รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกีรัตยา  นาจาย โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายเกิดศิลป์  บัวแก้ว โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายคุณภัทร  แผ้วสาตร์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายจิรฤทธิ์  ดรอ่อนเบ้า โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณภัชชา  ธรรมแงะ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณมน  เตชะพลี โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฐณิชา  มีเงิน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายทัตธนปกรณ์  คุ้มแก้ว โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายทีฆายุ  สุกันทา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายธนชิต  ชัยดี โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายธีรภัทร  นาจาย โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายนราวิชญ์  วงษ์ไทย โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพรชนก  เทพลิบ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายภูเมศ  จันทร์คง โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายรฐนนท์  ทัพสิทธิ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายวรินทร  ปรีชาปัญญา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายวัฒนา  เกียรติสิน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงวิภาลักษณ์  สิริโชติบวรภัทร์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายศิทัษดิ์สิทธิ์  สวัสดี โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายฬะภีกรณ์  ทองปอน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีกีรติการ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงณัชชา  ทางพัฒนกุล โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงสุพิชญา  นาวิกา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงอัญธิการ์  แสนแก้ว โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกรชนก  หนูเล็ก โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีวัย โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กชายชัยธวัฒทร์  ห้วยผัด โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กชายณัฏฐ์นนท์   กองธนานันท์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กชายทวีปราชญ์  คุ้มแก้ว โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงนัศรี  โสณาจันทร์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงบุญญิสา  หอตระกูล โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายปัณณพัฒน์  แย้มประเสริฐ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงพรพันพรหม  พ่วงดี โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายภิวัฒน์  ประกอบ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงวิรชา  แสนตา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงศิริทิพย์  หนูกาฬ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงศิริปวีญ์  ตันอรุณชัย โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงกนกกาญจน์  หลวงซาว โรงเรียนแม่สอด ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายกรวิชญ์  หลวงหลาย โรงเรียนแม่สอด ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงจรัญพร  ดุจดังพลอย โรงเรียนแม่สอด ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงจันทรัส  เนียมนคร โรงเรียนแม่สอด ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายทินกฤต  แสนบาง โรงเรียนแม่สอด ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายธาม  - โรงเรียนแม่สอด ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงนวยนิน  - โรงเรียนแม่สอด ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงเนื้อไม้  ใจสิงห์คำ โรงเรียนแม่สอด ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายบุลกิจ  แกมเงิน โรงเรียนแม่สอด ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพิมพิมล  แก้วโชน โรงเรียนแม่สอด ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงโย  - โรงเรียนแม่สอด ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงรวิสรา  วงค์สืบ โรงเรียนแม่สอด ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงวรัญญา  รักษาคุณ โรงเรียนแม่สอด ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายสมชาย  - โรงเรียนแม่สอด ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงสุกฤตา  สองศรี โรงเรียนแม่สอด ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายสุรชัย  อารัล โรงเรียนแม่สอด ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงกชรินทร์  ขวัญธนวาณี โรงเรียนแม่สอด ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายณัฐวัฒน์  ตันคำ โรงเรียนแม่สอด ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายธนกร  วิโรจไพศาล โรงเรียนแม่สอด ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงนิสา  - โรงเรียนแม่สอด ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงบุญญานนท์  สังขะจันทร์ โรงเรียนแม่สอด ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงปรียาลักษณ์  สีสะแล โรงเรียนแม่สอด ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายปัณฑ์รพล  พัชร์ศุภวาณิช โรงเรียนแม่สอด ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงปูลิน  - โรงเรียนแม่สอด ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายพงศ์ภาณุ  ครองยุทธ โรงเรียนแม่สอด ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงโมโม  - โรงเรียนแม่สอด ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายรัชชานนท์  อิ่มอ้น โรงเรียนแม่สอด ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงวริศรา  แก้วปินะ โรงเรียนแม่สอด ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายสมิต  - โรงเรียนแม่สอด ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงสุทัตตา  จักรวิทยา โรงเรียนแม่สอด ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงสุภาภรณ์  - โรงเรียนแม่สอด ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายอนุชา  หมายดี โรงเรียนแม่สอด ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงธนพร  - การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายอัฟวา  แซ่ม้า การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไทยเจริญ การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายรัฐนนท์  รัตนพนา โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงสิตานัน  ฟ้ารุ่งอรุณ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงณัฐณิชา  กุศลช่วยผดุง โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงอาทิตยา  พนาวงสกุล โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายธกร  ศรีตองอ่อน โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงพิชญา  เพชรคีรีรัฐ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายสุธิมนต์  กมลปราณี โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ป.5 คณิตประถม
80 นายกิตติคุณ  รัตนพิพัฒน์บดี โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงฆัฆพร  แซ่กือ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ม.2 คณิต ม.ต้น
82 นายทักษิณ  ภัทรวิทยา โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงน้ำฝน  แซ่ย่าง โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ม.2 คณิต ม.ต้น
84 นายรัฐศาสตร์  ปัญญาสถิต โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซ่หาง โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายทักษ์ดนัย  เทียมทัน โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายพงศกร  สมบูรณ์มั่น โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงสุจิตรา  เจริญพงศภัค โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงโสรญา  เนติธรรมรัตน์ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ป.5 วิทย์ประถม