รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤติพล  โยคำ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกันตพงศ์  ทนันชัย โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพรประภา  จามรจารุเดช โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงลาวัลย์  - โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายศุภสิน  สุวิระ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ป.6 คณิตประถม