รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกชกริช  ต๊ะสุ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกชภัส  วนิชศิริ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกนกลักษณ์  มีพา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกฤตชญา  นาคน้ำ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤติภัทร  ขาวละออ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤษพิพัชร  พวงสุวรรณเกตุ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายก้องกังวาน  เจียมรัตโนภาส โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัญญาภัก  ศรีบัวจับ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายกัณฑ์เอนก  หิรัญกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายกัลยกฤต  กลิ่นมาลี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายเกื้อกูล  เอื้อรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  นิลนาค โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายชนม์พศุตม์  วงษ์ไว โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชมโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายณฐพงศ์  แสงท้าว โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายณฐภัทร  ตันรุ่งเรืองพร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณฐภัทร  อิทธิฤทธิ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัชชา  แก้วศรีงาม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หล้าเตจา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายดังตฤณ  เครือมิ่งมงคล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายเตชาภัทร  พาลี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงเต็มรัก  นิลวาส โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธนภรณ์  อินทวัน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายธนเสฏฐ์  โพร้งพนม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายธนัท  ตระกูลชุติเวช โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ปัญญาคม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายนนทพัทธ์  วรัญญาสิริกุล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนันท์นภัส  ระพิทย์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ทิพย์มณฑา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายบวรวงศ์  มีมุข โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงบุญญสิริย์ภัค  ภูมิลำนันท์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายบูรณ์พิภพ  รอดคุ้ม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายปภังกร  จักอยู่ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงปภาวรา  อ้ายแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปรียาภัทร  คำสงค์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายปัณณเวช  ยมเกิด โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงปิยธิดา  อังชัน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายพงศ์มณัช  เรืองสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายพชร  เกิดยอด โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพัชรวลัย  อินสม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายพิชญตม์  ทาบุญ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายพิชาวุธ  จารุกิตติ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงภัคภิญญา  รัตนพร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงมุกชมพู  เจียมรัตโนภาส โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ชัยวัตร์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายวงศธร  คำศรี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงวรพัชร์  แสงฟ้าเลื่อน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายวีรเดช  ภู่ชินาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายศรัณย์กร  โสมส่องแสง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายศรัณย์ภัทร  รัตนภักดิ์ดีกุล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายศุภกันต์  ต่อกร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายศุภวิชญ์  ริดตา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายสิทธินนท์  แก้วถาวร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายสิริพงศ์  วงศ์แพทย์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงสิริรสา  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายอชิรพงค์  คำนาแซง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงอภิปภา  อัศวานุวัตร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายอัทมาฎ  พรหมลา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงอาทิตยา  ปานจักร์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายเอกศุภดิตถ์  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงไอศิกา  ศุปภัทรสรณ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงกมลชนก  แหยมนาค โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายกฤติภพ  ทิพเกศ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายกวินภพ  พรยิ่งวานิช โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกันติชา  นเรศชัยยุทธ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกันย์ติมา  ฤทธิดำรงการ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกาลนที  เขียวเขิน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงขวัญหทัย  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงจารุสาร  แก้วมา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงจิชญา  มณีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายจิรฐา  วงษ์พานิช โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงจิรัชยา  แตงบุญรอด โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงชญาดา  โมกขะเวส โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงชยานินทร์  ศรีวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายชัชกิจ  ชัยประเดิมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายชัยวัฒน์  มณีศักดิ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายชาญณรงค์  บัวเขียว โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงเชิญนิชา  คำแดง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงญาณิน  คุปตัษเฐียร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงญาณิน  เครืออยู่ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงณฐอร  เพ็ชรผึ้ง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงณภัสนันท์  ศรีเสาวลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  วรรณชัย โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุขศิริ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  โพร้งพนม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  พึ่งวงษ์เขียน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สายพิณ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายณัฐชนน  วงษ์คำ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายณัฐฐ์ฐนนท์  นิลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงณัฐนันท์  คำลอย โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงณัฐนันท์  มหารัตน์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงณัฐภรณ์  ยามี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงณัฐรดา  ปริญญาปริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชัยเดช โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทิตย์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงทองธิชน  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงทักษอร  หัดไทย โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงทิพย์ธารา  ฮะค่อม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายธนกฤต  ทนงรบ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายธนกฤต  ทองอ่ำ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายธนกฤต  เทศสกุณี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายธนกฤต  เทียนฉาย โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงธนพร  ใยระย้า โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงธนัชญา  เหี่ยวนา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงธัญชนก  ชูดี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายธัญญ์  เอกปาน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงธัญทิพย์  ตันปิน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงธีร์ชญา  จันกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายธีรธัชช์  อุทธรส โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายธีร์วรา  จันกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงนพภัสสร  ศรีเสาวลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงนวพร  บัวเขียว โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงนวพร  ศรีจันทร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงนัชชา  ขุนชนะ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงนันท์ธีรา  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงนิชาภา  กรวยทอง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายนิพพิชฌน์  ชื่นครอบ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงบัวระวงศ์  บัวประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงบุญสิตาภา  กล่ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายปกรณ์  เกตุดี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายปฏิญญา  ตรีธัญญา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายปภังกร  ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงปภาดา  ชมภูพล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายปรินทร์  อินสอน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงปวันรัตน์  ปรีชาไว โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  กองฟู โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงปสุตา  ชยานนท์ภักดี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงปาณิสรา  เดชา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงปานวาด  โกอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายปารเมศ  ธนสารกุลัง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายปิยชนน์  ช่างนาวา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงปิยะพัชร  ร่างวิจิตร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายปุณณวิชญ์  ปอกสอน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายพงษ์ศิริ  ชื่นศรีนวล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพจรินทร์  ปัญญาราช โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพรนภัส  รัตนพร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงพรพระจันทร์  ชอบธรรม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายพลวรรธน์  วรัญญาชัยมลล์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพลอยพัชชา  เอี่ยมสนิทอมร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายพสิษฐ์  เพ็ชรพนาภรณ์เดชา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงพัชรดา  แสงสุข โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายพัทธดนย์  ยามา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายพิชชากร  ตั้งใจรักษา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพิชชาพร  เผ่าพงษ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพิชญาดา  สงทอง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  เสนคำวงค์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพิมชญา  ปันทะรส โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทิโน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพิมพ์มาฏา  สวนเส โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายพีรณัฐ  ปานเนียม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพีรดา  - โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายพีรพงศ์  อิทธิฤทธิ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงแพรวพรรณ  ศรลัมพ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงภรภัทร  เจือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงภริตา  เปียสิริมงคล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายภาคิน  พุ่มประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายภาคิน  เชียงแสน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงภานิชา  ช่วงโชติ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงภุมริน  ตักกะภูมิ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงภูริชญา  ปรีชามานพวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงมนต์นภา  สูญแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงเมธวดี  แก้วอยู่ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายเมธิชัย  ยอดสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายยศภัทร  ปันคำ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายรณชัช  เหี้ยมจะบก โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายรัชชานนท์  ทำอินแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงรัศมี  เนียมณรงค์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงลัลน์ลลิน  เขียวทอง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงวรปภา  มานะชีพ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงวัลลดา  พรหมลา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายวิชญ์พล  ต่อกร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายวิศราพล  มานะชีพ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงวีรยา  อยู่พุ่ม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงศตนันท์  ปรีชาไว โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงศศิวิมล  หนานแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายศิรวิชญ์  ฟูมั่น โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงศิรินญา  แมลงภู่ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  เสาแพร่ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงศิรินทร์พร  กำจัดโรค โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายศิลปภัส  เลื่อนชิด โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงศุภกานต์  เรื่อศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงศุภสุดา  ยาบัว โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อามาตย์ชาดี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายเศรษฐปสิทธิ์  ทองคงหาญ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายสิรวิชญ์  ตามล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงสิรินดา  ใจยม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายสุทธิพันธ์  โคตรพรม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายสุทิพัส  คุปตัษเฐียร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงสุภาวิตา  เพชรยิ่งเจริญพร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายแสนรัก  ยินดี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงโสพิชา  แสนเกิด โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายหฤษฏ์  สุจริตจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายอชิระ  บริสุทธิ์เพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงอฌิรดา  ญาสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงอณัญญา  พิมล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงอนันตญา  คำแปง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายอนุภัทร  อิงคะวะระ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงอภิญญา  เพ็ชรกำแหง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายอิทธิรัตน์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายเอื้ออังกูร  มูลงาม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายไอดิน  พิมล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงไอรีน  ดวดรักษ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกัญญาภัค  ละม้ายทอง โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงนภัสสร  สับสน โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายบุณยกร  คล้ายกบิลท์ โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงสุทธิดา  อินทร์รักษา โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทับทิมหอม โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุขพุ่ม โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงชลธิชา  โตสิน โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงชุตินิษฐ์  กลิ่นเดช โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายณฐพร  เครือกลัด โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายณัฐนันท์  เลิศพิมลพันธ์ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงณัฐวดี  จันทาพูน โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายธนิกร  สิทธิคำฟู โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายภาสกร  จันทร โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงรัตนสุดา  เคยสนิท โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายสุทธิรักษ์  คำปลิว โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงอภิชญา  กันคำ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงอักษราภัค  ศรีคง โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายฐาปกรณ์  ละมุด โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายธนพัต  กัญจนา โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพราวรัศมี  คำชุ่ม โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายพิชญา  สิงใส โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ชุ่มเย็น โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงภูณิดา  สุวรรณโชติ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายมณชนก  พลมั่น โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอรินลดา  เพ็ชรโต โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกชพรรณ  สิงห์ทองหลาง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายกฤชพล  พรหมสะโร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายกฤตวัฒน์  วิลัยรัตน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายการันย์  โรจน์ศิวะกูล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงกุลญาดา  ไชยชนะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายเก่งกล้า  กลิ่นเกล้า โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายคณิศร  ทองแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงชนันศิริ  หลวงไชยา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายชัชชาญ  สุวรรณพูล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายชัยวัฒน์  ทะนะอ้น โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายฐปนวัฒน์  สอนไว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายณฐพงศ์  ปัญญานาค โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายณัฐกร  เมืองเดช โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงณิชชยา  อ้นมณี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงณิชนันทน์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายธนกร  อมรสิทธิโชค โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายธเนษฐ  ใจยา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงธัญญรัตน์  คงโพธิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายธีรวิชญ์  เขาอินทร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตาวงษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงนันท์นภัส  แดงสากล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายบุรินทร์  ศรีตระกูล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงปภาณิน  เนียมสกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายปุณณภัทร  พูนประสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายปุณณวิทย์  บุญเย็นธรรมชาติ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายพลกฤต  ธูปบูชา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายพิชญะ  เพชรกำแหง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายพีรพงษ์  เอี่ยมชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ทับประดิษฐ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงภัทรภา  โรจนโชติภัทร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คำกรเกตุ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายภานุพงศ์  มั่นอยู่ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงภิญญาพัชร์  ทานุพันธุ์สกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายภูริณัฐศ์  จิรพัชญ์วรกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายรามิล  วิทยวราวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายวชิรวิทย์  ริดเกาะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงวนัสนันท์  จินดา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายวัณณุวรรธน์  เอื้อฉัตรเพชร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายวีรภัทร  โยชุ่ม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ศรีบุตรโรจน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายหรรถกรณ์  อินทญาติ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายอชิระ  นะวงรัมย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายอธิพัทธ์  เตชะวงค์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายอภิวิชญ์  เรืองสว่าง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงอรชพร  ภู่ชินาพันธุ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงอรณิชชา  บัวแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงอรรฐมล  กันธิยะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงเบญญาภา  แหยมนาค โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงปิยธิดา  สุขสมปรารถนา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงศุภิสรา  พวงแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงกชชมน  อินทะนันท์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายกตัญญู  อิ่มเอี่ยม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงกรกานต์  นวลละออง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงกรรณิกา  งามวงศ์ทอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายกรสิริ  นุสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายกันตินันท์  คำไหว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แถลงการ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายจตุรภัทร  รุจิระจินดา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายจักรภนาวุฒิ  ครุธผาสุข โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายเจษฎา  ฟูคำ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงฉัตรกมล  บุญชัยแสน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงชนุตตรีย์  ธรรมลังกา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงชัชญาภา  ชัยเวทย์ตระกูล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงชัชญาภา  เครือมิ่งมงคล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงชารีณัญญ์  มานะวงศ์เจริญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายไชยภัทร  หลวงไชยา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงญาณิภัทร  จำนงไทย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  วงษ์สุข โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงณัฏฐพร  พรมทับ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายณัฐกฤต  อนันต์ฤทธิ์กุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายณัฐกิตติ์  เรือนคำจันทร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ตาวงษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายณัฐนนท์  โพธิ์เตียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงณิชาภา  เสมาทอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายดนุวัศ  เฟื่องแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  จันทร์แก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายธนัช  เข็มครุธ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายธนัชพัชร์  เถื่อนรักษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายธีรโชติ  แขวนโพธิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขคตะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายปัญญพัฒน์  บัวจันทร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายพงศกร  เทพนิกร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายพงศพัศ  โมมีเพชร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายพชรพล  วงศ์กระจ่าง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายพนธกร  เทพนิกร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายพัชระ  มาน้อย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงพิชชาพร  เกิดผล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงพิชญาณี  โทนสังข์อินทร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพิชญาพร  เกิดผล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพิภัทรา  วงค์สุข โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กำมาอิศวีร์พร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงพิมพาภรณ์  รัตนจิราภรณ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายพีรกานต์  ชูทอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายพีรวิชญ์  ด่อนแผ้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงแพรพลอย  เพชรศรี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายภควงศ์  หนูแท้ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงภัคพร  กล้าณรงค์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงภูธนีย์  สุขนันตพงศ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายภูผา  มีมุข โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงมาธวรรย์  จักภิระ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงมิ่งเมือง  อินทนิล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงเมธปิยา  จินดาบรรเจิด โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายรวินทร์พัชร  สับนก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงรัญชนา  สนคง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายรัฐภาคย์  โกอินต๊ะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายรัตนสิทธิ์  กันแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงรุจิรดา  รุ่งรูจี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงลภัสรดา  ทิมกวา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายวชรชัย  บุญพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงวรณัฎฐ์  คำบรรลือ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงวรัชยา  อินทฉิม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายสหพัฒน์  กฤติการักษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายสุทธิราช  เครือจันทร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงอธันนิสา  กลีบแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงอนัตตา  แสงเนตร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงอภิญญา  เกตุเนียม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงเอกธิดา  ดวงมณี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงเอมวรา  คงมีผล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม