รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรนันท์  พันธุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกานต์ธีรา  อนันต์เบญจพล โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายคุณานนต์  ดีเส็ง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงชวัลนุช  เกินอาษา โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายฐปนวัฒน์  อำภาพร้อม โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายณฐนิล  สมบุนย์สุข โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณิชาภัช  ธนสารสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงบุณยากร  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพัชริญา  แท่นทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพิชชานันท์  กุลศรี โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงพิชามญช์  เชตุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายรชิษ  มนต์กันภัย โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงวรรณนิษา  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงวรรณวรท  เกลี้ยงเกิด โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายวสวตติ์  ธนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายศิริชัย  โพธิ์แจ่ม โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายสิรวิชญ์  นาคะปักษิราช โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกชนฎา  กอบธัญกิจ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงกันตพร  พงศ์ทองกุล โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงกานต์สินี  อารักษ์วาณิช โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายจิรภัทร  ผิวอ่อนดี โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงจิรัจฌา  มาศทอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงชลิตา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายชวิศ  คิดเสาร์ชุ่ม โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กชายชานนท์  ธารานิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงณธายุ  อินทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายณัฐชนนท์  สุขขี โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงณัฐนิชา  ชาวกัณหา โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายณัฐวัฒน์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงธมนต์ชิตา  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายธีรภัทร  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายธีรวัฒน์  บำรุงยิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายนครินทร์  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงนพคุณ  น้อยติ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงนันทิกานต์  สอนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงบุรัสกร  เดิมขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายปวรรุจ  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กชายปัณณทัต  ประทุมทอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงปาณิสรา  เพชรกิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กุลศรี โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กชายพีรวัส  นาคมณี โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กชายภคิน  รอดแย้ม โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กชายภูริช  คำเวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงวัชราภรณ์  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงศรัณย์ลักษณ์  คำมินเสส โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายศิรธิษณ์  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายศุภณัฏฐ์  จำเริญจงจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กชายสิรวิชญ์  สว่างอารมย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงสุวิมล  ต้นกันยา โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กชายองก์คุณ  โดยอาษา โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงอะชิตะ  วระโงน โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกันย์ชิสา  วีระโรจน์ปภัส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายครินท์ณัฐ  กาญจนเรืองโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงญาณิศา  มะเครือสี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงปุณญารัตน์  กวางทุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปุณณดา  จารุวังสันติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายภีมพิพัฒน์  ศรีระหงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงวนิดา  พลายเวช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายกล้าภวิษย์  คนเกณฑ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายจักรวุฒิ  อัคควัฒนกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวนภัฏรดา  หลวงสนาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายปัณณทัต  ประชานุรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงอลีนา  วณิชธนะเศรษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายชนัญชิต  บุญคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงชมดารา  ป้อมสนาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายณัฐชนพงศ์  ลิขิตพงค์ธร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายติณห์ภัทร  จารุวังสันติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงทิพย์รดา  โตไทยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายธาปพัฒน์  ศรีสุขทักสินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายปัณณวิชญ์  คนเกณฑ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายพัฒน์ธนัฐ  ศิลปวิจารณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายพิทยุตม์  มุ่งแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายยุทธศาสตร์  แก้วเกิด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงศิรธีรานันท์  โตสอาด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายอธิ  วณิชธนะเศรษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายเชาน์ชัยนิต  จินดารัตน์ โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายทีฆทัช  สายสุด โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
78 นายกฤติเดช  เจนตาบรรหาร โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายกัณตภณ  ตะโสรัจน์ โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
80 นายกิตติศักดิ์  ตันมา โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายชนะเดช  ติกะมาตย์ โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวณฐอร  นันชม โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวนวพรรษสิริ  กันเอี่ยม โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
84 นายพชร  วงษ์สอาด โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงพรหมภัสสร  เขื่อนแก้ว โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นายพันธุ์ธัช  ภูผาใจ โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พวกน้อย โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นายรัชชานนท์  ไชยชนะ โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงวนารี  วิชญะหิรัญ โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงวรนารี  วิชญะหิรัญ โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงกมลชนก  ธรรมนิตย์ โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายกฤตภาส  นิลยอง โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายธรรมานุภาพ  นาดร โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายพุทธานุภาพ  นาดร โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายสรวิศ  นาดี โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายชวกร  ป้องชาลี โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงธนัชชา  มะลิบุญ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงหทัยพัชร์  กัณหา โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) ป.6 วิทย์ประถม