฉัตรธาวินร์  พิทักษ์เนติกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายชยพล  สาลีผล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
380 เด็กชายชยพล  สืบวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายชยพล  เอี่ยมสุภัคกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงชยากร  วิริยบุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายชยุต  พบสิริเกษม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงชลธิชา  สุขสงวน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายชินพรรธน์  ธีรากุลเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงชุดาทิศ  เย็นยุวดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายชุรินทร  ชุรินทรพรรณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงญาดา  สุทธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงณฐมน  อาวุธทอง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายณธรา  สงวนสัตย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงณภัค  ธนปาลีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงณัฐชาวีร์  มณีเทศ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีอมรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายณัฐพร  ศรีอมรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
395 เด็กชายณัฐภณ  จักกะพาก โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
396 เด็กชายณัฐวุฒิ  ประเสริฐเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงณัฐสินี  ไพศาลตันติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
398 เด็กหญิงณิชาพัชร์  กิตติมั่นคง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงติณณา  เกียรติเทเวศร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
400 เด็กหญิงทัชชภร  อัครวิภาส โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายธนกฤต  แสนชัยสกุลกิจ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
402 เด็กชายธนธาดา  คงเขษม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงธนาวดี  ชูใหม่ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายธนิก  ไถ้บ้านกวย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แตงเกตุ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
406 เด็กชายธีรภัทร์  ทวีศรีอำนวย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายนันทณัฐฐ์  ธีรปรีดากุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายนิธิโรจน์  เห็นเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
409 เด็กชายปรมะ  มงคลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายปรมะ  ศุภผล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงปรีญาณัฏฐ์  จุลแสน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงปาริน  ทรงเสี่ยงไชย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงปุญญิสา  อำนวยบุญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงพรภัสส์ษา  ธนากุลดำรงภัทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายพลกฤต  เชื้อนุ่น โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
416 เด็กชายพศิน  วิภากูล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายพัทธ์ธนา  ตั้งศรีไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงพิชชาพร  สามภูศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ตันครองศิล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ศรีกิจวรการ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายพีรธัช  โชดัง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
422 เด็กชายพุฒิธร  อำนวยศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายพุทธคุณ  สิทธิศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายพูนพงศ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงแพรพลอย  จันทร์คำเรือง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงภคพร  นิยะมะ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงภคมน  เขมวราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายภชานนท์  จารุทิกร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายภัคพงศ์  มะสาแม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายภัทรพล  กิจวัชรากรกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
431 เด็กชายภัทรพล  เกษศิริ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
432 เด็กหญิงภัทรภร  สังข์สม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายภัทรภูเบศ  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายภัทรวุฒิ  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เพชรหยอย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงภิญญดา  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
437 เด็กชายภีรภัส  ฉายประกายแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
438 เด็กชายภูปกรณ์  ไชยชาติ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
439 เด็กชายภูมิพัฒน์  ว่องเพิ่มผล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงมิณา  ปฐมเจริญสุขชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงเมธาพร  ตระกูลขุนจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงโยษิตา  วงษ์ชื่น โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายรภัทร  พงศกรรังศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
444 เด็กชายรัชพล  ศรีมณี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายวรชัชช์  เนตรจรัสแสง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายวรเชษฐ์  จันทร์เจริญผล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
447 เด็กชายวรพัทธ์  นาคอ่อน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายวัชรธฤต  แตงเทศ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายวิริทธิ์พล  สายอุทยาน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายวีรวิชญ์  อัครเรืองกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายศรัณยพงศ์  ตั้งใจรักการดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
452 เด็กหญิงศรัณย์พร  วงษ์ชื่น โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงศศินันท์  น้อมนำทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงศศิพัชญ์  ปรวัฒน์ณัฐกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายศิรวิชญ์  สิริพุฒิพรกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงศิริกานต์ดา  นววัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายศิวกร  กาญจนามั่งศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายศุภกิจ  ยุวจิตติ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายสกล  ลาวัณย์วิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงสาริสา  อุณอนันต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงสิรภัทร  กิตติสุขมงคล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ยางสูง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงสุวพัชร  เนตรหาญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงอรอริญชย์  บุญญา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงอรุณรัศม์  ตั้งจารุวัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายอัครวัฒน์  นาคเทศ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายอัฑฒ์ฐวิชณ์  ทองบัวศิริไล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายอารีย์  จิรธนานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สัจจาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงไอยวรินทร์  ภัทรพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงกมนทรรศน์  โสภา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายกรพล  สุขเจริญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายกรภพ  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงกวิสรา  ธนกุลวรภาส โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงกษมา  พวงเงินสกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกิดโถ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายกันตพัฒน์  อ่อนแช่ม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงกาญจน์สิตา  ธนาโชติชัยวัชต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงกิ่งเพชร  แต่สกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายกิตกวี  กวีศิริกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายเกษมพันธ์  กุลทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงเขมปภาภัค  ไทยแท้ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงจิดาภา  พิสุทธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายจิรัฏฐ์  สิริสุนทโรทัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงจุฑาพร  พรทัศน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กชายเจตนิพัทธน์  จิวรรจนะโรดม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงชญาณ์พิมพ์  แก้วพิจิตร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงชญาดา  ภูริเทเวศร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงชนกานต์  สัมมเสถียร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงชนันณัฏฐ์  ฉันทวิลาศ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงชัชชญา  สายหล้า โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายเซณศิวกร  ศรีศิวานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงญาณิชศา  ทรัพย์ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายณกูล  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงณปภัฏ  อินเถลิงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงณัชพัฒน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายณัชสมิทธิ์  สุริยะยรรยง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงณัฐฐะวีวรรณ  จงสุขไกล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายณัฐวรรธน์  โชคบำรุงศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายณัฐวริทธิ์  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  อ่อนช้อย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงณัฐศศิญา  เทอดไทยสง่า โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายณัฒธ์ฐสิทธิ  บุญวิเซ็นต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงดมิสา  อมฤตโอฬาร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายตรัยคุณ  ไกรวิจิตร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายติณห์  ลือเวศย์วณิช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงติรยา  โตบารมีกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายเท็ด  เลิศมีนัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงธนพรรธน์  แซ่เอี๊ยว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายธนภัทร  วิทลัสวศินุ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายธนัท  โลหิตพินทุ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายธีรนัย  อินทร์รักษา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายธีรวรรธน์  สุทธิศิริมงคล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายนกรณ์  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงนนทวรรณ์  สุไพรวันย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงนพนภัส  พงศ์สินชินภัทร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงนภาภัสร์  ชาวนาผล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงนวพร  นวสิทธ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงเนตรนภา  จันทวิชชประภา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายบุญญพงษ์  ก่อเกษมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงเบญจพร  ธรรมจิตติโชคดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงเบญญทิพย์  อำนาจวสุสิน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายปภิณวิช  จันทรานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายปวรุตม์  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายปวรุตม์  สุขสงวน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายปวเรศ  เกิดแสง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายปุญญพัฒน์  สืบพันธุ์โกย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงปุณยวีร์  รุจิวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงพชรพรรณ  สันติธรรมบุญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงพรนัชชา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงพรไพพรรณ  จันทร์ไทย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพลอยณัชชา  ปัญญาสาร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายพลังรัตน์  ปิยะพงศ์เดชา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายพศภัค  มิตตะกัง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ฤกษ์ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงพัทธนันท์  กรีแสง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายพันศักดิ์  ทองศิริ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ธีรภาพสกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฝนละออง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กชายพิสิฐชากรณ์  เชิญขวัญศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงพุฒิพร  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงพุทธิญาดา  กาญจนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงภัคณัฏฐ์  สุริยะยรรยง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงภัณศิกกา  เลาห์ภูติ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายภัทรพล  พิพัฒน์ฐิติกร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงภิณศิกกา  เลาห์ภูติ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายภูธดา  ภูริเทเวศร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงรมณ  ปิยมิตรธรรม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงรัชนก  จิตรมณี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงลลิต  ศุภภัคว์รุจา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายวชิรวิชญ์  เอี่ยมสุภัค โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายวรินธร  พงษ์ณะเรศ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กชายวรุตม์  จิตต์บรรจง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กชายวิชนาถ  ฉ่ำชื่นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงศศิณิช์ชา  วุฒิไกรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กชายศิวภัทร  กาบทอง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายศุภกร  จารุเกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงสรัณณัชช์  อุบาลี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กชายสินธพ  ฉิมกล่อม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงสิริกร  แหวนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงสุชญา  สายหล้า โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายสุภเวช  ยอดมโนธรรม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงหิรัญญา  หิรัญโชติ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงอภัสสร  เหล่าทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายอภิชานกฤต  ธุระกิจภิญโญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงอภิพัชชา  ศรีนนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงอารยา  จิรธนานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงอิงค์สุมญชุ์  ผึ่งบรรหาร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายอิทธิกร  พินธุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงอุมา  ทิพยโสตญาน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายเอกณัฏฐ์  ฉายประกายแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงกันตา  จันทร์อนันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
574 เด็กหญิงชญานิศ  ลินกิตติ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายชยทัต  ศิริชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
576 เด็กหญิงชาลิสา  จุฬาพรศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
577 เด็กชายณพลเดช  ไล่กระโทก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
578 เด็กชายณัฐธีธัช  บุญวัฒนวิบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
579 เด็กชายณัฐพัชร์  จันทร์นิยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
580 เด็กชายตฤณ  ทิพยะวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
581 เด็กชายธัชวิศว์  อิทธิญาโณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงนิชสรัล  อิทธิญาโณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายปองพล  อดุลยธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงพิมญาดา  โสภณสุวภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
585 เด็กชายพีรพัฒน์  โห้พึ่งจู้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงภัทราทิพย์  ภัทรพานิชชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
587 เด็กชายภูภูมิ  ศรีผิว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงมิ่งกมล  เดชมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
589 เด็กชายรัชพล  ชูรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
590 เด็กชายศศิน  คงสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
591 เด็กชายอคิน  อิทธิพลานุคุปต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
592 เด็กหญิงอมีห์ญา  สะสมทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายอิงครัต  จันทโคต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
594 เด็กชายกษิภัท  ถิรธนานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงกันย์สิตา  บูรณะอำมาตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงแก้วขวัญ  จันทร์เกิด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายคราม  คงเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายคุณธรรม  พีระณรงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงคุณัชญ์ธีรา  โมคมุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงจิณณ์ณณัช  จิระอรุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงจิติสินี  ภูมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงชญานันท์  แซ่เตีย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายชยกร  ศุภาดารัตนาวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายชยธร  ใจซื่อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายชโย  ศรีวิบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงชาญชาดา  แต้มมาลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายชินธันย์  สำแดงเดช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายญาณภัทร  ณ หนองคาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายณภัทร  ตั้งไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กชายณัชพล  อึ้งสิทธิพูนพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายณัฐชนน  ศุภมาสหิรัญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงณัฐิดา  ณวราศุภสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายทยากร  มณฑลชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายทศทศ  ทัศนะเกตุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  กีรติรัชตะวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายนปุณ  ชูดวง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงนีรา  อิทธิพลานุคุปต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงเนติมา  วงศ์ศักดิรินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงปณัฏฐ์ชญา  สาธิตาศิริสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงปพิชญา  ภู่ไพจิตร์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงปภัสร์ลภัส  ธารธนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กชายปภาวิน  จำรูญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายปัณณวิชญ์  ล้อจิตรอำนวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงปาณิสรา  ปรีเปรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงปุณณภา  จรัสแผ้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายพัทธดนย์  ระงับโรค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงพันธ์วิรา  ปานคง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงพิมรตา  เฉยบำรุง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงภัณฑิรา  เกตุสม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายภัทรวรรธน์  วงษ์สุขสิริกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กชายภูมิ  พัฒนทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงมัณฑิตา  พัสดร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายรพีพงศ์  รำพึงจิตต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงศรัญญา  มานิตย์โชติพิสิฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายสถิตคุณ  ปิยนันท์จรัสศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายสิรวิชญ์  ตระกูลโอสถ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงสุนันทา  พลอยประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายสุรเกียรติ  เนียมพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงอชิรญา  กุลวิจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายอัฐวรากรณ์  ศรีอนาลาภ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงชวิสา  สร้อยสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงญาธิดา  วิธวาศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
643 นายณฐกร  กุลกรินีธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
644 นางสาวณภัทร  คล่องดำเนินกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
645 นายณัฏฐพัฒน์  ศรีกล่ำพึ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายธีรภัทร์  ไทยวัฒนานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
647 นางสาวนันธ์ชนัน  รักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงปุณยนุช  จินดาวัฒนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายเผดิมชัย  พิทยานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
650 นางสาวพรนัชชา  แสนหาญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงพิชญาภัค  เพชรสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงพิมพ์พญา  สุวรรณแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายพีระณัฏฐ์  พลอยงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายวริทธิ์พล  ธนาคมเศรษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงศิรภัสสร  คงสัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายสิรวัจน์  แก้ววิริยะชูชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
657 นายอินทัช  อินเทพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงกฤตยา  ทิมถาวร โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน ป.5 คณิตประถม
659 เด็กชายนราวิชญ์  หนูนุ่น โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายพงศกร  ดอนม่วงไพร โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายเอกวิญญ์  ยุทธศักดารักษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงรัชพร  ค้าเจริญดี โรงเรียนวัดเลาเต่า ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงพัชรมัย  รุ่งเรือง โรงเรียนวัดเลาเต่า ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายกันตพงษ์  พิวาพัฒ โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม ป.5 คณิตประถม
665 เด็กชายคุณากรณ์  ชูเลิศ โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม ป.6 คณิตประถม
666 เด็กชายนราธร  เพชรป้อม โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม ป.6 คณิตประถม
667 เด็กชายพลภัทร  รอดรักษา โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม ป.4 คณิตประถม
668 เด็กชายฤสส์สรัช  สงพรมทิพย์ โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม ป.4 คณิตประถม
669 เด็กหญิงวิกานดา  เดชะ โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม ป.5 คณิตประถม
670 เด็กหญิงอรณิชา  ยอดแก้ว โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม ป.5 คณิตประถม
671 เด็กชายงัก  - โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงธัญพิมล  กุลสุทธิ์ โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายภาคิน  โพธิ์วงค์ โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ลี้ฮะนนท์ตรี โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงฟ้าลดา  จันแดง โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
676 เด็กหญิงหนูแดง  - โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
677 เด็กหญิงกัญญณัท  รุ่งเรือง โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กชายธนนันท์  เอียงประยูร โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงลักษณารีย์  ปานรักษา โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงจอมขวัญ  เจริญธรรม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายแทนคุณ  โสภณสุวภาพ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงนันทภัค  นิยมเทศ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงพีรดา  ธนกุลนานนท์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายชวกร  วุฒิอนันต์ชัย โรงเรียนวัดสามง่าม ป.6 คณิตประถม