รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกตตน์  งามนวล โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรกฤษณ  วัดสิงห์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤชณัท  สายสังข์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกฤติญา  สินธุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ร่มเงิน โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกันตพัฒน์  สิงห์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกันยามาศ  ฉิมนุมาศ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกุลภัสสร์  รัยวรัก โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงข้าวจ้าว  บุญวาที โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายจิตินันท์  จุลเดช โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายจิรัฎฐ์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายจิรัฏฐ์  จุลเดช โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายเจริญรัตน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายเจษฎากร  สมานพรรค โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชณัญณิชา  ยืดยาว โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงญาณิศา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สาโยธา โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณฐาภัค  ณ รังษี โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัชชา  สุนทรธรรม โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พิมพิสาร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฐชยา  ขำเกื้อ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายณัฐพัฒน์  ชุ่มชูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  จันทร์โชติ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณิชกมล  กิจถา โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงดรัลรัตน์  ศิลาอาสน์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  ติระตระกูลเสรี โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายธนดล  ศรีใจ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายธนดล  สิงหพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายธนวินทร์  กลิ่นรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายธนัชชนม์  สุภาพโสภณ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธวัลรัตน์  มวญนะราธนิตรา โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายธันวา  ชัยกิจสิริพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธีริศรา  สวัสดิ์สุข โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงนภัสสร  พราหมณ์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายปฐวี  เทอดเผ่าไทย โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปัณฑารีย์​  สมพยัคฆ์​ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงปารวี  หวันยีเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายเปรมณัช  แก้ววิชัย โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพรกนก  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพรปวีณ์  พรมเนตร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ประสิทธิ์กุล โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพุทธิชา  นวลยง โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงภัทธิรา  กิติยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายภัทรเดช  พนมมาศ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายภานุพงศ์  โพธิกิจ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายภาวิต  ดิษพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายภูมิภัทร  หาญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายภูมิรพี  รุ่งกิจไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายภูวดล  คชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายมณฑกร  แสงสี โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายยศวิน  พิรุณ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายรชต  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายวรายุทธ์  สกุลพานิช โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศิริภูธร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงศุภิสรา  บุญอ่ำ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงสิตางศุ์  ภู่มณี โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงสุนิสา  ไชยเยศ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พฤฒิวงศ์วาณิช โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายอติวิทย์  ประสิทธิ์นอก โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายอภิวัชญ์  ไกรสมุทร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายอัครวัฒน์  ไกรสมุทร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายอัษศดิณย์  ลิ้มสุขสันติ์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายสุทธิพงษ์  เทียมเพื่อน โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงกัญญ์อัญ  สมานพรรค โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ตรัสร่มเย็น โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกัญญาภัทร  วงษ์นาป่า โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกันย์ลภัสกอบ  วีรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กชายกิตติรภัทร์  แจ้งจิตร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายคุณภพ  ภิรมย์ภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงจิดาภา  หวังรชตะรุจ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายจิตรภณ  กุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงจินดารัศมี  วัฒนา โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงจุลลดา  จุลเจริญ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงชนาภา  เชี่ยวอาชา โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงชยาภรณ์  ไกรฉวี โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายชริน  จันทร์แสง โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงชัชฎาลักษณ์  แสวงหาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  อันธพันธ์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายณัทกร  สุปันตี โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงธนันญ์ภร  กุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายธรรมรัตน์  ขำพึ่งตน โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงธัญญารัตน์  วรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ศิลาอาสน์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงบุญญิสา  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายปัณณธร  สืบสอน โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงปิ่นอนงค์  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงปุญญิสา  ผลทวี โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงปุณณาดา  ศรีกงพาน โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายปุณพงษ์  พร้อมพรรค โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงปุณยวีร์  ภารุจพิบูลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายพชรพล  ศรีด้วง โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายพศวีร์  แสงวิเชียร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญวาที โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงภณิตา  ศิลาอาสน์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงภิญญดา  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายภีมวัจน์  นาควิเวก โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงมนพร  หรี่จินดา โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงรวิสรา  ทิคุนันท์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายวรวุฒิ  สุขวิสุทธิโชติ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงวรัสยา  สวัสดิ์พานิช โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงศุภิสรา  มาลัย โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายสิทธินนท์  ธาราโรจนหิรัญ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายสิรวิชญ์  สุทธิวารี โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายสุกฤษฎิ์  อินทสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายอติคุณ  ศิลาอาสน์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงอพินญา  คงอาวุธ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงอภิญญา  กุมภะ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงอภิษฎา  โล่กันภัย โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายกฤษฎิ์ปกรณ์  ธัญญสิทธิ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงกัญญานัฐ  เอมี่ วิกก์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายคเณศวร  มาลัย โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายจิณณวัตร  คิดแสวง โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายชลากร  วิลาวัลย์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงณปภัช  เหมือนแก้ว โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงณภัทลดา  ทองศรีสมบูรณ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงณัฐณิชา  สารภักดี โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงนันท์นภัส  โชติวิไลวรรณ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายนิธิศ  เลิศอนันตวงศ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายภัทรพงศ์  กาบสลับ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงวานิษา  พงษ์ศิริ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงอภิชญา  หัชลีฬหา โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายกฤษกร  ทองคำ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายกันตภณ  กุลจิราธนโชติ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายเคนน์  แซมพ์สัน โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายฉัตรนเรศ  ศิลาแลง โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายชยพล  จำนงค์ผล โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายณัชพล  มะลิย้อย โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณัญณฎา  แข็งขัน โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายนริศ  ผิวขาว โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงนันณภัชสรณ์  ทองดวง โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายปภังกร  จำนงประโคน โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงปัณฑิกา  ทวีคูณ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงพชรพร  สมุทรชีวะ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพนัชกร  สมบูรณ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายพีรวิชญ์  ชะนะ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายวรเมธ  วรประดิษฐ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สวัสดี โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายสุปัญญา  กองอ้น โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงไอโกะ  อิซูมิดะ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายจิรศักดิ์  จอมเกตุ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงนัฏฐ์สิณี  พิมพิสาร โรงเรียนไสวนันทวิทย์ ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงนารา  สง่างาม โรงเรียนไสวนันทวิทย์ ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายปริยวิศว์  วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงพรรณวรท  อินทสุวรรณ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายพิชญะ  สีดำ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายภาณุพงษ์  อุบลบาน โรงเรียนไสวนันทวิทย์ ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงวรรณรดา  ติณสุวรรณ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายศุภ์ธนัช  จินตกานนท์ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงอรพรรณ  สวัสดิภูมิ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายญาณภัทร  ทั่งทอง โรงเรียนไสวนันทวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงฐิตินันท์  เรืองศิลป์ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายนัทธวัฒน์  ขิมทอง โรงเรียนไสวนันทวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงปิลันธน์พร  อุดมโชค โรงเรียนไสวนันทวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายพัสกร  โพธิ์ยั่งยืน โรงเรียนไสวนันทวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงภัควดี  เพชรชโน โรงเรียนไสวนันทวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายภูริช  ไทยกำเนิด โรงเรียนไสวนันทวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายโสภณัฐ  แนวพนา โรงเรียนไสวนันทวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงภคพร  ศรีกุล โรงเรียนวัดไทรทอง ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงสุนิสา  ทองดี โรงเรียนวัดไทรทอง ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายกิตติภพ  เดชพงษ์ โรงเรียนวัดไทรทอง ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายฐิติกร  โคตสุวรรณ โรงเรียนวัดไทรทอง ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปัญญาภา  รัตนวาร โรงเรียนวัดไทรทอง ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพลอย  ซาลอน โรงเรียนวัดไทรทอง ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายอิทธิกร  อังชะลา โรงเรียนวัดไทรทอง ป.6 วิทย์ประถม