รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชมนต์  คีรินทร์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤชณัฎฐ์  ชูบัวขาว โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกฤตยา  แสงประจง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกฤษดา  ทิพย์เพ็ง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกวิพงษ์  แสงแก้ว โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายฆนคม  ขาวเรือง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายโชคพิศิษฐ์  กาลานุสนธิ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วเซ่ง  แก้วเซ่ง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัฐนันท์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายธนกร  สัสดีไกรสร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายธนดล  พลสุทธิ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายธนภัทร  สุขดำ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายธนรรณพ  สุวรรณภักดี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายธนากฤช  จุลสังข์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธัญชนก  คำทอง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายธีธัช  ปาโต โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  เซ่งง่าย โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายปกรณ์  มลยง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงปริชญาภัทร  อ่อนจันทร์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายปุณณภพ  ตันติวัฒนารมย์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายปุรเชษฐ์  อิ้วสู โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายพลกฤต  สมบัติ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายพิชยพล  พงษจิตเวชกุล โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แก้ววิเชียร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายภานุวิชญ์  ชูสุวรรณ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงรวีญากร  ชิตไชย โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายวงศ์ธนวัฒน์  ชูกิจ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงวรวลัญช์  เกิดกอ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงวริศรา  สิทธิชัย โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายวศิน  สวัสดี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายวีรภัทร  จำปา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงสกุลรัตน์  ผาติชล โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงสุชีวิตา  สุรสินธุ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอานัทธมน  มิ่งมิตร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกนกรดา  ภักดีโชติ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงกรองแก้ว  อาภาภัชรรังษี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงกัญจน์ณัฎฐ์  จีนฉิ้ม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กชายเกียรติภูมินทร์  เดชภักดี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงคุณัญญา  เงืนสมทอง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายฆีฑาธิษณ์  อ่อนจันทร์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงฉัตรชยาน์  สงสังข์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กชายชัชวิน  นิลปักษี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงณกัญญา  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายณยศ  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายณัฐชาดา  ทองส่งโสม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายณัฐปธาน  สิทธิชัย โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กชายณัฐวัตร  อินยะรัตน์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงณัฐศิมา  ยางสูง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายธนวรรธน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงธมน  สุขคุ้ม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายธีณพัฒน์  ช่วยชาติ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงนภปวรรณ  มณีโชติ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายนภัสรพี  หวังดี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กชายปฐพี  ปี่ไทย โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงปรางทิพย์  นิกรวงค์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายปัญญวุธ  เลี่ยมแก้ว โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายปุญญพัฒน์  สมบัติ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กชายปุญญพัฒน์  สุกรอดรู้ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงปุณณดา  แซ่ซี่ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กชายพนธกร  เดชภักดี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กชายพัชรณัฏฐ์  ชูเกิด โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เมืองมีศรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงพิชญธิดา  ยิ้มแสง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงพิชญาภา  เลี้ยงสกุล โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงภัทรภร  เทพศิริ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายภาคิน  เทพศิริ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กชายภูมิณฤทธิ์  มากทองน้อย โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายภูศิลป์  สืบสังข์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายยศกร  ทองใบ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายยศกร  บุญญานุวัตร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วศรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงลลิตา  ยาเขียว โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงวรัญรัศมิ์  พริกหอม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงวริศรา  รุนแสง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงวิลาสิรินทร์  ขาวเชื้อ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายสิทธา  ศิลปสงวน โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงสุณัฏฐา  ส่งเสริม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายเหินฟ้า  ขวัญหวาน โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงอัณณวี  สมดวง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกวินทิพย์  วัชรมานะกุล โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายจักรพงค์  ทองสกุล โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงชนิกานต์  จุลละเอียด โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยกาล โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ชุม โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายธนพล  ซุ้นสั้น โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงธัญย์ณัฏฐ์  หลัดกอง โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงธัญรดี  สมบูรณ์ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายธีรศาสนติ์  สีสุข โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงนภัสสร  ไชยพลบาล โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงบุษบา  สารบรรณ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายปัณณวิชญ์  สมจริง โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงเปมิกา  อินทร์ฤทธิ์ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพรนัชชา  มีสุข โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงพรรษชล  จิตต์ประชา โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพัชราภา  แก้วหานาม โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประเสริฐลาภ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงวรรณวิสา  ช่วยชูศรี โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายวรายุส  สามสี โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายศุภฤกษ  นิลสวัสดิ์ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายสิทธิพล  คงพูล โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ฤทธิมาศ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายอภิสิทธิ์  กิจการ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงอรัญญา  เหลนเพชร โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงอัญณ์ชญาณ์  เดชภักดี โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ปิยภาณีกุล โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกัญญาดา  รัตนวิจัย โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกานต์สินี  สุชาติพงษ์ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงเกศรา  มากพา โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายชนาธิป  ทิพย์มงคล โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงชิดชนก  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หวังจำปี โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุตรรักษา โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายธนภัทร  บุญเวช โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงธนิกานต์  เทือกกิ้ม โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงนิชาภัทร  พรหมเพชร โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงปณิตา  แต้สกุล โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายปภังกร  วังหลวงอิน โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงปภาวดี  นาคแท้ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงปริตตา  ทุมวารีย์ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงปวริศา  สามสี โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงปาณิสรา  จงใจ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงปุณญิสา  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงฝนทิพย์  ราชโยธา โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายพรพิพัฒน์  ชูช่วย โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงเฟริน  ดันลินสัน โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงภัทรธิดา  หมื่นพรหม โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงภัทรวดี  ขนานใต้ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายภูริทัตณ์  ชำนาญ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายยศธร  อินวัง โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงรักษณีย์  บุญคง โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายรัชชานนท์  เกลี้ยงศรี โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงรัฐชุดา  แก้วคชชา โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายราม  ปิยภาณีกุล โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงวรนิษฐา  จงใจงาม โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงศศิธรน์  สมาธิ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ไพรินทร์ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุชาติพงษ์ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงอภิชญา  วิรุณรัตน์ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอริษรา  หมาดเหล่ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงอัจริยา  บุญสังข์ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายภูมิภัทร  ชูศรี โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายอินทัช  เกิดขุมทอง โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายโฮซันนา  ส่องแก้ว โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงกนกกุล  ด้วงรอง โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกษิรา  ชัยคช โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายกัลยกร  แซ่เล้า โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายกิตติภูมิ  ชัยพลเดช โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงเกสรา  ทองดียิ่ง โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงเกิดศิริ  แห่งภูเขียว โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายจักรี  เกิดขุมทอง โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายจิรายุทธ  เหมือนแก้ว โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ช่วงชูศรี โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงชุติมณฑ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงญาดา  ชูเอียด โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จันทร์ชุม โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีหนู โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงถิรดา  ยินดี โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญช่วย โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนวรัตน์  จิตอักษร โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ชูนุ่น โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายปฐพี  ชาตรี โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายปริยวิศว์  รอดงาน โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพรกนก  บูลย์พิชัย โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพรณภัส  คำเนตร์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงพัฐชญา  สาโรจน์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพิชชาภัทร์  บุญถาวร โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงพิชญา  ทองประดับ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงฟ้าใส  อวนข้อง โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงภัทรวดี  สังวรจิตร โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายภาคิน  ไหมพรม โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายมังกร  เรืองอุดมโชคชัย โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงมินทร์ยามาส  ด่านสกุล โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายรัชชานนท์  ไพฑูรย์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงวิภาวดี  อัฐแป โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงศศิกานต์  ช่อวงศ์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงศุภกานต์  คงพินิจ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายสรายุทธ  สวัสดี โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงสิริวิมล  ทองหอม โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายอดิรุจ  เจ้ยงาน โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายอธิธัช  แกล้วกล้า โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกชวรรณ  สักเมือง โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายกานตพงศ์  พูดเพราะ โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงจันทนิภา  คงมีสุข โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงจิราภา  ปลอดทุกข์ โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงเจริญพร  เกื้อบุญส่ง โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายไชยวัฒน์  ชูบุญส่ง โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงญานิศา  คงอ่อน โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงณัฐชา  คงฉิม โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายธนกร  ชุมอักษร โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงธัญญมณี  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงบุญยานุช  คงมีสุข โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงปณิดา  ประสาน โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เงินสมทอง โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงพลอยน้ำงาม  คงรักที่ โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงลลินดา  บัวอ่อน โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายวิชัย  - โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายวุฒิภัทร  คงรักที่ โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายศรเนตร  บุญเชิด โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ทิพเศษ โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุขศรีเพ็ง โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายณภัทร  ขำณรงค์ โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณภาภัช  ศรมีศรี โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายณัฐพงษ์  ช่วยดู โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายธนกร  จุ้งลก โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุดสนิท โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายธีรเดช  เกื้อบุญส่ง โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายนนทพัทธ์  ขวัญทอง โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงนวพร  บัวชุม โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทองศรี โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายปัณณวัชร์  ทองสุข โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพรลภัส  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพรสวรรค์  สิ้นกั้ง โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพัชราภา  ชาตรี โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายยศสพล  ชาตรี โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงรชนีรมณ์  แป้นชู โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงวิลาสินี  เริ่มรมสุกร์ โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงอภิชญาพร  มีสุข โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายัันันทกร  สุดมณี โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายกรณพัฒน์  ส่งศรีจันทร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายกรรณสิษฐ์  มาศสุข โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายกฤษณพงศ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงกวิสรา  มุ่งไพศาล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ศรีหมาน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายคงกพัน  ศรนิรันด์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายจักริน  เชาวน์ปรีชานันท์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายจุลจักร  ฉินทรรศนันทน์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายชนะพล  หนูชู โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายชนาธิป  จิ๋วใสแจ๋ม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงชวนากร  กวีรัตน์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงชัญญาวีร์  สว่าง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงญาดา  หมื่นละม้าย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงญาตา  ทองประดับ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงณัฏฐกมล  ชูเกิด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายณัฐพนธ์  จำปาโพธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงณัฐพัทร์  ลบเลือน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงณิชา  ทองมุกดากุล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชูพูล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงถณิชา  ณะรินทร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายธนกร  วรรณโสภณ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายธนกฤต  จิตร์รักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายธนพัฒน์  ลัทธิธรรม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายธรรมศาสตร์  คงเมือง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายธีธัช  สุดฉิม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายธีรพัฒน์  มีสี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงนวรัตน์  ณ นคร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายบุณยกร  ชูเพ็ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงเบญญาพร  ทองผอม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายปฏิพัทธ์  รัตนะอุดม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายปรมินทร์  ชูนุ่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงประภัทรศร  ประมวลศิลป์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงประภัสสร  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงปริยาภัทร  บุญแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงปาลิตา  มากภิบาล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงปิมปภา  สุรินทร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายพีรณัฐ  แซ่หลี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงฟ้าดาว  ทรัพยทักษิณ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงภวรัญชน์  สงประสพ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายภัทรวรรธ  จิตรอักษร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายภาณุวิชญ์  บุญช่วยแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายภูมิธนพัฒ  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงเมธินี  หนูสุด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายยศพัทธ์  พลรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายร่มธรรม  วัฒนสิน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงรัตนาวลี  รอดงาน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงลภัสรดา  วรรณบวร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงลลนา  คงปรือ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงวรัชยา  คงยง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงวิริฒิพา  บัวชูก้าน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงวิศรุตา  รอดพ้น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายสวราชย์  ชุมนาค โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายสิรภพ  ขุนวิลัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายสุรพิชญ์  เมฆหมอก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงหรรษมน  คงเอียด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงอชิระยา  ลายกำเนิด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงอภิชญา  ธรรมกมลกุล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงอริสรา  ไกรเทพ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงอัญชลี  มหาหงส์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายอิสอัค  ปลั่งกลาง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงกนกพัชร  อ่อนรู้ที่ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงกนกพัชร  แก้วชูช่วย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงกนกพิชญ์  มณิรุจิ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายกนตพล  เพ็ชรศรีช่วง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกมลทิพย์  แซ่ส่อ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกมลพร  น้ำแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายกฤติเดช  มีศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายกฤษฎ์  หะจิ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายกษิดิส  แก้วคชชา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงกัญญณัช  ชื่นชม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกัญญพัชร  ซิ่วกุ้ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูนุ่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เทียมแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วรรณณี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายกัณตภณ  แก้วละเอียด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายกัลยกร  ชอบชูผล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ไหมอ่อน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายกิตติกวิน  ทองประดับ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงกิตติญา  เบญจศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกีรดา  สุดถนอม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงเขมจิรา  นวลสมศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายคณพศ  หนุนพล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายคัมคุณ  คงเอียด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายจิตติพัฒน์  แผ้วบริวาร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงฉันทพิชญา  ตี้ฮ้อ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายชญานนท์  คีรีรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายชญานนท์  อัมพันธ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงชณารัศมิ์  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงชนม์ธิชา  ถิ่นชาญ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงชนัฐกานต์  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายชยกฤช  บุญช่วย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายชยธร  ผกผ่า โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงชลชินี  โชติช่วง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงชลธิชา  แทนโนนงิ้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายชัยภัทร  เมืองสุด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายชิติพัทธ์  รอดเพชร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายชินดนัย  ชุมดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงญานิศา  สหะรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายฐานวัฒน์  อรรถสงเคราะห์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงฐิติรัตน์  กอบกิจ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กิ้มเส้ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เพ็ชรหัตถ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญญา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงณัฐกานต์  ไชยเสภี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงณัฐชวัล  สวัสดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงณัฐชานัน  โสมจันทร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงณัฐธิดา  ขาวทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายณัฐนนท์  จำปาโพธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงณัฐพัจนี  จางบัว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงณัฐวดี  บัวทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงณัฐวรรณ  อ่อนรู้ที่ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงณิชชนิกานต์  กำเนิดโทน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงณิชารีย์  ศิริกุลพิทักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงณินทร์ชิตา  นิลระตะ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายติณณภพ  แกล้วกล้า โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงตุลยดา  จันทร์ดำ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงเตชิณี  โชติรัตน์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายธนกฤต  ทาทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธนโชติ  บุญชูวงศ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายธนบดี  ชูจันทร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงธนพร  รุณแสง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายธนพัชญ์  แย้มมยาสุจริต โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายธนภัทร  ขวัญข้าว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายธนภัทร  หมื่นละม้าย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายธนัชพงศ์  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงธนัญญา  คงนคร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงธัญณิชา  พันธ์แก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ใจสมุทร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายธีรพิชญ์  จงการ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายธีรภัทร์  จันทร์โรจน์วงศ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายธีรวัชร  ขันธ์ทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายเธียรวิชญ์  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายนนท์นที  เกษรินทร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายนนทพัทธ์  นาคถั่ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงนภสร  พรมสัง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงนลินญา  หุ้นย่อง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงนันท์นภัส  เทพกิจ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายนันทวัฒน์  ไกรเทพ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงนิชนันท์  ทาทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงนิชาภัทร  สิทธิชัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงบุญสิตา  ทิพเพ็ชร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงเบญญาภา  เกียรติพิมล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายปฏิภาณ  ทองหวาน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายปฏิภาณ  เกตุแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงปณตพร  ชุมคง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงปนัสยา  ยอดกิจ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงปนัสวีณ์  ชูสังข์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงปพิชญา  ชาติพฤกษพันธุ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงปพิชญา  พรหมดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายปรเมษฐ์  มณีโชติ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงปรัษฐา  อ่อนรู้ที่ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงปอพัชชา  ชุมอักษร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายปัณณทัต  ศุภศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายปัณณวัฒน์  คงปาน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงปาณิสรา  คีรีเดช โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายปิยวัฒน์  ค้ำชู โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงปิยะพร  ไหมอ่อน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายปิยะวิทย์  ฤทธิชัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปุญญิศา  จิตรอักษร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายปุณณวิช  เม่งช่วย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายปุรเชษฐ์  คงจันทร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายพงศภัค  ตันติฉายากุล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายพชร  ทองพราว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายพนธกร  เอี่ยมอักษร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพรนภัส  ศรนิรันด์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงพรรณภัสร์  หุบชบา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงพลอยขวัญ  มากคง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงพัทธนันท์  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงพิชชานันท์  ชัยเวทย์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงพิชชาภา  พรหมสะอาด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงพิชญาภัค  จรเสมอ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  รณรงค์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงพิมชญา  แสงประจง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายพีรวิชญ์  ไชลือเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงฟ้าใหม่  ปริพัฒนานนท์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายภพธร  ภักดีโชติ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงภวรัญชน์  ชื่นเดช โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีหนู โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  จำเริญโชค โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงภัททิยา  สิงขาว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายภัทรดนัย  พันพั่ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงภิญญาดา  ทองคำ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไชยเสภี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายภูมิภัทร  สุวรรณภักดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงมณีริน  แก้วแท้ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงเมธ์ธิดา  สังข์สุวรรณ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายยศกร  หมู่หมื่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายยศวริศ  รัตนะอุดม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายลภัสรดา  ยุกตเวทย์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงวนัสนันท์  ชูจันทร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายวรโชติ  รอดกลิ่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงวรณัน  รัตนวรรณ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงวริศรา  สินไชย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงวศินี  ถิ่นพันธ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายวิชญคุณ  พงค์แพทย์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงวิชญาดา  รักษาศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงศรัญญาภัทร  ปราบเขต โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงศศิกานต์  พนมรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงศิริวรรณ  จันดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงศิวารยา  บัวชูก้าน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายศุภเอก  เอื้อตระการวิวัฒน์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายสรวิสิทธิ์  บุญคงดำ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายสิปปวิชญ  ชนะพล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายสิรวิชญ์  เอียดทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงสิริวิมล  ไส้เพี้ย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงสุกัณญาพัชร  พิทักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงสุชานาฎ  พรมพุด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงสุดาภรณ์  แก้วประชุม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายอชิรวิทย์  จงใจ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายอดิศร  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายอภิภู  เกื้อเสนาะ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงอังศุมาลิน  แก้วช่วย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงอัจฉราพร  ชูจิตรชื่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ครชาตรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงอัญชิสา  คงแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงอัฐภิญญา  สุระกุล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงอัศวภรณ์  เกตุประกอบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายอัสบัส  ราชภักดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายอานนท์  แกล้วกล้า โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงกชกร  เพชรหนู โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงกรชนก  ศรีคง โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.5 คณิตประถม
441 เด็กชายทวีรัชต์  เมืองราช โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.6 คณิตประถม
442 เด็กชายธนวรรธน์  ขุนเพชร โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.5 คณิตประถม
443 เด็กหญิงปิยณฎา  กิ้มพ้อ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงพิทยารัตน์  คงแก้ว โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงรวิวรรณ  เกื้อจันทร์ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงศศิประภา  เอียดรา โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.5 คณิตประถม
447 นางสาวกวินตรา  เที่ยงธรรม โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงพรกนก  บัวลอย โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงกัญญาพัชร  โชติรัตน์ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงธนกัลย์  ม่วงพานิล โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ทองเม่ง โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงอารยา  บุญชู โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงชนิสรา  ตั้งคำ โรงเรียนบ้านไชยภักดี ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงศิริรัตน์  ศิริพันธ์ โรงเรียนบ้านไชยภักดี ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงสิริวิมล  บุญธรรม โรงเรียนบ้านไชยภักดี ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงสุภัสสร  คงแก้ว โรงเรียนบ้านไชยภักดี ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงกะรัตเพชร  กลอดแก้ว โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายโชคอัมพร  จงเจริญ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงวนัสนันท์  ตุดนุ้ย โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงกัญวรา  อินทร์พรม โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงชลธิชา  ชุมนวน โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายชัยภัทร  ทองขาว โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงณิชาภัทร  นิรันเรือง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายพงศกร  พลบุญ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงภัทรวดี  สุวคันธ์ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงรวิสรา  ทองดียิ่ง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงขณิฐา  หลังปุเตะ โรงเรียนบ้านจิจิก ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงชณัฐิฎา  ทองรักศรี โรงเรียนบ้านจิจิก ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายภัทรพล  เฉี้ยนเงิน โรงเรียนบ้านจิจิก ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทโร โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายสรรทวิทย์  พรหมช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายกฤตกร  เกตุทอง โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายกฤษณ์  อินนุรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายกษิษศักดิ์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงกัญชพร  อ่อนพูล โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงจันทกานติ์  พาหุรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงณฐอร  ตุลยกุล โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายธนพงศ์  จริงจิตร โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายปัญญาวิทย์  ทองรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายพิษณุวัชร์  เทพรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงรุ่งนภา  พันธ์เกตุ โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายวงศธร  ขวัญช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายศรีชัช  แก่นดี โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงศิรินาจย์  พุทธา โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงชนัญชิดา  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านคลองมวน ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงพิจักขณา  จริยจิตไพบูลย์ โรงเรียนบ้านคลองมวน ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงชญานุช  พุฒนวล โรงเรียนบ้านคลองมวน ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายพีรนัท  วรรณบวร โรงเรียนบ้านคลองมวน ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงมิ่งกมล  ลัคนารจิต โรงเรียนบ้านคลองมวน ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงรัตติกาล  ภักดีโชติ โรงเรียนบ้านคลองมวน ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงกัลยกร  หมินหลัง โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายอภิชาติ  แสงมุสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงฮุสนา  รายา โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ป.5 คณิตประถม
494 เด็กหญิงกาญจนา  อิโสะ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายฐิติวุฒิ  เตียวตรังสกุล โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายแทนคุณ  แก่นจัน โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายวงศกร  สองเมือง โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายกิตติพัทธ์  หะแดง โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงมูรนี  ยีมามะ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  เดิมดุหุน โรงเรียนบ้านหัวหิน ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงนาซีนีน  บุญสมาน โรงเรียนบ้านหัวหิน ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงบัณฑิตา  หยีสัน โรงเรียนบ้านหัวหิน ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายวรเมธ  หยีสัน โรงเรียนบ้านหัวหิน ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายวัศพล  แก้ววิเชียร โรงเรียนบ้านหัวหิน ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงวิชิตา  ลิหมิ่น โรงเรียนบ้านหัวหิน ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงกานพิชชา  หนูผุด โรงเรียนบ้านทอนเหรียน ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายทินกฤต  ดวงแก้วกาญจน์ โรงเรียนบ้านทอนเหรียน ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายชญานนท์  หาญสนิท โรงเรียนบ้านเขากอบ ป.5 คณิตประถม
509 เด็กหญิงธนารีย์  เรืองกิจชู โรงเรียนบ้านเขากอบ ป.5 คณิตประถม
510 เด็กชายภัทรพล  หมื่นละม้าย โรงเรียนบ้านเขากอบ ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงสาริสา  แก้วคง โรงเรียนบ้านเขากอบ ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงรัญดา  จันทรทรานุรักษ์ โรงเรียนบ้านเขากอบ ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงศิราริน  คดีพิศาล โรงเรียนบ้านเขากอบ ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงณัฐนิชา  สุขคุ้ม โรงเรียนบ้านไทรบ่วง ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงวรัชยา  สุขดำ โรงเรียนบ้านไทรบ่วง ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงนิศชญา  จันทร์ลาด โรงเรียนบ้านไทรบ่วง ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงปิยธิดา  คงขัน โรงเรียนบ้านไทรบ่วง ป.5 วิทย์ประถม