รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพิชญ์  คงประวัติ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤษณ์ฐนนทร์  กรดนุ้ย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกวินธิดา  สุวรรณ์นาม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกวิสรา  บรรลือพืช โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัษมน  บรรลือพืช โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกานต์ณิการ์  ชัยรัตน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายกิตติพงศ์  หนูกลา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายครองพล  จิรปรีดาวัฒนากุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายจิรพนธ์  กลับใจ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจิรภัทร์  บางรักษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายจิรเมธ  ขำทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายจิรัศยา  นุ่นสง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายจุฬาลักษณ์  จงรักษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายเจตนิพัทธ์  แก้วคุณเมือง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายชยุตพงศ์  หนูเอี่ยม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายชัยณรงค์  แก้วสรวล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายชิษณุพงศ์  กลับวุ่น โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายชิษณุพงศ์  สินชัย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายชุติพนธ์  ใจแข็ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายโชติชนิต  เขมาธนัชชา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงญาตา  ฤทธิเดช โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงญารินดา  เหมาะเกาะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายฐิติภัทร  เพ็งผอม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายณัฐกิตติ์  ต้องเคียน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายณัฐกิตติ์  สิริสุนทราภรณ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายณัฐชนน  จันทวงศ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฐณิชา  นุ่นแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวชุม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัฐธัญญา  ดำทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายณัฐพร  ชูอินทร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายณัฐพล  ไกรเทพ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายณัฐยศ  ตั้งภูเบศร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฐวดี  เสดสิน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัทธมณฑกาญจน์  อนุวิก โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณิชาภัทร  เรืองแสนสกุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงตีรณา  ศักดิ์สกุลกำธร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายธนกร  รำมะนา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายธนดล  อั้นทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายธนเมธ  ส่งเสริม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงธรรณชนก  จันศร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงธันยพร  บันเลื่อน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายธันยวัฒน์  คงเพ็ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายธีรศักดิ์  เทียบศิริ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายนรธิป  เกศรัต โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงนรลักษณ์  นวลแพง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายนราวิชญ์  แก้วศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายนฤปนาถ  ขุนอักษร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงนันท์นภัส  เพชรสถิตย์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงนันธ์ชนัน  แก้วบัว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยรัตน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายปภังกร  จรูญศักดิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายปรวิชญ์  สมนวล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงประภัสสร  วิมล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  มืดมาก โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงปัทมภรณ์  ชำนาญ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงปาณปวีณ์  ทองศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปาลิตา  ส่งเสริม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายปุญญะพัชญ์  จริงจิตร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายพนชกร  แก้วโยชน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายพสร  แจ่มใส โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายพิเชาฐ์กร  เลิศวรภัทร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายพิพัฒนฤกษ์  เลิศวรภัทร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายพุฒพัฒน์  เกียรติศักดิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายพุฒิพัชร  ศรีสัจจัง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงแพรวา  บุญยง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายภานุวิชญ์  เอียดศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายภูพริษฐ์  รัตนมณี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายมญช์ชญาธร  ปิ่นแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายเมราวิน  จันทรัฐ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงยลรดี  พลอินทร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายยศกร  อ่อนอ่วม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายรัชชานนท์  หนูเรือง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงรุธิรา  ชัยรักษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงลัญจนัมพร์  งิ่นวงค์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายวงศกร  สุขขะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายวรัญญู  โปซิว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงวัทณ์สิริ  ช่วยนุภาพ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายวิทวัส  กำเนิด โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายวิภูภูมิ  ศิลา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายไวทิน  ท่าจีน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงศิริโสภา  แวงวรรณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายเศรษฐา  ตะหมัง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายสัญชนนท์  เยาดำ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงอรกานต์  ช่วยทุกข์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงอักษราภัค  โคกตรัง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายอัครเดช  เดชรัตน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงอังศุมาลิน  ฤทธิ์หมุน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายอาภัสรา  มันควร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงกนกรัตน์  แสงแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายกฤต  คงเอียด โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายกฤตเมธ  นาภูมิ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายกวิสรา  บุญมา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกัญญมน  แซ่ตั้น โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกัญญารัตน์  กองการ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทัพใหญ่ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ส่วนน้อย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกันต์กมล  อนันตพงศ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกันติยา  สุวรรณคช โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกัลย์สุดา  เซ่งเซี้ยง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เพ็งเผา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายกิตติกวิน  ประสาร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกุลชญา  กรดนุ้ย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ชนสูงเนิน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงเกวลี  จันทร์แก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายเกียรติคุณ  สามทิศ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงขวัญแก้ว  คำล้อม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงขวัญสุดา  จรูญศักดิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายจักราวุุธ  โสโอ่ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงจันทิมนต์  วงศ์เทพบุตร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงจารุเนตร  ดำราษฎร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายจิรโชติ  รักนุช โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายจิรพัฒน์  ดวงเดือน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงจิรัชญา  กั่วถิ้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายจิรัฎฐ์  บริโท โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กั่วถิ้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงฉัตรชนก  แสนแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงฉัตรนภา  แสนแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงชญาดา  สุดรักษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงชญานิษา  พิชัยรัตน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงชญาภรณ์  เกิดพลาน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงชญาภา  ศรีพิพิธโภคา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายชนเดช  งิ้วจีน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายชนะชล  แซ่เต็ม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงชนัชชยา  คงแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงชนัญธิดา  สันติหทัยกุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชนันสิริ  คุ้มรอด โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงชนิสรา  สมาธิ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงชมพูทิพย์  ด้วนเล็ก โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายชยธร  จงใจ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายชรินทร์ศักดิ์  แต้มประสิทธิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หาดเด็น โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงโชติกา  เกิดล่อง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายโชติวัฒน์  เกิดล่อง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงญาณิดา  ชูชุมชื่่น โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณวรรณ์ศา  ชูทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัชชา  ปานมา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฎฐพิชา  สมประสงค์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฎฐวรา  สิวายะวิโรจน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฏฐ์พัชร์  ชูจันทร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายณัฐชนน  ศรีเกตุ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญตั้ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักษ์ชูชื่น โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายณัฐธัญ  จันทร์ผ่อง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัฐธิดา  ลิ้นหล่อ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายณัฐนิธิ  พานิช โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีสมัย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายณัฐศักดิ์  ทิพย์วงศ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณิชนันท์  พิทักษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณิชานันท์  พลอินทร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายทรรสรัชฏ์  คีรีรักษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงทิพปภา  คงยิ้ม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายธนกฤต  จิตรอักษร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธนกฤติ  สิริรักษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงธนพร  อธิมุสติกุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธนวรรธน์  ม่วงทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธนากร  คนเที่ยง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายธรรมรัตน์  หงษี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธัญตโชติ  ชูชาติ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เบญจกุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธารทิพย์  ฤกษ์สุนทรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงธีรกานต์  สั้นเต้ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธีระณัฏฐ์  ขาวเชื้อ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายธีระพล  ศรีงาม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายธีระภัทร  คะระมะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธีริศรา  พรมณรงค์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายเธียรวิชญ์  เลี่ยนยงค์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงนฏกร  ไกรแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงนภสร  ดำมีศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนภัทร  บริรักษ์นรากุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงนภัสสร  ชัยขัน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงนรพร  หนูหมุน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงนลินญา  บัวดำ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายนัธทวัฒน์  เกื้อเดช โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายนันทพงศ์  ลำใย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงนันทิชา  จิตรพันธ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายนาราวิชญ์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายนิชคุณ  ใหม่วุ่น โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนิชาภัทร  นุ่นแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงเบญจกัลยา  แหละยุหีม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงเบญญะปัญญา  ตะนากรณ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงเบญญาภา  ชั้นผั้น โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายปภังกร  บุญมา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายปภาวิตย์  หิรัญวงศ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงประภาพร  ทองประดับ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปรางกมล  ไพรัตน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปริชญา  สีเพ็ญ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปริชญา  เบ็ญระเหม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปวีณา  ศิริกุลชัย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายปัณณกร  เบ็ญระเหม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายปัณณวิชญ์  เบ็ญระเหม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายปัณณวิชญ์  เพชรทองด้วง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปาณิสรา  รักษาชล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายปุญญพัฒน์  รอถ้า โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปุณญิสา  รามศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงปุณณาสา  ยังช่วย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปุณิกา  บือซา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงเปมิกา  ประมวลศิลป์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงผริตา  เหล่าพรสวรรค์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพชรบงกช  ไชยคำ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพรกมลชนก  พลวัฒน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพรนภัส  ตั้งบุณญาพร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพรรวินท์  ชูทิพย์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพรรษชล  สารนุสิน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพระพาย  ด้วงแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพริมา  ไชยมนตรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพลอยขวัญ  อ่อนแท้ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพัชรธิดา  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงพัชรพิมพ์  เรืองจันทร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพัชรีพร  อ่อนช่วย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายพัทธพล  คดีพิศาล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพิชญาดา  หนองตรุด โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพิชญาภา  พันธมาศ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ยะฝา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทดแทน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  พุฒนวล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  เยาดำ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพิมรดา  หนองตรุด โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายพีรพัฒน์  ฤทธิ์เดช โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงเพ็ญสิริ  ใหมทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงภคนันท์  แพรกหา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงภัทรวดี  ชูยัง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงภัทรศิวรรณ์  ไชยจักร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายภานุวัฒน์  ชูทิพย์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงภาวรีย์  แซ่ฮ้อง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายภูธเนศ  แสนสมฤทธิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงภูริชญา  ราศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายภูริณัฐ  ชัยสงคราม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงเภตะวัน  เพชรรัตน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงมลทิรา  ราศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงมิ่งกมล  ทองงาม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายมิลาน  ขะพินิจ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงรัตติยากร  คงสิริ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายราเมศวร์  บัวชุม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงวรณัน  วานิชกุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายวรพล  เดชพันธ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงวรรณวนัส  มุดม่วง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงวรรษพร  คำหริ่ม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงวัลย์ธิดา  อายุสุข โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงวิชชุดา  ชัยแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วละเอียด โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงวิภาวินี  เพชรน้อย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงวิมลสิริ  กังแฮ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายวิระนาม  ประทุมสุวรรณ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงวิลาสินี  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายวีระพงศ์  สิ้นทุกข์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงศิรดา  ส่งแสง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงศุภกานต์  ฤทธิจอม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายศุภวิชญ์  หนูสัง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายศุภสิน  ปากจันทร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายสรณ์สิริ  ขุนแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายสรธร  จักรัส โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงสวิชญา  สรีสมบัติ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายสิรภัทร  นาศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายสิรวิชญ์  สิทธิชัย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงสิริกัญญา  น้ำผุด โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงสิริรัฐ  หนูเผือก โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงสุชานันท์  ฉิ้มเกิด โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสุชานาถ  คงทิพย์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงสุชาวดี  จันทร์แย้ม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงสุทธาสินี  สีมัว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงสุธนันท์  ทวนดำ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงสุพิชชา  ราชบุรุษ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสุภัคชญา  จันทร์มิตร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายหนึ่่งเดียว  แก้วปานกัน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงอภิชญา  ชิตชลธาร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงอภิสรา  หนูเรือง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงอัญธิกา  เซ่งเซี้ยง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอัยดาร์  นันตสินธุ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายอัสราน  ทองรอด โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายกวินภพ  ชัยบัว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายกิตพัฒน์  เพชรสวี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายคณาธิป  บุญสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงคณิศร์ณิชา  พลประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายจักรภัทร  แก้วสุกใส โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายจันทรรัตน์  ภิมันตกร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายจิตติพัฒน์  โอดสะอาด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงจินต์จุฑา  กรกฏ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงจิรัชญา  พุฒนวล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายชนาธิป  เพ็ชรขัน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายชยพล  นุ้ยชู โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงชวัลนุช  เชื้อชาญชัย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายชวัลวิทย์  จันทร์เกตุ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงชวิศา  ช่วยธานี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายไชยะ  สงขำ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงญาณิศา  มีศรี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายฐีรวัฒน์  บรรณโศภิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายณภัทร  จันมัด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายณัชชนน  ศรีเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงณัชชา  ขาวเนียม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงณัฐถยา  รักเถาว์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีเมฆ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงดากานดา  ขวัญดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงธนัญชนก  ศรีขนุน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไกรเทพ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงธันยพร  ชูละเอียด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายธีรภัทร์  ชายภักตร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงเบญญาภา  โอภาสพิรม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ใจสมุทร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงปรีดาวรรณ  เอ้งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ปรีจินดา โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายพัทธสิงห์  เวียงภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงเพลงภัสสร  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เนียมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงภูริชญา  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายภูวณัฎร์  กาหยี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงมนสิชา  แป้นช่วย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงมลสิริ  ภูมิมาตร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายรณกฤต  ทองผุด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงรสิตา  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงลลิตภัทร  กาหยี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงวนัชพร  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงวารินทร์  ทักษิณประภา โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงศรัณย์พร  จำปา โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงศิริฉัตร  นุ่นขาว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายศุภวิชญ์  ยิ้มเที่ยง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงศุภิสรา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
320 เด็กชายสกลสรณ์  ช่วยมี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายสุทธิวัฒน์  แก้วลาย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายอติเทพ  พลเมือง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงอมลรดา  คงเนียม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
324 เด็กหญิงอรชพร  อัครวิทยกรม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายอุคฆฏิ  นาคสอิ้ง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงกมลพร  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายกฤตลักษณ์  ทศนุต โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายกวินท์  ใหม่น้อย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายกษิดิ์เดช  โชติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงกัญจิรา  ขาวดี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  เปาะทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงกัญญ์พิชญา  เดชอรัญ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกัญญาภัค  ข่ายม่าน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายกิตติกวิน  ช่วยนวล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายกิตติพัทธ์  จริงจิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกิตินันท์  ทองเอียด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงเกวรา  สุกแดง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายเกียรติศักดิ์  หนูอุดม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงงามเฉลียว  ว่องวาณิช โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายจักริน  ค้าของ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงจิลลาภัทร  บุญเนื่อง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงชญาดา  ลำยอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายชยพล  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงชลพินทุ์  ลำยอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงชิชญา  ลายทิพย์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงญพิภา  ทองหลิ้ม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงญาณิกา  เพ็งบุญชู โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงฐิตาพร  มากมุข โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จตุพลัง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายฐิติวัสส์  สุขกาว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงฑิตสิริ  จินดาแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายณฐยศ  ศิริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงณณิฐิชา  แซ่เล้า โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงณปภัสร  สุดขาว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงณภัทร  รักษศรี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงณัชชา  ไหวพริบ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงณัชชานันต์  ทองแกมแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  เอียดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงณัฐชา  เขียวดี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงณัฐมน  หนูดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงณิชาพัชร์  คีรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายดนุเดช  สายทองคำ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายติณณภพ  ยังเจริญ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงทองนพพร  เจตนาธรรมจิต โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายธนภัทร  คงเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายธนภัทร  เมธีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายธนวินท์  เมธีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงธนัญญา  จำปา โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายธาดาฤทธิ์  ไชยภักดี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายธาวิน  มกรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงนลินนิภา  แสนดี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายปฏิพล  โทธรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงปณิฎฐา  เพชรสุด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงปณิตา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงปณิตา  ทองนอก โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายปภังกร  พูลศรี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายป้องป่า  เพ็ญนุกูล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายปัญจพงศ์  ตงอ่อน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายปัญจพล  ฟุกล่อย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงปัณณพร  วิเชียร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชูคง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายพลวัต  วัฒนพรชัยสิริ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายพิจักษณ์  พูลแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพิชญา  ล้อมคง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงภัทรปภา  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงภัทรวดี  ทองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายภารัณ  หนูโมระ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายภูตะวัน  แก้วเจริญ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายภูปกรณ์  พงษ์แพทย์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายภูริณัฐ  สุดเม่ง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายภูริปพัฒน์  คนเที่ยง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายภูริภัทร  เพ็ชรฉุย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายมกรธวัช  เมียนโอ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงรวิสรา  คงทองคำ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงรัตติกานต์  ศรีนคร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงวรพิชชา  ชูทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงวรรณธนา  ชุมอักษร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงวรรณภัสสร  ศิริรักษ์ชัยกุล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงวริษรดา  คำแหง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงวิชชาวดี  ชูเจริญ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงศยามน  กำจร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ลิขิตกิจเกษตร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงศรีรัตน์  พิณกลับ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายสทรรศน์พงษ์  โพชสาลี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงสิฏฐิณิชา  นวลเปียน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงสิริลภัทร  สังยวน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงสุวิดา  กาเหย็ม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายอชิตพล  พงษา โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายอชิระ  พงษา โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงอลิสา  ยุโส๊ะ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงอัจฉราภัสส์  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายอัฐพล  เมฆประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายอาชวิน  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงกนกนาถ  ขาวเนียม โรงเรียนบ้านบางยาง ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองพราว โรงเรียนบ้านบางยาง ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงธัญชนก  ยกซิ้ว โรงเรียนบ้านบางยาง ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายถิรเมธ  โปซิว โรงเรียนวัดนิคมประทีป ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายธีรโชติ  โปซิว โรงเรียนวัดนิคมประทีป ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงวรัญลักษณ์  สงสัยเกตุ โรงเรียนวัดนิคมประทีป ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงเกศษรา  กิ้มนวน โรงเรียนวัดนานอน ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายชนกันต์  เซ่งย่อง โรงเรียนวัดนานอน ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายเตชิด  คงกล้า โรงเรียนวัดนานอน ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายทรงวุฒ  จันแก้ว โรงเรียนวัดนานอน ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายอภิสิทธิ์  มรกต โรงเรียนวัดนานอน ป.6 คณิตประถม
426 นางสาวกิตติมา  ชูสังข์ โรงเรียนวัดนานอน ม.3 คณิต ม.ต้น
427 นายวรโชติ  สังข์ทอง โรงเรียนวัดนานอน ม.3 คณิต ม.ต้น
428 นางสาววิศรณ์รัตน์  แก้วเพ็ง โรงเรียนวัดนานอน ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงอภิษฎา  วันยาว โรงเรียนวัดนานอน ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงเขมสรณ์  สีนา โรงเรียนวัดนานอน ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงณัฐกานต์  ศิริรักษ์ โรงเรียนวัดนานอน ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงธมลวรรณ  พงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนวัดนานอน ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงนราทิพย์  ส่งแสง โรงเรียนวัดนานอน ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายนฤภัทร  ช่วยดู โรงเรียนวัดนานอน ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงวิชญาดา  ส่งเสริม โรงเรียนวัดนานอน ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงสิริภา  ด้วงเมือง โรงเรียนวัดนานอน ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายอภินันท์  พุทธดี โรงเรียนวัดนานอน ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงกวิสรา  ชุมสุด โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายณฐพัชร  หนูนุ่ม โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงณัฐกมล  จัดณรงค์ โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายณัฐภัทร  ผอมปิด โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายนพกร  รัตนบุรี โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงบุณยวีย์  โสรัชชาติ โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงบุศรากร  เชื้อกุล โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แท่นดี โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  นาคเล็ก โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ยอดศรี โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายวิริยพัตร์  พยับศรี โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายวีรลักษณ์  คงบัน โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงอชิรญา  กัมมารกุล โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  คงหน่อ โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.5 คณิตประถม
452 เด็กชายทรรชวิทย์  หนูวงค์ โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายเปรมมากร  ปราบแทน โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงรินรดา  พรมเวช โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงอธิชา  นกจันทร์ โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  รามศรี โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายทักษ์ดนัย  ชูยัง โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายธนทัต  ทิพย์ชื่น โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายธนภัทร  หมุดหมิด โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายภูริพัฒน์  รักวงษ์ โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงวริศรา  อินทร์วงศ์ โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงอนัญญา  โป้ฉิม โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายธนพนธ์  ชายทุ่ย โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายอริย์ธัช  ชายทุ่ย โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงประภัสสรินท์  รอดเจริญ โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงมณีนพรัตน์  รัตนกูล โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายวรัญชัย  ลิ้มเลิศชัยทวี โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายจารุพัฒน์  จันทร์ทอง โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงนิสรีน  หยังหลัง โรงเรียนบ้านสามแยก ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงนูรฮาญาตี  เตาวะโต โรงเรียนบ้านสามแยก ป.5 คณิตประถม
471 เด็กชายปิยภัทร์  เพ็ชรเพ็ง โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายภัทรพล  รนที โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงมนัชญา  กังแฮ โรงเรียนบ้านสามแยก ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายศุกลวัฒน์  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงกัญกนิษฐ์  สังการ โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เหมทานนท์ โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขพรสวรรค์ โรงเรียนบ้านสามแยก ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชูแก้ว โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายปิยวัฒน์  พันธ์ชู โรงเรียนบ้านสามแยก ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายฟาริส  เวชสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสามแยก ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงณปภัช  พันธุศักดิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงภิญญดา  เสียมไหม โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงรมิตา  ภักดีเทพ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายณัชพล  เก้าเอี้ยน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ตั้งสถิตพร โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงปริณดา  อนันตวรพจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงมณสิชา  ขุนสันเทียะ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงรษิกา  จันทร์เกตุ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงวรรณรดา  เพ็ชรจำรัส โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงวิภานันท์  ยุทธวรวิทย์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงศิรามณ  ศิริกุล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายสิทธินนท์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายหฤษิต  กังแฮ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงกรวรรณ  ธรรมวงษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงกุลิสรา  โตมอญ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงชนัฐกานต์  แซ่เซียว โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายณัฐพงศ์  คงทองแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายภูชิสส์  ปันสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม ป.5 คณิตประถม
499 เด็กหญิงสุดารัตน์  ชุมจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม ป.5 คณิตประถม
500 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทองขาวเผือก โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงณัฐธิดา  แย้มทอง โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงณิชาพร  รามจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงภัทรธิดา  เชื้อสง่า โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงปิยาพัชร  ชั้นสกุล โรงเรียนบ้านหาดเลา ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คงวัน โรงเรียนบ้านหาดเลา ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายจักรีวุฒิ  จิมาร โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายธนกฤต  จราฤทธิ์ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ป.5 คณิตประถม
508 เด็กชายนนทพัทธ์  หลงโส๊ะ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ป.4 คณิตประถม
509 เด็กชายภาสกร  เรืองสงตราม โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ป.5 คณิตประถม
510 เด็กหญิงกมลวรรณ  สรรเพ็ชร โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงณิชาพัชร์  เกื้อกูล โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงดานิช  หันยอ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายเดชปภัช  น้อยไธสงค์ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงธัญรดา  จิมาร โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายนฤพล  หลงโส๊ะ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงนันทิชา  ปานศิริ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงภาขวัญ  บัวแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงมรกต  ชาวท่าทราย โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงสาธิดา  เพ็ชรหวล โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงวริศรา  ขวัญทอง โรงเรียนวัดท่าพญา ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงศรดา  เอียดเกลี้ยง โรงเรียนวัดท่าพญา ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พิกุลศรี โรงเรียนวัดท่าพญา ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายศักดิ์ชัย  ตรีทอง โรงเรียนวัดท่าพญา ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนบ้านแหลมสอม ป.4 คณิตประถม
525 เด็กหญิงขวัญชนก  สันพินิจ โรงเรียนบ้านแหลมสอม ป.4 คณิตประถม
526 เด็กชายภูรินทร์  พูลภิรมย์ โรงเรียนบ้านแหลมสอม ป.4 คณิตประถม
527 เด็กหญิงปัญญ์ฑิตา  คงเพ็ชร โรงเรียนบ้านแหลมสอม ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงเปรมิกา  คงเพ็ชร โรงเรียนบ้านแหลมสอม ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงสุวินธดา  เพ้งหล้ง โรงเรียนบ้านแหลมสอม ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายทินภัทร  กาลมุล โรงเรียนบ้านย่านตาขาว ป.5 คณิตประถม
531 เด็กชายพงศภัค  สุบรรทม โรงเรียนบ้านย่านตาขาว ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงณัฐมล  หาสสุด โรงเรียนบ้านโคกทราย ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายรณเดช  สุดแกล้ว โรงเรียนบ้านโคกทราย ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายธนเทพ  ชัยรัตน์ โรงเรียนบ้านโคกทราย ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายภูวนาท  เอียดดำ โรงเรียนบ้านโคกทราย ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงมารีน่า  จันทร์พุ่ม โรงเรียนบ้านโคกทราย ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีสงคราม โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงแพรวา  เสลา โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงกนกวรรณ  จิตรขวัญ โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงกมลวรรณ  จิตรขวัญ โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงกษิดิศ  อึ้งเส็ง โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายจิรพัฒน์  เพ็ชรเกิด โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงชลนิชา  บุญวิจิตร โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงนงนภัส  ไชยแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายนิติชัย  เพ็งแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงพรนภัส  ไพโรจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายพัชรพล  รักษ์นุ้ย โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายภูมิภัสส์  เทียบคำ โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงสุมลธา  ขวัญจินดา โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายกตัญญู  ปิยปุตโต โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงกนกณัฐ  รองรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายกฤฒิพงศ์  สังยวน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 คณิตประถม
553 เด็กชายกันตภณ  เยาดำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 คณิตประถม
554 เด็กชายกิตติบุญ  เหล่าโยธี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 คณิตประถม
555 เด็กชายกิตติศักดิ์  เข็มดี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงขวัญพิชชา  มีชัย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
557 เด็กชายเขตตะวัน  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายจตุภัทร  เอียดศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
559 เด็กหญิงจรัสดาว  พริกชูผล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
560 เด็กชายจิรณัฐ  จริงจิตร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 คณิตประถม
561 เด็กชายจิรัฐกานต์  สินน้ำคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
562 เด็กหญิงชญาภา  เชียรวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงซันรุภา  ศรีกุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
564 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เยาะสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงณัฐฏ์นรี  รุ่งสว่าง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 คณิตประถม
567 เด็กหญิงณัฐธยาน์  กล้าหาญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงณัฐรดา  รองเดช โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงณิชภัทร  แป้นไทย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
570 เด็กชายทิฐินันท์  การะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงธนัญญา  บัวแดง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
572 เด็กหญิงธนารีย์  สมวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
573 เด็กชายธันธนากร  แก้วเกิด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
574 เด็กหญิงนภัส  รักษา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
575 เด็กหญิงนุชนาฎ  ชูชื่นจิตร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงบุญนิสา  เดชา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 คณิตประถม
577 เด็กหญิงปฑิตตา  วุฒิรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงปัณณพร  ยอดบุตร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 คณิตประถม
579 เด็กชายปัณณวิชญ์  แท่นสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงเปมิกา  ยกกลิ่น โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงพนัชกร  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงพิชชาภา  หาญทะเล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 คณิตประถม
583 เด็กหญิงภัทรลภา  วังหิน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
584 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สมาธิ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
585 เด็กชายยศกร  แก้วลาย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงรวิสรา  เพชรขัน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 คณิตประถม
587 เด็กหญิงวีร์สุดา  กฤษฎาชาตรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 คณิตประถม
588 เด็กชายวุฒิกร  เหมสัน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
589 เด็กหญิงศิรประภา  อ่อนแท้ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงสิริญาดา  นาศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 คณิตประถม
591 เด็กหญิงสุธิมา  สังข์พราหมณ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงสุวิชาดา  คีรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชัยเพชร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
594 เด็กหญิงอัยรัชญ์  แก้วเพ็ง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงกนกพรรณ  เหมือนกุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายกมลเทพ  สงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายกฤตภาส  รัตนแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายกฤตภาส  เทพทวี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายกฤตเมธ  ด้วงสา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายกฤษฎิ์  ชุติโชติ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
601 นางสาวกฤษวรรณ  เลี้ยงพงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
602 นายกล้าก้าว  ทองปรอย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
603 นางสาวกวิสรา  มาเนี้ยว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงกวิสรา  สันติเจริญพร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
605 นายกษิดิ์เดช  ขันเงิน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายกษิดิศ  แก้วสกุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
607 นางสาวกษิรา  บรรลือพืช โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายกัญจน์ติพัฒน์  ฉิมเรือง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปานไชย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อินทร์ฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงกัลยกร  หลักเพชร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
613 นางสาวกานต์สิริ  ทิมกลับ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงการต์พิชชา  ศิริรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
615 นางสาวกิ่งแก้ว  มากเพิ่ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงกิตญาดา  แซ่กี่ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงกิรณา  แพรกหา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงขวัญกมล  ชูอ่อน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
619 นางสาวขอบฟ้า  ศรีฟ้า โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายคุณานนต์  มาบัว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายจตุรัฐพล  เพชรอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายจารุเดช  แกล้วทนงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงจารุพิชญา  ศรีสด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงจิตรลดา  สิทธิชัย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายจิรเดช  ศรีสด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายจิรเดช  สีดี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จ่าวิสูตร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายเจตนิพัทธ์  รักนุช โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ชัยกฤษฎาการ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายชนกันต์  บุญทำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
631 นายชนกันต์  เมฆธรรม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
632 นายชยิน  เมฆธรรม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงชลภัสสรณ์  บวรสมสฤษดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงชลรัตน์  ทิพย์อักษร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงชลิดา  คงรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงชานิษา  เตมีย์ชาติ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายชินพจน์  โปทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายชินภัค  ยาเขียว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีสม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงโชติกา  ไพศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงโชติกาญจน์  ทะระเกิด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายฌาณร์  ต่างจิตร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายญาณ​กวี​  หาญ​กิจ​ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายฐานพัฒน์  ดิษฐะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงฐิตาพร  ดาโอ๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
646 นายฐิติกร  สินไชย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
647 นางสาวณชนก  แสงแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
648 นางสาวณัฏฐณิชา  รงค์ดำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
649 นายณัฐกร  ผลเศรษฐี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีสุด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงณัฐณิชา  สิทธิชัย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงณัฐนรี  ขันธะสังข์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายณัฐพนธ์  หอมแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
654 นายณัฐวรรธน์  บุณยะผลึก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงดาวจรัส  สีทองเที่ยว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงตรังยุดา  โทธรรม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายเตชธรรม  เอ้งฉ้วน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายถิรพัฒน์  ส่อสืบ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
659 นายทาวิชญ์  เสียมไหม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายธนกฤต  สุขการ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงธนพร  เอียดอ่อน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายธนภัทร  ชูเชิดรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงธนัชชา  ศรีเพ็ญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงธนัชพร  ขวันเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายธนันพิชญ์  ยิ้มสง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงธมนวรรณ  หลัดกอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ขวัญศรีสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันทร์เพชร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงธันยานุช  สามสี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
670 นายธาวิน  ศรีศักดิ์นอก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายธีรนาจ  คงดำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายนพกร  คงอยู่ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
673 นางสาวนลินญา  บุญจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายนิธิภูมิ  เกียรติธีรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายบรรณวิชญ์  เพ็ชรหิน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงบัณฑิตา  มากจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายบุญญพัฒน์  ชำนาญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงบุษยมาส  เกียงเอีย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
679 นางสาวปนัดดา  ณ พัทลุง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายปรัตถกร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  บุตรสาธรรม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายปัญญวรรธน์  แก้วนำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงปัณฑิตา  แป้นสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงปัณณพร  อ่อนน้อม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายปัณณวิชญ์  หนูหมาด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงปาริดา  นานช้า โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายปุณฑ์นภัทร์  ยอดบุตร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงปุณิกา  มหาธนิษกุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายเป็นธรรม  จิรปรีดาวัฒนากุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายเปรม  พงศ์สกุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
691 นายเปี่ยมพร้อม  หลัดกอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายพงศ์กรณ์  จิ้วเลี่ยน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายพนธ์วิสิทธิ์  คงพล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
694 นายพรพิพัฒน์  ยะวิเชียร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงพลอยปภัส  เพ็ชรศรีช่วง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
696 นางสาวพัชรกมล  รัตนพล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ลานคำรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายพัทธดนย์  พูลพงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงพัทธนันท์  ก้าวสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายพัสกร  โออินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ธนูศิลป์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงพิชชุดา  สองเรือง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองชุม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงพิชญามญชุ์  สินประกอบ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงพิพัฒนารัตน์  วรรณแสงทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายพีรวิชญ์  ชัยชนะธรรม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
707 นายพีรวิชญ์  ทองเหมือน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายพุฒิภัทร  พลประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายเพทาย  วิโนทัย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงภวิษย์พร  แสนเสนาะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงภัคติยา  ดำเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงภัทรมน  แทบทับ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายภานุรุจ  ชัยเวทย์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
714 นางสาวภาภัสสร  คงอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงภูมินทร์  จิตรอักษร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงมุขธิดา  รอดพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายยศศิกิตตติ์  ผสารพจน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายรชต  วงศ์รัตนวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายรัชชานนท์  พูลพงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงลภัสนันท์  ทองมีบัว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงลภัสรดา  รอดทุกข์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงลภัสรดา  สุขทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงลอริยองต์  ยงค์ตระกูล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงลักษมินันท์  อยู่คง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายวงศธร  วรรณบวร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
726 นายวชิรวิชญ์  ช่วยเรือง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงวรนิษฐา  เอียดตุ้น โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงวราพร  ปล้องบรรจง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงวริศรา  ทองเอียด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงวสุธิดา  ตุลยนิษกะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายวิณัฐ  ศรีทองกุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงศศิชา  ศรีนวล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงศิรภัสสร  อ่อนชาติ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงศิรินภา  แสงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงศิริรัตน์  พลอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
736 นายศิวัช  ตันติฉายากุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงศุภามาศ  แย้มแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงศุภิศรา  แก้วคุ้มภัย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงสิรินันท์  จันทร์ทิน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายสุกนต์ธี  ท่าเทศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงสุธาสินี  จริงจิตร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายสุพศิน  เผดิมผล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงสุภัคสิริ  พรหมบังเกิด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงสุภาวรรณ  จันทนา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงสุวณัฐ  เณรานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายอชิรวิชญ์  ทองดี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงอธิชา  บุญรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายอธิศนนท์  ตันตรัตนพงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายอธิศักดิ์  สุดฉิม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
750 นางสาวอรณิชา  สีนา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายอรรถกร  บุญเนื่อง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงอลิษา  ขำเล็ก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายอัครชัย  บุญรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงอัญชลีพร  จินดาชน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงอัฐภิญญา  นำอุทิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงอาภาภัทร  สุขมาก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงอุรัสยา  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงไอยรินทร์  เขียวช่วย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงเเพรเพชร  ช่วยศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงกมลวรรณ  เชยชื่นจิตร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายกฤติเดช  พูดเพราะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กชายกษิดิศ  ดับพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงกัญญาภัค  ชูเสียงแจ้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทองรอด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงจินต์จุฑาณัฐ  คงอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงจิรภิญญา  แสงดำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กชายจิรเมธ  ด้วงห้อย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงจุฬามณี  ประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายชญานนท์  แซ่ภู่ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กชายชนภัทร  โยงราช โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงชนัญชิดา  หลักเพชร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงชมพูเนกข์  ขวัญนิมิตร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงชาลิสา  ช่วยเรือง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงณญาดา  เพิ่มแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายณวัฒน์  เดชนุ้ย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายณัฐภัทร  จิตรหลัง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงณัฐรดา  นิตมา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงณิชา  อินทรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงณิชามล  จันทร์เกษ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กชายดิฐวัฒน์  ยอดทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายเตชสิทธิ์  สีแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กชายธนวัฒน์  บัวแดง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงธนิดา  นาทุ่งนุ้ย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กชายธัชธนวีร์  เพชรย่องข่าย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงธัญทิพย์  คงอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงธันยชนก  ยังช่วย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงธารารัตน์  แป้นไทย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงธิติสุดา  เพ่งสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เอี่ยมอักษร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงนลินนิภา  แก้วละเอียด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงนันทนัช  เจ๊ะหนู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กชายนิปุณ  อุ่ยวัชรานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงนุชนาถ  รัตนมูล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองศิริ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายไบรอัน  ชาสตาโมอิเน่น โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงปริยากร  เอียดจุ้ย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายปัณณพัฒน์  ตั้งปรียารักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงปิยนันท์  ศรีวิไล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กชายปุณยวัชร์  ชัยศรียา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงพรหมภัสสร  สุวรรณกำเนิด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายพัชรพล  สุวรรณมณี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงพัชราภา  ไกรเทพ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงพิณสุดา  คงไกร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงภัณฑิรา  โสมสง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงภัทรธิดา  ผลเศรษฐี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์ดำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กชายมาณพ  พลวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กชายยศภิทักษ์  ถ่ายย้วนกุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กชายวรเดช  เอียดจุ้ย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายวสุพล  ก้อนคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายวีรพงศ์  ทองเพิ่ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงศศิชา  ดับประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กชายสรวัชญ์  ชูยัง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงสายธาร  หวานขัน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงสินีนาถ  รักราช โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายสิปปกร  เรียบร้อย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงสุวิสา  เณรานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายอธิวัฒน์  ทับชุม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กชายอาณัฐ  เปลี่ยนวิถี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายเอกณัฏฐ์  นวลแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงไอลดา  แต้มทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงกุลทรัพย์  จริงจิตร โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 คณิตประถม
825 เด็กชายจิตติพัทธ์  เอียนเล่ง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 คณิตประถม
826 เด็กหญิงณัฐนท  เกิดคง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 คณิตประถม
827 เด็กชายธนกร  หงษ์เหาะ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 คณิตประถม
828 เด็กชายธนวิชญ  คงอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 คณิตประถม
829 เด็กหญิงนุสรา  วิสติ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 คณิตประถม
830 เด็กชายปัญญาพล  สิริทัตนนท์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 คณิตประถม
831 เด็กหญิงปิยวรรณ  กุลเตี้ย โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 คณิตประถม
832 เด็กชายภควัฒน์  เจริญผลพูนชัย โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 คณิตประถม
833 เด็กชายรอชีดีน  เพิ่มเขตรกิจ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 คณิตประถม
834 เด็กชายกิจการ  โงกเขา โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงขวัญฤทัย  เรืองนวล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงจิดาภา  ตรีเรืองศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายฐานะดี  เฮียนฮะ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงณัฐจรี  สงกลับ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงณัฐชญาน์  ศรีสดสุข โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงณัฐนรี  ซ่วนยุก โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กชายธนภัทร์  สั้นเต่ง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงธิดาพร  ทองรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายนาวาคิน  พงษ์บุบผา โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงนาวาริน  มากหลาย โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงปวรา  บานรุ่ง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เอียดสีทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงปาริชาติ  ฮันเย็ก โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายพุฒิพงศ์  สองสัน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงเฟนดี้  อับดุลกะเดช โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายมนต์มนัส  ทองโอ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงมัญชุสา  รัตนพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กชายรชต  สุขคง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายรัชฌานนท์  สัมฤทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงรัตนมณี  มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงวิชุดา  ับัวศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายวุฒิพัฒน์  เพขรเกื้อ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงศิริวิมล  ชูทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงสุจิตรา  แสนพันเมือง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงสุภัสสร  ส่งเสริม โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กชายสุรเชษฐ์  คุ้นเคย โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายอัศวิน  ทองโอ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กชายเอกฐาพงศ์  วงศ์สุวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงกมลชนก  เสนี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
864 เด็กชายกรวิช  วรวิทยกิจ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
865 เด็กชายกฤตภาส  บัวเลิศ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
866 เด็กหญิงกันตพัฒน์  โชติช่วงสกุลชัย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
867 เด็กหญิงกาญจนา  สุวรรณสุนทร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
868 เด็กชายชนนน  สัมพันธรัตน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
869 เด็กชายชิษณุพงษ์  คงเมือง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
870 เด็กหญิงณดา  อุดมประเสริฐกูล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
871 เด็กชายธนจักร  เลขานุกิจ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
872 เด็กชายธนากร  คลังธาร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
873 เด็กหญิงนิฤมล  เต็มสังข์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
874 เด็กชายปณตพล  นิลพงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
875 เด็กหญิงปพิชญา  เมืองอุดม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
876 เด็กหญิงปัญญภัสร์  ดอกรักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
877 เด็กชายปัณฑ์  ชุมศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
878 เด็กชายพงศธร  กายเพ็ชร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
879 เด็กชายพุฒิภัทร  เพ็งพิศ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
880 เด็กชายภูเมธ  ณ พัทลุง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
881 เด็กชายมาร์ธันย์  โชคชัยสุขอนันต์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
882 เด็กหญิงวรรณวนัช  จิตรพงษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
883 เด็กหญิงวรัติญา  กิ้มนวน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
884 เด็กหญิงอริสา  รอดเข็ม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
885 เด็กชายเอกภพ  ทั่งจันทร์แดง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
886 เด็กหญิงกชพร  จูมเพชร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงกนิษฐา  แสงนิรัตน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองส่งศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงกรศิริญญ์  ชุ่มใจ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงกฤตยาณัท  หงษา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงกฤตยาภัทร  หงษา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายกฤติน  ลิ่มเถาว์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายกฤษณุพงศ์  เล่าส้ม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คล้ายบุตร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงกัญญาภัค  บัญชาศักดิ์เจริญ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ดำเกาะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุขอ่อน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายกิตติกวิน  เพ็งพิศ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงกีรติกา  อรชร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายเกียรติยศ  ถนัดรบ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายเกียรติศักดิ์  จรียานุวัฒน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงแกมขวัญ  อินทร์คำ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายเขมชาติ  พุทธรักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายคงคุณ  บุญคงแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายจักรภัทร์  คงแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงจารุพรร  คงพล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงจินห์จุฑา  หนูเซ่ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงจิรประภา  จำนงค์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงจิรัชญา  เกษมสุข โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงจิราภัค  เดชาพร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายจีนเนียซ  ยกเซ็น โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายชนกันต์  หาญทะเล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงชรินญากรณ์  น้อยพันธุ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงชลิตา  รักษา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายชวัลวิทย์  บุญถาวร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายชัชชน  ทองย้อย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายชัชฤทธิ์  ฤทธิมา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายชีวานนท์  ลักติธรรม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คล้ายกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อ่อนชาติ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โสรถาวร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายชุติเทพ  แก้วละเอียด โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงญาณาธิป  เพชรฤทธิ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงญาณิน  สุทธิบูลย์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีสุข โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงญาณิศา  เพขรเชนทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงญาดา  ขำณรงค์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงญารินทร์ดา  แขกปาทาน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงฐิดาพร  นาคประเสริฐ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงฐิตาภา  พุทธรักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงฐิติชญาน์  คีรีกิ้น โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงณกานต์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงณญาดา  ทองฉ่ำ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายณฐกร  รองรัก โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงณฐมน  เชียงสอน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ขวัญเมือง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงณัชชา  อินทร์คำ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงณัชชาอร  เถรว้อง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายณัชนนท์  ส่งส่อง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายณัฏฐภัทร  ศรีกระจ่าง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายณัฏฐ์  ธรรมาวุธ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายณัฐกรณ์  ภูมิกลาง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงณัฐชยา  รักษาสรณ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงณัฐนิชา  ช่วยรอด โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ภูมิกลาง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงณัฐรดา  สุดด้วงแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายณัฐวรรธน์  ทองแท้ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายณัฐวินท์  เสาวภาคย์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงณิชากร  เยาว์ดำ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงเณศรา  จงกาญจนาสุนทร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายดนุภัทร์  เสียมไหม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงดรุวรรณ  ตั้งคำ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงดวงหทัย  ขุนไชยแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายเตชิต  ลิ้มโอภาส โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายเตวิช  จาบรรณ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงทิพปองกานต์  รุจิราธรรมพงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงเทพกัญญา  นานอน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายธนกฤต  เกษสิมมา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายธนกฤต  ใสเกื้อ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายธนชิต  จำปา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายธนโชติ  จำปา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายธนเทพ  ว่องสกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายธนพล  ชนหาร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงธนภรณ์  อำนักมณี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงธนิดา  ชายอีด โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงธนิสรา  ยั่งยืน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงธัญธร  คงวัฒนานนท์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายธีธัช  งามดี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายธีรดนย์  เรียบร้อย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายธีรธนาตย์  พลเดช โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายธีร์ธวัช  ทองมาก โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายธีรภัทร  สงเกิด โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายธีรสุทธิ์  กังแฮ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายธีระธารณ์  ชูเพ็ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายนพลักษณ์  ศรีไทย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงนภัสษร  ดีสุข โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายนรวิชญ์  ทองนุ้ย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงนฤพร  สองทิศ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงนัทธมน  ขาวนวล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงนันทภัค  เทพพูลผล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายนิติลักษ์  ถวิลเวทิน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงนิศาชล  เชษฐศิริพงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงบุญสิตา  สุขบังเกิด โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงบุษราคัม  มณีโชติ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายปฏิภาณ  ซุ่นสั้น โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงปณชญา  เกียรติเมธา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงปณาลี  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงปนัดดา  สมาธิ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงปนัดตา  สมาธิ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงปพิชญา  กิ่งเกาะยาว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โททอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงปภาวี  ทองผึ้ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงปริศา  คงนคร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงปรียาภรณ์  หนูเซ่ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายปวริศร์  ปานทองมาก โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงปวริศา  มีชัย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายปวีร์  ทองงาม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงปัญชนิต  อ้อยทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงปารมี  โกฎเพ็ชร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงปารีณา  เอี่ยมละม่อม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงปิยธิดา  แซ่ฉัว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงปุญญิสา  อ้อยทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายเปรมอังกูล  ประทีปตรัง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายพงศ์ปณต  สังขโชติ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงพรธิตา  ทางเจน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงพรรณภษา  ทองรอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงพริมพิศา  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงพริสร  ชุมนาคราช โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายพฤทธิ์  จิรภัทรชนน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายพลวัฒน์  ชูสังราช โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายพศุตม์  เดชพิชัย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายพัชรพฤกษ์  หมวดทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงพัฒน์นรี  นุ่นเกษ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงพิชชาพร  ลุ้งบ้าน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงพิชญาภัค  ปานสงฆ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงพิชญาวี  แพงมี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงพิชยา  สุวรรณโชติ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พงษ์มาก โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศรีจันทร์ทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อินทร์วิเศษ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  คำปล้อง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  วีระสกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงพิมพ์พร  ยังแช่ม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ปัญจวงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงพิรญาณ์  เกลี้ยงทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงพีรชยา  ปรีชา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายพีรภัทร  ทองชู โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงฟ้าใส  ปริพัฒนานนท์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายภัทรพล  เมฆเกิด โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายภัทรภณ  มณีโชติ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จงบุรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายภูดิศ  เหล่าพิเชฐกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายภูตะวัน  กังงา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายภูตะวัน  หยงสตาร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายภูเนตุ  ศิริพันธ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายภูมิพัฒน์  เพ็ชรขันธ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายภูมิรพี  หลักเพชร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายภูริณัฐ  แก้วกล้า โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายโภควินท์  มุสิกพงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายยศพงศ์  จุ้งลก โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายยศภัทร  รักการงาน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงยุพากร  สังเมือง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงรทิตา  สมทิพย์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงรัฐนันท์  นนทรักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายราชย์เศรษฐ์  เวชพันธุ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  คงกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงวชิราภรณ์  แพพิพัฒน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงวนิดา  ศรีสง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายวรกันต์  นรินทร์นอก โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงวรนิตย์  กลิ่นชื่น โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายวรพล  สินไชย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงวรพิชชา  ทองหอม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายวรินทร  เพชรรัตน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงวลัยพรรณ  กุศลกุลรักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายวสิษฐ์พล  จงราบ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายวัชรศิลป์  ศรีเกรียน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายวิฆเนศ  ผนึกทรัพย์สกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายวิชญพงศ์  สมรูป โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ศิริจารุกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายวิสดอม  โอคาม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยเสนี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 นายศิรภพ  สังฆพันธุ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงศิริณ  เล็มมณี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงศิริลักษวัต  พลพัง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายศิวกร  จิตรแจ้ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายศุภกร  สังข์มาลา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายศุภณัฐ  รัตนะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายศุภณัฐ  อุยสุย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายศุภมงคล  กาญจนะพรหม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงศุภิสรา  นานช้า โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายสิทธิชัย  รอดเพชร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายสิทธิชัย  แสงหยัง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายสิปปวิชญ์  กูมุกดา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงสิริกร  เหล่าศรีวรพันธุ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงสิริกร  ไทรงาม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงสิริวิมล  นาคเล็ก โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  แก้วลาย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงสุธีรา  เพ็ชรย้อย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงสุนัฏฐา  หยูจีน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กชายเสกสิธัมม์  รัตนะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กชายอชรายุ  ราชพลี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงอติกานต์  ดวงกมล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายอติชาติ  รังรองษีกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายอติรุจ  ว่องทั่ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงอนัญญา  สรรเพชร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงอภิวัฒน์  อ่อนคง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายอภิวิชญ์  ศิริพร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงอภิสรา  สว่าง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงอริศรา  จันทร์ดี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายอัครพงษ์  ปั้นทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายอัครวินท์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายอิศม์เดช  ลอยเลื่อน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงกรวรรณ  สีคง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายกฤษศิลา  ศรีนวลสกุลไชย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงกันญ์กนิษฐ์  กลิ่นเพ็ชร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายกันต์ดนัย  บุตรละคร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  นาดอน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สิงเกิด โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กังแฮ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายจักรดุลย์  อัมรัตน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงชญาน์นันท์  บัวเรือง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายชณัณพิมุก  ธีรกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงชนมน  เลาหะสราญ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงชมพูนุช  ถนอมกลิ่น โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงชลภัสสรณ์  พรศิริวงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงชัชฎาทิพย์  วิมลเศรษฐ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงชัญญานุช  คงแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงชีวาพร  แซ่ตั้น โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายญาณวิทย์  ชูกระชั้น โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายณฐกร  ช่วยอินทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายณัฐชนนท์  ปาสาเนาว์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายณัฐนันท์  บุญเดช โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงณัฐนิชา  ทองแจ้ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงณัฐปภัสร  บุตรครุธ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงณัฐปภัสร  รัตนจำนงค์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  ขุนทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงณิชมน  เพ็ชนะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายตรีวิทย์  บุญถาวร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายเตชินท์  บรรจุสุวรรณ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายถิรวัสส์  บุญเดช โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงธนสรณ์  เกาะกลาง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงธนัชชา  อินเอียด โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงธนัญญา  เลี้ยงสกุลเวทย์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงธมลพรรณ  บริพันธ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงธัญทิพ  กิ่งเกาะยาว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายนนท์ปวิธ  พลวัฒน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญอนันต์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงนันทัชพร  แพใหญ่ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ขาวคง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงปุณยนุช  ย้อยคุณา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงปุณยนุช  อ่อนมาก โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงเปมิกา  กิจหิรัญ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงพัชร์พิสุทธิ์  เพ็ชรสุทธิ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เหล่าลิ้ม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายพุฒิพงศ์  ฉางวัง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายภากร  กาหยี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายภาณุพงศ์  ไชยชนะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายภูมิพัฒน์  มุสิเกต โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายภูมิรพีร์  ใจสมุทร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายมุขพล  เพชรแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงรินรดา  สุขศรีโรจน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายวชิรกร  หมั่นดี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ขาวคง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายวรกิตต์  จิตต์มั่น โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงวริศรา  อักษรทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงวิรชา  ยี่หลัก โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงวิรัลพัชร  เงียบประเสริฐ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายศศิน  เล็มมณี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงศศิประภา  พันธ์สุนันนนท์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงศุภิสรา  หนูวงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายสรกวินทร์  ทวีพัฒนะพงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงสุชาพัฒน์  ขวัญทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงสุณัฏฐา  แสงแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงสุประวีณ์  พลายทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงแสนดี  ชูทิพย์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงอธิชนัน  ทองรอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงอักษราภัค  หนูจันทร์แก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงกฤตญกร  เรืองจักร โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กชายกฤติพงศ์  ฮวดสวัสดิ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงกวินธิดา  นาศรี โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วกลาง โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1162 เด็กชายกันตพิชญ์  ศรีสุุข โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงกันย์ชนาภา  พูลเสน โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กชายกิตติกานต์  คงบัน โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กชายกิตติพศ  สันทัด โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงกุลนัดดา  เกื้อรอด โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงขวัญข้าว  พุฒจอก โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงเขมณัฐสิตา  เตโชกิตติ์ชยงค์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กชายจาฏุพัจน์  คงใหญ่ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
1170 เด็กชายจิรเดช  แซ่ตั้น โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงฉันหทัย  ตันวิวัฒน์ธนากุล โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงชลิตา  สุทธิอาคาร โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1173 เด็กชายชวิน  วรรณศรี โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กชายชาติรัช  วรรณแรก โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญแก้ว โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงญาณิดา  บานชื่น โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กชายณฐกร  ชัยศิริ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงณตฤฌา  ทวิสุวรรณ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กชายณัฐกฤต  แป้นรอด โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงณัฐธันยา  จำปา โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1181 เด็กชายณัฐพนธ์  ฉิมเรือง โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงณัฐสินี  ขาวคง โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงณิชาตรา  แสงสีจันทร์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงณิชาภัทร  สมบัติทอง โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1185 เด็กชายตุลธร  ตั้งฐานานุศักดิ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1186 เด็กชายเตชสิทธิ์  จุ้ยมอด โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงเต็มฝัน  นพรัตน์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กชายแทนไทน์  เดชอรัญ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1189 เด็กชายธนกฤต  พิมลเดชกุล โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1190 เด็กชายธนภัทร  ผ่องแผ้ว โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1191 เด็กชายธนภัทร  โพธิ์วิจิตร โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1192 เด็กชายธเนษฐ  ทรัพย์เพ็ญภพ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงธัญรดา  แซ่เตียว โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงธิชาพร  จันทร์จูด โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1195 เด็กชายธีรพล  ทองย้อย โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1196 เด็กชายเธียรวิชญ์  โสภา โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงนันท์นลิน  กงนะ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงนันทิพัฒน์  หยูทอง โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงนิรินทร์วรรณ  ปากอ่อน โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1200 เด็กชายบุญญารัตน์  นาเจริญ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงบุษฎีกานต์  วังจำนงค์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1202 เด็กชายปฏิภาณ  แคล้วภัย โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1203 เด็กชายปภาวิน  สุขสนาน โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
1204 เด็กชายปัณณทัต  บัวแดงดี โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1205 เด็กชายปัณณวิชญ์  สงศรี โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงปัทมาพร  แสนเปรม โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1207 เด็กหญิงปาณิสรา  สุวคันธ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
1208 เด็กชายปาราเมศ  คงศิลป์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงปิ่มกมล  ทองเพียง โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงปิยณัฐ  แอ้นไธสง โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1211 เด็กชายปิยะศักดิ์  วิเชียร โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1212 เด็กชายปิยังกร  ปาลทิพย์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงปุณณิชา  โรจโนดม โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1214 เด็กหญิงปุณิกา  ทองหนัน โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1215 เด็กหญิงเปมิกา  กุลจิ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงพรรธน์ชญมน  สุขศรีเพ็ง โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1217 เด็กชายพลวรรธน์  แก้วมี โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1218 เด็กชายพศวัต  ศรีเกตุ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงพัชรพร  เลี่ยนกัตวา โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1220 เด็กชายพิชญากร  สุขเจริญ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1221 เด็กชายพีรธัช  เรืองอินทร์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
1222 เด็กชายพุฒิภัทร  ชัยทอง โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  นิธิธนากิจเกษม โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1224 เด็กชายภัทรเดช  ผลอินทร์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  หาขุน โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1226 เด็กชายภัทรวรรธน์  สมหวัง โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1227 เด็กชายภาคภูมิ  คงเพ็ง โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1228 เด็กชายภาคิน  ดวงประดิษฐ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1229 เด็กชายภาคิน  ศรีเพ็ชร โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  โมเหล้น โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงภิญญาภัทร  แกล้วกล้า โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1232 เด็กชายภูมิฐณัฐ  นนทธิ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
1233 เด็กชายภูมิภัทร  วงศรี โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1234 เด็กชายภูริณัฐ  ไพรินทร์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงมนภรณ์  หินขวาง โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1236 เด็กชายยศกร  สงหนู โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กชายยุทธพิชฌ์  เสียมไหม โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1238 เด็กชายรชต  หนูวงค์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1239 เด็กชายรัชชานนท์  คนเที่ยง โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1240 เด็กหญิงริญญาศิริ  คงเมฆ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงลภัสรดา  ภูมี โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงลินีวาลี  ตันสุย โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1243 เด็กหญิงวนัชพร  รัตนเมธีวรกุล โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1244 เด็กชายวรภัทร  เกียรติธิวัฒน์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงวริศรา  ไทยกลาง โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1246 เด็กชายวสุธร  ท่าสะบ้า โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1247 เด็กชายวิชญะ  โงกเขา โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงวิษรัศมิ์  มณีกาญจน์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1249 เด็กชายวีรภัทร  คงด้วง โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงศศิประภา  ศรีประภา โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1251 เด็กชายศักย์วริษฐ  พลนุ้ย โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1252 เด็กชายศุภณัฐ  ภิรมย์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1253 เด็กชายสิงคิพัศ  เซียวภู่ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1254 เด็กชายสิทธิศักดิโชติ  ศรีนคร โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1255 เด็กหญิงสุนิชกานต์  ว่องวรานนท์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงสุภิสรา  สร้อยรอด โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงอชิรญา  สุขเจริญ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1258 เด็กชายอภิวิชญ์  ช่วยเกื้อ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1259 เด็กหญิงอภิสรา  พลภิรมย์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1260 เด็กหญิงอลีนา  ไกรเทพ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1261 เด็กชายอัครวินท์  พงษ์ประวัติ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1262 เด็กชายอังกร  ฮึ่งฮก โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1263 เด็กหญิงอังศุมาลิน  จำปา โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1264 เด็กหญิงอินณภัทชา  จันทักษ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1265 นายกวิน  ลักติธรรม โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงกัญญาณัท  สินอนันต์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กชายกันตภณ  สุวรรณมณี โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงกันติชา  จิตราวุธ โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายกันตินันท์  ชายพักตร์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงฌานุปกาลณ์  ชุมเพชร โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศิริพานิชย์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กชายณฐกร  อินทร์สมาน โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงณัฐกานต์  กิ้มนวน โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กชายณัฐภูมิ  นนทธิ โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงณิชาภัทร  สัทธาประสิทธิ์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 นางสาวทิพพิมล  สุกรอดรู้ โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1277 นางสาวธนพร  ชูแก้ว โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1278 นายธนาพิสุทธ์  เพทาย โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงนภัสสร  คงเพ็ง โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงนารถนันท์  ชาคริตยานนท์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงปิ่นฤทัย  บัวเพชร โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กชายปุญญพัฒน์  ว่องธีรกิจโกศล โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 นายปุณณวิช  สิทธิฤทธิ์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงพชรพรรณ  วิโนทัย โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 นายพิชญุตม์  สุขสนาน โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงพิมพ์ชนิกา  พรมราช โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงฟ้าใส  ฐณโชคมาณิศ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กชายภาคิน  วุฒิประเวศน์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ช่วยสงค์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงวันวิสา  ศรีรักษา โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายวิชญ์พล  ชลสาคร โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กชายศุทิชา  เตชาธรรมนันท์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 นายศุภกฤต  เก้าเอี้ยน โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงสรัลชิตา  เพชรเซ่ง โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงสรัลยภัทร  เพชรเซ่ง โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงสุพิชชา  พิชัยรัตน์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงอชิรญาณ์  อรุณรัตน์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงอธิชา  หนูวงษ์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กชายกชฐณณ  สัณฐิติโภคิน โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงกนกรดา  บุญยัง โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายเกรียงศักดิ์  ชัยขะนะ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงเขมนิจ  เขื้อเบา โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงจิรัชฌา  ขจรอุดมเดช โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงจีราพัชร  นิลบวร โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายฐาปน  พร้าวแก้ว โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สังขพราหมณ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  คงผล โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงณัฐยาวดี  พรมเขต โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงณิชกานต์  ลิขิตกิจเกษตร โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงณิชกานต์  หมวดทอง โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงทิพย์วารี  วะจีสิงห์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายธนกฤต  ทรัพย์เพ็ญภพ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายธนภัทร  สีสุข โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงธันยพร  คงแก้ว โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงนงนภัส  กุลตัน โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงนันทวัน  คงเมือง โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงปานชีวา  สุขสำราญ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงปุณิกา  เกี่ยวม่าน โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงพลอยรัตน์  คีรีรัตน์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายฟาเดล  หลีเยาว์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงภีรดา  กุลบุญ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงลภัสรดา  จิตราวุธ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงลัลล์ลลิล  ยิ้มใหญ่ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงวริทฐา  เป้าทอง โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงศิรภัสสร  สินอนันต์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงสิมิลัน  โชติกมาศ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงสุภัสสรา  นุ้ยฉิม โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงอภิชญา  นามสาย โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงอิงฟ้า  วงศ์อภิชาติ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงุสุวภัทร  บุญชัย โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายกฤตกมล  รัตนโสภา โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1332 เด็กชายกฤตพัตน์  พรหมประเสริฐ โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1333 เด็กหญิงกิตติการ  คงนคร โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1334 เด็กหญิงจิรัจฌา  หนูเนื่อง โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1335 เด็กชายชัยปกรณ์  เชาวน์เสฏฐกุล โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1336 เด็กหญิงณัชชา  ไกรนที โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1337 เด็กหญิงณัฏฐิกา  ขาวดี โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1338 เด็กชายณัฐชนน  รักนรงค์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1339 เด็กชายณัฐณดล  บุญขันธ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1340 เด็กหญิงณัฐณดา  บุญขันธ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1341 เด็กชายณัฐนนท์  เก้าเอี้ยน โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1342 เด็กชายณัฐนันท์  จิตพราหมณ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1343 เด็กหญิงณัฐพุทธิญา  รอดดำ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1344 เด็กหญิงณัฐภัสสร  เยี่ยงกลาง โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1345 เด็กหญิงน้ำเพชร  ทองถวิล โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1346 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญชู โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1347 เด็กชายปุญญพัฒน์  ลุ่งกี่ โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1348 เด็กหญิงพราวนภัสสร์  เหล่ากุลวาณิช โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1349 เด็กชายภวัต  วุฒิพงศ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1350 เด็กชายภาคิน  ขวัญนิมิตร โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1351 เด็กชายภูมิพัฒน์  ลิ้มเจริญกิจไพศาล โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1352 เด็กหญิงลภัสรดา  คิดรอบ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1353 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ศรีชัย โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1354 เด็กชายสงกรานต์  บุญยัง โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1355 เด็กชายธนภัทร  คงแก้ว โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงบุญญิสา  คุณาธรรม โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 นายปัณณวิชญ์  ศรีไตรรัตน์ โรงเรียนพรศิริกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
1358 นายปัณณสิส  สกุลไทย โรงเรียนพรศิริกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงเปรมยุดา  ฤทธิ์หมุน โรงเรียนพรศิริกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงผลิดา  เจริญการ โรงเรียนพรศิริกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  เตชะโต โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1362 นางสาวมาตาลดา  วรโชติโสจิรัตร์ โรงเรียนพรศิริกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กชายวริทธิ์  ไกรนที โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงศุภกานต์  ศรีสลับ โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงศุภนันท์  ศรีสลับ โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงจิรัญญา  เซ็งยอง โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงจิรัสยา  เทียนกระโทก โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงจิรานุช  ชัยเพชร โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายชลิตภพ  พรศิริกุล โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงญาณิกา  ปัญญากวาว โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงญาณิศา  ช่วยเรือง โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงธัญธรรม โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายณัฐภัทร  เกตรัตนัง โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงณิชา  วรพงศ์พัฒน์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายธนา  ลีลาวิจิตรกุล โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายธเนศ  มีวรรณ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงนุชญาดา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงปพิชญา  วณิชชากรพงศ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายปัณณทัต  จันทรา โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายโปษัณ  สิทธิชัย โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงพลอยปภัส  กิ้มเจี้ยม โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายพัชรพล  วรตันติ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงพัณณิตา  กาหยี โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงพิชญาภา  หมุนแทน โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงรชยา  กาลสุวรรณ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงลลิตา  เชยชื่นจิตร โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายศตายุ  อะโรคา โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงศิศิรา  ฤทธิ์หมุน โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงศุภิภัทรา  กิติพงษ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงกชพรรณ  เอียดเหล็น โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1391 เด็กชายกฤตณัท  ลีวิริยะพันธุ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1392 เด็กชายกฤติน  ตันเอง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1393 เด็กชายกฤษกร  ต้องหุ้ย โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1394 เด็กชายกลวัชร  อนันทวรรณ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1395 เด็กชายกวินภพ  ชูแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1396 เด็กชายกันตพงศ์  มณีฤทธิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1397 เด็กชายกันตภณ  สีผม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1398 เด็กชายกันต์  เที่ยงธรรม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1399 เด็กชายกิตติเวทย์  กีรติเมธากุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1400 เด็กชายจิรโรจน์  ไพรสุวรรณ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1401 เด็กหญิงจิรัชยา  เจ้ยแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1402 เด็กชายจิรัฏฐ์  ตรังพาณิชย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1403 เด็กชายชนน  หนูจันทร์แก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1404 เด็กชายชยกร  แดงดิษฐ์เครี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1405 เด็กชายชยางกูร  สีนองช่อ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1406 เด็กหญิงชยาภรณ์  เชาวน์เสฏฐกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1407 เด็กชายชวกร  เพ็ชรหวน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1408 เด็กชายชินกัณต์  เรืองยิ่ง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1409 เด็กหญิงโชติกา  เรียมแสน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1410 เด็กหญิงญดา  จริยวิจิตร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1411 เด็กชายฐปนวัชร์  งามดี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1412 เด็กหญิงณปภัส  จริงจิตร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1413 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อ่อนเกลี้ยง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1414 เด็กชายณัฐกฤตา  ศรีนวล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1415 เด็กชายณัฐชนน  พิสุทธิ์เธียร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1416 เด็กหญิงณัฐชยา  พลเดช โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1417 เด็กชายณัฐพัชร์  ถิ่นนัยธร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1418 เด็กชายณัฐวัฒน์  แสงเจริญกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1419 เด็กชายณัษฐพงษ์  บวรสมสฤษดิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1420 เด็กชายตฤษณภัทร  เชี้ยงสอน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงทัตพิชา  พลายด้วง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1422 เด็กชายธนภัทร  ณ ระนอง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1423 เด็กชายธนวรรธน์  บริมาศ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1424 เด็กชายธนวินท์  ฝันเชียร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1425 เด็กชายธานัท  สุนทรกิจจา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1426 เด็กชายธาวิน  รักสุวรรณ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1427 เด็กหญิงธิรดา  ชูยังด้วงโยธา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1428 เด็กชายนัฏฐชัย  อัตบุตร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1429 เด็กชายนิติกร  ชัยชะนะ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1430 เด็กชายปณัย  ด้วงสีเกาะ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1431 เด็กหญิงปณิธิดา  มาลานนท์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1432 เด็กหญิงปทิตตา  ควนวิลัย โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1433 เด็กหญิงประกานตา  ยรรยงเกียรติ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1434 เด็กหญิงปริญญ์รดา  สันติคุณานุภรณ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1435 เด็กชายปวริศร์  แสงมณี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1436 เด็กหญิงปวริศา  ฉินธนทรัพย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1437 เด็กหญิงปาณิสรา  ศิริวงศ์วิเชียร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1438 เด็กหญิงปิยภัทร  เจียะรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1439 เด็กชายพชร  รักห่วง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1440 เด็กชายพชรวัฒน์  แดงบรรจง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1441 เด็กหญิงพรรณ์นิภา  วิฑูรชาตรี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1442 เด็กหญิงพัชญ์ณัฐ  จิโรจน์มนตรี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1443 เด็กหญิงพัชรพร  พงษา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1444 เด็กชายพัชรวัฒน์  ปิ่นทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1445 เด็กชายพิชชญะ  มณีสุข โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1446 เด็กหญิงพิชญา  มลยงค์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1447 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สมหวัง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1448 เด็กชายพิพัฒน์พล  เผือกชาย โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1449 เด็กหญิงภคพร  โปสูน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1450 เด็กชายภัครดนัย  ชนะการณ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1451 เด็กหญิงภิญญลักษณ์  เธียรโชติ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1452 เด็กชายภูเบศ  โสภณมงคลกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1453 เด็กชายภูเมธ  สุรโชคธรากร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1454 เด็กหญิงมิณฑิชา  วัฒนพงศ์พิทักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1455 เด็กชายเมธาพัฒน์  อัครสุวิบูลย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1456 เด็กชายเมธาสิทธิ์  บริมาศ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1457 เด็กชายยศวริศ  ผกาวรรณ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1458 เด็กชายรชต  ภาณุรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1459 เด็กชายรวิชญ์  เกียรติแสงศิลป์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1460 เด็กชายรวิศ  รอดทองสุข โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1461 เด็กชายรัชกฤช  คุ้มอิทธิ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1462 เด็กหญิงวรฤทัย  คงนคร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1463 เด็กชายวิชญะ  เกียรติแสงศิลป์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1464 เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีจันทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1465 เด็กชายวุฒิภัทร  สามทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1466 เด็กชายศทรรยวัฒน์  ตันวิมลรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1467 เด็กชายศรุฒ  ห่วงจริง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1468 เด็กชายศินพงศ์  คงเดช โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1469 เด็กชายศุภกฤต  ศุภกีรติโรจน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1470 เด็กชายศุภวิชญ์  วิมุตตา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1471 เด็กชายศุภสัณห์  สว่างสมุทร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1472 เด็กหญิงสรัสวดี  แต้มศรีทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1473 เด็กชายสิริรัฐ  ตันติพัฒน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1474 เด็กชายสุภัครชัย  อิ่มทะเล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1475 เด็กชายสุเมธ  นิลวงษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1476 เด็กชายโสภณัฐ  ดาวังปา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1477 เด็กชายอติเมธ  ล้วนเส้ง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1478 เด็กชายกฤตภาส  หนูสง โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงกฤตวรรณ  วรรณบวร โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กล้าวิกย์กรณ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงกานต์มณี  ชวะนานนท์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงกุลกันยา  วิประกษิต โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กชายคับฟ้า  จันทร์แพทย์รักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงจันทรัช  แท่นมาก โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงชญาดา  ศรีวะรมย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงชนมน  สัมพันธรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงชนาภา  ตันติพัฒน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงชนิษฐา  คงบัน โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กชายชวัลวิทย์  วิวัฒนากูล โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงชวิศา  เชื้อขำ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กชายชัยภัทร  ชัยเพชร โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กหญิงณญาดา  รอดคืน โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กชายณณอัฟฎา  บาหลัง โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กหญิงณภัทรฤดี  ณ พัทลุง โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กชายณัฏฐพล  เอื้อศรีทองกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงณัฐกฤตา  กอบกิจ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ภมรวิสิฐ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงณัฐณิชา  จิรศักยกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กหญิงณัฐภัทรา  อนุกูลพันธ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงดุจดาว  ภู่กลาง โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กชายต่อทรัพย์  จารุจินดา โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กชายติณท์ภัทร  ข้องสาย โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กชายเตชินท์  ตะลาสุข โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กชายถิรวัฒน์  นานช้า โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กชายถิรวิทย์  อรุณพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ฤทธิรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กหญิงนพัชนันต์  คนเที่ยง โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงนลิน  วิระพรสวรรค์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงนิจจารีย์  ธนะสถิตย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กชายนิพพิชฌน์  เกียรติวานิช โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงบุษบากร  ชัยสงคราม โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงปภัทร์สิริ  จิระสุทัศน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กชายปองคุณ  ตรังคประสิทธิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กชายปัญญพัฒน์  เศรษฐวรพันธุ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงปุญณิสา  ลิ้มฉุ้น โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กหญิงปุณยวีร์  บุญล้อม โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กหญิงปุณยวีร์  พุทธรอด โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงพิชญา  ถิ่นทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กชายพิพัฒน์ชัย  โล่สถาพรพิพิธ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กหญิงภัททิยา  ภิรมย์ทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กหญิงภาวิณี  สูงสุทธิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กหญิงมณพัทธ์  ทองผุด โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กหญิงมธุริมา  บุรีนอก โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กหญิงมุกตาภา  เทพเนียม โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กหญิงเมธาพร  ชาติเจริญ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงรักชนก  เพชรวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กหญิงรินท์ลภัส  ดุสิตกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กหญิงรินรดา  อ้นชุม โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงโรสรินทร์  จินดาสัย โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กชายเลิศพิพัฒน์  ขันจ่าง โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กชายวชิรวิทย์  ช่องสมบัติ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กชายวิสุทธิ์  วิระพรสวรรค์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กหญิงศศิวิมล  มากอ้น โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ดาวังปา โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กหญิงสิริยาภา  เจ้ยแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงสิริวิมล  สารสุ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กชายสุกฤษณ์  บุญนำ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กชายสุภีรวัชร์  วงศ์สุวัฒน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กชายเสนา  พิชัยรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กชายอธิศ  มงคลประจักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กชายอภิชัจ  ศิริสำเริง โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กชายอภิรัฐ  เพ็ชรเพ็ง โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงอภิสรา  พิชัยรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กชายกตปุญโญ  เพ็งเกตุ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงกรนันท์  สุขเสน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กชายกรศิริ  สีผม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายกฤษฎิ์มังกร  ลุกเซ็น โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1548 เด็กชายกวิน  อรุโณประโยชน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงกัญญ์ณพัชญ์  ศรีโพนทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1550 เด็กชายกัญญ์ณพัชธ์  ดำรงคดี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงกัญญาภัทร  มากขาว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงกัณชนก  สุขเสน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ลั่นเต้ง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงกานต์ทยา  คงหมุน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงกุลนิดา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงเขมจิรา  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงเขมนิจ  บุญวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายคณาธิป  สถิรโรจนกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1559 เด็กชายคณิน  สุขเสน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1560 เด็กชายคุณภัทร  เยาว์ดำ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายจอมพล  หยงสตาร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงชญษร  เทพเนียม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ณัฏฐวุฒืสิทธิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กชายชนดม  ติยวิวัฒนกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1565 เด็กชายชนสรณ์  เดชสถิตย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงชมพูนุช  รอดบัวทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1567 เด็กชายชลัธร  ปิ่นทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายชวภณ  ถนนแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1569 เด็กชายชิติพัทธ์  ด้วงนุ้ย โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงญดา  สังขพันธ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายณชพล  ตุลยนิษกะเอกพรพิชญ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงณพนรรจ์  ลีวิริยะพันธุ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงณพัชร  สิงห์คำ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงณพิชญ์พร  อมรกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กชายณภพ  เสรีรักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายณภัทร  จิตเอียด โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงณลญดา  เหมือนเลื่อน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงณหฤทัย  นาคสด โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงณัจฉรียา  ปริยานุชพรหมา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงณัฎฐชุตา  โกเอี้ยน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงณัฎฐพัชร  เสกสรรสุคติกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศิริวงศ์วิเชียร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายณัฐกิตติ์  กั่วพานิช โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กชายณัฐนนท์  สงวนเกียรติ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงณัฐนพิน  วิทยา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ตั้งพงศ์สิริกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงณัฐรดา  รักชอบ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงณิชกมล  บุญจันทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงณิชกานต์  นะสม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงณิชมน  สำราญรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงณิชารีย์  เรนุรน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  นิลอุดมศักดิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายไตรลักษณ์  เจริญศักดิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กชายธนพงศ์  ชัยเพ็ชร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1595 เด็กชายธฤษณุ  ปริยานุชพรหมา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงนทกช  คีรีรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายนนทพัทธ์  เก่งธนทรัพย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงนภรดา  เจริญชล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายนเรศ  พิชัยรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงนันธิญาน์  ชูบาล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงนิชาภา  ฤทธิ์หมุน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงนุตประวีณ์  คงธรรม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1603 เด็กชายปณิธิ  ศรีสลับ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงปพิชญา  ชัยแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงปภาวรินท์  พลหลา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงปราณ  สุทธิรักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงปริยาภัทร  สมเภา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1608 เด็กชายปัญญาพัฒน์  โสมสงค์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1609 เด็กชายปัณณ์  แสงแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายปัณพร  นุ้ยคง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงปียา  ศิริเสถียร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงพชรมน  นาคบรรพ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงพณณกร  นาคขำ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ทองดี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1615 เด็กชายพลกฤต  จันแผ้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  หมุนเวียน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นิธิศศิโรจน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงพันธ์วิรา  เสวกะ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงพิชญธิดา  จงรักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงพิชญานิน  ช่องสมบัติ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงพิชญาภัค  เหมะทักษิณ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงพิชญาภา  มักอาน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงพิมพ์กมล  ธรรมาวุธ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ศรีจันทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  สมบูรณ์มาก โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงพิมพ์ธารา  สามัคคีนิชย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แป้นไทย โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1628 เด็กชายภพธร  บุญสีทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1629 เด็กชายภัททพงษ์  พลบำรุงวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงภัทรกานต์  ชอบธรรม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1631 เด็กชายภานุรุจ  เบ็ณระเหม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1632 เด็กชายภูฒินัฎ  เพ็ชรหวน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายภูมิธนาศิต  ขุนนุ้ย โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1634 เด็กชายภูริณัฐ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงภูษิตา  จีนซ้าย โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงมนโสภา  แก้วกล้า โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1637 เด็กชายรชภูธิป  โกเอี้ยน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1638 เด็กชายรัฐธีร์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1639 เด็กชายราชันย์  ขวัญศรีสุทธิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงลพัชร  ประเสริฐ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1641 เด็กชายวชิรวิชญ์  ประเสริฐชัยภูมิ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1642 เด็กชายวรินทร  คงเอียด โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงวัชรวีร์  สงช่วย โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงวันวิสา  โททอง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงวิชญา  สิงหา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1646 เด็กหญิงเวธกา  ชิดงาน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงศรุตยา  ไกรนรา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงศศิประภา  ช่อเจี้ยง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงศศิวิมล  จรียานุวัฒน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงศิรินทร์ญา  ปิติเกียรติกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1651 เด็กหญิงศิริลภัสร์  อิงคะกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1652 เด็กชายศุภกร  พุ่มเล่ง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1653 เด็กชายศุภกานต์  วิมุตตา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1654 เด็กชายศุภโชค  อัตโถปกร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงศุภรุตา  รักภักดี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1656 เด็กชายสพัชญ์นนทน์  กิตติธรโภคิน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1657 เด็กหญิงสิตากร  รักจริง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1658 เด็กหญิงสิตากานต์  รักจริง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1659 เด็กหญิงสิรภัทร  วีระรัตนนุสรณ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงสิริญพิชชา  หยงสตาร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงสุพิชาณัฐ  รองวัง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงสุวภัทร  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1663 เด็กชายอภิวิชญ์  หวานขัน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1664 เด็กชายชินดนัย  มาสวัสดิ์ โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ป.5 คณิตประถม
1665 นางสาวจิตรฤดี  ชูคง โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1666 นางสาวชญาภรณ์  คงเขียว โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กหญิงเตชินี  กึกก้อง โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1668 สามเณรธราทร  รักษารักษ์ โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กหญิงพัชราภา  รองเดช โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กหญิงกิตติกานต์  ทองมี โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ป.5 วิทย์ประถม
1671 เด็กชายกิษญพล  ชัยภักดี โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ป.5 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงฐิติชญา  เสียมไหม โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ป.5 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงณัชชา  แซ่ชั่น โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ป.5 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยิ่งขจร โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ป.5 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงปพิชญา  สมพงษ์ โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ป.5 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงมลธิญา  ผิวอ่อน โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ป.5 วิทย์ประถม
1677 เด็กชายปวริศ  เอี้ยวซิโป โรงเรียนทุ่งยาววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงกนกลดา  ขอกัตติกมาส โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
1679 เด็กชายก้องภพ  ใจสมุทร โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
1680 เด็กชายเกียรติณภัทร  เหมรัตน์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 คณิตประถม
1681 เด็กชายจิตรภาณุ  ตี้ฮ้อ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.6 คณิตประถม
1682 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  พลวัฒน์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.6 คณิตประถม
1683 เด็กชายชวกร  ตันประยูร โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
1684 เด็กหญิงชาคริยา  โปหลง โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 คณิตประถม
1685 เด็กชายชินปกรณ์  ทยานศิลป์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 คณิตประถม
1686 เด็กชายณชรต  โพธิ์วิจิตร โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.6 คณิตประถม
1687 เด็กชายณัฐเศรษฐ  เจียมกฤติกุล โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 คณิตประถม
1688 เด็กหญิงณัฐิดา  รักษ์ศักดิ์ศรี โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
1689 เด็กชายธนกร  แซ่ตัน โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
1690 เด็กชายธนดล  สะกัญญา โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 คณิตประถม
1691 เด็กหญิงธมลวรรณ  ปิยะพงษ์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 คณิตประถม
1692 เด็กหญิงนภกมล  บูก๋ง โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 คณิตประถม
1693 เด็กชายนภสินธุ์  จันทร โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
1694 เด็กหญิงนวินดา  ตาปนานนท์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
1695 เด็กหญิงนิธิวารี  ตันประยูร โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 คณิตประถม
1696 เด็กหญิงบุษยมาศ  เย็นใจ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 คณิตประถม
1697 เด็กชายเบญจมินทร์  มุดาเดล โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 คณิตประถม
1698 เด็กหญิงปัณฑารีย์  พลับเลื่อน โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
1699 เด็กชายปัณณวิชญ์  หล่อสุพรรณพร โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 คณิตประถม
1700 เด็กหญิงพิชามญช์  ทองนวน โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
1701 เด็กชายพุทธิวัฒน์  แสงศรึเพ็ญ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.6 คณิตประถม
1702 เด็กชายภคภัทร  ส่งแสง โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
1703 เด็กชายมหาสมุทร  มุสิกวัด โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.6 คณิตประถม
1704 เด็กชายรัชชานนท์  ชัยพรมเขียว โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
1705 เด็กหญิงรายารัช  ขวัญแก้ว โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
1706 เด็กชายวชิรวิชญ์  หนูแก้ว โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.6 คณิตประถม
1707 เด็กชายวันชนะ  คุ้มไพรันต์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 คณิตประถม
1708 เด็กหญิงอมราลักษณ์  สงแสง โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
1709 เด็กหญิงปทุมฉัตร  เกียรติเมธา โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1710 นายรักษิต  พันทอง โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กหญิงอาณา  คอสต้า โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กชายกชชสิทธิ์  ช่วยบำรุง โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงกัญญวรา  ไหมจันทร์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 วิทย์ประถม
1714 เด็กชายชัยอนันต์  รักษายศ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.6 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ดุลยเกียรติ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงณิชา  ใจจ้อง โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงดามิยา  หลังเมือง โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 วิทย์ประถม
1718 เด็กชายธนกร  กิติพฤฒิพันธุ์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.6 วิทย์ประถม
1719 เด็กชายธนดล  ภู่ศิริ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงธีรนาฎ  หนูวงษ์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 วิทย์ประถม
1721 เด็กชายบรรณวิชญ์  สาราบรรณ์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 วิทย์ประถม
1722 เด็กชายบารเมษฐ์  แก้วพ่วง โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงปิยธิดา  กิติพฤฒิพันธุ์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 วิทย์ประถม
1724 เด็กชายปุณณอัฒฑ์  โพธิเมธานนท์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 วิทย์ประถม
1725 เด็กชายพงษ์อมร  วัชรินทร์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.6 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงพณณกร  แก้วพ่วง โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.6 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงพัตร์พิมล  ภักดี โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บรรฐาน โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 วิทย์ประถม
1729 เด็กชายภูภูมิ  เลิศศุภตระการ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงลภัสภัสสร  ลิมป์วนัสพงศ์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.6 วิทย์ประถม
1731 เด็กชายวุฒิพร  กำเนิด โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.6 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงศจีรัตน์  สงแสง โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงศิยามาษ  ชุมคง โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงกวินธิดา  จิรายุกุล โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.5 คณิตประถม
1735 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กันธิพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.6 คณิตประถม
1736 เด็กชายการัณยภาส  ไทรงาม โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.4 คณิตประถม
1737 เด็กชายกิจธนัญญ์  วรรธนะเศรษฐ โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.4 คณิตประถม
1738 เด็กชายกิตติพันธ์  จันทนุ โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.6 คณิตประถม
1739 เด็กชายกิตติเมธ  เพชรฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.5 คณิตประถม
1740 เด็กชายโฆษิต  พิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.6 คณิตประถม
1741 เด็กหญิงจันทรรัตน์  เศรษฐพิศาล โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.5 คณิตประถม
1742 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  รอดทุกข์ โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.5 คณิตประถม
1743 เด็กชายชญานนท์  ปักษี โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.6 คณิตประถม
1744 เด็กชายชนมภูมิ  แนมน้อย โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.4 คณิตประถม
1745 เด็กหญิงณิชารีย์  แซ่คู โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.6 คณิตประถม
1746 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ไกรเทพ โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.5 คณิตประถม
1747 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เดชาพิสุทธิวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.5 คณิตประถม
1748 เด็กชายธันวา  ปิยะเมธินรุจน์ โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.6 คณิตประถม
1749 เด็กชายนนท์ปวิธ  เพ็ชรมณี โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.6 คณิตประถม
1750 เด็กชายนนนท์  แก้วสินธุ์ โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.4 คณิตประถม
1751 เด็กหญิงนฤมล  อินสิติ โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.6 คณิตประถม
1752 เด็กหญิงนวรัตน์  เพชรสุข โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.4 คณิตประถม
1753 เด็กหญิงปริชญา  ขวัญนิมิตร โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.5 คณิตประถม
1754 เด็กหญิงเปรมยุดา  จันทร์เพชร โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.4 คณิตประถม
1755 เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  จริงจิตร โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.4 คณิตประถม
1756 เด็กหญิงพริมรตา  หนูเริก โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.6 คณิตประถม
1757 เด็กชายพลกฤต  เรืองพิมาน โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.5 คณิตประถม
1758 เด็กหญิงพลอยธิดา  นาคพล โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.6 คณิตประถม
1759 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  กัลยาณคุณากร โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.6 คณิตประถม
1760 เด็กหญิงพิยดา  บัวเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.5 คณิตประถม
1761 เด็กชายพีรพัฒน์  นิชรัตน์กุล โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.6 คณิตประถม
1762 เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทร์หอม โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.6 คณิตประถม
1763 เด็กหญิงรัญธิดา  หวานสนิท โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.5 คณิตประถม
1764 เด็กหญิงวริศรา  ตั้งคำ โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.4 คณิตประถม
1765 เด็กชายศิรสิทธิ์  ส่งเสริม โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.5 คณิตประถม
1766 เด็กหญิงศิริกัญญา  ชูดรุ่ง โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.6 คณิตประถม
1767 เด็กหญิงศิริจรรญา  ลุกยี โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.6 คณิตประถม
1768 เด็กหญิงสุพิชญา  ลอยเลื่อน โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.5 คณิตประถม
1769 เด็กหญิงอณุภา  จินดาวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.5 คณิตประถม
1770 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  อภินันทน์เวทย์ โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.6 คณิตประถม
1771 เด็กชายอมรเทพ  ดิษฐ์อำไพ โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.5 คณิตประถม
1772 เด็กชายอัศดิณย์  แก่นอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.4 คณิตประถม
1773 เด็กหญิงกมลพรรณ  สิทธิเม่ง โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.5 วิทย์ประถม
1774 เด็กหญิงกมลพรรณ  หาญกลับ โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.5 วิทย์ประถม
1775 เด็กหญิงกรชวัล  ภัติศิริ โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.5 วิทย์ประถม
1776 เด็กหญิงกฤติกา  สั้นเต็ง โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.6 วิทย์ประถม
1777 เด็กชายก้องภพ  ชูประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.6 วิทย์ประถม
1778 เด็กหญิงกุลฉัตร  เสมอใจ โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.5 วิทย์ประถม
1779 เด็กชายคฑายุทธ์  ตั้งคำ โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.6 วิทย์ประถม
1780 เด็กหญิงจิรัชยา  จิหละ โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.6 วิทย์ประถม
1781 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันไกร โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.6 วิทย์ประถม
1782 เด็กชายชนกันต์  ดวงมาก โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.4 วิทย์ประถม
1783 เด็กหญิงชนิภรณ์  โปตะมั้น โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.5 วิทย์ประถม
1784 เด็กหญิงชัญญานุช  คงฉาง โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.4 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงชาลิสา  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.5 วิทย์ประถม
1786 เด็กชายฐนพ  นุ่นแจ้ง โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.6 วิทย์ประถม
1787 เด็กหญิงณัฐจิรา  สีสุข โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.4 วิทย์ประถม
1788 เด็กหญิงณิชากานต์  คงอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.4 วิทย์ประถม
1789 เด็กชายติณณภพ  พาเชียงคูณ โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.4 วิทย์ประถม
1790 เด็กชายแทนคุณ  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.4 วิทย์ประถม
1791 เด็กชายธณดล  รอดไกร โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.5 วิทย์ประถม
1792 เด็กชายธนทรัพย์  ว่องทั่ง โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.5 วิทย์ประถม
1793 เด็กหญิงธนัญชนก  บุญมา โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.5 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงธัชชยา  สงเดช โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.4 วิทย์ประถม
1795 เด็กหญิงธัญลักษณ์  มากขาว โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.4 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงธีรกานต์  สีหินขาว โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.6 วิทย์ประถม
1797 เด็กหญิงนภัสสรณ์  แก้วศรีขาว โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.5 วิทย์ประถม
1798 เด็กหญิงนิตชมล  สุวรรณคดี โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.5 วิทย์ประถม
1799 เด็กชายปภังกร  นวลนิ่ม โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.6 วิทย์ประถม
1800 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ทองเหมือน โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.6 วิทย์ประถม
1801 เด็กชายปุณณวิช  สมกาย โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.4 วิทย์ประถม
1802 เด็กหญิงพรไพลิน  นุ่นแจ้ง โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.5 วิทย์ประถม
1803 เด็กหญิงพิชญากร  ทองประดับ โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.6 วิทย์ประถม
1804 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ได้รูป โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.6 วิทย์ประถม
1805 เด็กชายภัทรธาดา  อาจกูล โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.4 วิทย์ประถม
1806 เด็กหญิงภัทราพร  ชั่งคำ โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.5 วิทย์ประถม
1807 เด็กหญิงภัสสา  ฝันเสียง โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.5 วิทย์ประถม
1808 เด็กหญิงมนัญชยา  โพธิ์สุข โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.6 วิทย์ประถม
1809 เด็กชายมานะศักดิ์  ศิริกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.4 วิทย์ประถม
1810 เด็กหญิงเมษินี  ตาปนานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.4 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงรุ่งวรินทร์  ยุทธวัทณาธรรม โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.5 วิทย์ประถม
1812 เด็กหญิงวรรณวนัช  นวลเขียว โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.5 วิทย์ประถม
1813 เด็กชายวรานันท์  พูลสมบัติ โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.6 วิทย์ประถม
1814 เด็กหญิงวิมลิน  เวชสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.5 วิทย์ประถม
1815 เด็กชายศรัณย์กุล  วัฒนสิน โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.4 วิทย์ประถม
1816 เด็กหญิงศรัณย์รัชญ์  แป้นไทย โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.5 วิทย์ประถม
1817 เด็กหญิงศิรัศฐิ์ฐิฎา  มีอักษร โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.6 วิทย์ประถม
1818 เด็กหญิงสโรชา  ตี้ฮ้อ โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.4 วิทย์ประถม
1819 เด็กชายสุปวี  ทองประดับ โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.5 วิทย์ประถม
1820 เด็กหญิงสุวิชญา  สิทธิชัย โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.5 วิทย์ประถม
1821 เด็กหญิงอลิน  อนันต์เมธากุล โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ป.6 วิทย์ประถม
1822 เด็กหญิงปสุตา  แสงมณี โรงเรียนตรังร่วมพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1823 เด็กชายเพชร  แสงมณี โรงเรียนตรังร่วมพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1824 เด็กชายธีธัช  วิมลชัย โรงเรียนตรังร่วมพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น